HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET"

Transkriptio

1 sivu 1/7 SIVUTUOTEASETUKSEN SOVELTAMISOPAS II HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikevirasto Tämä opas on tarkoitettu EY-asetuksen sovellusohjeeksi perkuujätteen ja muun kalajätteen hävittämiselle. Opas edellyttää aiempaa tarkempaa jäteastioiden merkitsemistä ja asiakirjojen täyttöä. Jätteet luokitellaan kolmeen luokkaan. Luokkaan kolme kuuluu normaali kalajäte ja luokkaan kaksi esim listeriasaastuneet tuotteet. Oppaan soveltamisperuste: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 VALVONTA 3 OMAVALVONTA 4 SIVUTUOTTEIDEN LUOKITTELU 5 LUOKAN 1 SIVUTUOTTEET 6 LUOKAN 2 SIVUTUOTTEET 7 LUOKAN 3 SIVUTUOTTEET 8 SIVUTUOTTEIDEN MERKITSEMINEN, KAUPALLISET ASIAKIRJAT JA KIRJANPITO 9 SIVUTUOTTEIDEN JATKOKÄSITTELY JA KÄYTTÖ LIITTEET I-VI 1 JOHDANTO Sivutuoteasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. 1.1 Lainsäädäntöä Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1774/2002 (jäljempänä sivutuoteasetus) tarkoituksena on luoda eläimistä saataville sivutuotteille säädöspuitteet, joiden avulla suojataan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Asetuksessa säädetään eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta, varastoinnista, esikäsittelystä, käsittelystä, käytöstä, hävittämisestä, markkinoille saattamisesta, tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta. Sivutuoteasetus tuli voimaan marraskuussa 2002 ja sitä on sovellettu sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa alkaen. 1.2 Siirtymäajat Hygienialain mukaisille laitoksille merkityksellisiä ovat seuraavat siirtymäajat: - Komission asetuksessa (EY) N:o 813/2003 entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta ja hävittämistä koskevista sivutuoteasetuksen mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä jäsenmaille on myönnetty siirtymäaikaa saakka. 1.3 Siirtymäajan soveltaminen koskien entisten elintarvikkeiden hävittämistä *** siirtymäaika on päättynyt

2 sivu 2/7 1.4 Soveltamisoppaat Sivutuoteasetuksen noudattamisen helpottamiseksi eri alojen toimijoille ja valvojille on tehty sivutuoteasetuksen soveltamisoppaita, joista löytyy luettelo tämän soveltamisoppaan liitteenä (LIITE I-VI). Tähän soveltamisoppaaseen on koottu sivutuoteasetuksesta niitä asioita, jotka koskevat eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, jäljempänä hygienialaki) mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia ja kalastusaluksia, vaikka jäljempänä kalastusaluksia ei erikseen mainittaisikaan. Tämä soveltamisopas julkaistaan myös maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarvikeviraston internet-sivuilla: ja 1.5 Tulevaa lainsäädäntöä *** 2 VALVONTA Sivutuoteasetuksen valvonnasta hygienialain mukaisissa laitoksissa ja kalastusaluksissa on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1/EEO/2003 (eläinlääkintölainsäädäntö I 16). Siltä osin kuin sivutuoteasetus koskee toimintaa hygienialain mukaisissa laitoksissa ja kalastusaluksissa, toimivaltaisia viranomaisia ovat Elintarvikevirasto, lääninhallitukset ja hygienialain mukaisesta valvonnasta huolehtivat kunnan valvontaviranomaiset siten kuin niiden toimivaltajaosta hygienialaissa säädetään. Valvojan on valvottava, että - laitoksessa noudatetaan sivutuoteasetuksessa asetettuja vaatimuksia sivutuotteiden keräämisessä, merkitsemisessä ja varastoinnissa; - laitoksesta lähetettävät sivutuotteet lähetetään asianmukaisesti merkittyinä; - kuljetusta seuraava kaupallinen asiakirja täyttää sivutuoteasetuksessa asetetut vaatimukset; ja - laitoksesta lähetetään sivutuotteita vain sivutuoteasetuksen mukaisesti lähetettävän sivutuoteluokan käsittelyyn hyväksyttyihin käsittelylaitoksiin tai muuhun lainsäädännön sallimaan määränpäähän. 3 OMAVALVONTA Hygienialain mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa omavalvontasuunnitelmaan tulee kuulua ohjelma sen varmistamiseksi, että sivutuotteet ja niiden käsittely laitoksessa täyttävät sivutuoteasetuksessa asetetut vaatimukset. Sivutuotteiden omavalvontaohjelmassa tulee olla kuvaus:(voidaan liittää myös olemassa olevaan omavalvontasuunnitelmaan - laitoksessa syntyvistä sivutuotteista ja niiden määrästä sekä luokittelusta sivutuoteasetuksen mukaisesti; - sivutuotteiden käsittelystä, merkitsemisestä ja varastoinnista laitoksessa; - mihin ja millaiseen tarkoitukseen sivutuotteet laitoksesta toimitetaan; - sivutuotteiden kuljetuksen mukana lähetettävistä kaupallisista asiakirjoista ja niiden säilytyksestä sekä - sivutuotteiden kuljetukseen käytettävästä kuljetuskalustosta - sivutuotteita koskevista mahdollisista laatuvaatimuksista (esim. mikrobiologisia tai fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset) ja näiden seurannasta Sivutuotteita varten on hyvä olla oma merkintäjärjesteläm 4 SIVUTUOTTEIDEN LUOKITTELU Sivutuoteasetuksen mukaisesti eläimistä saatavat sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella. Luokittelulla on merkitystä sivutuotteiden jatkokäsittelyssä ja hävittämisessä. Sivutuoteasetuksessa eläimistä saatavalla sivutuotteella (jäljempänä sivutuote) tarkoitetaan eläinten kokoruhoja ja ruhonosia ja tämän soveltamisoppaan lukujen 5, 6 ja 7 eläinperäisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. Huomattava on, että teurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan eri asiaa (maa- ja metsätalousministeriön lihahygieniasta antama asetus 16/EEO/2001, eläinlääkintölainsäädäntö J14 muutoksineen). Seuraavassa sivutuotteiden luokittelu on esitetty sivutuoteasetuksen mukaisesti laitostyypeittäin ja esimerkein. 5 LUOKAN 1 SIVUTUOTTEET 5.1 Luokan 1 aines liha-alan laitoksissa***

3 sivu 3/7 5.2 Luokan 1 aines maito-alan laitoksissa*** 5.3 Luokan 1 aines kala-alan laitoksissa ja kalastusaluksissa a) kalastustuotteet, jotka sisältävät eläimille kiellettyjä aineita1 b) kalastustuotteet, jotka sisältävät ympäristösaasteiden tai muiden kontaminanttien jäämiä yli lainsäädännössä sallitun tason 2 c) seos, joka sisältää luokan 1 ainesta, kuuluu luokkaan 1 2 Direktiivin 96/23/EY liitteen I ryhmän B kohdan 3 mukaiset aineet: RYHMÄ B: Eläinlääkkeet (1) ja kontaminantit 3) Muut ympäristöperäiset aineet ja kontaminantit a) Orgaaniset klooriyhdisteet, mukaan lukien PCB:t ja dioksiini b) Orgaaniset fosforiyhdisteet c) Kemialliset alkuaineet d) Sienimyrkyt (mykotoksiinit) e) Väriaineet f) Muut. 5.4 Luokan 1 aines munapakkaamoissa ja munavalmistelaitoksissa*** 6 LUOKAN 2 SIVUTUOTTEET 6.1 Luokan 2 aines liha-alan laitoksissa*** 6.2 Luokan 2 aines maito-alan laitoksissa*** 6.3 Luokan 2 aines kala-alan laitoksissa ja kalastusaluksissa a) kalastustuotteet, jotka sisältävät antibioottien tai muiden eläinlääkkeiden jäämiä yli lainsäädännössä sallitun tason 3 b) sivutuotteet, jotka eivät kuulu luokkiin 1 ja 3, esim. entiset eläinperäiset elintarvikkeet, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisille tai eläimille (sisältävät esim. listeriaa) c) seos, jossa on luokan 2 ja 3 ainesta, kuuluu luokkaan Luokan 2 aines munapakkaamoissa ja munavalmistelaitoksissa*** 7 LUOKAN 3 SIVUTUOTTEET 7.1 Luokan 3 aines liha-alan laitoksissa*** 7.2 Luokan 3 aines maito-alan laitoksissa*** 7.3 Luokan 3 aines kala-alan laitoksissa ja kalastusaluksissa a) tuoreet kalat ja kalasta saatavat osat hygienialain mukaisista kala-alan laitoksista esim. perkuujätteet b) entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kuten kalastustuotteet, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai eläimille 7.4 Luokan 3 aines munapakkaamoissa ja munavalmistelaitoksissa***

4 sivu 4/7 8 SIVUTUOTTEIDEN MERKITSEMINEN, KAUPALLISET ASIAKIRJAT JA KIRJANPITO 8.1 Sivutuotteiden merkitseminen ja säilytys laitoksessa Laitoksen on varmistettava, että eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet säilyvät tunnistettavissa ja pidetään erillään keräyksen ja kuljetuksen aikana. Eri luokkiin kuuluvien sivutuotteiden keräämiseen ja säilytykseen tarkoitetut astiat voidaan laitoksessa merkitä esimerkiksi eri väreillä (luokan 1 aines kerätään sinisellä merkittyihin astioihin, luokan 2 tuhottavaksi tarkoitettu aines punaisiin astioihin, luokan 2 turkiseläinrehuksi päätyvä aines ruskeisiin astioihin ja luokan 3 aines vihreisiin astioihin tms.) (helpompaa saattaa olla, että yleisin sivujäte eli luokan kolme aines kerätään erillisiin jäteastioihin ja jos esim esiintyy luokan 2 ainesta (Listeria-löydöksissä), merkitään erä muulla tavalla (teipeillä tai vastaavilla). Astiat voidaan merkitä myös muulla tavoin (teksti, kirjain, astian tyyppi ym.) ja eri sivutuoteluokkia voidaan jo kerättäessä yhdistää, kunhan astioiden merkinnät ja niiden tarkoitus sekä eri sivutuoteluokkien ja niiden seosten käsittely on kuvattu laitoksen omavalvontasuunnitelmassa. Jos laitoksessa kerätään turkiseläinrehukäyttöön luokan 2 ja 3 sivutuotteita ja lemmikkieläinrehukäyttöön luokan 3 sivutuotteita, on turkiseläinrehu ja lemmikeille tarkoitettu rehu kerättävä eri tavalla merkittyihin astioihin, sillä lemmikkieläinten rehuun voidaan käyttää soveltuvin osin vain luokan 3 sivutuotteita (esim. turkiseläinrehu ruskealla merkittyihin astioihin ja lemmikkieläinrehu vihreällä merkittyihin astioihin). Tuhottavaksi lähetettävää ainesta voidaan kerätä sekaisin (luokkia 2 ja 3), kunhan omavalvontaohjelmassa on kuvattuna syntyvän seoksen keräysastian merkintätapa ja sivutuoteluokka (luokka 2) (näin siis tapauksissa, joissa sivutuote menee turkiseläinten rehuksi mutta ei lemmikkieläinten ravinnoksi). TSE-riskiaines (luokka 1) on aina kerättävä erikseen sinisellä merkittyihin astioihin, ja kaikkea ainesta mikä siihen yhdistetään, on sen jälkeen käsiteltävä kuten TSE-riskiainesta. Sivutuotteet on säilytettävä laitoksessa erillään elintarvikkeista ja asianmukaisesti niin, että sadeveden pääsy sivutuotteiden keräilyastiaan, säiliöön tai konttiin sekä mahdollisen valumaveden pääsy sieltä pois, on estetty. Tuhoeläinten pääsy sivutuotteiden säilytysastioihin on estettävä. Säilytysastioiden on oltava tiiviitä ja ehjiä. Säiliötä tai konttia ei myöskään saa täyttää niin täyteen, että kantta ei voida sulkea. Astian, säiliön tai kontin on oltava helposti pestävissä ja kuivattavissa eikä siinä saa olla vaikeasti puhtaana pidettäviä kohtia, joihin jätettä voi kertyä. Rehuaineeksi tai lemmikkieläinten ruuaksi tarkoitetut käsittelemättömät sivutuotteet on säilytettävä jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, jos niitä ei käsitellä 24 h kuluessa. 8.2 Sivutuotteiden kuljetukselle asetettavat vaatimukset Sivutuotteiden kuljetuksen aikana ajoneuvoon, säiliöön, pakkaukseen tai muuhun pakkausmateriaaliin on merkittävä sivutuotteiden luokka sekä kyseisen luokan merkintäteksti seuraavasti: - luokan 1 aineksen osalta teksti: Ainoastaan hävitettäväksi - luokan 2 aineksen osalta, joka kuljetetaan luokan 2 hyväksyttyyn käsittelylaitokseen, teksti: Ei eläinten ruokintaan - luokan 2 lanta ja ruuansulatuskanavan sisältö merkitään kuitenkin tekstillä: "Lantaa" - luokan 2 aineksen osalta, jota saa käyttää turkiseläinten, eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, matelijoiden ja petolintujen, luonnonvaraisten eläinten (joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi), hyväksyttyjen kenneleiden koirien, ajokoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruokintaan, teksti: "(ko. eläimen) ruokintaan", esim. "Turkiseläinten ruokintaan" tai Eläintarhaeläinten ruokintaan jne. - luokan 3 aineksen osalta teksti: Ei ihmisravinnoksi Luokkien 1, 2 ja 3 elämistä saatavat sivutuotteet on säilytettävä tunnistettavissa ja erillään toisistaan koko kuljetuksen ajan. Sivutuotteiden kylmäkuljetuksen aikana on huolehdittava asianmukaisen lämpötilan säilymisestä koko kuljetuksen ajan. Jos luokan 2 tai 3 sivutuotteita viedään syrjäisillä alueilla kaatopaikalle, tai ne viedään yhdessä poltettavaksi polttolaitokseen, on niille järjestettävä oma keräilynsä ja kuljetuksensa kaatopaikalle tai polttolaitokseen, eikä näitä eläinperäisiä sivutuotteita saa sekoittaa muuhun jätteen keräilyyn eikä kuljetukseen. Ne on kuljetettava kaatopaikalle tai polttolaitokseen omissa säiliöissään tähän varatulla kuljetuskalustolla. On huolehdittava myös siitä, että sivutuotteita sisältäviä astioita ei vahingossa voida tyhjentää jäteautojen käyntien yhteydessä muun jätteen joukkoon (astian, säiliön tai kontin säilytys eri paikassa, selkeä merkintä ei sekajätteeseen tms).

5 sivu 5/7 Sivutuotteet ja käsitellyt tuotteet on kerättävä tiiviisiin, suljettuihin uusiin pakkauksiin tai katettuihin tiiviisiin säiliöihin tai ajoneuvoihin ja kuljetettava niissä. Uudelleen käytettäviä säiliöitä tai kontteja voidaan käyttää sivutuotteiden kuljetuksessa vain siinä tapauksessa, ettei niistä aiheudu ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisvaraa. Ajoneuvot ja kaikki uudelleen käytettävät välineet ja kalusto, jotka joutuvat kosketuksiin sivutuotteiden tai käsiteltyjen sivutuotteiden kanssa, on pestävä ja desinfioitava yhtäjaksoisen käytön jälkeen. Ajoneuvojen ja kaluston on oltava puhtaita ja kuivia ennen käyttöä. Pesuista ja desinfioinnista tulee pitää kirjanpitoa. Kuljetuskaluston puhdistamiseen sovelletaan soveltuvin osin Elintarvikeviraston ohjetta Dnro 662/32/03 "Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma hygienialain mukaisessa laitoksessa" (eläinlääkintölainsäädäntö I 25). Luokan 1 säiliöitä tai kontteja ei saa käyttää muuhun kuin luokan 1 sivutuotteiden kuljetukseen. Jos luokkien 1, 2 ja 3 sivutuotteita joudutaan säilyttämään keräilypaikalla pidempään johtuen pienistä kertamääristä, on huolehdittava siitä, että säilytys ei aiheuta haju- tai muita terveyshaittoja. Toimijan (sivutuotteiden lähettäjän) on tehtävä ennakkoilmoitus syrjäisillä alueilla sivutuotteita vastaanottavalle hyväksytylle kaatopaikalle, jotta kaatopaikka voi taata aineksen sivutuoteasetuksessa vaaditun välittömän peittämisen ja tarvittaessa kalkitsemisen luokkien 2 ja 3 sivutuotteiden saavuttua kaatopaikalle. Kun luokan 1, 2 tai 3 sivutuotteiden lähettäjä luovuttaa sivutuotteet kuljetusyritykselle asiakirjoineen sallittuun käsittelylaitokseen toimittamiseksi, on jätteen luovuttamisessa ja jätteen jätehuollosta huolehtimisen vastuukysymyksissä noudatettava jätelain (1072/1993) 15 :ää. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sivutuotteita saa luovuttaa vain jätelain hyväksymismenettelyssä hyväksytylle vastaanottajalle. Sivutuotteiden lähettäjän on huolehdittava sivutuotteiden kuljetuksen asianmukaisesta järjestämisestä ja varmistettava, että vastaanottajalla on oikeus ko. sivutuotteiden käsittelyyn. 8.3 Kaupalliset asiakirjat ja kirjanpito Sivutuotteiden Suomessa tapahtuvan kuljetuksen mukana on oltava asiakirja (kaupallinen asiakirja), josta ilmenevät kuormaa koskevat tiedot. Kaupallinen asiakirja laaditaan vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä). Alkuperäiskappale kuljetetaan lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan, jäljennökset jäävät lähettävälle laitokselle ja kuljetusliikkeelle. Kaupallisia asiakirjoja on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Sivutuotteita lähettävien laitosten on pidettävä kirjaa laitoksesta lähtevistä sivutuotteista. Tämä kirjanpitovaatimus voidaan täyttää säilyttämällä kuljetusta varten laadittujen kaupallisten asiakirjojen jäljennökset. Kaupallisesta asiakirjasta tulee ilmetä seuraavat tiedot: - lähetyspäivämäärä - lähettävän laitoksen nimi ja osoite - kuljettajan (esim. kuljetusliikkeen) nimi ja osoite - vastaanottajan (esim. vastaanottavan laitoksen) nimi ja osoite - aineksen kuvaus ja merkintätiedot (luokka ja teksti, ks. kohta 8.2), sekä luokan 3 aineksen osalta eläinlajit ja siitä valmistetut käsitellyt tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi rehuaineena - ainekselle jo tehdyt käsittelyt, esim. TSE-riskiaineksen värjääminen tai turkiseläinten rehuksi tarkoitettujen sivutuotteiden hapotus - lähetyksestä vastaavan henkilön allekirjoitus (eri värillä kuin lomakkeen painoväri) Tämän oppaan liitteenä ovat mallit kaupallisista asiakirjoista, joita voidaan käyttää lähetettäessä luokkien 1, 2 ja 3 sivutuotteita. Lannan (luokka 2) lähettämiseen soveltuva kaupallinen asiakirjamalli on löydettävissä Soveltamisoppaasta V: Kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti käsittelevät laitokset (http://www.mmm.fi/el/julk/pdf/biokaasukompostilaitokset.pdf). 8.4 Sivutuotteiden sisämarkkinakauppa Sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa sovellettavista säädöksistä on annettu tarkempi ohjeistus Soveltamisoppaassa IV: Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sisämarkkinakauppa (http://www.mmm.fi/el/julk/pdf/sisämarkkina.pdf). 9 SIVUTUOTTEIDEN JATKOKÄSITTELY JA KÄYTTÖ 9.1 Luokan 1 aines Luokan 1 aines on: - käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1 käsittelylaitoksessa tai - poltettava hyväksytyssä polttolaitoksessa

6 sivu 6/7 Huom. Erotetun TSE-riskiaineksen hautaaminen on koko maassa kielletty. 9.2 Luokan 2 aines Luokan 2 aines on: - käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1 tai 2 käsittelylaitoksessa tai - poltettava hyväksytyssä polttolaitoksessa tai - jos kyseessä on kalaperäinen sivutuote, muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava hyväksytyssä kompostointilaitoksessa tai - poistettu - poistettu - osaa luokan 2 aineksesta voidaan käyttää myös turkiseläinten rehuksi käsittelyn, esim. hapotuksen jälkeen (www.kttk.fi: Soveltamisopas VIII: Opas turkiseläinten ja lemmikkieläinten rehua valmistaville laitoksille). Turkiseläinten lisäksi osaa luokan 2 aineksesta voidaan käyttää eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, matelijoiden ja petolintujen, luonnonvaraisten eläinten (joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi), hyväksyttyjen kenneleiden koirien, ajokoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruokintaan. 9.3 Luokan 3 aines Luokan 3 aines on: - käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1 tai 2 käsittelylaitoksessa tai - käsiteltävä hyväksytyssä luokan 3 käsittelylaitoksessa tai - poltettava hyväksytyssä polttolaitoksessa tai - muunnettava hyväksytyssä teknisessä laitoksessa tai - käytettävä raaka-aineena hyväksytyssä lemmikkieläinten ruokia tai muiden eläinten rehuja (maitopohjaiset rehut) valmistavassa laitoksessa tai - muunnettava hyväksytyssä biokaasu- tai kompostointilaitoksessa (Ks. myös Soveltamisopas III: Lannan käsittely ja käyttö maatiloilla sekä Soveltamisopas V: Kompostointija biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti käsittelevät laitokset) tai - jos kyseessä on kalaperäinen sivutuote, muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava hyväksytyssä kompostointilaitoksessa - osaa luokan 3 aineksesta voidaan käyttää myös turkiseläinten rehuksi käsittelyn, esim. hapotuksen, jälkeen (ks. Soveltamisopas VIII Opas turkiseläinten ja lemmikkieläinten rehua valmistaville laitoksille). Turkiseläinten lisäksi osaa luokan 3 aineksesta voidaan käyttää eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, matelijoiden ja petolintujen, luonnonvaraisten eläinten (joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi), hyväksyttyjen kenneleiden koirien, ajokoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruokintaan. 9.4 Luokan 3 maitopohjaisen aineksen toimittaminen tuotantotiloille*** 9.5 Sivutuotteiden käsittely syrjäisillä alueilla Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1374/2004) eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä (eläinlääkintölainsäädäntö H 24) määrittelee syrjäiset alueet, joilla tiettyjen sivutuotteita voidaan käsitellä edellä kohdissa kuvatuista käsittelyvaihtoehdoista poiketen. Syrjäisillä alueilla asetuksessa määritellyt sivutuotteet saadaan hävittää joko hautaamalla tai toimittamalla ne kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) mukaisesti hyväksytylle kaatopaikalle. Ennen sivutuotteiden hautaamista, on sivutuotteita hautaavan ilmoitettava kirjallisesti kunnaneläinlääkärille asetuksessa vaaditut tiedot. Jos sivutuotteita toimitetaan hyväksytylle kaatopaikalle, on toimijan ilmoitettava sivutuotteiden lähettämisestä etukäteen vastaanottavalle kaatopaikalle (ks. tämän oppaan kohta 8.2). Asetuksen mukaisesti tuoreet, hygienialain mukaisissa kala-alan laitoksissa kalojen ja rapujen käsittelyssä syntyneet sivutuotteet saa haudata koko maassa. Myös porojen teurastuksen ja poron lihan leikkaamisen osalta koko Suomi on määritelty syrjäiseksi alueeksi. Hygienialain mukaisissa teurastuspaikoissa ja pienimuotoisissa leikkaamoissa syntyneet, luokkaan 2 ja luokaan 3 kuuluvat sivutuotteet voidaan hävittää hautaamalla ne asetuksen liitteessä 2 määritellyllä alueella. Muualla maassa niiden hautaaminen on kiellettyä. Erotetun TSE-riskiaineksen hautaaminen on koko maassa kielletty. 9.6 Sivutuotteita käsittelevien laitosten hyväksyminen Sivutuotteiden käsittelylle asetettavista vaatimuksista käsittelylaitoksissa sekä käsittelylaitosten hyväksymisestä säädetään sivutuoteasetuksessa. Sivutuoteasetuksen mukaisen hyväksymisen lisäksi sivutuotteita käsittelevät laitokset tarvitsevat toimintaansa usein myös ympäristöluvan. Sivutuotteiden käsittelylaitoksia hyväksyviä

7 sivu 7/7 viranomaisia ovat Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK), läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit. Lähettäessään sivutuotteita käsittelylaitokseen on hygienialain mukaisen laitoksen varmistettava, että vastaanottava laitos on tähän tarkoitukseen hyväksytty. Liitteessä V on esitetty tällä hetkellä hyväksytyt sivutuotteiden käsittelylaitokset. Hyväksyttyjä sivutuotteiden käsittelylaitoksia voi tiedustella käsittelylaitoksia hyväksyviltä viranomaisilta. 9.7 Sivutuotteiden keräämisessä ja kuljetuksessa käytettävät pakkausmateriaalit Sivutuotteiden keräämiseen ja kuljetukseen käytetyt astiat ja säiliöt, sekä entisten eläinperäisten elintarvikkeiden kääreet ja pakkaukset sekä sivutuotteiden kuljetuksissa mahdollisesti tarvittavat pakkausmateriaalit voidaan käytöstä poistettaessa käsitellä sekajätteenä niiden puhdistuksen ja tarvittaessa desinfioinnin jälkeen. Poikkeustapauksissa, esim. eläintautien hävittämis- tai torjuntatoimenpiteiden yhteydessä, voi toimivaltainen viranomainen kuitenkin antaa lisämääräyksiä ja ohjeita sivutuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien hävittämisestä. Liitteet poistettu, katso alkuperäinen säädös

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 18.2.2011 Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN Tapaus: Opetusmaatilan kuivurirakennus Karoliina Jylhä Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara- ja ympäristöala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/2008 15.10.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille

Lisätiedot

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus I 10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 3/EEO/2000 Päivämäärä 8.3.2000 Dnro 1354/00-99 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Häiriötilanteiden jätehuolto Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteet ja niissä syntyvät jätteet... 2 2.1 Alusöljyvahingot... 2 2.3 Eläintautitapaukset...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2001R0884 FI 01.05.2004 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 884/2001, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001,

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot