HAKE VAIHTOEHTOISENA LÄMMITYSMUOTONA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKE VAIHTOEHTOISENA LÄMMITYSMUOTONA"

Transkriptio

1 Anja Aaltonen HAKE VAIHTOEHTOISENA LÄMMITYSMUOTONA Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Anja Aaltonen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Metsä- ja puutalouden markkinointi Hake vaihtoehtoisena lämmitysmuotona Tarkasteltavana Satakunnan vankila, Köyliön osasto Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin hakelämmityksen merkitystä tänä päivänä sekä hakkeen kilpailukykyä öljyyn verrattuna. Tarkastelun kohteena oli Satakunnan vankilan Köyliön osaston pienlämpölaitos, jonka toimintaan perehdyttiin pienlämpölaitoksen konemestari Erkki Suonperän johdolla. Polttoprosessin, kunnossapidon ja kannattavuuden lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin hakkeen laadun merkitystä. Yrittäjän näkökulmaa työhön toi paikallisen hakeyrittäjän, Veijo Ojalan, haastattelu. Opinnäytetyön tiedonhankinta tapahtui vuosien 2003 ja 2007 välillä. Tiedonlähteinä olivat vankilan konemestarin ja hakeyrittäjän lisäksi yksityiset maataloudet. Opinnäytteen tutkimusosassa selvitettiin kyselytutkimuksella muutamilta yksityisiltä talouksilta, Lounais-Suomen alueelta, tyytyväisyyttä ja mielipiteitä hakelämmityksestä sekä sen toimivuudesta, käytöstä ja ominaisuuksista. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella hakkeen, kotimaisen energian, käyttöä ja perehtyä hakelämmityksen merkitykseen ja kilpailukykyyn tänä päivänä. Samalla saatiin selville yleisimpien ongelmien aiheuttajat hakelämmityksessä ja tulevaisuuden näkymiä. Viitekehys työhön saatiin hakelämpöä koskevista kirjallisuuslähteistä, lehtileikkeistä sekä internetin kautta ja erilaisista tiedotteista. Tilastojen valossa puuenergian käyttöä olisi mahdollista lisätä. Mitä todennäköisimmin puun energiakäyttö tulee lisääntymään erityisesti maatiloilla ja yksityisillä kiinteistöillä. Käytön lisääntymistä edesauttavat ympäristövaikutusten merkitys ja hakkeelle myönteiset hintavaihtelut. Monista eduistaan huolimatta lisätietoja hakelämmityksestä, sen kannattavuudesta ja muista ominaisuuksista tarvitaan tulevaisuuden lämmitysmuotona. Asiasanat (avainsanat) Hake, lämmitys, haketus, puuenergia, lämpö, biopolttoaineet, metsänhoito Sivumäärä Kieli URN 30 s. + liitt. 8 s. Suomi URN:NBN:FI:MAMK-OPINN Huomautus (huomautukset liitteistä) - Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja -

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 9, 2007 Author Anja Aaltonen Degree programme and option Degree Programme in Forestry Forest Product Marketing Name of the bachelor's thesis Chips as alternative heating form Case study: Satakunta prison, Köyliö ward Abstract In this thesis chip heating was studied, looking into its competition ability against oil and its importance nowadays. The subject under study was Satakunta prison, Köyliö ward. The small heating plant was investigated with machine master Erkki Suonperä. Besides the burning process, the maintenance, profitability and quality of the shavings were clarified. Interview with the local chip entrepreneur, Veijo Ojala, brought an entrepreneur s viewpoint to the subject. Collecting information for this thesis happened between the years 2003 and Sources of information were the machine master and chip entrepreneur in addition to private farmhouses. Satisfaction and opinions about chip heating as well as its functionality and features were clarified with a questionnaire in the research part with a few farmhouses. Furthermore, the target of this thesis was to examine the use of shavings and look into the competition ability and importance of chip heating these days. At the same time the most common causes of problems and future prospects were found out. General information about chip heating was gathered from different sources such as literature, internet and newspapers. Statistics show that it s possible to increase the use of wood energy. Most likely the use of wood as an energy source will increase especially on farms and private real estates. In spite of all good qualities more information about chip heating and its profitability and other features as a future s heating form is needed. Subject headings, (keywords) chip, shavings, chipping, wood energy, heating, bio fuel, forestry Pages Language URN 30 p. + app. 8 p. Finnish URN:NBN:FI:MAMK-OPINN Remarks, notes on appendices - Tutor Pasi Pakkala Bachelor s thesis assigned by -

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO YLEISTÄ HAKELÄMMITYKSESTÄ Hakkeen koostumus, käyttö ja laatuominaisuudet Hakelämmityksen heikkoudet ja vahvuudet Lämpölaitoksen rakentaminen ja kustannustekijät SATAKUNNAN VANKILA Satakunnan vankila, Köyliön osasto Vankilan historiaa Köyliön osaston pienlämpölaitoksen vaiheet Polttoprosessi Kunnossapito ja vuosihuolto Pienlämpölaitoksen kannattavuus HAKKEEN HANKINTA LÄMPÖLAITOKSEEN Hakeurakoitsija Veijo Ojala Haketus Käyttöpaikkahaketus Terminaalihaketus Välivarastohaketus Palstahaketus Hakkurityypit Laikkahakkuri Rumpuhakkuri Ruuvihakkuri Hakkeen hinnan määrittely YKSITYISET TALOUDET Tutkimuksen lähtökohta ja aineisto Tulokset Tulosten tarkastelua... 25

5 6 POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Huittisten kaukolämpölaitoksen koekäyttövaihe Vihreän sähkön voimala koekäytössä Kokemäellä Biovoimalat ovat tulossa Hyvä porukka hoitaa homman Lämpökeskusten investointituet jatkuvat Panelian koululle lämpöä naapurin hakelaitoksesta... 38

6 1 JOHDANTO 1 Suomi on bioenergian hyödyntämisessä Euroopan kärkimaita, kun mittarina käytetään puun ja muiden biopolttoaineiden osuutta energian kokonaiskulutuksessa. (Holopainen 2006, 14.) Merkittävimpiä energialähteitä Suomessa on puu eri muodoissaan. Puuta on käytetty hyväksi jo tuhansia vuosia eikä energian tarve ole missään vaiheessa vähentynyt, vaan päinvastoin. Puu on ympäristöystävällistä ja lähes rikitöntä kotimaista polttoainetta. Öljyn ja sähkön suuret hintavaihtelut ovat korostaneet puuenergian merkitystä ja sen kasvavaa suosiota Suomessa. Pekka-Juhani Kuiton mukaan suomalainen puuenergian tuotanto- ja käyttöteknologia ovat maailman huipputasoa (Knuuttila 2003, 18). Suomessa käytetään puupolttoaineita pienkohteissa yhteensä kuusi miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa. Puupolttoaineista suuri osa käytetään perinteisinä pilkkeinä ja klapeina, mutta sekä hakkeen että pellettien käyttö on hyvässä kasvussa. (Alakangas 2005.) Hakelämmitys on yhä enemmän käytetty lämmitysmuoto, jota tähän asti on totuttu näkemään lähinnä suurien laitosten lämmitysjärjestelmänä. Tähän lämmitysmuotoon siirtyminen aiheuttaa isot alkukustannukset, mikä on omalta osaltaan monelle kynnyskysymys lämmitysjärjestelmää valittaessa. Vaivaton ja luonnonmukainen hakelämmitys on kuitenkin löytänyt tiensä suomalaisten talouskeskuksiin. Bioenergian kuluja verrataan usein öljyyn, joka hetkellisesti näyttää edullisemmalta vaihtoehdolta, mutta pidemmällä aikavälillä paljastuukin toisenlainen totuus. Myös työllisyys lisääntyy ja saasteita ei juuri tule hiilidioksidin lisäksi. Nykyajan tehokkailla savukaasupuhdistimilla ei pääse häkää tai irtotuhkaa ilmakehään. Opinnäytetyön tutkimusosassa selvitettiin Lounais-Suomen alueella muutamilta yksityisiltä talouksilta mielipiteitä hakelämmityksestä, sen käytöstä, eduista ja ongelmakohdista. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella hakkeen, kotimaisen energian, käyttöä ja perehtyä hakelämmityksen merkitykseen ja kilpailukykyyn tänä päivänä.

7 2 Satakunnan vankilan, Köyliön osaston, pienlämpölaitos toimi opinnäytetyön esimerkkitapauksena. Perehtymällä pienlämpölaitoksen toimintaan konemestari Erkki Suonperän johdolla, selvitettiin polttoprosessin, kunnossapidon ja kannattavuuden lisäksi hakkeen laadun merkitystä lämmityksessä. Hakkeen tuotantoa ja itse haketusta tarkasteltiin lähinnä paikallisen pientoimittajan näkökulmasta. Yleisempää ajatusmaailmaa hakelämmityksestä toi yksityisten maatalouksien mielipiteet omien hakelämpölaitoksien toiminnasta ja niiden tulevaisuudennäkymistä. 2 YLEISTÄ HAKELÄMMITYKSESTÄ 2.1 Hakkeen koostumus, käyttö ja laatuominaisuudet Metsähake on yleisnimitys suoraan metsästä energiakäyttöön tuleville hakkeille, haketuspaikasta riippumatta (Motiva Oy Hake 2004). Hienontaminen tehdään joko terillä hakettamalla tai tylpillä, iskevillä terillä murskaamalla (Vesisenaho 2003, 37). Hake valmistetaan hakkuutähteistä, rangoista, hakkuutähdepaaleista sekä puujalostusteollisuuden puutähteistä. Joukossa olevat hienoaines ja tikut vaikeuttavat polttoaineen syöttöä kattilaan. Haketta käytetään lämmityskattiloissa, lämpölaitoksilla ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksilla (Alakangas 2000, 48). Pienillä laitoksilla hakekauppa käydään irtokuutiometreinä. Kostean kokopuu- ja rankahakkeen irtotiheys on kg/i-m 3. Hakkuutähdehakkeen taas kg/i-m 3. (Knuuttila 2003, 31.) Haihtuvien aineiden vuoksi puu on pitkäliekkinen polttoaine ja vaatii ison palotilan. Alkuainekoostumus koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta. Tärkeimmät rakenneaineet ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Uuteaineet ja ligniini sisältävät paljon lämpöä tuottavia aineita, minkä vuoksi puun lämpöarvo on korkea. Puusta tehty hake on polttoaineena lähes rikitön, eikä typpipäästöjäkään juuri synny. Puun tuhkapitoisuus on yleensä pienempi kuin muiden kiinteiden polttoaineiden. Tämä edesauttaa tuhkan käsittelyä ja samalla pienentää käsittelyn kustannuksia. (Alakangas 2001, 5 6.) Hakkeen poltossa käytetään yleisesti stokerikattiloita ja -laitteita, joilla on mahdollista polttaa myös turvetta, viljaa, pellettiä ja purua. Polttotapoja ovat arinapoltto, kaasutuspoltto ja leijupoltto. Yleensä alle 5MW:n lämpölaitoksissa käytetään arinapolttoa ja suuremmissa leijupolttoa. Hakkeen poltto voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen. Nämä

8 3 vaiheet ovat: puun kuivuminen, jossa vesihöyryä vapautuu, puun kaasuuntuminen ja palavien kaasumaisten yhdisteiden vapautuminen, kaasujen syttyminen ja palaminen niin, että jäljelle jää kiinteä hiili ja lopuksi kiinteän hiilen palaminen, minkä jälkeen jäljelle jää tuhkaa. (Alanen 2001, 39.) Hakkeen tärkeimpiin laatuominaisuuksiin kuuluvat kosteus (%), tehollinen lämpöarvo (MWh/i-m 3 ), palakoko (mm) ja tiheys (kg/i-m 3 ). Eritoten pienissä lämpölaitoksissa palakoolla ja tasaisuudella on suuri merkitys. Hienoaines ja tikut vaikeuttavat polttoaineen syöttöä kattilaan. Tavoitepituus hakepalalle on noin mm. (Alakangas 2001, 5.) Polttolaitoksen tyyppi ja koko vaikuttavat siihen, kuinka kosteaa poltettava hake saa olla ja millaista haketta voidaan käyttää. Pelletteihin ja briketteihin verrattuna hake poltetaan yleensä selvästi kosteampana. Kosteuden merkitys on suurin, sillä se vaikuttaa sekä hakkeen lämpöarvoon että polttoaineesta saatavaan energiahyötyyn. Kosteuden määrä on siis suoraan verrannollinen hakkeen lämpöarvoon. Mitä kosteampaa hake on, sitä enemmän kuiva-aineen sisältämästä energiasta kuluu hakkeessa olevan veden höyrystämiseen ja sitä vähemmän siitä saadaan energiaa. (Motiva Oy Hake 2004.) Alakankaan (2003) mukaan suuri kosteus saattaa aiheuttaa hakkeen homehtumisen ja talvella jäätymisen. Juuri homehtumisvaaran vuoksi varastointikosteus ei saa ylittää 25 prosenttia. Liian kostea hake myös palaa tehottomasti ja aiheuttaa enemmän päästöjä. Kosteus ei saisi ylittää 40 prosenttia alle yhden megawatin laitoksessa. Tuoreen puun kosteus vaihtelee prosentin välillä kokonaismassasta. Tämän vuoksi rankoja ja hakkuutähteitä kuivatetaan varastokasoissa tai palstoilla. (Knuuttila 2003, 31.) Lämpöarvo on täydellisessä palamisessa kehittyvän lämmön määrä polttoaineen massaa kohti. Arvo määritetään painoa kohti hakkeen kuiva-aineesta. Tunnettaessa hakkeen kosteus voidaan lämpöarvo määrittää tietyn kaavan avulla (taulukko 1).

9 TAULUKKO 1. Tehollisen lämpöarvon laskentakaava (Alakangas 2001). 4 Kostean polttoaineen tehollisen lämpöarvon laskentakaava Q net,ar = Q net,d * M ar -0,02441 * M ar 100 Q net,ar Q net,d kostean polttoaineen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg) kuiva-aineen tehollinen eli alempi lämpöarvo (MJ/kg) M ar vastaavan polttoaine-erän kokonaiskosteus saapumistilassa (%) painotettuna kostean polttoaineen massalla 0,02441 MJ/kg veden höyrystymiseen kuluva lämpömäärä (+25'C) 2.2 Hakelämmityksen heikkoudet ja vahvuudet Hakelämmityksen etuina Erkki Suonperä ( ) näkee jätepuun hyväksikäytön ja sen, ettei hakelämmitys tuota muuta jätettä kuin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Etuna on myös se, että kyseessä on kotimainen polttoaine eli rahat jäävät omien rajojen sisälle. Kun öljy ja sähkö korvataan hakkeella, syntyy positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Näitä alueellisia hyötyjä ovat muun muassa työpaikkojen lisääntyminen, metsätalouden tuottavuuden kasvu ja ympäristön paraneminen. Lämpöyrittäjätoiminta, jossa paikallisin voimin tuotettuna myydään asiakkaalle lämpöä, lisää sekä työllisyyttä että luo taloudellisesti tuottavia työpaikkoja. Myös energiaratkaisujen päätösvalta ja rahavirtojen kulku säilyvät paikallistasolla. Ympäristövaikutukset ovat laaja-alaisia. Vaikka toisin luullaan, puun polttaminen ei lisää nettohiilidioksidipäästöjä, koska hiilidioksidin vapautumismäärä on sama kuin puun lahotessa. Rikki- ja typpipäästöt ovat vähäisiä samoin hiukkaspäästöt. (Siponen 2001, 8 9.) Hakkeen etuja verrattaessa toiseen puupolttoaineeseen, pellettiin, ovat paikallisen saatavuuden lisäksi tuotannon suotuisa vaikutus paikallisiin työmarkkinoihin ja edullisempi hinta. Huonoja puolia ovat muun muassa varastotilan suuri tarve ja järjestelmän käytön ja kunnossapidon vaatima työntarve. (Puulämmitys suurkiinteistöissä 2004.) Heikkouksina Suonperä ( ) näkee työvoiman tarpeen, suuret alkukustannukset ja päivystämisen. Talviaikaan lämmittäjä on kiinni vuorokauden ympäri. Päivystäminen on lähes välttämätöntä, sillä hakelämmittimillä häiriöalttius on paljon suurempi kuin verrattuna esimerkiksi öljylämmitykseen. Tätä nykyä hakkeen hinta on noussut, kun lämpölaitokset ovat lisääntyneet. Hakkeella lämmitettäessä hukkalämpöä

10 tulee enemmän eli öljyllä hyötysuhde on parempi. Silti hakelämmitys on huomattavasti halvempi kuin ennen käytössä ollut öljylämmitys. 5 Työvoiman tarpeen voi nähdä myös etuna. Yksi ihminen kyllä pärjää hakelämmityksen puikoissa, mutta ympärivuorokautinen päivystys on raskasta pidemmällä aikavälillä, joten varamies on lähes välttämätön. Työvoimaa on tarvittu myös puiden hakemiseen. Tämä on hoidettu esimerkkikohteessa, Satakunnan vankilassa, vankityövoimaa hyödyntäen mm. hoitoharvennuksilla. Samalla myös metsät on tullut hoidettua. Hakelämmitys työllistää myös hakkeen toimittajan, metsureita ja lämpölaitokseen tarvittavien varaosien rakentajia. (Suonperä ) Tuomo Siposenkin (2001, 8) mukaan hakkeen käyttö tuo työllisyyttä metsäpalveluyrittäjille, urakoitsijoille, metsänomistajille ja lämmöntuotantoon. Myös koneiden valmistus ja laitosten rakentaminen ovat vielä pääasiassa kotimaista työtä. 2.3 Lämpölaitoksen rakentaminen ja kustannustekijät Puulämmitysjärjestelmän kattila ja polttoainevarasto vaativat enemmän tilaa, kuin öljy- ja kaasujärjestelmät. On otettava huomioon myös haketta toimittavien ajoneuvojen vaatima tilantarve. Helpoin ratkaisu on rakentaa kokonaan uusi lämpökeskusrakennus, jossa kaikki voidaan ottaa huomioida etukäteen. Taloudellisen ja toimivan järjestelmän aikaansaamiseksi on tärkeää valita oikeatehoinen kattila. Lämmitysjärjestelmät ovat monesti nykyaikaisissa talouksissa ylimitoitettuja. Oikea lämmityskuorma voidaan laskea nettoenergiantarpeesta (polttoaineen kulutus kertaa arvioitu kattilan hyötysuhde) ja jakamalla se huipun käyttöajalla, joka riippuu rakennuksen käytöstä ja ilmastosta. Vanhassa rakennuksessa aikaisempi polttoaineenkulutus on paras perusta laskettaessa tulevia puulämmityksen vaatimuksia. (Oravainen 2004.) Vuosienergian ja lämmitystehon tarpeeseen vaikuttavat rakennusosien pinta-alat, sisäja ulkolämpötilan ero mitoitustilanteessa sekä lämmönläpäisykerroin. Rakennuksen lämmitystehon- ja energiantarpeeseen taas vaikuttavat muun muassa ilmanvaihtoilman ja vuotoilman lämmitys, lämpimän käyttöveden valmistus, lämmöntuoton suhde ja lämmön johtuminen rakenteiden läpi ilmaan ja maahan. (Alanen & Soini 2001, 24.) Lämpölaitoksen kannattavuuteen vaikuttavat erilaiset kustannustekijät. Tekijät koostuvat pääoma-, käyttö-, polttoaine- ja kunnossapitokustannuksista. Pääoma- eli inves-

11 6 tointikustannuksiin vaikuttavat suuresti kattilaratkaisu, rakennustapa ja varustelutaso. Kun taas polttoainekustannukset ovat paljolti riippuvaisia hinnoista ja öljyn osuuksista. Käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin kuuluvat erilaiset huollot, korjaukset, vakuutukset, palkat, omakäyttösähkö, polttoainevarastojen korko ja käyttöaineet sekä tuhkan poiskuljetus. Palkkakustannukset muodostavat yleensä suurimman osan näistä kuluista. Pienissä laitoksissa käydään pari kolme kertaa päivässä ja muuten käytössä on kaukovalvonta, kun suurissa laitoksissa on usein käytössä kaksi- tai jopa kolmivuoropäivystys. (Kukkonen 1993, ) 3 SATAKUNNAN VANKILA 3.1 Satakunnan vankila, Köyliön osasto Satakunnan vankila toimii läntisen Suomen ja osittain myös Pohjois-Suomesta kotoisin olevien miesvankien avolaitoksena. Satakunnan vankila kuuluu Länsi-Suomen aluevankilaan. Se toimii kahdessa yksikössä: Huittisten ja Köyliön yksiköissä. Köyliön osaston vankila-alue on suuruudeltaan noin 350 hehtaaria. Alueella olevien rakennusten (kuva 1) tilavuus on yhteensä m 3. Tästä työ- ja varastotilojen osuus on 55 % ja asuintilojen osuus 22 %. (Satakunnan vankila 2007.) Vankilan historiaa Asutustoiminnan edistämiseksi vankityövoimalla ja vankiluvun jatkuvan kasvun vuoksi perustettiin toukokuun 3. päivänä 1935 Köyliön ja Karvian varavankilat. Lisäksi perustettiin heinäkuun 16. päivänä Huittisten varavankila sekä syyskuun 13. päivänä Pelson varavankila. Vankeinhoitolaitoksen tarkoituksena oli raivata pellot ja viljellä niitä, kunnes ne annetaan asutuskäyttöön. (Junkkari & Kujansuu 1997, 13.) Köyliön varavankilan paikaksi valittiin Köyliössä sijaitseva Kakkurinsuon Kalliosaari, agronomi A. Kallion tutkimusryhmän esityksestä. Alue oli asumatonta korpea, jota alettiin pikkuhiljaa raivata ja vankityövoimalla rakentaa suovankilaa. 24 selliä sisältävä sellirakennus valmistui Laitoksessa säilytettiin pääasiassa sekä kuritushuoneeseen että pakkotyöhön ja vankeuteen tuomittuja miesvankeja. (Junkkari & Kujansuu 1997, 13, 16, 24.) Köyliön varavankila muuttui avovankilaksi

12 7 (mts.126). Satakunnan vankila muodostettiin yhdistämällä Köyliön ja Huittisten varavankilat yhdeksi hallintoyksiköksi. Nykyisessä Satakunnan vankilassa on 147 vankipaikkaa, joista 66 on Köyliössä. (Köyliö-opas 2003, 25.) Köyliön osasto on ensisijaisesti työvankila, jossa valmistetaan tilaelementtejä, liikennemerkkejä ja pientaloja. Tarkoitus on totuttaa vangit työntekoon ja auttaa ylläpitämään ammattitaitoa. Työnteko on edullinen ja tehokas vankeinhoitomenetelmä. Vankila kattaa näillä tuloilla suuren osan menoistaan. (Junkkari & Kujansuu 1997, ) KUVA 1. Ilmakuva, Satakunnan vankilan, Köyliön osaston rakennuksista vuodelta 1994 (Junkkari & Kujansuu 1997) Köyliön osaston pienlämpölaitoksen vaiheet Suomeen rakennettiin ensimmäiset hakelämpölaitokset 1950-luvun loppupuolella. Köyliön pienlämpölaitos (kuva 2a) rakennettiin sekä ulkopuolisten avulla että vankien omalla työpanoksella. Rakennuskustannukset olivat ,76 ( mk). Hakelämpöön päädyttiin vankilassa, koska lähistöllä sijaitsevassa Porin prikaatissa oli käytössä hakelämmitys ja hakkeen toimitus Vapolta oli näin ollen vaivatonta. Valintaan vaikutti myös valtion halu jättää markat valtakunnan omien rajojen sisälle. (Suonperä 2003.)

13 8 Kattilan rakensi PPL-yhtiö ky Konepaja Pieksämäki ja putki- ja sähkötyöt suorittivat paikalliset ammattimiehet. Lämmitin otettiin varsinaisesti ensimmäisen kerran käyttöön 1990 talvella. Nykyinen konemestari, Erkki Suonperä, tuli töihin Satakunnan vankilaan Köyliön osastolle (Suonperä 2003.) Lämmitettävää vankilan rakennuksissa on noin m 3. Hakelämmitys on käytössä talvella, mutta kesäisin (kuva 2b) on öljylämmitys, koska yli +10 asteen lämpötilassa hakelämmitys on pois päältä vähän väliä. Öljy on myös varajärjestelmä, jos hakelämmitys pettää. Hakelämmitin on 0,7 megawatin suuruinen, mutta oikeasti siinä on yhden megawatin tehot. (Suonperä 2003.) Myös Hakkilan mukaan (2003, 60) hakkeen tarve on suurimmillaan keskitalvella ja lähes olematon keskikesällä. Näin on erityisesti pienissä laitoksissa, kun taas suuremmissa laitoksissa hakkeen tarve jakaantuu tasaisemmin (Hakkila 2003, 60). Köyliön osastolla tarvittavan hakkeen määrä on noin m 3 lämmityskaudessa. Sen tulee olla tasalaatuista kuitupuuhaketta, jonka kosteus on % välillä. Osa hakkeesta (noin 15 %) tehdään omista puista. Hakkeentoimittajien kilpailuttaminen on välttämätöntä, koska kyseessä on valtion laitos. Kilpailuttaminen tapahtuu noin kolmen vuoden välein lähettämällä vähintään kolmelle hakkeentarjoajalle tarjouspyyntö. (Suonperä 2006.) KUVA 2a. Köyliön osaston pienlämpölaitos. Piiput ovat 18 metrin pituisia. Oikeassa reunassa näkyy ulkosiilo.

14 9 KUVA 2b. Pienlämpölaitos huoltoseisokin aikaan. 3.2 Polttoprosessi Konemestari Erkki Suonperä kertoi hakkeen palamisprosessin alusta loppuun. Ulkosiiloon kipattu hake kulkeutuu kiekko- ja ketjukuljettimien (kuva3) kautta välisiiloon. Hakkeen kuljetuksen välisiiloon käynnistävät sähkösilmät (valokenno), jotka säätelevät hakkeen määrää välisiilossa. Välisiilosta kuljetuksen pesään hoitaa stokeri (kuva 4) ja vastakkaispaine työntää hakkeen ylös kekoarinan päälle. Stokerin kierrosnopeuden säätö eli hakkeen syöttömäärän säätö tapahtuu variaattorisäätönä. Manuaalisesti tapahtuvat myös ilman säädöt. (Suonperä 2003.) Airaksisen ja Puhakan mukaan sekä polttoaineen syöttö että ensiö- ja toisioilma säädetään kattilalle polttoaineesta riippuen. Säädöt tehdään savukaasulämpötilan, -värin, tuhkan laadun, liekin värin ja saadun tehon mukaan. Säätöjä joudutaan tarkastamaan pari kertaa vuodessa. (Airaksinen & Puhakka 2001, 36.)

15 10 KUVA 3. Kiekkokuljettimet tuovat hakkeen ketjukuljettimille. KUVA 4. Kuvassa tasaaja eli välisiilo ja alla stokeri. Kun hake on pesässä, alta puhallettava ensiöilma polttaa sen ja palamisesta muodostuvan hään polttaa keskiosaan puhallettava toisioilma (kuva 5). Tulipesässä on oltava 50 Pa:n alipaine. Keon päällä olevat liekit (kuva 6) ovat pieniä noin cm korkeita. Savukaasupuhallin vetää kaasut pois pesästä ja kerää irtotuhkan (kuva 7). Jäännöshappipitoisuus pyritään pitämään savukaasuissa 3,5 7 % välissä. Tämän jälkeen lämpö siirtyy kattilan konvektio-osan kautta aluelämpöverkostoon. (Suonperä 2003.)

16 11 Hakkeen poltosta syntyvä tuhka poistetaan kerran päivässä. Ensin poistetaan tuhkat ja sitten tehdään pesän kohennus, jossa palamisesta aiheutunut kivettymä eli paakkuuntuma selvitetään. Vuorokaudessa poltetaan noin i-m 3 haketta ja siitä syntyy vain litraa tuhkaa. Näin ollen voi sanoa, että palamisprosessi on tehokas. Tuhkat vietiin aiemmin luomuviljelytiloille kalkiksi, mutta tänä päivänä ne menevät ravinteeksi vankilan omiin metsiin. Tämä johtuu siitä, että vankilalla on oma pieni hakemurskain, jolla pahvit, paperit ym. palava murskataan ja poltetaan hakkeen seassa. Kuitenkin ennen metsiin levittämistä tuhkat säilötään palamattomiin peltitynnyreihin puoleksi vuodeksi ja näin vältetään metsäpaloriskit. (Suonperä 2003.) Tuomo Siposen (2001, 10) mukaan tuhka sisältää kaikki puun ravintoaineet, lukuun ottamatta typpeä, ja sopii hyvin metsän lannoitteeksi. KUVA 5. Piirros kekoarinan läpileikkauksesta (Suonperä 2003). KUVA 6. Kurkistusluukusta näkee kuinka hake palaa pesässä kauniilla liekillä.

17 12 KUVA 7. Konemestari Erkki Suonperä tuhkanerotuslaitteen vieressä. 3.3 Kunnossapito ja vuosihuolto Lämpölaitoksessa kattilanuohous tapahtuu kerran viikossa. Tuhkanpoisto tehdään tarpeen mukaan. Puhtaus kattilahuoneessa edistää paloturvallisuutta. Huoltotöihin kuuluvat muun muassa kiertoveden ja hapenpoistoaineiden lisäykset, laitteiden voitelujärjestelmien öljymäärien tarkastukset sekä lamppujen vaihdot, mittareiden lukemiset ja kaikkien laitteiden kuntoseuranta. (Airaksinen & Puhakka 2001, 37.) Vankilan hakekattilan vuosihuollon hoitavat kesäisin omat miehet. Huoltohommiin päästään vasta, kun kattila on jäähtynyt. Jäähtyminen kestää noin kaksi viikkoa siitä kun veden kierto on katkaistu. Vuosittaiseen huoltoon kuuluvat muun muassa ilmakanavien nuohous pesästä käsin, tiilimuurin kunnon tarkastus, tuhkien harjaus ja holvin imurointi. Huollon ajaksi arinat poistetaan kattilasta ja niiden kunto tarkastetaan. Normaalisti vuosihuolto kestää noin kaksi viikkoa. Lämpölaitoksen piiput nuohotaan 2 3 vuoden välein. Muuta rakenteellista huoltoa tehdään tarpeen mukaan eli mitä huomataan vuoden mittaan. (Suonperä 2006.) Itse lämmityskattilassa ei ole ollut huomattavia vaurioita, lukuun ottamatta lämpölaajenemisesta johtunutta levykattilan vuotamista, joka tapahtui noin viisi vuotta sitten.

18 13 Silloin viikoittaisen nuohouksen yhteydessä havaittiin konvektio-osan seinämässä repeämä, joka hitsattiin umpeen. Hitsausta jouduttiin myöhemmin vielä jatkamaan, koska repeämä oli jatkunut laajemmalle alueelle. (Suonperä 2006.) Vaihdemoottorien huolto tapahtuu 3 5 vuoden välein lähettämällä moottorit Poriin huollettaviksi Mekeltek Oy:lle. Vaihdemoottoreita on lämpölaitoksessa yhteensä viisi. Esimerkiksi stokeriruuvin variaattorisäätöisen vaihdemoottorin huollon verollinen kustannus on noin 500. Ketjuvaihteisen kierukan vaihdemoottorin huoltokustannus on puolet vähemmän, noin 250. (Suonperä 2006.) Häiriöherkin alue hakelämmityksessä ovat kuljettimet. Suurimmat ongelmat tälle alueelle aiheuttaa hakkeen laatu, toisin sanoen kosteusprosentti ja seassa olevien tikkujen määrä. Tikut jumiutuvat putken ja kairan väliin, minkä vuoksi hakkeen syöttö pysähtyy ja syntyy takapaloja. Kuten Erkki Suonperä sanoi: Siilosta kattilaan on varsinainen ongelmaväli, itse hakkeen polttaminen ei ole mikään ongelma. (Suonperä 2006.) 3.4 Pienlämpölaitoksen kannattavuus Lämmitysjärjestelmää valittaessa verrataan usein öljy- ja hakelämmitystä keskenään. Kun katsotaan vain välittömiä kuluja, saattaa öljy näyttää monelta taholta kannattavammalta vaihtoehdolta. On kuitenkin osattava ottaa huomioon myös hakelämmityksen tuomat positiiviset vaikutukset työllisyyteen ja paikallistalouteen. Usein nämä tekijät kääntävät vertailun hakkeelle edulliseksi. (Metsäkeskus 2003.) Talvi oli Suonperän mukaan vaikea (taulukko 2.). Vankilaan toimitettu hake oli kuivaa, mikä aiheutti stokeriongelmia. Kuiva hake ei liiku kuljettimilla kunnolla ja kosteusprosentin tulee olla % välillä. Normaalisti vuoden 2003 öljy- ja hakemäärästä olisi tullut yhteensä 422 MWh, mutta hakkeen huonon kosteuden vuoksi tuotto jäi alle odotusten. (Suonperä 2003.) Eron huomaa verrattaessa tammikuun vuoden 2003 kulutusta ja tuottoa vuoden 2005 tammikuuhun (taulukko 3.).

19 TAULUKKO 2. Pienlämpölaitoksen kulutus ja tuotto tammikuussa Tammikuun 2003 Kulutus: Tuotto: Öljyä l 22 MWh Haketta 525 i-m MWh Yhteensä 377 MWh TAULUKKO 3. Pienlämpölaitoksen kulutus ja tuotto tammikuussa Tammikuun 2005 Kulutus: Tuotto: Öljyä 210 l 2,1 MWh Haketta 375 i-m MWh Yhteensä 302,1 MWh Hakkeen keskiarvo tuotosta on 0,7 megawattia / i-m 3 ja öljyn samasta määrästä 10,0 megawattia. Lämmitysöljyn hinta vuonna 2003 oli 0,32 / litra ja veroton hinta 321 / m 3. (Suonperä 2003.) Tulevaisuudessa Köyliön osastolla pysytään hakelämmityksessä (taulukko 4 ja taulukko 5), eikä tiedossa ole kustannuksiltaan suuria muutoksia. Normaalia kunnossapitoa ja lämpölaitoksen ehostusta on jatkossakin, mutta ei olennaisia muutoksia. Erkki Suonperä kertoo hakelämmityksen olevan hyvä lämmitysjärjestelmä, joka kyllä maksaa itsensä takaisin pitemmän ajan kuluessa. (Suonperä 2006.) TAULUKKO 4. Köyliön osaston lämmityskulutus ja -menot vuonna Kulutus yhteensä vuonna 2005 Kulutettu määrä: Hinta: Öljyä l ,54 Haketta i-m ,50 Menot yhteensä ,04

20 TAULUKKO 5. Köyliön osaston lämmityskulutus ja -menot vuonna Kulutus yhteensä vuonna 2006 Kulutettu määrä: Hinta: Öljyä l ,84 Haketta i-m ,00 Menot yhteensä ,84 4 HAKKEEN HANKINTA LÄMPÖLAITOKSEEN 4.1 Hakeurakoitsija Veijo Ojala Haketuksen ja hakkeen kuljetuksen lämpölaitokselle hoitaa yksityinen urakoitsija. Toimitus kilpailutettiin ja hakeurakoitsijaksi valittiin paikallistuntemuksen ja ammattitaidon ansiosta Veijo Ojala. Hänellä on pitkän ajan kokemus haketuksesta, ennen omaa yritystään hän työskenteli VAPO:lla. Valtaosan puusta Ojala hankkii Metsänhoitoyhdistyksiltä ja osan yksityisiltä metsänomistajilta. Lähinnä hän käyttää haketukseen lahokuitua ja pystykuivaa puuta, mutta myös harvennuspuuta sekä latvoja käytetään jonkin verran (kuva 8). (Ojala 2003.) KUVA 8. Ojalan hakkurissa puhallustorvi on suunnattu enemmän ylöspäin ja putken päässä on sykloni, jolloin autokuorman täyttö onnistuu hyvin.

21 16 Ojala kuljettaa hakkeen vankilan ulkosiiloon kuorma-autollaan, jonka täysi kuorma on 102 i-m 3 (auton kyytiin mahtuu 36 i-m 3 ja perävaunuun 66 i-m 3 ). Vankilan siiloon (kuva 9) mahtuu noin 100 i-m 3, kun se on täysin tyhjä. Yleensä kaksi kuormaa riittää, jolloin siilo tulee täyteen (2*36 i-m 3 ). Hakeurakoitsija täyttää siilon kaksi kertaa viikossa. (Ojala 2003.) KUVA 9. Vankilan ulkosiilo, kiekkokuljettimet ja aivan takareunassa ketjukuljetin joka vie haketta välisiiloon. 4.2 Haketus Käytössä olevia haketusmenetelmiä ovat muun muassa palstahaketus, välivarastohaketus, käyttöpaikkahaketus ja terminaalihaketus (Kainulainen 2007). Mitä tekniikkaa käytetään milloinkin, riippuu tuotantomäärästä, haketuspaikasta ja haketettavasta materiaalista. (Kainulainen 2001, 18.) Hakkilan (2000) mukaan hakkurin torven läpi puhallettu hake tuottaa tiiviimmän kuorman kuin kuljettimelta, etukuormaajan kauhasta, siilosta tai kippilavalta putoava hake. Lisäksi tulos riippuu hakkeen lentokaaresta ja etäisyydestä sekä hakkurin puhallusvoimasta. Kuorman päältä puhaltava torvi saa aikaan tiiviimmän kuorman kuin perästä puhaltava. (Alakangas 2000, 48.) Lisäksi hakekuorman tiiviyteen vaikuttavat palakokojakauman tasaisuus, hakkurin puhallusvoima, kuormaustapa ja kuljetuksen aikana tapahtunut painuminen (Kiema ym. 2005).

22 4.2.1 Käyttöpaikkahaketus 17 Käyttöpaikkahaketuksen etuna on kustannustehokkuus käsiteltäessä suuria määriä ja se soveltuu erityisesti suuriin energiantuotantoyksiköihin. Kyseisessä tavassa haketus tai murskaus tapahtuu käyttöpaikalla ja yleensä käytetään murskainta tai kiinteää ja järeää hakkuria. Käyttöpaikalla tapahtuva haketus on menetelmänä uusi ja nopeasti kehittyvä. Kaikista kannattavinta käyttöpaikkahaketus/murskaus on alle 55 kilometrin kuljetusmatkoilla. (Kainulainen 2007.) Terminaalihaketus Terminaalihaketuksessa raaka-aine kuljetetaan kaukokuljetuksena tien varresta haketuspaikalle kokopuuna kuivumaan, minkä jälkeen haketetaan. Valmis hake kuljetetaan lämpölaitokselle. Tämä haketusmuoto vaatii suuret välivarastotilat ja muun muassa Vapo Oy käyttää sitä. (Kainulainen 2007.) Veijo Ojala käyttää vankilaan toimittaessaan terminaalihaketusta. Haketuksessa puut nostetaan nosturilla ketjukuljettimelle (kuva 10), josta ne ajetaan vinosti teräpyörän sivupintaa kohden. Hake lentää putken päästä syklonin avulla suoraan alla olevan auton kyytiin. Hakekoneen nopeus on noin 1 i-m 3 / min. (Ojala 2003.) KUVA 10. Veijo Ojalalla on amerikkalaista alkuperää oleva laikkahakkuri Trelan.

23 4.2.3 Välivarastohaketus 18 Välivarastomenetelmässä haketus vaatii huolellisen organisoinnin ja tulee sitä edullisemmaksi mitä suurempi välivarasto on. Menetelmää käytetään yleisesti sekä pieniläpimittaisen puun että hakkuutähteen hakettamisessa. Välivarastohaketuksen etuna on, että se soveltuu monen kokoluokan haketoimituksiin aina maatilahaketuksesta suurimittaiseen, voimalaitoksen raaka-aineen toimitukseen. Suomessa yleisimmin käytetty välivarastohaketus vaatii kantavan ja ison varastotilan. Ennen hakettamista puutavaraa kannattaa varastoida tien varressa kuivumisen takia vähintään vuosi. (Kainulainen 2007.) Palstahaketus Palstahaketuksessa yhdellä koneella tehdään useita eri työvaiheita ja se on parhaimmillaan suurilla leimikoilla, joissa pienet siirtokustannukset. Haketettava puu tehdään hakkuiden yhteydessä suoraan palstalle kasoihin ja haketetaan konttiin (Kainulainen 2001, 18). Palstahaketuksessa ei siis tarvita erillistä metsäkuljetusta, vaan se suoritetaan samalla koneella kuin haketuskin. Menetelmää käytetään pääasiassa hakkuutähteiden haketuksessa. (Kainulainen 2007.) 4.3 Hakkurityypit Laikkahakkuri Laikkahakkuri on yleisin pienhakkurityyppi ja hinnaltaan suhteellisen edullinen. Siihen on kiinnitetty 2 4 terää säteen suuntaisesti teräpyörän sivupinnalle (kuva 11). Puut syötetään teräpyörän sivupintaa kohden vinosti. Etuna hakkurissa on hyvä puhallusteho. Terärakenne on melko arka kiville ja maa-ainekselle. Tämä hakkurityyppi soveltuu parhaiten koko- ja rankapuulle. (Kainulainen 2001, 19.)

24 19 KUVA 11. Laikkahakkurissa on kiinnitettynä 2 4 terää säteen suuntaisesti teräpyörän sivupinnalle (Sallinen 2007) Rumpuhakkuri Rumpuhakkuri on rakenteeltaan laikkahakkuria kalliimpi, siinä on 2 6 terää lieriömäisen terärummun ulkokehällä. Terätyynyn lähellä olevat syöttörullat helpottavat syöttöä. Hakkuri ei ole kovin herkkä epäpuhtauksille, ja soveltuu siksi paremmin hakkuutähteiden haketukseen. Palakoko rumpuhakkurilla on tasaisempi kuin laikkahakkurilla. (Kainulainen 2001, 19.) Ruuvihakkuri Ruuvihakkuri on pienikokoinen ja rumpuhakkuria edullisempi vaihtoehto. Se vaatii paljon vääntömomenttia, mutta hakettaa hyvin oksatonta rankaa ja pintalautaa. Terä on kiinnitetty pyörivään akseliin, vaaka-asentoon (Kainulainen 2007; Kainulainen 2001, 20.) 4.4 Hakkeen hinnan määrittely Hakkeen hinta määräytyy tapauskohtaisesti eri alueilla ja laitoksilla. Hakeurakoitsijan etu on toimittaa mahdollisimman kuivaa haketta, sillä hake hinnoitellaan vähentämällä kuiva-aineen energiasisällöstä veden höyrystämiseen kuluva energia (Alanen 2001, 40). Vaihtelua hintaan aiheuttavat muun muassa erot energiapuun hankintalähteissä ja hankinnan organisoinnissa. (Kukkonen 1993, 17.) Haketuksen veroton hinta vankilaan vuonna 2003 oli omista puista 3 / i-m 3, sisältäen haketuksen ja siiloon ajon. Puutavaran, haketuksen ja siiloon ajon sisältävän haketuksen hinta, samana vuonna, oli 11 / i-m 3. Vuonna 2006 haketuksen veroton hinta vankilaan oli 14 / i-m 3, joka sisälsi puutavaran, haketuksen ja siiloon ajon. (Suonperä 2006.)

25 5 YKSITYISET TALOUDET Tutkimuksen lähtökohta ja aineisto Lounais-Suomen Metsäkeskuksen energianeuvoja Jussi Somerpalon mukaan yli kolmannes isoista tiloista käyttää hakelämmitystä. Etenkin Varsinais-Suomen maatiloilla hakelämmitys yleistyy, sillä öljylämmitykseen verrattuna ovat polttoainekulut yli puolta pienemmät. Juuri polttoainesäästöjen ansiosta lämpökeskuksen investointien kuolettamiseen menee vain 5 10 vuotta. (Hakelämmitys yleistyy maatiloilla 2007.) Arvioiden mukaan Suomessa on tulisijoja noin 2,2 miljoonaa. Näistä 1,2 miljoonaa on omakotitaloissa, 0,8 miljoonaa vapaa-ajan asunnoissa ja 0,2 miljoonaa rivitaloissa. (Alakangas 2005.) Maaseudun kannalta kotimaisen puun energiakäytöllä on merkitystä tilojen polttoaineena sekä energiapuun ja hakkeen myynnistä syntyvien ansioiden ja työn tarjoajana (Kukkonen 1993, 49). Öljyn nopeasti kohonneen hinnan myötä hakkeen käyttö on yleistynyt maatiloilla paljon. Arviolta hakkeella lämmitetään jo tilaa (Solmio 2005). Pienissä lämpökeskuksissa käytetään metsähaketta lähes miljoona kuutiometriä, mikä vastaa megawattituntia (Alakangas 2005). Hakelämmitykseen on päätynyt useita kuntia ja kaupunkeja erityisesti Lounais- Suomen alueella (liitteet 1 6). Eniten hakelämmitystä käytetään maatiloilla. Kyselytutkimus suunnattiin Lounais-Suomen alueelle, kuudelle yksityiselle taloudelle, joilla on käytössä hakelämmitys. Kyselytutkimus tapahtui puhelimitse tammikuussa Kotitaloudet valittiin satunnaisesti, tämä tapahtui ketjureaktio-tyyppisesti. Jokaiselta hakelämpötaloudelta tiedusteltiin, onko tiedossa joku muu, jolla on käytössä hakelämmitys. Näin kyselyyn tuli sekä hakeyrittäjänä toimiva että tavallisia hakelämmön käyttäjiä.

26 21 KYSYMYKSET 1. Lämmitettävän pinta-alan koko ja polttimen teho. 2. Mikä lämmitysmuoto oli ennen hakelämmitystä? Miksi? 3. Miksi siirryttiin hakelämmitykseen? 4. Onko ollut ongelmia hakelämmityksen kanssa? Jos on, minkälaisia? 5. Onko ollut tyytyväinen hakelämmitykseen? Mitä etuja/hyötyjä on havainnut? 6. Mistä poltettava hake hankitaan? 7. Onko tulevaisuudessa tiedossa muutoksia? Jos on, niin mitä? Maatilojen hakejärjestelmien hyvä toimivuus edellyttää rangoista tehtyä kuivahkoa haketta. Rankahakkeessa ei ole oksia, neulasia tai lehtiä. Gumsen mukaan tällaista tasalaatuista haketta vaativat erityisesti pienitehoiset hakepolttimet. Uusiin yli 100 kw:n lämpölaitoksiin käy kokopuuhake. (Knuuttila 2003, 57.) 5.2 Tulokset Yksityistalouksille esittämiin kysymyksiin tuli melko samankaltaisia vastauksia. Lämmitettävän pinta-alan koko vaihteli m 2. Lämmitettävään alueeseen kuului asuinrakennuksen lisäksi muun muassa konehalleja ja karjarakennuksia. Kaikki haastattelemani tilat olivat maatiloja. Luokittelussa pieniksi kohteiksi luetaan, alle 300 kw ja suuriksi kohteiksi kw (Alanen & Soini 2001, 24 25). Hakelämmittimen tehot olivat 30 kw:sta aina 800 kw:n. Tämä oli tietysti suoraan verrannollinen lämmitettävään pinta-alaan (kuvio 1).

27 22 m 2 /kwh vastaajat ala (m²) kwh KUVIO 1. Lämmitettävä ala ja hakelämmittimen teho. Vastanneista neljällä kuudesta oli ollut lämmitysmuotona puu ennen hakelämmitystä. Klapien pilkkominen ja niillä lämmitys oli erityisen tuttua vastanneille. Kahdella kuudesta oli ollut käytössä öljylämmitys (kuvio 2) ennen hakelämpöön siirtymistä. KUVIO 2. Ennen hakelämpöä käytössä ollut lämmitysmuoto. Syyksi hakelämmitykseen siirtymiseen lähes kaikki sanoivat hinnan, lisäksi neljä vastanneista painotti lämmityksen vaivattomuutta. Metsien kunnossa pysymistä arvostet-

28 tiin myös yhtenä syynä, lisäksi oli muita henkilökohtaisia syitä, kuten perinteet, ja niin sanottuja pakottavia tarpeita (kuvio 3). 23 KUVIO 3. Miksi päädyttiin hakelämmitykseen. Ongelmien osalta vastanneet sanoivat alun olevan säätöjen hakemista, mutta kaiken kaikkiaan suurempia ongelmia ei ole esiintynyt (kuvio 4). Hakkeen laadusta aiheutuvat takapalot mainittiin. Puhtaan hakkeen polttamisessa ei ole ongelmia, ainoastaan rakennusjätteen poltto tuottaa suuremman palakokonsa vuoksi jonkin verran ongelmia. Kuusi vuotta sitten, yhdellä vastanneista, oli talvella esiintynyt hälytyksiä toistuvasti. Nämä olivat aiheutuneet hakkeen jäätymisestä ja sähkökatkoksista. KUVIO 4. Ongelmat joita on ollut hakkeella lämmitettäessä.

29 24 Vastanneista kaikki olivat tyytyväisiä hakelämmitykseen (kuvio 5). Hakelämmityksen eduiksi mainittiin muun muassa taloudellisuus ja hinta, metsänhoitotöiden ajallaan teko, pitkälle automatisoitu lämmitin, vaivattomuus ja lämmitysmuodon siisteys. Haastatellut olivat myös tyytyväisiä hakelämmittimen tehoon. tyytyväisyys 100 % vaivattomuus 40,20 % taloudellisuus, hinta metsän hoitotöiden teko hyvätehoinen pitkälle automatisoitu 20,10 % 13,40 % 13,40 % 13,40 % KUVIO 5. Hakelämmityksellä saadut edut. Haastatelluista viidellä kuudesta puut tulevat omasta metsästä ja haketuksen hoitaa ulkopuolinen hakeyrittäjä (kuvio 6). Yksi vastanneista ostaa puut eräältä firmalta ja hakettaa ne itse, samalla hän toimii myös hakeyrittäjänä. Yksi haastatelluista kertoi käyttävänsä hakkeen lisäksi palaturvetta ja viljaa. KUVIO 6. Mistä puut ja hake saadaan lämpölaitokseen.

30 25 Hakelämmityksen tulevaisuudesta kysyttäessä, muutoksia ei ollut tiedossa yhdelläkään vastanneista, lukuun ottamatta mahdollisia rikkoutumisia ja niistä aiheutuvia korjauksia. Kaksi vastanneista kertoi hakelämmittimen tehon olevan tarpeeksi suuri mahdollisiin rakennusten laajennuksiin. 5.3 Tulosten tarkastelua Lämmitysmuodon valinta on aina tilakohtainen ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Maatilakokoluokassa hakelämmitys on hyvin varteenotettava vaihtoehto, eritoten jos haketettava puu saadaan omista metsistä. Yksikään haastatelluista ei haikaillut työläämmän klapihomman perään. Vastauksista voidaan päätellä, että hakelämpöön siirtyneet taloudet ovat olleet tyytyväisiä valintaansa pienistä alkuvaikeuksista huolimatta. Muutama haastatelluista oli jo ennakoinut lämpölaitoksen koolla mahdollisia tulevia laajennuksia. Vaikka alkukustannuksiltaan hakelämpö on öljyä puolet kalliimpi, tulee hake silti edullisemmaksi. Omasta metsästä hankittu hakelämpö lisää tilan kannattavuutta ja hakelämmitys maksaa itsensä takaisin jo 5 10 vuoden kuluessa. Pitkälle automatisoituna lämmitysmuotona hake tarjoaa melko vaivattoman ja helpon tavan huolehtia kiinteistöjen, konehallien ja karjarakennusten lämmityksestä. Hakelämmittimen huoltotarve on vähäinen ja tämän päivän polttotekniikka on pitkälle kehittynyttä ja ympäristölle ystävällistä. Täysin vaivaton ei ole hakelämmityskään, kuluvia osia on vaihdettava ja jonkun on tuotava hake siiloon. Haastatteluissa ilmeni useita hyviä puolia hakkeella lämmitettäessä. Suurin hakelämmityksestä saatava hyöty on sekä metsänhoidollinen että taloudellinen. Rahat jäävät oman valtakunnan rajojen sisälle ja metsät tulee hoidettua, kun pystykuivat ja latvat ym. käytetään hyödyksi. Energiapuun hankinta on metsänhoidollisesti tärkeää ja kustannukset vähenevät kotimaista polttoainetta käytettäessä. Harvennetut metsät kasvavat paremmin. Mahdolliset myyntitulot hakeyrittäjille ja energianhuollon varmuus ovat vahvoja valtteja hakelämmössä.

31 6 POHDINTA 26 Kuiton (2003,13) mukaan Euroopan unioni on päättänyt kaksinkertaistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön, kolminkertaistaa bioenergian käytön ja kymmenkertaistaa bioenergian käytön vuodesta 1995 vuoteen 2010 mennessä. Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian määrä vähintään 50 %:lla. (Knuuttila 2003, 13.) Tänä päivänä lämmitysjärjestelmältä halutaan helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Hakelämmitysjärjestelmät ovatkin kehittyneet pitkälle automatisoiduiksi ja hyvin toimiviksi. Laadukas lämmitystyö ja hallittu polttoaineenhankinta hoituu lämpöyrittäjien työnä. (Suonperä 2006.) Tietokoneiden avulla lämmitys on pitkälle automatisoitua, mikä lisää hakkeen käyttömahdollisuuksia. Kaukovalvonta ja -säätö ovat mahdollisia, hälytykset saadaan ohjattua mihin vaan ja näin ollen lämmityksestä on tullut entistä vaivattomampaa. Hälytyksiä voi tulla savukaasun lämpötilasta ja menovedestä sekä polttoaineen syötöstä. Lisäksi tulipalo-, vesivuoto-, polttoainemäärä- tai kiertovesipumppu voi aiheuttaa hälytyksen. (Airaksinen & Puhakka 2001, 37.) Lämpöyrittäjät käyttivät 2002 lämmöntuotannossaan i-m 3 kiinteitä puupolttoaineita. Tästä määrästä oli metsähaketta i-m 3. Lisäksi polttoaineena käytettiin pala- ja jyrsinturvetta, sekä viljaa. (Solmio 2003, 21.) Hakelämpö on kilpailukykyinen lämmitysmuoto verrattaessa öljyyn tai sähköön. Öljyn hinnan jatkuva nousu on herättänyt maataloudet ja uudisrakentajat etsimään eri lämmitysmuotoja ja vertailemaan hakkeen hintaa muihin lämmitysmuotoihin nähden. Kiinnostus hakelämmitykseen on kasvanut entistä enemmän paikkakunnille valmistuneiden lämpölaitosten myötä. Ihmiset haluavat yhä enemmän lämmitysjärjestelmältään mukavuutta, vaivattomuutta ja energiaystävällisyyttä. Siksi ollaan myös valmiita panostamaan hakelämmitysmuotoon. Puu sopii polttoaineeksi niin kerrostaloihin, maatalouksiin, yksityiskoteihin kuin teollisuudenkin energiantarpeisiin ja kaukolämmöksi.

32 27 Puuenergiaa arvostetaan ja sen lisäämisen mahdollisuudet ovat hyvät. Suomessa käyttö on jo melko laajaa ja tehokasta, silti käytämme hyväksi vain murto-osan metsästä saatavasta raaka-aineesta, joka ei kelpaa teollisuuteen. Hakkeen energiakäytöllä on erityisen suuri merkitys paikallisella tasolla, kuten kuntien aluelämpölaitoksissa, kiinteistöissä ja maatiloilla. Hakkeen ja muun puuenergian käytön edistämiseen auttavat hakkeen kilpailukyvyn paraneminen sekä taloudellinen tuki ja neuvonta puun polttamisen eduista ja hyödyistä. Hakkeen käyttöä edesauttavia tukia ovat muun muassa korjuu-, haketus- ja investointituet. Puuenergian käyttö lisää alue- ja yritystaloutta, laitevalmistusta ym. Samalla helpottuu nuorten metsien hoito, ympäristönsuojelu ja maaseudulle saadaan lisää työpaikkoja lämpöyrittäjyyden myötä. Puun hankintaketjut ovat tänä päivänä entistä tehokkaammat ja metsänomistajilla on mielenkiintoa tarjota energiapuuta markkinoille. Puun käyttö korvaavana polttoaineena pienentää fossiilisten polttoaineiden rikkidioksidi, typpioksidi ja erikokoisten hiukkasten päästöjä. Puupolttoaineilla pystytään korvaamaan sellainen energiantuotanto, jossa käytetään ympäristölle selvästi vahingollisempia fossiilisia polttoaineita. Puu on ennen kaikkea merkittävä energianlähde, jota voidaan hyödyntää lämmön lisäksi sähköntuotannossa. Puuenergian käyttö on yksi merkittävimmistä keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä. Haketus edistää puhtaan kotimaisen energian käyttöä. Huolimatta metsähakkeen rajallisesta saatavuudesta, mikä johtuu korjuun heikosta kannattavuudesta ja metsäkoneyrittäjä-pulasta, mitä todennäköisimmin puun energiakäyttö tulee lisääntymään erityisesti maatiloilla ja yksityisillä kiinteistöillä. Käytön lisääntymistä edesauttavat ympäristövaikutusten merkitys ja hakkeelle myönteiset hintavaihtelut. Monista eduistaan huolimatta lisätietoja hakelämmityksestä, kannattavuudesta ja muista ominaisuuksista tarvitaan tulevaisuuden lämmitysmuotona. Tänä päivänä on entistä enemmän kysyntää puuenergianeuvojan palveluille. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja kytkeytyy suuresti työelämään ja erityisesti paikallistalouteen. Oman oppimisen kannalta tärkeitä olivat uudet näkökulmat hakelämmitykseen. Hakelämmityksellä ei ole yhtä hyviä menestymismahdollisuuksia, kuin esimerkkitapauksessa, jos hakeyrittäjätoimintaa ei löydy tarpeeksi läheltä lämpölaitosta. Vain murto-osa hakettaa itse vaikka puut tulisivatkin omista metsistä. Lämpöyrittä-

33 28 jätoimintaan tulisi metsäalan organisaatioiden panostaa entistä enemmän kouluttamalla, kampanjoimalla ja tukemalla. Tulevaisuudessa hakelämpöä koskevia lisäselvityksiä ja laskelmia olisi hyvä tehdä. Kuitenkin jo nyt on hakelämmitys osoittanut kannattavuutensa ja kestävyytensä verrattaessa fossiilisiin polttoaineisiin. Kokeilujen ja erehdysten kautta opitaan ja niistä se käytännön tieto taito hakelämmön käyttöön saadaan.

34 LÄHTEET 29 Airaksinen, Leevi & Puhakka, Asko Laitoksen käyttö ja huolto. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Alakangas, Eija (toim.) Puupolttoaineiden pientuotanto ja käyttö panostusalue. Vuosikatsaus PDF-dokumentti. VTT Prosessit. Teknologiakatsaus 185/ nttiarkisto/. Päivitetty Luettu Alakangas, Eija Puu polttoaineena. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Alakangas, Eija Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. VTT tiedotteita Espoo: Otamedia. Alanen, Veli-Matti Hakkeen poltto. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Alanen, Veli-Matti & Soini, Risto Laitoksen suunnittelu. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Gumse, Seppo-Ilmari Teoksessa Knuuttila, Kirsi (toim.) Puuenergia. Jyväskylä: Gummerus. Hakelämmitys yleistyy maatiloilla WWW-dokumentti. YLE, Turun Radio.http://lotta.yle.fi/rswebtku.nsf/sivut/uutisaihe?opendocument&pageid=Content633 7C. Päivitetty Luettu Holopainen, Reijo Biokuume nousee Suomessa. MetsäTalous Forestry 7, 14. Junkkari, Tuomo & Kujansuu, Juha Köyliön varavankila suovankilasta ja sotaleiristä teollistuneeksi avovankilaksi. Vammala: Kirjapaino Oy. Kainulainen, Seppo Energiapuun korjuu, Haketus. WWW-dokumentti. aikka.htm. Ei päivitystietoa. Luettu Kainulainen, Seppo 2001.Haketus. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Kiema, Marko, Pasanen, Kari & Parviainen, Juha. Bioenergian logistiikka WWW-dokumentti. wj:envi.uku.fi/ienvi2/files/ienvi2_biolog_loppuraportti.pdf+hakkeen+laatuominais uudet&hl=fi&ct=clnk&cd=3&gl=fi. Ei päivitystietoa. Luettu Knuuttila, Kirsi (toim.) Puuenergia. Jyväskylä: Gummerus.

35 30 Kuitto, Pekka-Juhani Teoksessa Knuuttila, Kirsi (toim.) Puuenergia. Jyväskylä: Gummerus. Kukkonen, Timo Metsästä energiaa tutkimus puun energiakäytöstä. Helsingin Yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Köyliö-opas Viides uusittu painos. Lions Club Köyliö ry. Metsäkeskus WWW-dokumentti. Ei päivitystietoa. Luettu Motiva Oy - Hake WWW-dokumentti. annossa/hake.html. Päivitetty Luettu Ojala, Veijo Haastattelut Yksityinen hakeyrittäjä. Köyliö. Oravainen, Heikki Puulämmitys suurkiinteistöissä. PDF-dokumentti. AL- TENER projekti BIOHEAT II VTT prosessit. Ei päivitystietoa. Luettu Sallinen, Tiina Energiapuun korjuu, laikkahakkuri. GIF-kuva. hakkuri_piirros.gif. Ei päivitystietoa. Luettu Satakunnan vankila WWW-dokumentti. Ei päivitystietoa. Luettu Siponen, Tuomo Metsähakkeen käytön aluetaloudelliset vaikutukset. Teoksessa Puhakka, Asko, Alakangas, Eija, Alanen, Veli-Matti, Airaksinen, Leevi, Soini, Risto, Siponen, Tuomo & Kainulainen, Seppo Hakelämmitysopas. Helsinki, Joensuu. Solmio, Harri TTS: työtehoseuralta opas hakelämmityksen paloturvallisuudesta Maatilojen hakelämmityksen paloturvallisuusopas. Työtehoseuran raportteja ja oppaita s. Päivitetty Luettu Solmio, Harri Lämpöyrittäjät metsähakkeen käyttäjinä. Teho 4, 21. Suonperä, Erkki Haastattelut Konemestari. Satakunnan Vankila, Köyliön osasto. Vesisenaho, Tero Teoksessa Knuuttila, Kirsi (toim.) Puuenergia. Jyväskylä: Gummerus.

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Jari Korhonen Jukka Lintu HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.5.2006 Tekijä Jukka Lintu Jari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Metsäkeskukset. Juha Hiitelä

Metsäkeskukset. Juha Hiitelä Metsäkeskukset Päätoimittaja: Toimitusryhmä: Taitto: Kannen kuva: Takakannen kuva: Painatus: ISBN: Juha Viirimäki Urpo Hassinen, Juha Hiitelä, Veli-Pekka Kauppinen, Esa Koskiniemi, Pekka Moilanen, Jussi

Lisätiedot

Opinnäytetyö Kevät 2008 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma

Opinnäytetyö Kevät 2008 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Rintamäki Jussi Lämmönostajien asiakastyytyväisyyskysely lämpöyrittäjien toiminnasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueella 2008 Opinnäytetyö Kevät 2008 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri Metsä-

Lisätiedot

Hakkuutähteiden kokonaistaloudellinen korjuu metsänhoitoyhdistys Järvi-Savossa

Hakkuutähteiden kokonaistaloudellinen korjuu metsänhoitoyhdistys Järvi-Savossa Taina Väisänen Hakkuutähteiden kokonaistaloudellinen korjuu metsänhoitoyhdistys Järvi-Savossa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.2.2009 Tekijä

Lisätiedot

KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Suunnittelu ja toteutus Juhani Koskinen Opinnäytetyö Joulukuu 2006 Luonnonvara-ala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 22.12.2006 Tekijä(t) KOSKINEN,

Lisätiedot

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinot Mustiala 18.5.2009 Juho Ylijoki OPINNÄYTETYÖ Maaseutelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka SIPOLA, JUUSO

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Hausjärvi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN JALOSTUSARVON NOSTAMINEN ERI KUIVAUSMENETELMILLÄ

METSÄHAKKEEN JALOSTUSARVON NOSTAMINEN ERI KUIVAUSMENETELMILLÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Mekaanisen puunjalostustekniikan opintosuunta METSÄHAKKEEN JALOSTUSARVON NOSTAMINEN ERI KUIVAUSMENETELMILLÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan osasto DIPLOMITYÖ ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 Tarkastajat: Professori Risto Tarjanne TkL Veli-Matti Mäkelä Ohjaaja: M.Sc. (eng.)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Tekniikka Pori Energiatekniikan koulutusohjelma 2009 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Lehtikangas, Tuulia

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Mikko Mäntynen POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.3.2008 Tekijä Mikko Mäntynen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN. Opinnäytetyö Talotekniikka

Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN. Opinnäytetyö Talotekniikka Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.4.2009 Tekijä(t) Joni Koistinen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden osasto Diplomityö Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Työn tarkastajat: Professori Tuomo Kässi Professori

Lisätiedot

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla Aaltoyliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Markus Nurmiainen 2010 Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa

Lisätiedot

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Lappeenranta Prosessitekniikan koulutusohjelma Matti Karppinen Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa

Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa 2012 Puun polttoainekäyttö pienissä aluelämpölaitoksissa MARTTI HÄRKÖNEN KPAMK, CENTRIA tutkimus ja kehitys 1 ALKUSANAT Tämä hakelämmitysraportti on laadittu yhteispohjoismaisen EU-Bothnia-Atlantica -

Lisätiedot

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Motiva Oy Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot