SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje (Hyväksytty kaupunginhallituksessa ) Muutokset Kh

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Yleistä sisäisestä valvonnasta... 2 Sisäisen valvonnan tehtävä... 2 Sisäinen valvonta jakaantuu Sisäisen valvonnan järjestämisen ja valvonnan vastuu... 3 Sisäisen valvonnan tehtävät... 3 Tilivelvollisten vastuun sisältö... 4 Otto-oikeus valvonnan välineenä... 4 Menettely epäillyn väärinkäytöksen selvittämisessä Päätöksenteko... 5 Toimivalta... 5 Päätöksen valmistelu... 5 Esteellisyys... 6 Päätöksestä tiedottaminen... 6 Julkisuus Talous... 6 Talousarvio ja taloussuunnitelma... 7 Kirjanpito ja maksuliikenne... 7 Sopimushallinta... 7 Avustusten käytön valvonta... 8 Takausten valvonta Konserni... 8 Omistajaohjaus Hankinnat, kilpailuttaminen ja ostotoiminnat... 9 Seudulliset hankinnat... 9 Ostotoiminnan ja varojen käytön valvonta Henkilöstöhallinto Turvallisuus Tietoturvallisuus Toimitilojen turvallisuus Riskien hallinta Voimaantulo ja ylläpito

3 SAVONLINNAN KAUPUNKI SISÄISEN VALVONNAN OHJE Johdanto Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkiselle luotettavuudelle. Valvonnan avulla pyritään saamaan varmuus siitä, että kaupungin hallinto noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä ja tehtyjä päätöksiä. Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta, ja siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain (365/1995) ja Savonlinnan kaupungin hallintosäännön (KV ) mukaisesti. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Savonlinnan hallintosäännön 31 :n mukaan kaupungin hallinnon ja talouden sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Sisäisen valvonnan toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan. Tämä ohje on tarkoitettu sisäisestä valvonnasta vastaavien esimiesten, sisäisen tarkastuksen viranhaltijoiden ja tilivelvollisten luottamushenkilöiden tueksi. 1. Yleistä sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan tehtävä Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta noudattaa lainsäädäntöä ja kaupungin omia sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä, voimavaroja käytetään tuloksellisesti, omaisuus on turvattu, johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta jakaantuu - päivittäiseen valvontaan - luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja - sisäiseen tarkastukseen Päivittäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Valvonta on luonnollinen osa palvelujen järjestämistä ja muuta toimintaa. Päivittäinen valvonta kuuluu johtovastuussa olevalle esimiehelle ja sitä on mm. käteiskassojen tarkastus, laskujen hyväksyjien määrittely, palkanmaksutietojen tarkastus ja viranhaltijapäätösten tarkkailu. Seuranta on kunnallishallinnossa ennen muuta luottamushenkilöille, mutta myös viranhaltijoille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Asetta- 2

4 malla raportointivelvoitteen luottamushenkilöt voivat valvoa, miten viranhaltija hoitaa hänelle annettuja tehtäviä ja käyttää hänelle delegoitua ratkaisuvaltaa. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa; se on aktiivista ja systemaattista toimintaa. Sisäinen tarkastus tehdään toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Sisäistä tarkastusta toteuttavat tarkastussihteeri ja sisäinen tarkastaja, jotka ovat myös toimialojen käytettävissä. Lisäksi kaupunginjohtaja voi määrätä toimialueen ulkopuolisen henkilön suorittamaan sisäistä tarkastusta. 2. Sisäisen valvonnan järjestämisen ja valvonnan vastuu Kaupungin hallintosäännön 31 :n mukaan kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat: a) kaupunginhallituksen jäsenet b) lautakuntien jäsenet c) johtokuntien jäsenet d) toimikuntien jäsenet e) muiden kunnan toimielinten jäsenet f) kaupunginjohtaja g) toimielimien alaisten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat Sisäisen valvonnan tehtävät Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat hallintosäännön mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunta ja toimialajohtaja vastaavat sisäisen valvonnan toimeenpanosta tehtäväalueellaan. Jokainen toimiala laatii vuosittain tämän ohjeen pohjalta oman sisäisen valvonnan suunnitelmansa, jonka toimialasta vastaava toimielin (kaupunginhallitus, lautakunta) hyväksyy tammikuun loppuun mennessä. Toimialajohtaja vastaa siitä, että toimialan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman toteuttamisesta vastaavat virkamiehet tekevät kirjallisen yhteenvedon vuoden aikana suoritetusta valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Yhteenveto on osa tilivelvollisen sisäisen valvonnan materiaalia. Toimialajohtaja raportoi yhteenvedon pohjalta puolivuosittain kaupunginjohtajalle ja ao. lautakunnalle valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä valvonnan johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista. Sisäinen tarkastaja kokoaa toimialojen raportit yhteen ja ne käsitellään puolivuosittain kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa. Koko vuoden sisäisestä valvonnasta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tammikuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa selostetaan seuraavat seikat: 3

5 a) miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, b) onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella, sekä c) miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Kukin toimiala valmistelee toimintakertomuksen selonteon toimialansa osalta lautakunnan ohjauksessa. Kehitysjohtaja valmistelee toimintakertomuksen selonteon konserniohjauksen ja konsernivalvonnan osalta. Ks. Kirjanpitolautakunnan yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta Tilivelvollisten vastuun sisältö Sisäisen valvonnan ja kaupungin toimintojen valvontavastuu on esisijaisesti tilivelvollisilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain tilivelvollisten luettelon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tilivelvollisia voivat olla sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi tilintarkastuskertomuksen yhteydessä. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesti tilivelvolliselle annettavasta muistutuksesta. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai vahinko ole vähäinen. Lisäksi muistutus voidaan kohdistaa tilivelvolliseen alaisen tekemisestä tai laiminlyönnistä. Muistutus perustuu tällöin tilivelvollisen valvontavelvollisuuden laiminlyöntiin. Jos tilivelvolliselle on myönnetty vastuuvapaus, häntä kohtaan ei voida esittää siviilioikeudellisia vahingonkorvausvaatimuksia. Rikosoikeudellinen vastuu kuitenkin säilyy yleensä myös vastuuvapauden myöntämisen jälkeen. Myös muun kuin tilivelvollisen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen. Otto-oikeus valvonnan välineenä Kuntalain mukainen otto-oikeus on yksi hallinnon valvontaväline. Hallintosäännössä otto-oikeudesta määrätään 24 ja 25 :ssä. Hallintosäännön mukaan viranomaisen on ilmoitettava otto-oikeutetulle tekemistään päätöksistä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta, ellei kyse ole sellaisesta päätöksestä, josta otto-oikeutettu toimielin on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeutta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta päätöksissä, jotka koskevat seuraavia asiaryhmiä: a) vuosilomat b) virkavapaudet 4

6 c) työlomat d) koulutus kotimassa e) virkamatkat kotimassa f) virantoimitusmatkat kotimaassa. Menettely epäillyn väärinkäytöksen selvittämisessä Jos sisäisen tarkastuksen tai erillisen selvityspyynnön perusteella on aihetta epäillä viranhaltijan tai työtekijän toimineen lain, sääntöjen tai määräysten vastaisesti taikka muutoin vilpillisesti, asiasta on viipymättä ilmoitettava toimialajohtajalle ja kaupunginjohtajalle, joka antaa toimeksiannon asian selvittämiseksi. Toimialajohtajan toimeksiannosta tulosalueen (tai yksikön) johtaja kuulee kyseistä henkilöä ja sisäinen tarkastaja tekee asiasta sisäisen tarkastuksen. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan toimialajohtajalle, kaupunginjohtajalle ja kaupunginlakimiehelle. Kaupunginlakimiehen arvion pohjalta toimialajohtaja ja keskushallinnon osalta kaupunginjohtaja arvioivat, onko asiassa tarpeen ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin. Erilliset selvityspyynnöt tulee esittää kirjallisesti perusteluineen joko sisäiselle tarkastajalle tai muulle viranhaltijalle, jonka toimivaltaan selvitettävä asia kuuluu. Selvityspyyntö voidaan jättää myös nimettömänä. (Ks. Julkisuuslaki (621/1999) kohta sekä 11 2 mom. 1 kohta) 3. Päätöksenteko Kaupungin päätöksenteko perustuu hyvän hallinnon mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat kuntalaki, hallintolaki (434/2003) ja aineellisoikeudellinen lainsäädäntö sekä kaupungin valtuuston ja hallituksen hyväksymät säännöt ja ohjeet. Päätöksentekoprosessin muodostavat asian vireilletulo, päätöksen valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja toimeenpanon valvonta. Toimivalta Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta on määritelty pääosin hallintosäännössä. Ratkaisuvaltaa voidaan hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla siirtää edelleen. Delegointipäätökset löytyvät koottuna rekisterinä hallintopalveluiden kansliapalveluista, joka pitää rekisteriä ajan tasalla. Päätöksen valmistelu Vireille pantu asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Päätöksentekoa varten asia on riittävästi selvitettävä. Asianosaisille ja muille lainsäädännössä erikseen määritellyille tahoille on annettava tilaisuus lausua asiasta. Viranhaltijapäätöksen tekijän ja esittelijän on huolehdittava, että päätösesityksestä käyvät ilmi: a) päätöksenteon perusteena olevat tosiasiat b) päätöksentekoa ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet c) päätöksentekijän toimivallan peruste 5

7 d) mahdolliset eri päätösvaihtoehdot ja niiden vaikutukset kuten taloudelliset ja henkilöstövaikutukset e) asiassa kuultujen esittämät lausumat ja niiden vaikutus päätökseen sekä f) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. Päätöspöytäkirja jakaantuu esittelyosaan ja päätösosaan. Päätösosa on mahdollisimman yksiselitteinen ja täsmällinen ja siitä on käytävä ilmi päätöksen perustelut. Toimielimen päätöksen valmisteluohjeita on noudatettava soveltuvin osin viranhaltijapäätöksissä. Esteellisyys Toimielimen jäsen, viranhaltija ja virkamies ei saa osallistua sellaisen asian valmisteluun ja päätöksentekoon, eikä olla läsnä sellaista asiaa käsiteltäessä, jossa hän on esteellinen kuntalain 52 :n tai hallintolain 28 :n nojalla. Päätöksestä tiedottaminen Päätökset on asetettava asianmukaisesti nähtäville ja niistä on annettava viivytyksettä tieto asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on aineellisen lainsäädännön mukaan erikseen säädetty oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla (hallintolaki 54 ). Hyvän hallintotavan mukaisesti tieto päätöksestä on annettava myös kaikille niille, jotka ovat sitä pyytäneet. Tiedoksiannossa on oltava mukana oikaisuvaatimusta tai muutoksenhakua koskeva ohje tai tieto siitä, että päätökseen ei saa hakea muutosta. Asiakirjojen arkistointi Kaupungin päätöksentekoon liittyvät asiakirjat arkistoidaan arkistolain (831/1994) ja kaupungin arkistoinnista annettujen ohjeiden mukaisesti niin, että asiakirjat säilyvät ja ovat tarvittaessa käytettävissä. Ks. Arkistotoimen toimintaohje KH Julkisuus Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain nojalla toisin säädetä. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Asianosaisella on oikeus saada tietoja myös muista kuin julkisista asiakirjoista, jos asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa häntä koskevan asian käsittelyyn. Jos asiakirjaa ei voida luovuttaa nähtäväksi, asiasta on annettava perusteltu ilmoitus julkisuuslain 14 :n mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Asiaa valmistelevan on huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei saa tietoonsa muut kuin siihen oikeutetut henkilöt. 4. Talous Hallintosäännön mukaan keskushallinnon vastuualueen tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja sekä kehittämis-, elinkeino- ja maaseutuelinkeinopalveluja. 6

8 Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kaupunginvaltuusto määrittelee toiminnot ja tehtävät sekä investointihankkeet. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään kaupungin strategiat ja painopistealueet sekä määrärahojen sitovat tulostavoitteet. Jokaisella määrärahalla on vastuuhenkilö, joka myös useimmissa tapauksissa on tilivelvollinen. Määrärahojen käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset sekä varojen käyttöön oikeutetut, päätetään hallintosäännön 26 :n mukaisesti. Talousarvioon liittyvän kirjanpidon lisäksi suoritetaan erillistä kustannuslaskentaa. Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun 30 päivän tilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Talousarvion laadinnassa on huomioitava voimassa olevat sopimukset. Kirjanpito ja maksuliikenne Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kuntalakia, kirjanpitolakia, hyvää kirjanpitotapaa ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita sekä mm. arvonlisäverolakia, hallintosääntöä ja soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Maksuliikenteen järjestäminen, lainojen ottaminen ja takaisinmaksu sekä likvidien varojen sijoittaminen on hoidettava noudattamalla hallintosääntöä ja kaupunginhallituksen hyväksymiä ohjeita. Talouspalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupungin kirjanpitoa ja maksuliikennettä ohjaavat hallintosääntö ja ohjeet (mm. käyttöomaisuuskirjanpidon ohjeet ja laskutus- ja perintäohjeet ja käteisperintäohjeet) ovat ajan tasalla. Ks. Sijoitustoimintaa koskevat perusteet KV Rahasaatavien laskutus- ja perimisohje päivitetään v Sisäisen laskutuksen ohje KH Käteismaksujen tilitysohje KH Käyttöomaisuusohje KH Ostolaskujen käsittelyohje KH Ohje vakuuksien käsittelystä KH Sopimushallinta Kaupungin kaikki sopimukset on tallennettava Dynastian sopimustietokantaan. Uusia sopimuksia laadittaessa noudatetaan sopimusten etukäteistarkastusmenettelystä annettuja ohjeita. 7

9 Ks. Sopimusohjeet Kaupunginlakimies Avustusten käytön valvonta Avustusmäärärahat myöntää kaupunginvaltuusto. Lauta-/johtokunnalla on vastuu avustuksen käytön ja avustusta saaneen yhteisön toiminnan ja talouden valvonnasta. Avustusta myönnettäessä on huomioitava avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Avustushakemukseen on liitettävä hakijan toimintasuunnitelma avustusta koskevalle vuodelle ja edellisen vuoden tilinpäätös. Yli 5000 euroa vuodessa avustusta saavien kanssa käydään neuvottelumenettely erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Avustuksen saajan on noudatettava avustusten myöntämistä, valvontaa ja raportointia koskevia ohjeita. Mikäli avustuksen saaja käyttää avustuksen sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei saa käyttää tai ei toimita kaupungille vaadittuja selvityksiä, avustus tai sen osa vaaditaan palautettavaksi. Ks. Avustusten myöntämistä koskevat ehdot ja valvonta KH Takausten valvonta Takaukset myöntää kaupunginvaltuusto. Kaupungin myöntämillä takauksilla on oltava vastavakuudet, panttikirjat tai lainojen esisijaisena vakuutena oleviin panttikirjoihin jälkipanttaus. Takauksista raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää takausten valvonta- ja vastuuhenkilöt. Ks. Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen KV Konserni Omistajaohjaus Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Talousarviossa valtuusto päättää konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarvioon sisältyy konserniyhteisöjen tavoitekortit. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernivastuu on keskitetty kehitysjohtajalle. Konserniyhteisön valvonnasta vastaava henkilö seuraa ja valvoo vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden 8

10 yhteisöjen toimintaa ja valmistelee kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa konserniyhteisöä koskevat yksittäiset ohjeet. Vastuuhenkilöt myös vastaavat siitä, että yhteisöt noudattavat kaupungin ohjeita ja päätöksiä. Konsernivastuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa. Konserniyhteisöjen sisäisestä valvonnasta on tarkemmat ohjeet konserniohjeessa. Ks. Konserniohje KH (päivitetään 2014) 6. Hankinnat, kilpailuttaminen ja ostotoiminnat Hankintaprosessit päätöksentekoineen ovat aina siihen valtuutettujen esimiesten vastuulla. Hankintaprosessissa on vastuutettava erikseen kilpailuttamistoiminnot ja taloudellisuus/ tarkoituksenmukaisuusvastuu (varojen käyttöoikeus). Yhteishankintasopimukset Savonlinnan kaupunki on yhteistoimintasopimuksen nojalla järjestämisvastuussa seudullisista yhteishankinnoista. Kaupunki tekee em. yhteishankinnoista myös hankintasopimukset. Luettelo yhteishankintasopimuksista, joissa kaupunki on mukana, löytyy osoitteesta (käyttäjätunnus: savonlinna.seutuhankinnat; salasana: hankinnat). Sopimustoimittajien kanssa on tehty ns. puitesopimukset, jotka ovat voimassa tietyn sopimuskauden. Puitesopimuksiin kuuluvat tuotteet hankitaan sopimustoimittajilta. Kun puitesopimuksen perusteella tehdään tilaus sopimustoimittajalta, ei kysymys ole enää kilpailuttamisesta. Kilpailuttaminen on tapahtunut sopimustoimittajan valinnan yhteydessä. Tilaus on hankintapäätöksen ja sopimuksen täytäntöönpanoa. Varojen käyttöoikeuksilla ohjataan puitesopimukseen perustuvaa ostotoimintaa. Mikäli tarvittavaa tuotetta ei ole saatavissa puitesopimuksista, tehdään siitä erillinen tarjouskilpailu hankintaohjeen mukaisesti. Ks. Hankintaohje KH (päivitetään alkuvuodesta 2014) Ostotoiminnan ja varojen käytön valvonta Osto-oikeuksia voidaan rajata varojen käytön delegointipäätöksissä ja hyväksymisoikeuksissa. Vastuu on toimialajohtajilla ja tilivelvollisilla. Kaupungin hallintosäännön 26 :n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. 9

11 Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7. Henkilöstöhallinto Henkilöstöön liittyvästä ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä. Henkilöstöhallinto laatii ja pitää ajan tasalla seuraavat lainsäädännön edellyttämät suunnitelmat: a) työsuojelun toimintaohjelma (Ttl 9 ) b) työsuojelun toimintasuunnitelma (Asetus työsuojelun valvonnasta 29 ) c) työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päihdeohjelma (Työterveyshuoltolaki 1383/ ) d) tasa-arvosuunnitelma (Tasa-arvolaki 6 a ) Ks. Luottamushenkilöiden palkkio- ja KV matkustussääntö päivitetään syksyllä 2013 Perehdyttämisohjeet KH Päihdeongelmaisten hoitoonohjausohje KH Yleisohjeita uhkatilanteisiin K Savonlinnan kaupungin tasa-arvo-ohjelma yhdenvertaisuuden turvaamiseksi KH Työsuojelun toimintaohjelma KH Työsuojelun toimintasuunnitelma KH Turvallisuus Tietoturvallisuus Keskushallinnon hallintopalvelut vastaa keskitetystä atk-toiminnasta ja toimii sisäisenä konsulttina tietohallintoon liittyvissä asioissa. Tietoturvallisuudessa noudatetaan Savonlinnan kaupungin atk-toiminnan laatimia tietoturvaohjeita ja kaupunginhallituksen hyväksymää tietoturvapolitiikkaa, jota tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä ja toimintatapaohjeilla. Ks. Tietoturvapolitiikka KH Toimitilojen turvallisuus Kaikille kaupungin kiinteistöille on laadittu pelastussuunnitelmat. Toimitilapalvelu huolehtii pelastussuunnitelmien päivityksestä (pelastuslaki 379/2011 ja VNA pelastustoimesta 407/2011 1). 10

12 9. Riskien hallinta Hyvään johtamiseen ja hallintoon kuuluu riskien tunnistaminen ja arviointi jo toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden asettamisvaiheessa, mikä on edellytys kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Riskien arviointi on tavoitteiden saavuttamista ja uhkaavien riskien tunnistamista ja analysointia, jotka luovat perustan koko riskienhallinnalle. Sisäinen valvonta on perimmiltään erilaisten riskien hallintaa. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin omaisuuden hoitamisesta sekä päättää kaupungin riskienhallintapolitiikasta ja ohjelmasta ja vakuuttamispolitiikasta. Ks. Savonlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikka KH Voimaantulo ja ylläpito Tämä ohje tulee voimaan kaupunginhallituksen hyväksynnällä ja se korvaa kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen. Kaupunginlakimies päivittää tätä ohjetta sen mukaisesti, kun kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus hyväksyy tai muuttaa tässä ohjeessa mainittuja ohjeitaan. 11

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot