JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Aika klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 29 Joensuun Urheiluakatemian toimintakatsaus 5 30 Urheiluseuroille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen valtakunnalliset orkesteripäivät Lahdessa Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen Museoliiton 92. vuosikokous Lappeenrannassa Kulttuuripalveluiden ENPI-hankkeiden raportointi Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen Tiedoksi Viranhaltijapäätökset 14

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Läsnä Mikkonen Krista puheenjohtaja Puhakka Paula varapuheenjohtaja Ahti Leo jäsen Hjälm Heli jäsen Leino Leo jäsen Nevalainen Aino jäsen Rutanen Martti jäsen Tiimonen Tapio jäsen Redsven Visa varajäsen Issakainen Mari nuorisovaltuuston edustaja Hyppönen Kimmo valmennuskoordinaattori läsnä klo Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Pilppula Rebekka kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Erola Jouni nuorisojohtaja Laitinen Kaija pöytäkirjanpitäjä Poissa Joutsen Kirsikka jäsen Torni Anni varajäsen Kontioinen Terho jäsen Varis Päivi jäsen Allekirjoitukset Krista Mikkonen puheenjohtaja Kaija Laitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Leo Ahti pöytäkirjan tarkastaja Aino Nevalainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä vapaa-aikakeskuksessa (Torikatu 21 C) klo Pöytäkirjanpitäjä Kaija Laitinen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAPAALK 27 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta VAPAALK 28 Vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Leo Ahti ja Aino Nevalainen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Joensuun Urheiluakatemian toimintakatsaus 5332/ /2015 VAPAALK 29 Toimintavuoden 2014 urheilullinen kohokohta oli ampumahiihtäjä Kaisa Mä käräi sen maailmancupin kokonaiskilpailun voitto, jo toisen kerran hänen urallaan. Olym pia lai sis sa Kaisan lisäksi akatemialaisista oli hiihtäjä Lari Lehtonen. Kumman kin paras sijoitus Sotshissa oli kuudes sija. Oman lajinsa arvokilpailuissa edus ta mas sa Suomea oli kaikkiaan 16 Joensuun Urheiluakatemian urheilijaa. Suo men mestaruusmitaleja akatemian urheilijat saavuttivat 2014 kaikkiaan 63 kpl. Akatemian talous toteutui 2014 suunnitellun mukaisesti. Kaupungin ra hoi tusosuus n kokonaisbudjetista oli Tiivistynyt op pi lai tos yh teistyö ja urheiluakatemioiden tehtävien ja roolin kasvu urheilukentässä ovat kasvat ta neet myös Joensuun Urheiluakatemian toimintaa ja myös budjettia. Aka temian ke hi tys työ on tehty ja tehdään jatkossakin pitkälti hankerahalla (JOU TU- KE, 2URAA, kestävyyshuippu). Joensuun Urheiluakatemian johtoryhmä nimesi pesäpallon toiseksi kärkilajiksi. Ensimmäinen kärkilaji on ampumahiihto. Pesäpalloliitto on sitoutunut ke hit tämään paikallista valmennusta yhdessä urheiluakatemian ja paikallisten seurojen kans sa. Kärkilajiksi valinnan kriteereitä ovat lajin paikallinen urheilullinen taso, la jin paikallinen merkittävyys, yhteistyö lajiliiton kanssa, sekä nuo ri so val mennus jär jes tel män ja seurojen toiminnan laatu. Helmikuun alussa käynnistyi kestävyyshuippu hanke. Hanketta vetää Jukka Kes ki sa lo. Hänen toimenkuvanaan on valmentaa kestävyyslajien kär ki ur hei li joita, kehittää heidän valmennustaan mm. tukemalla valmentajia, kehittää Ur heilu aka te mian tukipalveluja, kehittää urheilijoiden rekrytointia yhteistyössä op pilai tos ten kanssa, sekä lisätä Urheiluakatemian näkyvyyttä. Akatemian urheilijamäärä vuoden 2014 lopussa oli 285. Toisella asteella opis kelee noin puolet akatemian urheilijoista. Joensuun Urheiluakatemiaan haku muut tui tälle vuodelle toisen asteen yhteishaun yhteyteen. Haku päättyi Va lin ta tes tit pidetään pääosin Valmistelija: valmennuskoordinaattori Kimmo Hyppönen ja pro jek ti koor di naatto ri Anu Korhonen Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä urheiluakatemian toimintakertomuksen 2014 tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmennuskoordinaattori Kimmo Hyppönen selvitti Joensuun Urheiluakatemian toimintaa ja oli läsnä kokouksessa klo Liitteet Liite 1 Joensuun Urheiluakatemian toimintakertomus 2014

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Urheiluseuroille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen / /2015 VAPAALK 30 Liikuntapalveluiden urheiluseuroille jaettaviksi suoritusperusteisiksi avustuksiksi on vuoden 2015 tilauksessa varattu euroa. Vuonna 2014 avustusmääräraha oli euroa, ja sitä jaettiin yhteensä euroa. Vuosina avustusmääräraha on kohdennettu seuraavasti: Avustusmuoto Ohjaaja-avustus Koulutusavustus Erikseen pää tet tävät Kartta-avustus Yhteensä Avustukset ovat toteutuneet kahtena viime vuonna seuraavasti: Avustusmuoto Ohjaaja-avustus Koulutusavustus Erikseen pää tet tävät Kartta-avustus Yhteensä Valmistelija: liikuntasuunnittelija Sari Jormanainen Vapaa-aikalautakunta päättää kohdentaa vuoden 2015 liikuntapalveluiden urhei lu seu roil le jaettavan avustusmäärärahan seuraavasti: Ohjaaja-avustus Koulutusavustus Kartta-avustus Erikseen päätettävät euroa euroa euroa euroa Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta valtakunnalliset orkesteripäivät Lahdessa / /2015 VAPAALK 31 Suomen Sinfoniaorkesterit täyttää 50 vuotta vuonna Valtakunnalliset or kes te ri päi vät järjestetään huhtikuussa Lahdessa, missä yhdistys perustettiin. Or kes te ri päi vät pidetään ja yhdistyksen sääntömääräinen ke vätko kous on ohjelmassa lauantaina klo 10. Tarkemmin ohjelmasta ko koukses sa ja sinfoniaorkesterit.fi kotisivuilla. Joensuun kaupunginorkesterin tulee nimetä 1-3 virallista edustajaa sään tö määräi seen kevätkokoukseen. Suomen Sinfoniaorkesterit ry sääntöjen 9 mukaan Joen suun kaupunginorkesterilla on yhteensä kolme ääntä. Orkesterin henkilökunnasta tapahtumaan osallistuu intendentti ja muusikkojen edustajat. Valmistelija: Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja intendentti Pirkko Ahola Vapaa-aikalautakunta päättää nimetä edustajansa or kes te ri päi vil le ja valita intendentin ja lautakunnan edustajan virallisiksi edustajiksi Suomen Sin fo nia or kes te rit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja antaa virallisille edustajille oikeuden käyttää Joensuun kaupungille ko koukses sa kuuluvat kolme ääntä. Vapaa-aikalautakunta nimesi edustajakseen varapuheenjohtaja Paula Puhakan ja muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 50.valtakunnalliset orkesteripäivät Lahdessa

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen Museoliiton 92. vuosikokous Lappeenrannassa / /2015 VAPAALK 32 Museopäivien teemana on Museoiden kansainvälistyminen. Ohjelma löytyy osoit tees ta: Museopäivät tarjoavat museoiden työntekijöille ja luottamushenkilöille mah dolli suu den toistensa tapaamiseen ja keskusteluun museoalan ajankohtaisista haas teis ta. Joensuun kaupunki on Suomen Museoliiton I luokan jäsen ja sillä on kolme ääntä Suo men Museoliiton vuosikokouksessa. Sääntöjen mukaan yksi henkilö voi käyt tää vain yhtä ääntä. Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen on ilmoittanut halukkuutensa osallistua museopäiville ja vuo si ko kous edus ta jik si. Valmistelija: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja mu seon johta ja Tarja Raninen-Siiskonen Vapaa-aikalautakunta päättää - nimetä edustajansa valtakunnallisille museopäiville Lap peen rantaan sekä - nimetä lautakunnan edustajan ja henkilökunnan edustajat Suomen Mu seo liiton 92. vuosikokoukseen Joensuun kaupungin virallisiksi edustajiksi. Vapaa-aikalautakunta nimesi edustajakseen puheenjohtaja Krista Mikkosen ja muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Kulttuuripalveluiden ENPI-hankkeiden raportointi 5344/ /2015 VAPAALK 33 Karelia ENPI CBC on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan ta sa val lan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hy vin voin tia ohjelma-alueella rajanylittävän yhteistyön avulla. Karelia ENPI CBC oh jel ma jatkoi vuosina rajan ylittävää yhteistyötä, jota on aiemmin to teu tet tu Interreg II ja III A Karjala -ohjelmissa sekä Euregio Karelia naa pu ruusoh jel mas sa. Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut (aiemmin kulttuuri- ja nuorisotoimi) osallis tui ohjelmakauden hankehakuihin usealla hakemuksella. Tourism Coo pe ra tion -teeman puitteissa rahoituksen sai Contemporary Old City: Enhancing cul tural tourism across the border -hanke, jossa Joensuun kaupunki toimi pää part neri na.cultural cooperation -teemasta myönteisen rahoituspäätöksen saivat Museum Hypertext, Museum for Family ja Libraries Make a DIfference: New Froms of Library Activity for Local Communities -hankkeet. Kahdessa ensimmäisessä hank kees sa Pohjois-Karjalan museo oli partnerina ja pääpartnerit olivat Ve nä jältä. Kirjastohankkeessa Joensuun seutukirjasto oli partnerina. Kaikkien hank keiden toteutus oli Kaikkiaan vuosina hankkeiden kautta saatiin rahoitusta Hankkeiden kaut ta on kehitetty matkailuun liittyviä palveluita, toteutettu museoiden näyt telyi tä ja ennen kaikkea vaihdettu matkailuun, museo- ja kirjastotyöhön liittyvä osaa mis ta. Liitteenä olevassa esityksessä kerrotaan tarkemmin hankkeiden tulok sis ta. Valmistelija: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ENPI-hankkeiden raportin tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Kulttuuripalveluiden ENPI-hankkeiden raportointi

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen / /2015 VAPAALK 34 Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallintokuntien on raportoitava tilauksen ja talouden toteutumisesta sekä tu los en nus tees ta kuukausittain lautakunnalle. Ensimmäinen raportti laaditaan hel mi kuun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa tulee raportoida tilausten ja ta louden toteutumisen ja tulosennusteen lisäksi myös palveluohjelmien kär ki hank keiden tavoitteiden toteutuminen ko. hallintokunnan osalta. Osavuosikatsaukset laa di taan seuraavista ajankohdista: 31.3., 31.7., Tulosalueittain toimintakate (1000 euroa) toteutuu seuraavasti: TP 2014 Toteuma Tot.% TA Toteuma Tot.% 2/ /2015 Hallinto % % Kulttuuripalvelut % % Nuorisopalvelut % % Liikuntapalvelut % % Yhteensä % %. Hallinto Tulosalueeseen sisältyvät keskuksen yhteiset palvelut, hankkeet ja ta pah tu mapal ve lut. Hanketuloja on kertynyt ja menoja , mikä parantaa tulos alu een katetta Carelicumin asiakaspalvelussa alkuvuosi on ollut ruuh kai nen Waltti-kortin käyttöönoton takia. Tapahtumapalveluiden al ku vuoden tärkein valmisteltava asia oli ampumahiihdon MM-kisat. Kulttuuripalvelut Musiikkitalvi toteutettiin teemalla Tulppaaneja talvessa ja kuulijoita oli kaik ki aan Orkesteri tuotti Musiikkitalveen 5 konserttia. Pohjois-Karjalan mu seos sa avattiin Suomalainen suksi -näyttely, jossa on esillä mm. Kaisa Mä käräi sen ja Mari Laukkasen esineistöä. Kulttuuripalvelun joitakin tapahtumiin liit tyviä suoritteita on yhtenäistettyä opetus- ja kulttuuriministeriölle kerättävien tilas to tie to jen kanssa. Uimaharjun kirjaston uusia tiloja ja toimintakonseptin suun nit te lu etenee hyvin yhteistyössä koulun ja nuorisopalveluiden kanssa. Nuorisopalvelut Hammaslahdessa aloitettiin avointen ovien toiminta maanantaisin Nuo ri so seuran ta lol la. Nuorisoseura järjestää vastaavasti avointen ovien toimintaa tiistaisin, jo ten alueelle on saatu kahdelle illalle nuorille avointen ovien toimintaa. Heinävaaran tila ollut poissa käytöstä koululla olleen pylväsvahingon vuoksi. Talviloman toiminnasta tehtiin kattava esite lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Liikuntapalvelut Joensuun urheiluakatemian hallinnoima 2URAA-hanke järjesti Urheilujohtamisen tulevaisuus -foorumin Joensuussa Sähköisen varausjärjestelmän Timmin käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia varattavia liikuntapaikkoja alkuvuoden aikana. Leudon sään vuoksi luistelukausi ulkojäillä

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta päättyi ennakoitua aiemmin. Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla toteuttava KOTO-hanke sai jatkorahoituksen ajalle Kokonaisuutenaan keskuksen toimintakate on 15,4 % talousarvion mukaisesta ja hank kei den vaikutus poislukien 15,95%, kun vuodesta on kulunut 16,7 %. Palveluyksiköiden talouden ja tilauksen toteutuminen ennusteineen esitellään tar kem min liitteenä olevassa taulukossa. Vapaa-aikakeskuksen tilaus ja talous toteutuu suunnitellusti. Valmistelija: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen, kulttuuri- ja kir jas to pal ve lu johta ja Rebekka Pilppula, nuorisojohtaja Jouni Erola Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutumisen ajalta tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Tiedoksi VAPAALK 35 Aluehallintovirasto Itä-Suomi on myöntänyt euron eri tyisavus tuk sen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla käytettäväksi mennessä. Aluehallintovirasto Itä-Suomi on päättänyt myöntää valtionavustusta Joen suun seutukirjaston kirjastoauton hankintaan euroa. Museovirasto on myöntänyt Pohjois-Karjalan museolle Mutsin ja mummon kanssa museoon - lasten ja aikuisten museokerho -hankkeeseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Rajaton tulevaisuus strategiassa on todettu tilaaja - tuottaja- mallista, että sen kehittämistarpeita ar vioi daan vuonna Kaupunginvaltuusto tulee käsittelemään asiaa se mi naa ris saan maaliskuussa. Vapaa-aikalautakunnassa käydään seminaaria varten eväs tys kes kus te lu, jossa voidaan arvioida tilaaja-tuottajamallin toimintaa ja ke hit tä mis tar pei ta lautakunnan näkökulmasta. Kaupunginjohtaja on kohdalla päättänyt solmia yh teis työ so pimuk sen Joensuun Kataja ry:n hiihtojaoston kanssa ja 18 kohdalla Kalevan Rasti ry:n kanssa. Karsikon asukasyhdistyksen kanssa valmistellaan yhteistyösopimusta Karsikon kirjaston tilan aukipitämisesta yhtenä iltana viikossa huhti-toukokuussa. Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset VAPAALK 36 Vapaa-aikajohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset Virkamatkamääräys Hof Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset , 8, 10, 12, 13 - Työsopimukset 9 kpl ajalta Kontiolahden kirjaston asiakaspalvelutiskin uudistaminen E-kirjojen lainausalustan hankinta Outokummun kirjastonjohtajan viran täyttö Nuorisojohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset Museonjohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset Joensuun museoiden myyntituotteet / Onni-viikon tarjoukset Joensuun museoiden myyntituotteet / taidemuseon puodin tuotteet Kaupunginorkesterin intendentti: - Henkilöstöhallintopäätökset Kulttuurisihteeri: - Kohdeavustukset helmikuu 2015/myönteiset Taiteilijan työtila-avustuksen jako v Laitospäällikkö: - Henkilöstöhallintopäätökset Nuorisosihteeri: - Henkilöstöhallintopäätökset Kirjastonjohtaja: - Työsopimukset 1 kpl ajalta Palvelupäällikkö: - Työsopimukset 2 kpl ajalta Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi, eikä ota vi ran hal ti ja päätök siä kuntalain 55 :n nojalla vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Vapaa-aikalautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27, 29, 30, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 28, 31, 32 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupungin vapaa-aikalautakunta Käyntiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Postiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot