Pekka Ristelä Kansainvälisten asioiden asiantuntija. Puheenvuoro Yritysten yhteiskuntavastuu seminaarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.6.2007. Pekka Ristelä Kansainvälisten asioiden asiantuntija. Puheenvuoro Yritysten yhteiskuntavastuu seminaarissa"

Transkriptio

1 Pekka Ristelä Kansainvälisten asioiden asiantuntija Puheenvuoro Yritysten yhteiskuntavastuu seminaarissa Tarvitaanko sopimusyhteiskunnassa yhteiskuntavastuuta? Keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta tuntuu nyt vilkastuvan eri puolilla, ja hyvä niin: se antaa meille uusia välineitä globaalin aikamme ongelmien ratkaisuun. Samaan aikaan yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyy ilmiönä kuitenkin myös huolestuttavia piirteitä. Kuten niin monia muita hyviä asioita läpi historian, sitäkin voidaan käyttää myös väärin, joko tahallisesti tai tahattomasti. Siksi on erityisen arvokasta, että tämän seminaarin tavoin tähän ilmiöön pyritään paneutumaan entistä monipuolisemmin ja analyyttisemmin, eri toimijoiden ja eri tieteenalojen näkökulmia hyödyntäen. Yritysten yhteiskuntavastuulle on lukematon määrä erilaisia määritelmiä. Eurooppalaisessa keskustelussa jonkinlaisena standardimääritelmänä voinee pitää Euroopan komission varsin pelkistettyä määrittelyä, jonka mukaan yritysten yhteiskuntavastuu on sitä, että yritykset sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmien, stakeholderien, kanssa. Heti tässä välissä haluan korostaa sitä, että en missään nimessä yritä väittää, että työntekijät olisivat yritysten ainut olennainen sidosryhmä tai että muilla ei olisi merkitystä vaikka luonnollisesti työntekijöiden ja yrityksen molemminpuolinen riippuvuussuhde on poikkeuksellisen vahva ja työntekijöiden keskeinen stakeholder-asema siksi itsestään selvä. Minä keskityn joka tapauksessa työntekijöitä koskeviin kysymyksiin luonnollisesti omasta taustayhteisöstäni johtuen ja myös siksi, etten muihin ryhmiin liittyvää keskustelua niin hyvin tunne. Komission määritelmän tavoin määriteltyä yritysten yhteiskuntavastuuta voidaan täsmentää tarkastelemalla sen rajoja suhteessa toisenlaisiin yritysten toimintaan liittyviin vastuullisuuden muotoihin. 1

2 Ensimmäinen rajanveto syntyy yhteiskuntavastuun ja yrityksen omistajien ja samalla sen tulevan olemassaolon edellyttämän taloudellisen vastuun välille. Markkinoilla toimivan yrityksen on pakko ottaa huomioon toimintansa taloudellinen kannattavuus. Mistään valinnaisesta ja vapaaehtoisesta vastuunotosta ei siis tässä ole kysymys eikä tätä vastuullisuutta siten voi katsoa osaksi yrityksen yhteiskuntavastuuta. Yhteiskuntavastuu alkaa siis silloin, kun päätöksiin vaikuttavat muutkin tekijät kuin kannattavuuslaskelmat. Tämä ei tarkoita sitä, että taloudellisesti kannattavat ratkaisut eivät voisi olla yhteiskuntavastuullisia tai vastuulliset toimet taloudellisesti kannattavia hyvin usein nämä kaksi näkökohtaa ovat yhdistettävissä ja on nimenomaan suotavaa, että yhteiskuntavastuun näkökulma on mukana kaikessa yrityksen päätöksenteossa. Toinen tärkeä yritysten yhteiskuntavastuun rajanveto syntyy suhteessa oikeudelliseen vastuuseen. Ainakin periaatteessa myös oikeudellinen vastuullisuus on itsestäänselvyys, ei vapaaehtoinen valinta, eikä sitä siten voi nähdä osana yhteiskuntavastuuta. Käytännössä asia ei tosin aina ole näin yksinkertainen, ja varsinkin kehittymättömän oikeusvaltion oloissa laillinen toimintakin saattaa joskus olla jossain määrin valinnaista. Kolmantena, hyvin oleellisena periaatteellisena rajanvetona haluan ottaa esiin eron yrityksen yhteiskuntavastuun ja hyväntekeväisyyden, filantropian, välillä. Tämän erottelun tähdentäminen on erityisen tärkeää siksi, että nämä kaksi asiaa varsin usein sekottuvat keskenään kun puhutaan yhteiskuntavastuusta. Yritysten osallistumisella hyväntekeväisyyteen on pitkä historia, paljon pidempi kuin nykyisellä keskustelulla yhteiskuntavastuusta. Oleellinen ero hyväntekeväisyyden ja yhteiskuntavastuun välillä on siinä, mikä yhteys kyseisellä toiminnalla on yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. Filantropiaa harjoittava yritys luovuttaa osan voitoistaan myönteisenä pitämänsä toiminnan rahoittamiseen. Yhteiskuntavastuullinen yritys sen sijaan ottaa liiketoimintapäätöksissään huomioon sen, miten nämä päätökset vaikuttavat eri sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Hyväntekeväisyyden kohteet yritys voi valita itse, mutta yhteiskuntavastuun kohteita ei: Yhteiskuntavastuun suunnat ja rajat määrää yrityksen liiketoiminnan luonne ja vaikutukset. Yhteiskuntavastuuseen yrityksellä on moraalinen velvoite esimerkiksi velvoite minimoida toiminnan kielteiset ympäristövaikutukset. Hyväntekeväisyys sen sijaan saattaa olla moraalisesti kiitettävää, mutta ei perustu yrityksen muun toiminnan seurauksena syntyvään velvoitteeseen. Parhaimmillaan filantropia voi olla aidosti epäitsekästä vastuullisen yritystoiminnan voittojen lahjoittamista hyviin tarkoituksiin. Useimmiten sillä on myös itsekäs ulottuvuutensa ja selvä yhteys yrityksen markkinointiin, mikä sekään ei välttämättä ole huono asia. Pahimmillaan filantropia voi kuitenkin olla yrityksen perusliiketoiminnan vastuuttomuudesta aiheutuvien maineriskien hallintaa ja siten todellisen yhteiskuntavastuun vastakohta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta myös esimerkiksi itäisessä Euroopassa, ay-liikkeellä on valitettavan paljon kokemuksia siitä, että yhteiskuntavastuun nimissä julkisuuteen suunnattua filantropiaa harjoittavat yritykset osoittavat törkeää vastuuttomuutta esimerkiksi pyrkimällä estämään työntekijöidensä ammatillisen järjestäytymisen. Yritysten 2

3 yhteiskuntavastuuseen vakavasti ja rehellisesti suuntautuvien tahojen kannalta tämä on ongelma, joka vaarantaa koko yhteiskuntavastuukeskustelun uskottavuuden. Kun yritysten yhteiskuntavastuu rajataan edellä hahmottelemallani tavalla ja vältetään pahimmat käsitteen väärinkäyttöön liittyvät sudenkuopat, voidaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja siihen liittyvää keskustelua pitää lähtökohtaisesti hyvänä asiana. Yhteiskuntavastuullisuus on aina parempi kuin sen puuttuminen; vastuun kantaminen ja sen vaatiminen liiketoiminnan vaikutuksista on aina parempi kuin piittaamattomuus näistä vaikutuksista. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että myös aidossa, edellä rajatun kaltaisessa yhteiskuntavastuussa toimitaan valitettavan usein tavalla, joka ei ansaitse täyttä tukea. Myös yhteiskuntavastuusta käytävä keskustelu tuntuu välillä olevan rajoittunutta, ellei peräti väärillä jäljillä. Tähän liittyy yksi keskeisistä näkökohdistani, jotka tänään haluan esittää: Väitän, että polttavampi kysymys kuin se, pitääkö vastuuta kantaa vai ei, on tänä päivänä se, miten vastuuta pitäisi kantaa. Tiivistäen kysynkin: Miten vastuuta kannetaan vastuullisesti? Vastuuta voi kantaa monella eri tavalla, mutta kaikki tavat eivät ole yhtä hyviä. Vaikka vastuullisuus on lähtökohtaisesti aina parempi kuin sen puute, yhdenlainen vastuullisuus voi olla moraalisesti väärin ja vastuutonta verrattuna toisenlaiseen. Tätä kautta tulen Suomelle tyypilliseen, sopimusyhteiskunnaksi kutsuttuun toimintamalliin. Arvioin sitä, miten pitkälti toisenlaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa kehittynyt yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva ajattelu soveltuu suomalaiseen ympäristöön. Tähän liittyen esitän myös yleisiä näkökohtia siitä, minkälaisia suuntia yritysten yhteiskuntavastuun kehityksessä olisi syytä tavoitella. Tarvitaanko sopimusyhteiskunnassa siis yhteiskuntavastuuta? Jos tarvitaan, mikä rooli sillä pitäisi olla ja millä tavoin sitä on syytä harjoittaa? Kun nyt puhun sopimusyhteiskunnasta, tarkoitan sillä suomalaiselle työelämälle ja työmarkkinamallille tyypillisiä piirteitä. Kysymys on mallista, jossa mitä moninaisemmat asiat, ja tässä tapauksessa nimenomaan työmarkkinoiden pelisääntöihin liittyvät asiat, pyritään sopimaan eri intressitahojen kesken sen sijaan, että kulloinkin vahvin osapuoli sanelisi ehdot. Tämä sopiminen on vaihtoehto työnantajan yksipuoliselle määräysvallalle, mutta verrattaessa suomalaisia työmarkkinasuhteita moniin muihin maihin nähdään, että sopimusyhteiskunta merkitsee myös muun muassa yhteistyöhakuista ammattiyhdistysliikettä. 3

4 Toisaalta sopimusyhteiskunta voidaan nähdä vaihtoehtona myös sellaiselle mallille, jossa työmarkkinoiden säännöt määrätään yksityiskohtia myöten lainsäädännössä. Työmarkkinaosapuolten välisen sopimisen korvaa tällöin poliittinen prosessi, jonka tulokset riippuvat poliittisista voimasuhteista. Työnantajien ja työntekijöiden autonomiselle sopimiselle jää vähemmän sijaa. Kun tätä taustaa vasten tarkastelee yritysten yhteiskuntavastuuseen usein luettavia asioita kuten työaikaan ja palkkaukseen liittyviä kysymyksiä huomaa pian, että Suomessa valtaosasta näitä asioita päätetään joko työmarkkinaosapuolten kesken tai kolmikantaisesti sopien. Ne eivät ole yrityksen vapaaehtoisesti osoittaman vastuullisuuden varassa, vaan ne ovat neuvotteluiden tuloksia, jotka on kirjattu sitoviin sopimuksiin tai kolmikantaisesti valmisteltuihin säädöksiin. Tämä on selitys sille, että kansainvälinen keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta kuulostaa usein suomalaisten korvissa vieraalta. Ainakin osaselitys tämä lienee myös sille, ettei suomalaisilla yrityksillä yleensä ole näyttäviä yhteiskuntavastuukampanjoita siihen tapaan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Moni asia, mikä monessa muussa maassa on työnantajan hyvän tahdon varassa, on meillä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken sovittava. Yhteiskuntavastuuta ei perinteisesti ole juurikaan julistettu eikä myöskään vaadittu, vaan on luotettu siihen, että tasapainoinen ja toimiva ratkaisu syntyy neuvotteluiden kautta. Mikä rooli yritysten yhteiskuntavastuulle sitten näissä oloissa jää? Tähän kysymykseen minä vastaisin, että Suomen kaltaisessa sopimusyhteiskunnassa yritysten vastuullisuus ilmenee nimenomaan tahtona sopia: tahtona osallistua siihen järjestelmään, joka parhaimmillaan antaa työmarkkinoiden osapuolille sekä vapautta että mahdollisuuden omien intressiensä edistämiseen ilman kaikkien etuja vahingoittavia konflikteja. Väitän myös, että vaikka yksipuoliselle vastuunotollekin on sijansa johon vielä palaan suomalainen vahvasti sopimiseen perustuva malli on sekä moraalisesti että tulosten kannalta parempi kuin valtaosin yritysten yksipuolisesti päättämiin toimiin pohjautuva yhteiskuntavastuumalli. Sopimiseen perustuvan vastuullisuuden moraalinen paremmuus voidaan viime kädessä palauttaa samaan moraaliseen periaatteeseen, jolla usein perustellaan demokratian paremmuutta verrattuna diktatuuriin: Ihmisarvo edellyttää sitä, että ihmisiä kohdellaan autonomisina persoonina, ei pelkkinä kohteina. Kysymys ei siis ole yksin päätösten sisällöstä ja seurauksista, vaan demokratialla tai sopimisella on ihmisarvoon perustuva itseisarvonsa. Tulosten kannalta sopiminen on yksipuolisuutta parempi lähtökohta yritysten yhteiskuntavastuulle samoista syistä kuin suomalainen sopimusyhteiskunta on monessa mielessä hyvin toimiva malli. 4

5 Ensinnäkin on kysymys tiedosta: Työntekijöillä itsellään on paras tieto siitä, mikä heille on hyväksi, ja heillä on myös omakohtainen kokemus siitä, mikä toimii ja mikä ei. Toiseksi on kysymys työntekijöiden motivaatiosta ja sitoutumisesta, mitkä nykyajattelun mukaan ovat korvaamattoman tärkeitä myös työn tuottavuuden ja innovatiivisuuden kannalta. Edelleen on kysymys myös ennakoitavuudesta: Kun jotain on yhdessä sovittu, tiedetään puolin ja toisin, millä periaatteilla toimitaan. Yksipuoliset, tekijän mielestä hyvätkään teot eivät tällaista turvaa anna. Kaikista näistä tekijöistä seuraa, että yhdessä työntekijöiden kanssa harjoitettu yhteiskuntavastuu on paitsi työntekijöiden edun mukaista, niin myös yrityksen resurssien optimaalista käyttöä. Suomen kaltaisessa sopimusyhteiskunnassa yritysten yhteiskuntavastuu työntekijöitään kohtaan on siis ennen muuta valmiutta yhteistyöhön ja sopimiseen. Mutta mitkä sitten ovat niitä tilanteita, joissa sopimisen sijaan tai sen lisäksi kaikesta huolimatta tarvitaan yritysten yksipuolista vastuunottoa? Tällainen tilanne syntyy silloin, kun toisella osapuolella, tässä tapauksessa työntekijöillä, ei ole riittäviä edellytyksiä intressiensä edustamiseen, neuvottelemiseen ja sopimiseen. Näin on esimerkiksi toimittaessa maassa, jossa työntekijöiden järjestäytyminen on tavalla tai toisella estetty. Ilman järjestäytymistä ja kollektiivista edunvalvontaa työntekijöiden mahdollisuus valvoa etujaan on väistämättä puutteellinen. Kuvitteellisena mutta varsin realistisena esimerkkinä voidaan ajatella suomalaista yritystä, joka avaa tehtaan Kiinassa. Kotimaiseen sopimisen kulttuuriin tottuneena ja sen edut tiedostavana yritys haluaa toimivat neuvottelusuhteet myös kiinalaisen henkilöstönsä kanssa. Tilanne on kuitenkin aivan toinen kuin Suomessa. Saattaa olla, että yritykseen ei perusteta lainkaan ammattiyhdistystä, ja mikäli sellainen perustetaan, sen on Kiinan lakien mukaan pakko liittyä Kommunistisen puolueen ohjaamaan viralliseen ammattiliittoon. Molemmissa tapauksissa lopputulos on se, että työntekijöiden itsenäisesti määrittämää etua edustavaa neuvotteluosapuolta ei ole olemassa. Tällaisessa tapauksessa aito sopiminen on mahdotonta. Työntekijöitä voi ja on syytä kuulla, mutta päätösten tekeminen on käytännössä työnantajan yksipuolisella vastuulla. Näissä oloissa sellaisetkin perusasiat kuin oikeudenmukaisen palkan maksaminen ja kohtuulliset työajat voivat hyvin perustein kuulua yrityksen yksipuolisesti kantaman yhteiskuntavastuun alaan. Näistä syistä näen myös, että yritysten eettisillä ohjeilla ja vastaavilla yksipuolisilla sitoumuksilla voi parhaimmillaan olla erittäin myönteinen rooli ihmisarvoisen työelämän turvaamisessa sellaisissa maissa, joissa suomalaisittain normaalit työmarkkinasuhteet eivät ainakaan vielä ole kehittyneet. 5

6 Tästä syystä myös kansainvälinen ay-liike suhtautuu myönteisesti niihin yrityksiin, jotka aidosti ja rehellisesti panostavat tämänkaltaiseen yhteiskuntavastuuseen. Päädyttyäni kansainvälisiin asioihin esitän lopuksi muutaman näkemyksen yhteiskuntavastuustandardeja ja erilaisia sertifikaatteja koskevaan keskusteluun. Ensinnäkin pidän myönteisenä sitä kehitystä, että yhteiskuntavastuun kriteerejä pyritään yhdenmukaistamaan. Yrityksiä kannustavat yhteiskuntavastuuseen ennen muuta kuluttajien vaatimukset. Heidän mahdollisuutensa arvioida yrityksiä ja halutessaan palkita niitä vastuullisuudesta on kuitenkin heikko, jos kukin yritys noudattaa omia kriteereitään. Yhdenmukaiset kriteerit, joiden vähimmäistasona työntekijöiden osalta olisivat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset, olisivatkin niin työntekijöiden, kuluttajien kuin vastuullisten yritystenkin etu. Samoista syistä pidän tärkeänä sitä, että yritykset kykenisivät luomaan luotettavia tapoja todistaa vastuullisuuteensa. Yksi tapa tähän ovat itsenäiset eettiset merkkijärjestelmät kuten Reilun kaupan järjestelmä. Olennaista eri järjestelmien luotettavuudelle on se, perustuvatko ne mahdollisimman suureen avoimuuteen ja riippumattomien tarkastajien käyttämiseen. Yrityksen oman ilmoituksen varassa oleva sisäinen tarkastusjärjestelmä ei koskaan ole riittävä. Tästä päädyn viimeiseen asiaan, jonka haluan sanoa myös haasteena suomalaisten yritysten suuntaan. Erinomainen tapa osoittaa aitoa yhteiskuntavastuuta kansainvälisellä tasolla on ryhtyä yhteistyöhön kansainvälisten ammattiliittojen kanssa. Nämä liitot, tai tarkemmin sanoen ammattiliittojen kansainväliset federaatiot, tarjoavat monikansallisille yrityksille mahdollisuutta kansainvälisiin raamisopimuksiin, joissa yritys sitoutuu esimerkiksi noudattamaan ILO:n määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia. Esimerkiksi useat ruotsalaiset yritykset, kuten IKEA, Skanska, H&M ja Securitas ovat jo tällaisen sopimuksen arvon ymmärtäneet ja sellaisen solmineet. Myös norjalaiset ja tanskalaiset yritykset ovat näitä sopimuksia tehneet, puhumattakaan saksalaisista ja ranskalaisista. Milloin ensimmäinen suomalainen yritys ottaa tämän taatusti hyvin huomatun ja arvostetun askeleen kansainvälisen yhteiskuntavastuun uudelle tasolle? 6

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asianajotoimistojen yhteiskunnallinen vastuu ja sidosryhmävuorovaikutus

Asianajotoimistojen yhteiskunnallinen vastuu ja sidosryhmävuorovaikutus Asianajotoimistojen yhteiskunnallinen vastuu ja sidosryhmävuorovaikutus Suomessa Satu Kenttämaa Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Satu Kenttämaa

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta"

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema ...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta" Arvoisat tulevaisuusvaliokunnan edustajat, Hyvät Kokeneiden viisaiden

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

School of Business Kauppatieteiden kandidaatintutkielma Yritysjuridiikka

School of Business Kauppatieteiden kandidaatintutkielma Yritysjuridiikka School of Business Kauppatieteiden kandidaatintutkielma Yritysjuridiikka SOPIMUSSAKKO SUORITUKSEN TURVAAMISKEINONA VENÄJÄLLÄ TARKASTELUA SUOMALAISEN YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Miia Piirainen 0296541 Tarkastaja:

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu... Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Henkilöstön johtaminen HAA808k

Henkilöstön johtaminen HAA808k Henkilöstön johtaminen HAA808k Kevät 2012 Kirjallisuusessee / Yrityksen hallinto SimoTerho 90836 Sisältö JOHDANTO... 2 STRATEGY AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT... 3 STRATEGIC REWARD SYSTEMS... 6 JOHDA OSAAMISTA!...

Lisätiedot

Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy

Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Marraskuu 2012 Ohjaaja: Arja Ropo Jaakko Arola TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä SAK STTK AKAVA Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan sali, Helsinki 7.11.2007

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot