Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella"

Transkriptio

1 Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen ja kestävään kilpailukykyyn. Nämää eettiset toimintaohjeett perustuvatt sille ajatukselle, että kaikkea mitä Finnairissaa teemme, on voitava mitata ja mitataan liiketoiminnan korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Tausta Mitä tarkoitetaan eettisillä toimintaohjeilla ja mihinn niitä tarvitaan? Finnairin liiketoiminta on luonteeltaan monimuotoist ta ja osin hyvin teknistä. Meillä on toimintaa ja yhteistyökumppaneita kymmenissä eri maissa, joissaa kussakin noudatetaan erilaisia e lakeja ja tapoja. Työvoimamm me on monikulttuur ista ja hyvin erikoistunutta, eikä jokainen henkilökunnan jäsen voi tunteaa Finnairin toiminnan kaikkia näkökohtia. Eettiset toimintaohjeet antavat meille tässä ympäristössä yhteiset toimintapuitteet ja finnairilaisen toimintamallin. Niiden avullaa voimme tukea toisiamme ja työskennellä yhdessä liiketoimintatavoitteidemme saavuttamiseksi ilmapiirissä, joka on tavoitteellinen, kehittävä, kannustava, välittävä ja oikeudenmukainen. Nämä määreet kuvaavat finnairilaista johtamiskäyttäytymistä ja työskentelytapaa jaa ovat olennaisia tekijöitä Finnairin menestykselle. Finnairin johtoryhmä ja hallitus ovat hyväksyneet nämä eettiset toimintaohje eet. Niitä arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisesti. I. Hyvä hallintotapa Finnairin toimintaa määrittelevät lait ja asetukset, ja asianomaiset viranomaiset valvovat yhtiön toimintaa. Noudatamme kansainvälistä ja paikallistaa lainsäädäntöä kaikkialla, missä toimimme, ja edellytämme myös yhteistyökumppaneidemme tekevän niin. Eettiset toimintaohjeett kannustavat meitä ylittämään lakien asettamatt vähimmäisvaatimukset, ja samalla niissä eritellään yksityiskohtaisesti tinkimättömät eettiset periaatteemme. Vastuu määräysten noudattamisesta on viranomaise en määrittelemillä ja hyväksymillä henkilöillä Finnairissa. Finnairiin kohdistuu myös talouteen ja tietoturvaan liittyvää valvontaa. Yhtiöllä on sisäiset ohjeet, joiden mukaan kunkin yksikön tai toiminnonn johtajan on järjestettävä oman yksikkönsä tai organisaationsa sisäinen valvonta. Sisäinen valvontaympäristö käsittää roolit, vastuut, dokumentoidut sisäisen valvonnan v periaatteet sekä yhtiön arvot ja etiikan. Roolit ja vastuut ovat Suomen osakeyhtiölain, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä lentotoimialan säännösten mukaiset. Finnairin sisäinen tarkastus t raportoi työnsä tulokset säännöllisesti Finnairin hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan valvontatyön tulokset raportoidaan yrityksen hallitukselle. Yhteiskunta: Olemme sitoutuneet avoimuuteen Vastuullinen viestintä on keskeistä ylläpitäessämme hyviä suhteita eri sidosryhmiimme. Olemme avoimia, rehellisiä ja oikea aikaisia kaikessa viestinnässämme. Otamme huomioon erilaiset mielipiteet ja kunnioitamme kaikkien sidosryhmiemmee näkemyksiä. Olemme aina valmiita avoimeen ja rakentavaan keskusteluun sekä Finnairin sisällää että sen ulkopuolella. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus kertoa vastuualueensa asioista asiaankuuluville kohderyhmille.. Esimiesasemassaa olevilla on lisäksi velvollisuus viestiää omalle työyhteisölleen tavoitteista,, toiminnasta ja tuloksista ja luotava työympäristö, jossa voidaan keskustella aidosti ja rakentavasti.

2 Finnairin viestintä noudattaaa näiden periaatteiden lisäksi listayhtiöiden hallinnointikoodia, osakeyhtiölakia, yritysten yhteistoimintaa koskevaa lakia ja valtion omistajaohjausosaston viestintäohje eita. Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Lentotoiminta on tiukasti säädelty toimiala. Siksi on tärkeää, että osallistumme Finnairin toimintaympäristöön liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon. Finnair ajaa etujaan eettisesti kestävällä tavalla esittelemällä asianmukaisestii näkemyksiään ja teknistä asiantuntemustaan, kun tarve niin vaatii.. Finnairin edunvalvontatoimien tarkoituksena onn ylläpitää suhteita sen toiminnan kannalta keskeisiin tahoihin ja osallistua sille merkityksellisiin keskusteluihin. Finnair kuuluu useaan lentotoimialan järjestöön, joita ovat esimerkiksi AEA (Association of European Airlines) jaa IATA (International Air Transport Association). Osana yrityksen yleisiä valvonta ja tarkastusprosesseja Finnair valvoo myös julkisten asioiden ja edunvalvontatoimien laillisuutta ja eettisyyttä. Korruptio ja lahjonta: Nollatoleranssi Finnair ei hyväksy lahjontaa missään muodossa. Korruptioriskien tunnistaminen ja arviointi ovat osa yrityksen ja sen liiketoimintayksiköiden suorittamaa yleistä riskien arviointia. Finnairin hankintaohjeet sisältävät selkeät periaatteet eettisen ostotoiminna an varmistamiseksi. Finnair edellyttäää myös toimittajiensa noudattavan samojaa eettisiä periaatteita. Yrityksen hankintatoimet perustuvat aina toimittajien puolueettomaan ja reiluun kohteluun. Finnairin hankintapäätöksiä tekevien täytyy t olla täysin riippumattomia kyseisistä liiketoimintakumppaneista.. Finnairin työntekijän tuleee jäävätä itsensä päätöstilanteissa, jotka koskevat kauppasopimusta tai muuta liiketoimintasuhdetta, johon liittyy sukulaisuussuhde, omistusosuus yrityksessä (pois lukien kohtuullinen omistusosuus pörssinoteeratussaa yrityksessä) tai muu Finnairin ulkopuolinen kauppa, velka, tai muu suhde. Korruption ehkäisy kuuluu jokaiselle finnairilaiselle. liiketoiminnasta vastaaville sekä sisäiselle tarkastukselle. Sisäinen tarkastus valvoo keskeisten eettisten toimintaohjeiden noudattamista osana liiketoimintaprosessien kartoittamista ja valvontaa. Se tekee myös erityisiä auditointeja. Lahjusten vastaanottaminen tai antaminen on ehdottomasti kielletty. Liikelahjojen antamista ja vastaanottamistaa tuleee välttää mahdollisuuksien mukaan toimimatta kuitenkaan hyvien tapojen vastaisesti. Luotamme näissä tilanteissa työntekijöidemmee omaan arviointikykyyn.. Epäselvissä tapauksissa voi kysyä neuvoa esimieheltä. Tarvittaessa järjestetään myös asiaan liittyvää koulutusta. Lapsityövoiman käyttö on kielletty Finnair ei hyväksy lapsi tai pakkotyövoiman käyttöä missään arvoketjunsa osassa. Yritys noudattaa kaikissa toimissaan lakia, ja se edellyttää liikekumppaneidensa toimivan samoin. Edellytämme myös, että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme noudattavat YK:n ihmisoikeusjulistusta kaikessa Finnairille tekemässään työssä. Reilua kilpailua Finnair noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa liiketoimissaan. Konsernin lakiasiainyksikkö arvioi säännönmukaisesti yhteistyösopimuksiin sekä muuhun toimintaan liittyviä kilpailuoikeudellisia riskejä. Yksikkö vastaa kilpailuoikeudellisesta ohjeistuksesta ja koulutuksest a.

3 Sponsorointi ja muu kaupallinen tuki Finnair harjoittaaa vain vastikkeellista sponsorointia. Valitsemme yhteistyökum mppanimmee huolellisesti. Yrityksemme yhteiskuntavastuualoitteisiin kuuluviin hyväntekeväisyysprojekteihin ei liity yleensä y rahallista vastiketta. Lisätietoa asiasta löytyy sponsorointiohjeistuksesta. II. Lupauksem mme asiakkaille Lentotoimiala koostuu tarkasti säännellystä arvoketjusta, johon kuuluu lukuisia tuote ja palvelutoimittajia. Arvoketjun huipulla oleva lento ja palveluyhtiö Finnair luo asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla heille kokonaisvalta aisen ja korkealaatuisen palvelukokonaisuuden. Meillä on vastuu ihmisten ja heidän matkatavaroidensa kuljettamisestaa sovittuun määränpäähän turvallisesti ja ajoissa. Olemme asiakkaalle vastuussa tämän kokemuksen kokonaislaadusta siitäkin huolimatta, ettemme välttämättä tuota kaikkia palveluita itse vaan teemme yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Finnair on sitoutunut toimimaan rehellisesti ja pitämään tekemänsä lupaukset, sekä noudattamaan toimialan säännöksiä. Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautteen, koska se mahdollistaa virheiden korjauksen, asiakaspalvelun kehittämisen ja liikekumppaneiden arvioinnin. Turvallisuus Kaikissa toimissamme lentoturvallisuus on aina ykkössijalla, emmekä missäänn oloissa vaaranna sitä. Turvallisuus on tärkeintä myös maatoiminnoissamme sekä asiakaspolun jokaisessa vaiheessa. Tuotevastuu Finnairissa tuotevastuu liittyyy eniten huolto, catering ja maatoimintoihin sekä asiakkaiden, matkatavaroiden ja rahdin vahingoittumisiin ja myöhästymisiin. EU:n ja Yhdysvaltain kuluttajansuojaa ja matkustajien oikeuksia koskevassa lainsäädännössä määrätään lisäksi asiakkaiden turvaksi huomattavia korvausvastuita. Asiakkaan näkökulmasta tärkein tuotetieto liittyy kuljetusehtoihin ja asiakkaan oikeuksiin. Asiakastiedot Finnair kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja se on sitoutunu käsittelemään asiakkaidensa henkilö ja muita tietoja asianmukaisesti. Teemme parhaamme taataksemme kaikissa oloissa tietojen luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikeellisuuden. Käsittelemme matkan jokaisessaa vaiheessa asiakkaiden a henkilötietoja sen maan tietosuojalainsäädännön ja määräysten mukaisesti, missä kulloinkin toimimme. Valmismatkat Finnairin tytäryhtiöiden harjoittama valmismatkatoiminta noudattaa sekä Suomen valmismatkalakia että alan yleisiä ehtoja. Suomen kuluttaja asiamies valvoo valmismatkajärjestäjien sopimuskäytäntöjä ja sääntöjen noudattamistaa konkurssitapauksissa. Finnair konsernin matkanjärjes stäjien vakuudet on järjestetty pankkitakauksin. Rahti Rahtikuljetuksissa yhtiö on vastuussa siitä, että rahti on kuljetuksen jälkeen samassa kunnossa kuin ennen sitä ja että kuljetuksessa noudatetaan kansainvälisiää ja kansallisia määräyksiä. Vastuullinen Finnair Finnairin yhteiskuntavastuu heijastuu niin sen strategiaan kuin menestystekij öihinkin, joita ovat raikkaus, luovuus ja laatu. Finnairin vuoteen ulottuvassaa visiossa kerrotaan halustamme ollaa vastuullinen maailmankansalainen sekä laatu ja ympäristötietoisten matkustajien ykkösvalinta.

4 Finnair on perinteisesti ollut johtava lentoyhtiö yhteiskuntavastuussa ja se onn raportoinutt ympäristövaikutuksistaan vuodesta 1997 alkaen. Vuonna 2008 yhtiö laati ensimmäisenä lentoyhtiönä vastuullisuusv raportin kansainvälisen raportointiohjeistuksen Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti Yhtiö huomioi ympäristönäkökulmat kaikissaa toimissaan ja tukee IATA:n (Internationall Air Transport Association) tavoitteita päästöttömästä ilmailusta. Noudatamme nykyistä ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme ylittämään viranomaisten asettamat vaatimukset. Finnair haluaa toimia edelläkävijänä ympäristövaikutusten arvioinnissa, raportoinnis sa ja vähentämisessä. III. Henkilöstö ö Finnairilaisten tulee hoitaa henkilökohtaiset ja työhön liittyvät asiat tavalla, joka estää eturistiriitojen syntymisen eikä vaaranna puolueettomuutta. Kunnioitamme yksilöllisyyttä Työtyytyväisyyden, hyvinvoinnin ja motivaation takaamiseksi on tärkeää, että kunnioitamme ja arvostamme työntekijöitämme. On tärkeää, että annamme kaikillee mahdollisuuden ilmaista itseään työn asettamat rajoitteet huomioiden. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tasa arvon edistäminen Finnair ei syrji ketään sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydentilan, vamman, sukupuolisen suuntautumisen tai muiden henkilökohtaisen syiden tai olosuhteiden perusteella. Muihin henkilökohtaisiin syihin ja olosuhteisiin voivat kuulua esimerkiksi varallisuus, perhe tai asuinpaikka. Finnair ei hyväksy häirintää työyhteisössään. Jokaisella työntekijällä on oikeus ilmoittaa häirinnästä, ja yritys puuttuu jokaiseen tapaukseen. Finnair tarjoaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden työllistyä, tehdä työtä, edetä urallaan jaa kehittyä. Yhtiö noudattaa myös tasa arvolain mukaista samapalkkaisuuden periaatetta. Finnair antaa sekä miehille että naisille yhtäläiset mahdollisuudet työn ja perhe elämän tasapainottamiseen. Jokainen vastaa osaltaan turvallisuudesta Finnairin yleiset työ ja yritysturvallisuuden periaatteet ovat turvallisuuden kehittämisenk n perusta. Jokaisella finnairilaisella on vastuu työympäristön turvallisuudet esta. Kaikkien odotetaan myös olevann valppaana vaarojen tunnistamiseksi ja vahinkojenn välttämiseksi. Tarvittaessa työntekijän on oltava valmis toimimaan poikkeus tai onnettomuustilanteessa tai muissa vahinko tilanteessa. Jokaisen Finnairin työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita ja otettava vastuu työympäristönsä turvallisuudesta. Häirintää ei hyväksytä Finnair noudattaa työnantajan ja työntekijöiden yhdessä sopimia menettelytapoja häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Menettelytavat perustuvat työturvallisuuslakiin, ja ne noudattavat sosiaali ja terveysministeriön suosittelemaa mallia. Miten voin varmistaa eettisten toimintaohjeiden noudattamisen? Jokaisen finnairilaisen ja sen hallituksen jäsenten j tulee noudattaaa näitä eettisiä toimintaohjeita.

5 Jos työntekijä epäilee tai tietää toisen työntekijän rikkoneen yrityksen sääntöjä, lakia tai hyväksyttyjä menettelytapoja, hänen on ilmoitettava siitä esimiehelleen tai yksikkönsä henkilöstöpäällikölle. Jos ilmoituksen vastaanottava esimies katsoo, että havaittu rikkomuss vaatii lisätoimia, asia tutkitaan ja tarvittaviin toimiin ryhdytään, kun asia on perusteellisesti selvitetty. Joss on tulkinnanvaraista, onko rikkomus tapahtunut, tai jos se on suuruusluokaltaan merkittävä, se on ainaa ilmoitettava yksikön johtoryhmälle tai, jos rikkomus koskeee johtoryhmän jäseniä, se on ilmoitettava yrityksen johtokunnalle tai hallitukselle. Finnair ottaa eettisten toimintaohjeiden rikkomuksett vakavasti, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos joku finnairilaisista tai sen hallituksen jäsenistä rikkoo näitä periaatteita. Rangaistukset ja muut seuraamukset riippuvat rikkomuksen luonteesta. Sellaisesta eettisten toimintaohjeiden rikkomisesta, joka rikkoo myös lakia, voi lisäksi koitua viranomaisten määrittämiä siviili tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Matkalla eteenpäin Eettisten periaatteidemme mukaisesti meidän on oltava avoimiaa ja suoria. Meillä M on myös oltava rohkeutta kertoa, kun eettisiä ohjeita ei noudateta, sellaisissakin tapauksissa, kun kertominen ei e ole helppoa. Väärinkäytöksestä vaikeneminen on vastoin periaatteitamme. Johdolla, henkilöstöllä ja heidän edustajillaan on yhteinen velvollisuus edistäää avoimesti ja oikea aikaisesti jatkuvaa ja rakentavaa vuoropuhelua Finnairin haasteista. Liiketoimintaympäristömme muuttuu m nopeasti ja on etujemme mukaista kohdata nuo muutokset yhdessä. Näitää periaatteita noudattamalla voimme kehittää tehokkaan ja luottamukse en perustuvan työyhteisön, joka muodostaa vahvan perustan tulevaisuudellemme.

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus Julkaisija: SUOMEN YK-LIITTO TÖÖLÖNTORINKATU 2B, 4. KRS 00260 HELSINKI www.ykliitto.fi Johdanto ja historia: MARIAKAISA AULA ja JOHANNA KIILI Taitto: AGAIN DESIGN Paino:

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot