Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä 264 koskevan sopimuksen irtisanominen 140 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun 265 mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 141 Kehitysvammaisten palvelukodin toteutuneet kustannukset Ilmoitusasiat 268

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Ollila Jari kv:n I vpj Korri Eino kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Keski-Vinkka ja Hannu Kuoppala. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Elina Löytömäki Puheenjohtaja Lappajärvellä Seppo Keski-Vinkka Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Hannu Kuoppala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Virka-asema Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Kh 138 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnan lakisääteinen tapaturmavakuutus on tällä hetkellä Pohjolassa. Vakuutusmeklariliike Semita Oy on kilpailuttanut ko. vakuutuksen ja tarjouksen ovat jättäneet seuraavat: - Pohjola - Lähitapiola - Pohjantähti - If - Turva Laaditusta yhteenvedosta voidaan todeta, että edullisimman tarjouksen on jättänyt Pohjola hintaan ,00. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Pohjolan tekemän tarjouksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Hyväksyttiin.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä koskevan sopimuksen irtisanominen Kh 139 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen maa han muut tokoor di naat to rin palveluista. Sopimuksen mukaan Kauhavan kaupunki tuottaa Lappajärven kunnan maahanmuuttokoordinaattorin al ku kar toi tus pal velut. Palvelu käsittää seuraavat modulit: - maahanmuuttajan alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta - alkukartoitus - kotoutumissuunnitelma Sopimuksen piiriin kuuluvat kuntaan vastikään muuttaneet sekä alle kolme vuot ta Suomessa oleskelleet maahanmuuttajat, joiden osalta Lappajärven kun ta on oikeutettu valtion maksamaan korvaukseen. Suurin osa em. palvelun piiriin kuuluvista henkilöistä on JAMI:n oppilaita ja JAMI:lla olisi valmius toteuttaa edellä olevat alkukartoitukset ja suun nitel mat omalla työvoimallaan, ja Natalia Kivijärvi ja Jaana Ruotsalainen ovat tehneet kunnalle asiasta tarjouksen. Maksuliikenne kulkee Jamin kautta. Lappajärven ja Kauhavan välinen sopimus on voimassa toistaiseksi ja so pimuk sen irtisanomisaika on molempien osapuolten osalta kuusi (6) kuu kautta. Sopimuksen mukainen toiminta ei ole käynnistynyt odotetusti Lappajärven osalta, ja tiedustelun mukaan Kauhavan kaupungilla ei ole huomauttamista sopimuksen ir ti sa no mi sen suhteen. Kj Kunnanhallitus päättää irtisanoa Lappajärven kunnan ja Kauhavan kau pungin välisen sopimuksen maahanmuuttokoordinaattorin palveluista. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet sopia palvelun järjestämisestä Jamin / Natalia Kivijärven ja Jaana Ruotsalaisen kanssa niin, että kunnan maksama korvaus on sama, kuin kunnan alkukartoituksista saama korvaus, joten kunnalle ei toiminnasta aiheudu kustannuksia. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitykset.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kh 140 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Valtionvarainministeriö on lähettänyt kunnalle päivätyn lau sunto pyyn nön koskien Vimpelin kunnan kriisikuntatilanteen johdosta syn ty nyttä tarvetta erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta. Sama pyyntö on Lap pa jär ven ja Vimpelin lisäksi mennyt myös Alajärven kaupungille ja Evijär ven, Kyyjärven, Perhon, Soinin ja Vetelin kunnille. Kuntarakennelain 15 :n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianosai sia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Tä män perusteella valtionvarainministeriö pyytää em kunnilta lausuntoa osal lis tu mi ses ta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen kun ta ja ko sel vi tykseen. Lopullinen selvitysalue määritellään kuntien antamien lausuntojen jälkeen. Edellä mainitun lisäksi valtionvarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta kun nil ta lausuntoa kuntajakoselvittäjästä. Valtionvarainministeriö esittää, et tä kuntajakoselvittäjäksi nimetään HT Eero Laesterä. Lausuntopyyntöä koskien pidettiin keskiviikkona Vimpelissä Ala jär ven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien edustajien kesken neu vot te lu. Lausuntonaan asiassa Lappajärven kunnanhallitus toteaa seuraavaa: " Kuntakenttä on tällä hetkellä monien muutosten paineissa. Erityisen merkit tä vää sekä hallinnollisesti että taloudellisesti tulee olemaan se, miten sosi aa li -ja terveydenhuollon toiminnot ja rahoitus jatkossa järjestetään. Koska tämä ratkaisee niin suuren osan kuntien selviämismahdollisuuksista, ei täs sä tilanteessa ole järkevää pakottaa yhtä kuntaa ratkaisuihin, joiden lop pu tu lok se na voi vastoin kunnan omaa tahtoa olla itsenäisyyden me net tämi nen. Vimpelin kunnan asukasta kohden lasketut verotulot ovat menneinä vuo sina olleet esimerkiksi Lappajärveen verrattuna huomattavasti korkeammat. Vii me vuosien verotulorakenteen voimakas muutos on Vimpelissä ai heut tanut tulovajeen, jonka verotulojen valtionosuuden tasausjärjestelmä vuo si tasol la korjaa vasta parin vuoden viiveellä, mutta tuon viiveen aiheuttama tulo me ne tys viivevuosilta jää kokonaan korvaamatta. Eroa ja muutosta näiden kah den lähes yhtä suuren kunnan välillä kuvaa hyvin se, että Lappajärven osal ta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on vuosina ol lut tasainen, eli n 2,6 milj vuodessa, Vimpelin tasaus oli ,1 milj, 2014 yli 1,6 milj, mutta vuodelle 2015 arvioitu tasaus on jo peräti , mikä kielii jo vuonna 2013 tapahtuneesta suuresta omien ve rotu lo jen menetyksestä. Pelkästään tämän laskennallisen viiveen kautta Vim-

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus pe lin kunnan taloudesta on jäänyt pois tuloja 1,5-2,0 milj. Kun vuoden 2015 tulopohja tältä osin on jo runsaat 1 milj parin vuoden takaista vahvem pi, ja Vimpeli on ryhtynyt selkeisiin toimiin taloutensa korjaamiseksi, oli si kunnan liittäminen toiseen kuntaan ja tätä kautta todennäköisesti yhtä epä var maan tulevaisuuteen tässä vaiheessa täysin perusteetonta. Samalla Lappajärven kunnanhallitus kritisoi voimakkaasti suhteellisen velkaan tu nei suu den käyttämistä yhtenä kriisikunnan tunnuslukuna tilanteissa, jois sa valtaosa kunnan omista maksutuloista erilaisten yhteistyökuvioiden kaut ta kertyy toisten kuntien tai kuntayhtymien tuloslaskelmiin. Luvun laske mi nen suoraan kuntien tilinpäätöksistä kohtelee kuntia eriarvoisesti. Lappajärven kunta ei lähde mukaan lausuntopyynnössä todettuun kun ta jako sel vi tyk seen, eikä ota kantaa selvitysmiehen asettamiseen. Lappajärven kun ta tukee Vimpelin pyrkimyksiä jatkaa itsenäisenä kuntana ja uskoo kunnan jatkossakin selviävän kunnille annetuista velvoitteista." Kj Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon annettavaksi Lappajärven kunnan lausuntona asiassa. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kehitysvammaisten palvelukodin toteutuneet kustannukset Kh 141 Valmistelija: tekninen johtaja Anne Övermark. Palvelukodin rakentamisen kokonaiskustannus on Kustannus muodostuu seuraavasti: Suunnittelu Rakennuttaminen Liittymismaksut Erillishankinnat sis. kulunvalvonta, atk-yhteys, lämpökanaali Rakennustekniset työt - urakka (Ojala) oma työ Ilmastointi ja automaatio Putkiurakka Sähkö Sprinkleri Rakennusliike S. Ojala & Pojat alkuperäinen urakkahinta oli Rakennusteknisten töiden hinnaksi muodostui Siitä kunta saa urakoitsijan takaajalta rakennusaikaisen vakuuden eli rakennusteknisten töiden hinnaksi jää , mikä on halvempi kuin toiseksi halvin urakkatarjous. Pantista on lähetetty pantin antajalle alkuperäisen määrän suuruinen lasku Kj Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen ja hyväksyy menettelyn. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Hyväksyttiin.

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 142 Kj Päätös 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen pöytäkirja Järviseudun jätelautakunnan pöytäkirja Monialainen yhteispalvelu - TYP johtoryhmän muistio Etelä-Pohjanmaan heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan Lappajärven työttömyysaste oli 7,7 %, koko Järviseudun 11,0 ja koko Etelä-Pohjanmaan 11,2. 6. Aluehallintoviraston päätös talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä maksettavan lisäkorvauksen jakamisesta v Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 5. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset lausunnot mennessä. 8. Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutu-vuosikirja 2015, joka käsittelee tänä vuonna aineetonta kulttuuriperintöä sen moninaisine muotoineen. 9. Musiikkiopiston johtokunnan esityslista pidettävään kokoukseen 10. Kiinteistö Oy Liikemaneesin yhtiökokouksen esityslista 11. Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista 12. Kuulutus Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta. Kaavaluonnos on nähtävillä mm. jäsenkunnissa. Kaavaluonnosta esitellään klo 18 Seinäjoki Areenassa. 13. Kuntarakennelain 4 luvun mukaisesta erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta ovat lausunnon antaneet: Kyyjärven, Vetelin ja Perhon kunnanvaltuustot sekä Alajärven kaupunginvaltuusto 14. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset elokuulta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 140, 141, 142 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 138, 139 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 138, 139 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( alkaen). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81 Tekninen lautakunta 13.08.2013 Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 50-54 Otsikko Sivu 50 Palvelukodin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196 Kunnanhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 104-117 Otsikko Sivu 104 Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72. Sivistyslautakunta 18.06.2014. Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22

Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72. Sivistyslautakunta 18.06.2014. Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72 Sivistyslautakunta 18.06.2014 Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22 Paikka Lappajärven kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 40-48 Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) Kunnanhallitus 23.01.2012 AIKA 23.01.2012 klo 18:30-20:32 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot