Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo ( ) 682/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: ympäristöinsinööri Riitta Saari, , kaavoitusarkkitehti, Tarja Pennanen, (02) Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Salon kaupunginhallituksen lausuntoa ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Korvenmäelle rakennettavan jätevoimalan toimintaa. (dnro ESAVI/1443/2015) Ekokem Oyj hakee ympäristölupaa Salon Korvenmäen jätekeskuksen alueen pohjoisosaan rakennettavalle lämpölaitokselle, joka käsittää jätevoimalaitoksen ja biolämpölaitoksen. Laitoksen rakentaminen suunnitellaan aloitettavan vuonna 2016 ja laitos otettaisiin käyttöön vuonna Vastaavat jätteenpolttolaitokset ovat jo toiminnassa Vaasassa, Riihimäellä kaksi kappaletta, Oulussa, Vantaalla ja Kotkassa. Jätteenpolttolaitoksia on Salon lisäksi tulossa Tampereelle ja Leppävirralle. Hakija pyytää oikeutta toiminnan aloittamiseen ympäristölupapäätöksen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristövaikutusten arviomenettely Korvenmäen jäteaseman toimintojen kehittämiselle on toteutettu ympäristövaikutusten arviomenettelyvuosina YVA-menettely sisälsi jätteen energiasisällön hyödyntämisen, biokaasulaitoksen, bioetanolilaitoksen, kierrätyspolttoaineiden valmistuksen sekä loppusijoitusalueen laajennuksen. Biolämpölaitos ei sisältynyt YVA-menettelyyn, mutta hakemuksessa on täydennetty leviämismallilaskelmaa biovoimalaitoksen hiukkaspäästöjen osalta. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhteysviranomaisen lausunnossa on otettu huomioon arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet. Yhteysviranomainen toteaa arviointiselostuksen antavan riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja täyttävän sille asetetut vaatimukset. Sijainti, kaavoitus ja maankäyttö Korvenmäen jätteenpolttolaitoksen suunniteltu sijoituspaikka on Salon Korvenmäen jäteaseman alueella, Valtatie 110 eteläpuolella, noin 5,5 kilometriä Salon keskustasta itään. Jäteaseman alueen länsipuolella sijaitsee Metsäjaanun teollisuusalue. Jätteenpolttolaitoksen alue on

2 kooltaan noin 2,1 hehtaaria. Laitoksen sijaintipaikka on on tontti , joka sijaitsee osoitteessa Helsingintie 541, Salo. Kiinteistö on Rouskis Oy:n omistuksessa. Korvenmäen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Jätevoimala sijaitsee asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueella (ET-4). "Alue varataan jätevoimalalle, kuivamädättämölle, biokaasulaitokselle, kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokselle ja etanolilaitokselle. Alueelle saa rakentaa energiantuotantoon, jätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja välivarastointiin liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita sekä toimisto-, koulutus-, huolto- ja varastotiloja" Salon yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Salon seudun maakuntakaavassa Korvenmäen jäteaseman alueella on kaavamerkintä E, erityistoimintojen kohde/alue. Alueella toimii Ekokem Rouskis Oy:n nimissä olevan ympäristöluvan mukaisesti (LOS-2002-Y ) vastaten vaarallisen jätteen kaatopaikan hoitamisesta ja sinne sijoitettavien massojen käsittelystä ja varastoinnista. Alueella sijaitsevat lisäksi Lemminkäinen Oyj:n louhinta- ja asfalttiasema sekä Salon kaupungin maankaatopaikka. HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT Hakemuksen mukainen toiminta Jätteenpolttolaitos tulee jatkuvaan, ympärivuotiseen käyttöön. Jätevoimalaitos tulee tuottamaan sähköä valtakunnanverkkoon ja lämpöä Salon kaukolämpöverkkoon. Samalle tontille rakennettava biolämpölaitos toimii huippu- ja varakuormalaitoksena tuottaen kaukolämpöä Salon kaukolämpöverkkoon sekä apuhöyryä jätevoimalaitokselle. Suunniteltu jätevoimalaitos käyttää polttoaineenaan jätteitä yhteensä noin tonnia vuodessa. Laitokselle tuleva jäte on tyypillistä kotitalouksien, palvelujen ja teollisuuden syntypaikkalajiteltua jätettä, josta on poistettu vaaralliset sekä hyödynnettävissä olevat jätejakeet. Jätevoimalaitokseen toimitettavan jätteen koostumukseen voidaan vaikuttaa ohjeistuksella ja erilaisten keräysvaihtoehtojen tarjoamisella. Laitoksella voidaan polttaa rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin olevaa puujätettä. Laitoksella varaudutaan käsittelemään polttamalla polttoon kelpaavia jätevesiä enintään tonnia vuodessa. Käsiteltävät jätevedet olisivat viemäröintikelvottomia vesiä kuten vedet, joissa orgaanisen aineksen ja suolojen pitoisuus ylittää viemäröinnin raja-arvopitoisuudet. Laitoksella ei käytetä polttoaineena vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Polttolaitoksen tekniset tiedot Jätteitä polttoaineenaan käyttävä jätevoimalaitos tullaan toteuttamaan arinapolttotekniikalla, jolloin energiantuotannon hyötysuhde saadaan noin 87 %:iin. Arinatekniikka edustaa jätteenpoltossa parasta käyttökelpoista ja

3 varmatoimista tekniikkaa. Taulukko 1. Polttolaitoksen tekniset tiedot Jätteenpolttokattila Biolämpölaitos Polttoaineteho 41 MW 20 MW Sähköteho 4-7 MW - Kaukolämpöteho MW 18 MW Polttoaineet Jätepolttoaineet (enintään t/a) Apu- ja tukipolttoaineet: Raskas tai kevyt polttoöljy Biopolttoaineet (esim. hake tai puupelletit, noin t/a) Käynnistyspolttoaineet: Raskas tai kevyt polttoöljy Arvio hyötysuhteesta Arvio vuotuisesta käyttöajasta Arvio vuotuisesta sähköntuotannosta Arvio vuotuisesta kaukolämmöntuotanno sta 87 % täydellä 90 % kaukolämpökuormalla noin h noin h GWh GWh 40 GWh Päästöt ilmaan ja päästöjen hallinta Savukaasut johdetaan jätteenpolttokattilasta ja biolämpölaitoksesta joko samaan piippuun, jossa on molemmille kattiloille erilliset hormit tai omaan erillisen piippuun. Jätteenpolttokattilan piipun korkeus on noin 70 metriä ja biolämpölaitoksen piipun korkeus on vähintään 30 metriä. Jätevoimalaitos noudattaa jätteenpolttoasetuksen (2013/151) asettamia vaatimuksia poltto-olosuhteille: - Jäte poltetaan mahdollisimman täydellisesti: kuonan ja pohjatuhkan sisältämän orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineksen kuivapainosta. - Polttolämpötila on 850 C vähintään kahden sekunnin ajan. Tämä varmistetaan automaattisesti toimivilla lisäpolttimilla. Laitoksessa on automaattinen järjestelmä, joka estää jätteen syöttämisen silloin, jos lämpötila ei ole riittävän korkea (850 C) tai, jos savukaasujen päästöraja-arvoista ylittyy häiriötilanteiden vuoksi. Savukaasupäästöjä hallitaan polttoaineen laadun varmistamistoimilla sekä polttoteknisillä menetelmillä. Typenoksidien vähentämiseksi kattila varustetaan selektiivisellä ei-katalyyttisellä typenoksidien vähentämisjärjestelmällä (SNCR-järjestelmä, Selective NonCatalytic Reduction). Savukaasun puhdistuslaitteisto perustuu puolikuivaan savukaasunpuhdistusmenetelmään. Reagoivana aineina käytetään

4 kalkkikivipohjaista kemikaalia, joka reagoi savukaasun happamien rikki-, fluori- ja klooriyhdisteiden kanssa. Elohopean sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (TCDD/F) sitomiseksi prosessiin syötetään aktiivihiiltä. Savukaasujen puhdistuksen lopputuotteet erotetaan savukaasuista letkusuodattimella, jonka hiukkaserotuskyky on noin 99,95 %. Biolämpökeskus suunnitellaan siten, että se täyttää ns. PIPO-asetuksen (2013/750) raja-arvot savukaasuille. Biopolttoaineiden aiheuttamat rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt savukaasuissa ovat polttoaineen ominaisuuksista johtuen vähäisiä. Typenoksidipäästöjä hallitaan palamisilman vaiheistuksella ja palamisen tehokkaalla hallinnalla. Hiukkaspäästöjä savukaasuista vähennetään multisyknolilla, sähkösuodattimella tai letkusuodattimella. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiankäytön tehokkuus Korvenmäen jätelaitos suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen. Energian käytön tehokkuus Laitoksessa käytetään viimeisintä tekniikkaa, joten energiaa tuotetaan paremmalla hyötysuhteella ja pienemmillä ominaispäästöillä kuin vanhoissa laitoksissa. Jätevoimalaitoksen kokonaishyötysuhde on korkea eli noin 87 % täydellä kuormalla ajettaessa. Jätevoimalaitos on mitoitettu siten, että sen kapasiteetin käyttöaste on korkea, jolloin laitoksen hyötysuhde on mahdollisimman hyvä ja vuotuinen huipunkäyttöaika on mahdollisimman pitkä. Biolämpökeskuksen hyötysuhde on noin 90 %. Laitos on mitoitettu siten, että sitä voidaan käyttää tehokkaasti kaukolämmön tuotantoon kylmimpinä vuodenaikoina jätevoimalaitoksen ohella sekä jätevoimalaitoksen huoltojen aikana kesäisin. Ympäristötarkkailu Tarkkailuohjelma laaditaan valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen laitoksen käyttöönottoa. Tarkkailuohjelma sisältää prosessien käyttötarkkailun, vastaanotettavien jätteiden tarkkailun, tuotannon ja toiminnan käyttötarkkailun, jätekirjanpidon ja jätteiden laadun seurannan, huollot, jätevoimalaitoksen ja biolämpölaitoksen savukaasupäästöjen tarkkailun, vesistöön johdettavien päästöjen tarkkailun, melutarkkailun sekä raportoinnin. Jätteenpolttoasetuksen (2013/151) soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia päästöjä: - typenoksidit (NOx) - hiilimonoksidi (CO) - hiukkasten kokonaismäärä - orgaaninen kokonaishiili (TOC) - suolahappo (HCl) - fluorivety (HF) ja - rikkidioksidi (SO2) Myös lämpötilaa, savukaasujen happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa sekä vesihöyryn määrää mitataan jatkuvatoimisesti. Jätteenpolttoasetuksen mukaisesti seuraavien yhdisteiden päästöt mitataan ensimmäisen vuoden aikana vähintään joka kolmas kuukausi

5 kertanäytteenottoon perustuen ja tämän jälkeen vähintään kaksi kertaa vuodessa: - raskasmetallit (kadmium Cd, tallium Tl, elohopea Hg, antimoni Sb, arseeni As, lyijy Pb, kromi Cr, koboltti Co, kupari Cu, mangaani Mn, nikkeli Ni ja vanadiini V) - dioksiinit ja furaanit Kaikkien mittausjärjestelmien laadunvarmistus ja kalibrointiin käytettävän vertailumittaukset sekä näytteenotto ja analyysit tehdään CEN-standardien mukaisesti. Vaikutukset ympäristöön Rakentamisen aikaiset vaikutukset Laitoksen rakennustyöt kestävät noin 24 kuukautta. Merkittävämpiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat lähinnä ensimmäisten kuukausien aikana tehtävät melua, tärinää ja pölyämistä aiheuttamat maanrakennusja perustyöt. Rakennustöistä ja liikenteestä aiheutuvat meluhaitat ajoittuvat pääsääntöisesti klo 7-22 väliseen aikaan. Vaikutukset ilman laatuun YVA-menettelyssä tehty mallinnus on päivitetty ympäristölupahakemuksen laadinnan yhteydessä huomioimalla jätteenpolttokattilan lisäksi myös biolämpölaitoksesta aiheutuvat savukaasupäästöt. Mallinnuksen mukaan laitoksen vaikutus alueen ilmanlaatuun on vähäinen kun verrataan sitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Jätteenpolttokattilan ja biolämpölaitoksen päästöjen yhteensä aiheuttamat pitoisuudet ovat selvästi alle 20 %:n ilmanlaadun vuorokausiohjearvoista. Näin ollen laitoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun. YVA-menettelyn yhteydessä on mallinnettu jätevoimalalaitoksen savukaasupäästöjen kloori-, ja fluorivedyn, raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien vaikutusta ilmanlaatuun. Mallinnuksen mukaan jätevoimalaitoksen aiheuttamat raskasmetallien pitoisuudet ovat selvästi alle näille asetettujen tavoitearvojen. Muiden yhdisteiden pitoisuuksia on YVAssa verrattu kansainvälisiin ohjeisiin, ja jätevoimalaitoksen vaikutukset on todettu merkittävästi näitä arvoja alhaisemmiksi. Haju-, pöly- ja hygieniavaikutukset Kaikki laitokselle tuotavat jätteet kuljetetaan suljetuissa kuormatiloissa. Jätepolttoaineen purku kuljetusautoista, käsittely, varastointi ja syöttö palotilaan tehdään suljetussa bunkkerissa, josta imetään kattilan tarvitsema palamisilma. Näin toimien jätteen kuljetuksista, käsittelystä ja varastoinnista ei aiheudu ympäristöön pöly-, haju- tai hygieniahaittoja. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin Laitosalueelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä lähimpään Lakiannummen pohjavesialueelle. Laitosalueen hulevedet johdetaan niiden laadun perusteella tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen toiminnassa syntyvät tuhkat ja savukaasujen puhdistusjätteet käsitellään tarvittaessa niiden sisältämien haitta-aineiden liukoisuuden vähentämiseksi ja ne hyödynnetään tai loppusijoitetaan asianmukaisesti luvat omaavalle alueelle. Laitoksella ei näin ollen arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään eikä pohjavesiin.

6 Vaikutukset vesistöihin Laitoksella syntyvien prosessi- ja saniteettivedet, noin m3, johdetaan käsiteltäviksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen piha-alueilta syntyvät hulevedet, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia, johdetaan säiliöön tai altaaseen laadun tarkistamiseksi. Jätevoimalan alueella syntyvien hulevesien määrä on vähäinen verrattuna Korvenmäen jäteaseman hulevesimääriin, koska jätevoimala on pinta-alaltaan pieni. Vaikutukset vesistöihin on arvioitu vähäisiksi. Airankätky-ojan veden laatua tarkkaillaan ja jätteenpolttolaitoksen alueella syntyvät hulevedet tulevat olemaan mukana tarkkailussa. Melun vaikutukset YVA-menettelyn yhteydessä toteutuessa melumallinnuksessa eniten melutasoon on arvioitu vaikuttavan jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueella tehtävä louhinta. Mallinnuksen mukaan kaikki YVAssa käsitellyt toiminnot yhdessä eivät aiheuta melutason ohjearvot ylittävää melua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Normaalikäytön aikaisesta melusta poikkeavaa melua voi syntyä polttolaitoksen käynnistämisessä sekä vuosihuollon ja mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä. Nämä tilanteet ovat harvinaisia ja lyhytkestoisia. Vaikutukset liikenteeseen Laitoksen toimintaan liittyvä liikenne lisää liikennettä erityisesti Valtatiellä 110 laitoksen lähiympäristössä. Laitoksen toiminnasta aiheutuu Valtatielle 110 raskasta liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa, huomioiden kuljetusten saapumisen ja lähtemisen laitokselta. Raskaan liikenteen määrä kasvaa noin 40 % verrattuna nykytilanteeseen. Laitos lisää myös henkilöliikenteen määriä lähiympäristön teillä, mutta vaikutus niihin on raskasta liikennettä vähäisempi. Laitoksen jätehuollon vaikutukset Merkittävimmät laitoksella syntyvät jätejakeet ovat jätevoimalaitoksessa syntyvät pohjakuona ( t/a), varalliseksi jätteeksi luokiteltava kattilatuhka (1 500 t/a) ja savukaasujen puhdistusjäte (5 000 t/a). Pohjakuonasta erotetaan metallit (3 500 t/a) hyötykäyttöön. Biolämpölaitoksen toiminnassa syntyvä tuhka voidaan mahdollisesti hyödyntää maarakentamisessa tai lannoitteena (noin 400 t/a). Muiden laitoksella syntyvien jätteiden määrä on vähäinen. Tuhka ja muut jätejakeet varastoidaan laitoksella ja toimitetaan jatkokäsittelyyn siten, ettei siitä aiheudu pölyämistä. Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Laitos suunnitellaan sijoitettavan olemassa olevan jätteiden käsittelyalueen yhteyteen, eikä siitä arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön maankäyttöön. Laitoksen rakentaminen on asemakaavan mukaista. Myös maisemalliset vaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi, vaikka laitoksen rakennukset ja piippu (tai piiput) muodostavat alueelle näkyvän maamerkin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin Laitoksen sijoituspaikka ei ole luonnontilainen, koska sillä on jo toteutettu louhintaa maa-ainesten ottotarkoituksessa. Laitos suunnitellaan

7 sijoitettavan olemassa olevan jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen ja Valtatie 110 välittömään läheisyyteen. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita. Mitä tulee toiminnan välittömässä läheisyydessä sijaitseviin suojelualueisiin, voidaan todeta, ettei ole sellaisia suojelualueita, joiden suojeluarvo vaarantuu haetusta toiminnasta. Toiminnasta 300 metriä lounaaseen sijaitsevan liito-oravan elinpiirin suojeluarvo ei haetusta toiminnasta heikkene sen jäädessä selkeästi laitosalueen ulkopuolelle eikä siihen kohdistu muutoksia, kuten metsän hakkuita. Savukaasujen leviämismallinnuksen mukaan laitoksen toiminta ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun. Jätevoimalasta aiheutuva käytön aikainen melu ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä ympäristössä. Koska suojelukohteita ei sijaitse sijoituspaikan välittömässä läheisyydessä ja sijoituspaikka on jo nykyään ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena, laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön tai luonnonsuojelukohteisiin. Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan Hakija arvioi, että maisemamuutokset eivät alenna ihmisten viihtyisyyttä. Lieviä haitallisia vaikutuksia viihtyvyyteen voi olla liikenteen lisääntymisellä sijoituspaikan läheisyydessä. Jätevoimalasta ei aiheudu haju- ja hygieniahaittoja suljettujen ja ilmastoitujen käsittelytilojen ansiosta. Savukaasujen leviämismallinnuksen mukaan savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun eivät ole merkittäviä. Näin ollen niistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveydelle. Laitoksen käyttövaiheessa syntyy laitosalueella uutta pysyvää työpaikkaa. Lisäksi tarvetta tulee olemaan noin kymmenelle jätteen kuljettajalle sekä kunnossapitopalveluille. Rakennusaikainen työllistävyys on henkilötyövuotta. Lisäksi hanke edistää kaupungin energiaomavaraisuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia Korvenmäen ja Metsäjaanun alueiden sekä paikallisen cleantech- ja energiaklusterin kehittymiselle. Höyry- ja kaukolämpövesijärjestelmä Laitokselta rakennetaan uusi kaukolämpöputki, joka liitetään olemassa olevaan Salon kaukolämpöverkkoon noin viiden kilometrin päässä laitoksesta länteen. Liityntäpiste sijaitsee Salon taajama-alueella. Laitos tulisi toimimaan oleellisena osana Salon kaukolämpötuotantoa. Vuonna 2010 kaukolämmön tuotanto Salossa oli noin 210 GWh. Salon kaupungin kaukolämmön tarve on suurimmillaan jopa yli 80 MW. Kesällä kaukolämmön tarve on alhaisimmillaan alle 8 MW. Jätevoimalan koosta riippumatta kesäkuukausina joudutaan käyttämään lauhdittimia ylimääräisen lämmön siirtämiseksi ilmaan. Vuodessa tonnia jätettä hyödyntävä jätevoimalaitos olisi Salon kaupungin kaukolämmöntuotannon perusratkaisu, jolloin suurin osa kaukolämmöstä voidaan tuottaa jätteistä saatavalla energialla. Laitokselta tuotettava sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon.

8 Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonsa Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta ja toteaa, että polttolaitoksen etu perinteiseen jätteen loppusijoitukseen verrattuna ilmenee hajupäästöjen vähenevänä määränä. Jätteenpolttolaitoksen toiminta vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja lisää jätteen hyötykäyttöä. Myönteinen asia on myös kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen kun jätteillä korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja voimakkaana kasvihuonekaasuna toimivat metaanipäästöt vähenevät kaatopaikkapenkan prosessissa kun orgaaninen jäte poltetaan. Hanke luo mahdollisuuksia uuden, ympäristöystävällisemmän teollisuuden muodostumiselle alueelle. Toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei ole estettä, kun vakuus on riittävä kattamaan toiminnan peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys 60K30029.02.Q080 15.5.2009 Vantaan Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Energy Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Tiivistelmä. Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tiivistelmä. Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Tiivistelmä Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Turun Seudun Jätehuolto Oy on käynnistänyt jätevoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Jätevoimalan mahdollinen toteuttaja päätetään myöhemmin.

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lahti Energia Bio2020-hanke Ympäristöten arviointiselostus LAHTI ENERGIA OY Lahti Energia Bio2020-hanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 2.4.2014 Käyttö- ja julkaisuluvat SYKE (Oiva-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Esipuhe 4.1.2012 Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Turun seudun alueelle suunnitellun jätevoimalan toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 ASIA Voimalaitostuhkan rakeistaminen lannoitevalmisteeksi, Haukipudas LUVAN HAKIJA Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie

Lisätiedot