MAL. Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous Ritva Asula-Myllynen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAL. Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous 29.5. Ritva Asula-Myllynen"

Transkriptio

1 MAL Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous Ritva Asula-Myllynen

2 Ilmastovisiot osa-alueittain Päävisio Tampereen kaupunkiseutu on Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Päästöjen vähennys vuonna 2030 on vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta asukasta kohden laskettuna, jonka lisäksi tavoitteena on pyrkiä 30 % kokonaisvähennykseen. Seudun kuntien toimintatavoissa kehitetään ilmastovaikutusten arviointia ja hallintaa. Ilmastoa säästävää kansalaistoimintaa tuetaan. Liikennevisio Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Liikenteen ja maankäytön ratkaisut on sovitettu yhteen. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 25 %. Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 25 %. Maankäyttövisio Rakennusvisio Energiatehokkuus- ja sähkönkulutusvisio Hankinta-, kulutus- ja jätevisio Uusi asutus sijoittuu ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Ei merkittävää rakentamista autoriippuvaisille alueille. Keskimääräinen matkatuotos laskee. Päivittäiskaupan ja julkiset peruspalvelut sijoitetaan yhdyskuntarakenteen sisälle ja ne ovat saavutettavissa ilman omaa autoa. Uudet rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan A-luokkaa. Matalaenergiarakentaminen yleistyy. Seudulla on määritelty yhteinen laatutaso uudis- ja korjausrakentamisessa. Sähkönkulutus asukasta kohti on kääntynyt laskuun. Energiatehokkuus on parantunut nykytilasta 30 % vuoteen 2020 mennessä. Seudun jätehuolto- ja jätevesiratkaisuissa valitaan ilmastollisesti tehokkaat ratkaisut. Energiatehokkuus ja vähäpäästöísyys ovat tärkeitä hankintakriteerejä kaikissa hankinnoissa 2015 mennessä. Energiantuotannon visio*) Seutu on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Kuntien ostamasta sähköstä on vuonna 2015 vähintään 60 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Elinkeino- ja osaamisvisio Seutu on edelläkävijä energiatehokkuuden kehittäjänä, valmistajana ja hyödyntäjänä. Seutu tukee yritysten markkinoille pääsyä demonstraatio- ja pilottihankkeilla. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä.

3 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 1/5 (sisältää kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sekä MALaiesopimuksen toimeenpanoa) 1. Hajarakentamisen hallinta MARA: Hajarakentamisen hallintaa pyritään ohjaamaan seutuhallituksessa hyväksyttyyn Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet -raporttiin perustuen. Seutuhallitus päätti esittää kunnille raportin laittamista nähtäville ja mielipiteitten keräämistä. Myös lausuntoja pyydetään. Palautteen jälkeen periaatteita uudistetaan 2. Keskustojen kehittäminen MARA: Kunnat kehittävät keskustojaan ajantasaistamalla suunnittelua yleiskaavoilla ja asemakaavoilla sekä muilla keskustoja koskevilla suunnitelmilla. Keskustojen kehittämiseksi käynnistyi syksyllä 2011 keskustabarometrityö ja se valmistuu vuoden 2012 kesällä.

4 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 2/5 3. Keskitehokkaan asuntotuotannon kehittäminen 4. Kuntien hiilijalanjäljen kehityksen seuranta MARA: Keskitehokkaan asuntotuotannon kehittämiseksi tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston kanssa 2-osainen yhteistyöhanke opiskelijoiden harjoitustöinä. Hankkeen selvitysosa toteutettiin vuoden 2011 aikana. Se sisälsi keskitehokkaan rakentamisen historian ja käsitteiden tarkastelun, kansainvälisten esimerkkien analyysin sekä keskitehokkaan asuinrakentamisen toteutusmahdollisuuksien ja haasteiden tarkastelun suomalaisessa rakentamisessa. Suunnitelmaosuus toteutettiin syyskaudella 2011 järjestettävänä asuntosuunnittelun opintojaksona. Väliraportti saatiin joulukuussa ja työ valmistui alkuvuodesta Tavoitteena on esitellä opiskelijoiden suunnitelmia näyttelyssä. Ekokumppanit: Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää parhaillaan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskentatyökaluja. Jo noin 70 kunnassa käytetyn KASVENER-mallin perustiedot päivitetään ja käyttöominaisuuksia parannetaan. Lisäksi rinnalle kehitetään hiilijalanjäljen laskuria ns. KUHILASta, joka tarkastelee kunnan kulutusperusteisia päästöjä. Uudet työkalut julkaistaan syksyllä ECO2:Kaupunki on hankkinut oikeudet kaupunkisuunnittelun Ecocity Evaluatortyökaluun, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten kaavoitusratkaisujen ympäristövaikutuksia ja osoittaa aluekohtaisesti rakentamisen hiilidioksidi- ja energiataseen sekä päästöjen vähentämisen kustannusvaikutukset.

5 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 3/5 5. Joukkoliikenteen kehittäminen LJT: Joukkoliikenteen kehittäminen pohjautuu laadittuun Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennesuunnitelmaan, jonka toteuttaminen on Tampereen kaupunkiseudun toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan vastuulla. Kuntakohtaiset JKL-palvelutasot määriteltiin vuonna Lähijunaliikenteen kehittämisohjelma LJT: Lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin seutuhallituksessa Keskeistä suunnitelmassa on nelivaiheinen kehittämispolku. Lyhyellä aikavälillä lähijunaliikenteen kehittymistä pyritään edistämään nopeasti toteutettavissa olevilla toimenpiteillä kuten saattamalla käyttöön junien ja bussien yhteinen seutulippu sekä yksittäisillä lisävuoroilla. Kaupunkiseudun kunnat tukevat lähijunaliikenteen kehittämistä vahvistamalla asemanseutujen ja radanvarsien maankäyttöä. Kehittämispolun 1. vaiheen (lähijunaseutulipun) työohjelma on hyväksytty LJtyöryhmässä

6 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 4/5 7. Katuraitiotiehanke LJT: Katuraitiotien alustava yleissuunnitelma on Tampereen kaupungin vetämä hanke. Työ on ollut käynnissä syksystä 2010 lähtien ja alustava yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen valtuustossa Alustavan yleissuunnitelman jatkoksi käynnistetään yleissuunnitelman laatiminen vuonna Katuraitiotiehanketta tuetaan Tampereen kaupungin toimesta mm. EHYT-hankkeella (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella), jossa tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Käynnissä on raitiotien seudullinen tarkastelu, joka toimii yleissuunnitelman lähtötietona. Työtä vetää Tampereen kaupunki 8. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LJT: Kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on käynnistynyt toukokuussa 2011 ja työn on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa 2012 seutuhallituksessa. Hankkeessa luodaan kävelyn ja pyöräilyn seudullinen visio, kehittämisstrategia ja toimenpiteet. Kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä tullaan käynnistämään kehittämisohjelman pohjalta vuodesta 2012 alkaen.

7 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 5/5 9. Liikennetutkimuksen 2025 päivitys LJT: Nykyinen liikennetutkimus on vuodelta Tutkimuksen päivityksen valmistelu on käynnistetty esiselvityksellä, jonka päätteeksi käynnistettiin liikennetutkimuksen kilpailuttaminen. Varsinaisesti liikennetutkimus toteutetaan vuonna Liikennetutkimuksella todennetaan tapahtunutta kehitystä mm. kulkumuotojakauman osalta

8 ENERGIATEHOKKUUS 1/3 1. Kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden kehittäminen TEKPA: TAPRE eli Tampereen palvelukiinteistöt energiatehokkaiksi -hanke etenee suunnitelman mukaan ja on nyt puolivälissä. Kaupunkiseudun kuntien lisäksi kiinteistönomistajina mukana ovat mm. PSHP, ev.lut.seurakuntayhtymä, POK, Kesko ja Suomen Yliopistokiinteistöt. Tavoitteena on energiatehokkaan korjaus- ja uudisrakentamisen käytäntöjen kehittäminen sekä koulutus. Hanketta johtaa Tilakeskus konsulttinaan AXSuunnittelu Oy. Pilottikohteet sovittu ja tiedonkeruu käynnistetty. Työryhmissä on valmisteltu teknisiä ohjeita; mittarointiohjeet, lämmitysjärjestelmien ohje ja ilmastointijärjestelmien ohje ovat viimeistelyssä. Eri työryhmät ovat käynnistäneet sopimusmallien valmistelun koskien suunnittelua, urakointia ja kiinteistöpalveluita. Kaikkien yhteistyötahojen koulutustilaisuuksia on pidetty marraskuussa 2011 ja huhtikuussa Hanke oli esillä Kuntien 6. ilmastokonferenssissa Tampere-talossa ja alustavasti on sovittu, että se on esillä myös Vuoreksen asuntomessuilla ) Hankkeen nettisivut löytyvät Tampereen ECO2-sivujen alta osoitteesta

9 ENERGIATEHOKKUUS 2/3 2. Asuinrakennusten energiatehokkuuden kehittäminen ECO2: Tampereen asuntokannan energiansäästöpotentiaalin selvittäminen ns. TATOShankkeella valmistui alkuvuodesta TTY:ltä. Sen tavoitteena oli löytää 20 % säästö v mennessä. Tulosten mukaan 20 % säästö on erittäin vaativa tavoite ja edellyttää sitä, että korjaustoimintaa lisätään ja kaikessa peruskorjauksessa otetaan tavoitteeksi alentaa energiankulutus puoleen nykytasosta. Syksyllä 2011 käynnistettiin TARMO Tampereen seudun asuinrakennukset energiatehokkaiksi kampanjan valmistelu. Kampanjaan on haettu rahoitusta Pirkanmaan Ely-keskuksen kautta EAKR-rahastosta. Päätös rahoituksesta tulee ennen kesää Tampereen kaupunki on mukana kuuden suurimman kaupungin ilmastoverkostossa, jossa tavoitteena on mm. tehdä paikalliset energiaviisaan rakentamisen ERA17-tiekartat. Tähän työhön Tampere on saanut Tekes-rahoitusta osana VTT:n OKRA - Omistaminen kestävässä rakentamisessa hanketta, jossa ovat mukana kaikki kuusi suurinta kaupunkia. Myös uusiutuvan energian RESCAhanke (kts. Dia 16) on kuuden suurimman kaupungin yhteinen. Ilmastoverkosto hyväksyi neljä uutta aloitetta kokouksessaan

10 ENERGIATEHOKKUUS 3/3 3. Seudullinen toimintamalli energiatehokkuussopimusten toteuttamiseksi Ekokumppanit: Jotta kunnat saavuttaisivat niille asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet ja kunnat hyötyisivät entistä paremmin omassa toiminnassaan seudullisesta yhteistyöstä, Ekokumppanit tarjoaa seudun kuntien energiatehokkuustyöhön KETS/KEO toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi asiantuntija-apua sekä lisäapua kuntien konkreettiseen energiatehokkuustyöhön. Toiminta perustuu kuntien ja Ekokumppaneiden välisiin sopimuksiin ja etenee suunnitellusti. 4. Kuntien korjaus- ja uudisrakentamisen ja energianeuvonnan palvelujen kehittäminen ECO2: Tampereen kaupunki yhdessä Ekokumppaneiden kanssa tarjoaa kuntalaisille monipuolista puolueetonta ja asiantuntevaa ekotehokkaan rakentamisen, remontoinnin ja asumisen neuvontapalvelua (RANE). Palvelua annetaan jatkuvasti verkkopalveluna osoitteessa sekä puhelinpalveluna ja kasvokkain tapahtuvana neuvontana Frenckellin palvelupisteessä. Toimintaa rahoittaa osittain Sitra. Selvitys toiminnan laajentamisesta seudulliseksi tehdään kesän ja syksyn 2012 aikana. Tammelan ja Vuoreksen kaupunginosiin kohdennettu ilmastoneuvontahanke käynnistyy vuoden 2012 aikana.

11 ENERGIATEHOKKUUS 3/3 5. Kuntalaisten ilmastotietoisuuden tukeminen TEKPA: Toiminta tapahtuu osittain RANEn alla. Lisäksi suuri osa kaupunkiseudun kunnista on osallistunut Ekokumppaneiden koordinoimaan Ilmankos-hankkeeseen, ja seudun koululaisia on vieraillut ympäristökeskus Moreenian näyttelyssä. Molemmat ovat tarjonneet neuvontaa ja ohjausta kuntalaisten vastuulliseen arkeen. Ilmankosin kohderyhmänä ovat olleet perheet ja Moreenian ennen kaikkea päiväkotilapset, koululaiset ja opiskelijat. Ekokumppanit tarjoaa seudun kuntien kuntalaisille suunnattua keke-työn neuvontapalvelua, joka täydentää kunnan omaa keke-työtä. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan vuoden 2012 aikana kuntien ja Ekokumppaneiden välisin sopimuksin.

12 ENERGIANTUOTANTO 1/5 1. Alueellisen hyötyvoimalan suunnittelu Sähkölaitos + Pirkanmaan Jätehuolto : Tammervoiman hyötyvoimalaitos-hanke etenee suunnitellusti (Sähkölaitos+Pirkanmaan JäHu). Tammervoima Oy on perustettu. Vuoden 2010 aikana on tehty YVA, jonka perusteella valittiin elokuussa 2011 toteuttamiskelpoisimmaksi paikaksi Tarastenjärven hankealue. Tammervoima Oy jätti ympäristölupahakemuksen Tarastenjärven tontin asemakaavoitus on käynnissä. Voimalaitoksen suunnittelukonsultin valta on käynnistetty ja konsultin valinta tehdään viimeistään kesällä Lähialueen asukkaille järjestettiin infotilaisuus Tarastenjärvellä Voimalaitoksen on tarkoitus valmistua aikana.

13 ENERGIANTUOTANTO 2/5 2. Uusiutuvien energianlähteiden kartoittaminen Hermia: Energiaosken puitteissa vuonna 2011 valmisteltu Tekesin rahoittama RESCA-hanke (Suurten kaupunkien uusiutuvan energian ratkaisut ja pilotit) on käynnissä. Hermia koordinoi hanketta. Mukana ovat Tampere/ECO2, Turku, Oulu, Vantaa ja HSY (Hkin seudun ympäristöpalvelut). Kyseessä on 2,5 vuoden hanke, joka edistää UE-pilotointia ja UE:n hyödyntämiseen liittyviä toimintamalleja sekä niihin liittyvien hyvien kokemusten ja ratkaisujen levittämistä kaupunkien välillä. Kokonaisbudjetti 1,3 M. Suurin osa budjetista on selvitysrahaa uusiutuvaa energiaa tukevien pilottien ja toimintamallien synnyttämiseksi sekä hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Edistettävät pilotit ja toimintamallit liittyvät seuraaviin teknologioihin ja ratkaisuihin: Uusiutuvan energian hybridiratkaisut sekä hiilineutraalit ratkaisut (Oulu, Tampere, Vantaa) Ilmastovaikutusten tunnistaminen kaavoituksessa ja maankäytössä (Turku) Vesistölämmön hyödyntäminen (HSY) Aurinkoteknologiat (Tampere, HSY, Vantaa) Tuulivoima (HSY), Biokaasun liikennekäyttö (Turku) Bioenergia (Tampere).

14 ENERGIANTUOTANTO 3/5 2. Uusiutuvien energianlähteiden kartoittaminen Verte Oy: Erityisesti uusituvan energian kehitys- tutkimus- innovaatiotoiminta. 1. Hankesuunnitelmat Kolmenkulman sekä Pitkäniemen uusituvan energian lisäkehittämisen osalta saatu valmiiksi toukokuuhun 2012 mennessä. Nokian kaupungin hallitus on hyväksynyt Kolmenkulman energiapuisto-cleantech elinkeinovyöhykehankkeen. Kolmenkulman energiapuisto-cleantech elinkeinovyöhykkeiden hanke laitetaan vireille Pirkanmaan liittoon kesäkuun alkuun mennessä. Hanke on tarkoitus käynnistää Verte Oy on mukana RESCA- hankkeessa. Pirkanmaan liitto: Käynnissä maakuntakaavan taustaselvitykseksi laadittava tuulivoimaselvitys: Voimaa tuulesta Pirkanmaalla. Koko maakuntaa koskevan tuulivoimaselvityksen laadinnasta päätettiin elokuussa Selvityksen tavoitteena on löytää alueita, joissa maakunnallisesti merkittävä tuulivoimatuotanto on mahdollista ilman ristiriitaa muun maankäytön kanssa. Selvitys valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Selvitystä voi seurata tällä viikolla avattavilla uusilla nettisivuillamme (Pirkanmaan maakuntakaava 2040), jonne tulee myös mahdollisuus antaa karttapalautetta tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista. Käytännön selvitystyötä tekee suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen.

15 ENERGIANTUOTANTO 4/5 2. Uusiutuvien energianlähteiden kartoittaminen Pirkanmaan Metsäkeskus: Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 valmistui 12/2011 ja aiheesta järjestettiin seminaari UKK instituutilla. Selvitykseen koottiin mm. kiinteiden polttoaineiden käyttö ja potentiaalit Pirkanmaan alueella kunnittain. Syksyllä 2011 käynnistyi Moteista Megawateiksi Pirkanmaalla projekti, jossa selvitetään kunnittain tarkemmin mm. energian käyttöä ja mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia kiinteitä polttoaineita. Hankevetäjänä aloitti elokuussa agrologi (AMK) Perttu Ojakoski. Tämän hankkeen puitteissa Metsäkeskus edistää ensisijaisesti puun, mutta myös muiden biopolttoaineiden käyttöä ja niihin liittyvää yrittäjyyttä Pirkanmaalla. Hankkeen keskeisin tehtävä on kunnissa tehtävä aktivointityö sekä potentiaalisten biolämmityskiinteistöjen kartoitus. Hankkeessa kehitetään kuntakohtainen ns. Moteista Megawateiksi tiedote, jonka avulla on tarkoituksena herättää keskustelua ja aktivoida kuntia siirtyä käyttämään kotimaista puuta energian lähteenä. Puu on päästötön biopolttoaine ja puun energiakäytöllä on merkittävät aluetalousvaikutukset.

16 ENERGIANTUOTANTO 5/5 2. Uusiutuvien energianlähteiden kartoittaminen ECO2: Tresolar-aurinkoenergian tutkimus- ja kehittämishankesuunnitelman pohjalta haettiin keväällä 2011 rahoitusta ja siitä kehittyi laajempi uusiutuvan energian pilottihanke RESCA. Se on Tampereen, Vantaan, Turun, Oulun ja HSY:n kaupunkien uusiutuvan energian kehityshanke, joka käynnistyi Marraskuussa Tampereen osalta mukana on aurinkoenergian pilotointikokonaisuus, Sähkölaitoksen pellettilämpölaitos, Särkänniemen ja Tampere-talon hiilineutraaliuden kehityshanke sekä Kämmenniemen kylän uusiutuvan energian aluelämpöverkkohanke. Hankkeeseen on palkattu aurinkoenergia-asiantuntija. Muuten kaupungin osuutta koordinoi ECO 2 -hankkeen henkilöstö. Hanke jatkuu vuoden 2014 helmikuuhun asti. Tampereella tuulee - selvityksen pohjalta on käynnistetty tarkemmat pientuulivoiman mittaukset Vuoreksessa vuoden 2011 syksyllä. Kuntalaista varten on laadittu kesäkuussa 2012 julkaistava pientuulivoimaopas, joka sisältää konkreettiset ohjeet siitä, kuinka tuulimylly suunnitellaan, sijoitetaan, rakennetaan ja kuinka sitä käytetään. Energiajärjestelmien suunnittelua otetaan huomioon yhä aikaisemmin kaavaprosesseissa. Esimerkiksi erilaisten lämmitysjärjestelmien kannattavuutta on tutkittu Vuoreksen Koukkujärven kaavan yhteydessä. Lisäksi Niemenrannan toisen vaiheen asemakaavassa sekä Isokuusen yleissuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä tehdään energiajärjestelmäselvityksiä erityisesti lämmitysjärjestelmistä ja aurinkoenergian hyödyntämisestä. Yhteistyössä Skanska Oy:n, Verte Oy:n ja Tampereen kaukolämpö Oy:n kanssa on keväällä 2012 osallistuttu Tekesin aiehakuun nollaenergia-alueen hybridilämmitysjärjestelmän suunnitteluun

17 SOPEUTUMINEN JA VARAUTUMINEN 1. Merkittävien hulevesitulvien osalta tulvariskien hallintasuunnittelu mennessä (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja asetus 659/2010) TEKPA: Lakisääteinen kuntien merkittävien hulevesitulvien hallintasuunnitelma on laadittava kunkin kunnan itse sen omien olosuhteiden mukaan. Pirkanmaan ELYkeskuksen selvityksen mukaan Pirkanmaalla ei ole varsinaisia tulvariskialueita. Tampereen hulevesien hallintasuunnitelma on vielä työn alla. 2. Muuta TEKPA: Tiedotusohje kuntien häiriötilanteessa laadittu ja kriisiviestinnän yhteystiedot päivitetty Ilmastoseminaari pidetty aiheena Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen riskien hallintaa ja ennakointia. Jatkotoimenpiteinä suunnitellaan sopeutumisen ja varautumisen yhteistä seutuhanketta riskien analysoinnista, yhteistyömalleista, viestinnästä ja koulutuksesta yhteistyössä mahdollisesti Porin ja Kokemäenjoen alueiden kanssa Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

18 MUUT 1/2 1. Kehitetään seudullista hankintapolitiikkaa tukemaan ilmastotavoitteita KUHA: Seitsemän kunnan yhteinen hankintaohje on valmistunut ja se sisältää ympäristö- ja energiatehokkuuskriteerit (jaettu liitteinä). Yhteishankintojen lisäksi ohjataan kuntia niiden erillishankinnoissa. Yhteistyötä Tampereen Logistiikan kanssa kehitettävä. TAMPERE: Sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin. Kaupungin hankintalinjaukset perustuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeisiin. Tehty info hankintojen osalta: Tampereen kaupungin hankintaopas: Kaikissa kilpailutuksissa huomioidaan mahdollisuus käyttää kestävän kehityksen kriteereitä. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Tampereen Logistiikka liikelaitos ohjaa ja koordinoi kaikki kuljetukset keskitetysti. TAMPEREEN LOGISTIIKKA: Vastaa noin 15 % Tampereen hankinnoista.

19 MUUT 2/2 1. Seudun muut hankkeet MAL-verkosto: MAL-verkosto (www.mal-verkosto.fi) on kansallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta tukeutuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja sopimusperustaisen kaupunkipolitiikan kehittämiseen. MALverkosto tukee ja välittää hyviä käytäntöjä kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kokonaisvaltaista, ekotehokasta yhdyskuntasuunnittelua osana ilmastonmuutoksen hallintaa. Lisäksi verkosto etsii eheän yhdyskuntarakenteen lainsäädäntöön liittyviä syötteitä. Verkosto kokoaa seuduille asiantuntijatukea, toteuttaa yhteisiä hankkeita ja järjestää työpajoja ja keskustelutilaisuuksia kuntien, seutuorganisaatioiden, valtionhallinnon ja t&k-toimijoiden kesken. Vuonna 2012 verkostossa on 15 kaupunkiseutua tai kaupunkia. Verkoston toimintaa ohjaa kaupunkipolitiikasta ja MAL:sta vastaavien ministeriöiden, Suomen Kuntaliiton, tutkimuksen sekä kaupunkiseutujen edustajista koottu asiantuntijaryhmä. MALverkoston koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseutu.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA TOIMEENPANO 2011-2012 Huhtikuu 2013 Ritva Asula-Myllynen Kuntajohtajat Seutuhallitus Kunnat Seututyöryhmät Sidosryhmät Ilmastostrategian koordinaatio- ja seurantaryhmä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian toteutus Sopeutumistarpeen taustaa Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen riskien hallintaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI Tampereen ECO 2 hanke Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA seminaari 27.4.2011 Tampere Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. Jari Jokinen 11.2.2013

RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. Jari Jokinen 11.2.2013 RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit Jari Jokinen 11.2.2013 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia MAL KARA 20.4.2010 Kaisu Anttonen ympäristöpäällikkö Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Ilmastonmuutos seutu ja paikallistasolla 1. Ilmastonmuutos aiheutuu:

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011 Aika: Torstai 10.11.2011 klo 13:00-14:55 Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 c, ryhmähuone 2, V krs Osallistujat Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA työpaja 18.10.2011 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I Rautalankamalli:

Lisätiedot

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 1 (5) KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 2. Pirkanmaa on edelläkävijä rakentamisen ja julkisten hankkeiden ympäristövastuullisessa ja ekotehokkaassa toteuttamisessa. Parannetaan suunnitteluprosesseissa

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2014 Ritva Asula-Myllynen Kehittämispäällikkö / infrapalvelut p. 050 4630732 ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi johdanto Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 Seututyöryhmät Sidosryhmät Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Kunnat Ilmasto- ja energiafoorumi Ritva Asula-Myllynen Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 C, ryhmähuone 4, V kerros

Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 C, ryhmähuone 4, V kerros Aika: Maanantai 27.9.2010 klo 10:00-12:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 C, ryhmähuone 4, V kerros Osallistujat: : Kaisu Anttonen ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Risto Laaksonen

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

RESCA. Tampere 23.9.2013

RESCA. Tampere 23.9.2013 RESCA Tampere 23.9.2013 RESCA-TAMPERE PILOTTIKOHTEET Aurinkoenergiapilotissa on mukana viisi partneria: Sähkölaitos, Tilakeskus, Technopolis, Skanska ja Verte Oy. Kämmenniemen pilotti (koulu ja päiväkoti

Lisätiedot

Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta. Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen

Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta. Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen RESCA: Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit Hankekumppanit: HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut), Oulu,

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi Tero Piippo projektipäällikkö MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen 24.10.2012 jälkeen Seminaarit ja työpajat - Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta, seminaari - Kasvusopimus/MAL-työpaja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma. Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia. Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous

Rakennesuunnitelma. Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia. Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous Rakennesuunnitelma Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Ilmastostrategia Seutuhallituksen kokous 24.2.2010 Kuntajohtajakokous Auli Heinävä seutuarkkitehti ma. Strategiahankkeet menossa

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020 Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Ilmasto- ja energiastrategia Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 2020 VN hyväksynyt vuonna 2008 Maakunnat ja seutukunnat

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu Elina Seppänen 3.10.2013 ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 -HANKE Mikä on ECO2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

Tampere Fiksu kaupunki

Tampere Fiksu kaupunki Tampere Fiksu kaupunki Ytimessä energia- ja ekotehokkuus 5.2.2014 Jari Jokinen Tampereen kaupunki Sisältö Ekotehokkuus kaupunkitasolla Energiaratkaisut kaupunkitasolla INKA ja referenssiympäristöt X.X.2012

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA

KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki milko.tietavainen@tampere.fi 040 5068 600 Kaupunkiseutu kasvaa rapautuuko infra? seminaari 4.6.2014

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto ERA 17 ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 on YM:n, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen FINNOO ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNAN KAUPUNGINOSA Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen Finnoo kartalla HKI 12 km Finnoo

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö. Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010

Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö. Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010 Tampereen ilmastotyö Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Kuntien ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Yhteinen vastuu 5.5.2010 Ilmastopolitiikan lähtökohdat Tampereen seudulla Kaisu

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella. RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014

Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella. RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014 Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014 TAMPERE EDISTÄÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA Keväällä 2011: Uusiutuvan energian kohteita kaupungissa hyvin

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9. Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.2014 Tutkimusprofessori Tom Frisk ja erikoissuunnittelija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020

ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Tampereen kaupungin ECO 2 -hanke Pauli Välimäki 12.5.2011 ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tukee käynnistysvaiheessa

Lisätiedot

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke Hankeaika 03/2015-12/2017 Suunnitelmallinen energiatehokkuuteen tähtäävä kiinteistönpito ja korjaaminen taloyhtiöissä Yhteiskorjaaminen Täydennysrakentaminen kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt, Tampereen

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset Kioton pöytäkirja 2005 Euroopan komission energia-

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Tiia Yrjölä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuntaliiton ilmastonkampanjan tapaaminen 12.3.2013 Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Tampereen kaupunki RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

Tampereen kaupunki RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit Tampereen kaupunki RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit uusiutuva energia hiilijalanjäljen pienentäminen ilmastotavoitteiden toteuttaminen RESCA Renewable Energy Solutions

Lisätiedot

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ Tavoitteet ja ohjelmat Toimenpiteitä Konkreettisia esimerkkejä Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, jari.viinanen@hel.fi 30.10.2009 Jari Viinanen 1 Helsingin tavoitteet Strategia

Lisätiedot

MAL-VERKOSTOPAJA Jyväskylä, Laukaa ja Muurame 30.9.2015

MAL-VERKOSTOPAJA Jyväskylä, Laukaa ja Muurame 30.9.2015 MAL-VERKOSTOPAJA Jyväskylä, Laukaa ja Muurame 30.9.2015 projektipäällikkö Tero Piippo www.mal-verkosto.fi MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT Kansallinen kaupunkipolitiikka YM, LVM, VM, TEM ARA, Liikennevirasto

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen

EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä. 10.5.2012, Lahti Pia Outinen EkoKymenlaakso - ekotehokkuus lisääntyy yhteistyössä, Lahti Pia Outinen Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energiat ja

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen Sitra 23.11.2009 Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 1 Aluerakentamisen näkökulma

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia Kuntien ilmastokonferenssi 9.5.2014 Heli Yrjänäinen heli.yrjanainen@pirkanmaa.fi Lähtökohtia Kansallinen kasvihuonekaasujen päästötavoite vuodelle 2020: -20 % vuoden

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue

Lisätiedot