Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo ( ) 682/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: ympäristöinsinööri Riitta Saari, , kaavoitusarkkitehti, Tarja Pennanen, (02) Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Salon kaupunginhallituksen lausuntoa ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Korvenmäelle rakennettavan jätevoimalan toimintaa. (dnro ESAVI/1443/2015) Ekokem Oyj hakee ympäristölupaa Salon Korvenmäen jätekeskuksen alueen pohjoisosaan rakennettavalle lämpölaitokselle, joka käsittää jätevoimalaitoksen ja biolämpölaitoksen. Laitoksen rakentaminen suunnitellaan aloitettavan vuonna 2016 ja laitos otettaisiin käyttöön vuonna Vastaavat jätteenpolttolaitokset ovat jo toiminnassa Vaasassa, Riihimäellä kaksi kappaletta, Oulussa, Vantaalla ja Kotkassa. Jätteenpolttolaitoksia on Salon lisäksi tulossa Tampereelle ja Leppävirralle. Hakija pyytää oikeutta toiminnan aloittamiseen ympäristölupapäätöksen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristövaikutusten arviomenettely Korvenmäen jäteaseman toimintojen kehittämiselle on toteutettu ympäristövaikutusten arviomenettelyvuosina YVA-menettely sisälsi jätteen energiasisällön hyödyntämisen, biokaasulaitoksen, bioetanolilaitoksen, kierrätyspolttoaineiden valmistuksen sekä loppusijoitusalueen laajennuksen. Biolämpölaitos ei sisältynyt YVA-menettelyyn, mutta hakemuksessa on täydennetty leviämismallilaskelmaa biovoimalaitoksen hiukkaspäästöjen osalta. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhteysviranomaisen lausunnossa on otettu huomioon arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet. Yhteysviranomainen toteaa arviointiselostuksen antavan riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja täyttävän sille asetetut vaatimukset. Sijainti, kaavoitus ja maankäyttö Korvenmäen jätteenpolttolaitoksen suunniteltu sijoituspaikka on Salon Korvenmäen jäteaseman alueella, Valtatie 110 eteläpuolella, noin 5,5 kilometriä Salon keskustasta itään. Jäteaseman alueen länsipuolella sijaitsee Metsäjaanun teollisuusalue. Jätteenpolttolaitoksen alue on

2 kooltaan noin 2,1 hehtaaria. Laitoksen sijaintipaikka on on tontti , joka sijaitsee osoitteessa Helsingintie 541, Salo. Kiinteistö on Rouskis Oy:n omistuksessa. Korvenmäen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi Jätevoimala sijaitsee asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueella (ET-4). "Alue varataan jätevoimalalle, kuivamädättämölle, biokaasulaitokselle, kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokselle ja etanolilaitokselle. Alueelle saa rakentaa energiantuotantoon, jätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja välivarastointiin liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita sekä toimisto-, koulutus-, huolto- ja varastotiloja" Salon yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Salon seudun maakuntakaavassa Korvenmäen jäteaseman alueella on kaavamerkintä E, erityistoimintojen kohde/alue. Alueella toimii Ekokem Rouskis Oy:n nimissä olevan ympäristöluvan mukaisesti (LOS-2002-Y ) vastaten vaarallisen jätteen kaatopaikan hoitamisesta ja sinne sijoitettavien massojen käsittelystä ja varastoinnista. Alueella sijaitsevat lisäksi Lemminkäinen Oyj:n louhinta- ja asfalttiasema sekä Salon kaupungin maankaatopaikka. HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT Hakemuksen mukainen toiminta Jätteenpolttolaitos tulee jatkuvaan, ympärivuotiseen käyttöön. Jätevoimalaitos tulee tuottamaan sähköä valtakunnanverkkoon ja lämpöä Salon kaukolämpöverkkoon. Samalle tontille rakennettava biolämpölaitos toimii huippu- ja varakuormalaitoksena tuottaen kaukolämpöä Salon kaukolämpöverkkoon sekä apuhöyryä jätevoimalaitokselle. Suunniteltu jätevoimalaitos käyttää polttoaineenaan jätteitä yhteensä noin tonnia vuodessa. Laitokselle tuleva jäte on tyypillistä kotitalouksien, palvelujen ja teollisuuden syntypaikkalajiteltua jätettä, josta on poistettu vaaralliset sekä hyödynnettävissä olevat jätejakeet. Jätevoimalaitokseen toimitettavan jätteen koostumukseen voidaan vaikuttaa ohjeistuksella ja erilaisten keräysvaihtoehtojen tarjoamisella. Laitoksella voidaan polttaa rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin olevaa puujätettä. Laitoksella varaudutaan käsittelemään polttamalla polttoon kelpaavia jätevesiä enintään tonnia vuodessa. Käsiteltävät jätevedet olisivat viemäröintikelvottomia vesiä kuten vedet, joissa orgaanisen aineksen ja suolojen pitoisuus ylittää viemäröinnin raja-arvopitoisuudet. Laitoksella ei käytetä polttoaineena vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Polttolaitoksen tekniset tiedot Jätteitä polttoaineenaan käyttävä jätevoimalaitos tullaan toteuttamaan arinapolttotekniikalla, jolloin energiantuotannon hyötysuhde saadaan noin 87 %:iin. Arinatekniikka edustaa jätteenpoltossa parasta käyttökelpoista ja

3 varmatoimista tekniikkaa. Taulukko 1. Polttolaitoksen tekniset tiedot Jätteenpolttokattila Biolämpölaitos Polttoaineteho 41 MW 20 MW Sähköteho 4-7 MW - Kaukolämpöteho MW 18 MW Polttoaineet Jätepolttoaineet (enintään t/a) Apu- ja tukipolttoaineet: Raskas tai kevyt polttoöljy Biopolttoaineet (esim. hake tai puupelletit, noin t/a) Käynnistyspolttoaineet: Raskas tai kevyt polttoöljy Arvio hyötysuhteesta Arvio vuotuisesta käyttöajasta Arvio vuotuisesta sähköntuotannosta Arvio vuotuisesta kaukolämmöntuotanno sta 87 % täydellä 90 % kaukolämpökuormalla noin h noin h GWh GWh 40 GWh Päästöt ilmaan ja päästöjen hallinta Savukaasut johdetaan jätteenpolttokattilasta ja biolämpölaitoksesta joko samaan piippuun, jossa on molemmille kattiloille erilliset hormit tai omaan erillisen piippuun. Jätteenpolttokattilan piipun korkeus on noin 70 metriä ja biolämpölaitoksen piipun korkeus on vähintään 30 metriä. Jätevoimalaitos noudattaa jätteenpolttoasetuksen (2013/151) asettamia vaatimuksia poltto-olosuhteille: - Jäte poltetaan mahdollisimman täydellisesti: kuonan ja pohjatuhkan sisältämän orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineksen kuivapainosta. - Polttolämpötila on 850 C vähintään kahden sekunnin ajan. Tämä varmistetaan automaattisesti toimivilla lisäpolttimilla. Laitoksessa on automaattinen järjestelmä, joka estää jätteen syöttämisen silloin, jos lämpötila ei ole riittävän korkea (850 C) tai, jos savukaasujen päästöraja-arvoista ylittyy häiriötilanteiden vuoksi. Savukaasupäästöjä hallitaan polttoaineen laadun varmistamistoimilla sekä polttoteknisillä menetelmillä. Typenoksidien vähentämiseksi kattila varustetaan selektiivisellä ei-katalyyttisellä typenoksidien vähentämisjärjestelmällä (SNCR-järjestelmä, Selective NonCatalytic Reduction). Savukaasun puhdistuslaitteisto perustuu puolikuivaan savukaasunpuhdistusmenetelmään. Reagoivana aineina käytetään

4 kalkkikivipohjaista kemikaalia, joka reagoi savukaasun happamien rikki-, fluori- ja klooriyhdisteiden kanssa. Elohopean sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (TCDD/F) sitomiseksi prosessiin syötetään aktiivihiiltä. Savukaasujen puhdistuksen lopputuotteet erotetaan savukaasuista letkusuodattimella, jonka hiukkaserotuskyky on noin 99,95 %. Biolämpökeskus suunnitellaan siten, että se täyttää ns. PIPO-asetuksen (2013/750) raja-arvot savukaasuille. Biopolttoaineiden aiheuttamat rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt savukaasuissa ovat polttoaineen ominaisuuksista johtuen vähäisiä. Typenoksidipäästöjä hallitaan palamisilman vaiheistuksella ja palamisen tehokkaalla hallinnalla. Hiukkaspäästöjä savukaasuista vähennetään multisyknolilla, sähkösuodattimella tai letkusuodattimella. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiankäytön tehokkuus Korvenmäen jätelaitos suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen. Energian käytön tehokkuus Laitoksessa käytetään viimeisintä tekniikkaa, joten energiaa tuotetaan paremmalla hyötysuhteella ja pienemmillä ominaispäästöillä kuin vanhoissa laitoksissa. Jätevoimalaitoksen kokonaishyötysuhde on korkea eli noin 87 % täydellä kuormalla ajettaessa. Jätevoimalaitos on mitoitettu siten, että sen kapasiteetin käyttöaste on korkea, jolloin laitoksen hyötysuhde on mahdollisimman hyvä ja vuotuinen huipunkäyttöaika on mahdollisimman pitkä. Biolämpökeskuksen hyötysuhde on noin 90 %. Laitos on mitoitettu siten, että sitä voidaan käyttää tehokkaasti kaukolämmön tuotantoon kylmimpinä vuodenaikoina jätevoimalaitoksen ohella sekä jätevoimalaitoksen huoltojen aikana kesäisin. Ympäristötarkkailu Tarkkailuohjelma laaditaan valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen laitoksen käyttöönottoa. Tarkkailuohjelma sisältää prosessien käyttötarkkailun, vastaanotettavien jätteiden tarkkailun, tuotannon ja toiminnan käyttötarkkailun, jätekirjanpidon ja jätteiden laadun seurannan, huollot, jätevoimalaitoksen ja biolämpölaitoksen savukaasupäästöjen tarkkailun, vesistöön johdettavien päästöjen tarkkailun, melutarkkailun sekä raportoinnin. Jätteenpolttoasetuksen (2013/151) soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia päästöjä: - typenoksidit (NOx) - hiilimonoksidi (CO) - hiukkasten kokonaismäärä - orgaaninen kokonaishiili (TOC) - suolahappo (HCl) - fluorivety (HF) ja - rikkidioksidi (SO2) Myös lämpötilaa, savukaasujen happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa sekä vesihöyryn määrää mitataan jatkuvatoimisesti. Jätteenpolttoasetuksen mukaisesti seuraavien yhdisteiden päästöt mitataan ensimmäisen vuoden aikana vähintään joka kolmas kuukausi

5 kertanäytteenottoon perustuen ja tämän jälkeen vähintään kaksi kertaa vuodessa: - raskasmetallit (kadmium Cd, tallium Tl, elohopea Hg, antimoni Sb, arseeni As, lyijy Pb, kromi Cr, koboltti Co, kupari Cu, mangaani Mn, nikkeli Ni ja vanadiini V) - dioksiinit ja furaanit Kaikkien mittausjärjestelmien laadunvarmistus ja kalibrointiin käytettävän vertailumittaukset sekä näytteenotto ja analyysit tehdään CEN-standardien mukaisesti. Vaikutukset ympäristöön Rakentamisen aikaiset vaikutukset Laitoksen rakennustyöt kestävät noin 24 kuukautta. Merkittävämpiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat lähinnä ensimmäisten kuukausien aikana tehtävät melua, tärinää ja pölyämistä aiheuttamat maanrakennusja perustyöt. Rakennustöistä ja liikenteestä aiheutuvat meluhaitat ajoittuvat pääsääntöisesti klo 7-22 väliseen aikaan. Vaikutukset ilman laatuun YVA-menettelyssä tehty mallinnus on päivitetty ympäristölupahakemuksen laadinnan yhteydessä huomioimalla jätteenpolttokattilan lisäksi myös biolämpölaitoksesta aiheutuvat savukaasupäästöt. Mallinnuksen mukaan laitoksen vaikutus alueen ilmanlaatuun on vähäinen kun verrataan sitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Jätteenpolttokattilan ja biolämpölaitoksen päästöjen yhteensä aiheuttamat pitoisuudet ovat selvästi alle 20 %:n ilmanlaadun vuorokausiohjearvoista. Näin ollen laitoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun. YVA-menettelyn yhteydessä on mallinnettu jätevoimalalaitoksen savukaasupäästöjen kloori-, ja fluorivedyn, raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien vaikutusta ilmanlaatuun. Mallinnuksen mukaan jätevoimalaitoksen aiheuttamat raskasmetallien pitoisuudet ovat selvästi alle näille asetettujen tavoitearvojen. Muiden yhdisteiden pitoisuuksia on YVAssa verrattu kansainvälisiin ohjeisiin, ja jätevoimalaitoksen vaikutukset on todettu merkittävästi näitä arvoja alhaisemmiksi. Haju-, pöly- ja hygieniavaikutukset Kaikki laitokselle tuotavat jätteet kuljetetaan suljetuissa kuormatiloissa. Jätepolttoaineen purku kuljetusautoista, käsittely, varastointi ja syöttö palotilaan tehdään suljetussa bunkkerissa, josta imetään kattilan tarvitsema palamisilma. Näin toimien jätteen kuljetuksista, käsittelystä ja varastoinnista ei aiheudu ympäristöön pöly-, haju- tai hygieniahaittoja. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin Laitosalueelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä lähimpään Lakiannummen pohjavesialueelle. Laitosalueen hulevedet johdetaan niiden laadun perusteella tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen toiminnassa syntyvät tuhkat ja savukaasujen puhdistusjätteet käsitellään tarvittaessa niiden sisältämien haitta-aineiden liukoisuuden vähentämiseksi ja ne hyödynnetään tai loppusijoitetaan asianmukaisesti luvat omaavalle alueelle. Laitoksella ei näin ollen arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään eikä pohjavesiin.

6 Vaikutukset vesistöihin Laitoksella syntyvien prosessi- ja saniteettivedet, noin m3, johdetaan käsiteltäviksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen piha-alueilta syntyvät hulevedet, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia, johdetaan säiliöön tai altaaseen laadun tarkistamiseksi. Jätevoimalan alueella syntyvien hulevesien määrä on vähäinen verrattuna Korvenmäen jäteaseman hulevesimääriin, koska jätevoimala on pinta-alaltaan pieni. Vaikutukset vesistöihin on arvioitu vähäisiksi. Airankätky-ojan veden laatua tarkkaillaan ja jätteenpolttolaitoksen alueella syntyvät hulevedet tulevat olemaan mukana tarkkailussa. Melun vaikutukset YVA-menettelyn yhteydessä toteutuessa melumallinnuksessa eniten melutasoon on arvioitu vaikuttavan jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueella tehtävä louhinta. Mallinnuksen mukaan kaikki YVAssa käsitellyt toiminnot yhdessä eivät aiheuta melutason ohjearvot ylittävää melua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Normaalikäytön aikaisesta melusta poikkeavaa melua voi syntyä polttolaitoksen käynnistämisessä sekä vuosihuollon ja mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä. Nämä tilanteet ovat harvinaisia ja lyhytkestoisia. Vaikutukset liikenteeseen Laitoksen toimintaan liittyvä liikenne lisää liikennettä erityisesti Valtatiellä 110 laitoksen lähiympäristössä. Laitoksen toiminnasta aiheutuu Valtatielle 110 raskasta liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa, huomioiden kuljetusten saapumisen ja lähtemisen laitokselta. Raskaan liikenteen määrä kasvaa noin 40 % verrattuna nykytilanteeseen. Laitos lisää myös henkilöliikenteen määriä lähiympäristön teillä, mutta vaikutus niihin on raskasta liikennettä vähäisempi. Laitoksen jätehuollon vaikutukset Merkittävimmät laitoksella syntyvät jätejakeet ovat jätevoimalaitoksessa syntyvät pohjakuona ( t/a), varalliseksi jätteeksi luokiteltava kattilatuhka (1 500 t/a) ja savukaasujen puhdistusjäte (5 000 t/a). Pohjakuonasta erotetaan metallit (3 500 t/a) hyötykäyttöön. Biolämpölaitoksen toiminnassa syntyvä tuhka voidaan mahdollisesti hyödyntää maarakentamisessa tai lannoitteena (noin 400 t/a). Muiden laitoksella syntyvien jätteiden määrä on vähäinen. Tuhka ja muut jätejakeet varastoidaan laitoksella ja toimitetaan jatkokäsittelyyn siten, ettei siitä aiheudu pölyämistä. Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Laitos suunnitellaan sijoitettavan olemassa olevan jätteiden käsittelyalueen yhteyteen, eikä siitä arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön maankäyttöön. Laitoksen rakentaminen on asemakaavan mukaista. Myös maisemalliset vaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi, vaikka laitoksen rakennukset ja piippu (tai piiput) muodostavat alueelle näkyvän maamerkin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin Laitoksen sijoituspaikka ei ole luonnontilainen, koska sillä on jo toteutettu louhintaa maa-ainesten ottotarkoituksessa. Laitos suunnitellaan

7 sijoitettavan olemassa olevan jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen ja Valtatie 110 välittömään läheisyyteen. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita. Mitä tulee toiminnan välittömässä läheisyydessä sijaitseviin suojelualueisiin, voidaan todeta, ettei ole sellaisia suojelualueita, joiden suojeluarvo vaarantuu haetusta toiminnasta. Toiminnasta 300 metriä lounaaseen sijaitsevan liito-oravan elinpiirin suojeluarvo ei haetusta toiminnasta heikkene sen jäädessä selkeästi laitosalueen ulkopuolelle eikä siihen kohdistu muutoksia, kuten metsän hakkuita. Savukaasujen leviämismallinnuksen mukaan laitoksen toiminta ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun. Jätevoimalasta aiheutuva käytön aikainen melu ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä ympäristössä. Koska suojelukohteita ei sijaitse sijoituspaikan välittömässä läheisyydessä ja sijoituspaikka on jo nykyään ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena, laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön tai luonnonsuojelukohteisiin. Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan Hakija arvioi, että maisemamuutokset eivät alenna ihmisten viihtyisyyttä. Lieviä haitallisia vaikutuksia viihtyvyyteen voi olla liikenteen lisääntymisellä sijoituspaikan läheisyydessä. Jätevoimalasta ei aiheudu haju- ja hygieniahaittoja suljettujen ja ilmastoitujen käsittelytilojen ansiosta. Savukaasujen leviämismallinnuksen mukaan savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun eivät ole merkittäviä. Näin ollen niistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveydelle. Laitoksen käyttövaiheessa syntyy laitosalueella uutta pysyvää työpaikkaa. Lisäksi tarvetta tulee olemaan noin kymmenelle jätteen kuljettajalle sekä kunnossapitopalveluille. Rakennusaikainen työllistävyys on henkilötyövuotta. Lisäksi hanke edistää kaupungin energiaomavaraisuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia Korvenmäen ja Metsäjaanun alueiden sekä paikallisen cleantech- ja energiaklusterin kehittymiselle. Höyry- ja kaukolämpövesijärjestelmä Laitokselta rakennetaan uusi kaukolämpöputki, joka liitetään olemassa olevaan Salon kaukolämpöverkkoon noin viiden kilometrin päässä laitoksesta länteen. Liityntäpiste sijaitsee Salon taajama-alueella. Laitos tulisi toimimaan oleellisena osana Salon kaukolämpötuotantoa. Vuonna 2010 kaukolämmön tuotanto Salossa oli noin 210 GWh. Salon kaupungin kaukolämmön tarve on suurimmillaan jopa yli 80 MW. Kesällä kaukolämmön tarve on alhaisimmillaan alle 8 MW. Jätevoimalan koosta riippumatta kesäkuukausina joudutaan käyttämään lauhdittimia ylimääräisen lämmön siirtämiseksi ilmaan. Vuodessa tonnia jätettä hyödyntävä jätevoimalaitos olisi Salon kaupungin kaukolämmöntuotannon perusratkaisu, jolloin suurin osa kaukolämmöstä voidaan tuottaa jätteistä saatavalla energialla. Laitokselta tuotettava sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon.

8 Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonsa Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta ja toteaa, että polttolaitoksen etu perinteiseen jätteen loppusijoitukseen verrattuna ilmenee hajupäästöjen vähenevänä määränä. Jätteenpolttolaitoksen toiminta vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja lisää jätteen hyötykäyttöä. Myönteinen asia on myös kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen kun jätteillä korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja voimakkaana kasvihuonekaasuna toimivat metaanipäästöt vähenevät kaatopaikkapenkan prosessissa kun orgaaninen jäte poltetaan. Hanke luo mahdollisuuksia uuden, ympäristöystävällisemmän teollisuuden muodostumiselle alueelle. Toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei ole estettä, kun vakuus on riittävä kattamaan toiminnan peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2)

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) Rakennus- ja ympäristölautakunta 62 06.05.2015 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem Oyj:n Korvenmäen jätevoimalan ympäristölupahakemuksesta, Helsingintie 541, Salo (734-423-2-2) 682/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 08.11.2017 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n, Korvenmäen ekovoimalaitoksen ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisluvasta,

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 2.1 Tuotantoprosessi... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoainetarkkailu... 5 3.2

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus

60K05686.07 Lokakuu 2007 YTV. Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 60K05686.07 YTV Jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus 3/(260) TIIVISTELMÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Jätehuolto huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 3 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 3 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 4 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 4 3.2 Arinakattilan käyttö

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta Ympäristölautakunta 53 24.06.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/11.01.00.01/2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 16 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013 1(11) Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(11) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

1(12) Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari www.westenergy.fi

1(12) Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari www.westenergy.fi 1(12) Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(12)... 3... 3... 4... 5... 6... 6... 7... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 12...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/11.01.00.02/2013 191 Lausunto Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.4.2013 : "Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus ja KL siirtojohtoprojekti 1. Biolämpökeskus 2 x 15 MW + LTO puuhake (turve) 2. Imatran pääkaukolämpöverkot Vuoksenniska, Sienimäki ja Imatrankoski

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti ET

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti ET KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVORAPORTTI 2015 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Tuotanto...3 2.1 Tuotantoprosessi...3 3 Käyttötarkkailu...4 3.1 Polttoainetarkkailu...5 3.2 Arinakattilan

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 238/11.01.00/2012 14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen toiminnan muuttamista ja lupamääräysten

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 5.1 Toiminnan kuvaus Tammervoima Oy hakee ympäristölupaa Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Tekla 10.3.2015 83 Vesijoht 25.3.2015 47 Ympla 26.3.2015 45 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Riihimäen kaupungin lausuntoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab Jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2012

Westenergy Oy Ab Jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2012 1(12) Westenergy Oy Ab Jätteenpolttolaitos Yhteenvetoraportti Vuosi 2012 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle Rakennus- ja 24 08.02.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 72 27.02.2017 72 Kaupunginhallituksen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien orgaanisen jätteen sijoittamista Korvenmäen kaatopaikalle

Lisätiedot

HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 4 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 4 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 5 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 5 3.2 Palamisen

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Ekovoimalaitoksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät 11.2.2014, KOKOEKO-seminaari Sisältö Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Miksi kiertopetitekniikka? Hankkeen tilannekatsaus

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

N:o 362 1809. Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

N:o 362 1809. Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet N:o 362 1809 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Liite I Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien (toksisuusekvivalentin) määrittämiseksi seuraavien dibentso-p-dioksiinien

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Heini Postila a, Maria Lauronen a, Sari Piippo b a Vesi- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto b Energia- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016 1 22.2.2017 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016 2 22.2.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 15.05.2014 Sivu 1 / 1 1574/11.01.00/2014 54 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaasuvoimalan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen 18.1.2008 ASIA Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen HAKIJA Rauman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot