Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 137 01.06.2010"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Lausunto Vesa Tolosen Oulun hallinto-oikeuteen jättämästä kunnallisvalituksesta, joka koskee kunnanhallituksen päätöstä 49/2010 kunnan osallistumisesta Vapon kanssa yhteisesti omistaman voimalaitoksen lunastamiseen tai uusinvestointiin 59/1/132/2010 KHALL 137 Hallintojohtaja Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Vesa Tolosen jättämään kunnallisvalitukseen, joka koskee kunnanhallituksen päätöstä 49/ Tolonen pyytää Oulun hallinto-oikeutta asettamaan kuntalain 90 mukaan toimeenpanokiellon Sotkamon kunnanhallituksen tekemälle päätökselle 49/2010 lämpövoimalaitoksen omistusosuuden luovuttamisesta korvauksetta Vapo Oy:lle. Tolonen vaatii myös päätöksen kumoamista. Vesa Tolosen kunnallisvalituksen mukaan tehty päätös koskee keskeisenä osana aiempaa kunnanhallituksen päätöstä 251/2009, josta Oulun hallinto-oikeudessa on parhaillaan käsiteltävänä aikaisemmin Vesa Tolosen tekemä kunnallisvalitus. Valituksen käsittelyn ajaksi hallinto-oikeus on asettanut toimeenpanokiellon, jota kunnanhallituksen nyt tekemä päätös valittajien mielestä rikkoo. Vesa Tolosen valitus liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Vesa Tolosen kunnallisvalitukseen valituksen mukaisin otsikoin ja niiden alla esitetyistä perusteluista seuraavan lausunnon: 1) Kunnanhallituksen nyt tekemä päätös on lainvastainen eikä ole kunnan edun kannalta tarkoituksenmukainen (hallintolaki 6 ) VAPOn ja kunnan välinen sopimus ( ) on voimassa sopimuskohdan 11. mukaan ajalla Sen jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli kirjallisesti irtisano päättymään vähintään kaksitoista kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä. Valituksen tekijä on virheellisesti kytkenyt yhteen kaukolämpölii ke toi minnan myyn tipäätöksen (kh 251/2009) ja kunnan osallistumisen voi malaitoksen saneeraukseen tai uusinvestointiin. VAPO Oy:n ja Sotka mon kunnan vä li sen vuok rasopimuksen laitoksen luovuttamista koskevan koh dan 3. mukaan luovu tustilanteessa mm. voimalaitospuolikas vuokrataan VAPOn käyttöön siinä kunnossa, kun ne luovutushetkellä ovat. Sopimuksen kohdan 3.2. mukaan "VAPOn ostettua Kainuun Osuusmeijeriltä sen omistaman voimalaitososuuden uudeksi omistussuhteeksi on sovittu kunnan ja VAPOn kesken 50 % omistusosuus osapuolten kesken". Edelleen sopimuksen kohdan 3.2. mukaan "kunta voi osallistua vuoden

2 2010 mahdollisesti tehtävään KPA- laitoksen uusinvestointiin tai saneeraukseen 50 % osuudella, jolloin omistussuhteet säilyvät edellä mainittuina. Kunnan päättäessä, ettei se osallistu KPA -laitoksen uusinvestointiin tai voimalaitoksen saneeraukseen, tulee koko voimalaitos siirtymään VAPOn omistukseen 100 %:sti." Vesa Tolosen kaukolämpöliiketoimintakauppaa koskevan oikaisuvaatimuksen ( ) ja valituksen ( ) johdosta Sotkamon kunnan on pitänyt erikseen päättää sopimuksen tarkoittamasta osallistumisesta kaukolämpölaitoksen uusinvestointiin tai saneeraukseen. Koska kunnalla ei ole lähtökohtana ollut lunastaminen tai osallistuminen uusinvestointiin tai saneeraukseen, kunnanhallitus on päättänyt / 49, että kunta ei käytä vuokrasopimuksen mukaista lunastusmahdollisuutta eikä osallistu voimalaitoksen saneeraus- tai uusinvestointiin. Päätöstä ei voi valituksen te kijän te ke mällä tavalla kytkeä kaukolämpöliiketoiminnan myyntipäätök seen. Kyseessä on vuokrasopimuksen soveltamiseen kuuluva asia, josta on tehty erillinen pää tös sen vuoksi, että kaukolämpöliiketoiminnan kauppa on muutoksenhakuprosessissa em. valitusprosessin seurauksena. Kunnanhallitus korostaa sitä, että tällainen päätös olla osallistumatta voimalaitoksen uusinvestointiin tai saneeraukseen olisi tehty, vaikka kaukolämpöliiketoiminnan kauppa ei olisi ollut vireillä, ja erityisesti, että osallistumattomuuspäätös olisi sopimuksen perusteella tehty jo vuo den 2009 ai ka na, ell ei kaup pa olisi tuolloin ollut vireillä. Valituksen tekijä esittämä väite, että päätös koskee kunnan osuutta voi malai tos kiin teis töstä, josta on jätetty kilpaileva tarjous ennen myyntipäätös tä ja että ky sei sestä päätöksestä on tehty kunnallisvalitus Oulun hallinto-oi keuteen, on pe rus teena kestämätön. Kaukolämpöliiketoiminnan kauppaa koskevasta kun nal lis va li tuk ses ta an ta mas saan vas ti neessa kun nan hallitus jo totesi, ettei pel käs tään il moit tau tu mi sella voi syn tyä tilan netta, jossa olisi jätetty kilpai leva tarjous. Valituksessa todetaan, että päätöksenteon kohteena oleva, valittajan termein "omistusosuuden luovuttaminen" on keskeinen osa laajempaa kaukolämpölii ke toi min nan kauppaa, jos ta on teh ty kunnal lisva litus. Edelleen mai ni taan, et tä omai suu den luovutus valituksen kohteena olevasta kiin teistös tä vali tuksen ai kana rik koo hy vän hal linnon perusteita (hallintolaki 6 ). Sopimuskohdan 11. mukaan osapuolet neuvottelevat lunastusmahdollisuudesta vuoden 2009 aikana ennen Sotkamon voimalaitoksen tehtäviä muutoksia. Vuoden 2009 aikana on toimittu siten, että kunta ei käytä lunastusmahdollisuutta. Sen sijaan kaukolämpöliiketoiminta on myyty VAPOlle (kh 251/2009), jolloin VAPO on käyttänyt vuokrasopimuksen sille suomaa lunastusmahdollisuutta ja -oikeutta. Koska kunta on tehnyt kaupan kaukolämpöliiketoiminnasta, se teki samalla tarpeettomaksi päättää vuoden 2009 aikana osallistumisesta voimalaitoksen lunastamiseen tai uusinvestointiin. Kyseessä ei ole omaisuudenluovutus, vaan se, että VAPOn yksin suorittamien voimalaitoksen investointi- tai saneerauskustannusten perusteella voimalaitoksen omistus siirtyy VAPOlle. Ky seessä ei ole voi ma lai tos kiinteistö, koska VAPO omistaa maa-alueet. Erityi sesti on otet tava huo mioon

3 vuokrasopimuksen sisältämä kunnan lunastus velvolli suus sopi muskauden päätyttyä. Sopimuksessa on erikseen määritelty perus teet sille, miten VA- POn tekemien investointien lunastushinta kunnalle mää räytyy ja tämä koskee erikseen myös voimalaitosta ja KPA- lämpökes kusta. Myös muissa mahdollisissa lunastustilanteissa lunastushinta olisi tul lut las ketta vaksi sopimuksessa määritellyllä tavalla, esimerkiksi siinä tilan teessa, että kunta olisi käyttänyt lunastusta vuoden 2009 aikana. Valituksen tekijä lainaa vuokrasopimuksen kohtaa 5.1. Kunnan osallistuttua 2010 suoritettavaan Kpa-kattilan uusintaan tai voimalaitoksen saneeraukseen 50 % osuudella kokonaiskustannuksista (n, 1,7 M ) on vuokran suuruus väliseltä ajalta /vuosi. Valittajan mukaan Vapo Oy on ilmoittanut laitoksen saneeraus-/uusimiskustannuksiksi Vapon toteuttamana / Koska valittajan mukaan kyseessä on kunnan kannalta oleellisesti vuokrasopimukses sa mai nit tua kor keampi maksuosuus, valituksen tekijä vaatii, että vuokra tu lee voida tarkistaa alkupe räistä vuok ra tuot toa vastaavalle tasolle ajalle (vuokran ko ro tus). Vaih toehtoisesti oikaisu vaatimuksen tekijä esittää, että vuokraso pi muksessa määritelty 50 % osuus ei velvoita kuntaa osallistu maan ylime neviin kustan nuksiin, vaan niiden kustannusten osalta vastuu on VAPOlla. Sopimuksen mukaisessa maksuosuudessa pidättäytyminen ei kui tenkaan oi kaisuvaati muksen tekijän mielestä vähennä kunnan 50 % omis tusosuutta lämpövoi malaitoksesta. Kunnan ja VAPOn vuokrasopimuksessa ensisijaisena ovat prosenttiosuudet: kunta osallistuu 50 %:n osuudella tai ei lainkaan.suluissa oleva euromäärä on vain sen hetkinen arvio kustannuksista. Vaih to eh toi nen mää rittely yli me ne vis tä kus tan nuk sis ta ei se kään pä de, kos ka so pi mus ei tunne tällais ta määrittelyä. Sopimus koskee nimenomaisesti laitoksen sanera uk sen tai investoinnin kustannustan mahdollista jakamista puoliksi eli se ei mahdollista sitä, että kunta maksaisi vain n ja että ylit tyvä osa jäisi Vapo Oy:lle tämän silti vähentämättä kunnan omistus osuutta. Myös kään so pi muk sen koh tuul lis ta mi nen va li tuk sen te ki jän esit tä mällä ta valla ei ole vaih toeh to.koh tuullis ta mis suoja han on tehty en sisi jaisesti heikom man osapuo len tur vaami sek si ja käy te tään esimer kiksi olosuh teiden muut tues sa tai muis sa pe rus telluis sa ti lanteis sa. Li säksi kunta on oi keuskäy tän nössä katsottava vahvaksi so pijapuo leksi. Oi keus toi mi lain 36 :n koh tuul lista mista kos ke vaa sään nös tä ei voi so vel taa tässä ta paukses sa. Olettaa voi, että oikeus kä sitte lyssä koh tuul lista misella ei ole minkään laista menes ty misen mahdol li suutta. So pi musta voi luonnol li sesti muuttaa vain molem pien osapuolien suostu muk sel la. So pi muksen muutta minen ei kui tenkaan ole ollut ensisijai sena esillä, koska kau kolämpö liike toiminnan myy minen olisi molemmille osa puolille edulli sin vaihtoehto: kunta voisi keskit tyä var sinaisiin perusteh tä viinsä, VAPO vasta ta kauko lämpötoimin nasta, jonka alan ammattilainen se on. Kunnanhallitus korostaa sopimuksen merkitystä kokonaisuutena. Kuten aiempana on mainittu, kunnalla on lunastusvelvollisuus sopimuskauden päätyttyä. Tästä näkökulmasta katsottuna kunta maksaa tietyillä ehdoilla enem-

4 män nyt ja vähemmän lunastustilanteessa, tietyillä ehdoilla kunta maksaa vähemmän nyt, mutta enemmän lunastustilanteessa. Kun kunta ei osallistu voimalaitoksen saneeraukseen tai uusinvestointiin, kyseessä on tämänhetkinen säästö kunnalle ja tässä tilanteessa edullinen vaihtoehto. Myöskään hallintolain 6 :n säännöksiä ei ole millään tavalla rikottu, koska asiaan liittyvän valmistelun ja päätöksenteon on pitänyt edetä asianmukaisella tavalla. Siksi on nimenomaisesti pitänyt päättää kunnan osallistumisesta voimalaitoksen uusinvestointiin tai saneeraukseen. Kunnanhallitus on käsitellyt asian tasapuolisesti ja käyttänyt toimivaltaansa hyväksyt täviin tarkoituksiin eikä missään nimessä käyttänyt harkintavaltaa vää rin. Kunta ei ole lahjoittanut kunnan yhteisiä varoja myymällä kiin teää omaisuuttaan halvemmalla kuin mikä on omaisuuden koh tuullinen käypä hinta kuten valittaja väittää. Kaukolämpölaitoksen uusinvestointiin tai saneeraukseen osallistumista koskeva päätös ei ole lainkaan kauppa: jos Vapo Oy kunnan ja Vapo Oy:n vuokrasopimuk sen mukaisesti tekee uusinvestoinnin yksin, on luonnollinen seuraus, että tämä investointi on Vapo Oy:n omaisuutta. Jos vuokrakauden jäl keen kunta haluaa palauttaa kaukolämpötoiminnan itsel leen, kunta joutuu maksamaan Vapo Oy:lle sen yksin tekemistä inves toinneista vuokrasopimuksessa määräytyvien ehtojen perusteella muodostuvan arvon. Mikäli Vapo Oy tekee yksin vain voimalan saneerauk sen, siirtyy sopimuksen mukaan voimalai toksen omistus kokonaan sil loinkin Va po Oy:lle. Tässä tilanteessa on luonnollista määriteltävä, mi kä on sen het kinen Sotkamon kunnan omistaman voimalaitospuoliskon vie lä käyttö kelpoisen osan arvo ja miten ja mitä siitä hyvitetään. Täs säkään vaih toehtoisessa tapaukses sa ei Vapo Oy:lle luovuteta mitään korvauksetta. Jos tämä menettely tulisi toteutettavaksi, sen edellyttämistä lisäpäätök sistä kunnanhallitus tulisi luon nollisesti päättämään tarvittaessa erik seen. Kun kun ta on päät tä nyt, ett ei se osallis tu voi ma lai tok sen uus in ves tointiin tai sanee rauk seen, jat kossa tulee siten tehtäväksi erilli siä pää töksiä sen mu kaan, on ko edessä voi malai toksen uusi minen ko ko naan (uusin vestointi) vai tehdäänkö voimalaitosta koskeva saneeraus. Päätös on nimenomaan kunnan ja kuntalaisten edun mukainen. Päätöksen esit te ly teks tis sä on selvästi tuotu esille, että kunnalla ei nykyisessä taloudelli ses sa ti lan tees sa ole mahdollista osallistua voimalaitoksen saneeraus- tai uusin ves tointiin. Myöskään kunnalla ei ole ollut mahdollisuuksia käyttää lunas tus mahdolli suutta vuonna Päätös helpottaa kunnan talouden hoita mista kireässä taloudellisessa tilanteessa. Valituksen tässä kohdassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, jotka antaisi vat aiheen päätöksen muuttamiseen. Siten näiltä osin kunnanhallituksen kä sityksen mukaan valitus voidaan hylätä, koska päätös ei ole lainvastainen. Päätöksen tarkoituksenmukaisuus ei ole valitusperuste. Kunnanhallitukselle nimenomaisesti kuuluu kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaisesti tarkoituksenmukaisuusharkinta. 2) Kunnan on hallintolain 6 ja 31 mukaisesti huolehdittava asian

5 riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla puolueettomasti ja tasapuolisesti asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Päätöksenteossa on noudatettava hyvän hallinnon perusteita. Valitus koskee päätöstä, jossa kunnanhallitus on päättänyt, että kun ta ei osal listu voimalaitoksen saneerauksen tai uusinvestoinnin kustan nuksiin. Hal linto lain 6 koskee hallinnon oikeusperiaatteita ja näitä oikeus periaatteita, siltä osin kuin ne tähän päätökseen tulevat sovellettaviksi, on noudatettu. Hallin tolain 31 taas määrää asian riittävästä ja asianmukaises ta selvittä misestä. Kyseisen päätöksen tekemiseen valmistelu on ollut riittä vää. Vi ranhaltija valmistelussa on selvitetty perusteet päätöksen tekemiselle ja nä mä peruste lut ovat riittäviä. Viime kädessä päätöstä tehdessään kun nanhallitus on ar vioinut selvittämisen ja perustelut riittäviksi. Lisäksi valituksen tekijä tuo esille kunnanhallituksen päätöksen kau ko lämmön ja ener giahuollon selvitystyöstä (kh 284/2009). Oikaisu vaati muksen teki jän mu kaan päätöksenteossa ei tosiasiallisesti ole ollut käytettä vissä kaikkea tarvit tavaa tietoa päätöksen vaikutuksista. Tähänkin voidaan todeta, että voimalaitoksen saneeraukseen tai uusinvestointiin osallistumisesta on ollut riittävästi tietoa. Kunnanhallituksen päätöksessä (kh 284/2009) mainitut seikat eivät olisi tuoneet esille mitään sel lais ta tie toa, jolla tehtyä päätöstä voisi arvioida toisin. Sinänsä valituksen tekijän väite, jonka mukaan kunta ei ole toi meen pan nut ai emman kunnanhallituksen päätöksen 284/2009 mukaista kauko lämmön ja energiahuollon selvitystyötä, ei ole asiayhteydessä valituksen koh teena ole vaan kunnanhallituksen päätökseen 49/ Kunnan hal litus päätti , että toteutetaan Osmo Pol visen esittämiä toimen pi teitä ja val mistellaan ehdotettuja selvityksiä. Tämä päätös on erilli nen pää tös, joka on siten irrallinen niin kaukolämpötoimin nan myyntipää tök sestä kuin osallis tumisesta voimalaitoksen uusinvestointia tai saneeraus ta koske vaan päätökseen. Kunnanhallituksen / 284 on ohje kun nan hallitukselle itselleen ja kyseessä on päätöstekstin mu kaisesti val mis teluun liittyvä päätös, jolloin valmistelussa vasta selviää, mi tä ja miten on tarpeen selvittää tai mikä on ylipäänsä mahdollista selvittää. Monet pää töksessä tarkoitetut kohdat ovat valmistelukoneiston tiedossa tai valmiste lussa ja to teutumassa. Kunnanhallitus ei ole asettanut selvitystyölle aikatau lua, mutta ne on tehty kohtuullisessa ajassa. Kunnanhallitus onkin kokouksessaan / 97 merkinnyt yksi mielisesti tiedoksi kaukolämmön ja energiahuollon selvitystyön. Liit teenä päätös. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan kuullut kunnanjohta ja Petri Kauppista. Kunnanjohtaja Petri Kauppinen antoi katsauksen Vapo-sopimuksen toteutumisesta niin talouden kuin investointien osal ta luvulla. Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi. Mitään mui ta mai nintoja ko.asi asta tar kas tus lau ta kun nan pöy tä kir jassa ei ole.

6 Valittaja ei tässä kohdin ole tuonut esille m itään sellaisia seikkoja, jot ka valitusperusteina pitäisi ottaa huomioon. Kunnanhallituksen käsi tyksen mukaan päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä ja lainmu kaisesti. 3) Kunnan on hallintolain 41 mukaisesti varattava vaikuttamismahdollisuus asianosaisille. Kunnan on suoritettava asianosaisten kuuleminen hallintolain 34 ja 36 mukaisesti. Hallintolain 34 ja 36 :ien soveltaminen ei tule tässä tapauksessa kysee seen. Kyseessä ei ole kaukolämpöliiketoiminnan osittainen myyminen, vaan kuten aiemmin on todettu, kunnan ja VAPOn välisen sopimuksen soveltaminen. Hallintolain tarkoittamaa asianosaisasemaa, joka on määritelty hallintolain 11 :ssä, ei kenellekään henkilölle tässä tapauk sessa muodostu. Myöskään hallintolain 41 :n tarkoittamaa vaikutusmahdollisuuksien varaamista ei tarvitse soveltaa, koska oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä ei ole lainkohdan tarkoittamaa huomattavaa vai kutusta muiden kuin asianosaisten elinympäristöön tai muihin olosuh teisiin. Tosiasiallisesti oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksel lä ei ole mitään vaikutusta asianosaisiin tai muihin kuin asianosaisiin, koska on vain päätetty siitä, että VAPO suorittaa voimalaitoksen sa neerauksen tai uusinvestoinnin. Kunnan ja VAPOn vuokrasopimuk seen sisältöön se ei vaikuta eikä siten esim. kaukolämmön tuotantoon. Valitus on kunnanhallituksen käsityksen mukaan näiltä esitetyiltä koh din perusteeton. Yhteenveto Kuntalain 90 :n mukaan valituksen saa tehdä seuraavilla perusteilla: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjetyksessä 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa 3) päätös on muuten lainvastainen Kunnanhallituksen käsityksen mukaan päätös ei ole syntynyt virheel lisessä järjestyksessä. Päätöksenteossa on noudatettu säädettyjä menet telytapoja, asian valmistelu on tapahtunut virheettömästi ja harkinta valtaa on käytetty oikein. Päätöksen tehnyt viranomainen on toiminut toimivaltansa puitteissa. Päätöksen tekeminen kuuluu kunnan toimialaan ja Sotkamon kun nan hallintosäännön 3 :n 1 mom 2,3 ja 4 kohtien perusteella kunnan hal li tukselle. Päätös ei myöskään ole muuten lainvastainen. Päätöksenteossa on nou datettu kunnallishallinnollisia ja yleensäkin hallinto-oikeudellisia sää döksiä. Myöskään mitään yksityisoikeudellisia normeja, joiden sovel taminen tulisi otettavaksi huomioon valituksenalaisen päätöksen teke misessä, ei ole jätetty noudattamatta.

7 Valmisteluvaiheissa ei ole tapahtunut virheitä, vaan valittaja on vedon nut sellaisiin seikkoihin, joissa kunnanhallituksella on oikeus harkita ratkaisun tarkoituksenmukaisuus, eivätkä nämä ole valitusperusteita. Ennen muuta kunnanhallitus on toiminut VAPOn kanssa tehdyn kaukolämpötoimintaa koskevan vuokrasopimuksen kirjaimen ja ehtojen mukaisesti, jotka selvästi koskevat sopimuksen kumpaakin osapuolta. Lisäksi kunnanhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että valittajan hake maa täytäntöönpanokieltoa ei määrätä. Täytäntöönpanokielto voi pa himmillaan uhata kaukolämmön toimitusalueen lämmöntuotantoa ja jopa katkaista sen. Lämpövoimalaitoksen uusinvestointi tai saneeraus voi tulla eteen yllättäenkin, VAPO Oy:n ja kunnan välisessä sopimuk sessa on arvioitu ja sovittu se toteutettavaksi vuonna Jos uus in ves tointi tai sa nee raus on täy tän tööpanokiel lossa, ei kum pi kaan osa puoli, kunta tai VA PO Oy, voi ryh tyä toimenpiteisiin. Kun täy tän töön pano kieltoa ei ole, VAPO Oy te kee yksin voima laitok sen sa nee rauksen tai uusinves toinnin kunnan jo päätettyä, ettei se osallis tu ky sei seen inves toin tiin. Täl löin toi mitaan myös kunnan ja VA PO Oy:n so pi muksen kir jai men ja hengen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsityksen mukaan kuntalain 98 :n mukaisia pe rusteita täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole olemassa. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksykttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Oulun hallinto-oikeus, kirjaamo, Pl 189, Oulu

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416 28.09.2010 ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 419 193 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 420 194 Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot