ARENE ry:n tietohallintohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENE ry:n tietohallintohanke"

Transkriptio

1 ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kartoituksen toteutus Tulokset Johtopäätökset, pohdinta ja suositukset Tehtyjen tukisovellusten hyödyntäminen tulevaisuudessa Tarpeet rajapinnoille Suositukset Lähteet Liitteet... 11

3 1. Johdanto Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa käytetään opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmänä muutamaa eri järjestelmää. Laajimmin käytössä on WM-datan WinhaPro, jota käyttää 20 ammattikorkeakoulua. Asio-datan opiskelijahallinto-ohjelmistoa käyttää neljä ammattikorkeakoulua ja StarSoftin Primusta yksi. Lisäksi kolmella ammattikorkeakoululla on käytössään kullakin itse tehty opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmä. (Ineo, 2007.) Erityisesti kaupalliset ohjelmistot keskittyvät tiettyjen toimintojen palvelemiseen, joten ammattikorkeakouluissa on kehitetty tukisovelluksia palvelemaan muita tarpeita. Näitä sovelluksia on kehitetty itse korkeakoulun sisällä sekä kolmansien osapuolten eli muiden ohjelmistotoimittajien kanssa. ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen yhtenä tehtävänä oli kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää eri tahoilla tuotettuja tukisovelluksia määriteltävän järjestelmän toteutuksessa. Kartoitusta tehtäessä ei ole ollut tiedossa, millä tavalla uusi järjestelmä toteutetaan: valmis kaupallinen tuote olisi yhtä mahdollinen kuin täysin alusta itse toteutettava järjestelmäkin. Tätä ei siis voitu huomioida kartoitusta tehtäessä, vaan tämä vaikuttaa mahdollisesti myöhemmin siihen, miten kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää. Toteutustavasta riippumatta kartoituksella on kaksi pääasiallista tarkoitusta: selvittää, voitaisiinko joitakin ammattikorkeakoulujen tukisovelluksia käyttää hyödyksi uutta järjestelmää toteutettaessa joko suoraan tai referenssikohteena selvittää, millaisia rajapintatarpeita ammattikorkeakoulujen nykyiset tukisovellukset aiheuttaisivat uudelle opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmälle, mikäli ne olisivat käytössä vielä uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 2. Kartoituksen toteutus Kartoitus toteutettiin siten, että ProAMK-projektin tekninen asiantuntija Tuukka Puumala vieraili eri ammattikorkeakouluissa tutustumassa järjestelmiin, joita ammattikorkeakoulujen eri edustajat esittelivät. Ammattikorkeakouluja lähestyttiin erilaisten verkostojen, muun muassa ammattikorkeakoulujen atk-päälliköiden AAPA-verkoston kautta. Kartoitukset tehtiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka ottivat yhteyttä sopiakseen kartoitusajankohdasta. Kutsuja tuli syys-joulukuun 2008 aikana yhteensä kymmeneen ammattikorkeakouluun. Näistä kaksi vierailua jäi toteutumatta yhteensopimattomien aikataulujen vuoksi, joten lopulta kartoituksia tehtiin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa, jotka olivat Laureaammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan

4 ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Stadian järjestelmiä kartoitettiin lähinnä uuden EVTEKammattikorkeakoulun kanssa muodostettavan ja toimintansa aloittavan Metropolia Ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Lisäksi tässä raportissa on huomioitu Lahden ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuvaamat järjestelmät Pitkärannan (2006) tekemässä kyselyssä. Kaikista mukana olevista ammattikorkeakouluista Oulun seudun ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän ammattikorkeakoululla on opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmänä Asio, muilla WinhaPro. Oppilaitokset, tapaamisajankohdat ja yhteyshenkilöt on listattu alla (Taulukko 1). Taulukko 1. Kartoituksen kohteet, aikataulu ja yhteyshenkilöt Ajankohta AMK Paikka Yhteyshenkilö klo 9-12 Laurea Tikkurila Päivi Aho klo 9-15 OAMK Oulu Pekka Koivukoski klo PKAMK Joensuu Olavi Pesonen klo Tampere Matti Hartikainen klo Turun AMK Turku Juha Kontio klo 9-15 Vaasan AMK Vaasa Timo Pitkäranta klo KPAMK Kokkola Jarmo Kauppinen klo Stadia / Metropolia Helsinki Marko Kukkonen Kartoituksessa keskityttiin ensisijaisesti sellaisiin järjestelmiin ja sovelluksiin, jotka ovat tavalla tai toisella yhteydessä opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmään, eli käyttävät sen tietoja tai tuottavat siihen tietoa. Keskeisintä kartoituksessa oli, että ammattikorkeakoulujen edustajat saivat itse määritellä, mitkä järjestelmät kokivat tärkeiksi esiteltäviksi. Mitään sovelluksia ei suoraan rajattu kartoituksen ulkopuolelle. 3. Tulokset Kartoitetut tukisovellukset ja järjestelmät on esitelty lyhyesti liitteenä. Varsinaisessa kartoituksessa listalle kertyi 92 sovellusta, ja Pitkärannan (2006) yhteenvedosta lista täydentyi vielä kymmenellä sovelluksella. Kartoituksen jälkeen järjestelmiä verrattiin ProAMK-määrittelyprojektin ensimmäisessä vaiheessa kuvattuihin prosesseihin (Kuva 1). Alla olevassa kaaviossa (Kuva 2) on kuvattu, kuinka monessa kartoituksessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa on käytössä järjestelmiä, jotka liittyvät kuvattuihin prosesseihin. Jotkut tukisovellukset vastasivat paljon joitakin kuvattuja prosesseja tai niiden osia (Prosessit, joita tukee). Joissain tapauksissa järjestelmä

5 ei välttämättä prosessin mukaisesti, mutta tuottaa jotain prosessin edellyttämää tietoa (Lisäksi). Esimerkiksi sähköinen henkilökohtainen opetussuunnitelma liittyy ensisijaisesti urasuunnitteluprosessiin, mutta lisäksi tuottaa opintotukiprosessissa tarvittavan asiakirjan, jolloin se tukee prosessia E1 ja lisäksi prosessia D3. Kuva 1. Yhteenveto ProAMK-määrittelyprojektissa kuvatuista prosesseista Lisäksi Prosessit, joita tukee 2 0 A0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 G1 G2 G3 Kuva 2. Ammattikorkeakoulut, joissa kuvattuja prosesseja tukevia järjestelmiä Selvästi eniten lukumäärällisesti tuetaan palauteprosesseja: lähes kaikissa kartoitukseen kuuluvissa ammattikorkeakouluissa oli käytössä tukisovelluksia, jotka tavalla tai toisella liittyivät opintojaksopalautteen keräämiseen. Nykyiset opiskelijahallintojärjestelmät (mukana WinhaPro ja Asio) eivät sisällä palautteenkeruutoiminnallisuuksia, mutta palautteen kerääminen nähdään selvästi erittäin tärkeänä ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta. Myös

6 raportoinnin tueksi on kehitetty monia erilaisia sovelluksia, kuten tietovarastoja ja niihin liittyviä automaattisia raportteja. Toinen vahvasti esiin noussut alue on koulutussuunnittelu. Opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien tekemiseen on kehitetty monia tukisovelluksia. Lisäksi sähköinen opinto-opas on Bolognan prosessin myötä tullut yleiseksi monissa ammattikorkeakouluissa, mikä on myös lisännyt tarvetta opetussuunnittelutyökalujen nopealle kehittämiselle. Laajat näitä tukevat ohjelmistot ovat Stadiassa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa käytössä oleva Toisu sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun käyttämä SoleOPS. Käyttäjähallintoon liittyviä palveluita on myös kehitetty ammattikorkeakouluissa runsaasti. Korkeakouluissa on tarvetta automatisoidulle käyttäjähallinnolle, koska henkilökunta ja opiskelijat muodostavat suuren joukon käyttäjiä. Onkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmän sisältää käyttäjähallintoon liittyviä palveluita vai ainoastaan tiedonsiirtomahdollisuuden erillisiin käyttäjähallintojärjestelmiin (mm. ProAMK, 2007). Haku- ja valintaprosesseihin, opiskelijapalveluprosesseihin ja opiskeluprosesseihin on kehitetty järjestelmiä vaihtelevasti. Opiskelun tukemiseen on kehitetty erityisesti tiedottamista helpottavia järjestelmiä, joissa muun muassa opintojaksototeutukselle osallistuville opiskelijoille voidaan lähettää tiedotteita portaalien, sähköpostin ja tekstiviestien välityksellä. Opiskelijoiden ohjausta ja opintojen suunnittelua on pyritty parantamaan sähköisten HOPSien avulla. Asioon liittyvä ehops on käytössä Oulun seudun ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa ja SoleHOPS Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluissa. Myös muissa oppilaitoksissa on pohdittu vastaavanlaisen toiminnallisuuden tuottamista tai hankkimista. T&K-toimintaa tukevia järjestelmiä tuli kartoituksessa esille erittäin vähän. Oulun seudun ja Tampereen ammattikorkeakoulut käyttävät hankehallinnon apuna Reportronic-ohjelmistoa, josta tietoa siirretään muihin järjestelmiin. Muuten T&K vaikuttaisi olevan tällä hetkellä hieman erillinen toiminto, joka ei kiinteästi liity opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmään. 4. Johtopäätökset, pohdinta ja suositukset Monissa ammattikorkeakouluissa on tehty pieniä ja suurempia järjestelmiä palvelemaan erilaisia tarpeita ja täydentämään opiskelija- ja opetushallintojärjestelmien toiminnallisuutta. Tämän otoksen perusteella Winhaa käyttävissä ammattikorkeakouluissa koettiin yleisesti ongelmaksi rajapintojen puuttuminen, jolloin omien järjestelmien integroiminen Winhan kanssa on vaikeaa. Winhan raporttikanta on yleisesti käytössä tiedon lähteenä, mutta tiedon

7 automaattiseen syöttämiseen on ratkaisuja ainoastaan opetussuunnitelmien osalta. Asiota käyttävissä ammattikorkeakouluissa integraatio-ongelmat eivät ole niin suuria. Kartoituksessa havaittiin, että monissa ammattikorkeakouluissa on rakennettu ratkaisuja samankaltaisiin ongelmiin. ARENE ry:n tietohallintohankkeen kaltainen yhteistyö voi poistaa merkittävästi päällekkäistä työtä ja auttaa levittämään parhaita käytäntöjä ja tehtyjä ratkaisuja. Tämän kartoituksen suurin ongelma on sen kattavuudessa. Kartoituksessa on mukana vain noin kolmannes kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Se, mitä kaikkia tukisovelluksia ammattikorkeakouluista otettiin mukaan kartoitukseen, riippui paljolti siitä, kuka tai ketkä olivat järjestelmiä esittelemässä. Vertailun vuoksi: Stadiassa tehtiin keväällä 2007 sisäinen kartoitus, jossa pyrittiin keräämään tiedot kaikista ammattikorkeakoulussa tehdyistä tai sinne hankituista web-pohjaisista sovelluksista. Sovelluksia kertyi yli sata, ja kartoituksen tekemiseen meni aikaa monta henkilötyökuukautta. ProAMK-projektin toisen vaiheen aikana ja käytössä olevilla resursseille ei mitenkään olisi ollut mahdollista tehdä vastaavalla tarkkuudella useissa ammattikorkeakouluissa. On kuitenkin huomioitava tämän kartoituksen tarkoitus. Jotta voidaan löytää mahdollisia referenssikohteita tulevan järjestelmän toimintojen suunnitteluun, ei tarvitse tietää kaikkia ammattikorkeakoulujen käyttämiä sovelluksia, vaan pyrkiä löytämään keskeisimmät tai sellaiset, jotka erityisen innovatiivisella ja toimivalla tavalla tukevat jotakin prosessia tai prosessin osaa. Vastaavasti rajapintojen suunnittelussa olisi etua mahdollisimman suuresta kattavuudesta, mutta muuttuvan toimintaympäristön vuoksi kattavakaan kartoitus ei mahdollistaisi kaikkien tulevaisuudessa tarvittavien rajapintojen määrittämistä kerralla. Palvelulähtöinen arkkitehtuuri, jota ProAMK-hankkeeseen on suunniteltu (Appelsiini, 2007), helpottaa järjestelmän kehittämistä jatkuvasti ja myös uusien rajapintojen määrittämistä tarvittaessa Tehtyjen tukisovellusten hyödyntäminen tulevaisuudessa Kartoituksessa ei tarkasteltu tarkemmin järjestelmien teknisiä toteutuksia. Lisäksi koska ei ole vielä päätetty, millä teknologioilla uusi opiskelijahallintojärjestelmä mahdollisesti toteutettaisiin, ei voida tässä vaiheessa arvioida, olisiko jotain nykyistä tukijärjestelmää mahdollista käyttää uuden järjestelmän moduulina. Todennäköisesti tällainen integrointi vaatisi ainakin lisätyötä, koska nykyjärjestelmiä ei juurikaan ole rakennettu palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaan. Sen sijaan mahdollisessa toteutusvaiheessa uuden opiskelijahallintojärjestelmän toiminnallista määrittelyä tarkennettaessa ammattikorkeakouluista voidaan löytää hyviä referenssikohteita joillekin käyttötapauksille.

8 Koulutusprosessipalveluiden suunnittelussa hyviä referenssikohteita voisivat olla erityisesti laajat opetus- ja vuosisuunnittelun ohjelmistot Toisu ja SoleOPS. Sähköisiä opinto-oppaita on toteutettu tavalla tai toisella lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa. ECTS-määritysten myötä opinto-oppaat ovat hyvin samankaltaisia, joten yhteiset tekniset toteutukset voisivat olla mahdollisia. Myös M1- ja M2-määrityksiä voisi olla hyödyllistä käyttää opetussuunnitelmien siirrossa suunnitteluvälineiden ja opinto-oppaan välillä, jolloin yhteiskäyttöisyys paranisi entisestään. Käyttäjähallinnossa keskeisimmät kysymykset liittyvät siihen, ovatko tunnukset identiteetti- vai roolipohjaisia ja miten erilaiset tapahtumat kuten läsnäolotietojen muutokset vaikuttavat tunnuksiin. Lisäksi on tärkeää määrittää, mikä osuus käyttäjähallinnosta kuuluu opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän piiriin ja mikä erillisten järjestelmien hoidettavaksi. Identiteettipohjaisuutta pohdittaessa yhtenä hyvänä referenssikohteena voisi olla Metropolian käyttäjähallinta. Opiskelijahaku- ja valintapalveluihin ei ammattikorkeakoulujen sisällä ole kehitetty erityisen paljon järjestelmiä. Eräs syy tähän on, että valtakunnalliset Opetushallituksen ylläpitämät järjestelmät kattavat merkittävän osan haku- ja valintapalveluista. Kuitenkin erillishakuihin, kuten erikoistumisopintoihin hakeutumiseen, on kehitetty sovelluksia, joita voisi käyttää referenssinä. Lisäksi yhteishaussa valittujen opiskelijoiden todistusten tarkistaminen on vaihe, joka puuttuu kokonaan ProAMK:n prosessikuvauksista. Tämä on kuitenkin yksi huomioitava tehtävä, ja tähän Laureassa kehitetty TOTO tarjoaa mahdollisen referenssikohteen. Opiskelijapalveluissa ei noussut kartoituksen aikana esiin erityisiä yksittäisiä referenssikohteita, vaan kaikki tuolle alueelle kehitetyt palvelut ja sovellukset voisivat olla hyödyllisiä uusia opiskelijapalveluita kehitettäessä. Opiskeluprosessipalveluista erityisesti olemassa olevat HOPS-järjestelmät eli SoleHOPS ja Asioon liitettävä ehops voisivat olla hyödyllisiä referenssikohteita sekä yhteistä opiskelijahallintojärjestelmää suunniteltaessa että jo ennen sitä kaikille, jotka suunnittelevat omien ehopsien toteuttamista. Myös Asioon tehdyt kvtoiminnan liittymät voisivat erityisen olla hyödyllisiä referenssikohteita. Tässä on ehdotettu referenssikohteiksi muutamia erityisen hyvin sellaiseksi soveltuvia järjestelmiä. Kuitenkin myös muut prosesseja tukemaan kehitetyt sovellukset ovat hyödyllisiä referenssikohteita, ja uusia palveluita kehitettäessä kannattaakin tutustua kaikkiin muihinkin vastaavaa tarkoitusta palvelemaan tehtyihin järjestelmiin. Tällä hetkellä yleisimpiä tietojärjestelmien kehityskohteita ammattikorkeakouluissa näyttäisivät olevan ehops, erilaiset portaaliratkaisut, tiedotusratkaisut, raportointi ja tietovarastointi sekä opetussuunnittelutyökalut. Näiden kehittämisessä kannattaa varmasti tehdä yhteistyötä ja

9 käyttää referenssikohteina muiden ammattikorkeakoulujen järjestelmiä riippumatta siitä, toteutetaanko yhteinen opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmä vai ei Tarpeet rajapinnoille Kartoituksessa nousi esiin monia selviä tarpeita siitä, mihin opiskelija- ja opintohallinnon tietoihin täytyisi nykyisten tukijärjestelmien päästä käsiksi. Näitä ovat muun muassa: opiskelijatiedot opiskeluoikeus- ja läsnäolotiedot opetussuunnitelmat ja opintojaksototeutukset opintosuoritustiedot ilmoittautumistiedot toteutuksiin ja uusintakokeisiin hakijatiedot henkilökunnan tiedot monenlaiset tiedot erilaisten raporttien koostamista varten Nykyiset tukisovellukset erityisesti Winhaa käyttävissä ammattikorkeakouluissa pääasiassa lukevat opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän tietoja; poikkeuksena esimerkiksi opetussuunnitelmien ja opintojaksojen siirto Winhaan. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että tietoa voisi siirtää kahteen suuntaan. Web service -rajapintojen ajatuksena on, että tietoa voidaan syöttää järjestelmään ohjelmallisesti ohittamatta järjestelmän logiikkaa. Appelsiinin (2007) kuvaaman suositellun arkkitehtuurin mukaan opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmä sisältäisi integraatiorajapinnan, jolla sekä järjestelmän sisäiset prosessit että mahdolliset ulkoiset järjestelmät käyttävät järjestelmän alemman tason palveluita. Tällaisella arkkitehtuurilla kaikki järjestelmän toiminnallisuus on saavutettavissa myös teknisten rajapintojen kautta. Tällä tavalla voidaan tarjota yhteiseen järjestelmään yhteisiä käyttöliittymiä ja silti samalla tarjota yksittäisille ammattikorkeakouluille mahdollisuus kehittää omia järjestelmiä, joilla mahdollisesti toimintaa voitaisiin entisestään parantaa. Mikäli järjestelmä toteutetaan tällaista arkkitehtuuria noudattaen, ei tässä vaiheessa ole tarpeellista erikseen määritellä, mitä rajapintoja nykyiset järjestelmät tarvitsevat. Arkkitehtuuri mahdollistaisi rajapintojen kautta pääsyn kaikkeen siihen tietoon, mitä järjestelmän käyttöliittymilläkin voidaan manipuloida. Nämä rajapinnat tulisi määritellä tarkemmin toteutusvaiheessa.

10 4.3. Suositukset Jotta kartoitusta saataisiin kattavammaksi, tätä työtä tulisi jatkaa. Sen onnistuminen edellyttää ammattikorkeakoulujen kiinnostusta tehtävää kartoitustyötä kohtaan; syksyn aikana kiinnostusta on ollut kohtuullisen hyvin. Jos toteutetaan täysin räätälöidysti uusi opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmä, tulisi kartoituksen perusteella arvioida, mitä järjestelmiä voitaisiin käyttää referensseinä kutakin määriteltyä käyttötapausta tarkennettaessa. Lisäksi kartoitusta tulisi käyttää apuna, kun määritellään järjestelmän tarjoamia teknisiä rajapintoja. Jos uudeksi opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmäksi päätetään ottaa jokin enemmän tai vähemmän valmis ratkaisu, kartoituksen pohjalta tulisi selvittää, miten hyvin arvioitava järjestelmä toimisi nykyisten järjestelmien kanssa ja kattaisiko arvioitava järjestelmä jotkin nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet osittain tai kokonaisuudessaan. Jo nopeallakin aikavälillä ennen yhteisen opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmän toteuttamista kartoitusta voisi käyttää helpottamaan yhteistyön lisäämistä. Monissa ammattikorkeakouluissa on tehty tai vähintäänkin suunniteltu hyvin samankaltaisia tukisovelluksia ja järjestelmiä. Tämä kartoitus voi auttaa selvittämään, olisiko muissa ammattikorkeakouluissa jo tehty sovelluksia, joita voisi mahdollisesti hyödyntää jonkin oman järjestelmän kehittämisessä tai suunnittelussa. Lähteet Appelsiini (2007). ProAMK-yleisarkkitehtuurin suunnittelu. Osa ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen teknistä selvitystä. Ineo (2007). Järjestelmäluettelo. Osa ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen teknistä selvitystä. Pitkäranta, Timo (2006). Olemassa-/suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin. Yhteenveto kaikista saaduista vastauksista. ProAMKmäärittelyprojekti. ProAMK (2007). Kooste toisen lausuntokierroksen lausunnoista. ProAMK-määrittelyprojekti. Taulukossa 1 kuvatut vierailut ammattikorkeakouluissa (syksy 2007). [Ei viitattu erikseen]

11 Liitteet Kartoitettujen järjestelmien kuvaukset

12 Kartoitusraportti LIITE 1 Laurea Laurean tentti-ilmoittautuminen Prosessit, joita tukee: Uusintakokeisiin ilmoittautuminen, myös toteutuksen osien uusimiseen. E4. Uusintakokeeseen tai tenttiin ilmoittautuminen Winha ei mahdollista toteutuksen osien uusimista, joten tarvittiin oma järjestelmä. Laurean opetussuunnitelmat on muodostettu kymmenen opintopisteen kokoisista laajoista opintojaksoista, joita opettajat pilkkovat toteutuksissa. Winha Laurea Opiskeluoikeuden palautushakemus Jos opiskelija menettää opinto-oikeuden ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, hän voi anoa palautusta sähköisen, esitäytetyn lomakkeen avulla. Prosessit, joita tukee: D1. Opiskeluoikeuden hallinta Opinto-oikeuden palautuksia anotaan paljon, sähköinen anomusprosessi nopeuttaa asiointia ja käsittelyä. Opiskelija täyttää anomuksen, jossa hänen perustietonsa on esitäytettynä Opintoasiainpäällikkö hyväksyy anomukset, joissa opiskelija voisi suorittaa opinto-oikeusaikana opinnot loppuun. Jos opintoasiainpäällikkö arvioi, että opintojen suorittaminen opintooikeusaikana ei olisi mahdollista, hän esittää koulutusalajohtajalle hylkäämistä Winha Laurea Wilperi Ajantasaisia tilastoraportteja seurantaa varten Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Mahdollistaa AMKOTA-tietoja ajantasaisemman raportoinnin sekä raporttien tarkemman tarkastelun (mistä luvut syntyvät). AMKOTAan kerättävä numeerinen tieto eronneet, läsnäolevat, poissaolevat, eronneet, valmistuneet voidaan tutkia tarkemmin tietyn ryhmän opiskelijoita (esim. ketkä ovat poissa) Voidaan katsoa nykyistä tilannetta Winhalta tai jäädytettyä tilannetta (tilastopäivät) Opintojen edistymisen raportit, kuinka moni on suorittanut kuinkakin paljon opintoja käytettyjen läsnäolokausien mukaan Opintotoimisto voi jo ennen KELAn edistymisen seurantaa tutkia, ketkä opiskelijat ovat suorittaneet toteutusten osia siten, että opintojaksot ovat vielä kesken Winha

13 Kartoitusraportti LIITE 2 Laurea Laurean opinto-opas Sähköinen opetussuunnitelmien tallennusväline ja opinto-opas. Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu ECTS-vaatimusten mukainen opinto-opas. 1. Opettaja määrittää opettamilleen toteutuksille tai toteutuksen osille tentit 1. Lisätietoja, joita ei mahdollista laittaa Winhalle: (laitetentti, varsinaisen tentin ajankohta, tentin arvioijat, tentin välineet 2. Villi kortti -mahdollisuus: opiskelija voi anoa oikeutta osallistua toisen toteutuksen tenttiin, jos hänen omalle toteutukselleen ei ole enää tenttejä 2. Opiskelija ilmoittautuu tentiin tai anoo villiä korttia 3. Opintotoimisto näkee listan ilmoittautumisista 4. Opintotoimisto tekee tenttikuoret (muovitasku, jossa tunnistetiedot) ja kysymykset, jos ne on tallennettu. Jos ei tallennettu, opettaja voi lisätä kysymykset käsin muovitaskuun. Winha (OPSnet) Laurea Lautanen Vuosisuunnitelmien ja toteutusten teko Prosessit, joita tukee: A3. Opintojaksototeutus, A4. Opettajan työaikasuunnittelu Toteutussuunnittelu ja toteutusten tarjoaminen opiskelijoille Winha (OPSnet) Laurea TOTO - todistusten tarkistus Apuohjelma yhteishaussa valittujen päättötodistusten tarkistusta varten. Prosessit, joita tukee: ei kuvausta Yhteishaussa hakija ilmoittaa itse päättötodistuksen arvosanat, joista lasketaan hänelle valintapisteitä. Valittujen todistuskopioista tarkistetaan, onko tiedot ilmoitettu oikein. TOTO nopeuttaa tarkistamista, koska yhteishakurekisteristä tietojen tarkistaminen yksitellen olisi erittäin hidasta. Hakutoimistolle yhteenvetonäkymä hakijan todistuksen arvosanoista, jotta niitä voidaan verrata hakijan toimittamiin todistusjäljennöksiin. AMKYH-siirtotiedosto

14 Kartoitusraportti LIITE 3 Aikuiskoulutuksen nettihaku Sähköinen haku erikoistumisopintoihin (ja aiemmin myös tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen) Prosessit, joita tukee: C2. Hakemusten käsittely Valtakunnalliset hakujärjestelmät eivät koske erikoistumisopintoja, järjestelmällä helpotetaan hakijoiden ja hakutoimiston toimintaa. erikoistumisopintojen hakeminen sähköisesti hakijalistat, pisteiden antaminen hyväksymiskirjeiden tulostus hakijat antaa itse tiedot ja todistukset tarkistetaan lopuksi ulkomaisilta hakijoilta vaaditaan postitse todistukset o kansiossa kopioita erimaalaisista todistuksista aitouden tunnistamisen helpottamiseksi o suunnitteilla maatietokanta, jossa todistusmallit ja niihin liittyvät ohjeet graafiset tilastot (hakijamäärien reaalitilanne) mittareita ("mistä saanut tiedon koulutuksesta?") Hakijatiedot siirretään Asioon. AMKOREKiin tiedot pitää syöttää käsin, mutta se koskee vain tutkintoon johtavaa koulutusta. Asion kv-liittymät Asioon liitettyjä kansainväliseen vaihtoon liittyviä palveluja Prosessit, joita tukee: E5. KV-liikkuvuus Helpottaa kv-liikkuvuuden koordinointia sopimustietokanta kv-liikkuvuuden tiedot o liikkuvuustietojen kirjaus henkilökunnalle ja opiskelijoille o tällä hetkellä vaihtoon lähtevät ja saapuvat opiskelijat kirjataan o jatkossa ei opiskelijoita kirjata erikseen, vaan hyväksytystä hakemuksesta tiedot siirtyvät suoraan liikkuvuustietojen siirtoraportit: siirrot AMKOTAan ja muihin raportteihin sähköinen vaihtoon haku sähköiset ulkomaan opintojaksojen raportit o vaihtoraportit näkyvissä nimettöminä muille opiskelijoille, voi hakea erilaisilla hakuehdoilla majoitusten kirjausjärjestelmä saapuneiden vaihto-opiskelijoiden majoituksen järjestämiseen Osa Asiota

15 Kartoitusraportti LIITE 4 ehops (Asio) Sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Prosessit, joita tukee: E1. Urasuunnittelu D1. Opiskeluoikeuden hallinta, D4. Opintotuki, E5. KV-liikkuvuus HOPS on tärkeä opintojen ohjauksen väline, ja sähköisenä sen ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa. Lisäksi HOPSia tarvitaan eräissä anomusprosesseissa. alkoi sähköisenä opintosuunnitelmana nykyisin myös urasuunnittelun työkalu o kysymyksiä, joihin vastataan vuosittain lisänä kv-hops o sähköinen Learning Agreement -lomake o ulkomaan opinnot opiskelija tekee HOPSin itse käyttäen pohjana OPSia o kaikki opinnot tulevat opsista, ja opiskelija poistaa ylimääräiset opintojaksot o opiskelija voi myös lisätä esim. vapaasti valittavia opintoja tuutorit ja opinto-ohjaajat voivat katsella opiskelijoiden HOPSeja toiminta o opetussuunnitelmatietokannasta näytetään ops o hyväksilukemusanomusten sähköinen käsittely o tuutor ei voi mukata, mutta voi nähdä samat o liite opintotukihakemukseen automaattisesti Prosessit, joita tukee: OPSit opintosuunnitelmatietokannasta, arviot Asiosta Ko- ja valintaperustetietokanta Koulutusohjelmatietokanta ja valintaperustetietokanta (tällä hetkellä erilliset, mutta yritetään yhdistää) A0. Koulutusohjelmasuunnittelu, C1. Koulutustarjonnan julkistaminen Koulutusohjelmatietokantaan kerätään erilaisia oppaita (opinto-opas, hakijan oppaat) varten koulutusohjelmien tiedot. Valintaperustetietokantaan kerätään valintaperusteet opetushallitusta varten. Koulutusohjelmatietokanta: koulutusohjelmien kuvaukset oppaita varten tiedot siirtyy sähköiseen opinto-oppaaseen sen jälkeen, kun ne on siirretty lopulliseksi on vaatinut opettelua tiukkojen aikarajojen noudattamiseen tiedot lukitaan odottamaan päätöstä, ja rehtorin päätöksen jälkeen ne merkitään lopulliseksi Valintaperustetietokanta: valintaperusteiden kerääminen OPH:ta varten kukin yksikkö voi syöttää omat tietonsa Tilat: valmisteilla, valmis, tarkastus, lopullinen opintoasiat tarkistaa ja siirtää lopullinen-tilaan lopulliset siirtyvät suoraan www-sivuille helpottaa tarkistamista, kun kaikki samassa paikassa Tiedot sähköiseen opinto-oppaaseen ja www-sivujen hakuosioon.

16 Kartoitusraportti LIITE 5 Mittaristo Raportointi- ja seurantatyökalu Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Järjestelmällä voidaan kerätä erilaisia raportteja opiskelijahallintojärjestelmästä sisäisille toimijoille ja ylläpitäjälle. kerätään erilaisia raportteja sisäisesti ja ylläpitäjälle syötetään tavoitteet, toteutmat opiskelijahallintojärjestelmästä mittaristoja tulee jatkuvasti lisää, oma järjestelmä mahdollistaa joustavuuden raporttien tulostus johtajien kokouksia varten Siirto QPR:n on testattu (ASCII-siirtotiedosto) ja toimii. Opintojakso- ja opetussuunnitelmarekisteri Opintojaksojen ja opetussuunnitelmien luominen ja tietojen tallentaminen Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu Opetussuunnitelmien ja opintojaksojen luominen ja hyväksyminen Opintojaksorekisteri o opintojaksojen tallennus ja luokittelu o hyväksymiskäytännöt muuttunut, uusin käytäntö on, että opetussuunnitelmat ja opintojaksot hyväksytään samalla o tekstikenttien kääntäminen Opintosuunnitelmarekisteri o yksiköittäin käyttöoikeuksia o moduulien luominen, opintojaksot moduuleihin, ajoitukset (lukusuunnitelma) o opintojaksot haetaan opintojaksorekisteristä o osaamisalueiden lisääminen joko koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti o matriisimalli: osaamisalueiden ja opintojaksojen (ja - kokonaisuuksien) yhdistäminen o osaamisaluetiedot tulossa myös verkko-opinto-oppaaseen Tiedonsiirto Asioon Oracle-kantojen välisenä tiedonsiirtona, tehdään erillisellä toiminnolla. Asiakasrekisteri Henkilöstön ja sidosryhmien yhteystiedot B2. Käyttäjäpalvelut (henkilökunta) Ensisijainen tallennuspaikka henkilöiden yhteystiedoille Opetusharjoittelutietokanta Harjoittelupaikan tarjoaminen E6. Harjoittelu Auttaa työelämää tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

17 Kartoitusraportti LIITE 6 Avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen avoimeen amk:uun ja täydennyskoulutukseen E3. Sopimuspohjaisiin ulkopuolisiin opintoihin hakeutuminen Yliopisto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautuminen erityisiin sopimusopintoihin E3. Sopimuspohjaisiin ulkopuolisiin opintoihin hakeutuminen Sopimuspohjaisiin opintoihin ilmoittautuminen sidosryhmille (yliopistoopiskelijat) Sähköpostilistojen teko Ryhmä-, koulutusohjelma-, yksikkö- tai toteutuskohtaisten sähköpostilistojen teko tarpeen mukaan E2. Osallistuminen opintojakson toteutukselle Mahdollistaa kohdennetun tiedottamisen esimerkiksi toteutuksen opiskelijoille Asio Opiskelijatietonäkymä Web-näkymä Asion opiskelijatietohin Helpottaa opiskelijatietojen tarkastelua paikkariippumattomasti Asio Opiskelijakunnan jäsenrekisteri Opiskelijakunnan jäsenrekisteri Prosessit, joita tukee: B3. Opiskelijakunta Tilanvarauskalenteri Tilojen varaukset Turnitin-plagioinninestojärjestelmä Automaattinen plagioinnin tarkastaja

18 Kartoitusraportti LIITE 7 Helpdeskin palvelupyyntöjärjestelmä Palvelupyyntöjen teko ja käsittely Henkilökunnan yhteystiedot Henkilökunnan yhteystietojen ja kuvien hakeminen Käsiterekisteri Käsitteiden ja niiden käännösten tallennus ja muokkaus Reportronic Projektinhallintajärjestelmä Prosessit, joita tukee: G3. Hankehallinto Projektinhallinta T&K-hankkeissa jossa ulkopuolista rahoitusta, koulutusprojekteissa ja myös omissa sisäisissä hankkeissa, joilla oma kustannuslinja kirjanpidossa T&K-hankerekisteri toimintoja o Perustiedot hankkeista o hankkeiden luokittelu o raportteja voidaan tehdä itsekin o kustannusten hallinta o asiakirjat Prosessit, joita tukee: henkilötiedot LDAPista, taloushallinto, siirto hankeportfolioon (www-sivu) suunnitteilla Zef Solutions -palautejärjestelmä Palautekyselyiden luominen F1. Laadunvarmistuksen tuki (yleinen malli)

19 Kartoitusraportti LIITE 8 PKAMK SoleOPS Opetus- ja toteutussuunnittelun työkalu Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu, A2. Opetustarjonta (lukuvuosi), A3. Opintojaksototeutus, A4. Opettajan työaikasuunnittelu Opetussuunnittelun ja vuosisuunnittelun työkalu - opetussuunnitelmat - lukuvuosisuunnitelma (ajoitukset) - opiskelijoiden haku Winhan raporttikannasta - Opiskelijalle lukuvuosisuunnitelmat - OPOlle o opiskelijan HOPS, itsearviointi, osaamisalueet, lähtötaso ja tavoitetaso sekä vuosittainen arviointi o Osaamisalueet ARENEn sivuilla o kehityskeskustelun muokkaus - OPS-matriisi: o Mitä osaamisjuonteita mikäkin opintojakso kehittää o koulutusohjelmajohtajat ja opettajat tekevät arviot ja tallentavat - SoleOPS otettu käyttöön kesänä 2007, pohjana oleva OPSnet otettu käyttöön 2002 Winha (opiskelijatiedot, opsien siirto Winhaan OPSnetilla, tulevaisuudessa mahdollisesti web service) PKAMK SoleHOPS Sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Prosessit, joita tukee: E1. Urasuunnittelu HOPS on tärkeä opintojen ohjauksen väline, ja sähköisenä sen ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa. Lisäksi HOPSia tarvitaan eräissä anomusprosesseissa. - kehityskeskustelu, itsearviointi - ehops o ryhmän pakolliset opinnot pohjana HOPSiin o voi muokata lisäämällä valinnaiset ja poistamalla vaihtoehtoisista ylimääräiset o HOPS lähetetään opolle vahvistettavaksi o pohjaan tuodaan raporttikannasta myös arvioinnit o suunniteltu korvaavuushakemuksia HOPSin yhteyteen Opiskelija- ja suoritustiedot Winhasta PKAMK Uusintatenttitarrat Tenttitarrojen tulostaminen Winhan raporttikannasta E4. Uusintakokeeseen tai tenttiin ilmoittautuminen Helpottaa uusintakokeiden järjestelyjä Toimipistekohtaiset tenttitilaisuudet, toimipisteiden toimistosihteerit tulostavat tarrat Winhan uusintakoeilmoittautumisten perusteella. Winhan raporttikanta

20 Kartoitusraportti LIITE 9 PKAMK Opiskelijoiden käyttäjätunnukset Käyttäjätunnusten luominen raporttikannan perusteella Prosessit, joita tukee: B1. Käyttäjäpalvelut (opiskelijat) Automatisoi käyttäjähallintoa Opiskelijoiden käyttäjätunnusten siirto automaattisesti AD:iin sekä tunnusten päivitys ja poisto läsnäolokoodien perusteella. Winhan raporttikanta PKAMK PKAMK:n Opala Oma valmistumispalaute valtakunnallisen lisäksi Prosessit, joita tukee: F1.2 Valmistumispalaute PKAMK ReportService Suorien kyselyiden teko Winhan raporttikannasta Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Erilaisien raporttien saaminen tarpeen mukaan Winhan raporttikanta PKAMK OTHaR - Opintotukihakemusrekisteri Opintotukihakemusten käsittely Prosessit, joita tukee: D4. Opintotuki Helpottaa opintotukihakemusten käsittelyprosessia ja parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa - hakemusten vastaanottamisen kirjaus - esityslistat opintotukilautakunnan kokoukseen - Hakemukseen tietoja Winhasta, loput tiedot kirjataan käsin, tosin jotkut tiedot voisivat tulla suoraan SoleOPSista - esityslistojen ja pöytäkirjojen luonti - lausuntojen luonti ja tulostus Winhan raporttikannasta opiskelija-, läsnäolo- ja suoritustiedot PKAMK TOTO - todistusten tarkistus Apuohjelma yhteishaussa valittujen päättötodistusten tarkistusta varten. Prosessit, joita tukee: ei kuvausta Yhteishaussa hakija ilmoittaa itse päättötodistuksen arvosanat, joista lasketaan hänelle valintapisteitä. Valittujen todistuskopioista tarkistetaan, onko tiedot ilmoitettu oikein. TOTO nopeuttaa tarkistamista, koska yhteishakurekisteristä tietojen tarkistaminen yksitellen olisi erittäin hidasta. Hakutoimistolle yhteenvetonäkymä hakijan todistuksen arvosanoista, jotta niitä voidaan verrata hakijan toimittamiin todistusjäljennöksiin. AMKYH-siirtotiedosto

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Haaste Ikäluokat pienevät Aloituspaikkamääriä leikataan Käytössä olevat resurssit

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi.

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi. Helsingin yliopisto WebOodi 1 WebOodi www.helsinki.fi/weboodi WEBOODI OPISKELIJALLE 2 OSAJÄRJESTELMÄT 5 OPEOODI 5 OPASOODI 6 PALAUTEOODI 7 EHOPS 9 TENTTITYÖKALU 9 Helsingin yliopisto WebOodi 2 WebOodi

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin 2.- 4.9.2013 WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille WebOodi opiskelijoille WebOodissa opiskelija voi Tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Aliprosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Koulutussuunnittelu, tekstit Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu Määritellään millä aloilla korkeakoulu tarjoaa koulutusta ja millaisia

Lisätiedot

Oodi-päivät

Oodi-päivät Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä toimenpiteitä ehdotettuihin kehittämiskohteisiin Opiskelijarekisteri, Sari Zitting Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Osaamisen hallinta. Kiekun infotilaisuus Osaamisen hallinta Kiekun infotilaisuus Sisältö Osaamisen hallinnan osa-alueet Pätevyydet - Pätevyyspuu - Profiilien ylläpitäminen - Vakioraportteja Suorituksen johtaminen Koulutuksen hallinta - Koulutuspuu

Lisätiedot

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen.

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 (10) Koulutuspäällikön ohje. SOLEOPS 3.5.7 Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 Opintojaksototeutusten suunnittelun aloitus... 2 1.1 Vuosisuunnitelma aloitusreitti... 2 1.1.1 Vuosisuunnitelma/ Valitse

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 14.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintoihin siirtymisen nopeuttaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen, sähköisten

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 22.9.2014 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2 1. Ensimmäisen HOPSin luonti ehopsia pääset tekemään WebOodin ehops-linkistä. https://weboodi.lut.fi/oodi/.

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kuvattavat ilmoittautujaprosessit

Kuvattavat ilmoittautujaprosessit Kuvattavat ilmoittautujaprosessit Uusi opinto-oikeus, ilmoittautuminen yliopistoon (tarvitaanko joku täppä per korkeakoulu, että onko ilmo per opinto-oikeus vai per yliopisto ja sen mukaan OILI toimii

Lisätiedot

Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/

Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/ Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/ Mikä on Opintopolku? Opintopolku.fi palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy

Lisätiedot

eopas ja ehops HT Antti Auer TieVie asiantuntijakoulutus

eopas ja ehops HT Antti Auer TieVie asiantuntijakoulutus eopas ja ehops HT Antti Auer TieVie asiantuntijakoulutus 30.9.2004 eopas Sähköinen opinto-opas on näkymä opintotietojärjestelmään eopas on ehopsin kääntöpuoli opiskelija tekee suunnitelman tutkintorakenne-

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus -palvelun tilannekatsaus KSHJ-ohjausryhmä 2.6.2016 Ajankohtaista kevään yhteishausta Kevään yhteishaun sijoittelu aloitettiin 11.5.2016 Sijoittelu joka aamu kello 7. Tällä hetkellä (2.6.2016 klo 6) yhteishaussa

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot