Takoma Oyj - Osavuosikatsaus. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (9 kk) Released : 03/09/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma Oyj - Osavuosikatsaus. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-31.7.2014 (9 kk) Released : 03/09/2014"

Transkriptio

1 Takoma Oyj - Osavuosikatsaus TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (9 kk) Released : 03/09/2014 Tampere, :00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus klo TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (9 kk) -- Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausohjelmaehdotukset on jätetty Pirkanmaan käräjäoikeuteen Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut -- Liikevaihto 10,75 (10,13) milj. euroa, kasvua 6,1 %. -- Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,59 (-4,05) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen vertailukauden poistoissa on esitetty liikearvosta tehty arvonalennuskirjaus 2,5 milj. euroa. Kolmannen kvartaalin liikevoitto oli 0,02 milj. euroa. -- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -5,4 (-22,5) senttiä -- Kokonaistulos / osake -14,8 (-37,6) senttiä -- Katsauskauden kokonaistulosta -2,31 (-5,88) milj. euroa rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n. -1,46 (-1,84) milj. euron tappio, josta Akaan kiinteistön osuus on 0,7 milj. euroa -- Oma pääoma / osake 0,00 euroa (0,40 euroa). Saneerausohjelmaehdotukseen sisältyy pääomistajan sitoutuminen muuttamaan 1,3 milj. euron lainansa pääomalainaksi, kun saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan. -- Vertailukelpoisen tilauskertymä 12,05 (8,93) milj. euroa, jossa on kasvua 3,12 milj. euroa eli 35 % -- Tilauskanta 5,71 (vertailukelpoinen 5,40) milj. euroa. Kasvua vertailukaudesta 6 %. Tilauskanta on vahvistunut edellisen kvartaalin lopusta 17 % -- Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle myönnettyä factoring-limiittiä on korotettu 2,0 milj. eurosta 3,0 milj. euroon

2 LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 10,79 (10,13) milj. euroa, jossa on kasvua 6,1 %. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli kokonaisuudessaan voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,59 (-4,05) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,4 milj. euroa. Vertailukauden poistoissa on esitetty liikearvosta tehty arvonalennuskirjaus 2,5 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -5,5 % (-40,0 %) katsauskauden liikevaihdosta. Kolmannen kvartaalin liikevoitto oli 0,02 milj. euroa. KATSAUSKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,29(-0,01) milj. euroa. Vertailuvuoden nettorahoituskuluja pienentää tytäryhtiöiltä veloitetut konsernirahoituksen korkotuotot, jotka on kirjattu luottotappioksi tytäryhtiöiden konkurssiin asettamisen jälkeen. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,88 (-4,06) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -2,31 (-5,88) milj. euroa, josta lopetettavien toimintojen osuus -1,46 (-1,83) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -14,8 (-37,5) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -5,4 (-22,5) senttiä ja lopetettujen -9,4 (-15,0) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,2(-27,8) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -0,97 (-1,41) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus oli -0,59 milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -0,52 (0,18) milj. euroa. Nettokäyttöpääoma oli 3,84 (5,30) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman lasku johtui taseesta poistuneista, kuten lopetettujen liiketoimintojen, eristä. Investointien nettorahavirta oli positiivinen 1,99 (-0,39) milj. euroa, mikä johtui realisointien päätökseen viemisestä. Rahoituksen nettorahavirta oli -1,06 (1,42) milj. euroa,

3 mikä johtui pääosin siitä, että factoring-limiittiä oli vähemmän käytössä kuin katsauskauden alussa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,08 (0,32) milj. euroa. Ennen saneerausmenettelyn aloittamista voimassa olleiden rahoitussopimusehtojen mukaan korollisia rahoitusvelkoja on yhtensä 3,84 (9,71) milj. euroa. Panostaja Oyj:n takausvastuun perusteella maksama osuus lainoista (0,67 milj. euroa) on esitetty pitkä-aikaisena rahoitusvelkana. Rahoitusvelkoihin kuuluva Panostaja Oyj:n antamaa 1,2 milj. euron rahoitus on esitetty muissa veloissa. Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy yhteensä 7,51 milj. euroa velkoja, joiden maksuohjelma vahvistetaan saneerausohjelmaehdotuksen yhteydessä. Yhtiön rahoitusasemaan vaikuttaa myös konkurssiin asetettujen yhtiöiden tase-erien poistuminen yhdistellystä taseesta. Näiden erien vaikutus on 1,6 milj. euroa. Katsauskauden aikana Takoma Gears Oy:lle myönnettyä uutta factoring-limiittiä on korotettu 2,0 milj. eurosta 3,0 milj. euroon. Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyyn Taloudellinen selvitys on annettu ja ohjelmaehdotus on annettu Saneerausohjelmaehdotuksen vaikutus taseeseen ja rahoitusasemaan esitetään vasta, kun saneerausohjelmaehdotus on hyväksytty. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa -0,04 (6,29) milj. euroa. Saneerausohjelmaehdotukseen sisältyy pääomistajan sitoutuminen muuttamaan 1,3 milj. euron lainansa pääomalainaksi, kun saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli -0,3 (25,4) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli ,5 (168,3) %. Liitetiedoissa on esitetty 0,67 milj. euroa lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä takausvastuita, joiden määrä täsmentyy saneerausohjelmaa vahvistettaessa. TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Tilauskanta on vertailukautta korkeampi ollen 5,71 (5,40) milj. euroa, jossa on kasvua vertailukauteen 6 %. Vertailuvuoteen nähden tilauskannan kasvu

4 katsauskauden lopussa johtui lähinnä pääasiakkaiden lisääntyneistä ostoista. Vertailukelpoinen tilauskertymä 12,05 (8,93) milj. euroa, kasvua 35 %. Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kvartaalin tilauskertymät ovat olleet hyvällä tasolla, mikä varmistaa hyvän kuorman lopputilikaudelle. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,02 (0,51) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,76 (1,00) milj. euroa. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Katsauskauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin sekä Takoma Systems Oy Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä tarkentuvat kalenterivuoden loppuun mennessä. TAKOMAN TAVOITTEET Saneerausmenettelyn alettua yhtiön ja sen johdon tavoitteena on ollut toiminnan ja rahoitustilanteen vakauttaminen. Yhtiö on keskittynyt löytämään yhdessä selvittäjän ja velkojaintoimikunnan kanssa sellaisen ratkaisun saneerausohjelmaksi, joka turvaisi yhtiön voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen sekä investoinnit. Saneeraustoimien oletetaan näkyvän lopputilikauden aikana kannattavuuden paranemisena. Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen. Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen

5 jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Takoman hallituksella on yhtiökokouksen päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. HENKILÖSTÖ Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 101 (97). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 94 (96). Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 23 (26) ja tuotannon työntekijöitä 78 (71). Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä. Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39 työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista on huhtikuun loppuun mennessä päättynyt 9 työsuhdetta ja kaksi henkilöä on siirretty Takoma Gears Oy:n organisaatioon. Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 99 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 2 henkilöä. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

6 Toimitusjohtaja Ari Virtanen on vapautettu tehtävästään ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen. Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 3,92 (4,70) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 0,25 (0,30) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli (3.379) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,24 (1,68) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 32,6 (21,6) %:a koko osakekannasta. Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli (1.095) katsauskauden lopussa. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Saneerausmenettelyyn pääsy on vakauttanut yhtiön toimintaympäristöä ja sekä asiakkaiden että toimittajien luottamusta. Ulkomaisten tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista ovat lisänneet käyttöpääomarahoituksen tarvetta. Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa maksuehtojen normalisoimiseksi. Euroopan talouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Ukrainan kriisi ja sitä seuranneet talouspakotteet eivät ainakaan vielä ole vaikuttaneet yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaan, mutta tilanteen pitkittymisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Takoma ei anna arviota liikevaihtonsa kehityksestä. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät meneillään olevaan yrityssaneerausmenettelyyn ja Takoman kykyyn hankkia riittävä käyttöpääomarahoitus jatkaakseen toimintaansa. MARKKINANÄKYMÄT Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään. SANEERAUSMENTTELY JA TOIMINNAN JATKUVUUS Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Johto

7 tiedostaa, että yrityksellä on edelleen tietty epävarmuus rahoituksensa varmistamiseksi, mikä liittyy mm. asiakkaiden sekä tavarantoimittajien käyttäytymiseen ja siten toiminnan kannattavuuteen. Toiminnasta tehdyillä oletuksilla, alla esitetyillä kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi tehdyillä toimenpiteillä sekä saneerausohjelmaehdotus hyväksyttäessä, Takomalla on johdon arvion mukaan riittävät edellytykset turvata toiminnan rahoitus seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Yrityssaneerausmenettelystä säädetään yrityssaneerauslaissa. Yrityssaneerausprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti. Yritys voi hakeutua yrityssaneeraukseen joko omasta hakemuksesta tai muun tahon toimesta. Käräjäoikeus vahvistaa saneerausmenettelyn aloittamisen, mikäli yhtiöllä on edellytykset tervehdyttää liiketoimintansa kannattavaksi sekä se kykenee suoriutumaan saneeraushakemuksen jälkeen syntyvistä velvoitteista sekä saneerauskuluista. Saneerausmenettelyn aikana yhtiölle laaditaan saneerausohjelmaehdotus, joka perustuu saneerausmenettelyn alussa tehtävään taloudelliseen selvitykseen. Taloudellisessa selvityksessä määritellään myös nk. saneerausvelat eli ne velat, jotka ovat syntyneet tai syntyperuste on ennen saneeraushakemuksen jättämistä. Saneerausohjelmaehdotus saattaa sisältää myös saneerausvelkojen leikkaamisen, josta tuleva akordituotto parantaa vastaavasti Yhtiön oman pääoman tilannetta. Saneerausveloille laaditaan yleensä usean vuoden maksuohjelma, jonka toteuttaminen on realistista saneerausvelkojen lyhennysten ja tarvittavien investointien jälkeen. Yhtiö ei voi jakaa osinkoa tai antaa pääomanpalautusta, kunnes saneerausohjelma on päättynyt. Yrityssaneerausohjelman hyväksyy lopullisesti tuomioistuin, joka Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n tapauksessa on Pirkanmaan käräjäoikeus. Tietyissä, yrityssaneerauslaissa mainituissa erityisissä tilanteissa yrityssaneerauksessa oleva yhtiö tarvitsee toimiinsa selvittäjän suostumuksen tai selvittäjällä on oikeus tehdä päätöksiä tällaisen yhtiön puolesta. Tällaisia tilanteita ovat mm. lisävelkaantuminen tai pienvelkojen maksaminen. Saneerausmenettelyn aikana yhtiöllä säilyy kuitenkin määräysvalta yhtiön tavanomaiseen toimintaan. Takoma Oyj ja sen tytäryhtiö Takoma Gears Oy ovat hakeutuneet yrityssaneeraukseen ja

8 yrityssaneerausmenettelyt ovat alkaneet Yhtiöt ovat jättäneet saneerausohjelmaehdotuksensa Pirkanmaan käräjäoikeudelle Pirkanmaan käräjäoikeus on päättänyt saneerausohjelmaehdotuksen äänestyspäiväksi Yrityssaneerausprosessin aloittamisella saattaa olla vaikutuksia sekä asiakkaiden että tavaran- ja palveluntoimittajien käyttäytymiseen ja siten yhtiön kannattavuuteen. Takoman saneerausmenettelyllä ei ole havaittu olevan negatiivista vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen ja siten yhtiön kannattavuuteen. Tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista vaikuttavat edelleen käyttöpääoman tarpeeseen. Mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Saneerausohjelamaehdotuksessa on esitetty, että Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma saneerausveloille. Lyhytaikaisina velkoina esitettyjä velkoja, joihin maksuohjelma tulee mahdollisesti kohdistumaan, on konsernin taseessa yhteensä 7,51 milj. euroa. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät meneillään olevaan yrityssaneerausmenettelyyn ja Takoman kykyyn hankkia riittävä käyttöpääomarahoitus jatkaakseen toimintaansa. Yhtiön johto on arvioinut, että rahoitustarve ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet on pyritty varmistamaan saneerausmenettelyn aikana seuraavilla toimenpiteillä: -- Kannattamattomat yksiköt on asetettu konkurssiin -- Takoma Gears Oy on turvannut käyttöpääoman tarpeensa myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle sekä sopimalla lyhytaikaisen käyttöpääoman tarpeen muusta rahoituksesta Panostaja Oyj:n kanssa -- Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n kaikkien kotimaisten myyntisaatavien rahoittamisesta. -- Takoman kustannusrakenne on muutettu vastaamaan toiminnan nykyistä resurssitarvetta. -- Takoman johto on ollut jatkuvasti yhteydessä sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien edustajien kanssa saneerauksen tilanteesta. Saadut tilaukset ovat lisääntyneet merkittävästi ja tuotannontekijöiden saatavuus

9 on pystytty turvaamaan. -- Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa myös konsernin toimintojen kehittämisen. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain Takoman toiminnallinen kehitys ja hallitus tarkastelee kokouksissaan toiminnan kehitystä sekä sen edellyttämää rahoitusta. Saneerausohjelmaehdotuksen perustana ovat olleet tietyt kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset, joita päivitetään kuukausittain sekä mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2014 Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Käräjäoikeus on päättänyt saneerausohjelmaehdotuksen äänestyspäiväksi TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014 Katsauskaudelta julkaistava tilinpäätöstiedote annetaan LAATIMISPERIAATTEET Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikkitilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai

10 maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Takoma Oyj katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa. Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Takoma Oyj:n ja sen tytäryhtiön Takoma Gears Oy:n osalta Yrityssaneerausmenettelystä säädetään yrityssaneerauslaissa. Saneerausmenettelyn aikana yhtiöllä säilyy määräysvalta Takoma Gears Oy:n tavanomaiseen toimintaan. Tietyissä, yrityssaneerauslaissa mainituissa erityisissä tilanteissa yrityssaneerauksessa oleva yhtiö kuitenkin tarvitsee toimiinsa selvittäjän suostumuksen tai selvittäjällä on oikeus tehdä päätöksiä tällaisen yhtiön puolesta. Selvittäjällä on myös oikeus saada käyttöönsä kaikki yhtiön toiminnallinen ja taloudellinen informaatio siltä osin kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi, ja yrityssaneerausohjelman hyväksyy lopullisesti tuomioistuin, joka yhtiön ja Takoma Gears Oy:n tapauksessa on Pirkanmaan käräjäoikeus. Vaikka tämä rajoittaa yhtiön nykyistä kykyä käyttää Takoma Gears Oy:ssä IFRS 10:ssä määriteltyä määräysvaltaansa, johto katsoo, että laatimalla konsernitilinpäätös tuotetaan edelleenkin parhaiten hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta asemasta, taloudellisesta tuloksesta ja rahavirroista. Johto pitää konsernitilinpäätöksen laatimista perusteltuna, koska yhtiön ja Takoma Gears Oy:n toiminnot liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia ja koska molemmat yhtiöt jättivät samanaikaisesti yrityssaneerauksen aloittamista koskevan hakemuksen samaan käräjäoikeuteen. Lisäksi molemmille yhtiöille on määrätty sama selvittäjä ja niille on asetettu yhteinen velkojatoimikunta. Näin ollen Takoman taloudellinen informaatio päättyneeltä katsauskaudelta esitetään

11 konsernitilinpäätöksenä, joka kattaa yhtiön ja Takoma Gears Oy:n sekä muiden emoyrityksen määräysvallassa olevien yritysten taloudellisen informaation. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. SANEERAUSMENTTELY JA TOIMINNAN JATKUVUUS Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Johto tiedostaa, että yrityksellä on edelleen tietty epävarmuus rahoituksensa varmistamiseksi, mikä liittyy mm. asiakkaiden sekä tavarantoimittajien käyttäytymiseen ja siten toiminnan kannattavuuteen. Toiminnasta tehdyillä oletuksilla, alla esitetyillä kannattavuuden parantamiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi tehdyillä toimenpiteillä sekä saneerausohjelmaehdotus hyväksyttäessä, Takomalla on johdon arvion mukaan riittävät edellytykset turvata toiminnan rahoitus seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Yrityssaneerausmenettelystä säädetään yrityssaneerauslaissa. Yrityssaneerausprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti. Yritys voi hakeutua yrityssaneeraukseen joko omasta hakemuksesta tai muun tahon toimesta. Käräjäoikeus vahvistaa saneerausmenettelyn aloittamisen, mikäli yhtiöllä on edellytykset tervehdyttää liiketoimintansa kannattavaksi sekä se kykenee suoriutumaan saneeraushakemuksen jälkeen syntyvistä velvoitteista sekä saneerauskuluista. Saneerausmenettelyn aikana yhtiölle laaditaan saneerausohjelmaehdotus, joka perustuu saneerausmenettelyn alussa tehtävään taloudelliseen selvitykseen. Taloudellisessa selvityksessä määritellään myös nk. saneerausvelat eli ne velat, jotka ovat syntyneet tai syntyperuste on ennen saneeraushakemuksen jättämistä. Saneerausohjelmaehdotus saattaa sisältää myös saneerausvelkojen leikkaamisen, josta tuleva akordituotto parantaa vastaavasti Yhtiön oman pääoman tilannetta. Saneerausveloille laaditaan yleensä usean vuoden maksuohjelma, jonka toteuttaminen on realistista saneerausvelkojen lyhennysten ja tarvittavien investointien jälkeen. Yhtiö ei voi jakaa osinkoa tai antaa pääomanpalautusta, kunnes saneerausohjelma on päättynyt. Yrityssaneerausohjelman hyväksyy lopullisesti tuomioistuin, joka Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n tapauksessa on Pirkanmaan käräjäoikeus. Tietyissä, yrityssaneerauslaissa mainituissa erityisissä

12 tilanteissa yrityssaneerauksessa oleva yhtiö tarvitsee toimiinsa selvittäjän suostumuksen tai selvittäjällä on oikeus tehdä päätöksiä tällaisen yhtiön puolesta. Tällaisia tilanteita ovat mm. lisävelkaantuminen tai pienvelkojen maksaminen. Saneerausmenettelyn aikana yhtiöllä säilyy kuitenkin määräysvalta yhtiön tavanomaiseen toimintaan. Takoma Oyj ja sen tytäryhtiö Takoma Gears Oy ovat hakeutuneet yrityssaneeraukseen ja yrityssaneerausmenettelyt ovat alkaneet Yhtiöt ovat jättäneet saneerausohjelmaehdotuksensa Pirkanmaan käräjäoikeudelle Pirkanmaan käräjäoikeus on päättänyt saneerausohjelmaehdotuksen äänestyspäiväksi Yrityssaneerausprosessin aloittamisella saattaa olla vaikutuksia sekä asiakkaiden että tavaran- ja palveluntoimittajien käyttäytymiseen ja siten yhtiön kannattavuuteen. Takoman saneerausmenettelyllä ei ole havaittu olevan negatiivista vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen ja siten yhtiön kannattavuuteen. Tavarantoimittajien vaatimukset ennakkomaksuista vaikuttavat edelleen käyttöpääoman tarpeeseen. Mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Saneerausohjelamaehdotuksessa on esitetty, että Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma saneerausveloille. Lyhytaikaisina velkoina esitettyjä velkoja, joihin maksuohjelma tulee mahdollisesti kohdistumaan, on konsernin taseessa yhteensä 7,51 milj. euroa. Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät meneillään olevaan yrityssaneerausmenettelyyn ja Takoman kykyyn hankkia riittävä käyttöpääomarahoitus jatkaakseen toimintaansa. Yhtiön johto on arvioinut, että rahoitustarve ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet on pyritty varmistamaan saneerausmenettelyn aikana seuraavilla toimenpiteillä: -- Kannattamattomat yksiköt on asetettu konkurssiin -- Takoma Gears Oy on turvannut käyttöpääoman tarpeensa myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle sekä sopimalla lyhytaikaisen käyttöpääoman tarpeen muusta rahoituksesta Panostaja Oyj:n kanssa -- Maaliskuussa on myös Nordea Rahoitus Suomi Oy:n

13 kanssa tehty uusi rahoitussopimus Takoma Gears Oy:n kaikkien kotimaisten myyntisaatavien rahoittamisesta. -- Takoman kustannusrakenne on muutettu vastaamaan toiminnan nykyistä resurssitarvetta. -- Takoman johto on ollut jatkuvasti yhteydessä sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien edustajien kanssa saneerauksen tilanteesta. Saadut tilaukset ovat lisääntyneet merkittävästi ja tuotannontekijöiden saatavuus on pystytty turvaamaan. -- Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa myös konsernin toimintojen kehittämisen. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain Takoman toiminnallinen kehitys ja hallitus tarkastelee kokouksissaan toiminnan kehitystä sekä sen edellyttämää rahoitusta. Saneerausohjelmaehdotuksen perustana ovat olleet tietyt kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset, joita päivitetään kuukausittain sekä mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 eur 11/13-11/12-11/12-07/14 07/13 10/13 9 kk 9 kk 12 kk 05/14-05/13-07/14 07/13 3 kk 3 kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot

14 Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista Tulos lopetetuista liiketoiminnoista Tilikauden tappio Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton Jatkuvat liiketoiminnot -0,011-0,200-0,054-0,258-0,257 Lopetetut liiketoiminnot 0,000-0,042-0,093-0,117-0,374 Laimentamaton ja laimennettu -0,011-0,242-0,148-0,375-0,630 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 eur 05/14-05/13-11/13-11/12-11/12-07/14 07/13 07/14 07/13 10/13 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen Muuntoero Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille KONSERNIN TASE

15 1000 eur 07/ /2013 muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä ,0 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä ,9 % Myytävissä olevat pitkäaik. Omaisuuserät Varat yhteensä ,6 % OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot 0 4 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä ,6 % Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 73 0 Rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä ,5 % Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat yhteensä ,0 %

16 Velat yhteensä ,2 % Oma pääoma ja velat yhteensä ,6 % Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy 7,51 milj. euroa velkoja, joiden maksuohjelma vahvistuu saneerausohjelmaehdotuksessa. RAHOITUSASEMA 1000 eur 07/ /2013 muutos% Korolliset velat ,5 % Korolliset saamiset Rahavarat ,9 % Korolliset nettovelat ,7 % Oma pääoma ,6 % Velkaantumisaste % ,5 168,3 % Omavaraisuusaste % -0,3 25,4 Rahavirtalaskelmassa on esitetty sekä lopetetut että jatkavat liiketoiminnot KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 eur 11/13-11/12- muutos% 11/12-07/14 07/13 10/13 9 kk 9 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut Käyttöpääoman muutokset Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta ,3 % -903 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit liiketoimintaan Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten muutos Saadut osingot investoinneista 0 0 0

17 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investointien nettorahavirta ,8 % -6 Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta ,3 % 333 Rahavarojen muutos ,1 % -576 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 eur Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset Oma pääoma Oma pääoma Kauden tulos Muut erot Rahavirtojen suojaukset -2-2 Oma pääoma Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot tuhatta euroa Lopetettujen toimintojen tulos Tuotot 901

18 7 146 Kulut Tulos ennen veroja Verot -2 0 Tulos verojen jälkeen Rahavirrat Liiketoiminnan rahavirrat Investointien rahavirrat Rahoituksen rahavirrat Rahavirrat yhteensä KONSERNIN VASTUUT 1000 eur Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset Takaisinostositoumukset Yrityskiinnitykset Pantit 7 7 Pantatut tytäryhtiöosakkeet Vuokravastuut JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 1000 eur Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto (ROE), % -272,9-85,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -8,2-27,8 Bruttoinvestoinnit, 1000 eur Korolliset velat, 1000 eur Omavaraisuusaste, % -0,3 25,4 Nettovelkaantumisaste, % ,5

19 168,3 Oma pääoma per osake, eur 0,00 0,40 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä tk:n lopussa, Osakekohtainen tulos, eur -0,15-0,38 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,50 1,05 Osakkeen alin kurssi, eur 0,09 0,29 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,24 0,50 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,25 0,30 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 3,92 4,70 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 32,6 % 21,6 % * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi TOIMINTASEGMENTTITIEDOT Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin Konsernirakenteen muutokset eivät johdon arvion mukaan muuta olennaisesti käytettyjä ennusteita. Liikearvo tullaan testaamaan neljännellä kvartaalilla. KVARTAALITIEDOT 1000 eur Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos

20 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista Tilikauden tulos Osakekohtainen tulos Jatkavat liiketoiminnot, -0,011-0,019-0,024-0,032-0,189-0,018-0,018 euroa lopetetut 0,000-0,012-0,081-0,222-0,053-0,047-0,051 liiketoiminnot, euroa Osakekohtainen tulos -0,011-0,032-0,105-0,254-0,242-0,065-0,069 jatkavat ja lopetetut liiketoiminnot Tilauskertymä Tilauskanta periodin lopussa Henkilöstö periodin lopussa Tampereella Takoma Oyj:n hallitus Lisätietoja: Ilkka Miettinen, toimitusjohtaja, puhelin

21 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa kuuluva tilikauden tulos (keskimäärin vuoden aikana) Osakkeenomistajille --- Osakkeiden lukumäärä Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma --- Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % nettorahoitusvelat x 100 Korolliset --- Oma pääoma

22 Osinko/tulos,% x 100 Tilikaudella jaettu osinko Tilikauden tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x Osakkeen kurssi tilikauden lopussa P/E-luku lopussa Osakekannan markkina-arvo kurssi tilikauden lopussa Osakkeen kurssi tilikauden Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x

Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014. Released : 12/12/2014

Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014. Released : 12/12/2014 Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014 Released : 12/12/2014 Tampere, 2014-12-12 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 12.12.2014 klo 10.00

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus... 6 Johto... 7 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 8 Riskienhallinta

Lisätiedot

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 2 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2015 31.7.2015 () Liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 37,9 milj. euroa (30,3 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 31.1.2015 (3 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Liikevoitto pysyi samalla

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00 Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen

Lisätiedot

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015 30.4.2015 (Q2) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,4

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

Neo Industrial Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2013 klo 17.00

Neo Industrial Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2013 klo 17.00 Neo Industrial Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2013 klo 17.00 NEO INDUSTRIAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 Neo Industrial Oyj:n jakautumista siirrettiin arvioidusta, kaapelitoimialan liiketulos parani merkittävästi

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

ASPOCOMP. Vuosikertomus 2009

ASPOCOMP. Vuosikertomus 2009 ASPOCOMP Vuosikertomus 2009 Tietoja osakkeenomistajille Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2010 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta

Lisätiedot