ARENE ry:n tietohallintohanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENE ry:n tietohallintohanke"

Transkriptio

1 ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kartoituksen toteutus Tulokset Johtopäätökset, pohdinta ja suositukset Tehtyjen tukisovellusten hyödyntäminen tulevaisuudessa Tarpeet rajapinnoille Suositukset Lähteet Liitteet... 11

3 1. Johdanto Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa käytetään opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmänä muutamaa eri järjestelmää. Laajimmin käytössä on WM-datan WinhaPro, jota käyttää 20 ammattikorkeakoulua. Asio-datan opiskelijahallinto-ohjelmistoa käyttää neljä ammattikorkeakoulua ja StarSoftin Primusta yksi. Lisäksi kolmella ammattikorkeakoululla on käytössään kullakin itse tehty opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmä. (Ineo, 2007.) Erityisesti kaupalliset ohjelmistot keskittyvät tiettyjen toimintojen palvelemiseen, joten ammattikorkeakouluissa on kehitetty tukisovelluksia palvelemaan muita tarpeita. Näitä sovelluksia on kehitetty itse korkeakoulun sisällä sekä kolmansien osapuolten eli muiden ohjelmistotoimittajien kanssa. ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen yhtenä tehtävänä oli kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää eri tahoilla tuotettuja tukisovelluksia määriteltävän järjestelmän toteutuksessa. Kartoitusta tehtäessä ei ole ollut tiedossa, millä tavalla uusi järjestelmä toteutetaan: valmis kaupallinen tuote olisi yhtä mahdollinen kuin täysin alusta itse toteutettava järjestelmäkin. Tätä ei siis voitu huomioida kartoitusta tehtäessä, vaan tämä vaikuttaa mahdollisesti myöhemmin siihen, miten kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää. Toteutustavasta riippumatta kartoituksella on kaksi pääasiallista tarkoitusta: selvittää, voitaisiinko joitakin ammattikorkeakoulujen tukisovelluksia käyttää hyödyksi uutta järjestelmää toteutettaessa joko suoraan tai referenssikohteena selvittää, millaisia rajapintatarpeita ammattikorkeakoulujen nykyiset tukisovellukset aiheuttaisivat uudelle opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmälle, mikäli ne olisivat käytössä vielä uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 2. Kartoituksen toteutus Kartoitus toteutettiin siten, että ProAMK-projektin tekninen asiantuntija Tuukka Puumala vieraili eri ammattikorkeakouluissa tutustumassa järjestelmiin, joita ammattikorkeakoulujen eri edustajat esittelivät. Ammattikorkeakouluja lähestyttiin erilaisten verkostojen, muun muassa ammattikorkeakoulujen atk-päälliköiden AAPA-verkoston kautta. Kartoitukset tehtiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka ottivat yhteyttä sopiakseen kartoitusajankohdasta. Kutsuja tuli syys-joulukuun 2008 aikana yhteensä kymmeneen ammattikorkeakouluun. Näistä kaksi vierailua jäi toteutumatta yhteensopimattomien aikataulujen vuoksi, joten lopulta kartoituksia tehtiin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa, jotka olivat Laureaammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan

4 ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Stadian järjestelmiä kartoitettiin lähinnä uuden EVTEKammattikorkeakoulun kanssa muodostettavan ja toimintansa aloittavan Metropolia Ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Lisäksi tässä raportissa on huomioitu Lahden ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuvaamat järjestelmät Pitkärannan (2006) tekemässä kyselyssä. Kaikista mukana olevista ammattikorkeakouluista Oulun seudun ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän ammattikorkeakoululla on opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmänä Asio, muilla WinhaPro. Oppilaitokset, tapaamisajankohdat ja yhteyshenkilöt on listattu alla (Taulukko 1). Taulukko 1. Kartoituksen kohteet, aikataulu ja yhteyshenkilöt Ajankohta AMK Paikka Yhteyshenkilö klo 9-12 Laurea Tikkurila Päivi Aho klo 9-15 OAMK Oulu Pekka Koivukoski klo PKAMK Joensuu Olavi Pesonen klo Tampere Matti Hartikainen klo Turun AMK Turku Juha Kontio klo 9-15 Vaasan AMK Vaasa Timo Pitkäranta klo KPAMK Kokkola Jarmo Kauppinen klo Stadia / Metropolia Helsinki Marko Kukkonen Kartoituksessa keskityttiin ensisijaisesti sellaisiin järjestelmiin ja sovelluksiin, jotka ovat tavalla tai toisella yhteydessä opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmään, eli käyttävät sen tietoja tai tuottavat siihen tietoa. Keskeisintä kartoituksessa oli, että ammattikorkeakoulujen edustajat saivat itse määritellä, mitkä järjestelmät kokivat tärkeiksi esiteltäviksi. Mitään sovelluksia ei suoraan rajattu kartoituksen ulkopuolelle. 3. Tulokset Kartoitetut tukisovellukset ja järjestelmät on esitelty lyhyesti liitteenä. Varsinaisessa kartoituksessa listalle kertyi 92 sovellusta, ja Pitkärannan (2006) yhteenvedosta lista täydentyi vielä kymmenellä sovelluksella. Kartoituksen jälkeen järjestelmiä verrattiin ProAMK-määrittelyprojektin ensimmäisessä vaiheessa kuvattuihin prosesseihin (Kuva 1). Alla olevassa kaaviossa (Kuva 2) on kuvattu, kuinka monessa kartoituksessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa on käytössä järjestelmiä, jotka liittyvät kuvattuihin prosesseihin. Jotkut tukisovellukset vastasivat paljon joitakin kuvattuja prosesseja tai niiden osia (Prosessit, joita tukee). Joissain tapauksissa järjestelmä

5 ei välttämättä prosessin mukaisesti, mutta tuottaa jotain prosessin edellyttämää tietoa (Lisäksi). Esimerkiksi sähköinen henkilökohtainen opetussuunnitelma liittyy ensisijaisesti urasuunnitteluprosessiin, mutta lisäksi tuottaa opintotukiprosessissa tarvittavan asiakirjan, jolloin se tukee prosessia E1 ja lisäksi prosessia D3. Kuva 1. Yhteenveto ProAMK-määrittelyprojektissa kuvatuista prosesseista Lisäksi Prosessit, joita tukee 2 0 A0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 G1 G2 G3 Kuva 2. Ammattikorkeakoulut, joissa kuvattuja prosesseja tukevia järjestelmiä Selvästi eniten lukumäärällisesti tuetaan palauteprosesseja: lähes kaikissa kartoitukseen kuuluvissa ammattikorkeakouluissa oli käytössä tukisovelluksia, jotka tavalla tai toisella liittyivät opintojaksopalautteen keräämiseen. Nykyiset opiskelijahallintojärjestelmät (mukana WinhaPro ja Asio) eivät sisällä palautteenkeruutoiminnallisuuksia, mutta palautteen kerääminen nähdään selvästi erittäin tärkeänä ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta. Myös

6 raportoinnin tueksi on kehitetty monia erilaisia sovelluksia, kuten tietovarastoja ja niihin liittyviä automaattisia raportteja. Toinen vahvasti esiin noussut alue on koulutussuunnittelu. Opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien tekemiseen on kehitetty monia tukisovelluksia. Lisäksi sähköinen opinto-opas on Bolognan prosessin myötä tullut yleiseksi monissa ammattikorkeakouluissa, mikä on myös lisännyt tarvetta opetussuunnittelutyökalujen nopealle kehittämiselle. Laajat näitä tukevat ohjelmistot ovat Stadiassa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa käytössä oleva Toisu sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun käyttämä SoleOPS. Käyttäjähallintoon liittyviä palveluita on myös kehitetty ammattikorkeakouluissa runsaasti. Korkeakouluissa on tarvetta automatisoidulle käyttäjähallinnolle, koska henkilökunta ja opiskelijat muodostavat suuren joukon käyttäjiä. Onkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmän sisältää käyttäjähallintoon liittyviä palveluita vai ainoastaan tiedonsiirtomahdollisuuden erillisiin käyttäjähallintojärjestelmiin (mm. ProAMK, 2007). Haku- ja valintaprosesseihin, opiskelijapalveluprosesseihin ja opiskeluprosesseihin on kehitetty järjestelmiä vaihtelevasti. Opiskelun tukemiseen on kehitetty erityisesti tiedottamista helpottavia järjestelmiä, joissa muun muassa opintojaksototeutukselle osallistuville opiskelijoille voidaan lähettää tiedotteita portaalien, sähköpostin ja tekstiviestien välityksellä. Opiskelijoiden ohjausta ja opintojen suunnittelua on pyritty parantamaan sähköisten HOPSien avulla. Asioon liittyvä ehops on käytössä Oulun seudun ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa ja SoleHOPS Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluissa. Myös muissa oppilaitoksissa on pohdittu vastaavanlaisen toiminnallisuuden tuottamista tai hankkimista. T&K-toimintaa tukevia järjestelmiä tuli kartoituksessa esille erittäin vähän. Oulun seudun ja Tampereen ammattikorkeakoulut käyttävät hankehallinnon apuna Reportronic-ohjelmistoa, josta tietoa siirretään muihin järjestelmiin. Muuten T&K vaikuttaisi olevan tällä hetkellä hieman erillinen toiminto, joka ei kiinteästi liity opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmään. 4. Johtopäätökset, pohdinta ja suositukset Monissa ammattikorkeakouluissa on tehty pieniä ja suurempia järjestelmiä palvelemaan erilaisia tarpeita ja täydentämään opiskelija- ja opetushallintojärjestelmien toiminnallisuutta. Tämän otoksen perusteella Winhaa käyttävissä ammattikorkeakouluissa koettiin yleisesti ongelmaksi rajapintojen puuttuminen, jolloin omien järjestelmien integroiminen Winhan kanssa on vaikeaa. Winhan raporttikanta on yleisesti käytössä tiedon lähteenä, mutta tiedon

7 automaattiseen syöttämiseen on ratkaisuja ainoastaan opetussuunnitelmien osalta. Asiota käyttävissä ammattikorkeakouluissa integraatio-ongelmat eivät ole niin suuria. Kartoituksessa havaittiin, että monissa ammattikorkeakouluissa on rakennettu ratkaisuja samankaltaisiin ongelmiin. ARENE ry:n tietohallintohankkeen kaltainen yhteistyö voi poistaa merkittävästi päällekkäistä työtä ja auttaa levittämään parhaita käytäntöjä ja tehtyjä ratkaisuja. Tämän kartoituksen suurin ongelma on sen kattavuudessa. Kartoituksessa on mukana vain noin kolmannes kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Se, mitä kaikkia tukisovelluksia ammattikorkeakouluista otettiin mukaan kartoitukseen, riippui paljolti siitä, kuka tai ketkä olivat järjestelmiä esittelemässä. Vertailun vuoksi: Stadiassa tehtiin keväällä 2007 sisäinen kartoitus, jossa pyrittiin keräämään tiedot kaikista ammattikorkeakoulussa tehdyistä tai sinne hankituista web-pohjaisista sovelluksista. Sovelluksia kertyi yli sata, ja kartoituksen tekemiseen meni aikaa monta henkilötyökuukautta. ProAMK-projektin toisen vaiheen aikana ja käytössä olevilla resursseille ei mitenkään olisi ollut mahdollista tehdä vastaavalla tarkkuudella useissa ammattikorkeakouluissa. On kuitenkin huomioitava tämän kartoituksen tarkoitus. Jotta voidaan löytää mahdollisia referenssikohteita tulevan järjestelmän toimintojen suunnitteluun, ei tarvitse tietää kaikkia ammattikorkeakoulujen käyttämiä sovelluksia, vaan pyrkiä löytämään keskeisimmät tai sellaiset, jotka erityisen innovatiivisella ja toimivalla tavalla tukevat jotakin prosessia tai prosessin osaa. Vastaavasti rajapintojen suunnittelussa olisi etua mahdollisimman suuresta kattavuudesta, mutta muuttuvan toimintaympäristön vuoksi kattavakaan kartoitus ei mahdollistaisi kaikkien tulevaisuudessa tarvittavien rajapintojen määrittämistä kerralla. Palvelulähtöinen arkkitehtuuri, jota ProAMK-hankkeeseen on suunniteltu (Appelsiini, 2007), helpottaa järjestelmän kehittämistä jatkuvasti ja myös uusien rajapintojen määrittämistä tarvittaessa Tehtyjen tukisovellusten hyödyntäminen tulevaisuudessa Kartoituksessa ei tarkasteltu tarkemmin järjestelmien teknisiä toteutuksia. Lisäksi koska ei ole vielä päätetty, millä teknologioilla uusi opiskelijahallintojärjestelmä mahdollisesti toteutettaisiin, ei voida tässä vaiheessa arvioida, olisiko jotain nykyistä tukijärjestelmää mahdollista käyttää uuden järjestelmän moduulina. Todennäköisesti tällainen integrointi vaatisi ainakin lisätyötä, koska nykyjärjestelmiä ei juurikaan ole rakennettu palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaan. Sen sijaan mahdollisessa toteutusvaiheessa uuden opiskelijahallintojärjestelmän toiminnallista määrittelyä tarkennettaessa ammattikorkeakouluista voidaan löytää hyviä referenssikohteita joillekin käyttötapauksille.

8 Koulutusprosessipalveluiden suunnittelussa hyviä referenssikohteita voisivat olla erityisesti laajat opetus- ja vuosisuunnittelun ohjelmistot Toisu ja SoleOPS. Sähköisiä opinto-oppaita on toteutettu tavalla tai toisella lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa. ECTS-määritysten myötä opinto-oppaat ovat hyvin samankaltaisia, joten yhteiset tekniset toteutukset voisivat olla mahdollisia. Myös M1- ja M2-määrityksiä voisi olla hyödyllistä käyttää opetussuunnitelmien siirrossa suunnitteluvälineiden ja opinto-oppaan välillä, jolloin yhteiskäyttöisyys paranisi entisestään. Käyttäjähallinnossa keskeisimmät kysymykset liittyvät siihen, ovatko tunnukset identiteetti- vai roolipohjaisia ja miten erilaiset tapahtumat kuten läsnäolotietojen muutokset vaikuttavat tunnuksiin. Lisäksi on tärkeää määrittää, mikä osuus käyttäjähallinnosta kuuluu opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän piiriin ja mikä erillisten järjestelmien hoidettavaksi. Identiteettipohjaisuutta pohdittaessa yhtenä hyvänä referenssikohteena voisi olla Metropolian käyttäjähallinta. Opiskelijahaku- ja valintapalveluihin ei ammattikorkeakoulujen sisällä ole kehitetty erityisen paljon järjestelmiä. Eräs syy tähän on, että valtakunnalliset Opetushallituksen ylläpitämät järjestelmät kattavat merkittävän osan haku- ja valintapalveluista. Kuitenkin erillishakuihin, kuten erikoistumisopintoihin hakeutumiseen, on kehitetty sovelluksia, joita voisi käyttää referenssinä. Lisäksi yhteishaussa valittujen opiskelijoiden todistusten tarkistaminen on vaihe, joka puuttuu kokonaan ProAMK:n prosessikuvauksista. Tämä on kuitenkin yksi huomioitava tehtävä, ja tähän Laureassa kehitetty TOTO tarjoaa mahdollisen referenssikohteen. Opiskelijapalveluissa ei noussut kartoituksen aikana esiin erityisiä yksittäisiä referenssikohteita, vaan kaikki tuolle alueelle kehitetyt palvelut ja sovellukset voisivat olla hyödyllisiä uusia opiskelijapalveluita kehitettäessä. Opiskeluprosessipalveluista erityisesti olemassa olevat HOPS-järjestelmät eli SoleHOPS ja Asioon liitettävä ehops voisivat olla hyödyllisiä referenssikohteita sekä yhteistä opiskelijahallintojärjestelmää suunniteltaessa että jo ennen sitä kaikille, jotka suunnittelevat omien ehopsien toteuttamista. Myös Asioon tehdyt kvtoiminnan liittymät voisivat erityisen olla hyödyllisiä referenssikohteita. Tässä on ehdotettu referenssikohteiksi muutamia erityisen hyvin sellaiseksi soveltuvia järjestelmiä. Kuitenkin myös muut prosesseja tukemaan kehitetyt sovellukset ovat hyödyllisiä referenssikohteita, ja uusia palveluita kehitettäessä kannattaakin tutustua kaikkiin muihinkin vastaavaa tarkoitusta palvelemaan tehtyihin järjestelmiin. Tällä hetkellä yleisimpiä tietojärjestelmien kehityskohteita ammattikorkeakouluissa näyttäisivät olevan ehops, erilaiset portaaliratkaisut, tiedotusratkaisut, raportointi ja tietovarastointi sekä opetussuunnittelutyökalut. Näiden kehittämisessä kannattaa varmasti tehdä yhteistyötä ja

9 käyttää referenssikohteina muiden ammattikorkeakoulujen järjestelmiä riippumatta siitä, toteutetaanko yhteinen opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmä vai ei Tarpeet rajapinnoille Kartoituksessa nousi esiin monia selviä tarpeita siitä, mihin opiskelija- ja opintohallinnon tietoihin täytyisi nykyisten tukijärjestelmien päästä käsiksi. Näitä ovat muun muassa: opiskelijatiedot opiskeluoikeus- ja läsnäolotiedot opetussuunnitelmat ja opintojaksototeutukset opintosuoritustiedot ilmoittautumistiedot toteutuksiin ja uusintakokeisiin hakijatiedot henkilökunnan tiedot monenlaiset tiedot erilaisten raporttien koostamista varten Nykyiset tukisovellukset erityisesti Winhaa käyttävissä ammattikorkeakouluissa pääasiassa lukevat opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän tietoja; poikkeuksena esimerkiksi opetussuunnitelmien ja opintojaksojen siirto Winhaan. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että tietoa voisi siirtää kahteen suuntaan. Web service -rajapintojen ajatuksena on, että tietoa voidaan syöttää järjestelmään ohjelmallisesti ohittamatta järjestelmän logiikkaa. Appelsiinin (2007) kuvaaman suositellun arkkitehtuurin mukaan opiskelija- ja opintohallinnon järjestelmä sisältäisi integraatiorajapinnan, jolla sekä järjestelmän sisäiset prosessit että mahdolliset ulkoiset järjestelmät käyttävät järjestelmän alemman tason palveluita. Tällaisella arkkitehtuurilla kaikki järjestelmän toiminnallisuus on saavutettavissa myös teknisten rajapintojen kautta. Tällä tavalla voidaan tarjota yhteiseen järjestelmään yhteisiä käyttöliittymiä ja silti samalla tarjota yksittäisille ammattikorkeakouluille mahdollisuus kehittää omia järjestelmiä, joilla mahdollisesti toimintaa voitaisiin entisestään parantaa. Mikäli järjestelmä toteutetaan tällaista arkkitehtuuria noudattaen, ei tässä vaiheessa ole tarpeellista erikseen määritellä, mitä rajapintoja nykyiset järjestelmät tarvitsevat. Arkkitehtuuri mahdollistaisi rajapintojen kautta pääsyn kaikkeen siihen tietoon, mitä järjestelmän käyttöliittymilläkin voidaan manipuloida. Nämä rajapinnat tulisi määritellä tarkemmin toteutusvaiheessa.

10 4.3. Suositukset Jotta kartoitusta saataisiin kattavammaksi, tätä työtä tulisi jatkaa. Sen onnistuminen edellyttää ammattikorkeakoulujen kiinnostusta tehtävää kartoitustyötä kohtaan; syksyn aikana kiinnostusta on ollut kohtuullisen hyvin. Jos toteutetaan täysin räätälöidysti uusi opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmä, tulisi kartoituksen perusteella arvioida, mitä järjestelmiä voitaisiin käyttää referensseinä kutakin määriteltyä käyttötapausta tarkennettaessa. Lisäksi kartoitusta tulisi käyttää apuna, kun määritellään järjestelmän tarjoamia teknisiä rajapintoja. Jos uudeksi opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmäksi päätetään ottaa jokin enemmän tai vähemmän valmis ratkaisu, kartoituksen pohjalta tulisi selvittää, miten hyvin arvioitava järjestelmä toimisi nykyisten järjestelmien kanssa ja kattaisiko arvioitava järjestelmä jotkin nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet osittain tai kokonaisuudessaan. Jo nopeallakin aikavälillä ennen yhteisen opiskelija- ja opintohallinnon tietojärjestelmän toteuttamista kartoitusta voisi käyttää helpottamaan yhteistyön lisäämistä. Monissa ammattikorkeakouluissa on tehty tai vähintäänkin suunniteltu hyvin samankaltaisia tukisovelluksia ja järjestelmiä. Tämä kartoitus voi auttaa selvittämään, olisiko muissa ammattikorkeakouluissa jo tehty sovelluksia, joita voisi mahdollisesti hyödyntää jonkin oman järjestelmän kehittämisessä tai suunnittelussa. Lähteet Appelsiini (2007). ProAMK-yleisarkkitehtuurin suunnittelu. Osa ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen teknistä selvitystä. Ineo (2007). Järjestelmäluettelo. Osa ProAMK-määrittelyprojektin toisen vaiheen teknistä selvitystä. Pitkäranta, Timo (2006). Olemassa-/suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin. Yhteenveto kaikista saaduista vastauksista. ProAMKmäärittelyprojekti. ProAMK (2007). Kooste toisen lausuntokierroksen lausunnoista. ProAMK-määrittelyprojekti. Taulukossa 1 kuvatut vierailut ammattikorkeakouluissa (syksy 2007). [Ei viitattu erikseen]

11 Liitteet Kartoitettujen järjestelmien kuvaukset

12 Kartoitusraportti LIITE 1 Laurea Laurean tentti-ilmoittautuminen Prosessit, joita tukee: Uusintakokeisiin ilmoittautuminen, myös toteutuksen osien uusimiseen. E4. Uusintakokeeseen tai tenttiin ilmoittautuminen Winha ei mahdollista toteutuksen osien uusimista, joten tarvittiin oma järjestelmä. Laurean opetussuunnitelmat on muodostettu kymmenen opintopisteen kokoisista laajoista opintojaksoista, joita opettajat pilkkovat toteutuksissa. Winha Laurea Opiskeluoikeuden palautushakemus Jos opiskelija menettää opinto-oikeuden ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, hän voi anoa palautusta sähköisen, esitäytetyn lomakkeen avulla. Prosessit, joita tukee: D1. Opiskeluoikeuden hallinta Opinto-oikeuden palautuksia anotaan paljon, sähköinen anomusprosessi nopeuttaa asiointia ja käsittelyä. Opiskelija täyttää anomuksen, jossa hänen perustietonsa on esitäytettynä Opintoasiainpäällikkö hyväksyy anomukset, joissa opiskelija voisi suorittaa opinto-oikeusaikana opinnot loppuun. Jos opintoasiainpäällikkö arvioi, että opintojen suorittaminen opintooikeusaikana ei olisi mahdollista, hän esittää koulutusalajohtajalle hylkäämistä Winha Laurea Wilperi Ajantasaisia tilastoraportteja seurantaa varten Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Mahdollistaa AMKOTA-tietoja ajantasaisemman raportoinnin sekä raporttien tarkemman tarkastelun (mistä luvut syntyvät). AMKOTAan kerättävä numeerinen tieto eronneet, läsnäolevat, poissaolevat, eronneet, valmistuneet voidaan tutkia tarkemmin tietyn ryhmän opiskelijoita (esim. ketkä ovat poissa) Voidaan katsoa nykyistä tilannetta Winhalta tai jäädytettyä tilannetta (tilastopäivät) Opintojen edistymisen raportit, kuinka moni on suorittanut kuinkakin paljon opintoja käytettyjen läsnäolokausien mukaan Opintotoimisto voi jo ennen KELAn edistymisen seurantaa tutkia, ketkä opiskelijat ovat suorittaneet toteutusten osia siten, että opintojaksot ovat vielä kesken Winha

13 Kartoitusraportti LIITE 2 Laurea Laurean opinto-opas Sähköinen opetussuunnitelmien tallennusväline ja opinto-opas. Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu ECTS-vaatimusten mukainen opinto-opas. 1. Opettaja määrittää opettamilleen toteutuksille tai toteutuksen osille tentit 1. Lisätietoja, joita ei mahdollista laittaa Winhalle: (laitetentti, varsinaisen tentin ajankohta, tentin arvioijat, tentin välineet 2. Villi kortti -mahdollisuus: opiskelija voi anoa oikeutta osallistua toisen toteutuksen tenttiin, jos hänen omalle toteutukselleen ei ole enää tenttejä 2. Opiskelija ilmoittautuu tentiin tai anoo villiä korttia 3. Opintotoimisto näkee listan ilmoittautumisista 4. Opintotoimisto tekee tenttikuoret (muovitasku, jossa tunnistetiedot) ja kysymykset, jos ne on tallennettu. Jos ei tallennettu, opettaja voi lisätä kysymykset käsin muovitaskuun. Winha (OPSnet) Laurea Lautanen Vuosisuunnitelmien ja toteutusten teko Prosessit, joita tukee: A3. Opintojaksototeutus, A4. Opettajan työaikasuunnittelu Toteutussuunnittelu ja toteutusten tarjoaminen opiskelijoille Winha (OPSnet) Laurea TOTO - todistusten tarkistus Apuohjelma yhteishaussa valittujen päättötodistusten tarkistusta varten. Prosessit, joita tukee: ei kuvausta Yhteishaussa hakija ilmoittaa itse päättötodistuksen arvosanat, joista lasketaan hänelle valintapisteitä. Valittujen todistuskopioista tarkistetaan, onko tiedot ilmoitettu oikein. TOTO nopeuttaa tarkistamista, koska yhteishakurekisteristä tietojen tarkistaminen yksitellen olisi erittäin hidasta. Hakutoimistolle yhteenvetonäkymä hakijan todistuksen arvosanoista, jotta niitä voidaan verrata hakijan toimittamiin todistusjäljennöksiin. AMKYH-siirtotiedosto

14 Kartoitusraportti LIITE 3 Aikuiskoulutuksen nettihaku Sähköinen haku erikoistumisopintoihin (ja aiemmin myös tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen) Prosessit, joita tukee: C2. Hakemusten käsittely Valtakunnalliset hakujärjestelmät eivät koske erikoistumisopintoja, järjestelmällä helpotetaan hakijoiden ja hakutoimiston toimintaa. erikoistumisopintojen hakeminen sähköisesti hakijalistat, pisteiden antaminen hyväksymiskirjeiden tulostus hakijat antaa itse tiedot ja todistukset tarkistetaan lopuksi ulkomaisilta hakijoilta vaaditaan postitse todistukset o kansiossa kopioita erimaalaisista todistuksista aitouden tunnistamisen helpottamiseksi o suunnitteilla maatietokanta, jossa todistusmallit ja niihin liittyvät ohjeet graafiset tilastot (hakijamäärien reaalitilanne) mittareita ("mistä saanut tiedon koulutuksesta?") Hakijatiedot siirretään Asioon. AMKOREKiin tiedot pitää syöttää käsin, mutta se koskee vain tutkintoon johtavaa koulutusta. Asion kv-liittymät Asioon liitettyjä kansainväliseen vaihtoon liittyviä palveluja Prosessit, joita tukee: E5. KV-liikkuvuus Helpottaa kv-liikkuvuuden koordinointia sopimustietokanta kv-liikkuvuuden tiedot o liikkuvuustietojen kirjaus henkilökunnalle ja opiskelijoille o tällä hetkellä vaihtoon lähtevät ja saapuvat opiskelijat kirjataan o jatkossa ei opiskelijoita kirjata erikseen, vaan hyväksytystä hakemuksesta tiedot siirtyvät suoraan liikkuvuustietojen siirtoraportit: siirrot AMKOTAan ja muihin raportteihin sähköinen vaihtoon haku sähköiset ulkomaan opintojaksojen raportit o vaihtoraportit näkyvissä nimettöminä muille opiskelijoille, voi hakea erilaisilla hakuehdoilla majoitusten kirjausjärjestelmä saapuneiden vaihto-opiskelijoiden majoituksen järjestämiseen Osa Asiota

15 Kartoitusraportti LIITE 4 ehops (Asio) Sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Prosessit, joita tukee: E1. Urasuunnittelu D1. Opiskeluoikeuden hallinta, D4. Opintotuki, E5. KV-liikkuvuus HOPS on tärkeä opintojen ohjauksen väline, ja sähköisenä sen ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa. Lisäksi HOPSia tarvitaan eräissä anomusprosesseissa. alkoi sähköisenä opintosuunnitelmana nykyisin myös urasuunnittelun työkalu o kysymyksiä, joihin vastataan vuosittain lisänä kv-hops o sähköinen Learning Agreement -lomake o ulkomaan opinnot opiskelija tekee HOPSin itse käyttäen pohjana OPSia o kaikki opinnot tulevat opsista, ja opiskelija poistaa ylimääräiset opintojaksot o opiskelija voi myös lisätä esim. vapaasti valittavia opintoja tuutorit ja opinto-ohjaajat voivat katsella opiskelijoiden HOPSeja toiminta o opetussuunnitelmatietokannasta näytetään ops o hyväksilukemusanomusten sähköinen käsittely o tuutor ei voi mukata, mutta voi nähdä samat o liite opintotukihakemukseen automaattisesti Prosessit, joita tukee: OPSit opintosuunnitelmatietokannasta, arviot Asiosta Ko- ja valintaperustetietokanta Koulutusohjelmatietokanta ja valintaperustetietokanta (tällä hetkellä erilliset, mutta yritetään yhdistää) A0. Koulutusohjelmasuunnittelu, C1. Koulutustarjonnan julkistaminen Koulutusohjelmatietokantaan kerätään erilaisia oppaita (opinto-opas, hakijan oppaat) varten koulutusohjelmien tiedot. Valintaperustetietokantaan kerätään valintaperusteet opetushallitusta varten. Koulutusohjelmatietokanta: koulutusohjelmien kuvaukset oppaita varten tiedot siirtyy sähköiseen opinto-oppaaseen sen jälkeen, kun ne on siirretty lopulliseksi on vaatinut opettelua tiukkojen aikarajojen noudattamiseen tiedot lukitaan odottamaan päätöstä, ja rehtorin päätöksen jälkeen ne merkitään lopulliseksi Valintaperustetietokanta: valintaperusteiden kerääminen OPH:ta varten kukin yksikkö voi syöttää omat tietonsa Tilat: valmisteilla, valmis, tarkastus, lopullinen opintoasiat tarkistaa ja siirtää lopullinen-tilaan lopulliset siirtyvät suoraan www-sivuille helpottaa tarkistamista, kun kaikki samassa paikassa Tiedot sähköiseen opinto-oppaaseen ja www-sivujen hakuosioon.

16 Kartoitusraportti LIITE 5 Mittaristo Raportointi- ja seurantatyökalu Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Järjestelmällä voidaan kerätä erilaisia raportteja opiskelijahallintojärjestelmästä sisäisille toimijoille ja ylläpitäjälle. kerätään erilaisia raportteja sisäisesti ja ylläpitäjälle syötetään tavoitteet, toteutmat opiskelijahallintojärjestelmästä mittaristoja tulee jatkuvasti lisää, oma järjestelmä mahdollistaa joustavuuden raporttien tulostus johtajien kokouksia varten Siirto QPR:n on testattu (ASCII-siirtotiedosto) ja toimii. Opintojakso- ja opetussuunnitelmarekisteri Opintojaksojen ja opetussuunnitelmien luominen ja tietojen tallentaminen Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu Opetussuunnitelmien ja opintojaksojen luominen ja hyväksyminen Opintojaksorekisteri o opintojaksojen tallennus ja luokittelu o hyväksymiskäytännöt muuttunut, uusin käytäntö on, että opetussuunnitelmat ja opintojaksot hyväksytään samalla o tekstikenttien kääntäminen Opintosuunnitelmarekisteri o yksiköittäin käyttöoikeuksia o moduulien luominen, opintojaksot moduuleihin, ajoitukset (lukusuunnitelma) o opintojaksot haetaan opintojaksorekisteristä o osaamisalueiden lisääminen joko koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti o matriisimalli: osaamisalueiden ja opintojaksojen (ja - kokonaisuuksien) yhdistäminen o osaamisaluetiedot tulossa myös verkko-opinto-oppaaseen Tiedonsiirto Asioon Oracle-kantojen välisenä tiedonsiirtona, tehdään erillisellä toiminnolla. Asiakasrekisteri Henkilöstön ja sidosryhmien yhteystiedot B2. Käyttäjäpalvelut (henkilökunta) Ensisijainen tallennuspaikka henkilöiden yhteystiedoille Opetusharjoittelutietokanta Harjoittelupaikan tarjoaminen E6. Harjoittelu Auttaa työelämää tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

17 Kartoitusraportti LIITE 6 Avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen avoimeen amk:uun ja täydennyskoulutukseen E3. Sopimuspohjaisiin ulkopuolisiin opintoihin hakeutuminen Yliopisto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Ilmoittautuminen erityisiin sopimusopintoihin E3. Sopimuspohjaisiin ulkopuolisiin opintoihin hakeutuminen Sopimuspohjaisiin opintoihin ilmoittautuminen sidosryhmille (yliopistoopiskelijat) Sähköpostilistojen teko Ryhmä-, koulutusohjelma-, yksikkö- tai toteutuskohtaisten sähköpostilistojen teko tarpeen mukaan E2. Osallistuminen opintojakson toteutukselle Mahdollistaa kohdennetun tiedottamisen esimerkiksi toteutuksen opiskelijoille Asio Opiskelijatietonäkymä Web-näkymä Asion opiskelijatietohin Helpottaa opiskelijatietojen tarkastelua paikkariippumattomasti Asio Opiskelijakunnan jäsenrekisteri Opiskelijakunnan jäsenrekisteri Prosessit, joita tukee: B3. Opiskelijakunta Tilanvarauskalenteri Tilojen varaukset Turnitin-plagioinninestojärjestelmä Automaattinen plagioinnin tarkastaja

18 Kartoitusraportti LIITE 7 Helpdeskin palvelupyyntöjärjestelmä Palvelupyyntöjen teko ja käsittely Henkilökunnan yhteystiedot Henkilökunnan yhteystietojen ja kuvien hakeminen Käsiterekisteri Käsitteiden ja niiden käännösten tallennus ja muokkaus Reportronic Projektinhallintajärjestelmä Prosessit, joita tukee: G3. Hankehallinto Projektinhallinta T&K-hankkeissa jossa ulkopuolista rahoitusta, koulutusprojekteissa ja myös omissa sisäisissä hankkeissa, joilla oma kustannuslinja kirjanpidossa T&K-hankerekisteri toimintoja o Perustiedot hankkeista o hankkeiden luokittelu o raportteja voidaan tehdä itsekin o kustannusten hallinta o asiakirjat Prosessit, joita tukee: henkilötiedot LDAPista, taloushallinto, siirto hankeportfolioon (www-sivu) suunnitteilla Zef Solutions -palautejärjestelmä Palautekyselyiden luominen F1. Laadunvarmistuksen tuki (yleinen malli)

19 Kartoitusraportti LIITE 8 PKAMK SoleOPS Opetus- ja toteutussuunnittelun työkalu Prosessit, joita tukee: A1. Opetussuunnittelu, A2. Opetustarjonta (lukuvuosi), A3. Opintojaksototeutus, A4. Opettajan työaikasuunnittelu Opetussuunnittelun ja vuosisuunnittelun työkalu - opetussuunnitelmat - lukuvuosisuunnitelma (ajoitukset) - opiskelijoiden haku Winhan raporttikannasta - Opiskelijalle lukuvuosisuunnitelmat - OPOlle o opiskelijan HOPS, itsearviointi, osaamisalueet, lähtötaso ja tavoitetaso sekä vuosittainen arviointi o Osaamisalueet ARENEn sivuilla o kehityskeskustelun muokkaus - OPS-matriisi: o Mitä osaamisjuonteita mikäkin opintojakso kehittää o koulutusohjelmajohtajat ja opettajat tekevät arviot ja tallentavat - SoleOPS otettu käyttöön kesänä 2007, pohjana oleva OPSnet otettu käyttöön 2002 Winha (opiskelijatiedot, opsien siirto Winhaan OPSnetilla, tulevaisuudessa mahdollisesti web service) PKAMK SoleHOPS Sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Prosessit, joita tukee: E1. Urasuunnittelu HOPS on tärkeä opintojen ohjauksen väline, ja sähköisenä sen ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa. Lisäksi HOPSia tarvitaan eräissä anomusprosesseissa. - kehityskeskustelu, itsearviointi - ehops o ryhmän pakolliset opinnot pohjana HOPSiin o voi muokata lisäämällä valinnaiset ja poistamalla vaihtoehtoisista ylimääräiset o HOPS lähetetään opolle vahvistettavaksi o pohjaan tuodaan raporttikannasta myös arvioinnit o suunniteltu korvaavuushakemuksia HOPSin yhteyteen Opiskelija- ja suoritustiedot Winhasta PKAMK Uusintatenttitarrat Tenttitarrojen tulostaminen Winhan raporttikannasta E4. Uusintakokeeseen tai tenttiin ilmoittautuminen Helpottaa uusintakokeiden järjestelyjä Toimipistekohtaiset tenttitilaisuudet, toimipisteiden toimistosihteerit tulostavat tarrat Winhan uusintakoeilmoittautumisten perusteella. Winhan raporttikanta

20 Kartoitusraportti LIITE 9 PKAMK Opiskelijoiden käyttäjätunnukset Käyttäjätunnusten luominen raporttikannan perusteella Prosessit, joita tukee: B1. Käyttäjäpalvelut (opiskelijat) Automatisoi käyttäjähallintoa Opiskelijoiden käyttäjätunnusten siirto automaattisesti AD:iin sekä tunnusten päivitys ja poisto läsnäolokoodien perusteella. Winhan raporttikanta PKAMK PKAMK:n Opala Oma valmistumispalaute valtakunnallisen lisäksi Prosessit, joita tukee: F1.2 Valmistumispalaute PKAMK ReportService Suorien kyselyiden teko Winhan raporttikannasta Prosessit, joita tukee: F2. Raportointi Erilaisien raporttien saaminen tarpeen mukaan Winhan raporttikanta PKAMK OTHaR - Opintotukihakemusrekisteri Opintotukihakemusten käsittely Prosessit, joita tukee: D4. Opintotuki Helpottaa opintotukihakemusten käsittelyprosessia ja parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa - hakemusten vastaanottamisen kirjaus - esityslistat opintotukilautakunnan kokoukseen - Hakemukseen tietoja Winhasta, loput tiedot kirjataan käsin, tosin jotkut tiedot voisivat tulla suoraan SoleOPSista - esityslistojen ja pöytäkirjojen luonti - lausuntojen luonti ja tulostus Winhan raporttikannasta opiskelija-, läsnäolo- ja suoritustiedot PKAMK TOTO - todistusten tarkistus Apuohjelma yhteishaussa valittujen päättötodistusten tarkistusta varten. Prosessit, joita tukee: ei kuvausta Yhteishaussa hakija ilmoittaa itse päättötodistuksen arvosanat, joista lasketaan hänelle valintapisteitä. Valittujen todistuskopioista tarkistetaan, onko tiedot ilmoitettu oikein. TOTO nopeuttaa tarkistamista, koska yhteishakurekisteristä tietojen tarkistaminen yksitellen olisi erittäin hidasta. Hakutoimistolle yhteenvetonäkymä hakijan todistuksen arvosanoista, jotta niitä voidaan verrata hakijan toimittamiin todistusjäljennöksiin. AMKYH-siirtotiedosto

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti/tietohallintoryhmä Olemassa olevia tai suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin AMK: Yhteenveto kaikista saaduista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa

Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn. SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Opetussuunnitelmista opiskelijan päivittäiseen työskentelyyn SoleOPS ja TimeEdit koulutusorganisaation toiminnanohjauksessa Haaste Ikäluokat pienevät Aloituspaikkamääriä leikataan Käytössä olevat resurssit

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen 1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen Hyväksyttävänä olevat opintojaksoselosteet voit hakea SoleOPSin päävalikon vasemmassa reunassa olevasta linkistä,. Klikattuasi

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo Avoin AMK sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje 1/13 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo AMK-pääkäyttäjän ylläpitonäkymä...2 AMK-pääkäyttäjän tehtävät...2

Lisätiedot

Opettajan SoleOps -ohje

Opettajan SoleOps -ohje Opettajan SoleOps -ohje Opettaja käyttää järjestelmää opintojaksoselosteidensa selaamiseen ja muokkaamiseen, työaikasuunnitelmiensa selaamiseen ja tulostamiseen, opintojaksojensa ilmoittautumisten hyväksymiseen

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Tämä on Turun ammatti-instituutin opettajille laadittu Wilma perusohje.tarkempia ohjeita

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi.

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi. Helsingin yliopisto WebOodi 1 WebOodi www.helsinki.fi/weboodi WEBOODI OPISKELIJALLE 2 OSAJÄRJESTELMÄT 5 OPEOODI 5 OPASOODI 6 PALAUTEOODI 7 EHOPS 9 TENTTITYÖKALU 9 Helsingin yliopisto WebOodi 2 WebOodi

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

myclub-pikaohje jojoille

myclub-pikaohje jojoille Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/12 myclub-ohje jojoille 9.4.2014 myclub-pikaohje jojoille 1 Mikä on myclub? PEP ottaa vuoden 2014 aikana käyttöön myclub-jäsenpalvelun, jonka avulla tullaan hoitamaan seuran:

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA)

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) 1 JOHDANTO ehops on WebOodista löytyvä työkalu, jolla opiskelijan on mahdollista tehdä tutkintorakenteensa kurssisuorituksien yhteyteen. Se ei korvaa opinto-opasta,

Lisätiedot

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin 2.- 4.9.2013 WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille WebOodi opiskelijoille WebOodissa opiskelija voi Tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi 6.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta Haku- ja valintaprosessin

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Peppi-konsortion sisällöllisen työryhmän jatkot 1.2.2016 Lauri Stigell Projektin perustiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun projekti

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

EKS myclub pikaohje Jojoille

EKS myclub pikaohje Jojoille 1(12) Espoon-kiekkoseura RY MyClub-ohje Joukkueenjohtajille EKS myclub pikaohje Jojoille 1 Mikä on myclub? myclub on urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen sähköinen jäsenpalvelu, jonka avulla yhteisö hallinnoi

Lisätiedot

Oodi-päivät Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta. Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Oodi-päivät Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta. Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Oodin käyttöönotto tiedekunnan näkökulmasta Tuija Komssi Eläinlääketieteellinen tiedekunta Esityksen sisältö Eläinlääketieteellinen tiedekunta lyhyesti Käytössä olevat osajärjestelmät

Lisätiedot

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille 2 Sisällys YLEISTÄ WILMASTA... 3 WILMAN TOIMINNOT... 4 OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN... 5 ASETUKSET... 6 TYÖJÄRJESTYS... 7 OPINNOT...

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM) Marjut Anderson 9.2016 Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkastusta Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle/opettajalle tarpeesta kypsyysnäytteelle

Lisätiedot

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin?

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin? HUOM! Hyväksy opiskelijan ehops vasta, kun olet käynyt kaikki seuraavat kohdat läpi. 1. Kirjaudu SoleOPSiin 2. Valitse joko HOPS:ien selaus tai HOPS toinnot. 3. Jos opiskelijan ehops on hyväksytty, ota

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Aliprosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Aliprosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Koulutussuunnittelu, tekstit Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu Määritellään millä aloilla korkeakoulu tarjoaa koulutusta ja millaisia

Lisätiedot

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Toiminnot Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus Sopimushallinnointi Apurahojen

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-projektin tavoitteita Nykyaikaisilla teknologioilla toteutettu opintohallinnon perusjärjestelmä Nykyaikaiset käyttöliittymät Luotettavat ja reaaliaikaiset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku.

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus 8.10.2013 Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen

Lisätiedot

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson

Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu. Anita Johansson Aalto-yliopisto 31.1.2012 Avoin korkeakoulu Anita Johansson Palvelu tarjoaa kanavan lukio-, ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE

Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE 1. Johdanto Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta otetaan käyttöön sähköinen AHOT - asioiden käsittely. Seuraavassa linkissä on esitetty pääpiirteittäin

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Kirjaudu SoleOpsiin omalla tunnuksellasi, jonka jälkeen sinulle tulee näkyville seuraava valintamahdollisuus:

Kirjaudu SoleOpsiin omalla tunnuksellasi, jonka jälkeen sinulle tulee näkyville seuraava valintamahdollisuus: SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Koulutuspäällikön tehtävät 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-toiminnon avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Asion OPS-työkalun (rakennesuunnittelu) kuvaus

Asion OPS-työkalun (rakennesuunnittelu) kuvaus Asio-Data Oy 23.4.2015 (RO) Asion OPS-työkalun (rakennesuunnittelu) kuvaus 1. Lähtökohta Rakennesuunnitteluosio täydentää Asion Opetuksensuunnittelutoimintoja ja mahdollistaa saumattoman yhteyden toteutussuunnitteluun.

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen.

SOLEOPS Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 (10) Koulutuspäällikön ohje. SOLEOPS 3.5.7 Opintojaksojen toteutusten tekeminen. 1 Opintojaksototeutusten suunnittelun aloitus... 2 1.1 Vuosisuunnitelma aloitusreitti... 2 1.1.1 Vuosisuunnitelma/ Valitse

Lisätiedot

Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA

Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Haaga + Helia = HAAGA-HELIA Kokemuksia tietojärjestelmien yhteensovittamisesta Haaga + Helia = HAAGA-HELIA Koulutuksen tietohallintojen yhdistämisprosessit 1. Kartoitus: mitä koulutuksen järjestämistä tukevia tietojärjestelmiä oli

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUONTI TUKISOVELLUKSESSA Kunnan pääkäyttäjä voi käsitellä käyttöoikeuksia Tukisovelluksessa Käyttöoikeuksien tallennus tapahtuu valikossa Käyttäjä -> Käyttövaltuus Ennen käyttövaltuuden

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Mikko Naukkarinen. TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Mikko Naukkarinen. TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMK TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Mikko Naukkarinen TYÖNSUUNNITTELU eopintotoimiston TIEDONLÄHTEEN HTEENÄ TYÖNSUUNNITTELU? 1/2 tavoitteena henkilöstön ja infran suunnitelmallinen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja 5.6.2014 Katariina Männikkö Jaana Saha Esityksen sisältö Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintaprosessin keskeiset

Lisätiedot

Päivittäisraportit. Oodi-päivät

Päivittäisraportit. Oodi-päivät Päivittäisraportit Oodi-päivät 11.3.2009 Raporttitiedon saantitavat Oodista WinOodin raportit Ajantasaista yksilötason tietoa Päivittäisraportit Öisin muodostettavaa helppokäyttöistä yksilötason ja tilastotietoa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot