JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hartolan kunta Pirjo Kemppi

2 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan sisältö ja kaava-alue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Ranta-alueet Murakan kyläalue Suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset Valtakunnallisen alueiden käytön tavoitteet Maakuntakaava Yleiskaavat Ranta-asemakaavat Rantayleiskaava muutoksessa huomioon otettavat selvitykset Vaikutusalue Tehtävät selvitykset ja arvioitavat vaikutukset Osalliset Tiedottaminen Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan aloitus Perusselvitysten tarkistaminen Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaluonnos Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotus Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan hyväksyminen Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen työvaiheet, aikataulu ja päätöksenteko Yhteystiedot Allekirjoitukset Liitteet - Kartta kaavoitettavasta alueesta - voimassa oleva rantayleiskaavakartta - voimassa oleva Jääsjärven rantayleiskaavan muutoskartta - ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta - Kaavoituksen vaiheet, aikataulu ja päätöksentekokaavio

3 3 (10) 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan sisältö ja kaavaalue Kaavoitukseen on ryhdytty kunnan aloitteesta ja tarpeesta päivittää kunnan alueella oleva vanhin rantaosayleiskaava vastaamaan nykypäivän tarpeita ja mitoitusta. Samassa yhteydessä laaditaan Jääsjärven eteläosassa sijaitsevaan Murakan kylään oma strateginen kyläyleiskaava. Jääsjärven alueella on voimassa tällä hetkellä kaksi yleiskaavaa: Taajama-alueen osayleiskaava sekä Jääsjärven rantaosayleiskaava. Kaavamuutos koskee Jääsjärven rantaosayleiskaava-aluetta. Kaava-alueella sijaitsevat myös seuraavat ranta-asemakaavat: Ekon, Viaporin, Kanteleenniemen, Vehkasalon ja Hirtesalon, Kaunislisän sekä Ruskealan rantaasemakaavat. Suunnittelualueella on rantojensuojeluohjelmaan kuuluvaa arvokasta järviluontoa, joka edustaa monipuolisesti suomalaisen rantaluonnon eri tyyppejä. Nämä alueet sijaitsevat Jääsjärven itärannalla sekä saaristoalueella. Kotisalon saaressa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas kivikautinen kalmisto. Kaavamuutosalueella on 197 km rantaviivaa, 125 km muunnettua rantaviivaa ja 768 rantarakennuspaikkaa. Kartta kaavamuutosalueesta sekä kyläyleiskaava-alueesta on liitteenä nro 1. Kartat voimassa olevista rantayleiskaavasta ja rantaosayleiskaavan muutoksesta ovat liitteenä nro 2 ja Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 2.1. Ranta-alueet Rantayleiskaavamuutosalueeseen sisältyy erityyppisiä osa-alueita, joiden kaavoitustavoitteet ovat erilaisia ja rakennustehokkuuden tasot voivat poiketa toisistaan. Etelä-Jääsjärven alueella on vesihuolto järjestetty kahden eri vesiosuuskunnan (Murakka ja Itä-Hartola) toimesta, joten rakennustehokkuutta voidaan nostaa ilman, että se rasittaisi järveä tai luontoa. Samoin voidaan toimia myös niillä läntisillä ranta-alueilla, joihin Pohjois-Hartolan vesiosuuskunnan toiminta voitaisiin ulottaa. Rantayleiskaavamuutoksessa nostetaan Jääsjärven rantarakennusoikeus vähintään samalle tasolle kuin se on vastaavissa yleiskaavoissa Pohjois- ja Etelä-Hartolassa mm: - loma-asuntoalueella rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 m 2

4 - pientalovaltaisella asuntoalueella rakennuspaikan rakennusoikeus on 350 m 2 - maatilojen talouskeskusten alueella rakennusoikeus asuinrakennusten osalta on 600 m 2 - tarkistetaan ranta-alueen ulkopuolelle jäävien talouskeskusten rantasaunojen rakennusoikeudet Kaavamuutoksesta syntyneet kulut voidaan laskuttaa maanomistajilta heille koituneen hyödyn suhteessa. Rantayleiskaavamuutoksessa tarkastellaan myös vanhentuneiden ranta-asemakaavojen uudistamistarvetta. Tämä selvitys tehdään yhdessä ranta-asemakaava-alueiden maanomistajien/laadituttajien kanssa. Tällaisia ranta-asemakaavoja voisivat olla mm. Viaporin rantaasemakaava, Ekon ranta-asemakaava sekä Kanteleenniemen ranta-asemakaava. 4 (10) Jääsjärven itärannan läheisyydessä sijaitsee Puolustusvoimien asevarikko, jonka toiminta ja mahdollinen laajentuminen vaikuttavat kyseisten rantojen käyttömahdollisuuksiin. Näiden alueiden käytöstä keskustellaan erikseen Puolustusvoimien edustajien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan kartoitetaan alueita, jotka voisi kaavaan merkitä pientalovaltaisiksi asuntoalueiksi. Kyseeseen tulisivat tällöin alueet, joilla vesi- ja viemäröinti hoidetaan vesiosuuskuntien toimesta ja keskustan palvelut ovat riittävän lähellä. Vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi helpottuisi, kun se hoituisi normaalilla rakennuslupamenettelyllä. Tällä menettelyllä kuntaa saataisiin lisää asukkaita ja palvelujen käyttäjien, jolloin myös palvelujen tarjonta monipuolistuisi. Jääsjärvi sijaitsee lähellä valtakunnallisesti tärkeätä valtaväylää Vt4, jolloin kulkuyhteydet läheisiin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle ovat erinomaiset. Rantayleiskaavamuutoksen pääasialliset tavoitteet ovat seuraavat: - erilaisten luonto- ja kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen - maanomistajien tasapuolinen kohtelu - ranta-alueiden monipuolinen käyttö - nykyisessä rantaosayleiskaavassa olevien virheiden korjaaminen - vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen helpottuminen - kaavan ajantasaistaminen vastaamaan muita Hartolan rantaosayleiskaavoja - elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen - yleinen virkistys ja suojelu 2.2. Murakan kyläalue Murakan kyläyleiskaava kaavoitetaan strategisen yleiskaavan tarkkuudella, jossa esitetään rakentamiseen soveltuvia ja rakentamiselta varjeltavat alueita. Kyläalueiden rajaukset määritetään työn alussa toiminnallisten tarpeiden perusteella yhteistyössä kyläläisten kanssa. Kyläyleiskaavan tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää kylärakennetta ja varmistaa maankäytönsuunnittelulla, että kylää voidaan kehittää tulevaisuudessa huomioiden maisema- ja luontoarvot. Yleiskaavalla varataan kylälle uusia suositeltavia asuinrakennusalueita, veneval-

5 kama-alueita ja uimaranta-alueita sekä tehdään rantarakentamisen tarkastelu loma-asutusta varten. Kaavaan merkitään myös kylärakenteen ja maiseman kannalta merkittävät rakentamiselta vapaana säilytettävät pellot, metsät yms. erityisalueet. Kaavoitusprosessin aikana kirjataan kaikki työn aikana esiin nousseet edistettävät hankkeet hankeluetteloksi, josta voidaan laatia erikseen kylän kehittämisohjelma. Tämä työ tehdään yhteistyössä kyläläisten kanssa. 5 (10) 2.3. Vehkasalon ja Hirtesalon ranta-asemakaava-alue sekä Sohvan alue Vehkasalon ja Hirtesalon ranta-asemakaava kumotaan ja liitetään osaksi Jääsjärven rantayleiskaavan muutosta. Tämä muutos on oma prosessinsa, joka viedään tämän kaavamuutoksen rinnalla. Kaavan kumoamisella saadaan seuraavia hyötynäkökohtia verrattuna nykyiseen tilanteeseen: - kaavakartoitus järven alueella yhtenäistyy - rakennusoikeus lisääntyy vastaamaan muita samanlaisia alueita - mahdolliset käyttämättömät rakennusoikeuskohteet saadaan hyötykäyttöön - kunnallistekniikan suunnitteleminen alueelle oman vesiosuuskunnan kautta, jolloin rantojen mitoituskerrointa voidaan nostaa Sohvan alueella sijaitsee Hartolan osakaskunnan saunarakennus sekä laavu. Kalastajille, retkeilijöille ja luontomatkailijoille suunnattuja palveluja ja toimintoja kehitetään edelleen. 3. Suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset Suunnittelutyön pohjana käytetään voimassa olevan rantaosayleiskaavan mitoitusta tarkistettuna. Pohjakarttana on numeerinen maastotietoaineisto ja rajaelementtinä numeerinen kiinteistörajakartta. Yleiskaava esitetään 1: mittakaavaisella kartalla ja kaava-aineisto tuotetaan myös sähköisenä Valtakunnallisen alueiden käytön tavoitteet - toimiva aluerakenne - yhteiskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laadun parantaminen - virkistyskäyttö ja luonnonvarat 3.2. Maakuntakaava Koko Päijät-Hämeen aluetta kattava maakuntakaava on vahvistettu Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta on liitteenä nro Yleiskaavat Taajama-alueen oikeusvaikutukseton osayleiskaava on vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa Jääsjärven rantayleiskaava on vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa Rautavesi-Rusin rantayleiskaava on vahvistunut Tainionvirran alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavan osittaista muutosta, jossa tutkitaan mahdollisien uusien rakennuspaikkojen ja vakituisten asuinalueiden sijoittamista.

6 6 (10) 3.4. Ranta-asemakaavat Alueella on 6 ranta-asemakaavaa, joiden sijainti näkyy karttaliitteessä nro Rantayleiskaava muutoksessa huomioon otettavat selvitykset: - Hartolan kunnan rakennusjärjestys Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet sekä kulttuurihistorialliset ympäristöt - Kuntien kulttuuriympäristöt selvitys, KUKUSE - Päijät-Hämeen perinnemaisemat inventointi v Vaikutusalue Arvioitu vaikutusalue näkyy karttaliitteessä nro Tehtävät selvitykset ja arvioitavat vaikutukset Kaavamuutostyön tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Voimassaolevaan rantayleiskaavaan tehdyt selvitykset päivitetään ja tarvittaessa tehdään lisää perusselvityksiä alueesta. Luontoselvitys päivitetään vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Kantatilaselvitys päivitetään. Kulttuuriympäristöjen selvityksenä käytetään Kuntien kulttuuriympäristöselvitystä, KUKUSE Muut selvitykset / päivitettävät selvitykset: - pohjavesialueet ja muut erityisalueet (pohjavesikartat) - rantakaavat ja niiden sisältö - rantamaisema - kylämaisema - rannan rakennettavuus (mitoituskertoimet) - veden laatu (kuormituksen sieto) Kaavamuutoksen vaikutusten arviointi: - elinolosuhteet ja sosiaaliset vaikutukset (arkielämän laatu, terveys, turvallisuus ja viihtyisyys, erityisryhmät) - ympäristö (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö, ilma, melu) - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset (väestö, ikärakenne, työllisyys, palvelut, taajamarakenteen leviäminen) - liikenne (julkinen liikenne, kevyt liikenne, liittymät ja pysäköinti) - kulttuuri (rakennuskulttuuri, kulttuuripalvelujen tarjonta)

7 7 (10) - elinkeinoelämä (kalastus, matkailu- ja retkeilypalvelut) - taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja teiden rakennuskustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen) 6. Osalliset Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavamuutoksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia, lausua kaavasta mielipiteensä ja jättää kaavamuutosluonnoksesta muistutuksia. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan - alueen omistajat - ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa - kuntalaiset - kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja työtekijät - metsäyhtiöt, kaava-alueen yritykset - viranomaiset - Hartolan tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Päijät-Hämeen liitto - Päijät-Hämeen maakuntamuseo/ Lahden kaupunginmuseo - Tiehallinto - Joutsa Kunta - yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - Luonnonsuojeluyhdistykset - Kalastuskunnat - Kylätoimikunnat - Tiehoitokunnat - Vesiosuuskunnat 7. Tiedottaminen Aluksi rantayleiskaavan muutoksesta ja kyläyleiskaavasta tiedotetaan seuraavasti: - asetetaan tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville kuukauden ajaksi - tiedotetaan asiasta sanomalehti Itä-Hämeessä sekä kunnan Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla - maanomistajille lähetetään kirjeitse tieto nähtävillä olosta - järjestetään yleisötilaisuus, jossa tiedotetaan projektista Hartolan Jääsjärven suuntaaminen elinkeinoja kehittäväksi maankäytön suunnittelun keinoin ja kytkeminen kirkonkylään sekä projektiin liittyvästä Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksesta ja Murakan kyläyleiskaavasta. Kaavan edetessä kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan eri vaiheista tiedotetaan seuraavasti: - julkaistaan kuulutus kunnan ilmoitustaululla, Itä-Hämeessä sekä Internet-sivuilla - lähetetään kirje ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille

8 8 (10) - järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia 8. Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 8.1. Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan aloitus - kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan vireille tulosta ilmoitetaan asettamalla tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma virallisesti nähtäville - maanomistajille tiedotetaan kirjeitse - tarvittaville viranomaisille ja yhteisöille tiedotetaan asiasta. - pidetään viranomaisneuvottelu, josta laaditaan muistio 8.2. Perusselvitysten tarkistaminen - olemassa olevat perusselvitykset ja mitoitus tarkistetaan ajan tasalle 8.3. Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaluonnos - valmistelumateriaali asetetaan nähtäville - kuulutetaan asiasta sanomalehti Itä-Hämeessä, kunnan ilmoitustaululla sekä tiedotetaan asiasta kunnan Internet-sivuilla - osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnosaineistosta ja kyläyleiskaavasta määräajassa joko kirjallisesti tai suullisesti - pyydetään viranomaislausunnot kaavamuutosluonnoksesta ja kyläyleiskaavasta 8.4. Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotus - kaavaluonnoksesta ja kyläyleiskaavasta tulleet mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja näiden pohjalta tehdään tarvittavat muutokset kaavaluonnokseen - asetetaan kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi - pyydetään kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotuksesta viralliset lausunnot eri viranomaisilta - kuntalaiset ja muut osalliset voivat jättää kirjalliset muistutuksen kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotuksesta - niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutuksiin - saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään kaavatoimikunnassa - tarvittaessa järjestetään muita neuvotteluja 8.5. Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan hyväksyminen - Jääsjärven rantayleiskaavamuutoksen ja Murakan kyläyleiskaavan hyväksyy Hartolan kunnanvaltuusto. 9. Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu järjestetään Hartolan kunnan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Neuvotteluun kutsutaan myös ne viranomaiset, joiden toimialaa kaavamuutos saattaa koskea. Neuvottelusta laaditaan muistio, johon kirjataan keskeiset asiat ja kannanotot.

9 9 (10) Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaluonnoksen valmisteluaineistosta pyydetään kommentteja viranomaisilta sekä naapurikunnalta. Mikäli tarpeellista järjestetään työneuvotteluja. Kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta ja naapurikunnalta lausunnot. Uusi viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävillä ja kaikki lausunnot ja mielipiteet on saatu. 10. Kaavoituksen työvaiheet, aikataulu ja päätöksenteko 1. Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan aloitus, tammikuu 2013 huhtikuu kunnan päätös kaavamuutokseen ryhtymisestä - osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (projektisihteeri) - kaavamuutosalueen kartan laatiminen (projektisihteeri) - tiedottaminen kaavoituksen vireille tulosta (kunta) - yleisötilaisuus (kunta) - tarjouspyynnöt konsultista (projektisihteeri ja tekninen johtaja - konsultin valinta (kunnanhallitus) - viranomaisneuvottelu 2. Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan perusselvityksien tarkistaminen, huhtikuu 2013 elokuu maanomistaja selvitys (projektisihteeri ja konsultti) - kantatilaselvityksen tarkistus (konsultti) - mitoitustaulukon tarkistus (konsultti) - luonto- ja maisemaselvityksen tarkistus (konsultti) - viranomaisneuvottelu tavoitteista, mitoituksesta ja suunnitteluperusteista (kunta ja konsultti) - uusien tavoitteiden ja mitoitusperusteiden hyväksyminen (kunnanhallitus) 3. Yleiskaavamuutos- ja kyläyleiskaavaluonnos, syyskuun 2013 helmikuu kaavamuutoskartan ja selostuksen laatiminen (konsultti) - kyläyleiskaavakartan laatiminen (konsultti) - kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaluonnoksen hyväksyminen ja asettaminen nähtäville (kunta) - tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta, maanomistajien kirjallinen kuuleminen (kunta) - yleisötilaisuus (kunta ja konsultti) - mielipiteet kaavan osallisilta ja lausunnot viranomaisilta (kunta) - vastineet mielipiteisiin (konsultti ja kunta) - viranomaisneuvottelu (konsultti ja kunta) - mielipiteiden ja lausuntojen käsittely (kaavatoimikunta ja tekninen johtaja) 4. Yleiskaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotus, maaliskuu 2014 toukokuu kaavan tarkistaminen ja täydentäminen ehdotukseksi (konsultti)

10 10 (10) - kaavamuutos- ja kyläyleiskaavaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen nähtäville (kunta) - tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta (30 päivää), maanomistajien kirjallinen kuuleminen (kunta) - muistutukset kaavan osallisilta ja lausunnot viranomaisilta (kunta) - vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin (konsultti ja kunta) - vastineiden ja lausuntojen käsittely (kaavatoimikunta ja tekninen johtaja) - viranomaisneuvottelu (konsultti ja kunta) - kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn (konsultti) 5. Kaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan hyväksymiskäsittely, kesäkuu 2014 elokuu lopullisen kaavamuutosehdotuksen hyväksyminen (kunnanhallitus) - kaavamuutoksen hyväksyminen ja tiedottaminen (kunnanvaltuusto, kunta) - valitus jätettävä 30 päivän kuluessa hyväksymisestä hallinto-oikeuteen - kaavan voimaantulo kuulutus (kunta) - lopullisten kaava-asiakirjojen tulostus (kunta) 11. Yhteystiedot Hartolan kunta Tekninen toimisto Tekninen johtaja Projektisihteeri Kaavaa laativa konsultti Kuninkaantie 16, Hartola PL 16, Hartola Antti Kailio gsm Pirjo Kemppi gsm (tiedot täydennetään myöhemmin) 12. Allekirjoitukset Antti Kailio tekninen johtaja Pirjo Kemppi projektisihteeri suunnitelman laatija

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Eerikkilän asemakaava

Eerikkilän asemakaava Eerikkilän asemakaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 7.2.2011 41 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3.-13.4.2011 Luonnos nähtävillä 19.11.-19.12.2012 Ehdotus

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot