Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:32 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vaali, kunnanhallitus, toimikausi 2015/ Eron myöntäminen Juhani Salolle kunnallisista luottamustoimista 5 3 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhdistymishallitukseen 16 6 Tontin myyntihinnan ja luovutusperusteiden vahvistaminen, Lähdetie Villähde 7 Tonttien myyntihinnan ja luovutusperusteiden vahvistaminen, Urheilutien asuntoalue, U Kauppakirja, Ruonakoski 21 9 Lahjakirjan korjaus, määräala tilasta Härhö RN:o 1: Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Lausuntopyyntö, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Lahti Kuntalaisaloite, Kirkonkylän koulun piha uudistettava Kuntalaisaloite vanhan paloaseman säilyttämiseksi harjoitustilakäytössä Maisematoimikunnan raportti Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Tiedoksi saatettavat asiat 37

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:32 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat 1-16 Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vaali, kunnanhallitus, toimikausi 2015/ Kunnanhallitus 1 Kuntalain 17 :n 2 mom. mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kun ta lain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi mikau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kun ta lain 20 :n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toi mi elimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät va li taan samassa vaalitoimituksessa. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on kuntalain 35 :n mukaan hen kilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijän omi nai suu des sa tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tule vien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nastet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky symyk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta van omaises ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyö tyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh tei sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominai suu des sa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk sessa olevia henkilöitä. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan valtuusto valitsee kunnan hal li tuk seen 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kah dek si vuodeksi. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kun nan halli tuk sen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu heen joh tajan. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa kun nan hal li tuksen vaalin voimassa olevien säännösten mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen Juhani Salolle kunnallisista luottamustoimista 1011/01.010/2015 Kunnanhallitus 2 Juhani Salo on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimista paik kakun nal ta muutonvuoksi Juhani Salo on valtuutettu ja pe rustur va lau ta kun nan puheenjohtaja , varapuheenjohtaja Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. se toteaa Juhani Salon menettäneen luottamustoimikelpoisuutensa Nas to lan kuntaan paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja myöntää hänen pyy tä män sä eron jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi se toteaa, että Juhani Salon sijalle valtuustoon nousee Suomen So si aa li de mo kraat ti sen Puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Riikka Raas ka. 3. valtuusto valitsee uuden jäsenen sekä nimeää varapuheenjohtajan pe rus tur va lau ta kun taan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit /00.001/2014 Kunnanhallitus 3 Vaalien toimittamisessa noudatetaan perustuslain 54 :ää, vaalilakia (714/1998) ja lakia ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (273/2009). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluvat puheen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar peel linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yk si tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, va ra puheen joh ta ja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden va ra jä senten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa li piiris sä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puo lue rekis te riin merkittyjä puolueita. Edellisillä eduskuntavaaleilla tarkoitetaan maa lis kuus sa 2011 toi mi tettu ja vaaleja. Yleensä lain vaatimuksen to teu tu mi nen edellyttää, että jäse nis sä ja varajäsenissä ei ole kahta sa maa puoluetta edustavaa henki löä. Valinnassa on otettava huomioon ta sa-ar vo lain vaatimus 40 %:n su ku puo li kiin tiös tä, jonka tulee toteutua erik seen jäsenten ja va ra jä senten kohdalla. Eduskuntavaaleissa 2015 Nastolassa on käytössä vaalipäivänä sähköi nen äänioikeusrekisteri ainakin kolmella äänestysalueella: äänestysalue 002 Ersta, äänioikeutettuja noin 1800 äänestysalue 003 Kirkonkylä, äänioikeutettuja noin 2150 äänestysalue 006 Rakokivi, äänioikeutettuja noin 2100 Mikäli halutaan, sähköisen äänioikeusjärjestelmän käyttöä voidaan lisä tä äänestysalueille 004 Uusikylä ja 005 Villähde. Lisäksi mikäli alue 003 Kirkonkylä on halukas, voidaan sinne ottaa käyt töön vaalipäivänä myös sähköinen laskentajärjestelmä. Edellä mainitut seikat tulee ottaa huomioon henkilöitä nimetessä. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus asettaa vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten vaa li lauta kun nat ja vaalitoimikunnan ja valitsee niihin jäsenet sekä vaa li lau ta-

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus kun tiin viisi varajäsentä sekä vaalitoimikuntaan kolme varajäsentä siinä jär jes tyk ses sä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi kunnanhallitus mää rää vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja va rapu heen joh ta jan. Kotiäänestyksen hoitajat (2) nimeää keskusvaalilautakunta. Päätös: 1. Pyhäntaan äänestysalueen vaalilautakunta nimi Grönroos Rauno Ajo Simo Pakkanen Raija Viitanen Juha Pellikka Marja-Leena ammatti varastomies, eläkeläinen yrittäjä perhepäivähoitaja maalari toiminnanjohtaja Puheenjohtajaksi määrättiin Pellikka Marja-Leena ja varapuheenjohtajaksi Grönroos Rauno Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Gran Raimo Pesonen Jari Hahl Sari Jokinen Marjo Anttolainen Mirja ammatti kirvesmies lasityöntekijä liikunnanohjaaja erityislastentarhanopettaja nahanleikkaaja 2. Erstan äänestysalueen vaalilautakunta nimi Järvinen Mia Vappula Heikki Mäkinen Jarmo Kemppilä Antti Kaitainen Marja ammatti johdon assistentti yrittäjä, eläkeläinen maanviljelijä suunnitteluinsinööri aikuiskouluttaja Puheenjohtajaksi määrättiin Mäkinen Jarmo ja varapuheenjohtajaksi Järvinen Mia Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Rantapelkonen Heimo Peltola Raimo Korhonen Seija Siltanen Riitta Kämäräinen Susanna ammatti asettaja eläkeläinen lähettämövastaava rehtori ryhmäperhepäiväkodin hoitaja

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta nimi Ruuska Sinikka Reinikka Sami Koskelo Jenna Purmonen Sirpa Vainikainen Hannu ammatti perushoitaja isännöitsijä kotiäiti myynninedistäjä kääntäjä Puheenjohtajaksi määrättiin Reinikka Sami ja varapuheenjohtajaksi Ruuska Sinikka Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Helin Marko Ollila Arja Salakka Milla Kaikkonen Kaarina Arvaja Pertti ammatti hall.kand pussikoneen vastaanottaja opiskelija terveydenhoitaja liikunnanopettaja 4. Uudenkylän äänestysalueen vaalilautakunta nimi Kärkkäinen Paavali Reinikka Pasi Kukkonen Heli Hakatie Tapio Aulén Pirkko ammatti koneenhoitaja varusmies merkonomi eläkeläinen diakonissa Puheenjohtajaksi määrättiin Kärkkäinen Paavali ja varapuheenjohtajaksi Reinikka Pasi Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi ammatti Hassinen Sirpa yrittäjä Okkonen Riitta kuvanvalmistaja Honkanen Petri DI, mittauspäällikkö Riihioja Risto maanviljelijä Björkman Pirjo puheterapeutti 5. Villähteen äänestysalueen vaalilautakunta nimi ammatti Lampio Eila kustannuslaskija, eläkeläinen Mikkanen Anne hankejohtaja Matinpalo Matti merkonomi Salminen Vesa yrittäjä Harper Maija kääntäjä Puheenjohtajaksi määrättiin Eila Lampio ja varapuheenjohtajaksi Anne Mikkanen

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi ammatti Gran Hilkka ompelija Lampio Olavi eläkeläinen Rahkonen Hannu kapteeni Natunen Salla opiskelija Kulonen Esko nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen 6. Rakokiven äänestysalueen vaalilautakunta nimi Jerndahl Mirja Såg Heikki Stranden Liisa Holmberg Timo Anttolainen Terho ammatti puuseppä, eläkeläinen myyjä, atk-yrittäjä insinööri sähköasentaja kuvatuottaja Puheenjohtajaksi määrättiin Jerndahl Mirja ja varapuheenjohtajaksi Såg Heikki Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Hakatie Seija Kähäri Veli-Matti Nousiainen Marja-Terttu Kaitainen Mauno Nyman Tarja ammatti eläkeläinen sähköasentaja luokanopettaja sairaanhoitaja eläkeläinen 7. Nastonharjun pohjoisen äänestysalueen vaalilautakunta nimi Mäkinen Eero Virtanen Olavi Suppi Merja Kaapro Seppo Honkanen Anja ammatti ostaja, eläkeläinen ekonomi, opettaja yrittäjä maalari kehitysvammahoitaja Puheenjohtajaksi määrättiin Virtanen Olavi ja varapuheenjohtajaksi Kaapro Seppo Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Eerikäinen Ritva Lähteenmäki Maire Ylönen Hannu Nurmela Sylvi ammatti keittäjä terveydenhoitaja, eläkeläinen projektipäällikkö eläkeläinen

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Nissinen Matti eläkeläinen 8. Nastonharjun eteläisen äänestysalueen vaalilautakunta nimi Virtanen Tero Lilja Mervi Ojanen Veijo Brandelin Sirpa Aulén Rainer ammatti metallimies liikkeenharjoittaja painaja vuoropäällikkö porari Puheenjohtajaksi määrättiin Brandelin Sirpa ja varapuheenjohtajaksi Lilja Mervi Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan nimi Sandberg Ulla Immonen Marja-Liisa Misukka Ari Björkman Reijo Ojanen Petja ammatti kirjanpitäjä lähihoitaja rehtori eläkeläinen opiskelija Vaalitoimikunta nimi Sillanmäki Juhani Niemi Harri Mehta Heli ammatti työteknikko, eläkeläinen liikkeenharjoittaja lehtori Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan, lukuun ottamatta kotiäänestystä nimi Hassinen Sirpa Kaitainen Mauno Pylvänäinen Milja ammatti yrittäjä sairaanhoitaja terveyskeskusavustaja, eläk

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys 124/07.070/2013 Kunnanhallitus 4 Valtiovarainministeriö on päätöksellään asettanut kun ta raken ne lain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan kun nan, Hämeenkosken kunnan, Iitin kunnan, Kärkölän kunnan, Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välille. Samalla ministeriö asetti kun ta ja ko sel vit tä jäk si varatuomari Seppo Huldénin ja pää töksel lään toiseksi kuntajakoselvittäjäksi filosofian kandidaatti, kau pun kineu vos Rolf Paqvalinin. Selvitystyö alkoi ja päättyi sel vi tyksen valmistuttua ja toimikauden päätyttyä Kuntajakoselvittäjät esittivät Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kär kö län ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistymistä alkaen. Selvityksessä mukana olleet kunnat tekivät sel vit täjien ehdotusta koskevat päätöksensä valtuustoissaan. Hämeen kos ken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki hyväk syi vät val tuus to jen sa päätöksillä kuntajakoselvittäjien esityksen. Hol lo lan ja Iitin kunnat hylkäsivät esityksen. Hämeenkosken kunta edel lyt ti päätöksessään, että mikäli yhdistymissopimusta ei hy väk sy tä kai kis sa selvityksessä mukana olleissa kunnissa, niin sel vi tyk ses sä mu ka na jatkavat kunnat muodostavat maantieteellisesti toimivan ja yhte näi sen kokonaisuuden. Kuntajakoselvittäjät esittivät selvityksen jatkamista aiemmin asetetulla sel vi tys alu eel la saakka siten, että kuntajakoselvittäjän eh dotus annetaan kunnille viimeistään Kuntarakennelain 16 a :n perusteiden mukaan jos yhden tai useamman kunnan valtuusto ei hy väk sy selvittäjien kuntajaon muutosehdotusta, selvittäjät voivat tar vittaes sa jatkaa selvitystä ensimmäisen selvityskierroksen perusteella valit se mien sa kuntien kanssa ja tehdä uuden kuntajaon muu tos eh do tuksen näiden kuntien valtuustoille. Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta lausuntoa erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimikauden jatkamisesta sekä selvitysalueesta. Kun ta ra ken nelain 15 :n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kun tia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Val tio va rain mi nis te riö pyysi kunnilta lausuntoa myös kun ta ja ko sel vit täjäs tä. Kunnanhallitus esitti lausuntonaan, että se hyväksyy erityisen kun ta jako sel vi tyk sen toimikauden jatkamisen ehdotetun mukaisesti sekä kuuden kunnan että vaihtoehtoisesti myös suppeamman selvitysalueen osal ta. Samalla kunnanhallitus lausui, että se hyväksyy selvittäjäksi filo so fian kandidaatti, kaupunkineuvos Rolf Paqvalinin. Kunnanhallitus saattoi asian tiedoksi valtuustolle.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on päätöksellään päättänyt jatkaa Sal paus se län kuntajakoselvitystä asti. Selvityksessä ovat mu ka na Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lah den kaupunki. Kuntajakoselvittäjänä toimii kaupunkineuvos Rolf Pa qva lin. Kuntajakoselvittäjä näki tarkoituksenmukaiseksi jatkaa selvitystä niin, et tä muodostetaan kaksi selvitysaluetta. Toisen alueen muo dos ta vat Hol lo lan ja Hämeenkosken kunnat ja toisen Lahden kaupunki ja Kär kölän ja Nastolan kunnat. Kuntajakoselvityksen johtoryhmä käsitteli selvityksen jat koa ja totesi, että selvitystä jatketaan kuntajakoselvittäjän em. nä ke myk sen mu kai ses ti ja perusti selvitystyön poliittista ohjausta var ten jaostot kummal le kin selvitysalueelle. Lahti-Nastola-Kärkölä selvitysjaoston kokouksessa käytiin kes kus te lua kuntien näkökulmien perusteella selvityksen kyn nys ky symyk sis tä. Tällöin Nastolan edustajat ilmoittivat Nastolan kolmen suurim man valtuustoryhmien kantoihin perustuen, että Nastola ei jatka selvi tys tä Kärkölän kanssa. Tämän jälkeen jaosto päätti jatkaa selvitystä Lah den ja Nastolan kesken. Nastolan kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan Sal paussel kä kuntajakoselvityksen Lahti-Nastola-Kärkölä jaoston päätöksen tie toon sa saatetuksi asian ja hyväksyi yksimielisesti, että kun ta ja ko selvi tys tä jatketaan Lahden ja Nastolan kesken. Kuntajakoselvityksen valmistelumateriaali on ollut nähtävillä koko sel vityk sen ajan kuntajakoselvityksen kotisivuilla. Lahden alueen kuntajaon jat ko sel vi tyk sen kuntalaiskuulemistilaisuudet järjestettiin Lahdessa ja Nastolassa Nastolan kunnanjohtaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ennen yhdis ty mi sen tapahtumista, joten hänen asemastaan ei tarvitse erikseen so pia eikä hänelle yhdistymissopimuksessa määrätä uutta tehtävää. Saamiensa määräysten mukaisesti kuntajakoselvittäjä on tehnyt kun tara ken ne lain 16 :n mukaisen erityisen selvityksen kuntajaon muut ta mises ta Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan osalta. Kuntajakoselvitys si säl tää kuntajakoselvittäjän ehdotuksen, yhdistymissopimuksen sekä sel vi tys osan. Kuntajakoselvittäjän ehdotus ja yhdistymissopimus ovat esi tys lis tan liitteenä (liite nro 2/ ). Näkemyksiä kuntajakoselvityksestä ja yhdistymissopimusehdotuksesta : Yhdistymissopimusehdotus sisältää asioita, jotka pohjautuvat Nastolan val tuus ton hyväksymään kuntastrategiaan. Strategian päämäärän: Toi mi vat peruspalvelut osalta yhdistymissopimuksen mukaisesti kunnal lis ten palvelujen palvelutarjonta jatkuu pääsääntöisesti nykyisen kal-

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus tai se na. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollista tulla muutoksia so te uu dis tuk sen vaikutuksesta. Vireillä olevassa uudessa sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen järjestämistavassa sote alue päättää millainen palve lu ta so pi tää olla kussakin kunnassa. Kunnan sisällä olevista pal ve lutoi mi pai kois ta päättää ao. kunta/tuottaja. Yhdistymissopimusehdotus si säl tää Nas to lan terveysaseman perusparannuksen vuosina , mikä tu kee toiminnan jatkuvuutta terveysasemalla. Vuonna 2016 pe rus ter vey den huol lon ja sosiaalitoimen palvelut tuotetaan Päijät-Hä meen so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus pal ve lukes kus Aavan toi mes ta. Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja pe rusope tuk seen liit tyen yhdistymissopimusehdotukseen on kirjattu val tuuston hyväksymän pal ve lu ver kon kehittämisen edellyttämät investoinnit. Yh dis ty mi sel lä voi ol la vaikutuksia palveluverkon uudistamiseen si säl tyvään Kukkasen kou lun laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen. Strategian päämäärien: Elinvoimaisuus, väestön kasvu, viihtyisä ja turval li nen toimintaympäristö sekä yritystoiminnan kehittymisedellytykset, yh dis ty mis so pi mus eh do tus sisältää merkittävänä yhdyskuntarakenteen ke hit tä mi sen periaatteena sen, että Uuden Lahden sisäinen lii ken neverk ko sekä elinkeino- ja asuinalueet on hyvä rakentaa nykyistä selkeäm min rataosan varaan ja hyödyntää se täysimääräisesti, kun radan var ren kunnat Nastola ja Lahti yhdistyvät yhdeksi nau ha kau pun giksi. Myös nykyisten raja-alueiden yhdyskuntarakenteen tiivistäminen näh dään mahdollisuutena. Nastolan nauhamainen kuntakeskus muodos tai si kaupunkimaisen osakeskuksen, jossa olisi kattavat yksityiset ja jul ki set palvelut. Rakokiven liikekeskuksen kehitys kauppapalvelujen kes kuk se na pyritään turvaamaan. Strategian päämäärän: Nastola henki osalta yh dis ty mis so pi mus eh dotus sisältää lähidemokratiaan liittyvänä aluejohtokunnan perustamisen ny kyi sen Nastolan alueelle. Aluejohtokunta antaa lausuntonsa sen toimi aluet ta koskevista merkittävistä asioista ja toimii tiiviissä yhteistyössä yh tei sö jen kanssa alueen identiteetin, palveluiden ja elinvoimaisuuden ke hit tä mi sek si. Johtokunta päättää valtuuston talousarviossa myön tämien määrärahojen puitteissa tuista ja avustuksista asukkaiden jär jestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuhun harrastetoimintaan se kä erilaisille tapahtumille. Johtokunta seuraa ja arvioi kunnan pal velui den laatutason ja asukastyytyväisyyden toteutumista alueellaan. Asu kas tyy ty väi syy den kehitykseen on hyvä luoda seurantajärjestelmä, jos sa yhtenä lähtökohtana ja arvioinnin pohja-aineistona voi pitää Nasto las sa keväällä 2014 suo ri tet tua asukastyytyväisyystutkimusta. Aluejoh to kun nan mukaiseen toi min taan Nastolan kunta on käyttänyt vuo sittain eu roa. Yhdistymissopimusehdotuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on saada uuden kunnan talous kestävälle pohjalle. Sopimusehdotus edel lyttää, että kunnissa toteutetaan vuonna 2015 sellaiset palveluiden ja talou den sopeuttamistoimet, joilla saadaan aikaan pysyviä toi min ta ku lujen pienentämisiä. Kunnat sitoutuvat siihen, että vuoden 2015 toi mintaa hoidetaan niin, että käyttötalouden toimintakatteet toteutuvat korkein taan valtuustojen vuoden 2015 talousarviossa hyväksymissä ta-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus sois sa. Mahdolliset ylityspaineet hoidetaan vahvistetun talousarvion puit teis sa. Uuden kunnan taloudenhoidon periaatteiden osalta yh dis tymis so pi mus eh do tuk ses sa on käyttötalousmenojen kehityksestä to dettu, että muiden kuin sosiaali- ja terveysmenojen vuotuinen reaalikasvu tu lee pitää alle 0,25 prosentin. Sosiaali- ja terveysmenoissa ta voi tellaan vuosittain alle yhden prosentin reaalikasvua. Vuoden 2016 kunnal li sek si tuloveroprosentiksi on määritelty 20,25. Nastolan kunnan päätöksentekokyky talouden tasapainotuksessa on ol lut hyvä. Valtuusto ja muut kunnan toimielimet ovat pystyneet nopeas ti reagoimaan heikentyneeseen talouskehitykseen päättämällä toimen pi teis tä, jotka ovat johtaneet pysyviin toimintamenojen pie nen tä misiin. Verrattaessa Nastolan ja Lahden toimintakuluja on Nastola jär jestä nyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut selvästi Lahtea edul li semmin. Vaikka nämä palvelut on Nastolassa hoidettu kokonaisuudessaan pie nem mil lä kustannuksilla on palvelutaso yleisesti sosiaali- ja ter veyspal ve luis sa Nastolassa parempi. Muiden toimialojen kustannuksissa ei ole olennaisia eroja. Uuden kunnan taloudenhoidossa on tärkeätä, että toimintamenoja pienen ne tään merkittävästi nykytasosta. Ottaen huomioon aikaisempi kehi tys toimintamenojen alentamisesta on tärkeää, että kehitystä oh jataan tuloveroprosentin tasolla. Tavoitteena tulee olla, että vuodelle 2016 määriteltyä tuloveroprosentin tasoa voidaan ylläpitää myös tu le vina vuosina. Toimintamenojen pysyvät pienentämiset tulee suunnitella tä män mukaisesti. Molemmilla kunnilla on taloudellisesti huono in vestoin ti ky ky. Tämä korostaa osaltaan toimintamenojen alentamistarvetta, jot ta tulorahoituksesta jää nykyistä suurempi osuus investointien ra hoituk seen vähentäen muuten voimakkaasti kasvavaa lainanottotarvetta. Yhdistymissopimusehdotuksessa todetaan, että kummankaan kunnan joh ta mis jär jes tel mä ja sen ylläpitämä päätöksentekokulttuuri eivät sovi sel lai se naan uuden kunnan haasteiden ratkaisemiseen. Uuteen kuntaan luodaan uusi johtamisjärjestelmä. Viranomais- ja pal ve lu toi minnas sa hyödynnetään nykyisten kuntien parhaita käytäntöjä sekä muissa vastaavan kokoisissa kunnissa saatuja kokemuksia. Edellä mainitut hal lin non rakentamisen periaatteet ovat hyviä, mutta lyhyellä täh täi mellä hyvin tavoitteellisia. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 1. toteaa, että kuntajakoselvityksen nähtävillä olon aikana on jätetty 8 huo mau tus ta sekä 2 määräajan jälkeen. Kunnanhallitus esittää lau sunto naan muistutuksista tä män liitteen (liite nro 3/ ) mukaisesti. 2. hyväksyy kuntajakoselvittäjän päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että Lahden kaupunki ja Nasto lan kunta lakkaavat ja ne yhdistetään uudeksi kun nak si, joka ottaa nimekseen Lahti ja kuntamuodokseen kaupungin. 3. hyväksyy kuntajakoselvittäjän laatiman päivätyn yh dis tymis so pi muk sen. 4. merkitsee valmisteluaineiston tiedoksi.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus käsitteli pykälän kohdittain. Kohta 2: Käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Harri Nie mi esitti, että kunnanhallitus hylkää kuntajakoselvittäjän päi vä tyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan siten, että Lah den kaupunki ja Nastolan kunta lakkaavat ja ne yh diste tään uudeksi kunnaksi, joka ottaa nimekseen Lahti ja kun tamuo dok seen kaupungin. Hallituksen jäsen Jorma Koskelainen kannatti Nie men esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksenjäsen Niemen esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Hassinen, Kai tai nen, Koskelo, Laakso, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen, "ei" äänes ti vät Karjalainen, Koskelainen, Niemi ja Savurinne. Puheenjohtaja to te si hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä pää töksek si kunnanjohtajan tekemän ehdotuksen. Kohta 3: Käydyn keskustelun aikana hallituksen jäsen Harri Niemi esitti, että kunnanhallitus hylkää kuntajakoselvittäjän laatiman päi vä tyn yhdistymissopimuksen. Hallituksen jäsen Jorma Koskelainen kan nat ti Niemen esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi ni men huu to ää nes tykse nä ja äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ne jotka kannattavat kunnan joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat ta vat hallituksenjäsen Niemen esitystä äänestävät "ei". Esitys hy väk syt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "jaa" äänestivät Hassinen, Kai tai nen, Koskelo, Laakso, Rahkonen, Reinikka ja Siltanen, "ei" äänes ti vät Karjalainen, Koskelainen, Niemi ja Savurinne. Puheenjohtaja to te si hallituksen päättäneen äänestyksen jälkeen hyväksyä pää töksek si kunnanjohtajan tekemän ehdotuksen.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhdistymishallitukseen 124/07.070/2013 Kunnanhallitus 5 Yhdistymishallitus vastaa kuntarakennelain 10 :n mukaisesti yh dis tymis so pi muk sen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistymistä koskevan yh dis tymis so pi muk sen mukaan yhdistymishallitukseen valitaan 13 jäsentä ja heil le varajäsenet tasa-arvolain kiintiösäännöstä noudattaen. Yh dis tymis hal li tuk seen tulee Lahdelle kahdeksan paikkaa ja Nastolalle viisi paik kaa. Yhdistymishallituksen paikkajaossa otetaan huomioon kuntien puo lue po liit ti set voimasuhteet vuoden 2012 kuntavaalien tulosten mukai ses ti si ten, että Kansalliselle Kokoomukselle ja Suomen So sia li demok raat ti sel le puolueelle tulee kummallekin neljä paikkaa, Pe rus suoma lai sil le kak si paikkaa sekä Vasemmistoliitolle, Kristillisdemokraateille ja Suo men Keskustalle yksi paikka kullekin. Yhdistymishallitus valitse keskuudestaan puheenjohtajaksi Kansallisen Ko koo muk sen edustajan, I varapuheenjohtajaksi Suomen so sia li demok raat ti sen puolueen edustajan ja II varapuheenjohtajaksi Pe rus suoma lais ten edustajan. Yhdistymishallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeen pa nos ta vastaa sekä esittelijänä toimii tulevan Lahden kaupungin kau pun gin joh ta ja. Yhdistymishallitus päättää muusta tarvittavasta valmis te lus ta ja sen organisoinnista. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää edellyttäen, että valtuus to on hyväksynyt Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yh dis ty misen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, valita yh dis ty mis hal li tukseen Nastolasta viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset va rajä se net. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tontin myyntihinnan ja luovutusperusteiden vahvistaminen, Lähdetie Villähde Kunnanhallitus 6 Villähteellä Lähdetiellä on kunnan omistuksessa yksi luovutuskelpoinen ase ma kaa van mukainen tontti jonka myyntihintaa ja luovutusperusteita ei ole vielä vahvistettu. Lähdetiellä on voimassa vahvistettu asemakaava jossa kysei nen tontti on kaavamerkinnällä AL. Tonttien hinta määräytyy yleensä alueen sijainnin ja kysynnän pe rusteel la. Esitys: (maankäyttöinsinööri) Kunnanhallitus hyväksyy Lähdetien tontin myynnissä noudatettavat ylei set perusteet ja luovutushinnan seuraavasti: Yleiset perusteet: 1. Koko tontin myyntihinta määräytyy sen pääasiallisen käyttötar koi tuk sen perusteella, mikä asemakaavassa on tontille määrätty. 1. Kunnanhallituksella on oikeus, jos rakennettavan rakennuksen aset ta mat vaatimukset huomioon ottaen tontin pe rus ta mis olo suhteet ovat erityisen vaikeat, teknisen lautakunnan lausuntoon perus tuen joko suorittaa perustamisolosuhteita parantavia toi men pitei tä tai alentaa jäljempänä mainittua myyntihintaa enintään 30 pro sen til la. Tontin lohkomiskulut lisätään esitettävään tont ti kohtai seen myyn ti hin taan ja veloitetaan ostajalta kulloinkin voi mas saole van taksan mu kai ses ti kauppahinnan yhteydessä. Lähdetien AL-tontin tonttikohtainen luovutushinta: Osoite Kortteli Tontti Pinta-ala m2 Rak.oik. k-m2 Hinta /k-m2 Lähdetie Mikäli alueelle tehdään asemakaavanmuutos, uusi myyntihinta määräytyy kaavamuutoksen mukaisen tontin rakennusoikeuden perusteella. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy Lähdetien tontin myynnissä noudatettavat ylei set periaatteet ja luovutushinnan maankäyttöinsinöörin esityksen mu kai ses ti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus jou

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tonttien myyntihinnan ja luovutusperusteiden vahvistaminen, Urheilutien asuntoalue, U /03.030/2014 Tekninen lautakunta Nastolan kunnan valtuusto on hyväksynyt Urheilutien asun to alu een asemakaavan. Urheilutien asuntoalueen ase ma kaa vassa on yhteensä kolme AKR-tonttia. Kunnallistekniikan ja ve si huol lon raken ta mi seen on varauduttu vuoden 2015 in ves toin ti käyt tö suun ni telmas sa. Tonttien luovutusaikataulu tarkentuu alueen kun nal lis tek nii kan ra ken ta mis ai ka tau lun perusteella. Tonttien hinta määräytyy yleensä alueen sijainnin ja kysynnän pe rusteel la. Esitys: (maankäyttöinsinööri) Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hy väk syt tä väksi Ur hei lu tien asuntoalueen tonttien myynnissä noudatettavat yleiset pe rus teet ja tonttikohtaiset luo vu tus hin nat seuraavasti: Yleiset perusteet: 1. Koko tontin myyntihinta määräytyy sen pääasiallisen käyt tö tar koituk sen perusteella, mikä asemakaavassa on tontille määrätty. 2. Kunnanhallituksella on oikeus, jos rakennettavan rakennuksen aset ta mat vaatimukset huomioon ottaen tontin pe rus ta mis olo suhteet ovat erityisen vaikeat, teknisen lautakunnan lausuntoon pe rustuen joko suorittaa perustamisolosuhteita parantavia toimenpiteitä tai alentaa jäljempänä mainittua myyntihintaa enintään 30 pro sentil la. 3. Tontin lohkomiskulut lisätään tonttikohtaiseen luovutus hin taan ja ve loi te taan ostajalta kulloinkin voimassaolevan taksan mu kai ses ti kaup pa hin nan yhteydessä. Urheilutien AKR-tonttien tonttikohtaiset luovutushinnat: Kortteli Tontti Kerrosluku Rakennusoikeus k-m 2 Hinta Luovutus- /k-m 2 hinta II = , , I = , , I = , ,00 Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy maankäyttöinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 7 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy Urheilutien asuntoalueen tonttien myynnissä

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus nou da tet ta vat yleiset perusteet ja tonttikohtaiset luovutushinnat tek nisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kauppakirja, Ruonakoski 1002/41.411/2014 Kunnanhallitus 8 Anna-Elina ja Tuomo Antero Ruonakosken ja Nastolan kunnan kesken on allekirjoitettu seuraavan sisältöinen kauppakirja. Kaupan osapuolet Myyjät: Anna-Elina Ruonakoski Omistusosuus 1/2 Tuomo Antero Ruonakoski Omistusosuus 1/2 Ostaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Kaupan kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Villähde (411) Tila: Määräala tilasta Kotiharju RN:o 6:156 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: 4855 m2 Kaupan kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta. Alue on ase makaa van muu tok sen mukaista EV- ja VL-1-aluetta. Alue on ra ken ta maton. Kaavatulkinnan mukaan alue jakautuu eri maankäyttölajeihin seu raavas ti: Suojaviheralue (EV) Lähivirkistysalue (VL-1) 1310 m m2 Kaupan kohde saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin ja eri tyi siin etuuksiin. Irtain omaisuus: Tämän määräalan kaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kaupan ehdot Tähän kauppakirjaan on kirjattu kaikki tätä kauppaa koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Kauppahinta ja maksuehdot

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Hinta Neljätuhattakahdeksansataaviisikymmentäviisi euroa (4.855,00 ) Kauppahinnan maksaminen Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille, kahden viikon kuluessa siitä, kun kunnan tätä kauppaa koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman Korko Mikäli kauppahinnan maksu viivästyy, on ostaja velvollinen maksamaan korkolain 4 :n (997/98) mukaisen viivästyskoron kauppahinnan erääntymispäivästä maksupäivään. Muut ehdot 2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle sitten, kun kunnan tätä kauppaa koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 3. Kaupan purku Tämä kauppa voidaan purkaa maakaaressa säädetyllä tavalla, mikäli kauppahintaa ei ole maksettu vuoden kuluessa siitä, kun kunnan tätä kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman tai jos kunnan tätä kauppaa koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa vuoden kuluessa sen tekemisestä. Mahdollisesti maksettu kauppahinta on tällöin palautettava ja sille on maksettava korkolain 4 :n (997/98) mukainen viivästyskorko. 4. Kiinnitykset ja erityiset oikeudet Kiinteistö on tulostetun rasitustodistuksen mukaan vapaa kiinnityksistä. 5. Rasitteet Kaupan kohteeseen kohdistuvat kiinteistörasitteet ilmenevät päivätystä kiinteistörekisterin otteesta. Myyjä vakuuttaa, että kiinteistöön ei kohdistu muita rasitteita, kuin mitä em. kiinteistörekisteriotteesta ilmenee. 6. Kaupan kohteesta aiheutuvat kustannukset ja vaaranvastuu Suoritettavista maksuista, veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä tilaa kohdanneista vahingoista vastaa omistusoikeuden siirtymistä edeltäneeltä ajalta myyjä ja sen jälkeiseltä ajalta ostaja. Ostaja vastaa määräalan erottamisesta aiheutuvista kustannuksista. 7. Kaupan kohteeseen tutustuminen ja myyjän antamat tiedot kohteesta Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen, sen alueen ja rajat sekä tutustunut sen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoi-

23 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus hin eikä ostajalla ole huomautettavaa näiden seikkojen suhteen. Myyjä luovuttaa kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se oli ostajan arvioidessa alueen. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle kaikki kaupan kohteesta tiedossaan olevat tiedot, joilla saattaisi olla vaikutusta ostajan tekemään ratkaisuun. Myyjä vakuuttaa, että myytävään tilaan ei kohdistu voimassa olevia puunmyyntisopimuksia. Myyjä vakuuttaa ettei myyjällä ole tietoa myytävällä alueella harjoitetusta sellaisesta toiminnasta, joka olisi aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai että myytävän alueen maaperässä olisi jätteitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 8. Asiakirjoihin tutustuminen Ostaja on tutustunut kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutotodistukset 2. Rasitustodistukset 3. Kiinteistörekisterinotteet 4. Kaavakartat ja määräykset Myyjä on tietoinen tähän kauppaan liittyvistä myyntivoiton veroseuraamuksista. 9. Varainsiirtovero Tästä kaupasta ei makseta varainsiirtoveroa (varainsiirtoverolaki 931/96 10 ). 10. Kaupanvahvistajan palkkio Tästä kaupasta aiheutuvasta kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa ostaja. Muilta osin kauppakirja on valtuuston hyväksymän kauppakirjamallin mukainen. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan johtosääntönsä 5 :n 6. kohdan perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

24 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lahjakirjan korjaus, määräala tilasta Härhö RN:o 1: /41.411/2014 Kunnanhallitus 9 Kunnanhallitus hyväksyi lahjakirjan, jossa lahjoitettiin Valt te ri Bottakselle määräala tilasta Härhö RN:o 1:1047. Lahjakirjan korjaus : Nastolan kunta lahjoittajana ja Valtteri Viktor Bottas lahjoituksen saa jana ovat allekirjoittaneet lahjakirjan Lahjan kohteeksi mer kitty määräala tilasta Härhö RN:o , pinta-ala noin m². Lahjakirjan korjaus Lahjakirjan kohtaa muut ehdot täydennetään osapuolten yksi mie li ses tä sopimuksesta seuraavasti: Nastolan kunta maksaa määräalan kohdalta lunastettavan vesijätön lunas tus hin nan, toimituskustannukset ja lainhuudatusmaksun. Lisäksi lahjakirjaa korjataan virheellisen karttaliitteen osalta. Al ku pe räisen lahjakirjan liitekartassa oli rajaus väärin. Nastolan kunta vastaa kaikista lahjakirjan korjauksen aiheuttamista lisä kus tan nuk sis ta. Muilta osin lahjakirja jää voimaan sellaisenaan. Karttakopio on toimitettu kokousedustajille. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun lahjakirjan kor jauksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

25 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma /40.400/2014 Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kunnan tulee vähintään ker ran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireil lä ole vis ta ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Katsauksessa se los te taan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset pää tök set ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitusken läh tö koh tiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on Nastolan kaavoituksen työohjelma. Kaavoitusohjelma laa di taan kol men vuoden jaksolle siten, että painopiste on ensimmäisessä vuodessa. Kaa voi tus kat sauk ses sa esi tet ty jen töi den li säk si saat taa vuo den ai ka na tul la esil le muita kin kaa voi tus koh tei ta kiireisellä aikataululla. Kaavoitus on vuonna 2014 keskittynyt Uudenkylän osayleiskaa voi tukseen sekä maankäyttösopimusten kautta yksityiselle maalle suunnitteilla olevien kaava-alueiden suunnittelun ohjaukseen. Kunnan omis ta mille maille ollaan suunniteltu kaavahankkeita Ihanaistenrinteeseen taa jama ra ken teen laajentamiseksi sekä lisäksi on ollut pienempiä täy dennys ra ken ta mis koh tei ta olemassa olevan taajamarakenteen sisällä. Vuonna 2014 vahvistuneita asemakaavoja ovat: N080 Etelätien asemakaavan muutos V080 Vappulanmetsän asemakaava V092 Kyynäränkankaan ja Niemelänniemen asemakaava V102 Vappulantien asemakaavan muutos Lisäksi kunnan valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 Iha nais ten rin teen ase ma kaa van ja asemakaavan muutoksen N074 ja Urheilutien ase makaa van muutoksen U066, mutta kaavat eivät ole vielä lain voi mai sia. Kaavoitusohjelmaan vuosille esitetään jo kaa voi tus oh jelmas sa olevien hankkeiden lisäksi pääasiassa täy den nys ra ken ta miskoh tei ta. Vuonna 2015 tekeillä olevat ja vireille tulevat kaavahankkeet: Yleiskaavoitus: Uudenkylän osayleiskaava Villähde-Koiskalan osayleiskaavamuutos Asemakaavoitus: N088 Hattisenrannan asemakaava V076 Rantatien ja Orrilanmäen asemakaava ja asemakaavan muutos

26 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3, asemakaavan muutos V098 Hähniemen asemakaavan muutos V104 Koiskalantien asemakaava ja asemakaavan muutos V105 Villähteen entinen paloasema, asemakaavan muutos V106 Lehtistenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos V107 Vanhankartanontien VL-alueen asemakaavan muutos V108 Villähde K31 T1 asemakaavan muutos V110 Laulurastaantien VP-alueen asemakaavamuutos U064 Uudenkylän kortteli 27 tontti 6, asemakaavan muutos (entinen ter veys ta lo) Kaavoituskatsauksella 2014 päätetään kaavojen V107, V108 ja V110 laa ti mi ses ta. Muiden kaavojen osalta kaavoituspäätös on tehty ai kaisem min. Lehtistenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos V106 on ollut aikai sem min kaavoitusohjelmassa kaavanumerolla V085 Lankilantien ym pä ris tö. Kaava-alue on jaettu kahdeksi eri kaavaksi, joista ensin kaa voi te taan V106 ja myöhemmin vanhalle kaavanumerolle jäänyt Valo met sän alue V085. Lankilantien toimii kaava-alueiden välisenä ra jana. Vuosien aikana aloitettavat kaavahankkeet: V085 Valometsän alueen asemakaava ja asemakaavan muutos V101 Tiiranmäen asemakaava V103 Villähteen koulun asemakaava ja asemakaavan muutos V109 Villähde K34 T1 ja T2 asemakaavan muutos N085 Kukkastien risteysalueen asemakaavan muutos N086 Nastolan seisakkeen asemakaavan muutos Kaavoituskatsauksella 2014 päätetään kaavan V109 laatimisesta. Mui den kaavojen osalta kaavoituspäätös on tehty ai kai sem min. Kaavoitusohjelmasta poistettavat kaavahankkeet: N075 Turpeensalmen asemakaava V099 Erstan koulun asemakaavan muutos V100 Teollisuustien asemakaavan muutos Erstan koulun asemakaavan muutos V099 ja Turpeensalmen ase makaa va N075 esitetään poistettaviksi kaavoitusohjelmasta tar peet to mina. Tur peen sal men asemakaavan laatimisesta on tehty kaavataloudellisia las kel mia, joiden mukaan kunnan ei ole taloudellisesti järkevää lähteä kaa voit ta maan alueelle uutta asuinaluetta. Alueen rakennettavuus on huo no paineellisen pohjaveden vuoksi. Kokoojakadun rakentaminen alu eel le on haasteellista ja kallista. Alueen arvioidut tulot tonteista, kunnal lis tek nii kan rakentamismaksuista ja vesihuollon liittymismaksuista

27 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus on yhteensä 1,03 milj. ja arvioidut menot kokoojakadun linjauksesta riip puen 1,84-2,3 milj. ilman maanhankitamenoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle Teol li suus tien ase ma kaa van muutoksen V100 poistamista kaa voi tusoh jel mas ta. Esitys: Ehdotus: Päätös: (yleiskaavoittaja) Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma hy väk sy tään. Samalla esitetään päätettäväksi kaavoituskatsauksen yhteydessä esi tet ty jen uusien kaavojen laatimisesta ja poistettavaksi esitettyjen kaa vo jen poistamisesta kaavoitusohjelmasta. (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta hyväksyy yleiskaavoittajan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 10 Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tehdyt muu tok set: N074 Ihanaistenrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä U066 Urheilutien asemakaavan muutos ovat saaneet teknisen lau takun nan kokouksen jälkeen lainvoiman Tästä johtuen kaavat on siirretty kaavoituskatsauksessa otsikon Vuo den 2014 aikana vahvistuneet asemakaavat alle. Teknisessä lau ta kun nas sa olleessa versiossa kaavat olivat esitetty kohdassa Vuoden 2014 valmistuneet asemakaavat. Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma vuosille on esityslistan liitteenä (liite nro 4/ ). Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaa voi tuskat sauk sen 2014 ja kaavoitusohjelman vuosille teknisen lau ta kun nan esityksen mukaisena täydennettynä vahvistuneiden kaavo jen tiedoilla paitsi, että kaavoitusohjelmasta ei poisteta ase ma kaavaa N075 Turpeensalmi, vaan se sisällytetään ohjelmaan vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: yleiskaavoittaja Sanna Suokas, puh ,

28 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Lahti 977/07.070/2014 Kunnanhallitus 11 Aluehallintovirasto pyytää Nastolan kunnan lausuntoa Lahti Energia Oy:n ympäristölupahakemuksesta Miekan tuhkakaatopaikan ym pä ristö lu pa pää tök sen lupamääräysten tarkistamiseksi. Lausunto pyydetään toi mit ta maan aluehallintovirastoon mennessä. Miekan tuhkakaatopaikka sijaitsee Miekantiellä Lahden Kujalan alu eella. Toiminta alueella on aloitettu vuonna Kaatopaikalle si joi te taan Lah ti Energia Oy:n voimalaitosten tuhkia ja kuonaa. Jou lu kuus sa 2012 täyt tö ti la vuut ta oli jäljellä noin m3. Täyttötilavuuden ar vioi daan riit tä vän viideksi vuodeksi. Muutosta haetaan kaatopaikalle sijoitettavien erilaisten tuhkien ja kuonien määrään. Haettu tuhkien ja kuonien yhteenlaskettu enim mäismää rä, t/a, pysyy samana. Lisäksi muutosta haetaan toi minta-ai ko jen laajentamiselle siten, että tuhkan kuljettaminen alueelle olisi mah dol lis ta seitsemänä päivänä viikossa klo Kul je tus aiko jen laajentamiselle Hämeen ELY-keskus on jo myöntänyt vä li ai kaisen luvan ja tuhkia kuljetetaan nykyisin alueelle päivittäin. Väliaikaisen lu van toiminta-ajan ovat hakemuksen mukaisia toiminta-aikoja tiu kemmat. Esitys: (yleiskaavoittaja) Lahti Energia Oy:n Miekantien tuhkan sijoitusalue sijoittuu kiinteistöille, jot ka rajautuvat Nastolan kunnan rajaan. Nastolan kunnan puolella on vil je lys käy tös sä olevia avoimia peltoja sekä peltojen takana asutusta Leh tis ten mäen alueella. Peltojen ja tuhkakaatopaikan välissä on noin 90 metriä leveä metsävyöhyke. Lehtistenmäen alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa on osoitet tu asuinpientalotontteja. Asemakaava-alueen raja sijaitsee n. 400 met rin etäisyydellä Lahden kaupungin rajasta juuri läjitysalueen kohdal la. Villähde-Koiskalan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyv ) on osoitettu pientalovaltainen asuntoalue olemassa olevan alu een länsipuolelle, lähemmäs tuhkan kaatopaikkaa. Lähimmillään uu den alueen raja on 270 metriä Lahden kaupungin rajasta. Alueen ase ma kaa voit ta mi nen on Nastolan kunnan kaavoitusohjelmassa ja alueen kaavoittaminen aloitetaan Miekan tuhkan kaatopaikan ympäristöluvan tarkistamishakemuksessa ( ) ei ole esitetty maankäyttöä Nastolan kunnan puolelta ja laa di tut selvitykset melusta ja pölystä käsittelevät myös vain Lahden kau pun gin aluetta. Hakemusta on täydennetty myöhemmin Nastolan kaa voi tus tie doil la, mutta selvityksiin ei ole otettu kantaa. Erityisesti selvi tys tä pölyn leviämisestä tulisi täydentää näiltä osin.

29 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutuksien arvioinnissa tulisi ottaa huo mi oon erityisesti melun ja pölyn osalta myös Nastolan puolella sijait se vat lähimmät häiriintyvät kohteet eli asuinalueet sekä lisäksi huomioi da rakentumattomat, asumiseen kaavoitetut alueet. Toiminta-aikojen laajentamisen osalta tulee huomioida ettei melutaso tu le vai suu des sa kaan ylitä asuinalueille asetettuja ohjearvoja, jotta toimin nas ta ei aiheudu haittaa olemassa olevalle asutukselle, eikä yleiskaa vas sa osoitetun maankäytön toteuttamiselle Lehtistenmäen alu eelle. Nastolan kunnan aikaisemman linjauksen mukaisesti jatkossakin kaa to pai kan aukioloajat tulisi rajoittaa la-su klo Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy lausunnokseen edellä yleiskaavoittajan esit tämän ja toteaa tärkeäksi huomioida tuhkakaatopaikan toiminnassa kaato paik ka-alu een lähellä olevien asuinalueiden ja yleiskaavassa va rat tujen uusien asuinalueiden asumisviihtyisyys ehkäisemällä mahdolliset me lu- ja pölyhaitat. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: yleiskaavoittaja Sanna Suokas, puh , san

30 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kuntalaisaloite, Kirkonkylän koulun piha uudistettava 1000/01.016/2014 Kunnanhallitus 12 Kuntaan on jätetty Kuntalaisaloitepalvelun kautta aloite Kirkon ky län koulun pihan uudistamiseksi, aloitteen on allekirjoittanut 250 kun nan äänioikeutettua asukasta. Saatteessa todetaan: "Kirkonkylän alueella on nousemassa uutta yhteisöllistä henkeä, jota kun ta pystyisi tukemaan myönteisellä päätöksellään. Kirkonkylän koulu on loistava pilottikohde koulupihan hyödyntämisestä lä hi lii kun ta paik kana: sijainti on keskeinen ja lapsiperheitä alueella paljon. Nastola saa myön teis tä julkisuutta kun laittaa pihan kuntoon. Pihasuunnitelma on ole mas sa, eikä sen toteuttaminen vaadi mahdottomia investointeja. Lähi kun nis sa vastaavia hankkeita on toteutettu mm. Leader-rahoituksen avul la." Kuntalaisaloite kuuluu: "Kirkonkylän koulun piha-alueesta on valmis pihasuunnitelma, joka on teh ty yhteistyössä koulun opettajien kanssa (TL-Suunnittelu Oy/Nas tolan kunta). Suunnitelma on jäänyt toteuttamatta. Pihan nykyinen kunto ai heut taa koulussa ja sen ympäristössä hankaluuksia ja vaaratilanteita. Koulussa pihan käyttöaste on suuri: joka välitunti tälläkin pihalla liikkuu yli 300 lasta. Lisäksi koulupihan pitää antaa mahdollisuudet ope tussuun ni tel man mukaisten liikuntatuntien järjestämiseen. Koulupihan toiminnallisuus parantaa tutkitusti oppilaiden viihtyvyyttä ja vä hen tää välituntien aikaista ongelmakäyttäytymistä sekä kiusaamista. Vä li tun ti lii kun ta edistää luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin kes kit tymis tä sekä oppitunteihin osallistumista. Motorisesti innostava ym pä ristö rohkaisee myös niitä lapsia, joille liikkuminen asettaa haasteita. Tällä hetkellä Kirkonkylän koulun oppilaat eivät ole tasa-arvoisessa ase mas sa kunnan muihin alakouluihin verrattuna. Koulussa toimii esikou lu lais ten ryhmä, joten pihaan tarvitaan esikouluikäisille sopivia leikki te li nei tä. Nastolan kuntastrategiassa lapset ja nuoret nähdään "mah dol li suu tena". Myös piha-alue voidaan nähdä mahdollisuutena kuluerän sijaan. Koh tuul li sel la investoinnilla siitä saadaan toimiva lähiliikuntapaikka, jossa viihdytään myös vapaa-ajalla. Tämä lisää kodin ja koulun välistä yhteis työ tä sekä yhteisöllisyyttä Kirkonkylän alueella. Nastolan kunta sai Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelmasta euron suuruisen avustuksen vuonna On kohtuutonta, että kun ta silti on vedonnut rahapulaan Kirkonkylän koulun piha-alueen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015 Kunnanhallitus 3 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015 930/00.001/2014 Kunnanhallitus 3 Vaalien toimittamisessa noudatetaan perustuslain 54 :ää, vaalilakia

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014 Kunnanhallitus 12 03.02.2014 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014 604/00.001/2014 KH 12 Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014 Kunnanhallitus 12 03.02.2014 Kunnanhallitus 21 17.02.2014 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit 2014 604/00.001/2014 KH 12 Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit)

Lisätiedot

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys Kunnanhallitus 4 19.01.2015 Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys 124/07.070/2013 Kunnanhallitus 4 Valtiovarainministeriö on 11.10.2013 päätöksellään asettanut

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys Kunnanhallitus 4 19.01.2015 Valtuusto 3 26.01.2015 Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä toimitettava erityinen kuntajakoselvitys 124/07.070/2013 Kunnanhallitus 19.01.2015 4 Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala Kunnanhallitus 70 30.03.2015 Kunnanhallitus 108 01.06.2015 Kauppakirja, Hietala 742/41.411/2014 Kunnanhallitus 30.03.2015 70 Nastolan kunnan ja Tuomas Hietalan kesken on laadittu seuraavan si säl töi nen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Kunnanhallitus 238 13.10.2014

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta Kaupunginhallitus 28 23.01.2017 Kaupunginhallitus 40 06.02.2017 Kaupunginhallitus 68 27.02.2017 Kaupunginhallitus 83 06.03.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta 656/00.00.00.01/2016

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Valtuusto. Aika klo 17:00-19:15. Nastolan kunnantalo, valtuustosali.

Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Valtuusto. Aika klo 17:00-19:15. Nastolan kunnantalo, valtuustosali. Nastolan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Valtuusto Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:15 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Eron myöntäminen Juhani Salolle kunnallisista luottamustoimista

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 02.10.2017 Kaupunginhallitus 209 16.10.2017 Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 225/00.00.00/2017

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen Kunnanhallitus 4 09.01.2017 Kunnanhallitus 17 30.01.2017 Kunnanhallitus 35 20.02.2017 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kaavatoimikunta AIKA 07.03.2019 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen RAKENNETUN 34 15.03.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 114 09.04.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 47 23.04.2018 Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Naantalin kaupungin äänestysaluejako

Naantalin kaupungin äänestysaluejako Kaupunginhallitus 144 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 24.04.2017 Naantalin kaupungin äänestysaluejako 187/00.00.00/2016 Kaupunginhallitus 18.04.2017 144 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot