HUSLABIN MEILAHDEN AUTOMAATIOLABORATORION SEKÄ ALUEEN SAIRAALALABORATORIOIDEN ANALYTIIKKA HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUSLABIN MEILAHDEN AUTOMAATIOLABORATORION SEKÄ ALUEEN SAIRAALALABORATORIOIDEN ANALYTIIKKA HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS"

Transkriptio

1 SATU LIITE 1.6 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 1 HUSLABIN MEILAHDEN AUTOMAATIOLABORATORION SEKÄ ALUEEN SAIRAALALABORATORIOIDEN ANALYTIIKKA HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

2 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 2 HANKINNAN KOHDE Hankinnan Kohteena on HUSin omistaman HUSLAB-liikelaitoksen (HUSLAB) Helsingin Meilahden sairaala-alueella sijaitsevan uudisrakennuksen automaatiolaboratorion sekä HUSLABin alueen sairaalalaboratorioiden (Hyvinkää, Jorvi, Lohja, Tammisaari, Kirurginen sairaala, Maria/Malmi, Kätilöopisto, Peijas, Porvoo, Töölö) yhtenäinen analytiikka. Hankintaan sisältyvät kemian immunoanalytiikan ja hematologian tutkimukset (verisolulaskenta) sekä hyytymistutkimukset. Kilpailutettavat tutkimukset ja niiden tutkimusmäärät Meilahden laboratoriossa on kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 4b. HUSLABin alueen sairaalalaboratorioiden (Aluelaboratoriot) kilpailutettavat tutkimukset ja niiden tutkimusmäärät on kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 9a.Tutkimusvalikoima vaihtelee laboratorioittain. Toimittajan tulee asettaa HUSLABin käyttöön sopimuskauden ajaksi Meilahden automaatiolaboratorioon näytteiden esikäsittely, linjasto sekä kemian, immunoanalytiikan, hyytymistutkimusten ja hematologisten tutkimusten tarvitsema tuotantokapasiteetti. Aluelaboratorioihin Toimittaja asettaa HUSLABin käyttöön sopimuskauden ajaksi liitteen 9b mukaisen laitteiston tarvittavan analytiikan tuotantokapasiteettia varten. Hankinnan Kohde sisältää tarvittavat lisenssit, reagenssit, vakiot, sisäisen laadunohjauksen kontrollien analysoinnin, kussakin analytiikassa tarvittavat materiaalit, käyttökoulutuksen ja huollot, teknisen tuen ja asiantuntijatuen sekä Suomen mittatekniikan keskuksen (FINAS) arvioimat akkreditointivaatimukset (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005, SFS-EN ISO 15189:2012) täyttävät jäljitettävät kalibroinnit. Sekä uudisrakennuksen automaatiolaboratoriossa että HUSLABin Aluelaboratorioissa analyysit suorittaa ja analytiikasta vastaa HUSLABin oma henkilökunta. 1. KESKEYTYKSETÖN TUOTANTO TOIMINNAN POIKKEUSTILANTEISSA Toimittajan tulee varmistaa HUSLABin Meilahden automaatiolaboratorion sekä Aluelaboratorioiden keskeytyksetön tuotanto laitteiden huoltojen aikana sekä linjaston tai laitteiden vikatilanteissa (varalaitteet, linjaston toiminnan varmistaminen) ja atk-katkojen aikana sekä poikkeustilanteissa määriteltyjen vastausviiveiden ylittymättä ja ilman tarvetta lisätä henkilökuntaa. 2. TUOTETUKI JA HUOLTO Palvelukokonaisuuden tulee sisältää HUSLABin edellyttämä teknisanalyyttinen osaaminen ja tuotetuki, mukaan lukien riittävä HUSLABin edellyttämä huoltovaste siten, että huoltomiehet ovat tarvittaessa HUSLABin toimitiloissa HUSLABin edellyttämällä tavalla. Vikahuoltotoimenpiteiden vasteajat on kuvattu Tarjouspyynnön Liitteessä 7 3. ANALYTIIKAN LAATU

3 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 3 Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden Palvelutaso liitteen mukaan vaihtaa Toimittajan menetelmän paremmin toimivaan vastaavaan toisen valmistajan menetelmään, ellei Toimittajan menetelmä täytä laadullisia kriteereitä. Hankintayksikkö varaa lisäksi itselleen oikeuden käyttää muiden valmistajien menetelmiä Toimittajan toimittamassa laitteessa, jos Toimittajan valikoimiin ei kuulu ko. tutkimus, mutta määritysmenetelmä on sovitettavissa tarjottuun laitteeseen. 4. LAITTEISIIN LIITTYVÄT YLEISET VAATIMUKSET Kaikkien tarjottavien laitteiden tulee asennushetkellä olla tuotannossa olevia valmiita CE-merkittyjä laitteita. Mikäli tarjottavat laitteet eivät ole tarjouksen jättöhetkellä CEmerkittyjä, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että laitteilla on CEmerkintä viimeistään asennushetkellä. Asennus on toteutettava Tarjouspyynnössä ja Sopimuksessa esitetyn aikatauluvaatimuksen mukaan. -Toimittajan tulee ilmoittaa tilaajalle laitteen käyttötarkoitus ja EU -direktiivin numero, jonka perusteella laitteen CE -merkintä on tehty. Pohjapiirustukset Meilahden automaatiolaboratorion ja aluelaboratorioiden tiloista ovat Tarjouspyynnön liitteinä. Uudisrakennuksessa automaatiolaboratorio sijoittuu K1-kerrokseen. HUSLABin alueen laboratorioissa laitteet sijoitetaan nykyisiin tiloihin. Toimittajan tulee tarkistusmitata tilat ennen laitteiden asennusta asennussuunnitelmaa tehdessään. Toimittajan on kyettävä toimittamaan Hankinnan Kohde kokonaisratkaisuna, johon sisältyy HUSLABin Meilahden automaatiolaboratorion linjasto ja analytiikka sekä tarjouspyynnön liitteen 9b mukaiset laitteistot Aluelaboratorioihin, huomioon ottaen Tarjouspyynnön liitteissä 4b ja 9a ilmoitetut tutkimusvalikoimat ja tutkimusmäärät, sekä muut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut tehtävät ja toiminnot. Meilahden automaatiokerrokseen tulee näytteitä koko HUSLABin alueelta aluekuljetuksina sovittujen aikataulujen mukaisesti. Kuviossa 1 kuvataan saapuneiden näytteiden jakaantuminen uudisrakennuksen eri kerroksiin sekä sentrifugoitavien ja eisentrifugoitavien näytteiden osuudet. Kuvion 1 näytteiden lukumäärissä on huomioitu 50% näytemäärien kasvu hankintakauden aikana. Kaikki saapuneet näytteet kuitataan saapuneiksi automaatiolinjastolla.

4 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 4 Kuvio1 Näytevirrat Uudisrakennuksen automaatiokerroksessa (sisältää 50% kasvumäärät) HUSLABin Meilahden automaatiolaboratorion analytiikan laajentaminen HUSLABin Meilahden automaatiolaboratoriossa on varauduttava tulevaisuudessa tutkimusvalikoiman ja näytemäärien aiheuttamiin laitemuutoksiin. Automaatiolinjastolle tulee voida tarvittaessa lisätä laitekapasiteettia tai sieltä voidaan poistaa joitakin laitteita uudelleenjärjestelyjen vuoksi ilman häiriöitä tuotannolle. Hankintakauden aikana on varauduttava näytemäärien 50%:n lisäykseen. Automaatiolinjastolle varataan liityntäpaikat allergia- ja immunologisille tutkimuksille (2 laitetta) sekä laskoanalysaattoreille (3 laitetta). Lisäksi tulevia tarpeita varten varataan liityntäpaikat kahdelle (2) muulle analysaattorille sekä virtsa-analytiikkaa palveleville Exit-, Entry- ja uudelleenkorkitusyksiköille (1 kpl kutakin). Tehtävässä Sopimuksessa varataan mahdollisuus uusimpien menetelmien ja laitteiden sekä teknologian käyttöön HUSLABin laboratorioissa. PALVELUT Toimittaja huolehtii siitä, että Tilaaja voi katkeamatta käyttää Hankinnan Kohdetta Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaan..

5 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 5 1. LAITTEIDEN JA ANALYYSIMENETELMIEN HANKINTA JA PÄIVITYKSET Toimittajalla on tai se hankkii kolmannelta osapuolelta Tilaajalle Hankinnan Kohteena olevaa analytiikkaa varten analyysilaitteet ja linjaston käyttöjärjestelmineen. Toimittaja on velvollinen ehdottamaan Tilaajalle laitevaihdoksia tai analyysimenetelmien uudistuksia tuotantonsa kehityksen mukaisesti. Tilaajalla on myös oikeus ehdottaa laitteiden tai analyysimenetelmien muutoksia tai täydennyksiä Tilaajalta tai kolmannelta osapuolelta. Toimittaja vastaa poistettavan laitteiston asianmukaisesta käytöstäpoistosta. 2. OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT OHJELMISTOT Toimittajalla on tai se hankkii kolmannelta osapuolelta Tilaajalle Hankinnan Kohteen tarvitseman ohjausjärjestelmän.toimittaja vastaa Hankinnan Kohteen laite- ja ohjelmistolisensseistä, ei kuitenkaan Tilaajan laboratoriotietojärjestelmästä Toimittaja vastaa analyysilaitteiden ja linjaston tietokoneiden ja niiden ohjausjärjestelmien sekä alueellisen tuotannonohjauksen liittämisestä HUSLABin laboratoriotietojärjestelmään siten kuin Tarjouspyynnön liitteenä olevassa Sopimuksessa on määritelty. Laite- ja tietojärjestelmärajapinnoista ja niiden tehokkaasta toteuttamistavasta sovitaan yhdessä Tilaajan, Toimittajan ja laboratoriotietojärjestelmän toimittajan kanssa. Tilaaja järjestää Toimittajalle mahdollisuuden etäyhteyteen laitteille niiden toiminnan seuraamiseksi ja ongelmatilanteiden ennakoimiseksi sekä korjaamiseksi, jos katsotaan tarpeelliseksi. Toimittaja vastaa toimittamiensa tietojärjestelmien päivityksistä sekä uusien ohjelmaversioiden käyttöönotosta sovittuaan asiasta Tilaajan ja tarvittaessa HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän toimittajan kanssa. 3. HUOLTOPALVELUT Huoltopalveluihin sisältyvät toimenpiteet Laitteiden tuotantokapasiteetin turvaamiseksi laitteiden analyyttisissä yksiköissä ja niitä käyttävissä tietokoneissa ja ohjausohjelmistoissa. Tässä kuvataan huoltopalvelujen tarkempi sisältö. Toimittaja toimittaa Hankinnan Kohteen huollot kokonaispalveluna. Toimittajalla on ISO 9001/2002 mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä, jota Toimittaja sitoutuu noudattamaan huoltopalvelujen tekemisen yhteydessä. Laitteiden määräaikaishuollot tehdään Toimittajan kanssa sovitun huoltosuunnitelman mukaisesti, Huoltopalvelut tehdään Tilaajan tiloissa Suomessa.

6 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 6 Toimittaja nimeää huoltoyhteyshenkilön tai ilmoittaa huoltopalvelupuhelinnumeron, josta Toimittajan huoltohenkilöstö on tavoitettavissa. Toimittaja ilmoittaa kirjallisesti ja viivytyksettä Tilaajalle Toimittajan Huoltopalveluihin liittyvän yhteyshenkilön vaihtumisesta. Toimittaja vastaa siitä, että Huoltopalvelut tehdään sovitussa aikataulussa ja niiden edellyttämällä ammattitaidolla sekä siitä, että Huoltopalveluissa käytettävät varaosat, tarvikkeet ja materiaalit täyttävät Laitteita koskevissa ohjeissa olevat vaatimukset. Toimittajan on dokumentoitava Huoltopalvelujen yhteydessä tekemänsä toimenpiteet Tilaajalle. Tilaaja vastaa kustannuksellaan Laitteiden käyttäjien ylläpitohuoltoon kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta Toimittajan etukäteen antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja järjestää käyttöönoton yhteydessä tästä riittävän koulutuksen Tilaajan avainhenkilöille. Tilaaja pitää kunkin Laitteen osalta päiväkirjaa, josta käy ilmi Tilaajan suorittamat käyttäjähuoltotoimenpiteet, kontrollit, vikailmoitukset ja vastuuhenkilöt. Toimittajalla on oikeus tarkastaa kyseiset päiväkirjat tarvittaessa. Päiväkirjat ovat Tilaajan luottamuksellista tietoa. Toimittajan vastaanotettua Tilaajan vikailmoituksen Toimittaja ilmoittaa viipymättä Tilaajalle, milloin vikailmoituksen kohteena olevan puutteen tai vian selvittäminen ja korjaaminen aloitetaan. Huoltopalvelujen tekeminen voidaan kuitenkin Sopijapuolten yhteisellä päätöksellä siirtää tehtäväksi erikseen sovittavana myöhempänä ajankohtana. Tilaaja vastaa siitä, että Huoltopalveluja tekevät henkilöt pääsevät muuta tuotantoa ja tietoliikenneyhteyksiä häiritsemättä käyttämään Laitteita Huoltopalvelujen tekemiseksi. Mikäli Toimittaja ei täytä Huoltopalveluihin liittyvää velvoitettaan Tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, Tilaajalla on oikeus teettää tarpeelliset toimenpiteet kolmannella osapuolella.. Ennaltaehkäisevät huollot suoritetaan jokaiselle Laitteelle Toimittajan ja Tilaajan sopiman aikataulun ja huolto-ohjelman mukaisesti. Huollot on suunniteltava ajankohtaan, jossa ne mahdollisimman vähän häiritsevät laboratorion tuotantoa. Huoltojen jälkeen Toimittaja toimittaa Tilaajalle sekä huoltoraportin että voimassa olevan huolto-ohjelman mukaisen tarkistuslistan huollossa toteutetuista huoltotoimenpiteistä. Laitteiden spesifikaatioiden mukainen toiminta varmistetaan kerran kahdessa vuodessa Toimittajan suorittamilla akkreditointimittauksilla, joiden mittauspöytäkirjat toimitetaan Tilaajalle tiedoksi. 4. REAGENSSI- JA VARAOSATOIMITUKSET SEKÄ VARASTOINTI Toimittaja takaa ja vastaa siitä, että Laitteille on Suomessa saatavilla laitteiden toiminnan kannalta kriittiset varaosat. Tarjouspyynnössä yksilöityjen tutkimusten analysointiin tarvittavien reagenssien ja tarvikkeiden tulee olla saatavilla seuraavasti:tilaajan kolmen (3) kuukauden kulutusta vastaavana varastona, jos reagenssin säilyvyys ei aseta tälle rajoituksia. Toimittajan tulee järjestää varastotilat, joissa voidaan varastoida Tilaajan kolmen (3) kuu-

7 Liite 6 Hankinnan Kohteen kuvaus 7 kauden reagenssitarve Suomessa, ellei Toimittaja pysty niitä varastoimaan omissa tiloissaan. Mikäli Toimittajan määritysmenetelmään on tulossa saatavuusongelma esim. siksi, että Laite tai menetelmä on vaihtumassa, Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti tarjouspyynnössä mainittujen tutkimusten reagenssien tai tarvikkeiden saatavuusongelmasta vähintään kuusi (6) kuukautta etukäteen, jotta Tilaaja voi sopia tarvittavasta reagenssien varastointimäärästä Toimittaja vastaa kaikista toimituskustannuksista koko sopimuskauden ajan. Toimittajan tulee tarjota Tilaajan käyttöön Reagenssivarastojen sähköinen seurantajärjestelmä, joka sisältää seuraavat ominaisuudet: - järjestelmän ylläpito käyttäjien toimesta - käytössä olevien reagenssien luettelo pakkauskoko-, säilyvyys- ja hintatietoineen - saapuneiden reagenssien luku järjestelmään viivakoodilukijalla - käyttöön otettavien reagenssien luku viivakoodilukijalla - varaston arvon määritys saatavilla aina ajantasaisena suoraan järjestelmästä - reagenssikohtaisten hälytysrajojen asettaminen - tilaukset sähköisesti hälytysrajojen alituksiin perustuen - jatkuvat tilaukset mahdollisia

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA SATU 10.9.2014 LIITE 8 Sopimus 1 (6) HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA Liite 3. 1. Sopijapuolet Tilaaja HUS (jäljempänä HUS tai tilaaja)

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA DIPAL 16.6.2015 LIITE 4 Sopimus 1 (6) HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA 1. Sopijapuolet Tilaaja HUS (jäljempänä HUS

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 26.1.2012. Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 26.1.2012. Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT 26.1.2012 1 (9) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 26.1.2012 Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT HUOM! Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa.

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa. LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014 Soveltamisala Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Itella Logistics Oy:n (jäljempänä Itella ) tarjoamien varastopalvelujen (palvelu) yleiset tuote-ehdot

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Elisa-laitteiden vuosihuolto ja kalibrointi 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ ELISA-LAITTEIDEN HUOLTOPALVELUSTA

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot