JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAA TAUSTOITTAVA LIITEAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAA TAUSTOITTAVA LIITEAINEISTO"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAA TAUSTOITTAVA LIITEAINEISTO 15

2 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAAN VAIKUTTAVAT OHJELMAT 1/3 Ohjelma/ kokonaisuus Vaikutukset ja muutostarve, joka otettava huomioon Tuusulan kunnan joukkoliikennestrategiassa Muutoksen kokoluokka (SML) ja toimeenpanon aikajänne (kuukausivuosi-vuosia) Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) Muutokset joukkoliikenteen järjestämistapaan, toimivaltaan, rahoitukseen ja organisaatioon. Uusia velvoitteita kunnalle. Kunta-ELY-sopimus Eri maksajien (ELY, kunnan eri hallintokunnat) liikenteiden yhteensovittaminen o yhteistyö kunnan sisällä ja vastuuhenkilön nimeäminen ELY:n henkilöliikennetyöryhmään, jonka myötä avoimen joukkoliikenteen, koulukuljetusten sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetusten yhteistyötä tiivistetään. ->Kunnan aktiivisuus edistää ELY:n rahoituksen kohdistumista alueelle. M vuosia M vuosia Tietojen toimittaminen valtakunnallisiin rekistereihin, joissa jalostettua tietoa voidaan hyödyntää aikatauluista ja reiteistä tiedottamiseen sekä joukkoliikenteen käytön seurantaan. Joukkoliikenteen uuden lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) toteutukseen osallistuminen mm. järjestämällä lipunmyynnin Uudenmaan ELYkeskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätökset Palvelutasopäätöstä tarve päivittää lähitulevaisuudessa. Ohjaa voimakkaasti joukkoliikenteen rahoituksen kohdistamista ELY:n toimialueella ELY tarkastelee asiaa yli kuntarajojen -> yhteistyö naapurikuntien kanssa Seuraava kierros Tuusulan kannalta merkittävä Yleensä S/ Vuosi Seuraava kierros vuodesta 2016 L /vuosia

3 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAAN VAIKUTTAVAT OHJELMAT 2/3 Ohjelma/ kokonaisuus Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) 2011 ja 2015 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) taksa- ja lippujärjestelmän uudistaminen sekä Walttilippu- ja maksujärjestelmä Vaikutukset ja muutostarve, joka otettava huomioon Tuusulan kunnan joukkoliikennestrategiassa Kehärata ja myöhemmin Lentorata muuttavat Tuusulalaisten matkustamista. Helsingin ja Hyrylän välisen bussiliikenteen rooli kehittyy nykyisestä kaukoliikenteestä selkeämmin liityntäliikenteeksi HSL-alueen runkolinjoihin. Myös liityntäpysäköinnin rooli kasvaa. Tiedottamisen ja yhteensovittamisen merkitys kasvaa vaihdollisten yhteyksien lisääntyessä. Asiakkaalle HSL liikenteessä lyhyet matkat kunnasta toiseen halpenevat, kun maksuvyöhykkeet eivät perustu kuntarajoihin. Myös ELY liikenteessä pelkästään matkan pituuteen perustuvasta hinnoittelusta siirrytään vyöhykejakoon Muutoksen kokoluokka (SML) ja toimeenpanon aikajänne (kuukausivuosi-vuosia) L vuosia M vuosi

4 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAAN VAIKUTTAVAT OHJELMAT 3/3 Ohjelma/ kokonaisuus Yleiskaava 2040 luonnos Vaikutukset ja muutostarve, joka otettava huomioon Tuusulan kunnan joukkoliikennestrategiassa Luonteeltaan yhdyskuntarakennetta tiivistävä. Mahdollistaa kustannustehokkaat liikenteen parantamishankkeet ja liikenteeseen tukeutuvat maankäytön. Joukkoliikenteen tarjonnan tulee kasvaa samassa tahdissa uusien alueiden kehittymisen kanssa, jotta asukasmäärän kasvusta aiheutuva joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalin kasvu voidaan hyödyntää. Rykmentinpuisto keskeisessä roolissa, mutta maakuntakaava ei tue sitä. Yleiskaavatyössä luotiin erilaisia rakennemalleja (A1, A2, B1, B2): Yleiskaavan pohjaksi valittiin vaihtoehto A2, joka lähtökohtaisesti mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen luomisen Yleiskaava tukee joukkoliikenteen kehittämistä kustannustehokkaasti. Kasvu on sijoitettu liikenneyhteyksien varrelle. Aiemmin kasvu on ollut säteittäistä kasvua - ei niin suunnitelmallista. Etelässä Hyrylässä tukeudutaan nykyiseen keskustaan, laajentuminen säteittäin. Rykmentinpuisto ja Keravan suuntaan kokoojakadun varsille. Uusilla alueilla yhdentyminen erityisesti Keravan suuntaan, tavoitteena luoda yhtenäisiä vahvoja rakenteita kohti juna-asemia. Uusien alueiden rakentaminen edellyttää myös uusien väylien rakentamista (esim. Rykmentinpuisto) Tuusulassa laaditaan samaan aikaan väylästrategiaa, jonka vaikutukset huomioitava joukkoliikennestrategiassa Muutoksen kokoluokka (SML) ja toimeenpanon aikajänne (kuukausivuosi-vuosia) M-L vuosia

5 Tulevaisuuden muutostrendejä ja -tekijöitä *alla olevat 4 megatrendiä perustuvat Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan pohjustukseen, ALLI-kartastoon. Globaali talouskehitys* Aasian talouskasvu ja rooli maailmanpolitiikassa; Euroalueen heikkeneminen Tekninen kehitys* Älyteknologia; Etäpalvelut; Informaatiojärjestelmien kehitys; Tiedon siirto ja jakaminen Ilmastonmuutos* Sään ääri-ilmiöt (tulvat, sadannat); Maapallon lämpeneminen Energian saatavuus* Valtakunnalliset/EU päästövähennystavoitteet; Uusiutuvien energialähteiden käyttö; Öljyn ja energian hintavaihtelut Julkisen velan kasvu Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen Yhteisöllinen rahoittaminen Tuloerojen kasvu Taloudelliset Poliittiset Lainsäädännön muutokset (kansallinen ja EU) Kuntarakennemuutokset Kuntien määrärahojen muutokset Julkisin varoin tarjottava peruspalvelutaso Julkisten palveluiden murros Älyliikenteen sovellukset (robotisaatio, paikallistamisteknologia) Lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistus HSL-alueella & valtakunnallinen lippujärjestelmäkehitys Sosiaaliset Teknologiset Esimerkkejä henkilökuljetusten toimintaympäristön muutoksista Ekologiset Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja luonnonvaroista lisääntyy Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina Vihreät arvot Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin Helsingin seudun asukasmäärän kasvu Työvoiman liikkuvuus ja etätyön yleistyminen Asiakaslähtöisyyden korostuminen Digitaaliset palvelutarpeet Väestö vanhenee ja palvelutarve kasvaa Joukkoliikennemyönteisyys ja yksityisautoilun väheneminen 19

6 MEGATRENDIT SUURET ASIAT JA TRENDIT, JOTKA OVAT JO KÄYNNISSÄ JA TULEVAT JATKUMAAN Siirtymäkausi (lyhyt aikaväli) Vakiintumisen kausi (keskipitkä aikaväli) Pitkän aikavälin muutokset Lippu- ja maksujärjestelmän muutokset ja seutuyhteistyö Kuntarakennemuutokset, metropolihallinto Kokeilualustat automatisaatiolle Älyliikenteen sovellukset Kehäradan avautuminen Ruuhkaisuuden kasvu Joukkoliikenteen rahoituksen muuttuminen Nuorten muutto kaupunkeihin Asenteiden muutos, joukkoliikennemyönteisyys Etätyön kehitys Älyliikenteen sovellukset ja robotiikka Suurten ikäluokkien vanheneminen Monimuotoisen liikennepalvelun tarve Kuntakentän uusi rakenne stabiloituu Ilmanlaadun heikkeneminen Julkisen velan kasvu Väestön keskittyminen ja kaupungistuminen, Helsingin seudun asukasmäärän kasvu Tuloerojen kasvu Ikärakenne vanhenee Joukkoliikenteen automatisaation vakiintuminen; ajoneuvoteknologian kehittyminen; polttoaineratkaisut, automaattiohjaus Energian saatavuus Tietullit pk-seudulla Uusi maankäyttö ja nykyisen eheyttäminen joukkoliikennevyöhykkeellä Joukkoliikenteen rahoitus

7 HILJAISET SIGNAALIT HEIKOT, ALUSTAVAT MERKIT TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ MAHDOLLISESTI TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA Siirtymäkausi (lyhyt aikaväli) Vakiintumisen kausi (keskipitkä aikaväli) Pitkän aikavälin muutokset Lisääntyvä asiakaslähtöisyys ja entistä yksilöllisemmät palvelutarpeet Käyttäjien asennemuutokset kohti kestävien kulkumuotojen suosimista Sähköautojen määrän kasvu ja liikkumisen ympäristöystävällisyyden arvostaminen Metropolihallinto tai kuntaliitos suuntaa maankäytön kehittymistä eri tavoin kuin itsenäisten kuntien tahtotila Kunta-valtio roolit muutoksessa Julkisten palveluiden murros Uudenlainen pienkalusto Tietullit tms. suoritepohjainen kustannuserä heikentää yksityisautoilun suosiota Ajokortin hankkiminen lakkaa olemasta trendikästä tai vain pienellä osalla on siihen varaa Liikenne palveluna Joukkoliikennemyönteisyys, omasta autosta luopuminen, ajokortittomuus Yksityisautojen omistamisesta siirrytään ostamaan palveluja, joihin sisältyy joukkoliikennettä, taksimatkoja ja vuokra-auton käyttöä. Automatisoitu syöttöliikenne Robotiikka liikenteessä Vihreät arvot Energian saatavuus kasvavien tarpeiden näkökulmasta

8 MUSTAT JOUTSENET NOPEITA TAPAHTUMAKETJUJA, JOILLA VOI OLLA VALTAVAT VAIKUTUKSET JOKO POSITIIVISESTI TAI NEGATIIVISESTI TUUSULAN KUNNAN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMINTAAN JA TULOKSIIN Siirtymäkausi (lyhyt aikaväli) Vakiintumisen kausi (keskipitkä aikaväli) Pitkän aikavälin muutokset Uudet tehokkaat liiketoimintamallit yleistyvät (esim. uber taksipalvelun käyttö haja-asutusalueiden kutsujoukkoliikenteenä) Ruuhkaisuuden kasvu Tietullien käyttöönotto Joukkoliikenteen palvelutason kehittyminen (linjasto, vuorotiheys, lippujärjestelmä), Metropolihallinto, kuntarakennemuutokset, kuntien määrärahojen muutokset HSL-yhteistyö Älyliikenteen mahdollisuudet Lainsäädännön ja politiikan muutokset Tienkäyttömaksujen käyttöönotto Raideliikenteen vapautuminen kilpailulle Robotisaation ja autonomisten ajoneuvojen tuomat mahdollisuudet Julkisin varoin tarjottava peruspalvelutaso; Joukkoliikenteen palvelutason kehittyminen (linjasto, vuorotiheys, rahoitus, lippujärjestelmä) Helsingin seudun asukasmäärän kasvu Ilmastonmuutos, vähähiilisyys Liikkumisen veromuutokset Robotiikka, automaattiliikenne Öljyn saatavuus/energian hintatason kehittyminen nostaa yksityisautoilun hintaa suhteessa julkiseen liikenteeseen Ikärakenne, työvoiman liikkuvuus, etätyö Joukkoliikenteen palvelutason kehittyminen

9 TULEVAISUUSMUISTELUN TULOKSET Tuusulasta on tullut kaupunki, ilmapiiri on muuttunut, Rykmentinpuisto on vauhdissa, kehittämistä tehdään kaupunkimaisella otteella. Tuusula on aito kasvukunta, jossa lippujärjestelmä on yhtenäistetty HSL:n kanssa. Julkisen liikenteen kehittäminen on tuonut helppoutta arkeen ja paljon lisää käyttäjiä. Rykmentinpuisto on houkutteleva asuinalue. Vuoden 2015 lupaukset asukkaille on lunastettu. Liityntäyhteydet on rakennettu raiteille, ja sitä kautta pääkaupunkiseudulle. Solmupisteistä löytyy kaupallisia palveluja. Haja-asutusalueilla toimii Über-liikennepalvelu ja taksiautot, jotka vievät solmupisteiden ja palveluiden äärelle. Haja-asutusalueille on saatu liikkumisen ohjauksen kehittämiseen hankerahoitusta Tekesiltä. Kehittämistyötä on tehty yhdessä Sipoon, Keravan ja Järvenpään kanssa. Päätöksenteossa kuntarajat ovat poistuneet. Kunnan voimavarat on yhdistetty: koko kunnan henkilökuljetukset järjestetään koordinoidusti. Joukkoliikennetarjontaa on muokattu ja reitistössä tukeudutaan ratoihin. Pilottikokeiluna on Kassin ja Soten kanssa kehitetty avoimen joukkoliikenteen kesken uusi toimintamalli. Joukkoliikenteen käytöstä on tullut helppoa: älyliikenteen kehittämisen palvelut pilotointiin ja löydettiin isoja mahdollisuuksia asiakaspalvelun kehittämiseen. Suomen koko joukkoliikenneala on uudistunut Jukka-Matin johdolla. Valtakunnallisesti Suomi jaettiin alueisiin pilottien mukaan ja eri alueilla testattiin 32 pilottia vuoden aikana. Kehittämistyö edellytti verkottumista ja koko Suomen yhteistyötä. Seutuhallinnolle löytyi muoto, selkeys ja tehokkuus sekä yhtenäisyys yhteisen tavoitetilan kautta. Haja-asutusalueilla ei ole joukkoliikennettä vaan taajamia on tiivistetty ja kaupunkimaisuutta korostettu. Paikallisliikenteeseen on panostettu seutuyhteistyönä ja säteittäiset vuorot vievät kehäradan asemille. Pilotteina on kokeiltu robotiikkaa, ja 2020 asuntomesussujen yhteydessä robotiikkakokeilu sisälsi vieraiden kuljetuksen pysäköintialueelta messupaikalle. Robotiikka laajenee vähitellen syöttöliikenteeksi ja parhaillaan mietitään sen ulottamista jakeluliikenteeseen ja palveluliikenteeseen. Tekesistä on saatu rahaa robotiikkaan ja ELY:ltä joukkoliikenteen kehittämiseen, Ara-avustusta taajamien tiivistämiseen sekä ELY:ltä asuntomessujen tiejärjestelyihin. Sähköautojen käyttö on yleistynyt ja Tuusulaan on syntynyt autoalan teknologian klusteri. Tuusula on HSL:ssä mukana jäsenkuntana.

10 STRATEGIAPROSESSI Lokakuu 2014 Marraskuu2014 Joulukuu 2014 Tammikuu 2015 Hankkeen vaiheet 1. Strategiahierarkia ja muutostrendit 2. Joukkoliikennestrategian päämäärät 2020, 2025 ja Road map 2020, 2025 ja mittarit 4. Toteutus ja kärkihankkeet Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen käynnistäminen ja kysely 1. Työpaja: Strategiset päämäärät 2. Työpaja: Road map 2020, 2025 ja mittarit 3. Työpaja: toteutus ja kärkihankkeet Rambollin asiantuntijat Hankkeen aloitus ja taustatyöt Muutostrendien tunnistaminen ja strategiahierarkian rakentaminen 1. Työpajan valmistelu ja fasilitointi Joukkoliikennest rategian perustan laadinta 2. Työpajan valmistelu ja fasilitointi Joukkoliikennestrategian viimeistely ja luovuttaminen tilaajalle Tekninen lautakunta Lautakunnan kokous: keskustelu ja tarvittaessa kommentointi Lautakunnan kokous: keskustelu ja kommentointi Joukkoliikennestrategian käsittely lautakunnassa Väliraportointi Väliraportointi Joukkoliikennestrategia valmis

11 STRATEGIAPROSESSIN OHJAUS Ohjausryhmän kokoonpano Ohjausryhmän työpajojen ajankohdat tekninen johtaja Jyrki Kaija (tekninen toimi), koti- ja laitoshoidon päällikkö Jari Luoma (sosiaali- ja terveystoimi), kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre (kasvatus- ja sivistystoimi), suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen (konsernipalvelut), liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso (tekninen toimi), kaavasuunnittelija Henna Lindström Tom Heino (ELY-keskus) Esa Ukkola (kasvatus- ja sivistystoimi Hannu Haukkasalo (kuntakehitys) Jukka-Pekka Vallius ja Susanna Kaitanen (ELY-keskus) Lautakuntien puheenjohtajat (kutsuttu II ja III työpajaan): 1. Työpaja: klo Työpaja: klo Työpaja: klo Petri Ahonen (tekninen), Laura Manninen (kasko), Mauno Lehtinen (sote), Jussi Salonen (kuntakehitys), Markus Meckelborg (kulttuuri), Satu Salmela-Vierisalo (K-U ympäristö), Sarianna Laitinen (liikunta), Ilona Toivanen (nuoriso), Tuula Lahdenperä varapj (rakennus), Paula Irva (sote yksilö), Aarno Järvinen (tarkastus).

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI YY Optima Oy, Linea Konsultit Oy, Movense Oy & WayStep Ky 24.5.2013 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin kaupunki Porin Linjat Oy Ramboll Finland Oy Sisältö Alkusanat...3 1. Tausta ja tavoitteet...4 1.1 Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia...4 1.2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto Kuvat: Sito Oy ja Laura Syväoja Kartat: Karttakeskus, L4356 Julkaisu B:56 ISBN 978-951-766-208-6

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 1 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OVAT KUNNAN ARVOT, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA

Lisätiedot

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 13.11.2012 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 Sisältö Esipuhe... 6 Paras -kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi.

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi. Tuusulan yleiskaava 2040 yleisötilaisuudet MUISTIO Tähän muistoon on koottu Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan yleisötilaisuuksien keskustelu. Tilaisuuksista on kirjattu lyhyesti esiteltyä asiaa, yleisöpuheenvuorot,

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot