SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto Kirjaamo SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitysluonnos vanhuspalvelulaista sisältää kannatettavia ehdotuksia ikäihmisten turvallisen ja laadukkaan palveluiden saannin takaamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Seuraavassa käsitellään muutamia luonnoksessa esitettyjä asioita, joiden perustelutekstiin Suomen Farmasialiitto esittää tarkennuksia. Lisäksi Suomen Farmasialiitto ehdottaa neuvottelukunnan perustamista turvallisen lääkehoidon ohjauksen määrittelemiseksi ja kunnallisen velvoitteen täytäntöönpanon koordinoimiseksi. Yleistä Lain tarkoituksena on parantaa 1) ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; 2) mahdollisuuksia osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen kunnassa; 3) iäkkään henkilön mahdollisuutta saada tarpeitaan vastaavia tukea ja palveluita silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää sekä 4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palveluidensa sisältöön ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Lain perusluonteinen lähtökohta on ikääntyneen väestön ja iäkkään henkilön toimintakyky, ei ikä sinällään, mikä onkin Suomen Farmasialiiton mielestä estä kannatettavaa. Lakia sovellettaisiin vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky - fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen - on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien vuoksi tai ikääntymiseen liittyvän rapeutumisen johdosta. Suunnitelma tarvittavien palveluiden järjestämiseksi kunnassa Ohjausryhmän muistion mukaan lakiehdotuksen 3 :ssä säädettäisiin kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suomen Farmasialiitto vaatii, että tässä suunnitelmassa nitelmassa tulee käsitellä myös lääkehuolto. Lääkehuolto koostuu lääkkeiden toimittamisesta potilaalle sekä lääkehuollon asiantuntijapalveluista, joita ovat muun muassa potilaan ohjaus ja neuvonta, lääkehoidon onnistumisen seuranta sekä lääkehoitoa toteuttavan sosiaali- tai terveydenhuollon henkilökunnan koulutus ja toimintaohjeiden mukaisen toiminnan varmistaminen toimintayksikössä. Yksityiskohtainen kuvaus lääkehuollosta ja sen monimuotoisuudesta suomessa löytyy lausunnon sivulta 4 eteenpäin. Turvallista lääkehoitoa koskeva kunnallinen ohjausvelvoite Lakiluonnoksen toinen luku käsittelee kunnan yleisiä velvollisuuksia. Sen 10 hyvinvointia edistävänä neuvontapalveluna mainitaan turvallisen lääkehoidon ohjaus. Tämä lääkehoidon ohjausvelvoite on kunnille uutta toimintaa. Suomen Farmasialiitto ehdottaa, että STM:n perustaa pikimmiten neuvottelukunnan alan keskeisistä toimijoista. Neuvottelukunnan

2 tehtäväksi asetetaan 1) turvallisen lääkehoidon ohjauksen määrittely ja 2) suosituksen laadinta siitä miten turvallisen lääkehoidon ohjausvelvoite toteutetaan kunnissa. Satsauksia monipuoliseen osaamiseen Ohjausryhmän muistiossa tuodaan esille, että kunnassa tarvitaan riittävästi monipuolista osaamista ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä sekä iäkkäille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista varten. Voimassa olevat säännökset eivät yksin riitä turvaamaan riittävän monipuolista osaamista. Sen vuoksi ehdotetussa laissa olisi säännös kunnan velvollisuudesta hankkia käyttöönsä riittävä määrä moniammatillista asiantuntemusta. Suomen Farmasialiiton mielestä osaamisen varmistaminen on tärkein edellytys iäkkäiden laadukkaiden palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen kannalta ja näin myös farmasian alan ammattilaisten, farmaseuttien ja proviisoreiden, osaamisen hyödyntäminen tulisi huomioida ikäihmisten palvelutarpeiden kartoituksessa ja toteutuksessa. Tässä laissa farmaseuttinen asiantuntijuus s tulee ottaa huomioon 3 suunnitelmien laadinnassa, vastuutyöntekijän perehdytyksessä ja koulutuksessa, iäkkäiden neuvontapalveluissa ja toimintayksiköiden laatutoiminnassa. Lisäksi farmasian alan ammattihenkilöiden osaaminen tulee hyödyntää 10 kolmannen n momentin kuntien turvallista lääkehoitoa koskevan ohjausvelvoitteen suunnittelussa ja täytäntöön panossa. Lääkehoitoprosessit parempaan kuntoon muutoksissa Lakiehdotuksen 4 luvussa säädettäisiin laadun varmistamisesta toimintayksiköissä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille henkilöille. Toimintayksikkö -käsitteen tarkoittama toiminnallinen kokonaisuus ei ole sidoksissa tiettyyn fyysiseen toimipaikkaan, vaan sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kotipalveluja tuottavaa yritystä tai kunnan organisaatiota, jonka palvelutoiminta voi olla monimuotoista. Kaikissa toimintayksiköissä tulisi olla nimetty vastuufarmasisti, joka huolehtisi lääkehoitoprosesseista ja henkilökunnan koulutuksesta toimintayksikössä. Farmasialiitto katsoo, että lääkehuollon prosessit tulisi kuvata jokaisen toimintayksikön räätälöidyssä lääkehoitosuunnitelmassa. Lisäksi kussakin toimintayksikössä tulee olla suunnitelma henkilökunnan koulutukseen ja perehdytykseen lääkehoidon toteuttamisen ja seurannan osalta. Lisäksi lääkehuollon toimintoja eri toimintayksiköissä tulee auditoida vastaavalla tavalla, kuin terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdään. Suomen Farmasialiitto katsoo, että tällä hetkellä iäkkäiden lääkehoidon ohjauksessa ja seurannassa sekä lääkehoitoprosesseissa esseissa olisi parannettavaa ja edellä mainitut asiat tulisi olla yksiköiden toimilupien edellytyksiä. Usein lääkkeet toimitetaan iäkkäille yksityisestä apteekista mutta hoidon onnistumisen seuranta ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä koulutus ovat puutteellisia. Terveydenhuollon toimintayksiköissä on lisääntynyt osastofarmasia-toiminta, mikä vastaa edellä esitettyihin puutteisiin. Vastaavanlaista toimintaa tulee e kehittää myös iäkkäille erityisesti, kun kotona selviytymistä halutaan tukea. Farmasialiitto katsookin, että lain perustelutekstiin tulee kirjata, että lääkehuollon palveluiden kattavasta järjestämisestä tulee sopia paikallisella tasolla iäkkään väestö osalta. Kunnan on päätettävä miten se järjestää ja kehittää lääkehuollon asiantuntijapalvelut sekä lakiehdotuksen uudet velvoitteet t mm. neuvontapalvelut lääkehoidon osalta iäkkäiden saataville. Mahdollisuuksia ovat sopimukset yksityisten apteekkien, sairaala-apteekin, lääkekeskuksen tai yksityisen ammatinharjoittajan kanssa. Kunta voi palkata myös farmaseuttista osaamista omaan palvelukseensa, kuten Salossa. Iäkkäiden hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa lääkkeillä on keskeinen merkitys. Lakin perusteluissa on kuvattu, että iäkkäiden kotona asumista ja kodinomaisessa ympäristössä asumista tulee tukea jatkossa enemmän ja vuodeosastotyyppiselle hoitomuodolle etsittävä uusia toimintatapoja. Muutosten toteutumisessa nykyisistä malleista kohti tavoitetta on

3 turvattava lääkehoidon osalta iäkkäiden yhdenvertainen mahdollisuus eri puolilla Suomea henkilökohtaisen lääkehoitosuunnitelman toteutumiseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon huolimatta siitä, mikä taho toimittaa iäkkäälle lääkkeet ja kuka lääkehoidon maksaa. Perustelumuistioon tulisi kirjata 10 kohdalle, että iäkkäälle järjestämisvelvollisen kunnan tulee turvata tehokas, turvallinen ja kustannustehokas lääkehoito riippumatta, missä hoito toteutetaan. Lisäksi kaikilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus tarvittavien lääkehuollon asiantuntijapalveluiden käyttöön. Osaaminen iäkkäiden laadukkaiden palveluiden takana Lakiluonnoksen 3. luvun 15 sisältää kirjauksen vastuutyöntekijästä, johon jokaisella iäkkäällä tulee olla oikeus. Lääkehuoltoon ja lääkkeiden korvattavuuteen liittyy paljon erityisosaamista vaativia asioita. Olisi perusteltua, eltua, että vastuutyöntekijä ohjaa potilaan aina farmasistin vastaanotolle, jos lääkkeiden käyttö on runsasta ja erityisesti jos vuotuinen lääkkeiden omavastuuosuuksien kattosumma täyttyy. Tällöin farmasistin vastaanotolla tarkistettaisiin lääkehoidon koostumus sekä varmistettaisiin, että kaikkien tarvittavien lääkkeiden korvattavuudet ovat kohdallaan ja säännöllisesti käytettävät lääkkeet ovat korvattavia iäkkäälle, mikäli tämä vain on mahdollista. Lisäksi vastuutyöntekijöiden kouluttamisesta a ja perehdyttämisestä lääkkeiden ja lääkehuollon käytäntöjen osalta tulisi vastata farmasian alan asiantuntija, joka joko kunnan palveluksessa tai sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa. Ohjausryhmä ehdottaa, että lain 19 :ään sisällytetään henkilöstöä koskeva perussäännös. Sen mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää sekä heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Lisäksi Farmasialiitto esittää, että lakiehdotuksen perusteluissa kirjataan velvoite huolehtia henkilökunnan osaamisen tukemisesta erityisosaamiseen liittyvissä asioissa. Toimintayksikössä ei välttämättä tarvitse olla palkattuna farmasian asiantuntemusta, mutta sitä tulee olla henkilökunnan käytettävissä koulutukseen, konsultaatioon tai potilasohjaukseen liittyvissä asioissa, kuten terveydenhuollon toimintayksiköissä on sairaala-apteekin, apteekin, lääkekeskuksen tai osastofarmasistin asiantuntemus käytettävissä. Farmasialiitto pitää kannatettavana, että lakiin sisällytetään valtuus, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä palvelujen laadun varmistamiseksi. Farmasialiitto on erityisen huolissaan lääkehuollon asiantuntijapalveluiden ja asiantuntijuuden saatavuudesta toimintayksiköissä ellei näitä erityisen selvästi tuoda esille lain perusteluosiossa tai erikseen säädetä asetuksella lääkehuollon vähimmäispalveluita, jotka toimintayksiköille ja iäkkäille tulee taata. Tämän lausunnon loppuun olemme liittäneet kuvauksen lääkehuollosta ja sen farmaseuttisista resursseista. Heidi Silvennoinen puheenjohtaja Suomen Farmasialiitto Eija Orpana toiminnanjohtaja Suomen Farmasialiitto

4 Lääkkeiden jakelujärjestelmä Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta vastaavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa sairaanhoitopiirin, kunnan, kuntayhtymän tai valtion ylläpitämään sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lisäksi lääkekeskus voidaan perustaa yksityiseen iseen sairaalaan ja kehitysvammaisten erityishuoltoon tarkoitettuun laitokseen. Puolustusvoimien lääkehuoltoa varten on erillinen sotilasapteekki ja vankeinhoitolaitoksen lääkehuollosta vastaa Rikosseuraamuslaitoksen lääkekeskus. Sosiaalihuollon lääkejakelusta huolehtivat pääsääntöisesti yksityiset apteekit, mutta lääkehuollon asiantuntijapalveluita voivat tarjota myös sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset. Avoterveydenhuollon lääkejakelusta huolehtii yksityiset apteekit ja yliopistojen apteekit. Eläinlääkkeiden jakelusta vastaavat eläinlääkärit ja yksityiset/yliopistojen apteekit. Keskeinen lisäarvo yksityisistä/yliopistojen apteekeista potilaille ja yhteiskunnalle syntyy asiantuntevasta itsehoidon ohjauksesta ja kattavasta itsehoitolääkkeiden valikoimasta, joka asiakkaille on saatavilla. Farmaseutit ja proviisorit lääkehuollossa Farmaseutit ja proviisorit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Farmaseutin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä). Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin tutkinnon ja sen jälkeen proviisorin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto ( opintopistettä). Opinnot sisältävät luonnontieteiden ja lääketieteen perusteiden lisäksi syventäviä opintoja farmaseuttisesta kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biofarmasiasta, lääkeaineiden ja vierasaineiden ominaisuuksista, vaikutuksista ja haittavaikutuksista elimistössä sekä lääkkeiden käytöstä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Farmaseutit ja proviisorit valmistuvat lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoiksi. Vuoden 2011 lopussa alle 63-vuotiaita laillistettuja farmaseutteja oli ja proviisoreja (Terhikki-rekisteri, rekisteri, Valvira). Suurin osa farmaseuteista ja proviisoreista työllistyy apteekkeihin. Apteekeissa työskenteli vuoden 2011 alussa farmaseuttia ja 817 proviisoria (Apteekkariliitto). Sairaala-apteekeissa apteekeissa ja lääkekeskuksissa sekä osastofarmasian parissa työskenteli vuoden 2012 tammikuussa 417 farmaseutin ja 96 proviisorin koulutuksen saanutta henkilöä (Kuntatyönantajat). Tällä hetkellä Suomessa on noin 20 sairaala-apteekkia apteekkia ja noin 150 lääkekeskusta. Yksityisten apteekkien toimipisteitä on noin 800. Lääketeollisuus ja tukkukauppa työllistävät myös farmaseutteja ja proviisoreja. Suomen Farmasialiiton jäseniä näillä sektoreilla työskenteli ylempinä toimihenkilöinä n. 130 vuonna Avoterveydenhuollon apteekit Avoterveydenhuollon apteekkien lakisääteisiksi tehtäviksi on kirjattu avohoidon lääkehuollosta osta vastaaminen, apteekkipalveluiden saatavuuden turvaaminen, asiakaskunnan tarvitseman lääkevalikoiman ylläpitäminen, lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvonta sekä lääkehoidon kustannusten kasvun hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi yleisesti todetaan, että reseptilääkkeitä toimitettaessa apteekkien farmaseuttisen henkilöstön tulee tarkistaa lääkemääräyksen sisältö, annostus ja lääkkeiden yhteensopivuus, ja varmistaa sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö. Tarvittaessa asiakas tulee ohjata apteekista lääkärin vastaanotolle. Avoterveydenhuollon apteekeilla ei ole lakiin kirjattuja erityisiä velvoitteita sosiaalihuollon toimintayksiköitä kohtaan, vaikka lääkkeet toimitetaankin yksityisestä apteekista. Apteekit

5 saattavat kuitenkin tarjota erilaisia maksullisia konsultaatio palveluita sosiaalihuollon yksiköille (nk. lääkekaapin tarkastus ja lääkehoitosuunnitelman laadinta). Sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset Sairaala-apteekkien apteekkien tehtävä on huolehtia toimintayksikön lääkejakelusta sekä tarjota tarvittavat asiantuntija- ja informaatiopalvelut toimintayksikön käyttöön. Lääkehuollon asiantuntijapalveluilla tuetaan lääkehoitojen onnistumista ja edistetään potilasturvallisuutta. Kaikki farmaseuttinen palvelu, jota sairaala-apteekit apteekit ja lääkekeskukset tarjoavat hoitohenkilökunnalle ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, on osa kliinisen farmasian palveluita. Yleisimmin kliinisen farmasian palveluilla käsitetään lääkeinformaatiota, lääkkeen käytön opastusta ja osastofarmasiaa. Kliinisen farmasian palveluita ovat kuitenkin myös lääkevalmistus ja potilaskohtaisten lääkkeiden toimittaminen. Useissa sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa tarjotaan osastoille sekä yhteistyöyksiköille, joita ovat juuri sosiaalihuollon toiminataykisköt, myös seuraavia kliinisen farmasian palveluita; lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi, lääkehoidon konsultaatio, lääkehoitosuunnitelmien auditointi sekä potilaan tulo- ja lähtöhaastattelut yksikössä. Lisäksi sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten farmaseuttinen henkilöstö on mukana moniammatillisessa hoitotiimissä arvioimassa potilaiden lääkityksiä ja niihin liittyviä ongelmia. Farmaseutit ja proviisorit osallistuvat myös osasto- tai potilaskohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laadintaan, joilla parannetaan lääkitysturvallisuutta. Lääkitysturvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta ja sairaala-apteekki apteekki onkin yleensä mukana potilasturvallisuussuunnitelman laatimisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi on kehitteillä uusia toimintamalleja. Esimerkiksi Lahdessa on alkamassa hanke, jossa kehitetään ennaltaehkäisevää palvelua palveluasumiseen ja kotihoitoon. Palveluun voi liittyä myös geriatriseen keskukseen farmaseutin lähetepohjainen vastaanotto toimintamalli. Palvelussa käytettään apuna THL:n RAI-järjestelmää. Palvelutalojen osalta palvelussa tarkastellaan myös lääkehuoltoprosessia (entinen lääkekaapintarkastus). Lisäksi Lahdessa on pohdittu pitkäaikaissairaan omahoitajalle palvelua, jossa on mahdollisuus konsultoida farmaseuttia lääkeasioissa ja farmaseutti voisi olla mukana tarkistamassa/ arvioimassa pitkäaikaissairaan lääkelistaa. Osastofarmasia Osastofarmaseutin työtehtävät määräytyvät sen toimintayksikön mukaisesti, jossa hän työskentelee. Yleensä osastofarmaseutti vastaa osaston sisäisestä lääkehuollosta tilaamalla lääkkeitä sairaala-apteekista apteekista tai lääkekeskuksesta, seuraamalla lääkkeiden käyttöä ja säilytysolosuhteita sekä valmistamalla potilaskohtaisia lääkeannoksia. Osastofarmaseutti laatii lääkkeisiin liittyviä ohjeistuksia sekä huolehtii lääkkeisiin liittyvästä tiedonhausta ja koulutuksesta osaston tarpeiden mukaisesti. Hänen vastuullaan on myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen lääkeasioissa. Potilaan saapuessa osastolle farmaseutti selvittää hänen kokonaislääkityksensä ja tekee tarvittavat kirjaukset potilastietojärjestelmään. Potilaan kotiutuessa farmaseutti voi opastaa häntä lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Osastofarmaseutti voi myös osallistua moniammatillisen hoitotiimin osana kierrolle ja potilaiden lääkitysten arviointiin. Kuntainfo 6/2007 koskee vanhusten turvallista lääkehoitoa. Suositus on, että lääkkeitä käyttävän vanhuspotilaan lääkityksen tarpeen ja turvallisuuden arviointi on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Osastofarmasia toimintamallia voitaisiin jalkauttaa tähän arviointi tehtävään esimerkiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden koteihin tukemaan itsenäistä selviytymistä lääkehoidon osalta. Lahdessa on kehitteillä sairaala- apteekin tarjoama kliinisen farmasianpalvelumalli lli sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeita varten.

6 Osastofarmaseutin tehtävät Kokonaisvastuun ottaminen osaston/klinikan sisäisestä lääkehuollosta Lääkkeiden käytön ja säilytysolosuhteiden seuranta Potilaskohtainen lääkevalmistus ja käyttökuntoon saattaminen, suonensisäisesti annettavien lääkkeiden käyttökuntoonsaattaminen Lääkkeisiin liittyvä tiedonhaku, koulutus ja perehdytys Potilaiden kokonaislääkityksen selvittäminen ja kirjaaminen potilastietojärjestelmään Potilaiden kokonaislääkityksen arviointi ja tarvittaessa kokonaisarviointi Potilaan lääkityksen tarkistus, yhteensopivuuksien selvittäminen ja seuranta Potilaiden opastaminen lääkehoidossa Lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten selvittäminen Lääkityspoikkeamien seuranta ja syiden selvittäminen sekä näihin littyvä koulutus Osaston lääkkeisiin liittyvien ohjeistusten laatiminen ja ylläpito Osaston henkilökunnan perehdytykseen osallistuminen Lääkehoitosuunnitelmat Lääkehoitosuunnitelma on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä laadittu työväline lääkehoidon osa-alueiden alueiden määrittämiseen ja hallintaan. Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista on STM:n turvallinen lääkehoito suosituksen mukaan kyseisen toimintayksikön johdolla ja toimintayksikön lääkehuollosta vastaavalla sairaala-apteekilla tai lääkekeskuksella, joka osallistuu suunnitelman laadintaan. Käytännössä vastuu ei ole selkeä sosiaalihuollon toimintayksiköissä, joihin lääkkeet toimitetaan potilaskohtaisesti yksityisestä apteekista. Usein proviisori tai farmaseutti on mukana koordinoimassa lääkehoitosuunnitelmien laatimista tai toimii työryhmätyöskentelyssä asiantuntijana. Työkenttä lääkehoitosuunnitelmatyöskentelyssä on yleensä hyvin laaja, sillä lääkehoitosuunnitelmia tehdään sairaalan osastojen lisäksi muun muassa neuvoloille, kouluterveydenhuollolle, terveysasemille, ensiapupoliklinikalle, palvelutaloille ja kotihoidolle. Lääkehoitosuunnitelmia päivitetään säännöllisesti ja niiden toteuttamista valvotaan osastokäyntien yhteydessä. Lääkehoitosuunnitelmien auditointiin on kehitetty pro-gradutyönä auditointityökalu. Lääkehoitosuunnitelman osa-alueet Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako Lupakäytännöt Lääkehuolto: lääkkeiden tilaaminen, säilytys, valmistaminen, käyttökuntoon saattaminen, palauttaminen, lääkeinformaatio, ohjaus ja neuvonta Lääkkeiden jakaminen ja antaminen Potilaiden informointi ja neuvonta Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi Dokumentointi ja tiedonkulku Seuranta- ja palautejärjestelmät Koulutus Sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen farmaseuttinen henkilökunta sekä lääketeollisuuden edustajat pitävät paljon erilaisia koulutustilaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmille. Lisäksi eri sairauksien hoitoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin pyydetään usein proviisoria tai farmaseuttia luennoimaan kyseisen sairauden lääkehoidosta. Myös lääkehoitosuunnitelmien mukaisten lupakoulutusten järjestämisessä farmaseuttisella

7 henkilöstöllä on merkittävä rooli. Lisäksi koulutuksia järjestetään toimintayksikön peruslääkevalikoiman tai toimintaohjeiden muuttuessa. Koulutuksen suunnittelussa on otettava huomioon kuulijakunnan koulutustaso ja työtehtävät. Lääkekoulutus perus- ja lähihoitajille poikkeaa huomattavasti lääkäreille pidettävästä koulutuksesta. Perehdytys Proviisori tai farmaseutti perehdyttää lääkärit, hoitajat ja eri alojen opiskelijat lääkehuollon toimintaohjeisiin ja -tapoihin. Lisäksi perehdytykseen voi kuulua tutustuminen sairaala- apteekin tai lääkekeskuksen toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Perehdytys tapahtuu joko ryhmissä tai yksittäin. Sisäinen valvonta- ja tarkastustoiminta Sairaala-apteekin apteekin tulee sisäisellä valvonnalla ja tarkastuksilla varmistua siitä, että toimintayksikön lääkehuolto on järjestetty lääkelainsäädännön mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla eli osastokäynneillä edistetään lääke- ja potilasturvallisuutta. Valvonta voi olla luonteeltaan ennalta ohjaavaa, jatkuvaa toimintojen seurantaa tai jälkikäteen tapahtuvaa annettujen ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen toteutumisen varmistamista. Osastokäynnit tehdään pääasiassa vuosittain, mutta poikkeustapauksessa tarkastusväliä voidaan pidentää. Osastokäynnillä tarkastettavia asioita ovat muun muassa lääkkeiden säilytykseen ja käsittelyyn tarkoitetut tilat, säilytysolosuhteet ja olosuhdeseurannan dokumentaatio, lääkevaraston sisältö sekä lääkekirjanpito ja lääkkeiden käyttöön liittyvä ohjeistus. Osastokäynneillä voi olla myös vuosittain vaihtuva teema, kuten esimerkiksi osaston lääkehoitosuunnitelman päivittäminen n tai uusi lääketilausjärjestelmä. Tarkastuksen saa lainsäädännön mukaan suorittaa proviisori tai farmaseutti ja siitä laaditaan pöytäkirja. Lisäksi havaittujen puutteiden korjaamistoimenpiteitä tulee valvoa. Yleensä jokaiselle osastolle ja toimintayksikölle le on nimitetty vastuufarmaseutti, joka huolehtii osastokäyntien tekemisestä ja jälkivalvonnasta. Proviisorin vastuulla on toimintaohjeiden päivitys ja uusien ohjeiden kouluttaminen sekä osastokäyntejä tekeville farmaseuteille että osastojen henkilöstölle. Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten valvonta- ja tarkastustoimintaa voitaisiin laajentaa myös sosiaalihuollon toimintayksiköihin. Sairaala-apteekissa apteekissa ja lääkekeskuksessa on saatavilla tarvittavaa farmaseuttista osaamista laitosten lääkehuoltoprosessien arviointiin ja ohjaukseen. Laatutyö Sairaala-apteekin apteekin laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä menettelyjä, joiden avulla varmistetaan lääkehuollon toiminnan laatu kyseisessä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Sairaala-apteekilla apteekilla tulee olla toimiva laatujärjestelmä ja lääke- ja lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot ja menettelytavat tulee ohjeistaa. Henkilökunta koulutetaan työskentelemään annettujen toimintaohjeiden mukaisesti ja toimintaohjeiden noudattamista valvotaan. Sairaala-apteekin apteekin laatujärjestelmän toimivuutta sekä käytännön toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti sisäisten tarkastusten avulla. Laadun ja lääkehuollon palvelujen kehittäminen tapahtuu kehittämällä niitä prosesseja, joilla laatu syntyy. Prosessikuvaukset kuuluvatkin olennaisena osana laatutyöhön. Kuvauksissa kartoitetaan myös prosessien ongelmakohtia ja laaditaan toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Laatutyön yksi osa-alue alue on lääkehoidon toteuttamiseen liittyvien riskien kartoitus. Lääkehoidon turvallisuutta tukevia ratkaisuja, kuten osastofarmasia, koneellinen

8 annosjakelu ja lääkityksen kokonaisarviointi, voidaan hyödyntää asiakasyksikkökohtaisten riskien välttämiseksi. Sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen tulee edistää lääkehuollon turvallisuutta ennakoivasti esimerkiksi ohjeistamalla riskialttiiden lääkkeiden käsittelyä toimintayksiköissä. Riskialttiita lääkkeitä ovat muun muassa ne lääkevalmisteet, joiden annosteluväli on hyvin kapea tai mahdolliset haittavaikutukset merkittäviä. Tulevaisuuden mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä lääkehuollon ja sote- palvelujärjestelmän välillä Kunnan asiantuntijaproviisori tai -farmaseutti Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminnan tulee tukea paikallisesti muun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma, jossa kuvataan kuntien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä. Tähän suunnitelmaan tulee sisältyä myös lääkehuollon palvelut ja niistä vastaavat tahot. Lisäksi lääkelaissa painotetaan kuntien roolia lääkehuollon palveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Jotta kuntatasolla pystytään hoitamaan edellä mainittujen lakien määrittelemät lääkehuollon järjestämiseen sekä lääkehuoltopalveluiden seurantaan ja arviointiin liittyvät velvollisuudet, tulee kuntien käytössä olla jatkossa enemmän farmaseuttista asiantuntemusta. Suomessakin on jo kokeiltu mallia, jossa farmasian alan asiantuntija on palkattu suoraan kunnan palvelukseen, vaikka kunnassa ei ole omaa sairaala-apteekkia tai lääkekeskusta. Kunnan palvelukseen palkattu proviisori tai farmaseutti toimii koko sosiaali- ja terveyspalvelun toimialan lääkeasioiden asiantuntija yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Työtehtäviin voi sisältyä esimerkiksi eri toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmien koordinointi, lääkehoito-osaamiseen ja lupakäytäntöihin liittyvää koulutus- ja perehdytystoimintaa eri ammattiryhmille, lääkehoidon haittatapahtumaraportoinnin vastuu- ja raportointitehtäviä sekä erilaisia suunnittelu- ja kehittämistoimia. Kunnan asiantuntijaproviisori tai -farmaseutti tekee myös lääkeinformaatioon ja lääkehoidon ohjeistamiseen kuuluvia asiantuntijatehtäviä. tijatehtäviä. Lääkeinformaatiotehtävät voivat sisältää myös lääkekasvatusta kunnan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tarvittaessa koulutus- ja informaatiotilaisuuksia voidaan järjestää kohderyhmän vanhemmille tai muille lähiomaisille. Lisäksi hän voi osallistua yksittäisten potilaiden lääkitysongelmien ratkaisemiseen. Mikäli proviisori tai farmaseutti on suorittanut lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden, voi hän tehdä lääkehoidon kokonaisarviointeja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille yhteistyössä vastuulääkärin ja -hoitajan kanssa. Tällöin kunnassa on yleensä laadittu ohjeet, milloin asiakas tulee ohjata lääkehoidon äkehoidon kokonaisarviointiin. Farmasian asiantuntijan vastaanotto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian mallimaa Euroopassa on Iso-Britannia. Siellä farmasian alan asiantuntija on osa potilaan hoitotiimiä ja proviisoreilla on myös oikeus määrätä lääkkeitä. Lääkehuolto ei siis ole vain lääkkeiden toimittamista ja valmistamista, vaan ennen kaikkea lääkehoitojen turvallisuuden lisuuden ja laadun varmistamista. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian on kehittymässä tähän suuntaan myös Suomessa. Kunnissa on kokeiltu muun muassa farmaseutin vastaanottoa osana terveyskeskuksen toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osaamista oman sairautensa lääkehoidon osalta ja parantaa näin lääkehoidosta saatavaa terveyshyötyä.

9 Toimintamallissa lääkäri tai sairaanhoitaja, joka havaitsee asiakkaalla ongelmia lääkehoidossa, lähettää asiakkaan farmaseutin vastaanotolle. Myös asiakas itse voi toivoa pääsyä vastaanotolle. Vastaanotolla farmaseutti käy läpi lääkkeiden ottoon ja lääkityksen onnistumiseen liittyviä asioita sekä keskustelee asiakkaan kanssa lääkityksessä mahdollisesti ilmenneistä ongelmista. Tarkoituksena on, että asiakkaalle syntyy selkeä käsitys siitä, miksi hän käyttää tiettyä lääkettä ja miksi annettuja ohjeita tulee noudattaa. Mikäli vastaanotolla havaitaan tarvetta lääkehoidon kokonaisarvioinnille, voi farmaseutti ottaa yhteyttä asiakkaan hoidosta vastaavaan lääkäriin tai hoitajaan asian eteenpäin viemiseksi. Farmaseutin tai proviisorin vastaanotto voi olla myös osa kunnan tai kuntayhtymän terveyskioskitoimintaa. Kuva 1. Tiivistys ikäihmisen eheästä hoitopolusta sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä sekä mahdollisuudesta saada tukea turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen sekä seurantaan.

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot