Käyttöturvallisuustiedote direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukainen"

Transkriptio

1 Painettu 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu 1/5 Tuotetunniste Tuotenumero: Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset Aineen/valmisteen käyttö: Maali Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja: Farball Holland BV Nieuwe Donk AC Etten-Leur The Netherlands Lisätietoja antaa: Tuoteturvallisuusosasto Hätäpuhelinnumero: +31 (0) Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus Ainetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan. Direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus: Ei käytettävissä. Ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia erityisiä vaaroja koskevat tiedot: Tätä tuotetta ei tarvitse merkitä viimeisimmän :n yleisten valmisteiden luokittelusääntöjen version prosessilaskelman mukaisesti. Luokitusjärjestelmä: Luokitus tehdään viimeisimpien -luetteloiden versioiden sekä yritykseltä ja kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella. Pakkausmerkinnät -ohjeiden mukaiset pakkausmerkinnät: Noudata yleisiä turvallisuusmääräyksiä kemikaaleja käsitellessäsi. Tuotteeseen ei sovelleta -direktiiveissä tai vaarallisia aineita koskevassa asetuksessa (Saksassa GefStoffV) annettuja tunnistusta koskevia määräyksiä. Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei käytettävissä vpvb: Ei käytettävissä 3 Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen luonnehdinta: Seokset Kuvaus: Hartsiseos Vaaralliset aineosat: Ei mitään Lisätiedot: Katso R-lausekkeiden sanamuodot kohdasta Ensiaputoimenpiteet Kuvaus ensiaputoimenpiteistä Yleiset tiedot: Erityisiä varotoimia ei tarvita. Hengitys: Hengitä raitista ilmaa ja hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee. Iho: Tuote ei yleensä ärsytä ihoa. Roiskeet silmiin: Pidä silmät auki ja huuhtele niitä usean minuutin ajan juoksevalla vedellä. Nieleminen: Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. (jatkuu sivulla 2)

2 Painettu Sivu 2/5 Lisätietoja lääkärille: Yleisimmät akuutit oireet ja jälkivaikutukset: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Välittömät ensiaputoimet ja tarvittavat erityiset hoidot: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. (jatkuu sivulta 1) 5 Palontorjuntatoimenpiteet Sammutusaineet Sopivat sammuttimet: CO 2, jauhe tai vesisumu. Sammuta suuremmat tulipalot vesisumulla tai alkoholia kestävällä vaahdolla. Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Ohjeita palontorjuntaan Suojavarusteet: Erityisiä varotoimia ei tarvita. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ei edellytetä. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Huuhtele runsaalla vedellä. Älä päästä ainetta valumaan viemäristöön/maaperään tai pohjavesistöön. Vuotaneen aineen leviämisen estämisessä ja siivoamisessa käytettävät menetelmät ja aineet: Imeytä nestettä sitovan aineen avulla (hiekka, piimaa, happoa sitova aine, yleissidonta-aine, sahajauho). Viittaukset muihin osioihin Vaarallisia aineita ei vapaudu. Katso turvallista käsittelyä koskevat tiedot kohdasta 7. Katso henkilösuojavarusteita koskevat tiedot kohdasta 8. Katso hävittämistä koskevat ohjeet kohdasta Käsittely ja varastointi Käsittely: Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Erityisiä varotoimia ei tarvita. Palontorjuntaa ja räjähdyksien ennaltaehkäisemistä koskevat tiedot: Erityisiä varotoimia ei tarvita. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi: Varastointitiloja ja -astioita koskevat edellytykset: Ei erityisiä vaatimuksia. Varastointia yleisessä varastotilassa koskevat tiedot: Ei edellytetä. Lisätietoja varastointiolosuhteista: Ei mitään Erityiset loppukäyttötarkoitukset: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojatoimet Lisätietoja teknisten tilojen suunnittelusta: Ei muita tietoja, ks. kohta 7. Valvontaa koskevat muuttujat Aineet ja raja-arvot, joita on valvottava työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia määriä mitään aineita, joiden raja-arvoja olisi valvottava työpaikalla. Lisätiedot: Laatimishetkellä voimassa olevia luetteloita on käytetty pohjana. Altistumisen ehkäiseminen Henkilösuojavarusteet: Yleiset suoja- ja hygieniatoimet: Kemikaaleja käsiteltäessä on noudatettava yleisiä suojatoimia. Hengityksensuojaus: Ei edellytetä. (jatkuu sivulla 3)

3 Painettu Sivu 3/5 (jatkuu sivulta 2) Käsien suojaus: Käsineiden materiaali ei saa päästää läpi ja sen on kestettävä tuotetta/ainetta/valmistetta. Puuttuvien testien vuoksi tuotteelle/valmisteelle/kemikaaliseokselle sopivaa käsinemateriaalia koskevia suosituksia ei voida antaa. Käsineen materiaali on valittava läpäisyajan, diffuusion ja rappeutumisen perusteella. Käsineiden materiaali: Sopivien käsineiden valinta ei riipu ainoastaan käsineiden materiaalista, vaan valinnassa on huomioitava myös käsineiden laatu ja valmistajakohtaiset erot. Koska tuote on useaa ainetta sisältävä valmiste, käsinemateriaalin kestävyyttä ei voida laskea etukäteen, vaan se on tarkastettava ennen käyttöä. Käsineen materiaalin läpäisyaika: Suojakäsineiden valmistajan on selvitettävä tarkka läpäisyaika ja sitä on noudatettava. Silmien suojaaminen: Suojalasien käyttöä suositellaan täyttämisen aikana. 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Yleiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Yleiset tiedot Olomuoto: Muoto: Neste Väri: Tuotemäärityksen mukainen Haju: Tunnusomainen Hajukynnys: ph-arvo: Olomuodon muuttuminen Sulamispiste/sulamisalue: Kiehumispiste/kiehumisalue: Leimahduspiste: Ei käytettävissä Syttymisherkkyys (kiinteä, kaasu): Ei käytettävissä Syttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsesyttyvä Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähtävä Räjähdysrajat: Alempi: Ylempi: Höyryn paine: Tiheys lämpötilan ollessa 20 C: g/cm³ Suhteellinen tiheys: Höyryn tiheys: Haihtumisnopeus: Liukoisuus/sekoittuvuus veteen: Täysin liukeneva Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi):. Viskositeetti: Dynaaminen: (jatkuu sivulla 4)

4 Painettu Sivu 4/5 Kinemaattinen: Liuottimen sisältö: Orgaaniset liuottimet: 0,9 % VOC (EY): 0,90 % Ainepitoisuus: 37,0 % Muut tiedot: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. (jatkuu sivulta 3) 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Terminen hajoaminen / vältettävät olosuhteet: Aine ei hajoa, jos sitä käytetään määritysten mukaisesti. Vaaralliset reaktiot: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Yhteensopimattomat aineet: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Akuutti myrkyllisyys: Yleisimmät ärsytystä aiheuttavat vaikutukset: Iho: Ei ärsyttävää vaikutusta. Silmät: Ei ärsyttävää vaikutusta. Herkistyminen: Ei tunnettuja herkistäviä vaikutuksia. Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Tätä tuotetta ei tarvitse luokitella viimeisimmän :n yleisten valmisteiden luokittelusääntöjen version prosessilaskelman mukaisesti. Kun tuotetta käytetään ja käsitellään määritysten mukaisesti, tuotteella ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän tietämyksemme ja meille toimitettujen tietojen mukaan. 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Pysyvyys ja hajoavuus: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Käyttäytyminen ympäristöjärjestelmissä: Biokertyvyys: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Liikkuvuus maaperässä: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. Muut ympäristöä koskevat tiedot: Yleiset huomautukset: Vesivaaraluokka 1 (Saksassa voimassa oleva määräys) (oma-aloitteinen arviointi): jokseenkin vaarallinen vesistöille Älä päästä laimentamatonta tuotetta tai suuria määriä tuotetta pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei käytettävissä vpvb: Ei käytettävissä Muut haittavaikutukset: Muita olennaisia tietoja ei ole käytettävissä. (jatkuu sivulla 5)

5 Painettu Sivu 5/5 (jatkuu sivulta 4) 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittely Suositus: Pienet määrät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana. Likaantuneet pakkaukset: Suositus: Hävittäminen on suoritettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Suositeltavat puhdistusaineet: Vesi ja tarvittaessa puhdistusaineet. 14 Kuljetustiedot Maanteitse ADR/RID (rajanylitys) ADR-/RID-luokka: - Meriteitse IMDG: IMDG-luokka: - Mertapilaava: Ei Lentoteitse ICAO-TI ja IATA-DGR: ICAO-/IATA-luokka: - YK:n mallimääräykset: - Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei käytettävissä. Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen liitteen II 78 ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei käytettävissä. 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. 16 Muut tiedot Tiedot ovat parhaan tietämykseemme mukaisia. Tämä ei kuitenkaan ole tae mistään tuotteen erityisistä ominaisuuksista eikä sen perusteella voida muodostaa laillista sopimussuhdetta. Käyttöturvallisuustiedotteen myöntämisestä vastaava viranomainen: Tutkimus- ja kehitysosasto Yhteyshenkilö: +31 (0) Lyhenteiden selitykset: ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista RID: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä rautatiekuljetuksista IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö IATA: Kansainvälinen lentoliikenneliitto IATA-DGR: Kansainvälisen lentoliikenneliiton (IATA) vaarallisten aineiden ohjeistus ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO-TI: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) tekniset määräykset GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (USA, )

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Kauppanimike: CLEARL SE BOND ; BOND Artikkelinumero: 064-B Rekisteröintinumero ei voida käyttää Aineen / valmisteen käyttö

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9 Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: D-T-SG490 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Artikkelinumero: 1223 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöala SU3

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A3900 CAS-numero: 497-19-8 EY-numero: 207-838-8 Indeksinumero: 011-005-00-2 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

NANTEN UV 25, VO-lakka

NANTEN UV 25, VO-lakka KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A2156 CAS-numero: 75-12-7 EY-numero: 200-842-0 Indeksinumero: 616-052-00-8 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Diversey Oxivir Spray E2n Tarkistus: 2012-07-26 Versio 04 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot