Aluehallintovirasto Dnro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluehallintovirasto Dnro"

Transkriptio

1 Viranomainen täyttãa Aluehallintovirasto Dnro SELVITYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTAMISOHJELMAN ALUEELLISEN TAI PAIKALLISEN KEHITTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUKSEN KAYTOSTA Tiliselvitys Ilitteineen on palautettava aluehallintovirastolle päatoksessä mainiffuun paivamäärään mennessa. 1. Tiedot avustuksen saajasta Avustuksen saajan nimi Hämeenlinnan kaupunki Hankkeen nimi Lapsi- ja nuorisoystävällinen Hämeenhinna Postiosoite Raatihuoneenkatu 9 Postinumero Postitoimipaikka 1100 Hämeenlinna Kunta Hämeenlinna Yhteyshenkilo Tarja Mikkola Tyopuhelin Matkapuhelin Faksi Sahkoposti tarj a.mikkoiaihameen1inna.fi 2. Tiedot avustuksesta Avustuspaatoksen numero ESAVI/ 2650/ / 2014 Myontopaiva MyOnnetty määrä, 24/04/ Hankkeen toteutuminen Hanke on toteutunut: Hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti D Hakemuksessa esitetyista suunnitelmista poiketen (tarkempi selvitys annettava Iiitteellä) 4. Hankkeen kustannuserittely (hankkeen toteutuneet kustannukset) Kustannukset ajalla 01/07/2014 0/06/2015 Palkkamenot sivukuluineen.260,66 Matkakustannukset 2.650,92 Kurssi- ja Iuentokustannukset 609,9 1 Materiaali- ja välinekustannukset 7958,72 Vuokra-ja Ieasingkustannukset 1.48,41 Muut kustannukset, mitkä? (asiantuntij a- j a kulttuuripalvelut, painatukset, atk-palvelut) 4.19, ,95 YHTEENSA avioj4 1/2

2 5. Hankkeen rahoitus Alueellinen kehittämismaäräraha Muu ulkopuolinen julkinen rahoitus, mika? Muu ulkopuolinen yksityinen rahoitus, mikä? - - Kunnan/kuntien omarahoitus 5.111,95 Yksityinen omarahoitus (yhdistykset, säätiötjne.) - YHTEENSA Allekirjoitus Paikka ja päivays Hämeenlinnassa Asema organisaatiossa kehitysj ohtaj a Allekirjoitus (henkilö tai henkilöt, joilla yhteison nimenkirjoitusoikeus). 6% Nimenselvennys Taria Maiuri /& 7. Liitteet Tositekohtainen raportti hankkeen toteutuneista kustannuksista (ote kirjanpidon paakirjasta) Vapaamuotoinen Ioppuraportti Uatkavalta hankkeelta väliraportti) Tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja toimintakertomus edelliseltä kaudelta (yhdistykset ja muut yksityiset yhteisot) Tilintarkastajien lausunto avustuksen kayttamisesta (yhdistykset ja muut yksityiset yhteisot) Muut mahdolliset Iiitteet, mitkä? Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Hämeenhinnan päatoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4 PL 150, 1101 HAMEENLINNA FL 110, HELSINKI FL 01, KOUVOLA Puh Fuh Puh Faksi Faksi Faksi kirjaamo.etelaavi.fi ITA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO Mikkelin päatoimipaikka Valtakatu 2 Maaherrankatu 16 FL 8002, ROVANIEMI FL 50, MIKKELI Fuh Fuh Faksi Faksi LANSI- JA SISA SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO Vaasan paatoimipaikka ]yväskylan toimipaikka Tampereen toimipaikka Wolffintie 5 Cygnaeuksenkatu 1 Uimalankatu 1 FL 200, VAASA FL 41, ]WASKYLA FL 272, 101 TAMPERE Fuh Fuh Puh Faksi Faksi Faksi kirjaamo. LOUNAIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO ALUEHALLINTOVIRASTO Itsenaisyydenaukio 2 Linnankatu 1 FL 22, TURKU FL 29, OULU Puh Fuh FaksiO22Sl 1820 FaksiO8l4OllO avioj4 2/2

3 I HAMEENLINNAN KAUPUNKI Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa 1(5) Hämeenhinnan kaupunki / Lasten, nuorten ja elämänlaatupalvelut Lapsi- ja nuorisoystävällinen Hämeenlinna hankeraportti Hankkeen tavoitteena on ollut Iahteä tukemaan niita toimenpiteita, jotka vahvistavat Hämeenhinnan lasten ja nuorten palvelualueen toimintamallia lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden mukaisiksi. Tavoitteena on ollut edistää ja tukea osallistumisen tapoja ja luoda toimintamahdollisuuksia paivakodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja harrastustoiminnoissa Lapsen ja nuoren hyvä paiva toimintatavan mukaisesti. Thmä tarkoittaa, että tyontekijoiden ja valmistelevien virkamiesten sekä Iuoftamushenkilöiden asenteet ovat lapsi- ja nuorisoystavällisiã. Lapset ja nuoret nostetaan keskioön oikeudellisina subjekteina ja kuntakansalaisina seka oman arkensa asiantuntijoina. Tähan ajattelutapaan pitaa aikuisia ohjata ja kouluttaa. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Hämeenhinna on kehittanyt edelleen lasten ja nuorten ennaltaehkaisevää ja sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa ja kaupunki saa pitaa Lapsiystavallinen kunta tunnustuksen jatkossakin. Hankkeen projektiryhmaan ovat kuuluneet nuoriso- ja Iastenkufttuuripalvelujen palvelupaallikko Noora Herranen (puheenjohtaja), tilaajapaallikko Antti Karrimaa, monikulttuurityon ohjaaja Erika Jokinen, verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen, kehittamispaallikko Tarja Mikkola, osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen ja suunnittelija Heli Pirkkalainen (sihteeri). Hanke kaynnistyi syksyllä 2014 aluetilaisuuksilla, jotka jãrjestettiin yhteistyossa Hãmeenhinnan Seudun Vanhempainyhdistyksen kanssa en kouluilla seuraavasti: o Kalvola 9.9., Iasna 70 henkeä o Itä , Iäsnä 18 henkeä o Lammi-Tuulos 18.9., Iäsnä henkeä o Renko 2.9., Iäsnä henkeä o Hauho 24.9., Iäsnä 28 henkeä o LAnsi 7.10., Iäsnã henkeä o Itä , Iäsnä 44 henkeä o Keskusta Iãsnä 8 henkeä yhteensä 297 henkeä, joista nuoria 44. Tilaisuuksien vetäjinä toimivat palvelupaallikkö Nikke Keskinen ja osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen. Osanottajat olivat rehtoreita, opettajia, lapsia ja nuoria, vanhempia, paiväkodinjohtajia, lautakunnan jasenia ja kaupunginvaltuutettuja sekä kolmannen sektorin toimijoita.

4 2 aiuejohtotiimeiiie, vanhempainyhdistyksihle suunnitteiun pohjaksi. Tilaisuuksissa käsiteltiin UNICEF1n Iapsiystävällisen kunta -mailin rakennuspalikoita eli osa-aiueita toiminnalilsin menetelmin ja esiteitiin ehkäisevän tyon prosessit. Näiden iisäksi kerättiin tietoa kunkin aiueen hyvista asioista ja kehittämisen kohteista sekä kuuiemisen meneteimistä ja tiedotuskanavista. Kahvitukset hoitivat joko ko. koulun vanhempainyhdistys tal iuokka. Tiiaisuuksien yhteenvedot Iäheteffiin ja lasten ja nuorten lautakunnaile toiminnan Lapsiystavailisen kunnan rakennuspalikoita käytiin lapi myos kaupunginhaiiituksessa ja kaupunginvaituustossa nuorten ohjaamana ryhmatyona seka oppilaskuntaa ohjaavien opettajien ja nuorisotyontekijoiden keskuudessa. Peruskouiujen oppilaskuntien hallitusten edustajien tapaamisessa oil läsna 60 oppliasta ja 20 opeffajaa. Tiiaisuudessa iistattiin asloita, mitä lapsiystavallisyys tarkoiftaa ja minkäiainen kaupunki on iapsiystavaliinen sekä mietiffuin toimenpiteita oppilaskuntatoimintaan osailistumisen parantamiseksi. Kulttuuripolkuun iiittyvat tyopajat kaynnistyivat en paivakodeissa ja kouiuiila. Lapsen oikeuksien paivana järjestettiin kouiuissa teematunteja ja kauppakeskuksen tapahtuma-aukiolla tyopaja. Kauppakeskus Goodmanin kanssa on tehty yhteistyota ja laadittu suunnitelmat kauppakeskuksen uikoseinãn taidegalleniaan. ideana on, effä HAmeenhinnan Ga seutukunnan) iapsetja nuoret (0-29-vuotiaat päivakodeista, kouluista, harrastustoiminnoista ja vapaaehtoisjoukoista) ovat tekemässä taideseiniä, iapsiystavallisyyden merkeissã. Taideseinien teemat hiittyvat kaupungin juhlavuosiketjuun: o syksy 2014 kevät 2015: Lapsetja nuoret kaupungissamme o kevät 2015 kevãt 2016: Sibeiius ja Hämeenhinnan nãhtãvyydet o kevät 2016 kevät 2017: Luonto ja vesi, Aimokoulu 0 v. o kevät 2017 kevãt 2018: Lapsetja nuoret 100-vuotiaassa Suomessa Jouiukuun 2014 aikana gaileriaseinaile nousivat Aimokoulun oppilaiden tekemät graffititeokset, jotka olivat kaupunkilaisten ihailtavina kevääseen 2015 saakka. Tyopajojen ohjaajina toimivat Aimokouiun opettaja Mikko Myahanen, kuvataiteihija Jaakko Autene ja alan harrastaja Herkko Yiipaappaia. 6oocAN

5 - tilakumnse4. Keväällä 2015 Hämeenhinnan yhteiskoulun ja Lyseon koulun oppilaat opettajiensa Anne Vilkunan ja Kati Salosen ohjauksessa valmistivat viisi Sibelius-aiheista teosta Kauppakeskus Goodmanin taidegalleriaan. Kaupunginhallituksen perustama Lapsiystavallinen kunta koordinaatioryhma Iaati marraskuun tyopajassa toimintasuunnitelman aluetilaisuuksissa kerätyn ja jo muun valmiina olevan aineiston pohjalta tuleville vuosille. Toimintasuunnitelman painopistealueina tulevat olemaan mm. lapsivaikutusten arvioinnin Iaajeneminen koko kaupungin organisaatioon, hallintokielen selkokielistäminen sekä virkamiesten ja Iuottamushenkilöiden koulutus ja tiedotus kuntalaisille. Toimintasuunnitelma esiteltiin tammikuussa lasten ja nuorten foorumissa, ja kaupunginhallitus hyväksyi sen Lasten ja nuorten lautakunnan sekä lasten ja nuorten palveluiden puitesopimuksen yhteydessa. Lapsen oikeukslen sopimus Kaupunginhallituksen seminaari 2015 Lapsvaikutuston amointi,nitrn,,nn O2O Uimeenhinnan pidettiin , vierailijoina vu ties toijavanu I., Lapsen koko,sten asioden ohituskasta I. nuoret olivat Ira CustOdio UNICEF:sta ja S :5 situ 5,55.0:5,000 huomio4dnnmyss 2017 kokemuaantuntsjuus 04 5l0,, joau pssi,..umuan lkuisIHe.ts,tne, tuowvo.k,,.kvsoç,vu,. p0:0005,45, 144*,hsn npeoosp,4 Esa livonen MLL:sta. piàtt*oa tnke,nosas,4n sui,in,ufrn p&oetui,. i,inwsktru OnuSosoottop ktytutttnoita Kaupunginvaltuuston info siirrettiin 204 Sr., har.n0utt*ie byttosuttitlsssh, 000:. fins tntwudct (tinoi0u P510 tvost*0z4 k4fl0yfly4jo SOSOPOt au,m4.n,41uistoqwrnu,oaflhi ciba 00(4,0014 S syksylle. toot 4.v SSOOOtS) Stint ineuwo;u 0,514 X-,*.,kt,Mesl 4*0:05554 i 5n*c a.v 014.0:10,0:0 I)aStintt S4I00vi.i0.4*iesStnesinSt Stie5Jo,on,uvde Iuim%,ln, 00004,0,514*0,4 TStdOqtWwq tunjxol.st4st$4 M0k 4tstt Oval I ko,s ,,,ovont?.4,04040 flints 1$00t4 050* kywiye. baottt 54,5,01 bpot. noo,51? I ;::z Tule mukaan vihtyrnään ja ota kaveritk1n mukaan! teieco , On 450:105.41, 014 5/505j S *4 5,000 inks p5,otipoonu.. Kauppakeskus Goodman avasi ovet Iokakuun 2014 lopussa ja nuoret ottivat paikan omakseen. Tästa syntyi painetta yritysten ja vanhemman väen taholta, että nuoret pitaisi saada pois kaytavilta. Tammikuussa 2015 Kauppakeskus Goodman tarjosi kaupungille tilaa ilmaiseksi käyttoon kuukauden ajaksi. Nuorisoystavallisyyden merkeissä ja hankkeen puitteissa Iaitettiin pystyyn PopUp Nuokkari. Yhteistyokumppaniksi Ioytyi Etelä-Hãmeen Martat, joka pyaritti pienimuotoista kahvilatoimintaa Kiipulan ammaffiopiston opiskelijoiden kanssa. Toimintaa suunnittelivat HAMK:n opiskelijat nuorten toiveiden pohjalta ja vakituiset tyontekijät ja iltaohjaajat olivat myos mukana touhuissa. Tila mahdollisti nun istuskelun ja hengailun kuin myos tekemisen tyopajojen ja oheistoimintojen merkeissã. PopUp Nuokkari oh avoinna keskiviikkona, torstaina 0 ja perjantaina kb ajanjaksolla Kuukauden kokeilun tarkoituksena oh kerätä tietoa ja kokemuksia toiminnan tarpeelhisuudesta., nuorten osahhistumisaktiivisuudesta toimintaan ja vaikutuksista kauppakeskuksen ilmapiiriin sekã luoda myos yhteisia pelisaäntöjä kauppakeskushengailuun. Kokeilu onnistui yhi odotusten. Kavijamaärä ko. aikana oh

6 4 yhteensa 990. Yrityksille ja nuorille tehtyjen kyselyiden pohjalta saatiin vahvistusta toiminnan tarpeellisuudesta ja sopimus nuorisotilatoiminnan jatkosta tehtiin ajalle Nuorisotila Nurkka pitaa jatkossa ovet auki kuutena paivana viikossa viisi tuntia illassa. Hämeenlinnan Kulttuuripolku -suunnitelmaan sisaltyy kulttuurikohdevierailuja, erilaisia kulttuurin ja taiteen tyopajoja sekä menetelmiä. Kulttuuripolku kattaa peruskoululaiset sekã varhaiskasvatuksen puolelta vãhintään kolme- ja viisivuotiaat. Kulttuuripolku perustuu voimassa olevaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan eli kaikki kulttuurisisällot ovat johdettavissa johonkin koulussa opetettavaan oppiaineeseen tai aihekokonaisuuteen. Kulttuuripolku rakentuu kolmesta tasosta. Perustaso 1. kuuluu ikãkausisaavutettavuuteen ja se taataan kaikille kouluille ja ikäluokine. Perustaso 1. sisãllot tuotetaan ARXin kauffa ja ne ovat kouluille ilmaisia. Tasot 2. ja. saattavat aiheuttaa kouluille kustannuksia kuijetusten ja mahdollisten työpajojen ja vierailujen kautta (esimerkiksi sisaanpaasymaksut). Tasot 2. ja. tuotetaan ulkopuolisten toimijoiden (taide- ja kulttuurilaitokset sekä taiteilijat) sisältöjen kautta. Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolku on toiminut lukuvuonna kokonaisuudessaan Hämeenlinnan paivakodeissa ja peruskouluissa sekä soveltuvien osin Hattulan ja Janakkalan peruskouluissa. Poika, joka katsehi puiden Iatvoja (Kuva: Anne Laatikainen) Yksi kulttuuripolun perustason tyopajoista oh kolmasluokkalaisten kuoroprojekti. Poika, joka katsehi puiden latvoja. Kuoroteoksen ohjaaja Ismo Savimäki ja dramaturgi Taina Savimäki kãvivät pitämässä hauhuharjoitukset kaikille Hämeenhinnan kolmasluokkalaisihle ja projekti huipentui Verkatehtaalla. Vanaja-saliin kokoontui noin 700 kohmasluokkalaista ja Sibelius-opiston orkesteri sekä piippuhyllylle saapunut yheisö.

7 5 Lukuvuoden aikana on Kulttuuripolkuun hittyvia tapahtumia (työpajoja ja vierailuja) pidetty Hämeenlinnassa noin 500 ja kävijämäärä on ollut noin (Tilastot tehdään vuosittain, joten tarkat Iukumäärät eivãt ole vielä tiedossa.) Tyopajoihin on hankittu erilaisia materiaaleja hankkeen mäãrärahoilla ja toiminta jatkuu syksylla paivakodeissa ja kouluissa. Hämeenlinnan seudun Setlementti on hankkeen avulla kehittãnyt kansainvälistä perhekerhotoimintaa. Kumppanuustalon 1. kerrokseen on rakennettu leikkipaikka, joka on kaikkien talossa käyvien perheiden kaytossa. Leikkipaikka ja sen ymparille yhteistyossa (Setlemenifi, 4H, MLL ja kaupungin monikulttuurityo) kehitettãvä toiminta mahdollistaa ja monipuolistaa lisäksi tyokokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä huomioiden myos nuorten tyollistymisen. Vuonna 2010 kehitetty Vaikuttamisen polku ja keväällä 201 kayttoon otettu on paivitetty hankkeen aikana. Osallisuusopas VAIKU I P 0 L K U H a m nh nn a Hankkeelle on haettu ja saatu jatkorahoitus, ja sen avulla jatkamme lapsi- ja nuorisoystävällisyyden juurruttamista. Vuoden aikana jarjestetaan koulutusta ja tietoiskuja luottamushenkiloille ja virkamiehille lapsen oikeuksien sopimuksesta ja lapsivaikutusten arvioinnista. Ahveniston ja littalan kouluilla käynnistetään hallintokielen selkeyttamista koskeva projekti 9. Iuokkalaisten ãidinkielen tunneilla ja monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus näkökulma nostetaan vahvemmin esille, osallisuutta unohtamatta. Mervi Hiltunen osallisuuskoordinaattori Hämeenlinnan kaupunki puh. (0) I unicef Lapsiystàvällinen kunta Hämeenlinna

8

9 Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Tili Alv Alkusaldo Loppusaldo 16,80 16,80 Hämeenlinnan kaupunki Päákirja, Toim Kp Ajalta: Valinta: Toim Kp Kohde Tili JOL Sivu 1 PAKTO 1842 Ulkopuol. rahoit. saavat hank. 0 Muut tuet ja avust.valtiolta Muut tuet ja avust.valtiolta PANKKI EXCEL EXCEL , , , , , 95 ESAVI /lapsi j a Lapsi ja nuor Lapsi ja nuor Koneiden ja laitteiden Koneiden ja laitteiden vuokrat OSTOT EXCEL vuo krat Hämeen Rakennu 7 oik. Hämeen Ra Tilap. tuntipalkat ja palkkiot Tilap. tuntipalkat ja palkkiot 4120 KuEL-maksut KuEL maksut EXCEL EXCEL ,00 195, ,00 Myöhänen Mikko Tilap. tuntipa Tilap. tuntipa 2 654,00 68,92 Mydhänen Mikko,54 KuEL maksut 52,60 KuEL maksut 455,06 455, Kansaneläke ja Kansaneläke ja sair. vak.maks sair. yak.maks. EXCEL PAL KAT ,75 4,06 42,64 55,45 4yöhanen Mikko Kansaneläke j Kansanelake j 55, Työttdmyysvakuutusmaksut

10 Rämeenlinnan kaupunki Paakirja, Toim-Kp Kohde Tili ****_ Tyottomyysvakuutusrnaksut 420 Tapaturmavakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut 441 Asiantuntijapaivelut Asiantuntijapalvelut 1 000, 00 40, , ,2 Eezy Osk Myohänen Mikko Dunright Oy 2 40, , , Painatukset ja ilmoitukset EXCEL 450 Painatukset ja ilmoitukset 795,00 795,00 Ep Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Alv Till Alkusaldo Loppusaldo sosiaalivakuutusmaksut sosiaalivakuutusmaksut JOL Sivu 2 PAAKTO EXCEL , 90 6,06 6,76 81,72 MyohSnen Mikko Tyottömyysvaku Tyottomyysvaku 81, EXCEL PAL EAT PAL EAT , 15 1,0 10, 87 1,05 Myohänen Mikko Tapaturmavakuu Tapaturmavakuu 1, Muut Muut EXCEL PAL EAT ,25 0,10 1,0 1,8 MyohSnen Mikko Muut sosiaaliv Muut sosiaaliv 1, OS TOT OS TOT OS TOT Atk kustannukset Atk kustannukset EXCEL OS TOT OS TOT ,00 96, Härneenlinnan T Aucor Oy 54 41,76 2,04 64,80 129, Painoyhtymä 190, ,00 190,80 oik.tos Valinta: Toim Ajalta:

11 Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Tili Alv Alkusaldo Loppusaldo 15,47 10,9 1,16 1,55 29,11 2, ,18 1, ,62 5, ,7 7,7 4 Hämeenhinnan kaupunki Päákirja, Toim-Kp Ajalta: Vatinta: Toim Kp Kohde Tili kk_ JOL Sivu PMKTO 480 Puhtaanapito ja pesulapalvelu EXCEL EXCEL 480 Puhtaanapito ja pesulapalvelu ,00 175,47 59, 47 ISS Palvelut 0 Paceco Oy59,47 100,2 42,11 142,4 441 Ravitsemuspalvelut Ravitsemuspalvelut 4421 Kuijetuspalvelut Kuijetuspalvelut 442 Matkustuspalvelut OSTOT OSTOT OST0T OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL QSTOT EXCEL ei koulutu OSTOT , 5 78,08 4,84 6,46 609, 91 26, ,84 15, , ,06 77,27 Kirkonkulman V Kirkonseudun k Ruununmyllyn v Jukolan koulun littalan Yhten Kanresta Oy Popino Oy Kanresta Qy Popino Oy 609, 91 Tuuri Jaakko Tilausliikenne Pekolan liiken Hatusen liiken Vekka liikenne Pekolan liiken Taxi Th Hmeen Rakennu 148,41 oik. Hdmeen Ra 148, ,65 VR-Yhtyma Oy

12 Hämeenlinnan kaupunki Pääkirja, Toim-Kp Ajalta: Valinta: Toim Kohde Till JOL Sivu 4 PAAKTO EXCEL ,10 455,10 Hlinnan musiik 455, Toimisto ja koulutarvikkeet EXCEL 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet ,2 4,2 Suomalainen ki 4,2 8,24 8, Elintarvikkeet Elintarvikkeet OSTOT OSTOT OSTOT EXCEL ,14 16,4 11,52 106, 67 74,67 Ossin Pulla Oy Suomen Lahikau Suomen Lähikau Etelä Hämeen M 74,67,62 2,29 1,61 14,9 52, Siivous ja puhdistusaineet EXCEL 4550 Siivous ja puhdistusaineet ,96 9, 96 Etelä Hämeen M 9, 96 2,9 2, OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT ,82 21,57 45,70 254,85 1,19 28,2 59, , 55 Rakentajan Puu Geezers the Sh Hämeen Ruuvima Stark DT Finla Stark DT Finla Stark DT Finla Rakentajan Puu 1 150,55 145,88 5,18 10, 97 61,16 1,97 6,80 14,18 276, Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut 4590 Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali Kp Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Till Alv Alkusaldo Loppusaldo 442 Matkustuspalvelut ( ei koulutu 77,27 77,27 7, Muu materiaali

13 Kp Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp KohU Till Alv Alkusaldo Loppusaldo OSTOT ,18 Lelushoppi Saa 22, OSTOT ,26 Starkki DT Fin 1, EXCEL , 05 Toy Toy Manner 59, EXCEL ,95 Toy Toy Manner 2, OSTOT ,2 Puuilo Oy Häme 80, OSTOT , 69 EL Early Learn 27, OSTOT ,40 Taide ja Kehy 12, OSTOT ,2 IKEA Dy 1, OSTOT ,22 Askartelukaupp 118, OSTOT , 52 K citymarket 0 60, STOT , Tokmanni Oy 29, EXCEL ,40 Oikaistu hankk 12, Muu materiaali 5 846, 15 50, , , Koneiden ja laitteiden vuokrat EXCEL Hämeen Rakennu 16, EXCEL ,41 Eämeen Rakennu 5, OSTOT , 00 Hämeen Rakennu 52, Koneiden ja laitteiden vuokrat 48,41 48,41 105, , , ,95 409,24 Hämeenlinnassa /7 i t i HAMEENLINNAN KAUPUNKI Ta1ousj hallintopalvelut /i%b/ LV/-77 Pâivi Selonefl talousamopaâtlikko Hämeenlinnan kaupunki Pàäkirja, Toim-Kp JOL Sivu 5 Ajalta: PAAKTO Valinta: Toim Kohde Tili 4860 Muut Muut vuokrat vuokrat EXCEL , 00 Kulttuuri ja k 1 000, Ulkopuol. rahoit. saavat hank Raportti yhteensä

14

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 TAIKALAMPPU-VERKOSTON JÄSENYYS- JA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Toimintakaudelle 2009-2013 Hakija Oulun kaupunki

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke 17.8.2009 31.10.2011 Sirpa Tuomela-Jaskari, Sari Hintsa, Sari Pöytälaakso ja Auli Romppainen SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II

Lasten ja nuorten Vantaa II Lasten ja nuorten Vantaa II Toimintaohjelma vuosille 2013 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Taustaa... 3 Toimintaohjelman valmistelu... 5 Lasten ja nuorten vaikuttamistapoja Vantaalla... 7 Osallisuus

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2 2. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 3. 2.1. Näkyvyys ja vaikuttaminen 3 2.2.

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2 2. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 3. 2.1. Näkyvyys ja vaikuttaminen 3 2.2. SISÄLLYS 1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2 2. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 3 2.1. Näkyvyys ja vaikuttaminen 3 2.2. Tapahtumat 3 3. KANSALAISTOIMINTA 4 3.1. Yhdistystoiminnan

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 132 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 133 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013

Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013 Lastenkulttuurikeskus Verson toimintasuunnitelma 2014 ja toimintakertomus 2013 1. Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamalli Versoverkko. s. 2 1.1. Taustaa 1.2. Toiminta-ajatus 1.3. Verson tavoitteet ja

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS... 2 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 04.03.2013 klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Perusturvalautakunta 7.12.2011 lausuntokierros-muokattu 01.06.2012 Kaupunginhallitus 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 10.09.2012 Tiivistelmä...

Lisätiedot