Aluehallintovirasto Dnro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluehallintovirasto Dnro"

Transkriptio

1 Viranomainen täyttãa Aluehallintovirasto Dnro SELVITYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTAMISOHJELMAN ALUEELLISEN TAI PAIKALLISEN KEHITTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUKSEN KAYTOSTA Tiliselvitys Ilitteineen on palautettava aluehallintovirastolle päatoksessä mainiffuun paivamäärään mennessa. 1. Tiedot avustuksen saajasta Avustuksen saajan nimi Hämeenlinnan kaupunki Hankkeen nimi Lapsi- ja nuorisoystävällinen Hämeenhinna Postiosoite Raatihuoneenkatu 9 Postinumero Postitoimipaikka 1100 Hämeenlinna Kunta Hämeenlinna Yhteyshenkilo Tarja Mikkola Tyopuhelin Matkapuhelin Faksi Sahkoposti tarj a.mikkoiaihameen1inna.fi 2. Tiedot avustuksesta Avustuspaatoksen numero ESAVI/ 2650/ / 2014 Myontopaiva MyOnnetty määrä, 24/04/ Hankkeen toteutuminen Hanke on toteutunut: Hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti D Hakemuksessa esitetyista suunnitelmista poiketen (tarkempi selvitys annettava Iiitteellä) 4. Hankkeen kustannuserittely (hankkeen toteutuneet kustannukset) Kustannukset ajalla 01/07/2014 0/06/2015 Palkkamenot sivukuluineen.260,66 Matkakustannukset 2.650,92 Kurssi- ja Iuentokustannukset 609,9 1 Materiaali- ja välinekustannukset 7958,72 Vuokra-ja Ieasingkustannukset 1.48,41 Muut kustannukset, mitkä? (asiantuntij a- j a kulttuuripalvelut, painatukset, atk-palvelut) 4.19, ,95 YHTEENSA avioj4 1/2

2 5. Hankkeen rahoitus Alueellinen kehittämismaäräraha Muu ulkopuolinen julkinen rahoitus, mika? Muu ulkopuolinen yksityinen rahoitus, mikä? - - Kunnan/kuntien omarahoitus 5.111,95 Yksityinen omarahoitus (yhdistykset, säätiötjne.) - YHTEENSA Allekirjoitus Paikka ja päivays Hämeenlinnassa Asema organisaatiossa kehitysj ohtaj a Allekirjoitus (henkilö tai henkilöt, joilla yhteison nimenkirjoitusoikeus). 6% Nimenselvennys Taria Maiuri /& 7. Liitteet Tositekohtainen raportti hankkeen toteutuneista kustannuksista (ote kirjanpidon paakirjasta) Vapaamuotoinen Ioppuraportti Uatkavalta hankkeelta väliraportti) Tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja toimintakertomus edelliseltä kaudelta (yhdistykset ja muut yksityiset yhteisot) Tilintarkastajien lausunto avustuksen kayttamisesta (yhdistykset ja muut yksityiset yhteisot) Muut mahdolliset Iiitteet, mitkä? Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Hämeenhinnan päatoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4 PL 150, 1101 HAMEENLINNA FL 110, HELSINKI FL 01, KOUVOLA Puh Fuh Puh Faksi Faksi Faksi kirjaamo.etelaavi.fi ITA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO Mikkelin päatoimipaikka Valtakatu 2 Maaherrankatu 16 FL 8002, ROVANIEMI FL 50, MIKKELI Fuh Fuh Faksi Faksi LANSI- JA SISA SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO Vaasan paatoimipaikka ]yväskylan toimipaikka Tampereen toimipaikka Wolffintie 5 Cygnaeuksenkatu 1 Uimalankatu 1 FL 200, VAASA FL 41, ]WASKYLA FL 272, 101 TAMPERE Fuh Fuh Puh Faksi Faksi Faksi kirjaamo. LOUNAIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO ALUEHALLINTOVIRASTO Itsenaisyydenaukio 2 Linnankatu 1 FL 22, TURKU FL 29, OULU Puh Fuh FaksiO22Sl 1820 FaksiO8l4OllO avioj4 2/2

3 I HAMEENLINNAN KAUPUNKI Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa 1(5) Hämeenhinnan kaupunki / Lasten, nuorten ja elämänlaatupalvelut Lapsi- ja nuorisoystävällinen Hämeenlinna hankeraportti Hankkeen tavoitteena on ollut Iahteä tukemaan niita toimenpiteita, jotka vahvistavat Hämeenhinnan lasten ja nuorten palvelualueen toimintamallia lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden mukaisiksi. Tavoitteena on ollut edistää ja tukea osallistumisen tapoja ja luoda toimintamahdollisuuksia paivakodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja harrastustoiminnoissa Lapsen ja nuoren hyvä paiva toimintatavan mukaisesti. Thmä tarkoittaa, että tyontekijoiden ja valmistelevien virkamiesten sekä Iuoftamushenkilöiden asenteet ovat lapsi- ja nuorisoystavällisiã. Lapset ja nuoret nostetaan keskioön oikeudellisina subjekteina ja kuntakansalaisina seka oman arkensa asiantuntijoina. Tähan ajattelutapaan pitaa aikuisia ohjata ja kouluttaa. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Hämeenhinna on kehittanyt edelleen lasten ja nuorten ennaltaehkaisevää ja sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa ja kaupunki saa pitaa Lapsiystavallinen kunta tunnustuksen jatkossakin. Hankkeen projektiryhmaan ovat kuuluneet nuoriso- ja Iastenkufttuuripalvelujen palvelupaallikko Noora Herranen (puheenjohtaja), tilaajapaallikko Antti Karrimaa, monikulttuurityon ohjaaja Erika Jokinen, verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen, kehittamispaallikko Tarja Mikkola, osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen ja suunnittelija Heli Pirkkalainen (sihteeri). Hanke kaynnistyi syksyllä 2014 aluetilaisuuksilla, jotka jãrjestettiin yhteistyossa Hãmeenhinnan Seudun Vanhempainyhdistyksen kanssa en kouluilla seuraavasti: o Kalvola 9.9., Iasna 70 henkeä o Itä , Iäsnä 18 henkeä o Lammi-Tuulos 18.9., Iäsnä henkeä o Renko 2.9., Iäsnä henkeä o Hauho 24.9., Iäsnä 28 henkeä o LAnsi 7.10., Iäsnã henkeä o Itä , Iäsnä 44 henkeä o Keskusta Iãsnä 8 henkeä yhteensä 297 henkeä, joista nuoria 44. Tilaisuuksien vetäjinä toimivat palvelupaallikkö Nikke Keskinen ja osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen. Osanottajat olivat rehtoreita, opettajia, lapsia ja nuoria, vanhempia, paiväkodinjohtajia, lautakunnan jasenia ja kaupunginvaltuutettuja sekä kolmannen sektorin toimijoita.

4 2 aiuejohtotiimeiiie, vanhempainyhdistyksihle suunnitteiun pohjaksi. Tilaisuuksissa käsiteltiin UNICEF1n Iapsiystävällisen kunta -mailin rakennuspalikoita eli osa-aiueita toiminnalilsin menetelmin ja esiteitiin ehkäisevän tyon prosessit. Näiden iisäksi kerättiin tietoa kunkin aiueen hyvista asioista ja kehittämisen kohteista sekä kuuiemisen meneteimistä ja tiedotuskanavista. Kahvitukset hoitivat joko ko. koulun vanhempainyhdistys tal iuokka. Tiiaisuuksien yhteenvedot Iäheteffiin ja lasten ja nuorten lautakunnaile toiminnan Lapsiystavailisen kunnan rakennuspalikoita käytiin lapi myos kaupunginhaiiituksessa ja kaupunginvaituustossa nuorten ohjaamana ryhmatyona seka oppilaskuntaa ohjaavien opettajien ja nuorisotyontekijoiden keskuudessa. Peruskouiujen oppilaskuntien hallitusten edustajien tapaamisessa oil läsna 60 oppliasta ja 20 opeffajaa. Tiiaisuudessa iistattiin asloita, mitä lapsiystavallisyys tarkoiftaa ja minkäiainen kaupunki on iapsiystavaliinen sekä mietiffuin toimenpiteita oppilaskuntatoimintaan osailistumisen parantamiseksi. Kulttuuripolkuun iiittyvat tyopajat kaynnistyivat en paivakodeissa ja kouiuiila. Lapsen oikeuksien paivana järjestettiin kouiuissa teematunteja ja kauppakeskuksen tapahtuma-aukiolla tyopaja. Kauppakeskus Goodmanin kanssa on tehty yhteistyota ja laadittu suunnitelmat kauppakeskuksen uikoseinãn taidegalleniaan. ideana on, effä HAmeenhinnan Ga seutukunnan) iapsetja nuoret (0-29-vuotiaat päivakodeista, kouluista, harrastustoiminnoista ja vapaaehtoisjoukoista) ovat tekemässä taideseiniä, iapsiystavallisyyden merkeissã. Taideseinien teemat hiittyvat kaupungin juhlavuosiketjuun: o syksy 2014 kevät 2015: Lapsetja nuoret kaupungissamme o kevät 2015 kevãt 2016: Sibeiius ja Hämeenhinnan nãhtãvyydet o kevät 2016 kevät 2017: Luonto ja vesi, Aimokoulu 0 v. o kevät 2017 kevãt 2018: Lapsetja nuoret 100-vuotiaassa Suomessa Jouiukuun 2014 aikana gaileriaseinaile nousivat Aimokoulun oppilaiden tekemät graffititeokset, jotka olivat kaupunkilaisten ihailtavina kevääseen 2015 saakka. Tyopajojen ohjaajina toimivat Aimokouiun opettaja Mikko Myahanen, kuvataiteihija Jaakko Autene ja alan harrastaja Herkko Yiipaappaia. 6oocAN

5 - tilakumnse4. Keväällä 2015 Hämeenhinnan yhteiskoulun ja Lyseon koulun oppilaat opettajiensa Anne Vilkunan ja Kati Salosen ohjauksessa valmistivat viisi Sibelius-aiheista teosta Kauppakeskus Goodmanin taidegalleriaan. Kaupunginhallituksen perustama Lapsiystavallinen kunta koordinaatioryhma Iaati marraskuun tyopajassa toimintasuunnitelman aluetilaisuuksissa kerätyn ja jo muun valmiina olevan aineiston pohjalta tuleville vuosille. Toimintasuunnitelman painopistealueina tulevat olemaan mm. lapsivaikutusten arvioinnin Iaajeneminen koko kaupungin organisaatioon, hallintokielen selkokielistäminen sekä virkamiesten ja Iuottamushenkilöiden koulutus ja tiedotus kuntalaisille. Toimintasuunnitelma esiteltiin tammikuussa lasten ja nuorten foorumissa, ja kaupunginhallitus hyväksyi sen Lasten ja nuorten lautakunnan sekä lasten ja nuorten palveluiden puitesopimuksen yhteydessa. Lapsen oikeukslen sopimus Kaupunginhallituksen seminaari 2015 Lapsvaikutuston amointi,nitrn,,nn O2O Uimeenhinnan pidettiin , vierailijoina vu ties toijavanu I., Lapsen koko,sten asioden ohituskasta I. nuoret olivat Ira CustOdio UNICEF:sta ja S :5 situ 5,55.0:5,000 huomio4dnnmyss 2017 kokemuaantuntsjuus 04 5l0,, joau pssi,..umuan lkuisIHe.ts,tne, tuowvo.k,,.kvsoç,vu,. p0:0005,45, 144*,hsn npeoosp,4 Esa livonen MLL:sta. piàtt*oa tnke,nosas,4n sui,in,ufrn p&oetui,. i,inwsktru OnuSosoottop ktytutttnoita Kaupunginvaltuuston info siirrettiin 204 Sr., har.n0utt*ie byttosuttitlsssh, 000:. fins tntwudct (tinoi0u P510 tvost*0z4 k4fl0yfly4jo SOSOPOt au,m4.n,41uistoqwrnu,oaflhi ciba 00(4,0014 S syksylle. toot 4.v SSOOOtS) Stint ineuwo;u 0,514 X-,*.,kt,Mesl 4*0:05554 i 5n*c a.v 014.0:10,0:0 I)aStintt S4I00vi.i0.4*iesStnesinSt Stie5Jo,on,uvde Iuim%,ln, 00004,0,514*0,4 TStdOqtWwq tunjxol.st4st$4 M0k 4tstt Oval I ko,s ,,,ovont?.4,04040 flints 1$00t4 050* kywiye. baottt 54,5,01 bpot. noo,51? I ;::z Tule mukaan vihtyrnään ja ota kaveritk1n mukaan! teieco , On 450:105.41, 014 5/505j S *4 5,000 inks p5,otipoonu.. Kauppakeskus Goodman avasi ovet Iokakuun 2014 lopussa ja nuoret ottivat paikan omakseen. Tästa syntyi painetta yritysten ja vanhemman väen taholta, että nuoret pitaisi saada pois kaytavilta. Tammikuussa 2015 Kauppakeskus Goodman tarjosi kaupungille tilaa ilmaiseksi käyttoon kuukauden ajaksi. Nuorisoystavallisyyden merkeissä ja hankkeen puitteissa Iaitettiin pystyyn PopUp Nuokkari. Yhteistyokumppaniksi Ioytyi Etelä-Hãmeen Martat, joka pyaritti pienimuotoista kahvilatoimintaa Kiipulan ammaffiopiston opiskelijoiden kanssa. Toimintaa suunnittelivat HAMK:n opiskelijat nuorten toiveiden pohjalta ja vakituiset tyontekijät ja iltaohjaajat olivat myos mukana touhuissa. Tila mahdollisti nun istuskelun ja hengailun kuin myos tekemisen tyopajojen ja oheistoimintojen merkeissã. PopUp Nuokkari oh avoinna keskiviikkona, torstaina 0 ja perjantaina kb ajanjaksolla Kuukauden kokeilun tarkoituksena oh kerätä tietoa ja kokemuksia toiminnan tarpeelhisuudesta., nuorten osahhistumisaktiivisuudesta toimintaan ja vaikutuksista kauppakeskuksen ilmapiiriin sekã luoda myos yhteisia pelisaäntöjä kauppakeskushengailuun. Kokeilu onnistui yhi odotusten. Kavijamaärä ko. aikana oh

6 4 yhteensa 990. Yrityksille ja nuorille tehtyjen kyselyiden pohjalta saatiin vahvistusta toiminnan tarpeellisuudesta ja sopimus nuorisotilatoiminnan jatkosta tehtiin ajalle Nuorisotila Nurkka pitaa jatkossa ovet auki kuutena paivana viikossa viisi tuntia illassa. Hämeenlinnan Kulttuuripolku -suunnitelmaan sisaltyy kulttuurikohdevierailuja, erilaisia kulttuurin ja taiteen tyopajoja sekä menetelmiä. Kulttuuripolku kattaa peruskoululaiset sekã varhaiskasvatuksen puolelta vãhintään kolme- ja viisivuotiaat. Kulttuuripolku perustuu voimassa olevaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan eli kaikki kulttuurisisällot ovat johdettavissa johonkin koulussa opetettavaan oppiaineeseen tai aihekokonaisuuteen. Kulttuuripolku rakentuu kolmesta tasosta. Perustaso 1. kuuluu ikãkausisaavutettavuuteen ja se taataan kaikille kouluille ja ikäluokine. Perustaso 1. sisãllot tuotetaan ARXin kauffa ja ne ovat kouluille ilmaisia. Tasot 2. ja. saattavat aiheuttaa kouluille kustannuksia kuijetusten ja mahdollisten työpajojen ja vierailujen kautta (esimerkiksi sisaanpaasymaksut). Tasot 2. ja. tuotetaan ulkopuolisten toimijoiden (taide- ja kulttuurilaitokset sekä taiteilijat) sisältöjen kautta. Hämeenlinnan seudun Kulttuuripolku on toiminut lukuvuonna kokonaisuudessaan Hämeenlinnan paivakodeissa ja peruskouluissa sekä soveltuvien osin Hattulan ja Janakkalan peruskouluissa. Poika, joka katsehi puiden Iatvoja (Kuva: Anne Laatikainen) Yksi kulttuuripolun perustason tyopajoista oh kolmasluokkalaisten kuoroprojekti. Poika, joka katsehi puiden latvoja. Kuoroteoksen ohjaaja Ismo Savimäki ja dramaturgi Taina Savimäki kãvivät pitämässä hauhuharjoitukset kaikille Hämeenhinnan kolmasluokkalaisihle ja projekti huipentui Verkatehtaalla. Vanaja-saliin kokoontui noin 700 kohmasluokkalaista ja Sibelius-opiston orkesteri sekä piippuhyllylle saapunut yheisö.

7 5 Lukuvuoden aikana on Kulttuuripolkuun hittyvia tapahtumia (työpajoja ja vierailuja) pidetty Hämeenlinnassa noin 500 ja kävijämäärä on ollut noin (Tilastot tehdään vuosittain, joten tarkat Iukumäärät eivãt ole vielä tiedossa.) Tyopajoihin on hankittu erilaisia materiaaleja hankkeen mäãrärahoilla ja toiminta jatkuu syksylla paivakodeissa ja kouluissa. Hämeenlinnan seudun Setlementti on hankkeen avulla kehittãnyt kansainvälistä perhekerhotoimintaa. Kumppanuustalon 1. kerrokseen on rakennettu leikkipaikka, joka on kaikkien talossa käyvien perheiden kaytossa. Leikkipaikka ja sen ymparille yhteistyossa (Setlemenifi, 4H, MLL ja kaupungin monikulttuurityo) kehitettãvä toiminta mahdollistaa ja monipuolistaa lisäksi tyokokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä huomioiden myos nuorten tyollistymisen. Vuonna 2010 kehitetty Vaikuttamisen polku ja keväällä 201 kayttoon otettu on paivitetty hankkeen aikana. Osallisuusopas VAIKU I P 0 L K U H a m nh nn a Hankkeelle on haettu ja saatu jatkorahoitus, ja sen avulla jatkamme lapsi- ja nuorisoystävällisyyden juurruttamista. Vuoden aikana jarjestetaan koulutusta ja tietoiskuja luottamushenkiloille ja virkamiehille lapsen oikeuksien sopimuksesta ja lapsivaikutusten arvioinnista. Ahveniston ja littalan kouluilla käynnistetään hallintokielen selkeyttamista koskeva projekti 9. Iuokkalaisten ãidinkielen tunneilla ja monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus näkökulma nostetaan vahvemmin esille, osallisuutta unohtamatta. Mervi Hiltunen osallisuuskoordinaattori Hämeenlinnan kaupunki puh. (0) I unicef Lapsiystàvällinen kunta Hämeenlinna

8

9 Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Tili Alv Alkusaldo Loppusaldo 16,80 16,80 Hämeenlinnan kaupunki Päákirja, Toim Kp Ajalta: Valinta: Toim Kp Kohde Tili JOL Sivu 1 PAKTO 1842 Ulkopuol. rahoit. saavat hank. 0 Muut tuet ja avust.valtiolta Muut tuet ja avust.valtiolta PANKKI EXCEL EXCEL , , , , , 95 ESAVI /lapsi j a Lapsi ja nuor Lapsi ja nuor Koneiden ja laitteiden Koneiden ja laitteiden vuokrat OSTOT EXCEL vuo krat Hämeen Rakennu 7 oik. Hämeen Ra Tilap. tuntipalkat ja palkkiot Tilap. tuntipalkat ja palkkiot 4120 KuEL-maksut KuEL maksut EXCEL EXCEL ,00 195, ,00 Myöhänen Mikko Tilap. tuntipa Tilap. tuntipa 2 654,00 68,92 Mydhänen Mikko,54 KuEL maksut 52,60 KuEL maksut 455,06 455, Kansaneläke ja Kansaneläke ja sair. vak.maks sair. yak.maks. EXCEL PAL KAT ,75 4,06 42,64 55,45 4yöhanen Mikko Kansaneläke j Kansanelake j 55, Työttdmyysvakuutusmaksut

10 Rämeenlinnan kaupunki Paakirja, Toim-Kp Kohde Tili ****_ Tyottomyysvakuutusrnaksut 420 Tapaturmavakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut 441 Asiantuntijapaivelut Asiantuntijapalvelut 1 000, 00 40, , ,2 Eezy Osk Myohänen Mikko Dunright Oy 2 40, , , Painatukset ja ilmoitukset EXCEL 450 Painatukset ja ilmoitukset 795,00 795,00 Ep Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Alv Till Alkusaldo Loppusaldo sosiaalivakuutusmaksut sosiaalivakuutusmaksut JOL Sivu 2 PAAKTO EXCEL , 90 6,06 6,76 81,72 MyohSnen Mikko Tyottömyysvaku Tyottomyysvaku 81, EXCEL PAL EAT PAL EAT , 15 1,0 10, 87 1,05 Myohänen Mikko Tapaturmavakuu Tapaturmavakuu 1, Muut Muut EXCEL PAL EAT ,25 0,10 1,0 1,8 MyohSnen Mikko Muut sosiaaliv Muut sosiaaliv 1, OS TOT OS TOT OS TOT Atk kustannukset Atk kustannukset EXCEL OS TOT OS TOT ,00 96, Härneenlinnan T Aucor Oy 54 41,76 2,04 64,80 129, Painoyhtymä 190, ,00 190,80 oik.tos Valinta: Toim Ajalta:

11 Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Tili Alv Alkusaldo Loppusaldo 15,47 10,9 1,16 1,55 29,11 2, ,18 1, ,62 5, ,7 7,7 4 Hämeenhinnan kaupunki Päákirja, Toim-Kp Ajalta: Vatinta: Toim Kp Kohde Tili kk_ JOL Sivu PMKTO 480 Puhtaanapito ja pesulapalvelu EXCEL EXCEL 480 Puhtaanapito ja pesulapalvelu ,00 175,47 59, 47 ISS Palvelut 0 Paceco Oy59,47 100,2 42,11 142,4 441 Ravitsemuspalvelut Ravitsemuspalvelut 4421 Kuijetuspalvelut Kuijetuspalvelut 442 Matkustuspalvelut OSTOT OSTOT OST0T OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL EXCEL QSTOT EXCEL ei koulutu OSTOT , 5 78,08 4,84 6,46 609, 91 26, ,84 15, , ,06 77,27 Kirkonkulman V Kirkonseudun k Ruununmyllyn v Jukolan koulun littalan Yhten Kanresta Oy Popino Oy Kanresta Qy Popino Oy 609, 91 Tuuri Jaakko Tilausliikenne Pekolan liiken Hatusen liiken Vekka liikenne Pekolan liiken Taxi Th Hmeen Rakennu 148,41 oik. Hdmeen Ra 148, ,65 VR-Yhtyma Oy

12 Hämeenlinnan kaupunki Pääkirja, Toim-Kp Ajalta: Valinta: Toim Kohde Till JOL Sivu 4 PAAKTO EXCEL ,10 455,10 Hlinnan musiik 455, Toimisto ja koulutarvikkeet EXCEL 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet ,2 4,2 Suomalainen ki 4,2 8,24 8, Elintarvikkeet Elintarvikkeet OSTOT OSTOT OSTOT EXCEL ,14 16,4 11,52 106, 67 74,67 Ossin Pulla Oy Suomen Lahikau Suomen Lähikau Etelä Hämeen M 74,67,62 2,29 1,61 14,9 52, Siivous ja puhdistusaineet EXCEL 4550 Siivous ja puhdistusaineet ,96 9, 96 Etelä Hämeen M 9, 96 2,9 2, OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT OSTOT ,82 21,57 45,70 254,85 1,19 28,2 59, , 55 Rakentajan Puu Geezers the Sh Hämeen Ruuvima Stark DT Finla Stark DT Finla Stark DT Finla Rakentajan Puu 1 150,55 145,88 5,18 10, 97 61,16 1,97 6,80 14,18 276, Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut 4590 Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali Kp Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp Kohd Till Alv Alkusaldo Loppusaldo 442 Matkustuspalvelut ( ei koulutu 77,27 77,27 7, Muu materiaali

13 Kp Tositepvm Toslaj Tosno Tosr Debet Kredit Vientiselite Laskettu alv Toim Kp KohU Till Alv Alkusaldo Loppusaldo OSTOT ,18 Lelushoppi Saa 22, OSTOT ,26 Starkki DT Fin 1, EXCEL , 05 Toy Toy Manner 59, EXCEL ,95 Toy Toy Manner 2, OSTOT ,2 Puuilo Oy Häme 80, OSTOT , 69 EL Early Learn 27, OSTOT ,40 Taide ja Kehy 12, OSTOT ,2 IKEA Dy 1, OSTOT ,22 Askartelukaupp 118, OSTOT , 52 K citymarket 0 60, STOT , Tokmanni Oy 29, EXCEL ,40 Oikaistu hankk 12, Muu materiaali 5 846, 15 50, , , Koneiden ja laitteiden vuokrat EXCEL Hämeen Rakennu 16, EXCEL ,41 Eämeen Rakennu 5, OSTOT , 00 Hämeen Rakennu 52, Koneiden ja laitteiden vuokrat 48,41 48,41 105, , , ,95 409,24 Hämeenlinnassa /7 i t i HAMEENLINNAN KAUPUNKI Ta1ousj hallintopalvelut /i%b/ LV/-77 Pâivi Selonefl talousamopaâtlikko Hämeenlinnan kaupunki Pàäkirja, Toim-Kp JOL Sivu 5 Ajalta: PAAKTO Valinta: Toim Kohde Tili 4860 Muut Muut vuokrat vuokrat EXCEL , 00 Kulttuuri ja k 1 000, Ulkopuol. rahoit. saavat hank Raportti yhteensä

14

Aluehallintovirasto. Nurmijärven kunta Keskustie 2B Nurmijärvi. Hakemuksenne delle

Aluehallintovirasto. Nurmijärven kunta Keskustie 2B Nurmijärvi. Hakemuksenne delle Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue P Ø T Ö S ESAVI/3363/07.03.02/2016 1 /2 8.6.2016 Annettu postin kuljetettavaksi 9.6.2016 Nurmijärven kunta Keskustie 2B 01900 Nurmijärvi

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin 1 Saapumismerkinnät Saapumisleimat Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1 Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Hailuodon kunta Y-tunnus 0184918-8 Jakeluosoite Luovontie 176 Postinumero

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Erityisavustuksen myöntäminen Liikuntakeskuksen frisbeegolf radan laajennus - hankkeelle

Erityisavustuksen myöntäminen Liikuntakeskuksen frisbeegolf radan laajennus - hankkeelle PÄÄTÖS Etelä-Suomi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 24.5.2016 ESAV I/11036/07.03.06/2015 Annettu postin kuljetettavaksi 25.5.2016 Tammelan kunta 200.,,,/ Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela Hakemuksenne

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu

f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu 1 HAKULOMAKE RAKENNUSHANKKEILLE Saapumismerkinnät Saapumisleima Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1. Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Y-tunnus Jakeluosoite Postinumero

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Aluehallintovirasto Etelä-Suomi

Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue PØ TÖ S ESAVI/9438/07.03.03/2016 4.4.2017 Annettu postin kuljetettavaksi 5.4.2017 Lappeenranta / Luum äen kunta Kirjaamo 0 6. 0 4.

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Kulmilla Lasten ja nuorten oma osallisuus 2012 2014. Osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupunki

Kulmilla Lasten ja nuorten oma osallisuus 2012 2014. Osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupunki Kulmilla Lasten ja nuorten oma osallisuus 2012 2014 Osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupunki Syksyllä 2012 aloitettiin Kirkonkulman koululta, Käikälän kisapirtiltä ja Katuman lähiökeskukselta.

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN

VALTIONAVUSTUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro VALTIONAVUSTUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN 1. Tiedot hakijasta Hakijan nimi Anna Salminen Työpajan nimi (jos muu kuin hakijan nimi) Masku-Mynämäki-Nousiainen nuorten

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2017 Liite 2 28 Ympäristöpalvelut yhteensä 2018 2018.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 11 800 400500 Kuukausipalkat

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax Ilmoitus/ Valtionosuusselvitys saapunut Diaarinro Vastaanottaja: x Perustoimeentulotuki Ennakkojen tarkistaminen (TTTL 5 b 4 mom.). Tiedot varainhoitovuonna ajalla 1.1. - 30.6. aiheutuneista sekä arvio

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :06:54

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :06:54 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 16.1.2017 15:06:54 4004 Palkkiot -3 030-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -258-1 098-1 092-1 092-1 092 4170

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 66B Etelä-Suomi 9.1.2012 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Opetustoimen palvelut Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro %

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro % KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3280 KURSSI-/LUKUKAUS 42,90-42,90-100,0 42,90-42,90-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE 3455 OPETUSHALLITUS/A 18.000,00-18.000,00-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta Forssan kaupunki S ivistystoime njohtaja Viranhaltijapäätös 6.2.2013 12 Asia Käyttösuunnitelma 2013, sivistyslautakunta Asiaseloste Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

Pääkirja , ,66 pankkitilin saldo 1.1. Sivu 1/ :59. Hämeenlinnan kaupunki

Pääkirja , ,66 pankkitilin saldo 1.1. Sivu 1/ :59. Hämeenlinnan kaupunki Kausi 1.1.2016 31.12.2016 Ensisijainen dimensioyhdistelmä 35370 Muut tuotot 1.1.2016 17002232 Tilin FI64 42601020001587 saldo 82123,66-82123,66 82123,66 pankkitilin saldo 1.1. 7.1.2016 17002233 Suomen

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen Dnro YHLA 36/2011 28.2.2011 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1.KOHDAN MUKAINEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 Yhdyskunta- ja

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot