Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...56 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...58 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...59 Oikaisuja Rättelser...62 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...63 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN TIEDOTUS Luokitusluetteloita ei enää julkaista Tavaramerkkilehden sivuilla sillä ne ovat luettavissa viraston kotisivuilta osoitteesta: MEDDELANDE Klasslistorna publiceras inte längre i Varumärkestidningen, eftersom de kan läsas på PRS:s webbsidor under adressen:

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) mio.fi (730) MIO AB, FILIAL I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2, 7, 16

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HOTEL HIGHWAY (730) DAIMLER FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 75/ CONTINUA (730) INSIGHT EQUITY A.P.X, LP, Teksas, Texas, US (740) Papula Oy (511) 9 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAAJASALMI, MATTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 25 (111) (210) T (220) SIMPIT (730) SANDVIK TAMROCK OY (SANDVIK TAMROCK CORP.), Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38 (111) (210) T (220) CARL VON LINNÉ (730) FYRKLÖVERN AB, Malmö, Malmö, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 8, 14, 21

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MOOTORREISI AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, blått och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) ENVOY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) SPA STAR (730) TAHKO SPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 32, 39, 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POTOSKA PUBLISHING LTD OY, Kitee, Kitee, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 15, 16, 24, 25, 32 (111) (210) T (220) KIA SORENTO (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220) SORENTO (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220) The Player's Club

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RIKAMA, MINTTU MERI ANNELI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) mzapp! (730) OY SMART CONCEPT FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ace Law Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) mzapp (730) OY SMART CONCEPT FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ace Law Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) BAREMINERALS (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) bareminerals (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) BAREVITAMINS (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) barevitamins (730) BARE ESCENTUALS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) TATECH

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TIKANMÄKI, TATU, TOIMINIMEN SOFTATECH HALTIJANA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 12 (111) (210) T (220) Wild-Tec (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 24 (111) (210) T (220) grisett (730) BJÖRK, MARIANNE, Kruunupyy, Kronoby, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Asio (730) ASIO-DATA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Soledo (730) PIRJO OJALA OY, Viljakkala, Viljakkala, FI (511) 1, 3, 37 (111) (210) T (220) PIKKUSISKO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) MT (730) MAXIT OY AB, Kärkölä, Kärkölä, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 19 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) Brunner, Michael, Kokkola, Karleby, FI (740) Papula Oy (511) 8, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) (730) INCHCAPE MOTORS FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja hopea. - Märket utförs i färgerna svart och silver. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) PITOJEN HELMI KY, Liminka, Limingo, FI, TÖRMÄLÄ, TOINI, Siikajoki, Siikajoki, FI, KURTTILA, KALEVI, Utajärvi, Utajärvi, FI, MAALAISKARTANO PIHKALA OY, Kestilä, Kestilä, FI, MERILÄ, KAISU, Utajärvi, Utajärvi, FI (740) Markku Pietikäinen (511) 43

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) J & R HEINO AVOIN YHTIÖ, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått och vitt. (511) 20, 24 (111) (210) T (220) Premium-vaihtoautot (730) INCHCAPE MOTORS FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BROTHER INTERNATIONAL EUROPE LTD, Manchester, Manchester, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) PROSTAMAX (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 36

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS B.V., Utrecht, Utrecht, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) KOTI-IN OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 20, 35, 37 (111) (210) T (220) Vacumaatti (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, Sao Paulo, São Paulo, BR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, keltainen, valkoinen, punainen ja alumiininväri. - Märket utförs i färgerna grönt, ljusgrönt, mörkgrönt, gult, vitt, rött och aluminiumfärg. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, Sao Paulo, São Paulo, BR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna rött, vitt och grönt. (511) 32

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Marson (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) ProLink (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 15, 35 (111) (210) T (220) GlobalWin (730) ARCTECHO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CENCORP OYJ, Lohja, Lojo, FI (511) 7, 9, 42 (111) (210) T (220) Sähkömaailma (730) SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, keltainen, turkoosi, vihreä ja sinivioletti. - Märket är utfört i färgerna ljusrött, gult, turkos, grönt och blåviolett. (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) Medicue (730) FRESTEMS OY, Vammala, Vammala, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) TAKALA, PEKKA, TOIMINIMEN EDUSTUSLIIKE PEKKA TAKALA HALTIJANA, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna blått och gult. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) BIOTURKU (730) TURUN BIOLAAKSO OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TURUN BIOLAAKSO OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) MIDNIGHT SUN

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEITELE FOREST OY, Keitele, Keitele, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 4, 19 (111) (210) T (220) Diners Club Persona (730) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) (730) HALTI TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (740) Hilkka Salmenkylä (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 18, 20, 22, 25

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (551) (730) ARKTISET AROMIT - ARKTISKA AROMER RY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) NASTA (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) RAUINFO

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JP-TALOTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 36, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) LIPPONEN, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) INTELLECTA AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 37, 38, 39, 42

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) IBUPOCKET (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) burana pocket (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) VEGGETTI S.R.L., Barlassina (Milano), Barlassina (Milano), IT (740) Leitzinger Oy (511) 30 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REXONA AIR PETALS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) SILVENNOINEN, SEPPO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30, 32, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OMA LÄÄKÄRI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 44

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) bura POCKET (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Legistum Legal Audit (730) OY LEGISTUM AB, Ylistaro, Ylistaro, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) CONMIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAMPBELL, ANNA-KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35 (111) (210) T (220) (730) DEMP B.V., Vianen, Vianen, NL (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, gult och vitt. (511) 6, 11, 14, 19, 20, 21, 37, 40, 42 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning % of Golf is mental (730) SUOMEN RAVITSEMUSINSTITUUTTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) PLACE BY TONI KYLÄTASKU OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) THE LIMITED (730) LIMCO, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 14, 25, 35 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TUKIAINEN, MARTTI, TOIMINIMEN CARELIA LIIKELAHJAT HALTIJANA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 3, 4, 9, 14, 21, 24, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) SportLife Nutrition (730) ELITE FITNESS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) PELTTI (730) MONEAM OY, Imatra, Imatra, FI (511) 4, 11, 20 (111) (210) T (220) Bonito Fokuspaketti (730) BONITO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VUOKATIN PUU OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 3, 9, 21, 24 (111) (210) T (220) THIS IS THE REAL SHIT (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (3), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) HRFacts (730) SARANEN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LELULAATIKKO-TOYSHOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) SALICORIS (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (320) (330) CN (310)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZTE CORPORATION, Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (3), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) EL WEICCO (730) REPRO DUO KY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI frisbeekauppa.com it is good to be first (730) WESTSIDE IMPORTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 35, 39 (111) (210) T (220) (730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna grönt, blått och vitt. (511) 29 (111) (210) T (220) Ketar

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INDUSTRIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Ahon Jogurtti (730) RAUTANEN, RAUNO TAPANI, Virrat, Virtois, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) RAUTANEN, RAUNO TAPANI, Virrat, Virtois, FI (511) 29, 30, 31

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TAMTRON SYSTEMS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) INEX PARTNERS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 34 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2005/01162 LOVA

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIZZAEXPRESS LIMITED, Uxbridge, Middlesex, Uxbridge, Middlesex, GB (740) Papula Oy (511) 29, 30, 43 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ASCENSIA CONTOUR (730) BAYER HEALTHCARE LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/657,151 TIME IN A CAPSULE (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIKKU VIHREÄ OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna grönt och vitt. (511) 11 (111) (210) T (220) (730) KIANTA LIFE STYLE AVOIN YHTIÖ, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 4, 14, 21 (111) (210) T (220) (730) KAUPPINEN-KARSKE, MIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22, 24, 25

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Traxter (730) DELIVET OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 15 (111) (210) T (220) (730) WININA IMPORT EXPORT AB, Kungsängen, Kungsängen, SE (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on Korovka. - Märkets translitteration är Korovka. (511) 29 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FERRARI S.P.A., Modena, Modena, IT (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, musta, harmaa, keltainen, punainen ja vihreä. - Märket är utfört i färgerna blått, vitt, svart, grått, gult, rött och grönt. (511) 16, 25, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310) REXONA COOL GREEN (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) SERAFLO (730) BAXTER INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STUDIO JUKKA VIITANIEMI OY, Alajärvi, Alajärvi, FI (511) 16, 25, 28, 38 (111) (210) T (220) Kastenalle (730) ANTTILA, ANITA, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) SUNSMILE (730) THE SUNRIDER CORPORATION (DOING BUSINESS AS SUNRIDER INTERNATIONAL), Utah, Utah, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hybtonite (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Powered by Hybtonite (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Powered by Amroy (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19 (111) (210) T (220) Hybton (730) NANOLAB SYSTEMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 1, 17, 19

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ISÄNNÄN LUOMURUISLEIPÄ (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) JÄTKÄNKYNTTILÄ-UISTELU (730) NAPAPIIRIN PERHOKALASTAJAT RY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Augurix (730) FIN-AUGUURI OY, Vesanto, Vesanto, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) STRAWBERRY SENSATION

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Promentor (730) PROMENTOR SOLUTIONS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Hammaslääkäriasema Fasadi (730) KEMILÄ, VILLE TAPANI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 41, 44 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MULARD, MARC, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanpunainen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna brunt, ljusrött och grönt. (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) ARCOR S.A.I.C., Arroyito (Córdoba), Arroyito (Córdoba), AR (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, gult, grått och vitt. (511) 30 (111) (210) T (220) LSO Nautapankki (730) LSO FOODS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 44

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MAINOSTOIMISTO B72 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt och guld. (511) 36

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Parasta Sinulle, koska välität... (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) WILD ORANGE WAVE (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) ONETOUCH ULTRAEASY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 10 (111) (210) T (220) Villi ja Vapaa

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POKELA, ANNA-MARIA, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) SIEMENKAUPPIAITTEN YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) WATERMELON MADNESS (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PITKÄLÄ, ESA, TOIMINIMEN T:MI ESA PITKÄLÄ HALTIJANA, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, svart, grått och vitt. (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) ICE POWER KW21 (730) KUMHO TIRE CO., INC, Kwangju-shi, Kwangju-shi, KR (740) Papula Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220) (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220) OCIO (730) VINA CONO SUR S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 33 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TVO

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEOLLISUUDEN VOIMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 35, 37, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) IBT (730) INSTITUTE FOR BUSINESS TECHNOLOGY SCANDINAVIA AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 35 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Paperlink (730) PAPERLINK LOGISTICS GMBH, Essen, Essen, DE (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Masterin (730) MASTER'S INNOVATIONS LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CITEC (730) CITEC ENGINEERING OY AB (2), Vaasa, Vasa, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 42 (111) (210) T (220) iloq (730) ILOQ OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220) HALTI (730) HALTI TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 25, 28, 41

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 8899, 77296, (730) COILTECH AB, Söderköping, Söderköping, SE (111) (730) CHATKA INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 39676, (730) ETHAN ALLEN GLOBAL, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) LUNA AB (2), Alingsås, Alingsås, SE (111) (730) COPPERWELD CORPORATION (3), Delaware, Delaware, US (111) (730) UPONOR INNOVATION AB, Fristad, Fristad, SE (111) (730) POLAR MUSIC INTERNATIONAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) THORNTON & ROSS LIMITED, Linthwaite, Huddersfield, Linthwaite, Huddersfield, GB (111) (730) VISKASE COMPANIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) DHL HOLDINGS (USA), INC., Ohio, Ohio, US

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung GARDENA D Betriebsanleitung Rückenspritzgerät 12 l GB Operating Instructions Backpack Sprayer 12 l F Mode d emploi Pulvérisateur à dos 12 l NL Instructies voor gebruik Rugsproeier 12 l S Bruksanvisning

Lisätiedot

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A TOIMITUSJOHTAJAKAUDEN KIRJEENVAIHTO A 1 B 8 C 14 D 17 E 21 F 25 G 29 H 33 I 45 J 49 K 52 L 62 M 69 N 76 O 82 P-Q 85 R

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 466 468 SISÄLLYS N:o Sivu 466 Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Navigointilaitteen kiinnittäminen

Navigointilaitteen kiinnittäminen TomTom Start 1. Aloittaminen Aloittaminen Navigointilaitteen kiinnittäminen 1. Paina TomTom Start-laitteesi EasyPort -teline auton tuulilasia vasten. 1 2 2. Säädä laitteen kulma sopivaksi. 3. Lukitse EasyPort-teline

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Ydintekniikka n:o 2/1980

Ydintekniikka n:o 2/1980 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND Ydintekniikka n:o 2/1980 ENS NEWSLETTER 2 LOVII SA 2: N TILANNE 7 RUOTSIN JA SUOMEN YDINJATEALAN YHTEISTYOKOKOUS LOVII SASSA 8 SATEILYSUOJELUKOULUTUSTA

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustat med automatisk

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad

Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki Fides 68. vuosikerta ISSN 0356-5262 Katolinen hiippakuntalehti 14/2005 Katolskt stiftsblad Herra Jeesus Kristus: Rukoilemme

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot