Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa"

Transkriptio

1 LECTIO PRAECURSORIA Sanna Uotinen Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja päivittäiset tilan teet kotona, päivähoidossa ja koulussa ovat tärkeitä oppimisen ja kehittymisen paikkoja (Gallimore ym 1989, Määttä 1999). Tutkimukseni taustalla olevat ekokulttuurinen ja sosiokulttuurinen teoria painottavat, että olennaista lapsen kehitykselle ovat arjen toimintaympäristöt, joihin sisältyy aikuisen ja lapsen vä listä vuorovaikutusta. Kehitys ja oppiminen ovat vuorovaikutuksellinen tapah tuma, johon oppijat itse aktiivisesti osallistuvat. Myös liikuntavammaisen lap sen kehityksen kannalta olennaista on perheen jokapäiväinen elämä. Keskeistä on rakentaa arki toimivaksi ja luoda lapsen luonnolliseen kasvuympäristöön toimintatilanteita, jotka mahdollistavat lapsen osallisuuden. Vaikka niin sa notun kuntouttavan arjen merkitystä korostetaan, on myös todettu, että sen sisältöä ei ole riittävästi mietitty tai määritelty (Sipari 2008). Perheiden kannalta olennaista on ymmärtää, miten järjestää kehittävä hyvä arkiympäristö ja miten toimia lapsen kanssa siinä. Nykyisin kuntoutus määritellään ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jossa tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen (Kuntoutusselonteko 2002, 3). Kuntoutuja ymmärretään aktiivi sena ja hänen omaa kokemustaan ja osallistumistaan korostetaan (Järvikoski & Härkäpää 2004). Lapsen kuntoutusta tulisi tarkastella koko perheen näkö kulmasta, sillä lapsi on aina osa perhettään ja menestykselliseen kuntoutukseen tarvitaan vanhempien sitoutumista ja osallistumista (von Wendt, Kokkonen & Kalland 2001). Koivikko ja Sipari (2006) toteavat, että lasten kuntoutuksessa on tärkeää tukea yksilöllistä kehitystä mahdollisimman hyvin ja antaa lapselle tilaisuuksia käyttää ja harjoittaa taitojaan. Lastenneurologian professori Len nart von Wendt totesi marraskuussa (2008) Jyväskylässä ilmestyvässä Keski suomalaisessa, että jos aiemmin lapsen kuntoutus on siivutettu terapioiden mukaan, niin tänä päivänä lähdetään lapsen todellisista tarpeista ja pyritään perheen ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä asettamiin realistisiin tavoitteisiin. Kuntoutus

2 Samassa yhteydessä hän totesi, että profes sori Paula Määttä on ollut näiden asioiden suhteen edellä kävijä. Määtän mukaan en sisijaista on edetä perheen määrittelemien ongelmien kautta. Kasvatus ja kuntoutus ovat tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden si sällöissä on paljon yhtäläisyyksiä ja kiinne kohtia, kuten Sipari (2008) väitöskirjassaan on todennut. Toisaalta on ymmärrettävä, että ne ovat lähtöisin erilaisista traditioista ymmärtää lapsen tarpeita ja ohjausta (Ko vanen 2004). Tänä päivänä tavoitellaan kasvatuksen ja kuntoutuksen käytänteiden ja periaat teiden tiivistä vuoropuhelua, jota voidaan pitää lapsen kokonaiskehityksen tu kemisen edellytyksenä. Konduktiivisessa kasvatuksessa on py ritty yhdistämään kasvatuksen ja kuntou tuksen, opetuksellisen ja lääkinnällisen tieto-taidon lähtökohdat. Konduktiivinen kasvatus (conductive education) on unkari laisen lääkärin ja kasvatustieteilijän András Petőn ( ) 1900-luvun puolivälissä kehittämä kokonaisvaltainen ohjaus- ja op pimismalli liikuntavammaisille lapsille ja aikuisille. Lähtökohtana on yksilön oma ak tiivisuus. Pető piti motorista häiriötä ensisi jassa oppimisvaikeutena ja hänen mukaansa motoristen häiriöiden tuomiin vaikeuksiin voitiin vaikuttaa oikeanlaisen ohjauksen ja oppimisen avulla. Konduktiivisen kasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen koko persoonaa eli siinä tuetaan kokonaisesti lapsen oppimista ja itsenäistä toimintaa. Keskeisiä periaatteita ovat toiminnan tapahtuminen ryhmässä, fasilitointi, koulutuksen saaneiden, niin sanottujen konduktoreiden, toimiminen ohjaajina, toiminnan muodostuminen teh täväsarjoista, rytmisen puheen käyttö ja fyysisen ympäristö. Vanhempien toiminta ja osallisuus lapsensa ohjauksessa on myös keskeistä. (Sutton 1986, ) Näihin lähtökohtiin Pető toi keskei sen käsiteparin: dysfunktio ja ortofunktio. Onnistumisten kokemusten puute ja tur hautuminen vaikuttavat kykyyn omaksua uusia asioita, mikä luo dysfunktiota. Ta voitteena on ortofunktio, jolla tarkoitetaan kykyä toimia yhteisön jäsenenä ja suoriutua tehtävistä, jotka vaihtelevat iän ja kulttuu rin mukaan. Keskeistä on itsenäinen ongel manratkaisukyky, jonka kautta yksilö pystyy ratkaisemaan eteen tulevia haasteita esimer kiksi liikkumisessaan. (Hári & Ákos 1988.) Käsitteestä conductive education käyte tään Suomessa vaihtelevasti eri ilmauksia kuten konduktiivinen kasvatus tai opetus, petö-menetelmä, konduktiivinen peda gogiikka ja ohjaava kasvatus. Kuvaavaa ja ytimekästä nimikettä on käännöksenä eng lanninkielisestä termistä ollut vaikea luoda. Termin pitäisi kattaa menetelmän keskeisen idean oppimisesta ja ohjaamisesta. Koko conductive education -nimen on sanottu saaneen alkunsa konduktori-nimityksestä. Konduktoria on verrattu orkesterinjohta jaan, joka ohjaa ja säätelee ryhmän toimin taa, mutta on selvillä myös jokaisen ryh mäläisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Itse olen päätynyt käyttämään termiä konduktii vinen kasvatus. Olen osittain halunnut pitäy tyä englanninkielisessä käsitteessä. Termi ei kuitenkaan asiaa tuntemattomille kerro juuri mitään, joten valintaa voi myös kritisoida. Sopivampaa termiä en kuitenkaan löytänyt tai keksinyt. Olennaista varmasti olisi, että 40 Kuntoutus

3 käypä käsite löytyy ja vakiintuu kaikkien yh teiseen käyttöön. Konduktiivista kasvatusta koskevissa tutkimuksissa on päädytty johtopäätökseen, että sitä ei voida pitää sen tehokkaampana kuin muitakaan interventioita, joskaan ei myöskään tehottomampana (Darrah ym 2004, Ludwig, Leggett ja Harstall 2000, Pe dersen 2000). Toisaalta on huomioitavaa, että jos konduktiivista kasvatusta arvioi daan vain lapsen motorisen suoriutumisen suhteen, kadotetaan jotain olennaista. Kyse on kuitenkin lapsen kokonaisohjauksesta ja oppimisesta. Ruotsalainen tutkija Lind onkin todennut, että kun tavoitteena on kehittää koko persoonaa, on sen arviointi myös vaikeampaa kuin joidenkin tiettyjen toimintojen mittaaminen. Tutkimukset, joissa on selvitetty vanhempien kokemuk sia konduktiivisesta kasvatuksesta antavat hyvin positiivisen kuvan. On tuotu esille, että tutkimuksissa tulisi ymmärtää lapsen elämän kokonaisuus ja huomioida erityises ti vanhempien ja lasten näkökulmat. Myös tarkempi pohdinta siitä, miten periaatteet siirretään lapsen arkipäivään, olisi tarpeen. Oma tutkimukseni paikantuu konduktiivista kasvatusta koskeviin vanhempien tutkimuk siin ja pyrkii vastaamaan näitä edellä mai nittuja tarpeita. Tarkastelin tutkimuksessani perheitä, liikuntavammaisia lapsia ja heidän vanhempiaan, jotka olivat osallistuneet noin kuukauden mittaiselle konduktiivisen kas vatuksen kurssille. Tutkimukseni tarkoi tuksena oli tavoittaa perheiden näkökulma konduktiivisen kasvatuksen merkityksestä heidän arkielämässään. Kurssille osallistu minen ei ollut perheille normaali kuntoutus palveluihin kuuluva osa, vaan valtaosa per heistä kustansi kurssin itse tai oli hakenut avustuksia siitä koituvin taloudellisiin ku luihin. Pohdin tutkimuksessani neljää pää kysymystä. Ensimmäinen kysymys selvitti vanhempien kokemuksia lapsensa kuntou tuksen järjestämisestä kokonaisuutena ja siihen liittyvistä haasteista tänä päivänä. Tarkastelin myös niitä tekijöitä, jotka oli vat vaikuttaneet perheiden osallistumiseen konduktiivisen kasvatuksen kurssille. Toi nen tutkimuskysymys pureutui kondukti ivisen kasvatuksen merkitykseen vanhem pien oman toiminnan kannalta. Tarkastelin vanhempien ohjausta ja oppimista kurssilla. Kolmannessa kysymyksessä selvitin kon duktiivisen kasvatuksen merkitystä lapsen toimintaan. Pohdin merkitystä pääosin vanhempien arvioimana ja osittain myös videoaineistoon pohjautuvana. Lopuksi vastasin siihen, miten lapsen toimijuutta tuettiin ja ohjattiin lapsen arjessa kurssin jälkeen ja millainen merkitys konduktiivi sella kasvatuksella oli perheen arkitoimin taan. Tutkimuksessa oli mukana 27 kurssil le osallistunutta perhettä. Aineisto kerättiin ryhmähaastattelemalla lasten vanhempia kurssin aikana ja videoimalla kurssitilantei ta sekä haastattelemalla osaa vanhemmista heidän kotonaan muutama vuosi kurssin jälkeen. Perheiden kokemukset lapsen kuntou tuksesta vaihtelivat. Niistä löytyi paljon sa mankaltaisuutta ja yhteneviä kokemuksia, mutta lähtökohdiltaan perheiden yleinen asenne lapsen kuntoutusta kohtaan vaihteli tyytyväisyydestä tyytymättömyyteen. Koke muksissa nousi esille haasteita, jotka olivat toimineet osalle myös innoittajina konduk Kuntoutus

4 tiivisen kasvatuksen kurssille osallistumi seen. Jaottelin vanhempien kertomuksista esille tulleet kriittiset näkökulmat kolmeen pääteemaan: 1) käytäntöjä ohjaava lapsiku va, 2) kuntoutuksen ympäristö ja 3) osalli suus kuntoutuksessa. Käytäntöjä ohjaavalla lapsikuvalla tarkoitan sitä, että vanhemmat epäilivät ammattilaisilla olevan yksipuoli nen kuva heidän lapsestaan. Tämän näke myksen uskottiin ohjaavan ammattilaisten toimintaa lapsen kanssa, joka nähtiin usein varovaisena ja maltillisena tai jopa pessimis tisenä. Toinen teema oli kuntoutuksen ympäristö. Lapsen kuntoutusympäristö vaikut ti siihen, mitä lapsen kanssa tehtiin ja keitä kuntoutuksessa oli läsnä. Lapsen kuntoutus näyttäytyi tässä tutkimuksessa lähinnä tera piapalveluina. Niihin kohdistui paljon odo tuksia, mutta niissä nähtiin myös ongelmia. Toteutus irrotti lapsen usein hänen arkiym päristöstään. Toteutuspaikalla näytti olevan merkitystä myös vanhempien tietoon. Kun toimittiin lapsen kotona, oli vanhempi myös mukana ja yhteydenpito terapeuttiin tiivis tä. Sen sijaan, kun vanhemmat eivät olleet mukana, väheni myös tieto siitä, mitä lapsen kanssa tehtiin ja tavoiteltiin. Kolmas teema oli osallisuus kuntoutuksessa, jonka vanhem mat nostivat tärkeäksi sekä lapsilla että itsel lään. Lapselta toivottiin omaa aktiivisuutta ja innostuneisuutta kuntoutukseen. Kuitenkin todettiin, että nykyinen järjestelmä ei ole täysin kyennyt tukemaan sitä. Vallitsevien palveluiden kohteena näytti olevan pää asiassa lapsi. Tarvetta oli myös vanhempia huomioiviin palveluihin. Millaisena perheet kokivat noin kuu kauden mittaisen konduktiivisen kasvatuk sen kurssin? Vanhemman ja lapsen tiivis yhdessä olo kurssilla näytti olevan merki tyksellistä molemmille osapuolille. Yleisesti voidaan sanoa, että sekä lasten että vanhem pien kokemus konduktiivisesta kasvatukses ta näyttäytyi positiivisena, joskin vaativana. Vanhemmat olivat kurssilla lasten ohel la selkeä ohjauksen kohde. Vanhempi toi mi lapsen avustajana kurssilla ja konduk tori ohjasi vanhempia puheellaan, omalla avustamisen mallillaan sekä kädestä pitäen ohjauksellaan. Ohjaus näytti tavoittavan vanhemmat hyvin, sillä kurssin kautta van hemmat kokivat saaneensa tietoa lapsen vammasta ja kehityksestä sekä konkreettisia toimintamalleja, miten tukea lasta omalla toiminnallaan. Myös vanhempien oma käsi tys lapsen taidoista ja selviytymisestä kasvoi. Kurssilla toteutunut tekemällä oppiminen näyttäisi olevan tärkeää vanhempien oppi miselle ja heidän tarpeittensa kohtaamiselle. Ruotsalainen tutkija Lind (2000) on arvellut, että vanhempien on helpompi ottaa kon duktiivisessa kasvatuksessa korostuva lap sen kasvattajan ja oppimisen ohjaajan rooli kuin terapioiden ja hoitojen antajan rooli. Vanhemmat voivat nähdä itsensä pätevänä ohjaajana, mutta eivät pätevänä terapeuttina (Lind 2000). Vanhemmat korostivat, että se, miten lasta ohjattiin, vaikutti voimakkaasti lap sen saamiin kokemuksiin. Ohjaus näyttäy tyi kannustavana, vaativana, yksilöllisesti ja tavoitteellisesti suunniteltuna. Vanhem pien ensivaikutelma ohjauksesta oli, että se oli rankkaa lapselle. Konduktori vaati lapsilta usein enemmän kuin mihin lapsi tai vanhempi oli tottunut. Lapset kuitenkin selviytyivät ja saivat tärkeitä onnistumisen kokemuksia omasta osaamisestaan, mikä 42 Kuntoutus

5 näytti ruokkivan lasten motivaatiota omaan yrittämiseen. Se, että kurssilla toimittiin lapsiryhmäs sä, oli keskeinen vanhempien arvostama ominaisuus. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat korostaneet vertaisryhmän merkityksen ja lasten välille syntyvän vuo rovaikutuksen tärkeyttä. Konduktiivinen ryhmä innosti ja motivoi lasta. Jo sillä, että lapsiryhmä oli läsnä ja lapset voivat seurata toisiaan, näytti olevan vaikutusta. Ryhmän käyttö lasten kuntoutuksessa ei ollut kenen kään tutkimukseen osallistuvan lapsen arki päivää. Se, että toimittiin nimenomaan lii kuntavammaisten lasten ryhmässä, koettiin tärkeänä, ja ryhmään näytti muodostuvan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmän merkitys ei näkynyt vain yk silöllisten kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamisessa vaan harjoitusta saatiin myös ryhmässä keskittymisestä, toisten auttamisesta ja rohkaistumisesta itse toimi maan ryhmässä. Toisaalta oli nähtävissä, et tä kuntoutukselliset tavoitteet menivät usein sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämisen edelle. Mahdollisuuksia edistää tehokkaam min lasten välistä kanssakäymistä tällaisella kurssilla olisi varmasti enemmänkin. Vanhemmat pohtivat jo kurssin aika na paljon sitä, mitä tapahtuu kurssin jäl keen oman perheen arjessa. Konduktiivisen kasvatuksen käytännönläheisyyden kautta vanhemmille vahvistui heidän oman toi mintansa merkitys ja mahdollisuudet lap sen tukemiseen. Se, millaisen merkityksen konduktiivinen kasvatus lopulta perheen ar jessa sai sekä millaisia toimintatapoja arkeen otettiin, olivat jokaisen perheen valintojen, kompromissien ja mieltymysten mukaisia. Perheiden arkielämän keskeiseksi tavoit teeksi näytti muodostuneen lapsen toimi juuden vahvistaminen. Koulu- ja päiväko tiympäristöt nähtiin tärkeinä ja myös niiltä toivottiin lapsen toimijuutta mahdollistavia työskentely tapoja. Vaikka vanhempien ym märrys mahdollisuuksistaan tukea lapsen kehitystä arkipäivän toimintojen yhteydessä oli ennen kaikkea vanhemmuutta vahvista vaa, toi se joillekin myös riittämättömyyden ja syyllisyyden tunnetta. Perheen arjen jär jestymistä määritti paljolti aika ja sen riit tävyys tai riittämättömyys. Ajan merkitys näkyi myös kouluympäristössä, ja ratkaisu ja, joita tehtiin lapsen toiminnan suhteen, perusteltiin usein ajan riittämättömyydellä. Perheiden kannalta konduktiivinen kurssi näyttäytyi merkityksellisenä. Itse kurssiaika oli tärkeä. Vaikka kurssiohjelma oli aikuisjohtoista, se oli myös innostava ja motivoiva. Ohjelma oli etukäteen suunnitel tu tavoitteellinen kokonaisuus, jota aikuinen selkeästi johti. Toisaalta suunnittelussa oli tarkasti huomioitu jokaisen lapsen yksilöl linen kehityksen taso ja tavoitteet, jotka taas pohjautuivat lapsen havainnointiin. Kaikki toiminta suhteutettiin tarkasti tähän. Myön teiseen kurssikokemukseen vaikutti vahvasti myös vertaisperheiden tapaaminen. Kurssin anti näkyi osittain myös koto na. Kotiarjessa ei tehty erillisiä harjoituksia, mutta vanhempien ja lasten vuorovaikutuk seen ja toimintatapoihin omaksuttiin uusia tapoja. Konduktiivisen kasvatuksen perus lähtökohtana ei ole kuntoutus vaan yksilön oppiminen, joka on aina vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Siinä pyritään selkeästi vahvistamaan ihmisen kykyä oppia käyttä mään hyödyksi omia voimavarojaan, jotta Kuntoutus

6 hän pystyy toimimaan osana yhteisöään. Keskeistä eivät kuitenkaan ole vain yksilön muutokset, vaan olennaista ovat fyysisen ja sosiaalisen ympäristöjen muutokset. Tämän tutkimuksen perheiden tarpeisiin konduktii visen kasvatuksen kurssi näytti antavan jo tain olennaista. Missä määrin, millä tavoin ja millaisin sovelluksin konduktiivinen kas vatus voisi tulla osaksi suomalaisten perhei den erityiskasvatuksen palveluja, ansaitsisi varmasti pohdintaa. KT Sanna Uotinen työskentelee Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan opettajana. Lähteet Darrah J, Watkins B, Chen L & Bonin C (2004) Conductive education intervention for children with cerebral palsy: an AACPDM evidence report. Dev Med Child Neurol 46, Gallimore R, Weisner T S, Kaufman S Z & Bernheimer L P (1989) The social construction of ecocultural niches: family accomodation of developmentally delayed children. Am J Ment Retard 94 (3), Hári, M. & Ákos, K Conductive Education. London: Routledge. Järvikoski A & Härkäpää K (2004) Kuntoutuksen perusteet. Helsinki, WSOY. Koivikko M & Sipari S (2006) Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Vajaaliikkeisten Kunto ry. Kovanen P (2004) Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa. Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 256. Kuntoutusselonteko Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 6. Lind L (2000) Parents views of efficiency of conductive education in Sweden. European Journal of Special Needs Education 15 (1), Ludwig S, Legget P & Harstall C (2000) Conductive education for children with cerebral palsy. Alberta heritage Founadation for Medical Research. HTA 22. ahfmr.ab.ca/hta/hta-publications/reports/ cond_edu.pdf, luettu Määttä P (1999) Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Jyväskylä, Atena. Pedersen A V (2000) Conductive education a critical appraisal. Advances in Physiotherapy 2, Sipari S (2008) Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 342. Sutton A (1986) Part one: Developments in Hungary. Teoksessa Cottam P J & Sutton A (toim.) Conductive education. A system for overcoming motor disorder. Croom Helm, London, Von Wendt L, Kokkonen J & Kalland M (2001) Lasten ja nuorten kuntoutus. Lastenneurologinen kuntoutus. Teoksessa T Kallanranta, P Rissanen & I Vilkkumaa (toim.) Kuntoutus. Helsinki, Duodecim, Kuntoutus

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 5/2012 CP-Lehti M AH T A V AA M Ä P U R JE H DI N s. 53 SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh.

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ICF JA PERHEKUNTOUTUKSEN ARVIOINTI

ICF JA PERHEKUNTOUTUKSEN ARVIOINTI KATAU KATARIINA PÄRNÄ, MARI AARINN, NINA MLLNIU, PÄIVI ANTIKAINN ICF JA PRHKUNTOUTUKN ARVIOINTI Johdanto Perhekuntoutuksessa arvioinnin tehtävänä on tukea perheen kuntoutumisen prosessia sekä tehdä kuntoutuksen

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA Hitaasti hengitellen ja hengästyen, päivästä toiseen toivoen, helpompaa huomista odotellen ja jatkuvasti kiviä käännellen" eteenpäin!

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa AHDISTAA JA ÄRSYTTÄÄ: VIHKONEN ALLERGIA- JA ASTMALASTEN PÄIVÄHOIDOSTA FORSSASSA Mari Sundholm Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Antila

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen

KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen Milka Lundahl Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Kauniainen Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE LAPSILLE Kartoitus ja kehittämisehdotuksia Kymenlaakson kuntiin LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeesta lapsen autismidiagnosoinnin aikana Opinnäytetyö Eveliina Remes Meiju Kurkinen Sosiaalialan

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky.

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky. Krista Linden Ilon kautta! Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 12 /2013 Päivämäärä Tiivistelmä

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla.

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. Pro Gradu- tutkielma Hanna-Kaisa Rautio 0195070 Lapin yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot