SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto Kirjaamo SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitysluonnos vanhuspalvelulaista sisältää kannatettavia ehdotuksia ikäihmisten turvallisen ja laadukkaan palveluiden saannin takaamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Seuraavassa käsitellään muutamia luonnoksessa esitettyjä asioita, joiden perustelutekstiin Suomen Farmasialiitto esittää tarkennuksia. Lisäksi Suomen Farmasialiitto ehdottaa neuvottelukunnan perustamista turvallisen lääkehoidon ohjauksen määrittelemiseksi ja kunnallisen velvoitteen täytäntöönpanon koordinoimiseksi. Yleistä Lain tarkoituksena on parantaa 1) ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; 2) mahdollisuuksia osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen kunnassa; 3) iäkkään henkilön mahdollisuutta saada tarpeitaan vastaavia tukea ja palveluita silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää sekä 4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluidensa sisältöön ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Lain perusluonteinen lähtökohta on ikääntyneen väestön ja iäkkään henkilön toimintakyky, ei ikä sinällään, mikä onkin Suomen Farmasialiiton mielestä estä kannatettavaa. Lakia sovellettaisiin vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky - fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen - on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien vuoksi tai ikääntymiseen liittyvän rapeutumisen johdosta. Suunnitelma tarvittavien palveluiden järjestämiseksi kunnassa Ohjausryhmän muistion mukaan lakiehdotuksen 3 :ssä säädettäisiin kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suomen Farmasialiitto vaatii, että tässä suunnitelmassa nitelmassa tulee käsitellä myös lääkehuolto. Lääkehuolto koostuu lääkkeiden toimittamisesta potilaalle sekä lääkehuollon asiantuntijapalveluista, joita ovat muun muassa potilaan ohjaus ja neuvonta, lääkehoidon onnistumisen seuranta sekä lääkehoitoa toteuttavan sosiaali- tai terveydenhuollon henkilökunnan koulutus ja toimintaohjeiden mukaisen toiminnan varmistaminen toimintayksikössä. Yksityiskohtainen kuvaus lääkehuollosta ja sen monimuotoisuudesta suomessa löytyy lausunnon sivulta 4 eteenpäin. Turvallista lääkehoitoa koskeva kunnallinen ohjausvelvoite Lakiluonnoksen toinen luku käsittelee kunnan yleisiä velvollisuuksia. Sen 10 hyvinvointia edistävänä neuvontapalveluna mainitaan turvallisen lääkehoidon ohjaus. Tämä lääkehoidon ohjausvelvoite on kunnille uutta toimintaa. Suomen Farmasialiitto ehdottaa, että STM:n perustaa pikimmiten neuvottelukunnan alan keskeisistä toimijoista. Neuvottelukunnan

2 tehtäväksi asetetaan 1) turvallisen lääkehoidon ohjauksen määrittely ja 2) suosituksen laadinta siitä miten turvallisen lääkehoidon ohjausvelvoite toteutetaan kunnissa. Satsauksia monipuoliseen osaamiseen Ohjausryhmän muistiossa tuodaan esille, että kunnassa tarvitaan riittävästi monipuolista osaamista ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä sekä iäkkäille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista varten. Voimassa olevat säännökset eivät yksin riitä turvaamaan riittävän monipuolista osaamista. Sen vuoksi ehdotetussa laissa olisi säännös kunnan velvollisuudesta hankkia käyttöönsä riittävä määrä moniammatillista asiantuntemusta. Suomen Farmasialiiton mielestä osaamisen varmistaminen on tärkein edellytys iäkkäiden laadukkaiden palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen kannalta ja näin myös farmasian alan ammattilaisten, farmaseuttien ja proviisoreiden, osaamisen hyödyntäminen tulisi huomioida ikäihmisten palvelutarpeiden kartoituksessa ja toteutuksessa. Tässä laissa farmaseuttinen asiantuntijuus s tulee ottaa huomioon 3 suunnitelmien laadinnassa, vastuutyöntekijän perehdytyksessä ja koulutuksessa, iäkkäiden neuvontapalveluissa ja toimintayksiköiden laatutoiminnassa. Lisäksi farmasian alan ammattihenkilöiden osaaminen tulee hyödyntää 10 kolmannen n momentin kuntien turvallista lääkehoitoa koskevan ohjausvelvoitteen suunnittelussa ja täytäntöön panossa. Lääkehoitoprosessit parempaan kuntoon muutoksissa Lakiehdotuksen 4 luvussa säädettäisiin laadun varmistamisesta toimintayksiköissä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille henkilöille. Toimintayksikkö -käsitteen tarkoittama toiminnallinen kokonaisuus ei ole sidoksissa tiettyyn fyysiseen toimipaikkaan, vaan sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kotipalveluja tuottavaa yritystä tai kunnan organisaatiota, jonka palvelutoiminta voi olla monimuotoista. Kaikissa toimintayksiköissä tulisi olla nimetty vastuufarmasisti, joka huolehtisi lääkehoitoprosesseista ja henkilökunnan koulutuksesta toimintayksikössä. Farmasialiitto katsoo, että lääkehuollon prosessit tulisi kuvata jokaisen toimintayksikön räätälöidyssä lääkehoitosuunnitelmassa. Lisäksi kussakin toimintayksikössä tulee olla suunnitelma henkilökunnan koulutukseen ja perehdytykseen lääkehoidon toteuttamisen ja seurannan osalta. Lisäksi lääkehuollon toimintoja eri toimintayksiköissä tulee auditoida vastaavalla tavalla, kuin terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdään. Suomen Farmasialiitto katsoo, että tällä hetkellä iäkkäiden lääkehoidon ohjauksessa ja seurannassa sekä lääkehoitoprosesseissa esseissa olisi parannettavaa ja edellä mainitut asiat tulisi olla yksiköiden toimilupien edellytyksiä. Usein lääkkeet toimitetaan iäkkäille yksityisestä apteekista mutta hoidon onnistumisen seuranta ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä koulutus ovat puutteellisia. Terveydenhuollon toimintayksiköissä on lisääntynyt osastofarmasia-toiminta, mikä vastaa edellä esitettyihin puutteisiin. Vastaavanlaista toimintaa tulee e kehittää myös iäkkäille erityisesti, kun kotona selviytymistä halutaan tukea. Farmasialiitto katsookin, että lain perustelutekstiin tulee kirjata, että lääkehuollon palveluiden kattavasta järjestämisestä tulee sopia paikallisella tasolla iäkkään väestö osalta. Kunnan on päätettävä miten se järjestää ja kehittää lääkehuollon asiantuntijapalvelut sekä lakiehdotuksen uudet velvoitteet t mm. neuvontapalvelut lääkehoidon osalta iäkkäiden saataville. Mahdollisuuksia ovat sopimukset yksityisten apteekkien, sairaala-apteekin, lääkekeskuksen tai yksityisen ammatinharjoittajan kanssa. Kunta voi palkata myös farmaseuttista osaamista omaan palvelukseensa, kuten Salossa. Iäkkäiden hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa lääkkeillä on keskeinen merkitys. Lakin perusteluissa on kuvattu, että iäkkäiden kotona asumista ja kodinomaisessa ympäristössä asumista tulee tukea jatkossa enemmän ja vuodeosastotyyppiselle hoitomuodolle etsittävä uusia toimintatapoja. Muutosten toteutumisessa nykyisistä malleista kohti tavoitetta on

3 turvattava lääkehoidon osalta iäkkäiden yhdenvertainen mahdollisuus eri puolilla Suomea henkilökohtaisen lääkehoitosuunnitelman toteutumiseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon huolimatta siitä, mikä taho toimittaa iäkkäälle lääkkeet ja kuka lääkehoidon maksaa. Perustelumuistioon tulisi kirjata 10 kohdalle, että iäkkäälle järjestämisvelvollisen kunnan tulee turvata tehokas, turvallinen ja kustannustehokas lääkehoito riippumatta, missä hoito toteutetaan. Lisäksi kaikilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus tarvittavien lääkehuollon asiantuntijapalveluiden käyttöön. Osaaminen iäkkäiden laadukkaiden palveluiden takana Lakiluonnoksen 3. luvun 15 sisältää kirjauksen vastuutyöntekijästä, johon jokaisella iäkkäällä tulee olla oikeus. Lääkehuoltoon ja lääkkeiden korvattavuuteen liittyy paljon erityisosaamista vaativia asioita. Olisi perusteltua, eltua, että vastuutyöntekijä ohjaa potilaan aina farmasistin vastaanotolle, jos lääkkeiden käyttö on runsasta ja erityisesti jos vuotuinen lääkkeiden omavastuuosuuksien kattosumma täyttyy. Tällöin farmasistin vastaanotolla tarkistettaisiin lääkehoidon koostumus sekä varmistettaisiin, että kaikkien tarvittavien lääkkeiden korvattavuudet ovat kohdallaan ja säännöllisesti käytettävät lääkkeet ovat korvattavia iäkkäälle, mikäli tämä vain on mahdollista. Lisäksi vastuutyöntekijöiden kouluttamisesta a ja perehdyttämisestä lääkkeiden ja lääkehuollon käytäntöjen osalta tulisi vastata farmasian alan asiantuntija, joka joko kunnan palveluksessa tai sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa. Ohjausryhmä ehdottaa, että lain 19 :ään sisällytetään henkilöstöä koskeva perussäännös. Sen mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää sekä heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Lisäksi Farmasialiitto esittää, että lakiehdotuksen perusteluissa kirjataan velvoite huolehtia henkilökunnan osaamisen tukemisesta erityisosaamiseen liittyvissä asioissa. Toimintayksikössä ei välttämättä tarvitse olla palkattuna farmasian asiantuntemusta, mutta sitä tulee olla henkilökunnan käytettävissä koulutukseen, konsultaatioon tai potilasohjaukseen liittyvissä asioissa, kuten terveydenhuollon toimintayksiköissä on sairaala-apteekin, apteekin, lääkekeskuksen tai osastofarmasistin asiantuntemus käytettävissä. Farmasialiitto pitää kannatettavana, että lakiin sisällytetään valtuus, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä palvelujen laadun varmistamiseksi. Farmasialiitto on erityisen huolissaan lääkehuollon asiantuntijapalveluiden ja asiantuntijuuden saatavuudesta toimintayksiköissä ellei näitä erityisen selvästi tuoda esille lain perusteluosiossa tai erikseen säädetä asetuksella lääkehuollon vähimmäispalveluita, jotka toimintayksiköille ja iäkkäille tulee taata. Tämän lausunnon loppuun olemme liittäneet kuvauksen lääkehuollosta ja sen farmaseuttisista resursseista. Heidi Silvennoinen puheenjohtaja Suomen Farmasialiitto Eija Orpana toiminnanjohtaja Suomen Farmasialiitto

4 Lääkkeiden jakelujärjestelmä Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta vastaavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa sairaanhoitopiirin, kunnan, kuntayhtymän tai valtion ylläpitämään sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lisäksi lääkekeskus voidaan perustaa yksityiseen iseen sairaalaan ja kehitysvammaisten erityishuoltoon tarkoitettuun laitokseen. Puolustusvoimien lääkehuoltoa varten on erillinen sotilasapteekki ja vankeinhoitolaitoksen lääkehuollosta vastaa Rikosseuraamuslaitoksen lääkekeskus. Sosiaalihuollon lääkejakelusta huolehtivat pääsääntöisesti yksityiset apteekit, mutta lääkehuollon asiantuntijapalveluita voivat tarjota myös sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset. Avoterveydenhuollon lääkejakelusta huolehtii yksityiset apteekit ja yliopistojen apteekit. Eläinlääkkeiden jakelusta vastaavat eläinlääkärit ja yksityiset/yliopistojen apteekit. Keskeinen lisäarvo yksityisistä/yliopistojen apteekeista potilaille ja yhteiskunnalle syntyy asiantuntevasta itsehoidon ohjauksesta ja kattavasta itsehoitolääkkeiden valikoimasta, joka asiakkaille on saatavilla. Farmaseutit ja proviisorit lääkehuollossa Farmaseutit ja proviisorit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Farmaseutin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä). Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin tutkinnon ja sen jälkeen proviisorin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto ( opintopistettä). Opinnot sisältävät luonnontieteiden ja lääketieteen perusteiden lisäksi syventäviä opintoja farmaseuttisesta kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biofarmasiasta, lääkeaineiden ja vierasaineiden ominaisuuksista, vaikutuksista ja haittavaikutuksista elimistössä sekä lääkkeiden käytöstä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Farmaseutit ja proviisorit valmistuvat lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoiksi. Vuoden 2011 lopussa alle 63-vuotiaita laillistettuja farmaseutteja oli ja proviisoreja (Terhikki-rekisteri, rekisteri, Valvira). Suurin osa farmaseuteista ja proviisoreista työllistyy apteekkeihin. Apteekeissa työskenteli vuoden 2011 alussa farmaseuttia ja 817 proviisoria (Apteekkariliitto). Sairaala-apteekeissa apteekeissa ja lääkekeskuksissa sekä osastofarmasian parissa työskenteli vuoden 2012 tammikuussa 417 farmaseutin ja 96 proviisorin koulutuksen saanutta henkilöä (Kuntatyönantajat). Tällä hetkellä Suomessa on noin 20 sairaala-apteekkia apteekkia ja noin 150 lääkekeskusta. Yksityisten apteekkien toimipisteitä on noin 800. Lääketeollisuus ja tukkukauppa työllistävät myös farmaseutteja ja proviisoreja. Suomen Farmasialiiton jäseniä näillä sektoreilla työskenteli ylempinä toimihenkilöinä n. 130 vuonna Avoterveydenhuollon apteekit Avoterveydenhuollon apteekkien lakisääteisiksi tehtäviksi on kirjattu avohoidon lääkehuollosta osta vastaaminen, apteekkipalveluiden saatavuuden turvaaminen, asiakaskunnan tarvitseman lääkevalikoiman ylläpitäminen, lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvonta sekä lääkehoidon kustannusten kasvun hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi yleisesti todetaan, että reseptilääkkeitä toimitettaessa apteekkien farmaseuttisen henkilöstön tulee tarkistaa lääkemääräyksen sisältö, annostus ja lääkkeiden yhteensopivuus, ja varmistaa sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö. Tarvittaessa asiakas tulee ohjata apteekista lääkärin vastaanotolle. Avoterveydenhuollon apteekeilla ei ole lakiin kirjattuja erityisiä velvoitteita sosiaalihuollon toimintayksiköitä kohtaan, vaikka lääkkeet toimitetaankin yksityisestä apteekista. Apteekit

5 saattavat kuitenkin tarjota erilaisia maksullisia konsultaatio palveluita sosiaalihuollon yksiköille (nk. lääkekaapin tarkastus ja lääkehoitosuunnitelman laadinta). Sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset Sairaala-apteekkien apteekkien tehtävä on huolehtia toimintayksikön lääkejakelusta sekä tarjota tarvittavat asiantuntija- ja informaatiopalvelut toimintayksikön käyttöön. Lääkehuollon asiantuntijapalveluilla tuetaan lääkehoitojen onnistumista ja edistetään potilasturvallisuutta. Kaikki farmaseuttinen palvelu, jota sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset tarjoavat hoitohenkilökunnalle ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, on osa kliinisen farmasian palveluita. Yleisimmin kliinisen farmasian palveluilla käsitetään lääkeinformaatiota, lääkkeen käytön opastusta ja osastofarmasiaa. Kliinisen farmasian palveluita ovat kuitenkin myös lääkevalmistus ja potilaskohtaisten lääkkeiden toimittaminen. Useissa sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa tarjotaan osastoille sekä yhteistyöyksiköille, joita ovat juuri sosiaalihuollon toiminataykisköt, myös seuraavia kliinisen farmasian palveluita; lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi, lääkehoidon konsultaatio, lääkehoitosuunnitelmien auditointi sekä potilaan tulo- ja lähtöhaastattelut yksikössä. Lisäksi sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten farmaseuttinen henkilöstö on mukana moniammatillisessa hoitotiimissä arvioimassa potilaiden lääkityksiä ja niihin liittyviä ongelmia. Farmaseutit ja proviisorit osallistuvat myös osasto- tai potilaskohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laadintaan, joilla parannetaan lääkitysturvallisuutta. Lääkitysturvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta ja sairaala-apteekki apteekki onkin yleensä mukana potilasturvallisuussuunnitelman laatimisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi on kehitteillä uusia toimintamalleja. Esimerkiksi Lahdessa on alkamassa hanke, jossa kehitetään ennaltaehkäisevää palvelua palveluasumiseen ja kotihoitoon. Palveluun voi liittyä myös geriatriseen keskukseen farmaseutin lähetepohjainen vastaanotto toimintamalli. Palvelussa käytettään apuna THL:n RAI-järjestelmää. Palvelutalojen osalta palvelussa tarkastellaan myös lääkehuoltoprosessia (entinen lääkekaapintarkastus). Lisäksi Lahdessa on pohdittu pitkäaikaissairaan omahoitajalle palvelua, jossa on mahdollisuus konsultoida farmaseuttia lääkeasioissa ja farmaseutti voisi olla mukana tarkistamassa/ arvioimassa pitkäaikaissairaan lääkelistaa. Osastofarmasia Osastofarmaseutin työtehtävät määräytyvät sen toimintayksikön mukaisesti, jossa hän työskentelee. Yleensä osastofarmaseutti vastaa osaston sisäisestä lääkehuollosta tilaamalla lääkkeitä sairaala-apteekista apteekista tai lääkekeskuksesta, seuraamalla lääkkeiden käyttöä ja säilytysolosuhteita sekä valmistamalla potilaskohtaisia lääkeannoksia. Osastofarmaseutti laatii lääkkeisiin liittyviä ohjeistuksia sekä huolehtii lääkkeisiin liittyvästä tiedonhausta ja koulutuksesta osaston tarpeiden mukaisesti. Hänen vastuullaan on myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen lääkeasioissa. Potilaan saapuessa osastolle farmaseutti selvittää hänen kokonaislääkityksensä ja tekee tarvittavat kirjaukset potilastietojärjestelmään. Potilaan kotiutuessa farmaseutti voi opastaa häntä lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Osastofarmaseutti voi myös osallistua moniammatillisen hoitotiimin osana kierrolle ja potilaiden lääkitysten arviointiin. Kuntainfo 6/2007 koskee vanhusten turvallista lääkehoitoa. Suositus on, että lääkkeitä käyttävän vanhuspotilaan lääkityksen tarpeen ja turvallisuuden arviointi on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Osastofarmasia toimintamallia voitaisiin jalkauttaa tähän arviointi tehtävään esimerkiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden koteihin tukemaan itsenäistä selviytymistä lääkehoidon osalta. Lahdessa on kehitteillä sairaala- apteekin tarjoama kliinisen farmasianpalvelumalli lli sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeita varten.

6 Osastofarmaseutin tehtävät Kokonaisvastuun ottaminen osaston/klinikan sisäisestä lääkehuollosta Lääkkeiden käytön ja säilytysolosuhteiden seuranta Potilaskohtainen lääkevalmistus ja käyttökuntoon saattaminen, suonensisäisesti annettavien lääkkeiden käyttökuntoonsaattaminen Lääkkeisiin liittyvä tiedonhaku, koulutus ja perehdytys Potilaiden kokonaislääkityksen selvittäminen ja kirjaaminen potilastietojärjestelmään Potilaiden kokonaislääkityksen arviointi ja tarvittaessa kokonaisarviointi Potilaan lääkityksen tarkistus, yhteensopivuuksien selvittäminen ja seuranta Potilaiden opastaminen lääkehoidossa Lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten selvittäminen Lääkityspoikkeamien seuranta ja syiden selvittäminen sekä näihin littyvä koulutus Osaston lääkkeisiin liittyvien ohjeistusten laatiminen ja ylläpito Osaston henkilökunnan perehdytykseen osallistuminen Lääkehoitosuunnitelmat Lääkehoitosuunnitelma on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä laadittu työväline lääkehoidon osa-alueiden alueiden määrittämiseen ja hallintaan. Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista on STM:n turvallinen lääkehoito suosituksen mukaan kyseisen toimintayksikön johdolla ja toimintayksikön lääkehuollosta vastaavalla sairaala-apteekilla tai lääkekeskuksella, joka osallistuu suunnitelman laadintaan. Käytännössä vastuu ei ole selkeä sosiaalihuollon toimintayksiköissä, joihin lääkkeet toimitetaan potilaskohtaisesti yksityisestä apteekista. Usein proviisori tai farmaseutti on mukana koordinoimassa lääkehoitosuunnitelmien laatimista tai toimii työryhmätyöskentelyssä asiantuntijana. Työkenttä lääkehoitosuunnitelmatyöskentelyssä on yleensä hyvin laaja, sillä lääkehoitosuunnitelmia tehdään sairaalan osastojen lisäksi muun muassa neuvoloille, kouluterveydenhuollolle, terveysasemille, ensiapupoliklinikalle, palvelutaloille ja kotihoidolle. Lääkehoitosuunnitelmia päivitetään säännöllisesti ja niiden toteuttamista valvotaan osastokäyntien yhteydessä. Lääkehoitosuunnitelmien auditointiin on kehitetty pro-gradutyönä auditointityökalu. Lääkehoitosuunnitelman osa-alueet Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako Lupakäytännöt Lääkehuolto: lääkkeiden tilaaminen, säilytys, valmistaminen, käyttökuntoon saattaminen, palauttaminen, lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkkeiden jakaminen ja antaminen Potilaiden informointi ja neuvonta Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi Dokumentointi ja tiedonkulku Seuranta- ja palautejärjestelmät Koulutus Sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen farmaseuttinen henkilökunta sekä lääketeollisuuden edustajat pitävät paljon erilaisia koulutustilaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmille. Lisäksi eri sairauksien hoitoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin pyydetään usein proviisoria tai farmaseuttia luennoimaan kyseisen sairauden lääkehoidosta. Myös lääkehoitosuunnitelmien mukaisten lupakoulutusten järjestämisessä farmaseuttisella

7 henkilöstöllä on merkittävä rooli. Lisäksi koulutuksia järjestetään toimintayksikön peruslääkevalikoiman tai toimintaohjeiden muuttuessa. Koulutuksen suunnittelussa on otettava huomioon kuulijakunnan koulutustaso ja työtehtävät. Lääkekoulutus perus- ja lähihoitajille poikkeaa huomattavasti lääkäreille pidettävästä koulutuksesta. Perehdytys Proviisori tai farmaseutti perehdyttää lääkärit, hoitajat ja eri alojen opiskelijat lääkehuollon toimintaohjeisiin ja -tapoihin. Lisäksi perehdytykseen voi kuulua tutustuminen sairaala- apteekin tai lääkekeskuksen toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Perehdytys tapahtuu joko ryhmissä tai yksittäin. Sisäinen valvonta- ja tarkastustoiminta Sairaala-apteekin apteekin tulee sisäisellä valvonnalla ja tarkastuksilla varmistua siitä, että toimintayksikön lääkehuolto on järjestetty lääkelainsäädännön mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla eli osastokäynneillä edistetään lääke- ja potilasturvallisuutta. Valvonta voi olla luonteeltaan ennalta ohjaavaa, jatkuvaa toimintojen seurantaa tai jälkikäteen tapahtuvaa annettujen ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen toteutumisen varmistamista. Osastokäynnit tehdään pääasiassa vuosittain, mutta poikkeustapauksessa tarkastusväliä voidaan pidentää. Osastokäynnillä tarkastettavia asioita ovat muun muassa lääkkeiden säilytykseen ja käsittelyyn tarkoitetut tilat, säilytysolosuhteet ja olosuhdeseurannan dokumentaatio, lääkevaraston sisältö sekä lääkekirjanpito ja lääkkeiden käyttöön liittyvä ohjeistus. Osastokäynneillä voi olla myös vuosittain vaihtuva teema, kuten esimerkiksi osaston lääkehoitosuunnitelman päivittäminen n tai uusi lääketilausjärjestelmä. Tarkastuksen saa lainsäädännön mukaan suorittaa proviisori tai farmaseutti ja siitä laaditaan pöytäkirja. Lisäksi havaittujen puutteiden korjaamistoimenpiteitä tulee valvoa. Yleensä jokaiselle osastolle ja toimintayksikölle le on nimitetty vastuufarmaseutti, joka huolehtii osastokäyntien tekemisestä ja jälkivalvonnasta. Proviisorin vastuulla on toimintaohjeiden päivitys ja uusien ohjeiden kouluttaminen sekä osastokäyntejä tekeville farmaseuteille että osastojen henkilöstölle. Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten valvonta- ja tarkastustoimintaa voitaisiin laajentaa myös sosiaalihuollon toimintayksiköihin. Sairaala-apteekissa apteekissa ja lääkekeskuksessa on saatavilla tarvittavaa farmaseuttista osaamista laitosten lääkehuoltoprosessien arviointiin ja ohjaukseen. Laatutyö Sairaala-apteekin apteekin laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä menettelyjä, joiden avulla varmistetaan lääkehuollon toiminnan laatu kyseisessä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Sairaala-apteekilla apteekilla tulee olla toimiva laatujärjestelmä ja lääke- ja lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot ja menettelytavat tulee ohjeistaa. Henkilökunta koulutetaan työskentelemään annettujen toimintaohjeiden mukaisesti ja toimintaohjeiden noudattamista valvotaan. Sairaala-apteekin apteekin laatujärjestelmän toimivuutta sekä käytännön toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti sisäisten tarkastusten avulla. Laadun ja lääkehuollon palvelujen kehittäminen tapahtuu kehittämällä niitä prosesseja, joilla laatu syntyy. Prosessikuvaukset kuuluvatkin olennaisena osana laatutyöhön. Kuvauksissa kartoitetaan myös prosessien ongelmakohtia ja laaditaan toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Laatutyön yksi osa-alue alue on lääkehoidon toteuttamiseen liittyvien riskien kartoitus. Lääkehoidon turvallisuutta tukevia ratkaisuja, kuten osastofarmasia, koneellinen

8 annosjakelu ja lääkityksen kokonaisarviointi, voidaan hyödyntää asiakasyksikkökohtaisten riskien välttämiseksi. Sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen tulee edistää lääkehuollon turvallisuutta ennakoivasti esimerkiksi ohjeistamalla riskialttiiden lääkkeiden käsittelyä toimintayksiköissä. Riskialttiita lääkkeitä ovat muun muassa ne lääkevalmisteet, joiden annosteluväli on hyvin kapea tai mahdolliset haittavaikutukset merkittäviä. Tulevaisuuden mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä lääkehuollon ja sote- palvelujärjestelmän välillä Kunnan asiantuntijaproviisori tai -farmaseutti Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminnan tulee tukea paikallisesti muun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma, jossa kuvataan kuntien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä. Tähän suunnitelmaan tulee sisältyä myös lääkehuollon palvelut ja niistä vastaavat tahot. Lisäksi lääkelaissa painotetaan kuntien roolia lääkehuollon palveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Jotta kuntatasolla pystytään hoitamaan edellä mainittujen lakien määrittelemät lääkehuollon järjestämiseen sekä lääkehuoltopalveluiden seurantaan ja arviointiin liittyvät velvollisuudet, tulee kuntien käytössä olla jatkossa enemmän farmaseuttista asiantuntemusta. Suomessakin on jo kokeiltu mallia, jossa farmasian alan asiantuntija on palkattu suoraan kunnan palvelukseen, vaikka kunnassa ei ole omaa sairaala-apteekkia tai lääkekeskusta. Kunnan palvelukseen palkattu proviisori tai farmaseutti toimii koko sosiaali- ja terveyspalvelun toimialan lääkeasioiden asiantuntija yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Työtehtäviin voi sisältyä esimerkiksi eri toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmien koordinointi, lääkehoito-osaamiseen ja lupakäytäntöihin liittyvää koulutus- ja perehdytystoimintaa eri ammattiryhmille, lääkehoidon haittatapahtumaraportoinnin vastuu- ja raportointitehtäviä sekä erilaisia suunnittelu- ja kehittämistoimia. Kunnan asiantuntijaproviisori tai -farmaseutti tekee myös lääkeinformaatioon ja lääkehoidon ohjeistamiseen kuuluvia asiantuntijatehtäviä. tijatehtäviä. Lääkeinformaatiotehtävät voivat sisältää myös lääkekasvatusta kunnan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tarvittaessa koulutus- ja informaatiotilaisuuksia voidaan järjestää kohderyhmän vanhemmille tai muille lähiomaisille. Lisäksi hän voi osallistua yksittäisten potilaiden lääkitysongelmien ratkaisemiseen. Mikäli proviisori tai farmaseutti on suorittanut lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden, voi hän tehdä lääkehoidon kokonaisarviointeja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille yhteistyössä vastuulääkärin ja -hoitajan kanssa. Tällöin kunnassa on yleensä laadittu ohjeet, milloin asiakas tulee ohjata lääkehoidon äkehoidon kokonaisarviointiin. Farmasian asiantuntijan vastaanotto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian mallimaa Euroopassa on Iso-Britannia. Siellä farmasian alan asiantuntija on osa potilaan hoitotiimiä ja proviisoreilla on myös oikeus määrätä lääkkeitä. Lääkehuolto ei siis ole vain lääkkeiden toimittamista ja valmistamista, vaan ennen kaikkea lääkehoitojen turvallisuuden lisuuden ja laadun varmistamista. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian on kehittymässä tähän suuntaan myös Suomessa. Kunnissa on kokeiltu muun muassa farmaseutin vastaanottoa osana terveyskeskuksen toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osaamista oman sairautensa lääkehoidon osalta ja parantaa näin lääkehoidosta saatavaa terveyshyötyä.

9 Toimintamallissa lääkäri tai sairaanhoitaja, joka havaitsee asiakkaalla ongelmia lääkehoidossa, lähettää asiakkaan farmaseutin vastaanotolle. Myös asiakas itse voi toivoa pääsyä vastaanotolle. Vastaanotolla farmaseutti käy läpi lääkkeiden ottoon ja lääkityksen onnistumiseen liittyviä asioita sekä keskustelee asiakkaan kanssa lääkityksessä mahdollisesti ilmenneistä ongelmista. Tarkoituksena on, että asiakkaalle syntyy selkeä käsitys siitä, miksi hän käyttää tiettyä lääkettä ja miksi annettuja ohjeita tulee noudattaa. Mikäli vastaanotolla havaitaan tarvetta lääkehoidon kokonaisarvioinnille, voi farmaseutti ottaa yhteyttä asiakkaan hoidosta vastaavaan lääkäriin tai hoitajaan asian eteenpäin viemiseksi. Farmaseutin tai proviisorin vastaanotto voi olla myös osa kunnan tai kuntayhtymän terveyskioskitoimintaa. Kuva 1. Tiivistys ikäihmisen eheästä hoitopolusta sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä sekä mahdollisuudesta saada tukea turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen sekä seurantaan.

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN ITTYEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN

SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN KANNANOTTO LIITTYEN SAIRAALOIDEN, TERVEYSKESKUSTEN JA SOSIAALIHUOLLON LAITOSTEN LÄÄKEHUOLTOA KOSKEVAAN SELVITYSTYÖHÖN Suomen Farmasialiitto ja sen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Robert Paul, dos. johtava ylilääkäri Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 16.-18.2.2011 Lääkkeet erityishuollossa Lähes kaikki

Lisätiedot

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA 1. Johdanto 3 2. Potilaan / asiakkaan asema ja oikeudet 3 3. Ammatinharjoittaminen 4 4. Valvonta ja vastuu 4 5. Osaamisen varmistaminen 5 6. Lupakäytännöt

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

19.9.2012. Tehtävät: - Toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät lääkeinformaation tuottamiseen - Lisäksi koko verkoston koordinointi

19.9.2012. Tehtävät: - Toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät lääkeinformaation tuottamiseen - Lisäksi koko verkoston koordinointi 1 (9) 19.9.2012 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän esitys työryhmien kokoonpanosta ja tehtävistä sekä lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten jakautumisesta eri työryhmiin. LÄÄKEINFORMAATION

Lisätiedot

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (8) 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010 Apteekin palvelupiste Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 a :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari

Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen Keskitetty vai hajautettu malli Joni Palmgrén (FaT) vt. SataDiag liikelaitoksen johtaja Sairaala-apteekkari sivu 2 Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen, keskitetty

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma THL:n hankkeen sisältö Kouvolan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Potilasturvallisuuden kehittämistarpeen taustaa Sisällöltään laaja asia, jonka hallinta

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 7/2007 4.12.2007 SAIRAALA-APTEEKIN JA LÄÄKEKESKUKSEN TOIMINTA. Lääkelaki 35 Lääkelaki 61 6 mom. Lääkelaki 63 Lääkelaki 65 1.1.2008 31.12.

MÄÄRÄYS 7/2007 4.12.2007 SAIRAALA-APTEEKIN JA LÄÄKEKESKUKSEN TOIMINTA. Lääkelaki 35 Lääkelaki 61 6 mom. Lääkelaki 63 Lääkelaki 65 1.1.2008 31.12. MÄÄRÄYS 7/2007 4.12.2007 SAIRAALA-APTEEKIN JA LÄÄKEKESKUKSEN TOIMINTA Valtuutussäännökset Lääkelaki 35 Lääkelaki 61 6 mom. Lääkelaki 63 Lääkelaki 65 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sairaala-apteekit Lääkekeskukset

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO KYSIN ERVALLA. 1 Sairaala-apteekit ja niiden resurssit

LÄÄKEHUOLTO KYSIN ERVALLA. 1 Sairaala-apteekit ja niiden resurssit Lääkehuollon liite järjestämissuunnitelmaan (Toivo Naaranlahti 2015) LÄÄKEHUOLTO KYSIN ERVALLA 1 Sairaala-apteekit ja niiden resurssit KYSin ervan kaikissa keskussairaaloissa on sairaala-apteekit, jotka

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA Kannanoton päälinjaukset: Koulutusohjelmauudistukselle

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA Lotta Tyynismaa asiantuntijaproviisori Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 lotta.tyynismaa@hus.fi SISÄLTÖ Yleistä Lääkehuollon rooli terveydenhuollossa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö

Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Lääkelogistiikka projektin vaikutukset lääkehoidon kirjaamiseen ja toteuttamiseen Pirkanmaalla Marjo Uusitalo Projektipäällikkö Taysin hoitoyksiköiden lääkehuollon automatisointi Taysin Uudistamisohjelma

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

Apteekkiasiaa. kuntapäättäjille

Apteekkiasiaa. kuntapäättäjille Apteekkiasiaa kuntapäättäjille Arvoisa kuntapäättäjä Kaikki tietävät, että apteekeista saa lääkkeitä, lääkeneuvontaa ja itsehoidon opastusta. Tämän lisäksi apteekit tarjoavat muutakin, kuten lääkehoidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Åbo Akademi, Farmasian yksikkö SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Kannanoton päälinjaukset

Lisätiedot

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Ohje 2/2010 1 (5) 9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13 Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 Valtuustoaloite: Koulutusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot