Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...56 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...58 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...59 Oikaisuja Rättelser...62 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...63 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN TIEDOTUS Luokitusluetteloita ei enää julkaista Tavaramerkkilehden sivuilla sillä ne ovat luettavissa viraston kotisivuilta osoitteesta: MEDDELANDE Klasslistorna publiceras inte längre i Varumärkestidningen, eftersom de kan läsas på PRS:s webbsidor under adressen:

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) mio.fi (730) MIO AB, FILIAL I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2, 7, 16

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HOTEL HIGHWAY (730) DAIMLER FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 75/ CONTINUA (730) INSIGHT EQUITY A.P.X, LP, Teksas, Texas, US (740) Papula Oy (511) 9 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAAJASALMI, MATTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 25 (111) (210) T (220) SIMPIT (730) SANDVIK TAMROCK OY (SANDVIK TAMROCK CORP.), Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38 (111) (210) T (220) CARL VON LINNÉ (730) FYRKLÖVERN AB, Malmö, Malmö, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 8, 14, 21

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MOOTORREISI AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, blått och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) ENVOY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) SPA STAR (730) TAHKO SPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 32, 39, 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POTOSKA PUBLISHING LTD OY, Kitee, Kitee, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 15, 16, 24, 25, 32 (111) (210) T (220) KIA SORENTO (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220) SORENTO (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220) The Player's Club

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RIKAMA, MINTTU MERI ANNELI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) mzapp! (730) OY SMART CONCEPT FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ace Law Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) mzapp (730) OY SMART CONCEPT FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ace Law Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) BAREMINERALS (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) bareminerals (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) BAREVITAMINS (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) barevitamins (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) TATECH

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TIKANMÄKI, TATU, TOIMINIMEN SOFTATECH HALTIJANA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 12 (111) (210) T (220) Wild-Tec (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 24 (111) (210) T (220) grisett (730) BJÖRK, MARIANNE, Kruunupyy, Kronoby, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Asio (730) ASIO-DATA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Soledo (730) PIRJO OJALA OY, Viljakkala, Viljakkala, FI (511) 1, 3, 37 (111) (210) T (220) PIKKUSISKO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) MT (730) MAXIT OY AB, Kärkölä, Kärkölä, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 19 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) Brunner, Michael, Kokkola, Karleby, FI (740) Papula Oy (511) 8, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) (730) INCHCAPE MOTORS FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja hopea. - Märket utförs i färgerna svart och silver. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) PITOJEN HELMI KY, Liminka, Limingo, FI, TÖRMÄLÄ, TOINI, Siikajoki, Siikajoki, FI, KURTTILA, KALEVI, Utajärvi, Utajärvi, FI, MAALAISKARTANO PIHKALA OY, Kestilä, Kestilä, FI, MERILÄ, KAISU, Utajärvi, Utajärvi, FI (740) Markku Pietikäinen (511) 43

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) J & R HEINO AVOIN YHTIÖ, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått och vitt. (511) 20, 24 (111) (210) T (220) Premium-vaihtoautot (730) INCHCAPE MOTORS FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BROTHER INTERNATIONAL EUROPE LTD, Manchester, Manchester, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) PROSTAMAX (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 36

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS B.V., Utrecht, Utrecht, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) KOTI-IN OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 20, 35, 37 (111) (210) T (220) Vacumaatti (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, Sao Paulo, São Paulo, BR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, keltainen, valkoinen, punainen ja alumiininväri. - Märket utförs i färgerna grönt, ljusgrönt, mörkgrönt, gult, vitt, rött och aluminiumfärg. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, Sao Paulo, São Paulo, BR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna rött, vitt och grönt. (511) 32

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Marson (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) ProLink (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 35 (111) (210) T (220) GlobalWin (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CENCORP OYJ, Lohja, Lojo, FI (511) 7, 9, 42 (111) (210) T (220) Sähkömaailma (730) SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, keltainen, turkoosi, vihreä ja sinivioletti. - Märket är utfört i färgerna ljusrött, gult, turkos, grönt och blåviolett. (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) Medicue (730) FRESTEMS OY, Vammala, Vammala, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) TAKALA, PEKKA, TOIMINIMEN EDUSTUSLIIKE PEKKA TAKALA HALTIJANA, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna blått och gult. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) BIOTURKU (730) TURUN BIOLAAKSO OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TURUN BIOLAAKSO OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) MIDNIGHT SUN

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEITELE FOREST OY, Keitele, Keitele, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 4, 19 (111) (210) T (220) Diners Club Persona (730) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) (730) HALTI TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (740) Hilkka Salmenkylä (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 18, 20, 22, 25

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (551) (730) ARKTISET AROMIT - ARKTISKA AROMER RY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) NASTA (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) RAUINFO

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JP-TALOTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 36, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) LIPPONEN, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) INTELLECTA AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 37, 38, 39, 42

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) IBUPOCKET (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) burana pocket (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) VEGGETTI S.R.L., Barlassina (Milano), Barlassina (Milano), IT (740) Leitzinger Oy (511) 30 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REXONA AIR PETALS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) SILVENNOINEN, SEPPO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30, 32, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OMA LÄÄKÄRI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 44

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) bura POCKET (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Legistum Legal Audit (730) OY LEGISTUM AB, Ylistaro, Ylistaro, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) CONMIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAMPBELL, ANNA-KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35 (111) (210) T (220) (730) DEMP B.V., Vianen, Vianen, NL (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, gult och vitt. (511) 6, 11, 14, 19, 20, 21, 37, 40, 42 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning % of Golf is mental (730) SUOMEN RAVITSEMUSINSTITUUTTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) PLACE BY TONI KYLÄTASKU OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) THE LIMITED (730) LIMCO, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 14, 25, 35 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TUKIAINEN, MARTTI, TOIMINIMEN CARELIA LIIKELAHJAT HALTIJANA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 3, 4, 9, 14, 21, 24, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) SportLife Nutrition (730) ELITE FITNESS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) PELTTI (730) MONEAM OY, Imatra, Imatra, FI (511) 4, 11, 20 (111) (210) T (220) Bonito Fokuspaketti (730) BONITO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VUOKATIN PUU OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 3, 9, 21, 24 (111) (210) T (220) THIS IS THE REAL SHIT (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (3), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) HRFacts (730) SARANEN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LELULAATIKKO-TOYSHOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) SALICORIS (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (320) (330) CN (310)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZTE CORPORATION, Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (3), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) EL WEICCO (730) REPRO DUO KY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI frisbeekauppa.com it is good to be first (730) WESTSIDE IMPORTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 35, 39 (111) (210) T (220) (730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna grönt, blått och vitt. (511) 29 (111) (210) T (220) Ketar

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INDUSTRIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Ahon Jogurtti (730) RAUTANEN, RAUNO TAPANI, Virrat, Virtois, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) RAUTANEN, RAUNO TAPANI, Virrat, Virtois, FI (511) 29, 30, 31

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TAMTRON SYSTEMS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) INEX PARTNERS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 34 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2005/01162 LOVA

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIZZAEXPRESS LIMITED, Uxbridge, Middlesex, Uxbridge, Middlesex, GB (740) Papula Oy (511) 29, 30, 43 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ASCENSIA CONTOUR (730) BAYER HEALTHCARE LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/657,151 TIME IN A CAPSULE (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIKKU VIHREÄ OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna grönt och vitt. (511) 11 (111) (210) T (220) (730) KIANTA LIFE STYLE AVOIN YHTIÖ, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 4, 14, 21 (111) (210) T (220) (730) KAUPPINEN-KARSKE, MIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22, 24, 25

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Traxter (730) DELIVET OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 15 (111) (210) T (220) (730) WININA IMPORT EXPORT AB, Kungsängen, Kungsängen, SE (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on Korovka. - Märkets translitteration är Korovka. (511) 29 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FERRARI S.P.A., Modena, Modena, IT (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, musta, harmaa, keltainen, punainen ja vihreä. - Märket är utfört i färgerna blått, vitt, svart, grått, gult, rött och grönt. (511) 16, 25, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310) REXONA COOL GREEN (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) SERAFLO (730) BAXTER INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STUDIO JUKKA VIITANIEMI OY, Alajärvi, Alajärvi, FI (511) 16, 25, 28, 38 (111) (210) T (220) Kastenalle (730) ANTTILA, ANITA, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) SUNSMILE (730) THE SUNRIDER CORPORATION (DOING BUSINESS AS SUNRIDER INTERNATIONAL), Utah, Utah, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hybtonite (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Powered by Hybtonite (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Powered by Amroy (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Hybton (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ISÄNNÄN LUOMURUISLEIPÄ (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) JÄTKÄNKYNTTILÄ-UISTELU (730) NAPAPIIRIN PERHOKALASTAJAT RY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Augurix (730) FIN-AUGUURI OY, Vesanto, Vesanto, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) STRAWBERRY SENSATION

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Promentor (730) PROMENTOR SOLUTIONS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Hammaslääkäriasema Fasadi (730) KEMILÄ, VILLE TAPANI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 41, 44 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MULARD, MARC, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanpunainen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna brunt, ljusrött och grönt. (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) ARCOR S.A.I.C., Arroyito (Córdoba), Arroyito (Córdoba), AR (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, gult, grått och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) LSO Nautapankki (730) LSO FOODS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 44

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MAINOSTOIMISTO B72 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt och guld. (511) 36

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Parasta Sinulle, koska välität... (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) WILD ORANGE WAVE (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) ONETOUCH ULTRAEASY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 10 (111) (210) T (220) Villi ja Vapaa

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POKELA, ANNA-MARIA, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) SIEMENKAUPPIAITTEN YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) WATERMELON MADNESS (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PITKÄLÄ, ESA, TOIMINIMEN T:MI ESA PITKÄLÄ HALTIJANA, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, svart, grått och vitt. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) ICE POWER KW21 (730) KUMHO TIRE CO., INC, Kwangju-shi, Kwangju-shi, KR (740) Papula Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220) (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220) OCIO (730) VINA CONO SUR S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 33 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TVO

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEOLLISUUDEN VOIMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 35, 37, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) IBT (730) INSTITUTE FOR BUSINESS TECHNOLOGY SCANDINAVIA AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 35 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Paperlink (730) PAPERLINK LOGISTICS GMBH, Essen, Essen, DE (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Masterin (730) MASTER'S INNOVATIONS LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CITEC (730) CITEC ENGINEERING OY AB (2), Vaasa, Vasa, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 42 (111) (210) T (220) iloq (730) ILOQ OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220) HALTI (730) HALTI TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 25, 28, 41

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 8899, 77296, (730) COILTECH AB, Söderköping, Söderköping, SE (111) (730) CHATKA INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 39676, (730) ETHAN ALLEN GLOBAL, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) LUNA AB (2), Alingsås, Alingsås, SE (111) (730) COPPERWELD CORPORATION (3), Delaware, Delaware, US (111) (730) UPONOR INNOVATION AB, Fristad, Fristad, SE (111) (730) POLAR MUSIC INTERNATIONAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) THORNTON & ROSS LIMITED, Linthwaite, Huddersfield, Linthwaite, Huddersfield, GB (111) (730) VISKASE COMPANIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) DHL HOLDINGS (USA), INC., Ohio, Ohio, US

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN TYYPPIHYVÄKSYMÄT MERKKILYHDYT JA ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET

MERENKULKULAITOKSEN TYYPPIHYVÄKSYMÄT MERKKILYHDYT JA ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET 1.1 Alle 12 metrin alukset, pohjoismaiden sisäiset kulkuvedet Hella Marine Oy Maritim Ab Hella Fahrzeugteile Austria Hellamarine 2492 Valkoinen 360 valo 12/1983 3/2006 12/2010 Hellamarine 3562 Mastovalo

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot