TULEVAISUUDEN INNOVATIIVINEN METALLITEOLLISUUS (TIME)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN INNOVATIIVINEN METALLITEOLLISUUS (TIME)"

Transkriptio

1

2 TULEVAISUUDEN INNOVATIIVINEN METALLITEOLLISUUS (TIME) ALUE: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso AIKA: TOIMENPITEET: Koulutus ja konsultointi RAHOITUS: Budjetti 0,755 M + 0,3 M ELY-Keskus + ESR 0,6 M Elinkeinoyhtiöt ja kunnat 57 k Yritykset palkkoina 0,21 M Yritykset rahana 0,1 M Projektin tavoitteena on parantaa Kaakkois-Suomen alueen teknologiateollisuuden kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja niiden henkilökunnan osaamista sekä nostamalla yritysten suunnittelu- ja valmistustekniikan tasoa kehittämis- ja koulutushankkeiden avulla. 60 YRITYSTÄ, 330 HENKILÖÄ, 2100 HENKILÖTYÖPÄIVÄÄ, 25 TYÖPAIKKAA

3 PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ - Projektin toteutus eteni projektisuunnitelman mukaisesti. - Kehittämis- ja koulutushankkeissa oli mukana 78 (p.o. 60) yritystä ja useita paikallisia oppilaitoksia - Yritysten mukaan saamisessa ei ollut ongelmia - Yhteistyö eri tahojen (yritykset, ammattiliitot, rahoittajat, oppilaitokset, muut projektit ym) kanssa toimi erittäin hyvin. -Erityisen hyvin yhteistyö toimi ohjausryhmän ja koulutussuunniteluryhmän yritys- ja ammattiliittoedustajien kanssa -Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kanssa oli varsin selkeää, sillä LUT oli hankkeessa vastuullisena toteuttajana ja yhteistyötahot toivat hankkeeseen osaamista ja markkinointiapua

4 Tilanne: 1. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI -Viestintäsuunnitelma: esitteet, sähköposti, internet, lehdistötiedotteet lehtijutut, tiedotustilaisuudet -Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat lokakuu Yrityskohtaiset esittelyt jatkuneet -2*Nelosen uutisissa 2. ALKUSELVITYS - Tehtiin 47 yritykseen (25 tuttua yritystä ja 22 tuntematonta) alkuselvityksiä tehtiin 22 yritykseen. 3. YRITYSTEN VALINNAT Yrityksiä mukana yht. 78. Yrityksistä 47 sijaitsi Etelä-Karjalassa ja 31 Kymenlaaksossa.

5 4. TUNNUSLUVUT: Käytettäviä tunnuslukuja olivat talouslukujen (liikevaihto, liikevoitto, maksuvalmius) lisäksi toimitusvarmuus, reklamaatioiden määrä, sisäisten poikkeamien määrä, syntyvän jätteen määrä, koneiden käyttösuhde, tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus ja sairauspoissaolojen määrä, ym. Käytettyjen mittareiden seurannassa todettiin, että näillä tunnusluvuilla saadaan oikeaa tietoa yritysten toiminnan kehittymisestä. 5. YRITYSKOHTAISET KOULUTUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET: - Kehittämisselvityksiä tehty 6.

6 5. Yrityskohtaisten koulutus-, kehittämis- ja projektisuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen Yritysten koulutus- ja kehittämishankkeet kohdistuivat seuraaville osa-alueille: 5.1. Yrityskohtainen koulutus Yritys (-ryhmä)kohtaisia koulutuksia järjestettiin 18 yrityksessä. Koulutukset kohdistuivat seuraaville aihealueille: - yrityksille uusien materiaalien hitsaus: titaanin hitsauskurssi, 2 yritystä 10 henkilöä, luennot 10 henkilötyöpäivää ja harjoittelu 10 henkilötyöpäivää. - painelaitevalmistuksen aloittamiseen: 3 yritystä, 11 hlö, 16 henkilötyöpäivää - hitsauksen laadunhallinta ja laaduntuottokyvyn parantaminen: 15 yritystä, 152 hlö, 263 henkilötyöpäivää. - työstökoneiden ohjelmointi: 4 yritystä, 17 hlö, 85 henkilötyöpäivää

7 5.3. Ympäristöasiat Ympäristöasioiden kehitysprojekteja tehtiin 4 yrityksessä. Yrityksissä toteutettiin ympäristöasioiden riskikartoitus, jonka pohjalta keskityttiin suurimpien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Näin vähennettiin syntyvää jätettä sekä sähkön ja veden kulutusta. Myös päästöt ilmaan vähentyivät. Kemikaalien käytössä siirryttiin vähemmän vaarallisten/ympäristöä kuormittavien aineiden käyttöön. Myös kemikaalien maahanvalumisvaaraa pienennettiin. Projektien lopputuloksena oli ISO mukainen ympäristöjärjestelmä. 5.4 Laadunhallinta Laadunhallintaprojekteja toteutettiin 21 yrityksessä. Laadunhallintaprojekteissa verrattiin yritysten hitsaustoimintaa ISO ja muuta toimintaa ISO standardeihin. Lisäksi huomioitiin EN vaatimukset kantavien metallirakenteiden valmistuksessa. Vertaamisen jälkeen toimintaprosessit kuvattiin ja ohjeistettiin. Lopputuloksena syntyi ISO 9001-, ISO ja EN standardien mukainen laadunhallintajärjestelmä. 5.5 Liiketoiminnan suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma tehtiin kolmeen yritykseen ja niitä päivitettiin vuosittain. Suunnitelmien toteutuminen oli varsin vaikeaa, sillä maailmanlaajuinen taloustilanteen raju vaihtelu aiheutti ennustettavuuden heikkenemistä.

8 5.6 Tuottavuus Useimmilla projekteilla tähdättiin tuottavuuden parantamiseen, joka saatiin aikaan toimintaprosesseja tehostamalla (esim. ISO 9001 tai/ja ISO ) ja/tai tehokkaammilla tuotantokoneilla (robotisointi, automatisointi). 5.7 Kehittämisselvitys Yritysten lyhyen- ja pitkän aikavälin laajoja kehittämissuunnitelmia tehtiin 7 yritykseen.

9 6. KANSAINVÄLISET HITSAUSKOULUTUKSET JA LIIKETOIMINTAKOULUTUS: -Kansainvälisiin hitsausasiantuntijakoulutuksiin osallistui projektialueelta 39 henkilöä 33 yrityksestä. Lisäksi projektin kanssa yhteistyössä suunnitellulle IWS-kurssille osallistui alueelta TE-toimiston rahoituksella 10 hlö. Lisätarvettakin olisi ollut varsin paljon mutta taloustilanteesta johtuen osallistujien saaminen oli vaikeaa.

10 7. Yleisten koulutustilaisuuksien järjestäminen Liiketoiminnan tulevaisuuskoulutuksen yritysjohtajista ja ammattiliittojen edustajista koostuva suunnitteluryhmä kokoontui 7 kertaa. Kokoontumisten tuloksena syntyi varsin kattava liiketoimintaa käsittelevä koulutuspaketti. Kurssille ilmoittautui 15 henkilöä mutta osa ilmoittautuneista ei koskaan edes aloittanut kurssia työesteiden takia. Kurssissa oli 15 lähikoulutuspäivää. Osallistujia oli keskimäärin 8 hlö/kerta. Yritysten palkanlaskijoille järjestettiin yhteistyössä Teknologiateollisuus r.y.:n ja Metallityöväen Liitto r.y.:n kanssa yhden päivän mittainen seminaari. Seminaariin osallistui 32 henkilöä. Työvoiman vuokrausta käsittelevä seminaari järjestettiin yhteistyössä Teknologiateollisuus r.y.:n ja Metallityöväen Liitto r.y.:n kanssa. Osallistujia oli 27.

11 8. Tarvittavien valmistusmenetelmien ja teknologioiden kehittäminen ja kyseisen teknologian siirtäminen yritysten käyttöön Valmistusmenetelmä- ja teknologiakehityshankkeita tehtiin 5 yrityksessä. Hankkeet keskittyivät hitsauksen tehostamiseen automaatioastetta nostamalla. Yritys 1: alettiin käyttää orbitaalihitsausta. Hitsauksen ylösajossa auttoi LUT:n tutkija, joka selvitti käytettävät parametrit ja ohjeisti työt. Yritys 2: tuotteen hitsauksessa oli ollut sekä laadullisia ongelmia että tuottavuusongelmia. Korvattiin hidas tig-hitsaus mag-hitsauksella. LUT:n tutkija teki hitsauskokeita ja selvitteli käytettävät lisäaineet ja hitsausparametrit sekä koulutti tekijöitä. Yritys 3: tuotteiden laadun parantaminen ja valmistuksen läpimenon nopeuttaminen osien valmistustarkkuutta parantamalla. LUT:n tutkija auttoi uusien laitteistojen sisäänajossa ja käyttöön otossa. Yritys 4: tuottavuuden parantaminen jauhekaarihitsauksen lisäämisellä. Projektipäällikkö avusti yritystä kehittämään jauhekaarihitsaustaan. Yritys 5: olemassa olevan orbitaalihitsauslaitteiston käyttöönotto. LUT:n tutkijan yrityksessä 1 saamat kokemukset hyödynnettiin myös tässä yrityksessä.

12 9. Alihankkijaverkostoitumiseen tähtäävät toimenpiteet Verkostoitumista tehtiin suunnittelemalla ja toteuttamalla yrityksille yhteisiä koulutuksia. Alihankintamessuille osallistuttiin vuosina eteläkarjalaisten yritysten ja yrityspalvelujen yhteisellä osastolla. Myös yliopiston näyttelytila oli kyseisen osaston yhteydessä. Osallistuvia yrityksiä oli 10. Verkostoitumishankkeita toteutettiin yhdessä Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen kanssa Älykkäät koneet klusterin ja Meriklusterin Vetomo- ja Greenline 2012-projekteissa. Näihin kaakkoissuomalaisia yrityksiä osallistui 16 kpl.

13 10. Tiedotetaan ja koulutetaan yrityksiä ja sidosryhmiä ymärtämään rakennustuoteasetuksen 305/2011/EC edellyttämän CE-merkinnän vaatimukset Yleisiä tiedotus-/koulutustilaisuuksia järjestettiin kolme (Lappeenranta, Kotka, Kouvola). Niihin osallistui 168 henkilöä. Metallityöväen liitolle järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta. Toiseen osallistui 52 luottamusmiestä eri yrityksistä ja toiseen 28 aluetoimitsijaa ja Helsingin alueen toimihenkilöä. Projektissa luotiin Euroopan ensimmäinen sertifioitu teräsrakentamisnormit täyttävä laadunhallintajärjestelmä koulutuksineen Pektra Oy:n. Tämän ensimmäisen sertifioinnin yhteydessä akkreditoitiin myös Suomen ensimmäinen metallirakenteiden CE-merkintää valvova ilmoitettu laitos (Inspecta Sertifiointi Oy). Alkuselvityksiä tehtiin 22 yrityksessä, jotka aikovat jatkossakin toimia teräsrakentajina. Näistä yrityksistä 20 aloitti laadunhallintajärjestelmän luomisen ja henkilöstön koulutuksen. Näille yrityksille järjestettiin 10 yhteistä koulutustilaisuutta (yhteensä 30 tuntia). Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 24 henkilöä/kerta.

14 11. Palautteen kerääminen Koulutustilaisuuksista kerättiin palautetta Webropol-järjestelmällä. Palaute oli erittäin positiivista (vastausten keskiarvo yli 4, kun maksimi on 5) ja vastaavia koulutuksia toivottiin lisää. 12. Raportointi Raportointi tehtiin rahoittajien edellyttämin aikavälein.

15 PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Rakennustuoteasetuksen edellyttämää metallirakenteiden CE-merkintää varten luotiin koulutus- ja konsultointimenettely, jonka perusteella Euroopan ensimmäinen EN mukainen sertifiointi myönnettiin.

16 ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteutuksen ongelmana oli vallitseva huono taloudellinen tilanne, jolloin yritykset eivät olleet valmiit osallistumaan mihinkään "ylimääräiseen Yritysten henkilöstöä kyllä ilmoittautui koulutustilaisuuksiin, mutta he eivät kuitenkaan työkiireiden takia läheskään aina osallistuneet. Toisaalta tässä tilanteessa tulivat selkeästi esiin aidosti kehittämishaluiset yritykset, jotka olivat havainneet, että nyt on oikea aika kehittää toimintaa tulevaa nousua varten.

17 HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyvänä käytäntönä on mahdollisimman monen tahon (yritykset, työmarkkinajärjestöt, rahoittajat, oppilaitokset, toiset projektit, osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt ym) asiantuntemuksen käyttäminen projektin suunnittelussa, ohjauksessa ja toteutuksessa. Projektin hallinnointikulut ovat erittäin pienet, koska projektihenkilöstö toimii kehittämishankkeissa asiantuntijoina. Tällöin projektirahoituksella saadaan toteutettua huomattavasti enemmän kehittämishankkeita, kun jos projektipäällikkö toimisi vain organisaattorina.

18 TOIMINNAN JATKUVUUS - Liiketoiminnan tulevaisuuskoulutusta on tavoitteena jatkaa myös projektin jälkeen. - Yritysyhteistyö jatkuu projektin jälkeen entistä tiiviimpänä ja laajempana, kun pk-yritysten yhteydenotto-/avunpyyntökynnys yliopistoon on madaltunut tai jopa hävinnyt. - Yhteistyötä muiden tahojen (työmarkkinajärjestöt, rahoittajat, oppilaitokset, toiset projektit, osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt ym) kanssa on ehdottomasti pystyttävä jatkamaan ja sitä tullaan jatkamaan myös projektin jälkeen. - Yritykset ja ohjausryhmäläiset toivoivat jatkohanketta

19 KIITOS MIELENKIINNOSTA

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tampereen sähköajoneuvokeskus

Tampereen sähköajoneuvokeskus 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti 31.8.2012 Sisältö 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan Tiedot... 2 3. Lomakkeen täyttäjän tiedot... 2 4. Projektin lähtökohta,

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2009 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET... 2 3.1.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteyksien kehittäminen

Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteyksien kehittäminen Sisältö 1. Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteyksien kehittäminen 1 2. Koulutuksen työelämäkytkentöjen edistäminen 6 3. Tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen 10 4. Valmiuksien edistäminen tutkimuksessa ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi 2007 2008 projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/751/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 22.11.2007

Projektin loppuraportti 22.11.2007 ESRA Projektin loppuraportti 22.11.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero LSLH/27.12.2005/rh Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Pk-yritysten kansainvälistäminen Projektikoodi S85788 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot