i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z"

Transkriptio

1 HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä Muut läsnäolijat: Seija Väisänen Ari Kämppi Pirkko Luntta Seppo Ruhanen Heikki lsokääntä kunnanvaltuuston pj. kunnanvaltuuston vpj. kunnanvaltuuston ll vpj. kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä Poissa: 235 S 236 S Kokous todettiín lail iseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksí valittiin Risto pesonen ja Maritta Mynttinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja z varmennus -ã: :Z Esko Kekkonen puheenjohtaja - i.--lâïr,ë* *l-' Heikki lsokääntä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika { u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 18.11zor{ l*_r?l" J.. q-" 14_ Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lt Lautakunta kñì". tt4

2 HRVENSALMEN KUNTA 229 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien va itsem i nen Työjärjestyksen hyväksym inen Hallintojohtajan valitseminen Jätemaksutaksan tarkistaminen Lausu ntopyyntö Toivola-Mynttilä-Peruvesi ra ntaosayleiskaa van muutos Etuosto-oikeuden käyttäminen koskien Vil konha rju la sijaisevan tilan rn:o 3:111 kiinteistökauppaa Ku nnanvi rasto n su kem i nen 'l llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatímusohjeet pidetään nähtävänä lq^ 'f\ll^\ pövtäkirjantarkastajien,iü,,i?,ilij Harritus

3 HRVENSALMEN KUNTA 231 TYÖJÄRJESTYKSEN HWÄKSYMNEN Khall Ku nnanhal itus hyväksyy tämän esityslistan asio den käs itte lyjä rjestykse ks i. Päätös: Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta rarritus lq^ r,ff\

4 HRVENSALMEN KUNTA 232 HALL NTOJOHTAJAN V RAN TAYTTAM NEN Khall S 238/ Kunnan hallintojohtajan virka on ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa haki 22. henkilöä. Yksi hakemuksista saapui määräajan jälkeen. ja kunnanjohtaja haastattelivat viittä hakijaa Haastatteluun oli pyydetty Minna Hautamäki, Mervi Hotokka, Anne Matilainen, Heli Rummukainen ja Outi Teittinen. Kaikkien hakijoiden hakuasiakirjat ovat esillä kunnanhallituksen kokouksessa. Ku nnanhal itu ksen johtosäännön m u kaan hal li ntojohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kunnallishal i n no n tu ntem us. Lisäksi on edellytetty perehtyneisyyttä ku n- na llishall i ntoo n sekä o rganiso inti- ja yhteistyökykyä. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus valitsee viranhaltijat, joiden tehtäviin kuuluu päävastuualueen esimiehenä toimiminen. Hallintojohtaja toimii hallinnon päävastuualueen esimiehenä. Hallintojohtajan palkkaus määräytyy KWES:n mukaan ja ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkä rintod istus terveyd enti lastaan. Kun nanhall itus suorittaa hal i ntojohtajan virkavaalin siten, että hallintojohtajan virkaan valitaan lukien BBA tradenomi vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen Samalla kunnanhallitus - päättää, että Heli Rummukaisen virkasuhteeseen ei sovelleta 6 kk:n koeaikaa, koska hän on ollut kunnan palveluksessa hallintojohtajan tehtävässä ylí kaksi vuotta - vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa/kk ja - myöntää matkapuhelinedun. valitsee Heli Rummukaisen kieltäytymisen varalle yhteisöpedagogi YAMK Mervi Hotokan edellä mainituin palkka eduin. Lautakunta qr ûì /)'\

5 HRVENSALMEN KUNTA 233 Päätös: Keskustelun aikana Risto Pesonen esitti, että hallintojohtajan ja varahenkilön vaalit käydään suljettuina lippuäänestyksinä ja erikseen. Kun nanhallitus hyväksyi esitetyn menettelyn. Aäntenlaskijoiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Risto Pesonen. Kun nanhallitus hyväksyi val ittavalle ha i ntojohtaja le ku n nanjohtajan esityksen mukaiset edut ja päätti, ettei Rummukaisen tullessa valituksi sovellettaisi koeaikaa. Risto Pesonen esitti myós as an jättämistä pöydälle, mutta esitys ei saanut kannatusta ja siten raukesi. Äänestyslippuja jaettaessa puheenjohtaja selvensi, että äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Hallintojohtajan vaalissa annettiin 7 ääntä. Aänet jakautuivat seuraavasti: Heli Rummukaínen 5 ääntä Mervi Hotokka 2 ääntä valitsi hallintojohtajaksi lukien BBA tradenomi vt. hallíntojohtaja Heli Rummukaisen. Varahenkilön vaalissa annettiin 7 ääntä Aänet ja kautuivat seuraavasti Mervi Hotokka 4 ääntä Outi Teittinen 2 ääntä 1 tyhjä äänestyslippu valitsi Heli Rummukaisen kieltäytymisen varalle yhteisöpedagogi YAMK Mervi Hotokan edellä mainituin eduin. Lautakunta q4 fl

6 HRVENSALMEN KUNTA 234 JÄTEMAKSUTAKSAN TARKSTAMNEN Tekn ltk./15.1o S Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vastaanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. Jätelain 5 luvun 28 $:n ja 30 $:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvíen kustan nusten kattam iseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Jätemaksuihin on tehty 4-5 o/oin korotus. Jätevero nousee alkaen 50 eurosta 55 euroon/tonni, mikä vaikuttaa myös yhdyskuntajätteen h intaan. Liitteenä nro 1 esitys jätemaksutaksasta Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 1 olevan jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan Päätös Hyväksyttiin. Khall $ 2391 Liite 1 hyväksyy liitteen 1 mukaisen teknísen lautakunnan esityksen jätemaksutaksasta alkaen. Päätös Hyväksyttiin Lautakunta 'W N\04

7 HRVENSALMEN KUNTA 235 LAUS U NTOPYYNTÖ TOVOLA-MYNTT LÄ-PCNUVES RANTAOSAYLESKAAVAN MUUTOS Khall $ 2401 Mäntyharjun kunta pyytää lausuntoa kunnassa vireille tulleesta To ivola-myntti lä-peruvesi rantaosayleiskaavan mu uto ksesta, joka koskee Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-aluetta. Kaavamuutosalue sijaitsee Saarvan järvenli ka lahden kohdal la Mati n n iemessä kuntokesku ksesta pohjoiseen. Kaavamuutosalueen maanomistaja on ltä-suomen päihdehuollon kuntayhtymä. Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään S 42 hyväksynyt yleiskaavan muutosta koskevan osal- istu m is- ja arvio i ntisu un n itelman sekä kaava uo nnosasia ki rjat. Asiakirjat pidetään MRK 52 ja 63$:n ja MRA3Og :n mukaisestijulkisesti nähtävillä välisen ajan Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupísteessä ( os. Asematie 3) sekä kunnan internet-sivu il la www. mantvhariu.filkaavo itus < kaavoja vi reille. Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoanne mennessä kirjallisesti osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninnen lautakunta, PL Mäntyharju tai sähköpostitse: esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavasta. Päätös Hyväksyttiin tt Lautakunta q f^û

8 HRVENSALMEN KUNTA ETUOSTO-O KEU DEN KAYTTAM NEN KOSKEN VLKONHARJULLA SJASEVAN T- LAN RN:O 3:1 1 1 KNTESTÖTNUPPNN Khall Kunnalle toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen ja siihen liitetyn kauppakirjan (liite 2) mukaan Ritva Jermon kuorinpesä on myynyt Jari Vesalaiselle päivätyllä kauppakirjalla Hirvensalmen kunnan Pöyrynkylässä sijaitsevan Virkko RN:o 3:111 -nimisen tilan ( ) euron kauppahinnasta. Tilan pinta-ala on 13,239 ha. 236 Kiinteistö sijaitsee liitteenä 3 olevan kartan mukaisella alueeila, joka rajoittuu kiinteistöön ja jossa on toteutettu kuruneen kesän ja syksyn aikana vedenhankinnan koepumppausta. Koepumppauksen tarkoituksena on ollut selvittää Mikkerin seudun kuntien vedenhankinaa. Tutkimukset on toteutettu SEVERhankkeen tiimoilta, jossa ovat mukana Hirvensalmen kunnan lisäksi Mikkelin kaupunki, Puumala ja Etelä-Savon Ely-keskus. Koepumppaukset aloitettiin ja lopetettiin Aluetta on tutkittu vedenhankintaan jo 197O-luvulla ja nyttemmin vuodesta 2013 SEVER-hankkeen myötä. Tutkimusraportin mukaan alue soveltuu vedonottoon ja lupaa voidaan hakea 750 m3/d vedenotolle vähäisten ympäristövaikutusten perusteella. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava (liite 4). Nyt on valmisteilla yleiskaavan tarkentaminen (liite b), jossa alueen virkistys- ja suojelutarpeita on tarkennettu ja pohjavedenottamo on merkitty kaavaan. Yleiskaavan tarkentaminen on ehdotusvaiheessa. Kaupan kohteena oleva kiinteistö sijaítsee 1. ruokan pohjavesialueella ja alueen läpi johtaa kunnallistekniikka, jossa on varauduttu raakavesijohdolla johtamaan pohjavesikaivosta raakavesi veden käsittelyla itoksi i n. Kunnan on perusteltua käyttää etuostolain (608/77) mukaista oi keuttaan yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin, koska kaupan kohteensa oleva kiinteistö sijaitsee fyysisesti aivan koepumppaus kaivon vieressä ja kiinteistö sijaitsee 1. luokan pohjavesialueeila. Yleiskaavan tarkennuksella kunta pyrkii varmistamaan alueen yhdyskuntarakentamisen edellytykset ja turvaamaan virkistys- ja suojelutarpeet. päättää käyttää edellä mainituilla perusteluilla etu ostolain (608177) mukaista kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö luovutuskirjan mukaisilla ehdoilla Päätös Hyväksyttiin Lautakunta ffi hû

9 HRVENSALMEN KUNTA 237 KUN NANV RASTON S ULKEM N EN Khall S 2421 Henkilökunta es ttää kunnanhallitukselle, että kunnanvirasto pidettäisi i n su ljettuna Vuosien kokemus osoittaa, että joulun aikaan virastolla ei ole juurikaan asiakkaita, ja koska kyseiselle ajankohdalle sattuu kaikki joulun pyhäpäivät, suuri osa henkilöstöstä pyrkii sijoittamaan vuos lomapäiviä pyhien yhteyteen. Näin ollen paikalla ei kuitenkaan olisi montakaan työntekijää. VÍrasto on ollut suljettu joulun aikaan aiemminkin, eikä asiakkailta ole tullut negatiivista palautetta. Ko. päivät henkilökunta korvaisi vuosilomistaan, ottaisi palkattomana tai korvaisi jollain muulla tavalla esimiestensä päätöksillä. Jos joillakin on sovittuja työasioita (esi m. rakennustarkastus ta i vuodenvaihteen taloushal in non työt), tai henkilö haluaa olla työssä tuona aikana, myös siitä on sovittava esimiesten kanssa. päättää, että kunnanvirasto on suljettuna Päätös Hyväksyttiin pöytäkirjantarkastajien ïülå?,fiä 4 fi\{f

10 HRVENSALMEN KUNTA LMOTUSASAT 238 Khall S Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym asiakirjat tai kirjeet: 1 Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY Luonnonsuojelulain 72ag;n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis - ja levähdyspaikan määrittämisestä Päätös ESAELY 1207 lo päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta 2 Aluehallintovirasto työsuojelutarkastu ksen pöytäki rjat 3 Mikkelin Kaupunki Etelä-S avo n Pe lastusla uta ku n na n pöytä k irja Hirvensalmen kunta Tarkastuslautakun nan pöytäkirja O1 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirja O Teknisen lautakunnan pöytäkirja Teknisen johtajan päätös teknisen toimen tilojen vuokrista yms. käyttömaksuista v.2015 merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eívät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Hyväksyttiin r-autarunta lt W" dr

11 HRVENSALMEN KUNTA OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS 239 M UUTOKSENHAKUKELLOT / rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valm istelua ja täytäntöönpanoa. lät: 235,236,237,240, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 g:n päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin HVal 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan la seuraaviin päätöksiin eisaa hakea muutosta valittamalvalituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan Pykälät: $ Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Säh markkinaoikeus fi Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 g:n mukaan: Pykälät: $ Aika: 30 päivää tä-suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, TO1O1 Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: ita-suomi. fi Valitusosoitus etuostolain 22 $:n mukaan: Pykälät: $ 241 Aika: 30 päivää tä-suomen hallínto-oikeus: Postiosoite PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi:029 SO Sähköposti: O KAS UVAAT M USOHJ E ET Oi kaisuvaatimusvi ranoma nen -a ka seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus osoite: Keskustie 2, s2sso Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (01S) 4S1 320 Sähköposti: h irvensalm irvensalm i.fi Pykälät: S 238,239 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 kuluessa päätöksen tiedoksisaannista llautakunta l:1"." tm) 01C

12 HRVENSALMEN KUNTA 240 Oikaisuvaatim uksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on ilmivaatimus urneen se on Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus Laurakunta lnarütus lm r û

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot