Kolmas kokouspäivä 3. kesäkuuta 1972

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmas kokouspäivä 3. kesäkuuta 1972"

Transkriptio

1 Kolmas kokouspäivä 3. kesäkuuta 1972 Kokouspäivä alkoi klo 9.O0. Puhetta johti Pentiti Sahi ja sihteereinä toimivat Matti Mansikka ja Martti Äberg. Kolmen tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan vaali Puheenjohtaja: Puoluekokous jatkuu. Käsitellään työjärjestyksen 22. asia, valitaan kolme tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan esitys, joka kuuluu seuraavasti: Puolueen tilintarkastajiksi esitetään valittaviksi Yrjö Ihari, Yrjö E. Laine ja Eino Kapanen sekä heidän varamiehikseen Visa Kivi ja Anssi Kärkinen. Keskustelua ei syntynyt. Tilintarkastajiksi valittiin talousasiain valiokunnan ehdotuksen mukaisesti Yrjö Ihari, Yrjö E. Laine ja Eino Kapanen sekä heidän varamiehikseen Visa Kivi ja Anssi Kärkinen. Ilmoitusasia Tässä yhteydessä on miellyttävä tiedotus kokousedustajille. Matka- ja päivärahoja maksetaan ala-aulassa. Kehotetaan täyttämään valmiiksi asianomainen laskelmakaavake. Talouspoliittisen valiokunnan käsittelemät esitykset Puheenjohtaja: Ryhdytään käsittelemään työjärjestyksen 23. kohdassa olevia valiokunnista palaavia asioita, ensimmäisenä talouspoliittisen valiokunnan asiat, sen jälkeen lakija hallintoasianvaliokunnan asiat. Talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Antti Pohjonen käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Puheenvuoron saatuaan lausui 283

2 Antti Pohjonen (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja! Esityksen 45, Rahoitus- ja tulopoliittinen ohjelma, valiokunta esittää tehtäväksi seuraavat muutokset: Sivulla 93 olevan toisen kappaleen toisen lauseen valiokunta ehdottaa kuuluvaksi näin:»eriarvoisuus ilmenee eri tulonsaajaryhmien, alueiden ja sukupuolten välisinä tulo- ja varallisuuseroina sekä eri ammattien virheellisenä ja ennakkoluuloisena arvostuksena». Sivulla 97 otsikon»rahoituspolitiikka» alla olevan toisen kappaleen ensimmäisen lauseen sanat»puolueen hyväksymien» esitetään poistettaviksi. Sivulla 98 luvun 2.3.»Pääomavirtojen ohjaaminen», toisen kappaleen sanat»markkinoiden epätäydellisyydestä» ehdotetaan korvattavaksi sanoilla»edellä sanotusta». Sivulla 99 toisen kappaleen loppuun esitetään lisättäväksi:»pakollisten työeläkkeiden perusteella kertyvien rahastojen käyttöön kytkeytyy huomattava taloudellinen valta. Suunnitelmallisen rakenne- ja suhdannepolitiikan mahdollistamiseksi on välttämätöntä, että nämä merkittävät lakisääteisesti koottavat varat saadaan demokraattiseen julkiseen valvontaan». Sivulla 99 kolmannen kappaleen viimeinen lause ehdotetaan poistettavaksi. Sivulla 99 viidennen kappaleen neljäs lause ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:»pääomaköyhänä maana Suomella ei ole varaa pääoman vientiin suorien ulkomaisten sijoitusten muodossa». Sivulla 99 kuudennen kappaleen viimeinen lause ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:»siksi vaadimme lakisääteistä veroluonteista suhdannetasausjärjestelmää». Sivulla 100 uusiksi ponsiksi esitetään:» että pääomavirtoja on ohjattava ennen muuta työvaltaisille toimialoille, että työeläkerahastojen hallinta siirretään mahdollisimman pian julkiselle vallalle ja että ammatiyhdistysliikkeelle taataan mahdollisuus tällöinkin osallistua rahastojen hallintoon.» Edelleen sivulla 100 viimeinen ponsi esitetään muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:» että perustetaan pysyvä veroluonteinen suhdannetasausjärjestelmä.» Sivulla 101»Tasa-arvoisuus» -kappale esitetään kokonaisuudessaan poistettavaksi. Sivulla 101 otsake»oikeudenmukaisuus» esitetään kuulumaan»oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus». Sivulla 101»Oikeudenmukaisuus»-otsikon alla oleva ensim- 284

3 mainen lause esitetään kuulumaan:»tuloerojen tasaaminen edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.» Sivulla 101»Oikeudenmukaisuus»-otsikon alla olevan toisen kappaleen viimeinen lause esitetään näin kuuluvaksi:»oikeudenmukaisuuden kannalta on välttämätöntä, että tehokkaasti pyritään samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseen.» Sivulla 101 otsikon»oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus» alle ehdotetaan uudeksi kappaleeksi:»alueellinen eriarvoisuus on lisääntynyt. Työnsaantimahdollisuudet ovat eri osissa maata täysin erilaiset. Pidentyvät työmatkat ja palvelusten heikentyvä tarjonta lisäävät ihmisten eriarvoisuutta. Palkkataso on maan eri osissa suuresti toisistaan poikkeava. Alueellisen eriarvon syitä on oikeudenmukaisuuteen tähtäävällä aluepolitiikalla poistettava.» Sivulla 101 otsikon»turvallisuus» alla oleva ensimmäinen lause esitetään kuulumaan seuraavasti:»tuloerojen tasoittaminen edistää turvallisuutta.» Sivulla 101 otsikon»turvallisuus» alla oleva viimeinen lause ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:»keskeisimpiä tavoitteita on tehdä jokaiselle elämä turvatuksi.» Sivulla 102 otsikon»maa- ja metsätalouden harjoittajani tulot» alla olevan ensimmäisen kappaleen jatkoksi ehdotetaan:»maataloustulolain määrittelemä tavoitehintataso on maanviljelijöille suoritettava. On estettävä maatalousmonopolien mahdollisuus toteuttaa alhaisempaa tilityshintatasoa kuin tavoitehinnat edellyttävät.» Sivu 102. Kohdassa»Yritysten voitot ja työtulot» esitetään ensimmäinen kappale poistettavaksi. Toisen kappaleen viimeinen lause esitetään muutettavaksi:»on valvottava, että työtulojen suhteellinen osuus kansantulosta lisääntyy.» Sivun 103 ensimmäisen kappaleen viimeinen lause esitetään muutettavaksi:»myydyn määrän perusteella maataloudelle annettava tuki menee pääasiassa paljon tuottaville tiloille. Tämä lisää maatalouden sisäistä eriarvoa. Muutos on saatava aikaan niin, että entistä suurempi osuus tuesta ohjataan sitä tarvitseville pien- ja perheviljelmille.» Edelleen saman sivun toisen kappaleen toinen lause ehdotetaan muutettavaksi:»maatalouspoliittisissa ratkaisuissa on otettava huomioon paitsi metsänmyyntitulot myös tuottavuuden kasvusta aiheutunut tulon lisäys.» Edelleen sivun 103 toisen kappaleen neljäs lause:»tällöin on...» esitetään poistettavaksi. 285

4 Sivulla 104 otsikko»pääomatulot» esitetään korvattavaksi otsikolla»muut pääomatulot ja -voitot». Sivun 105 ensimmäisen kappaleen kaksi ensimmäistä sanaa esitetään muutettavaksi:»vallitsevassa talousjärjestelmässä». Sivulle 106 ehdotetaan lisättäväksi uusi ponsi:» että kaikkien yhtiöiden omistussuhteet julkistetaan,» Sivun 106 toinen ponsi esitettään kuuluvaksi:» että samapalkkaisuuden toteuttamista valvotaan.» Esityksestä No 45 virisi seuraava keskustelu: Antti-Veikko Perheentupa (Satakunnan piiri): Toveri puheenjohtaja! Lähetekeskustelussa ehdotin, että tämä ohjelmaehdotus hylättäisiin ja tilalle hyväksyttäisiin Ruotsalaisen Työväenliiton ehdotus. Kun kuitenkin valiokunnan enemmistö on lähtenyt siitä, että puoluetoimikunnan ehdotus otetaan pohjaksi, niin tähän tosiasiaan on tässä vaiheessa tyydyttävä ja vain todettava, että valiokunnan tekemät muutokset jonkin verran parantavat ohjelman sisältöä. Kuitenkin on syytä tehdä ohjelmaan ja erityisesti sen ponsiin vielä eräs lisäys, jolla käsitykseni mukaan parannetaan tämän ohjelman käyttökelpoisuutta käytännön toimenpiteiden lähtökohtana. Perusteluna viittaan ohjelmassa oleviin mainintoihin, joita sisältyy sivun 98 toiseen kappaleeseen. Siellä korostetaan vaihtoomaisuuden tilinpäätösarvostusta eräänä valtiovallan käytettävissä olevana keinona. Sivulla 102 on tällainen kappale:»yritysten sisäisen rahoituksen kehitystä on julkisesti valvottava. Tämä edellyttää mm., että tilinpäätöstaseissa ilmoitetaan todelliset vaihto-omaisuuden arvot ja mahdolliset varaukset. Taseinformaation sisältöä on muutenkin lisättävä esim. johdon palkkoja ja muita varsinaisia kuluja koskevien erittelyjen avulla. On valvottava, ettei työtulojen suhteellinen osuus kansantulosta laske.» Näiden näkökohtien perusteella on syytä otltaa ponteen selvä maininta siitä, että saatavissa olevia tietoja on lisättävä näissä kohdin. Ehdotan sivulla 106 olevan kuudennen ponnen kuulumaan seuraavasti:» että määrätietoisen suhdanne- ja tulopolitiikan sekä 'taloudellisen eriarvoisuuden poistamisen edellytyksenä olevien tilastojen kehittämiselle pannaan erityistä painoa virallisen tilaston kehittämisohjelmassa. Pääomatulojen ja palkkatulojen selvittämiseksi yrityksiä koskevassa lainsäädännössä, erityisesti kirjanpitolaissa, tulee edellyttää kaikkien palkkatietojen sekä varastojen aliarvostuksen ilmoittamista.» 286

5 Tuure Järvinen (Satakunnan piiri): Toveri puheenjohtaja. Kannatan toveri Perheentuvan tekemiä muutosesityksiä. Keskustelu esityksestä No 45 julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Koska keskustelun kuluessa edustaja Perheentupa on esittänyt valiokunnan kannasta selvästi poikkeavan ponsiehdotuksen, esitän, että esitys No 45 lähetettäisiin uudelleen valiokuntaan valmisteltavaksi. Puheenvuoroja ei pyydetty. Esitys N:o 45 palautettiin talouspoliittiseen valiokuntaan. Esitys N:o 46. Puheenj ohtaj a : Esitys voitaneen hyväksyä. Hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 47. Antti Pohjonen: Toveri puheenjohtaja! Sivulla 115 kuudennen luvun uudeksi neljänneksi kappaleeksi esitetään:»työnvälityksen ja ammattiyhdistysliikkeen välille on luotava suorat yhteydet ja ammattiyhdistysliikkeelle on taattava jatkuva vaikutusmahdollisuus työnvälityksen organisaatiota ja toimintamuotoja kehitettäessä.» Samoin sivun 115 luvun 7 toisen kappaleen loppuun ehdotetaan hyväksyttäväksi:»ammatillinen perus-, lisä- ja jatkokoulutusjärjestelmä porrastetaan siten, että aikaisemman koulutuksen suoritukset voidaan lukea hyväksi koulutusta jatkettaessa. Mahdolliset harjoitteluajat on käytettävä koulutuksen todellisena apuvälineenä eikä nuoren työvoiman riistona.» Sivun 116 otsikon pitäisi kuulua:»8. Työttömyysturvan kehittäminen.» Puheenvuoroja ei pyydetty. Esitys 47 oli tullut hyväksytyksi. Antti Pohjonen: Toveri puheenjohtaja! Esitys 48. Tästä jäi pois sivun 119 lisäys. Kolmannen kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään:»... vähävaraisen kuluttajan talous-, terveys- ja palvelusten saatavuus.» Puheenjohtaja: Voitaneen hyväksyä. Lisäys hyväksyttiin. Esitys N:o 48 oli hyväksytty. Antti Pohjonen: Toveri puheenjohtaja! Valiokunta esittää asian No 49 palauttamista järjestokäsittelyyn ennen puolueneuvoston käsittelyä. Muita puheenvuoroja ei pyydetty. 287

6 Puheenjohtaja: Voitaneen menetellä näin. Hyväksyttiin. Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 5(0. Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 51. Antti Pohjonen: Valiokunta esittää asian palauttamista järjestökäsittelyyn. Asian palauttaminen järjestökäsittelyyn hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 52, Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 53. Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 64. Puheenj ohtaj a: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 55. Puheenjohtaja: Esitys N:o 55 on siirretty sosiaalipoliittiseen valiokuntaan. Todettiin. Esitys N:o 56. Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 57. Puheenjohtaja: Hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin keskustelutta. Esitys N:o 08. Puheenjohtaja: Esitys N:o 58 on siirretty sosiaalipoliittiseen valiokuntaan. Todettiin. Esitys N:o 59. Antti Pohjonen: Toveri puheenjohtaja! Valiokunta yhtyy esitykseen periaatteessa ja esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluetoimikunnan tutkimaan asian. Puheenjohtaja: Näin päätettäneen. Hyväksyttiin. 288

7 Ilmoitusasia talouspoliittinen va Puheenjohtaja: Hlmoiitetaan, että liokunta kokoontuu kello Laki- ja hallintoasiain valiokunnan käsittelemät esitykset Puheenjohtaja: Käsitellään laki- ja hallintoasiain valiokunnasta saapuneet asiat. Puheenvuoro on valiokunnan puheenjohtajalla Eino Sirenillä. Esitys N:o 1:2, Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, arvoisat kokousedustajat! Käsiteltyään Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja järjestöjen esitykset N:ot puoluekokoukselle laki- ja hallintoasiain valiokunta on päättänyt esittää puoluekokoukselle seuraavaa: Esitys 12, Sosialidemokraattisen Puolueen oikeusturvapoliittinen ohjelma. Valiokunta esittää, että puoluetoimikunnan esitys hyväksyttäisiin seuraavin muutoksin: Sivun 31 neljännen rivin sana»oikeudenkäyttö» korvattaisiin sanalla»lainkäyttö», jolloin tämä lause kuuluisi:»keskustelu on saanut pontta tutkimustuloksista, joiden mukaan selvä enemmistö kansasta ei luota lainkäytön tasapuolisuuteen.» Sivun 35 toisen kappaleen loppu muutettaisiin seuraavasti:»tällaisia takeita ovat ainakin sen henkilön kuuleminen, jota asia koskee, menettelyn julkisuus, päätöksenteon tehokas julkinen valvonta, päätösten perusteleminen ja muutoksenhakumahdollisuus puolueettomaan elimeen.» Ja lisäys:»kansalaisille kuuluu myös oikeus saada asiansa viivytyksettä ratkaistuiksi. Nämä periaatteet pätevät hyvinkin erilaisilla elämänalueilla.» Sivulla 40 jakson»koululaisen oikeusturva» ensimmäisen kappaleen toinen, kolmas ja neljäs lause poistettaisiin, jolloin ensimmäinen kappale kuuluisi:»koululaisen oikeusturva riippuu varsin sattumanvaraisista tekijöistä.» Seuraavan kappaleen alku muutettaisiin:»oikeusturvaa on lisättävä siten, että...». Sivun 41 toisen kappaleen viimeinen lause esitetään muutettavaksi:»oppilaitokselle ei ole tarpeen myöntää erityistä kurinpito valtaa.» Edelleen sivulla 41 jakson»asevelvollisen oikeusturva» vii- 19 SDP Pöytäkirjat v

8 dennen kappaleen viimeiseen lauseeseen lisättäisiin loppuun sanat:»palveluksen ulkopuolella» eli kappale kuuluisi:»varusmiesten ja kantahenkilökunnan osallistuminen poliittisten järjestöjen toimintaan sekä julkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun on sallittava palveluksen ulkopuolella.» Lisäksi jakson viimeisestä kappaleesta poistettaisiin viimeinen lause»kuolemanrangaistuksen käytöstä...». Sivun 42 toisen kappaleen loppu kuuluisi:»tutkittavan mahdollisuutta vaikuttaa esitutkinnan kulkuun on laajennettava. Syyttäjän tehtävät on kaikissa asteissa siirrettävä pois poliisiviranomaisilta.» Sivu 42, oikeusturva tuomioistuimissa, 1. lause:»tuomioistuinlaitoksella on merkittävä yhteiskunnallinen palvelutehtävä samalla kun se toimii vallankäytön välikappaleena.» Sivulla 43 viimeisen kappaleen alkuun lisättäisiin:»tuomioistuinten palvelutehtävän sekä niiden käyttämän huomattavan vallan kannalta on toteutettava välttämättä sellaista nimityspolitiikkaa, että näiden elinten jäsenet kaikissa oikeusasteissa edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä.» Sivulla 44 kolmannen kappaleen loppu muutettaisiin:»tämän vuoksi olisi kiireellisesti valtion tuella perustettava oikeusaputoimistoja, joiden puolueen kansalaisilla olisi mahdollisuus kääntyä kaikissa oikeusasioissa.» Sivulla 46 ensimmäisen kappaleen kolmanneksi lauseeksi lisättäisiin edellinen lause päättyy»... kantelujen esiintuomat tapaukset,» muutettuna kuuluisi:»on tutkittava, miten oikeuskanslerin tehtävät valtioneuvoston lainopillisena neuvonantajana ja ylimpänä syyttäjänä erotettaisiin eri viranomaisille.» Sivulla 46, Oikeusturva ja tiedotusvälineet, toisen kappaleen loppu, missä edellinen lause päättyy sanoihin:»... mutta ei usein sangen suurista henkisistä kärsimyksistä.» muutettava lauseeksi:»koska nykyiset säädetyt rangastusseuraamukset eivät muodosta riittävää pakotetta, olisi yksilönsuojan loukkaamisesta seurattava nykyistä huomattavasti suuremmat taloudelliset korvaukset. Yleisradiotoimintaa koskeva vanhentunut lainsäädäntö on uudistettava.» Sivulla 47, Potilaan oikeusturva, ensimmäinen ja toinen kappale muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:»potilaan oikeusturvan kannalta on oleellisinta oikeus asiantuntevaan hoitoon asuinpaikasta ja varallisuudesta piippumatta. Käytännössä tätä ei ole meillä kuitenkaan kyetty takaamaan. Esteenä on ollut taloudellinen tasa-arvon puute, palvelusten epätasainen jakaantuminen ja niiden kalleus. Kansalaisella tulee kaikissa olosuhteissa olla selko hänen 290

9 omasta terveydentilastaan sekä hänelle suoritetuista hoito- ja tutkimustoimenpiteistä. Tiedot tulee antaa sellaisessa muodossa, että potilas voi ne vaikeuksitta ymmärtää.» Puheenvuoroja ei pyydetty. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenjohtaja: Esitys 13. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, esitys 13, Perustuslakiuudistusta koskeva kannanotto. Valiokunta esittää, että puoluetoimikunnan esitys hyväksyttäisiin seuraavin muutoksin: Otsikko ehdotetaan muutettavaksi:»sdp kannanotto perustuslakiuudistuksen periaatteista.» Esityksen toisella sivulla olevan kolmannen kappaleen ensimmäisessä lauseessa oleva sana»etnisten» esitetään muutettavaksi»kansallisten.» Niin ikään toisella sivulla oleva viides kappale esitetään muutettavaksi seuraavasti»eduskunnan vallan ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen edellyttää tasavallan presidentin ja valtioneuvoston asettamista, asemaa ja toimivaltaa koskevien säädösten tarkistamista enemmistöparlamentarismin periaatteiden mukaisesti. Presidentin aseman uudelleen muotoamisen yhteydessä tulee presidentin valitseminen ja virasta vapauttaminen luontevimmin kuulumaan kansaneduskunnalle. Hyväksyessään perustuslakiuudistuksen periaatteita koskevan kannanoton puoluekokous toteaa: 1) että puoluetoimikunnan tehtäväksi jää valtiosääntökomitean työn edistyessä toimittaa perustuslakiuudistusta koskevaa aineistoa puolueen perusjärjestöille, 2) käynnistää tämän nojalla julkinen keskustelu perustuslakiuudistuksesta, ja 3) kehottaa valtiosääntökomitean sosialidemokraattisia jäseniä edelleen toimimaan kiinteässä yhteistyössä puoluetoimikunnan kanssa.» Keskustelua ei syntynyt. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenjohtaja: Esitykset 14, 15, 16, 17 ja 18. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, valiokunta esittää, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan lausuman:»puoluekokous velvoittaa puoluetoimikunnan ryhtymään toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on esityksissä n:o 14, 15, 16, 17 ja 18 mainittujen epäkohtien poistammen vaalilainsäädännös- 291

10 tä kuitenkin, siten, ettei henkilövaalijärjestelmästä luovuttaisi niin kutsuttujen pitkien listojen hyväksi.» Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenjohtaja: Esitys 19, Kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen turvaaminen puoluetoiminnassa. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, esityksessä numero 19, Kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen turvaaminen puoluetoiminnassa. Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Puheenvuora ei pyydetty. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenj ohtaj a: Esitys 20. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, esitys 20, Presidentin vaalitavan muuttaminen. Valiokunta esittää, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan ponnen:»puoluekokous edellyttää, että tasavallan presidentin vaali siirretään jo ennen vuoden 1974 vaalia eduskunnan suoritettavaksi.» Puheenvuoroja ei pyydetty. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenj ohtaj a: Esitys 21. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, esitys numero 21, Presidentin vaalin suorittaminen kansanäänestyksellä, tyksellä. Valiokunta esittää, että puoluekokous hylkäisi esityksen. Puheenvuoroja ei pyydetty. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin. Puheenjohtaja: Esitys numero 22. Eino Siren (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, esitys numero (22, Vallan keskittyminen. Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Keskustelu: Kaarlo af Heurlin (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, yleiskeskustelussa asiaa jo kosketeltiin. On ymmärrettävää, että tässä vaiheessa on vaikea yksityiskohtaisesti mennä puuttumaan asiaan. Mutta toivon kuitenkin, että puoluekokousedustajat ja puolueväki kiinnittävät huomiota näihin kohtiin, joissa puututaan vallan keskittymiseen samoille henkilöille. Tämä on laajakantoinen kysymys, mistä on vuosikymmenien aikana monissa puoluekokouksissa puhuttu. Puoluetoverit ovat kirjoittaneet. Asian korjaamiseksi ei ole muuhun ryhdytty, kuin on ponsia hyväksytty, että tehtäviä ei pidä keskittää samoille 292

11 henkilöille. Tulevaisuudessa emme voi tyytyä siihen, että vuosikymmenestä toiseen vain hyväksytään ponsia, mutta ei lainsäädäntöä muuteta. Useimmissa kansanvaltaisissa maissa on paljon tiukemmat määräykset siitä, että valtaa ei keskitetä esimerkiksi niin, että päätoimisia tehtäviä on useampia sekä siitä, että tuloja ei voi saada monista viroista. Jokaisen kansanedustajan on saatava reilu korvaus menetetystä työansiota. Mutta omi aivan tarpeetonta, että pankinjohtaja tai suuren teollisuusyhteisön johtaja eduskunnassa nostaa korkean palkan firmalta ja samaan aikaan kansanedustajan palkan. Oli sitten kyseessä kuka henkilö tahansa, on lähdettävä siitä, että kansanedustaja on kansanedustaja ja saa kansalta palkan, ja hän ajaa kansan etuja. Jos kansanedustaja samaan aikaan saa muualta jopa enemumänkin palkkaa, voidaan ihmetellä, kenen palkkalainen hän oikein on ja ennen kaikkea kenen etuja ajaa. Juuri on hyväksytty Ruotsissa sosialidemokraattien johdolla oikea uudistus, että ministerit eivät istu samanaikaisesti eduskunnassa. Jos henkilö nimitetään valtioneuvoston jäseneksi, silloin tulee varajäsen hänen tilalleen eduskuntaan. Tämä merkitsee Ruotsissa muun muassa sitä, että ministerien palkat putoavat kolmanneksella. Yksi päätoiminen valtakunnallinen tehtävä, ministerin tehtävä, siinä on aivan tarpeeksi päätyötä. Ei sama henkilö samaan aikaan, hoida esimerkiksi kansanedustajan tehtävää siten kuin kansanedustajan tehtävä pitäisi hoitaa. Sama säädös on Norjassa, lukuisissa muissa meitä edellä olevissa ja vahvemmin demokraattisissa maissa. Ei tulisi kysymykseenkään, että samaan aikaan on johtava virka ja on kansanedustajapaikka ja molemmissa on valtaa ja molemmista nostetaan palkkaa. Tähän epäkohtaan tulee puuttua silloin, kun perustuslakia korjataan. Kunnallislakia uudistettaessa tulisi säätää, että sama henkilö ei saa olla toimeenpanevan elimen, kunnallishallituksen ja päättävän elimen jäsenenä. Hänhän on tilivelvollinen valtuustolle, Ei ole oikein, että hän on itse vaikuttamassa valtuustossa asioiden käsittelyyn. Vaikkapa hän ei osallistu tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen, siitä huolimatta tällainen vallan keskittäminen samoille henkilöille ei ole oikein. Meidän puolueemme jäsenmäärä kasvaa, siihen liittyy valppaita, valistuneita, reippaita henkilöitä ikärajasta riippumatta. Näille henkilöille on mahdollista antaa uusia luottamustehtäviä. Niiltä, joilla on kymmeniä tehtäviä, näitä voidaan jakaa. Tämä ei vähemmässäkään määrässä ole arvostelua niitä johtavia 293

12 puoluetovereita kohtaan, joilla on kymmeniä tehtäviä. Mehän olemme heidät valinneet, he ovat demokraattisesti valitut. Mutta kansanterveyden ja myöskin johtotehtävissä olevien oman terveyden vuoksi on hyvä, että tehtävistä tulevaa vastuuta ja työtä ei kasata niin, että siitä on vahingollisia seurauksia. Toivon, että asiaan palataan sitten, kun uudistetaan perustuslakia ja kunnallislakia. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Esitys 22 voitaneen tällä puheenvuorolla ja tällä saatteella hyväksyä. Valiokunnan esitys hyväksyttiin puheenjohtajan tulkinnan mukaisesti. Esitys 23 Puheenjohtaja: Esitys 23 on siirretty sosiaalipoliittiseen valiokuntaan. Merkittiin. Esitys 24 Eino Siren Toveri puheenjohtaja, valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Hyväksytään. Esitys 24 hyväksyttiin puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 25. Eino Siren: Toveri puheenjohtaja, esityksestä Valtiojohtoisten yritysten ja vastaavien laitosten toiminta: Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Hyväksytään. Esitys 25 hyväksyttiin puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 26. Eino Siren: Toveri puheenjohtaja,»valtioyhtiöiden johdon asettaminen virkamiesasemaan.» Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Esitys 26 hyväksyttiin keskustelutta puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 27. Puheenjohtaja: Esitys 27. Eino Siren»Valtion edustajat raha- ja luottolaitosten johtokuntiin.» Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Puheenvuoroja ei pidetty. Puheenjohtaja: Hyväksytään. 294

13 Esitys 27 hyväksyttiin puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 28. Eino Siren: Toveri puheenjohtaja:»työntekijäin edustus valtiojohtoisten yritysten ja vastaavien laitosten hallintoelimissä.» Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Esitys 28 hyväksyttiin puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 29. Puheenjohtaja: Esitys 29. Eino Siren: Toveri puheenjohtaja:»yritysdemokratian toteuttaminen valtion omistamissa ja valtiojohtoisissa yrityksissä.» Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Hyväksytään. Esitys 29 hyväksyttiin puoluetoimikunnan lausunnon mukaisena. Esitys 30. Puheenjohtaja: Esitys 30 on siirretty sosiaalipoliittiseen valiokuntaan. Merkittiin. Esitys 31. Puheenjohtaja: Esitys 31 on siirretty sosiaalipoliittiseen valiokuntaan. Merkittiin. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Laki- ja hallintoasiain valiokunnan asiat olivat tulleet erikseen loppuun käsitellyiksi. Sosiaalipoliittisen valiokunnan esitykset Puheenjohtaja: Käsitellään sosiaalipoliittisen valiokunnan esitykset. Valiokunnan puheenjohtaja Paavola, Paavo J.: Menetellään samallalailla kuin äsken. Paavo J. Paavola (Helsinki): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokousedustajat. Sosiaalipoliittinen valiokunta on käsitellyt ne kohdat, jotka tämän esityskirjan mukaan kuuluvat sille, ja lisäksi erinäisiä muita kohtia, jotka tulevat esille valiokunnan mietinnössä. Esitys 60. Esitys 60 :n osalta, joka koskee sosiaalihuollon suuntaviivoja, valiokunta esittää lisättäväksi uuden I luvun seuraavasti: 295

14 I Sosiaalihuolto ja yhteiskuntapolitiikka»1. Ne ongelmat, joita sosiaalihuollon toimenpiteiden avulla pyritään ratkaisemaan, ovat suurimmaksi osaksi seurauksia kapitalistisesta yhteiskuntajärjestelmästämme. Pyrkiessään kohti sosialismia SDP samalla pyrkii myös muuttamaan ne yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka ovat useimmiten sosiaalihuollon tarpeen syynä ja vähentämään siten huollon tarvetta.» Tämän johdosta jälkimmäisten kohtien lukunumerointi muuttuu yhtä suuremmaksi koko esityksen osalta. II luku. n luvun otsikko esitetään muutettavaksi näissä sosiaalihuollon suuntaviivoissa näin kuuluvaksi:»sosiaalihuollon nykyisen kehittämisen suuntaviivat.» III luku. III lukuun esitetään niin ikään otsikkomuutosta:»sosiaalihuollon hallinnon uudistaminen.» IV luku. IV luvun osalta esitetään kohdan 3 toinen virke näin kuuluvaksi:»opiskelijoiden valinnassa on kiinnitettävä huotniota hakijoiden soveltuvuuteen sosiaalihuollon palvelukseen.» Vastaavasti IV luvun 3. kohdan toinen virke tulee kolmanneksi virkkeeksi. V luku. V luku esitetään hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esityksen mukaisena. VI luku. Luvun 2. kohtaan esitetään seuraavaa:»sosiaalihuollon tiedottamisesta tulee ensisijaisesti huolehtia siitä, että yksilöt ja ryhmät saavat tiedon sosiaalisista oikeuksistaan ja etuuksistaan sekä valitus- ja kantelumenettelystä.» VII luku. Luvun 2. kohdan viimeinen lause esitetään muutettavaksi seuraavasti:»oikeudenmukaisen huoltoavun vähimmäistason turvaamiseksi on pyrittävä aikaansaamaan valtakunnalliset ohjeet.» VIII luku. Sivulle 153 kohtaan 2. esitetään seuraava muutos:»psyykkisiä ja sosiaalisia häiriöitä ehkäisevä neuvonta ja ohjaus on aloitettava lastenneuvoloista ja sitä on jatkettava kouluaikana. Kasvatusneuvoloista ja nuorisoasemista on kehitettävä koko maan kattava palvelujärjestelmä, jossa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi hoidetaan nuorten ja lasten psyykkisiä ja sosi- 296

15 aalisia häiriöitä ja joihin vaikeuksiin joutuneet nuoret voivat tulla luottamuksellisesti keskustelemaan asioistaan.» Sivulla kohdan viimeinen virke esitetään näin muutettavaksi:»myös koululaisille on järjestettävä osapäiväistä päivähoitoa esikoulun ja peruskoulun yhteydessä.» IX luku. IX luku esitetään hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esityksen mukaisena. X luku. X luvun 1. kohdan toinen virke esitetään näin kuuluvaksi:»täten kaikenikäisille vammaisille on taattava sekä tehokkaat kuntoutusmahdollisuudet että kohtuullinen toimeentulo.» XI luku. Luvun 1. kohtaan esitetään lisättäväksi seuraava virke:»kehitysvammaisten huolto on yhteiskunnalle kuuluva tehtävä.» XII luku. Luku esitetään hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esityksen mukaisena. Tämä kaikki koski esitystä 60. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Esitys hyväksytään. Sosiaalipoliittisen valiokunnan mietintö esityksen 60 osalta hyväksyttiin. Työsuhdepoliittinen ohjelma Puheenjohtaj a: Esitys 61. Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. I luku. Luku esitetään hyväksyttäväksi sellaisena kuin puoluetoimikunta on sitä esittänyt. II luku. Luvun jakson»työntekijöiden turvaa jatkuvasti parannettava» yhteydessä valiokunta otti kantaa sivulla 146 olevaan esitykseen nro 58. Esityksen johdosta valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:»yhteiskunnan ylläpitämissä laitoksissa on käytettävä niiden omaa työvoimaa eikä yksityisten siivousliikkeiden palveluksia. Virka- ja työsuhteissa olevien siivoojien asema on tasa-arvoistettava muiden työntekijöiden kanssa. Puolue tukee ammatti- 297

16 yhdistysliikkeen pyrkimyksiä siivoojien työehtosopimuksiin perustuvien työehtojen kaikinpuoliseksi parantamiseksi.» Sivulla 158 jakso»työehtosopimusjärjestelmä on luotu ammattiyhdistysliikkeen taistelulla», ensimmäisen kappaleen viimeinen virke esitetään näin kuuluvaksi:»voimassa oleviin työehtosopimuksiin kohdistuva työrauhan rikkominen veisi pohjan työsuhteiden sopimuspohjaisilta järjestelyiltä.» Jakson viimeinen kappale esitetään näin kuuluvaksi:»työntekijöiden laillista lakko-oikeutta ei saa rajoittaa.» Jakson»Päätökset lähemmäksi kenttää» ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen ensimmäinen sana»työsopimusjärjestelmäämme» esitetään muutettavaksi muotoon»työehtosopimusjärjesteimäämime». Jakson»Rikokset työtä vastaan rangaistaviksi» yhteydessä valiokunta esittää tähän liittyvänä kantanaan esitykseen 12 sivuilla 35 ja 36 puolueen oikeusturvapoliittista ohjelmaa koskevasta jaksosta»oikeusturva työpaikalla» sivun 36 kappaleen»maamme työlainsäädäntö...» viimeisen virkkeen muutettavaksi näin»työtä vastaan tehdyille rikoksille kuten työturvalhsuusmääräysten rikkomiselle on säädettävä tuntuvat taloudelliset rangaistukset, jotka kohdistuvat yritykseen.» Jaksossa»Työtuomioistuinjärjestelmää kehitettävä» esitetään muutettavaksi viiimeinen virke näin kuuluvaksi:»työtuomioistuinjärjestelmää kehitettäessä on pidetävä huoli li siitä, että työntekijäpuolen edut tulevat turvatuiksi.» Näin ollen esitetään poistettavaksi sivun 36 viimeinen kappale»työtuomioistuimien kokoonpanoa...». Jakson»Virkasuhteessa olevien erityiskysymykset» nimike esitetään näin kuuluvaksi:»julkisen hallinnon palveluksessa olevien erityiskysymykset.» Toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen toisesta lauseesta esitetään poistettavaksi sana»kaikkien.» Tässä yhteydessä valiokunta otti myös kantaa sivuilla oleviin esityksiin n:ot Valiokunta esittää hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esityksen. m luku Työsuhdepoliittisesta ohjelmasta HI luku esitetään hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esityksen mukaisena. IV luku. Luku esitetään hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: Sivulle 162 kappaleen»palkkauksessa vallitsee...» alkuun esitetään 298

17 seuraavat luku- ja jaksonimikelisäykset:»iv Palkkapolitiikka ja työaika» ja»tuloeroja supistettava.» Sivulla 163 olevan jakson»palkkapolitiikka irroitettava työvoiman kysynnän ja tarjonnan vaihteluista» yhteydessä valiokunta käsitteli sivulla 142 olevaa esitystä n:o 65>. Esityksen johdosta valiokunta esittää lisättäväksi jaksoon seuraavan kappaleen:»työntekijöiden reaalitulojen on kehityttävä vähintään samassa suhteessa kuin mitä työn tuottavuus kasvaa.» Jakson»Työaikaa on lyhennettävä lisäämättä työn rasittavuutta» loppuun omaksi kauppaleekseen esitetään seuraavaa:»tekniikan kehittyessä ja automaation lisääntyessä olisi myös tutkittava mahdollisuuksia työajan yleiseen lyhentämiseen.» Jakson»Kuuden viikon vuosiloma kaikille» yhteydessä valiokunta on käsitellyt esityksen 84 sivulla 292 olevaa jaksoa»lomat», joka esitetään siirrettäväksi sivulle 164 olevan tekstin sijaan, kuitenkin niin, että sivun 292 kolmas kappale»nykyisin on mahdollisuus...» poistetaan ja sivun 164 viimeinen kappale»työttömänä olo...» jää ennalleen jakson loppuun omaksi kappaleekseen. V luku. Luku esitetään hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: Sivulla 167 olevan jakson nimike»työturvallisuustoimikunnat lakisääteiselle pohjalle» esitetään muutettavaksi muotoon»työturvallisuustoimikunnat lakisääteisiksi». Sivulla 169 olevan jakson»on perustettava työsuojeluhallitus» ensimmäinen virke esitetään näin kuuluvaksi:»työsuojeluvalvonta on keskitettävä ja sitä varten on kiireellisesti perustettava työsuojeluhallitus». Tämä koski esitystä 61 sisältäen myös asiaa esityksiin 23, 12, 88, 58, 55, 30 ja 31 sekä myös esityksestä 84 kohdan»lomat». Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Esitykset n:o 23, 30t, 31, 55, 58, 88 ja 61 sekä esityksestä n:o 12 kohta»oikeusturva 'työpaikalla» ja esityksestä kohta n:o 84»Lomat» hyväksyttäneen. Esitykset hyväksyttiin sosiaalipoliittisen valiokunnan mietinnön mukaisesti. Esitys 62. Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. Sosiaalipoliittinen valiokunta esittää, että puoluetoimikunnan esitys hyväksytään sellaisenaan. Puheenvuoroja ei pyydetty. 299

18 Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. Hyväksyttiin. Esitys 63. Paavo J. P a a v o la : Toveri puheenjohtaja. Tällä kohdin esitetään niin ikään hyväksyttäväksi puoluetoimikunnan esitys. Puheenvuoroja ei haluttu. Puheeenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. Hyväksyttiin. Esitys 64. Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan esitykseen saattaen sen puoluetoimikunnan tutkittavaksi ja esittää, että samassa yhteydessä selvitetään lastenhoidon järjestäminen lapsen sairauden aikana. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin sosiaalipoliittisen valiokunnan mietinnön mukaisesti. Esitys 65. Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. Valiokunta yhtyy puoluetoimikunnan lausuntoon. Puheenvuoroja ei haluttu. Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. Hyväksyttiin. Esitys 66 Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. Tämän esityksen osalta valiokunta toteaa, että asia on b) kohdan osalta ratkaistu sivulla 151 Sosiaalihuollon suuntaviivojen HI luvun toisessa kohdassa ja esityksen a) kohdan sekä normituksen osalta Sosiaalihuollon suuntaviivojen vn luvun 2. kohtaan valiokunnan ehdottamalla lisäyksellä. Keskustelua ei syntynyt. Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. Esitys hyväksyttiin sosiaalipoliittisen valiokunnan mietinnön mukaisesti. Esitys 67. Paavo J. Paavola: Toveri puheenjohtaja. Valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavaa:»nykyinen huoltoapulaki, jonka nojalla työtaisteluun osallistuneille maksettu huoltoapu voidaan periä takaisin, on pyrittävä muuttamaan niin, että työtaisteluun osallistuneille maksettua huoltoapua ei voida periä takaisin.» Puheenvuoroja ei haluttu. Puheenjohtaja: Esitys hyväksyttäneen. 300

19 Esitys hyväksyttiin sosiaalipoliittisen valiokunnan mietinnön mukaisesti. Todettiin sosiaalipoliittisen valiokunnan mietintö loppuun käsitellyksi. Ilmoitusasia Puheenjohtaja: Niille kokousedustajille, joilla om autoja sisäpihalla täällä Sampolassa, ilmoitetaan, että ne on siirrettävä johonkin toiseen paikkaan kello 12 mennessä. Siis sisäpiha tyhjäksi autoista. Puheenjohtaja: Valiokunnista ei ole yleisistuntoon saapunut tässä vaiheessa päätettäviä asioita. Esitän, että kokous keskeytetään ja että se jatkuu kello Hyväksyttäneen. Kokous keskeytettiin kello Ilmoitus Puheenjohtaja teki kello seuraavan ilmoituksen: Kokouksen taukoa jatketaan kello ll:een johtuen siitä, ettei ole asioita, joita päästäisiin käsittelemään. Kokousta jatkettiin kello Puheenjohtaja: Puoluekokous jatkuu. Kokousedustajia kehotetaan saapumaan paikalle. Ilmoitusasia Puheenjohtaja: Edelleen tiedotetaan niille auton omistajille, jotka ovat sijoittaneet autonsa Sampolan sisäpihalle, että ne on poistettava sieltä johonkin muuhun paikkaan, koska tänne tulee linja-autoja, joilla kokousedustajat siirtyvät myöhemmin kello 16.3 kaupungin vastaanotolle. Puheenjohtaja: Puoluekokous jatkuu ja SNK:n ohjelmaryhmä esiintyy meille. SNK:n ohjelmaryhmä esitti seuraavat musiikkikappaleet: Marseljeesi, Kai Chydeniuksen Pöraaja Valdemar Mäkinen ja Työttömän laulu sekä Yankees go home. Puheenj ohtaj a: Kokouksen puolesta kiitän Helsingin sosialidemokraattisten nuorten ohjelmaryhmää. 301

20 Talouspoliittisen valiokunnan mietintö esityksestä n:o 45 Puheenjohtaja: Kokous jatkuu ja otetaan käsiteltäväksi talouspoliittisen valiokunnan asioista vielä keskeneräinen esitys n:o 45. Muilta osin talouspoliittisen valiokunnan asiat ovat loppuun käsitellyt. Valiokunnan puheenjohtajalla Antti Pohjosella on puheenvuoro. Antti Pohjonen (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja! Viitaten edustaja Perheentuvan muutosehdotukseen sivulle 106 kuudenneksi ponneksi, talousvaliokunta ehdottaa, että sivulla 106 oleva kuudes ponsi muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:» että määrätietoisen suhdanne- ja tulopolitiikan sekä taloudellisen eriarvoisuuden poistamisen edellytyksenä olevien tilastojen kehittämiselle pannaan erityistä painoa virallisen tilaston kehittämisohjelmissa. Pääomatulojen ja palkkatulojen selvittämiseksi yrityksiä koskevassa lainsäädännössä, erityisesti kirjanpitolaissa, tulee edellyttää kaikkien palkkatietojen sekä varastojen aliarvostuksen ilmoittamista.» Puheenj ohtaj a: Halutaanko keskustelua? Kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Esitys 45 hyväksyttiin. Puheenj ohtaj a: Näin on talouspoliittisen valiokunnan asiat käsitelty loppuun. Verotus- ja kunnallispoliittisen valiokunnan uudistettu mietintö esityksestä 98 Puheenjohtaja: Käsitellään verotus- ja kunnallispoliittisen valiokunnan keskeneräinen asia, esitys 98. Valiokunnan puheenjohtajalla Teuvo Kinnusella on puheenvuoro. Teuvo Kinnunen (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät puoluetoverit! Valiokunnan työskentely eilen ja tänään on ollut varsin tiivistä ja valiokunnan tehtävistä on kaikki muut saatu täällä kokouksessa käsitellyksi paitsi asia 9, joka alkaa sivulla 323,»Veropolitiikan suuntaviivat». Tältä osin kokous eilen palautti tämän asian käsittelyn takaisin valiokuntaan. Valiokunnan puolesta haluaisin tässä vaiheessa todeta, että tänä aamuna keskustelimme täällä eilen tehdyistä kahdesta muutosehdotuksesta, toisesta, joka koski liikevaihtoverotuksen kohtaa ja toisesta, joka koski metsäverotuksen uudistamista. 302

21 Liikevaihtoverokysymyksen kohdalla valiokunta lähti siitä, että koko veropoliittinen ohjelma, niin kuin yleensä kaikki ne ohjelmat, jotka täällä puoluekokouksessa ovat käsiteltävinä, ovat tietynlaisia kokonaisuuksia, ne ovat suuntaa luovia ohjelmia tulevaisuuteen. Sen jälkeen myöhemmin tapahtuvat tarkistukset tapahtuvat näiden ohjelmien sisällä. Liikevaihtoverotuksen kohdalla puoluetoimikunnan ehdotus on valiokunnan mielestä sopivan pyöreä. Se ei ota kantaa suuntaan eikä toiseen, vaan jättää mahdollisuuden tehdä ratkaisu myöhemmin joko kielteisesti tai myönteisesti. Poliittisesti saattaisi myös olla kovin lyhytnäköistä, jos täällä puoluekokouksessa hyväksyttäisiin ne ajatukset, jotka kahdessa ehdotuksessa on puoluekokoukselle tehty. Valiokunnan mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että puoluekokous ottaisi ehdottoman kannan tässä asiassa. Valiokunnan työskentelystä toteaisin, että se muutoin oli suhteellisen yksimielinen tämän asian kohdalla. Valiokunnan erään jäsenen ehdotuksesta kuitenkin suoritettiin äänestys sivulla 327 olevan kappaleen»liikevaihtoverotus» viimeisen lauseen kohdalla. Lause kuuluu:»jos osoitetaan, että kilpailukykymme säilyttäminen vaatii, on liikevaihtoverotuksessa siirryttävä uuteen perimisjärj esitelmään.» Tästä asiasta valiokunnassa äänestettiin ja äänestyksen tulos oli 1S7< 2 puoluetoimikunnan ehdotuksen mukainen. Toivoisin myös, että asiasta ei tarvitsisi täällä puoluekokouksessa suorittaa äänestystä, joka saattaisi antaa porvarilehdistölle propagandavaltit käteen. Metsäverotuksen kohdalla täällä ehdotettiin, että tämä kohta poistettaisiin veropoliittisesta ohjelmasta. Valiokunta kuitenkin katsoi, että kysymyksessä on veropoliittinen ohjelma eikä suinkaan lakiteksti. Valiokunta ehdottaa tämän kohdan säilyttämistä veropoliittisessa ohjelmassa. Valiokunnan pöytäkirjaan liittyy tältä osin yksi eriävä mielipide. Toveri puheenjohtaja. Valiokunta uudistaa eilen esittämänsä ehdotuksen puolueen veropoliittiseksi ohjelmaksi. Puheenj ohtaj a: Kiitoksia. Tähän on pyydetty puheenvuoroja. Keskustelu: Paavo Sinkka (Hämeen pohj. piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät kokousedustajat! Sivulla HO talouspoliittisen valiokunnan käsittelemässä alustuksessa, toisessa kohdassa ylhäältä sanotaan:»tuloeroja ylläpitävä ja korostava maatalouspolitiikka on oikaistava. Maatalouspoliittisissa ratkaisuissa on otettava huomioon myös metsänmyyntitulot. Erityisen tärkeätä on, että metsä- ja maataloustulot saatetaan verotuksessa yhdenvertaiseen ase- 303

22 maan...» Sen sijaan valiokunta ehdotti poistettavaksi lauseen:»tällöin on siirryttävä pinta-alaverotuksessa todellisiin tuloihin perustuvaan verotukseen» nimenomaan juuri metsänmyynnissä. Tämä perustui hyvin pitkään ja vakavaan keskusteluun ja oli talouspoliittisen valiokunnan kanta, joka täällä tänään puoluekokouksessa lyötiin kokouksen päätökseksi. Minun käsittääkseni ei ole puolueen arvovallan mukaista tehdä samasta asiasta kahta erilaista päätöstä. Sen tähden uudistan eilen esittämäni ajatuksen, että kysymys metsä verotuksen kohdasta täällä nyt käsiteltävänä olevasta valiokunnan esityksestä sivulla 339 ja jatkuu sivulle 390 koska tässä talouspoliittisen valiokunnan jo esittämässä mietinnössä nämä muut perusteet tulivat sanotuksi tämä kohta poistettaisiin kokonaan perustellen sillä, että meidän ei pitäisi tuoda esille ristiriitaisia ja selvittämättömiä kysymyksiä julkisuuteen. Joka tapauksessa se tulee julkisuuteen puoluekokouksen päätöksenä. Uudistan eilen esittämäni ehdotuksen, että sivuilla 129 ja 130 oleva»metsäverotuksen uudistaminen» -kohta palautetaan puoluetoimikunnan, puolueen maaseutuvaltuuskunnan ja puolueen maaseututoimikunnan valmisteltavaksi. Ja minä nimenomaan esitän perusteluina sen, että ne maaseudun miehet ja monet muut julkisen elämän jopa ministeritasolla olleet toverit, joiden kanssa olen täällä keskustellut, ovat olleet kanssani samaa mieltä, että huonosti valmisteltuna tästä helposti tulee samanlainen rasite meille kuin maatalouden verotuksestakin, joka liian lyhyen valmistelun tähden ja liian vähän harkinnan jälkeen meni läpi kaikkien Suomen puolueiden yksimielisellä kannatuksella, mutta me sosialidemokraatit olemme siitä syyt saaneet. Ettei sama toistuisi, minä esitän näin. Kauno Vuorenpää (Hämeen pohj.): Hyvät ystävät, puoluetoverit. Toveri Sinkan ehdotus metsäverotuksen uudistamista koskevan asian palauttamiseksi puoluetoimikuntaan ja muihin elimiin tarkemmin valmisteltavaksi ei tarkoittanut sitä, etteikö myös metsänomistajia olisi verotettava. Päinvastoin hän halusi sitä, etteivät huomattavia metsäalueita omistavat mahdollisen uuden lain suomin mahdollisuuksin vapaudu lopuiltakin veroilta, niin kuin tapahtui maatalouseverotusta uudistettaessa. Tosin toveri Laaksonen eilen vakuutti, että muissa puolueissa on kyllä niitä, jotka estävät tällaisen vahingon tapahtumasta, mutta samoin muiden puolueiden asiantuntijat olivat varmasti olemassa silloinkin, kun maatalousverotusta uudistettiin. Toveri Laaksosen asiantuntemusta en suinkaan epäile. Mielestäni ei asiaa pahentaisi se, että kysymystä perusteellisesti vielä selvitettäisiin myöskin meidän puolueessamme, ennen 304

23 kuin uudistuksen myönteisyydestä puhutaan samanlaista omahyväisyyttä tuntien kuin tehtiin ennen uuden maatalouden verolain voimaantuloa. Se, että Sinkan kanssa tämä asian yhteydessä olamme olleet näin usein äänessä, ei merkitse sitä, että puhumme vain puhumisen ilosta ja että omaa ääntämme olisi niin mukava kuunnella. Taustalla ovat paljon vakavammat asiat. Me pyrimme siihen, ettei tulisi jälleen se aika, jolloin sosialidemokraatteja lyödään tämänkin asian kohdalla ja jolloin me maaseudun järjestöväkeen kuuluvat kuitenkin joudumme puolustamaan sosialidemokraattej a. Ehkä on niin, että Sinkka ja minä olemme tosiaan ajastamme jäljessä esityksinemme, mutta voin vakuuttaa, että puhumme niiden ihmisten puolesta, jotka pienillä tiloilla kamppailevat toimeentulostaan ja joilla ihmisillä kaikesta huolimatta on vielä uskoa sosialidemokratian oikeudenmukaisuuteen. Me edustamme täällä erikoisesti maaseudun ihmistä ja maaseudun pienviljelijää. Minä tiedän, että me emme ole Sinkan kanssa kahden, vaan täällä on myös muita samalla asialla. Jos tulevaisuus näyttää toteen, että olemme olleet väärässä, on toveri Sinkalla ja minulla varaa antaa periksi ja todeta, että todella olimme väärässä sekä ajastamme jäljessä. Joka tapauksessa tarkoituksemme on ollut toimia maaseudun vähävaraisen ihmisen hyväksi ja samalla omalla tavallamme tukea sosialidemokratian säilymistä myöskin maaseudulla. Kannatan edelleen toveri Sinkan esitystä. Kiitos. Puheenj ohtaj a: Esityksessä 98 on kaksi selvästi erillistä kohtaa, metsäverotus, johonka nyt on puututtu, ja myöhemmin liikevaihtoverotus. Esitän, että ennen kuin jatketaan keskustelua liikevaihtoverotuksen osalta, selvitetään tämä kysymys ja kokouksen kanta metsäverotukseen. Tiedustelen, onko metsäverotus-kohtaan imuita puheenvuoropyyntöjä enää kuin Mikko Laaksosen. Ellei ole, puheenvuorot tästä asiasta voitaisiin todeta käytetyiksi ja sen jälkeen käymme keskusteluun liikevaihtoverotuksesta. Ukkola on pyytänyt vielä tähän asiaan. Muita puheenvuoroja ei metsäverotukseen ole. Mikko Laaksonen (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Minusta, kun maatalouden tai sanokaamme maaja metsätalouden verotuksesta puhutaan vähän turhaan, haaskataan ruutia ja aikaa. Asianlaitahan on tietysti niin, että kun valtio toisella kädellä syytää parituhatta miljoonaa maatalouden harjoittamista varten, niin ei sieltä tietenkään toisella kädellä kädellä voi saada takaisin samaa määrää rahaa, ei ainakaan maatalouden puolelta. Mutta kun kysymys on.metsän omistamisesta ja valitettavasti vain erittäin harvoissa tapauksissa metsän 20 SDP Pöytäikirjat v

24 hoitamisesta ja viljelemisestä, niin siltä puolelta pitäisi koettaa ehkä hieman saada takaisinkin niitä varoja, jotka joudutaan maatalouden puolelle uhraamaan. Tässä mielessä metsäverotuksen uudistaminen on todella asia, johon kaikella vakavuudella on paneuduttava. Kun täällä toveri Sinkka sanoi, että ei tulisi tuoda keskeneräistä asiaa julkisuuden valokeilaan, jotta vältettäisiin ristiriitoja, niin tämänkaltaista perustelua minä en todellakaan jaksa ymmärtää, koska esillä on kysymys, joka täytyy tuoda puoluekokouksen näkemyksenä ja päätöksenä julkisuuteen, jotta asia voidaan hoitaa ja siitä perusteellisesti keskustella. Kun täällä sanottiin, että minä olen asiantuntijana valiokunnassa sanonut, että muissa puolueissa on kyllä niitä, jotka pitävät huolen edistyksellisestä jarruttamisesta tässä asiassa, niin näin todella on. Mutta olen kyllä hämmästynyt, että tällaisia henkilöitä on myös meidän puolueessamme. Eräs maatalousverotuksen suurista ongelmista on nimenomaan siinä, että metsää ja peltoa verotetaan eri tavalla, ja sen vuoksi pitäisi päästä samanlaiseen verottamiseen eli verottaa puhtaan tulon mukaisesti kumpaakin. Tämä on eräs tie niiden epäkohtien poistamiseksi, joita tänä päivänä maatalousverotuksessa on. Pentti Ukkola (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja. Metsänmyytitulojen saattaminen verotettaviksi siinä kuin mikä muu tulo tahansa on vihdoinkin saatava aikaan. Minun muistini mukaan, niin kauan kuin muistan puoluekokouksia taaksepäin ja olen lukenut niiden pöytäkirjoja myös sitä aikaisemmilta ajoilta, niin tämä asia on ollut esillä ja aina palautettu takaisin suunnilleen samoilla perusteilla, kuin täällä nytkin on esitetty. Vihdoinkin on saatava edes ohjelmaluontoinen puoluekokouksen päätös tästä asiasta, jotta nämäkin tulot voidaan saada veronalaisiksi tuloiksi, mitä mahdollisuutta ei nyt ole. Jokaisen ihmisen tulisi joutua maksamaan tuloistaan veroa samalla tavalla kuin kaikista muistakin tuloista. Jokainen palkkatyöntekijä joutuu maksamaan palkkatuloistaan veroa ja kaikista muistakin tuloista maksetaan veroa. Ei voi olla etuoikeutettua tuloa, jota ei saisi verottaa. Toivon, että tämä kokous yhtyy tässä valiokunnan ehdotukseen. Puheenjohtaja: Totean, että esityksestä 9 ja sen kohdasta 6.9. keskustelupuheenvuorot ovat päättyneet. Keskustelu metsäverotuksesta julistettiin päättyneeksi. Puheenjohtaja: Keskustelun kuluessa on Paavo Sinkka tehnyt kannatetun ehdotuksen esittäen, että tämä kohta palautetaan puoluetoimikunnan uudelleen valmisteltavaksi. Kun 306

25 esitys on selvästi poikkeava valtiokunnan esityksestä tällä kohdalla, on puoluekokouksen suoritettava äänestys. Teen seuraavan äänestysehdotuksen: Ensiksi nostavat edustajakorttinsa ylös ne, jotka ovat valiokunnan esityksen kannalla, Pyydän ääntenlaskijoita tai ääntenlaskijoiden puheenjohtajaa saapumaan eteen ja ja toteamaan äänestyksen tuloksen. Ne, jotka kannattivat valiokunnan ehdotusta, nostivat edusta jakorttinsa. Sen jälkeen nostivat edustajakorttinsa ne, jotka kannattivat Paavo Sinkan ehdotusta, että asia palautettaisiin puoluetoimikunnan valmisteltavaksi, minkä jälkeen lausui Puhe en j ohtaj a: Voitaneen todeta valiokunnan ehdotuksen tulleen selvällä enemmistöllä hyväksytyksi. Merkittiin, että puoluekokous hyväksyi tällä kohdalla valiokunnan ehdotuksen. Puheenj ohtaj a: Jatkamme keskustelua esityksen 98 liikevaihtoverotuksen kohdalta. Puheenvuoro on edustaja Jyrängillä. Antero Jyränki (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja. Viitaten siihen esitykseen, jonka tein jo lähetekeskustelun yhteydessä, ja viitaten toveri Linnamon täällä hieman aikaisemmin käyttämään puheenvuoroon ehdotan, että käsillä olevan esityksen n:o 98 jakso 6.4. muutettaisiin kuulumaan seuraavasti ja tämä ehdotus on asiallisesti samansisältöinen kuin toveri Linnamon täällä aikaisemmin tekemä ehdotus, joskin hieman lyhyempi:»arvonlisäveroon siirtyminen merkitsisi olemassa olevien suunnitelmien mukaan tulonsiirtoa työstä pääomalle. Yrityksiin kohdistuvan nk. piiloliikevaihtoveron poistaminen joko vähentäisi valtion tuloja tai edellyttäisi tulojen saarnista muualta. Samalla hintataso nousisi kuluttajille kielteisellä tavalla. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vastustaa arvonlisäveroa. Yritystoimintaa on Suomessa tuettu viimeisten viidentoista vuoden aikana lukuisilla helpotuksilla, mm. vuonna 1964 liikevaihtoverouudistuksella, vuonna 1968 elinkeinoverouudistuksella sekä kahdella Suomen markan arvon alentamisella vuonna 1957 ja Tulokset näistä helpotuksista osoittavat, että suomalaisen talouselämän ongelmat ovat muualla kuin yritysmaailman väitetyissä rasituksissa. Sosialidemokraattien on täten tutkittava, millaisia mahdollisuuksia on lisätä talouselämän kilpailukykyä ja laajentaa taloudellista perustaa kehittämällä teollisuuden reaalista kilpailukykyä samalla kun luovutaan arvonlisäveron työväestöä rasittavasta ja elinkeinoelämää suosivasta vain lyhytaikaisesta, rahanarvoon perustuvasta kilpailukykyä lisäävästä suunnitelmasta.» Toveri puheenjohtaja. Tämä oli siis ehdotus. En halua käyttää 307

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 33. Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

"Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. lause: "Taajamissa liikkumistarvetta vähennetään tiivistämällä kaupunkirakennetta." Täällä se on sanottu terveesti ja saman kaltaisin periaattein esitän kohtaan 7. täydennystä seuraavan sisältöisenä: "Kaavoituksen

Lisätiedot

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 XVI Järjestötalousaloitteet 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 Nieminen, Maija-Liisa: Aloitan aloitteesta 243, josta kiinnitän huomiotanne kolmeen seikkaan. Ensinnäkin: esityksen mukaan

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Valiokunta esittää, että puoluekokous päättäisi yhtyä puoluetoimikunnan lausuntoon.

Valiokunta esittää, että puoluekokous päättäisi yhtyä puoluetoimikunnan lausuntoon. Valiokunnan esitys hyväksyttäneen. Puoluekokous viittaa puoluekokouspäätösten toteutumista koskevan selvityksen kohtaan 148 "Uuden eläkepoliittisen ohjelman valmistaminen", jonka mukaan eläkepoliittista

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä.

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä. tukset ovat tavallisesti julkisen sektorin henkilöstön ja yleisemminkin työllisyyden kannalta kielteisiä. Tässä taannoin runnottiin kokoon yhdenasianliike, jonka piti hoitaa työllisyys kuntoon. Vaikka

Lisätiedot

ESITYKSIÄ. Sosialidemokraattisen Puolueen xxvii puoluekokoukselle

ESITYKSIÄ. Sosialidemokraattisen Puolueen xxvii puoluekokoukselle ESITYKSIÄ Sosialidemokraattisen Puolueen xxvii puoluekokoukselle 1966 I. Kansainvälisten asiain valiokuntaan: 1. Kansainvälinen avustustoiminta Suomen Ruotsalaisen Työväenliiton esitys 2. Turvallisuus-

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA

VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA VIII VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA 97 SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN KUNNALLIS POLIITTINEN OHJELMA Kunnallishallinto on osa yhteiskuntaa Kunnat vastaavat alueensa kaikinpuolisesta kehittämisestä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö r.y.n kymmenennestä sääntömääräisestä edustajakokouksesta 29. 6.-2. 7. 1971. Laatinut Simo Elomaa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö r.y.n kymmenennestä sääntömääräisestä edustajakokouksesta 29. 6.-2. 7. 1971. Laatinut Simo Elomaa PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö r.y.n kymmenennestä sääntömääräisestä edustajakokouksesta 29. 6.-2. 7. 1971 Laatinut Simo Elomaa Satakunnan Yhteisvoima Oy Pori 1973 Pöytäkirja Suomen

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

PUOLUETOIMIKUNNAN. Esitykset XXVIII PUOLUEKOKOUKSELLE 6.-9. 6.1969

PUOLUETOIMIKUNNAN. Esitykset XXVIII PUOLUEKOKOUKSELLE 6.-9. 6.1969 PUOLUETOIMIKUNNAN Esitykset XXVIII PUOLUEKOKOUKSELLE 6.-9. 6.1969 Paasipaino, Helsinki 1969 SISÄLLYSLUETTELO Kansainvälisten asiain valiokunta Sivu 1. SDP:n kanta kehitysmaa- ja YK-politiikkaan 5 2. Kansainvälisen

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla". Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla. Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto 407 kousta ehdotettujen asiain esille ottamista, mutta kun sallii myös myöhemmin ehdotetut asiat kokouksessa käsiteltäviksi, ei se kaipaa vaiiok. mielestä muutosta. :n 56 sanain»yksi ääni" sijaan»yhtäläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT

PÖYTÄKIRJA SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA AATTO VÄYRYNEN TOIMITTANUT PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN YLIMÄÄRÄISESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA 1957 TOIMITTANUT AATTO VÄYRYNEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUETOIMIKUNTA m Työväen Kirjapaino, Helsinki 1957. 3 HAKEMISTO-

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat. esitykset ja sääntöjen muutokset

10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat. esitykset ja sääntöjen muutokset 10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat esitykset ja sääntöjen muutokset ESITYS N:o 45,, Jäsenliittojen ja henkilöjäsenten kansanvaltaisten oikeuksien puolesta Ammattiyhdistysliikkeen menestyksellisen

Lisätiedot

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä Pöytäkirja 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä KOKOUKSEN KULKU Ensimmäisen kokouspäivän avaus... 1 Toisen kokouspäivän avaus... 175 Kolmanen kokouspäivän avaus... 289 Kokouksen päätöstoimet... 400

Lisätiedot

Vuoden T946 toimintakertomuksen

Vuoden T946 toimintakertomuksen H''*ri&$Jt *&,*.. Vuoden T946 toimintakertomuksen 75 käsittely jatkuu. Suh'autuminen työpaikkakokouksiin ja työnseisauksiin. A. Saarinen: Vuoden 1945 toimintakertomuksen yhteydessä asetettiin

Lisätiedot

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto.

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto. keliiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton osa-aikatyötä koskevaan esitykseen, että edustajakokous velvoittaisi SAK:n hallitusta ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin osa-aikatyön

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta.

ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta. ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta. Millaiseksi muodostuu maailma, kun rauha palautuu ja jälleenrakennustyö voi

Lisätiedot

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965 Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuosilta 1963-1965 KERTOMUS Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuodelta 1963 SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ ELÄKEASIA Maaliskuun 5. päivänä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot