Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet"

Transkriptio

1 Code of Business Conduct (Hyvän liiketoimintatavan opas) Lainmukaisen toiminnan perusteet

2 2 Code of Business Conduct Esipuhe Hyvät yhteistyökumppanit Yhtiömme on kehittynyt Robert Boschin vuonna 1886 perustamasta hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamosta johtavaksi kansainväliseksi teknologiatuotteiden ja -palveluiden toimittajaksi. Bosch-yhtymä on noudattanut koko historiansa ajan perustajansa arvoja ja eettisiä periaatteita. Perusperiaatteisiin kuuluu lainmukaisen toiminnan periaate. Toimimme yli 50 maassa ja noudatamme kunkin maan lainsäädäntöä. Robert Bosch kirjoitti vuonna 1921: Pitkällä aikavälillä kunniallinen liikkeenjohto on kannattavinta, ja sitä arvostetaan liike-elämässä paljon enemmän kuin luullaan. Sanat kuvastavat tänäkin päivänä voimassa olevaa vakaumustamme, jonka mukaan luotettavuus, uskottavuus ja ennen kaikkea laillisuus ovat liiketoimintamme menestyksen kulmakiviä. Koska haluamme korostaa tämän periaatteen merkitystä, olemme koonneet lain vaatimuksia ja eettisiä kysymyksiä koskevat periaatteemme hyvän liiketoimintatavan oppaaseen. Hyvän liiketoimintatavan opas on tarkoitettu ohjeeksi työntekijöillemme. Siinä on kuvattu normit, joihin haluamme sitoutua yrityksenä. Epäselvissä tapauksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä esimieheesi tai säännösten noudattamista valvovaan maakohtaiseen valtuutettuun. Kannamme yhdessä vastuun Boschin julkisuuskuvasta. Hyvän liiketoimintatavan opas ja Boschin arvot muodostavat pohjan liiketoimintamme menestyksen kannalta elintärkeän luottamuksen luomiselle. Periaate yhdistää kaikkia Boschin työntekijöitä eri puolilla maailmaa. Laillisuus on yksi yrityksemme perusarvoista ja erityisen merkittävä asia liikkeenjohdolle. Edellytämme kaikilta työntekijöiltämme lain tarkkaa noudattamista kaikissa olosuhteissa. Yrityksessämme ei suvaita lain rikkomista, eikä tähän sääntöön ole poikkeusta. Volkmar Denner Chairman of the Board of Management Robert Bosch GmbH Christoph Kübel Member of the Board of Management Robert Bosch GmbH

3 Code of Business Conduct 3 Hyvän liiketoimintatavan opas Johdanto Lain ehdoton noudattaminen on aina ollut yrityksemme tärkein periaate ja osa Boschin arvoja. Lain noudattamista ohjaavat toimintaohjeet ja säännöt. Tärkeimmät toimintaohjeet on koottu hyvän liiketoimintatavan oppaaseen. Ohjeet koskevat Bosch-yhtymään kuuluvien yritysten ja niiden työntekijöiden välisiä suhteita. Opas ei takaa oikeuksia kolmansille osapuolille. 1. Perusperiaatteet Lainmukainen toiminta Noudatamme ehdotonta laillisuuden periaatetta kaikissa liiketoimissa ja toimenpiteissä, sopimuksissa ja muissa Bosch-yhtymään liittyvissä asioissa. Periaate koskee myös verojen maksua, tarvittavien lupien hakua viranomaisilta (esimerkiksi tulli- ja vientisäädökset) ja kolmansien osapuolten oikeuksien kunnioittamista. Noudatamme ehdotonta laillisuuden periaatetta huolimatta siitä, onko toiminnasta hyötyä tai haittaa Bosch-yhtymälle. Tämä periaate ei siis perustu vain rangaistuksista, korvausvaatimuksista tai sakoista johtuvien liiketoiminnallisten seurausten välttämiseen. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu lakien noudattamisesta. Kolmansien osapuolten suostuttelu laittomiin toimenpiteisiin tai osallistuminen laittomiin hankkeisiin on ehdottomasti kielletty. Riippumatta laissa säädetyistä rangaistuksista poikkeaminen laillisesta toiminnasta johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin.

4 4 Code of Business Conduct Laillisuus on yksi yrityksemme perusarvoista ja erityisen merkittävä asia liikkeenjohdolle. Volkmar Denner Esimiehet ovat vastuussa siitä, että lakia ja hyvän liiketoimintatavan oppaan ohjeita ei rikota heidän vastuualueillaan. Esimiesten on tehtävä selväksi, että väärinkäytöksiä ei suvaita, ja että ne johtavat kurinpidollisiin seuraamuksiin työntekijän asemasta riippumatta. Vastuu Bosch-yhtymän julkisuuskuvasta Jokainen työntekijä on vastuussa Boschin julkisuuskuvasta. Työntekijöiden kunnioittaminen Arvostamme ja kunnioitamme jokaista työntekijää. Emme hyväksy työntekijöidemme syrjintää tai häirintää. Emme käytä lapsityövoimaa missään olosuhteissa emmekä hyväksy sitä liikekumppaneiltamme. 2. Eturistiriitojen välttäminen Osakkuudet ja sivutoimet Sivutoimet ovat sallittuja ainoastaan yrityksen ennakolta myöntämällä suostumuksella. Työntekijät eivät saa hankkia osakkuuksia Boschin kilpailijoilta tai työskennellä kilpailijan palveluksessa sivutoimisesti. Myös tavarantoimittajiin tai asiakkaisiin sitovat osakkuudet tai sivutoimet edellyttävät esimiehen tapauskohtaista lupaa. Sääntö ei koske alle 10 prosentin osakkuuksia. Liikekumppanuus sellaisen yrityksen kanssa, jossa Boschin työntekijä, työntekijän puoliso tai perheenjäsen on päättävässä asemassa, on mahdollista vain, jos siihen on kirjallinen lupa esimieheltä.

5 Code of Business Conduct 5 Yksityiset toimeksiannot liikekumppaneille Mikäli työntekijä on välittömästi vastuussa toimeksiantojen hoitamisesta tai purkamisesta, hän saa käyttää Boschin liikekumppanin palveluja yksityisiin tarkoituksiin vain esimiehen kirjallisella suostumuksella. Edellä mainittu ei koske yleisesti tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. 3. Tiedon käsittely Kirjalliset dokumentit Raporttien ja pöytäkirjojen on oltava asian- ja totuudenmukaisia. Kirjanpito ja laskenta on järjestettävä asianmukaisesti. Tiedot ja muut merkinnät on aina kirjattava oikeaan järjestelmään ajallaan, tarkasti ja totuudenmukaisesti. Yrityksen luottamuksellisten tietojen käyttäminen on sallittua vain, jos se on Boschin edun mukaista. Salassapito Yrityksen luottamukselliset tiedot on pidettävä salassa. Salassapitovelvollisuus säilyy myös työsuhteen päätyttyä. Tietosuoja ja -turvallisuus Yksityisyyden suoja henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ja liiketoimintatietojen turvallisuus on varmistettava. Lain vaatimukset yksityisyyden suojasta on huomioitava kaikissa liiketoiminnan vaiheissa. Luvaton käyttö on estettävä käyttämällä asianmukaista tekniikkaa.

6 6 Code of Business Conduct Sisäpiirin tiedot Kaikki ei-julkiset tiedot, joita sijoittaja voisi käyttää sijoituspäätöstensä tukena, ovat sisäpiirin tietoa. Sisäpiirin tietoon perustuva arvopapereiden ostaminen, luovuttaminen tai arvopaperikaupan suositteleminen on kiellettyä. Sisäpiirin tietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisesti. Niitä ei koskaan saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Määräys koskee myös salasanoja, jotka mahdollistavat sähköisesti tallennettujen sisäpiirin tietojen käytön. Sisäpiirin tietojen luovuttaminen työntekijöille tai ulkopuolisille on sallittua vain, kun saaja tarvitsee tietoja työnsä suorittamiseen. Tällöin saajaa sitoo ehdoton luottamuksellisuus. 4. Suhteet liikekumppaneihin ja kolmansiin osapuoliin Kilpailu- ja kartellilainsäädäntö Kaikkia työntekijöitä sitovat lainmukaisen ja tasapuolisen kilpailun säännöt. Kilpailijat eivät saa jakaa alueita tai asiakkaita eivätkä tehdä minkäänlaisia suullisia tai kirjallisia sopimuksia tai vaihtaa tietoja hinnoista, toimitussuhteista, kapasiteeteista tai tarjouskäyttäytymisistä. Sama pätee markkinointi- ja omistusstrategioihin. Sopimusten tekeminen tai tietojen vaihto tutkimusja oppilaitosten kanssa on sallittua vain tarkoin säädellyissä poikkeustapauksissa. Yrityksen markkina-aseman laiton hyväksikäyttö esimerkiksi hintasyrjintä, ylitarjonta tai yhteistyöstä kieltäytyminen on kielletty.

7 Code of Business Conduct 7 Hyvän liiketoimintatavan opas on tarkoitettu työntekijöillemme toimintaohjeeksi. Christoph Kübel Suhteet tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin Sopimukset asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa on tehtävä tarkasti ja yksiselitteisesti, ja ne on dokumentoitava jälkeenpäin tehdyt muutokset ja lisäykset mukaan lukien. Edellä mainittu koskee myös bonusten maksua sekä markkinointi- ja mainontatukia. Työntekijöiden on kaikissa olosuhteissa noudatettava kaksinkertaisen tarkistuksen periaatetta sekä toimintaohjeita koskevia sisäisiä säädöksiä. Tavarantoimittajat on kilpailutettava ja valittava tuotteen tai palvelun hinnan, laadun, suoritustason ja tuotteiden soveltuvuuden perusteella. Korruptio ja lahjonta Sopimukset, jotka johtavat yksittäisten henkilöiden suosimiseen toimeksiantojen välittämisen, myöntämisen, toimittamisen tai purkamisen yhteydessä, ovat kiellettyjä. Työntekijät, jotka antavat asiakkaiden tai tavarantoimittajien vaikuttaa toimintaansa tai yrittävät itse vaikuttaa viimeksi mainittujen toimintaan hyvän liiketoimintatavan vastaisesti, asetetaan vastuuseen riippumatta rikosoikeudellisista seuraamuksista. Tavarantoimittajien tai asiakkaiden hyvän liiketoimintatavan vastaisista yrityksistä vaikuttaa Boschin työntekijöiden päätöksentekoon on raportoitava vastaavalle esimiehelle. Rikkomukseen on reagoitava tapauskohtaisesti. Toimeksiannot voidaan evätä tai sopimus purkaa. Jälleenmyyjille, edustajille tai konsulteille maksettavien provisioiden ja korvausten on oltava kohtuullisia ja verrannollisia työpanokseen. Palvelusopimukset, joiden voidaan olettaa olevan osin tai kokonaan lahjusten maksamiseen tarkoitettuja, ovat kiellettyjä. Boschilta toimeksiannon tai valtuutuksen saaneet edustajat tai

8 8 Code of Business Conduct Kannamme yhdessä vastuun Boschin julkisuuskuvasta. Volkmar Denner välittäjät, erityisesti jälleenmyyjät, tullivirkailijat, myyntiedustajat sekä konsultit, on velvoitettava pidättäytymään lahjuksien antamisesta ja vastaanottamisesta. Lahjonta tai lahjusten ottaminen johtaa välittömään irtisanomiseen. Lahjojen ja kutsujen antamisessa ja vastaanottamisessa on noudatettava äärimmäistä harkitsevaisuutta. Lahjojen rahallinen arvo on määritelty seuraavasti: saajan ei tarvitse salata vastaanottamista ja lahja ei saa asettaa saajaa velallisen asemaan. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa tarvitaan esimiehen kirjallinen lupa. Henkilöstön kierrättäminen Henkilöstöä on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä aloilla, jossa työntekijä voi altistua lahjonnalle (esimerkiksi osto ja myynti). Monissa tapauksissa kierrättäminen on samalla mahdolli- suus työntekijöiden ammatilliseen kehittämiseen, joten se toimii sekä ennaltaehkäisevänä että kehittävänä tekijänä. Hyväntekeväisyys Robert Bosch Stiftung toimii kansojen välisten suhteiden edistämisen, terveydenhoidon, koulutuksen, tieteen ja kulttuurin aloilla. Säätiö harjoittaa omia hyväntekeväisyysohjelmiaan ja rahoittaa myös ulkopuolisia hankkeita. Bosch-yhtymä myöntää rahallista ja aineellista tukea sivistystyölle, tieteelle, kulttuurille ja muihin yhteiskunnallisiin kohteisiin osana yhteiskuntavastuuohjelmaansa. Tukien myöntämisestä päättävät yhtymän tai sen eri toimialojen johto. Tukien myöntämisessä on otettava huomioon toiminnan pyyteettömyys, ja tuet on erotettava selkeästi sponsoroinnista.

9 Code of Business Conduct 9 5. Laatu ja tuoteturvallisuus Yrityksemme liiketoiminnan perusarvona on säilynyt Robert Boschin ajatus laadusta tärkeimpänä arvonamme. Edellytämme asiakkaidemme tiukkojen laatu- ja turvallisuusvaatimusten täyttämistä myös monimutkaisimpien tuotteiden ja järjestelmien osalta. Vaadittavat parannukset teemme aina perusteellisesti. Jos puutteita kaikesta huolimatta ilmenee, korjaamme ongelmat lakien ja voimassa olevien sopimusten mukaisiksi. 6. Työ- ja paloturvallisuus, terveyden- ja ympäristönsuojelu seen ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön. Työ- ja paloturvallisuutta sekä terveyden- ja ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja sisäisiä säädöksiä on sovellettava työpaikoilla. 7. Tiedotus ja koulutus Työntekijöille kerrotaan säännöllisesti ajankohtaisuuksista, jotka liittyvät hyvän liiketoimintatavan oppaan aiheisiin. Työntekijöille järjestetään säännöllisin väliajoin koulutusta koskien määrättyjä aihealueita (esimerkiksi ostoa ja myyntiä, tuotevastuuta, kartelli-, työ-, ja ympäristölainsäädäntöä). Kaikkien työntekijöiden on vältettävä toimenpiteitä, jotka vaarantavat ihmisiä tai ympäristöä, sekä pyrittävä ympäristövaikutusten minimoimi-

10 10 Code of Business Conduct 8. Väärinkäytösten ilmoittaminen Kaikilla työntekijöillä on oikeus ilmoittaa esimiehilleen epäilystä, että hyvän liiketoimintatavan oppaan säädöksiä ei ole noudatettu. Ilmoitus voidaan tarvittaessa tehdä nimettömänä. Lisäksi on nimetty yhteyshenkilöitä, joiden tehtävänä on valvoa säädösten noudattamista. Käytettävissä on myös muita keinoja (muun muassa hotline). Jokainen ilmoitus käsitellään perusteellisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa. 9. Valvonta Jokainen toimiala on vastuussa hyvän liiketoimintatavan oppaan säädösten ja muiden, yrityksen sisäisten sääntöjen noudattamisesta omalla vastuualueellaan. Yhtymän sisäisellä auditoinnilla (C/AU) sekä sen alayksiköillä on rajoittamaton oikeus tietojen hankkimiseen ja tarkistamiseen, mikäli auditointi ei ole ristiriidassa lainsäädännön tai yrityksen sisäisten säädösten kanssa.

11 Code of Business Conduct 11 Rehellisyys kaupanteossa kannattaa aina. Liike-elämässä rehellisyys on suuremmassa arvossa kuin yleensä uskotaan. Robert Bosch, 1921 Lisätietoja: https://bgn.bosch.com/alias/compliance Sähköposti: Sähköposti:

12 Robert Bosch GmbH Compliance Committee Office Postfach Stuttgart Germany Telephone Fax Printed in Germany 100 % chlorine-free paper

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")

Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka (Toimintapolitiikka) Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka") 1/9 Toimitusjohtajan tervehdys Arizona Chemicalille sääntöjen noudattaminen on yksi liiketoimintamme kannalta kriittisistä ydinarvoista. Sääntöjen

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot