Muuttaako EMU suhdanteiden vahvistumista rahoitusmarkkinoilla?*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttaako EMU suhdanteiden vahvistumista rahoitusmarkkinoilla?*"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 3/1997 Muuttaako EMU suhdanteiden vahvistumista rahoitusmarkkinoilla?* ATSO ANDERSEN ekonomisti Suomen Pankki 1 Johdanto Suhdannevaihteluilla on jatkossakin maakohtaisia piirteitä EU:n jäsenmaissa, mikä tulee muodostamaan erityisongelman yhteisen valuutan oloissa. Epäsymmetrisyydet johtuvat maiden erikoistumisista eri teollisuudenaloille sekä taloudellisen käyttäytymisen erityispiirteistä. EU:n piirissä on runsaasti käsitelty epäsymmetristen suhdannevaihtelujen ongelmaa EMU:n III -vaiheessa (mm. Commission of the EC 1990). Talouspolitiikan mahdollisuudet suhdanteiden tasaajana ovat EMU:ssa varsin rajalliset. Nk. vakaussopimus rajoittaa finanssipolitiikan käyttöä ja kansallinen rahapolitiikka sopeutusmekanismina luonnollisesti poistuu. Talouspolitiikan ulkopuoliset päämekanismit suhdanteiden tasaamiseen ovat työvoiman liikkuvuus ja * Kiitän saamastani avusta ja ohjauksesta prof. Pertti Haaparantaa sekä vs. projektiohjaaja Jukka Vesalaa. Kirjoituksessa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin näkemyksiä. palkkajoustot. Nekin ovat kuitenkin varsin rajallisia ainakin näköpiirissä olevana aikana. Työvoiman liikkuvuus voi toteutua väestön pitkälle koulutetussa ja korkeatuloisessa osassa, mutta muuten kulttuurierot ja kielitaidottomuus hidastavat merkittävästi liikkuvuutta. Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että nimelliset- ja reaalipalkat ovat yleisesti jäykkiä, erityisesti alaspäin (esim. Akerlof et al. 1996). Tässä artikkelissa pyritään kirjallisuuskatsauksen pohjalta argumentoimaan, että EMUympäristössä rahoitusmarkkinoiden kehittyminen pienentää suhdannevaihteluita voimistavia tekijöitä rahoitusmarkkinoilla. Ensiksi, rahoitusmarkkinoilla agentuurikustannukset (jotka johtuvat epäsymmetrisestä informaatiosta) vahvistavat makrotaloudellisia suhdanteita (luvut 2 ja 3). Toiseksi, rahoituksenvälityksen ja rahoitusinstrumenttien kehitys edistää ratkaisuja, joilla agentuurikustannuksia voidaan tehokkaimmin vähentää (luku 4). Kolmanneksi, EMU ja pääomamarkkinoiden integraatio yleensä mahdollistavat sellaisten rahoitusmarkkinoiden syntymisen, joilla agentuurikustan- 509

2 Artikkeleita - KAK 3/1997 nusten pienentäminen onnistuu nykyistä tehokkaarnmin (luku 5). Lopuksi esitetään johtopäätöksiä ja ajatuksia julkisen politiikan näkökulmasta (luku 6). Se miten suuri kvantitatiivinen vaikutus rahoitusmarkkinoiden rakenteellisilla tekijöillä on suhdannevaihteluihin, on paljolti vielä tutkimatonta aluetta. 2 Rahoitusmarkkinatekijät ja suhdannevaihtelut Modigliani & Miller tai Arrow-Debreu -maailmassa yritysten rahoituspäätöksillä ei ole vaikutusta reaaliprosessiin. Nykyisin tästä rahoituksen neutraliteetti -ajatuksesta ollaan luopumassa ja rahoitustekijöiden asema suhdanteita vahvistavana voimana ollaan tunnustamassa (mm. Calomiris 1995). Rahoitusmarkkinatekijöitä ei pidetä juuri suhdanteiden aiheuttajina, vaan suhdanteiden välittymismekanismissa suhdanteita vahvistavina tekijöinä. Teorian mukaan suhdanteet voimistuvat rahoitusmarkkinoilla niillä vallitsevien epätäydellisyyksien, etenkin epäsymmetrisen informaation johdosta. Calomiris (1995) jakaa suhdanteita vahvistavat rahoitusmarkkinatekijät neljään ryhmään: (1) kassavirtavaikutukset, (2) taserakenteen vaikutukset, (3) luotonsäännöstely ja (4) rahoitusmarkkinoiden sääntelyn vääristävät vaikutukset. Viimeksimainittua ei käsitellä tässä artikkelissa. Ensimmäiseksi, laskusuhdanne supistaa yritysten kassavirtaa, mikä nostaa ulkoisen rahoituksen tarvetta käyttöpääoman ja investointien rahoituksessa. Agentuurikustannuksista johtuen ulkoisen rahoituksen kustannus on aina tulorahoitusta korkeampi (vrt. Pecking Orderteoria). Ulkoisen rahoituksen osuuden kasvusta aiheutuva rahoituskustannusten nousu vähentää puolestaan investointeja ja suhdanne syvenee entisestään. Lisäksi lamassa yritysten konkurs- sitodennäköisyys kasvaa, mikä myös nostaa rahoituksen hintaa (riskipreemio nousee). Jälkimmäinen konkurssitodennäköisyyteen liittyvä riskipreemio on sinänsä agentuurikustannuksista riippumaton komponentti. Lamassa rahoituskustannukset sii$ nousevat, vaikka agentuurikustannukset eivät muuttuisi. Voidaan kuitenkin olettaa, että agentuuriongelmat pahenevat lamatilanteessa, joten rahoituskustannuksia kasvattavat ja lamaa syventävät vaikutukset voimistuvat (Greenwald et al. 1984). Toiseksi on osoitettu, että lainanottajan nettoarvon ja rahoituksen kustannusta nostavien agentuurikustannusten välillä vallitsee käänteinen riippuvuus suhde. Mitä suurempi ja vakavaraisempi yritys on sitä helpommin ja halvemmalla se voi hankkia itselleen vieraan tai omanpääoman ehtoista rahoitusta. Makrotalouden tasolla tällä mekanismilla on merkittävä vaikutus. Noususuhdanteessa yritysten nettoarvo ja vakavaraisuus kasvavat voittojen ja tasearvojen noustessa, agentuurikustannukset laskevat ja investointien rahoitus halpenee kiihdyttäen suhdannetta edelleen. Laskusuhdanteessa nettoarvon ja vakavaraisuuden heikkenemisen vaikutukset ovat päinvastaiset. (Bemanke & Gertler 1989). Kolmanneksi epäsymmetrisestä informaatiosta johtuva pankkien harjoittama luotonsääntely vahvistuu laskusuhdanteessa ja heikentyy noususuhdanteessa, mikä vahvistaa suhdannetta. Tämä johtuu siitä, että laskusuhdanteessa konkurssien todennäköisyys kasvaa, joten pankkien luottokannan valvontakustannukset kasvavat. Lamassa yritysten itsensä on lisäksi usein leikattava omaa luotonanto aan asiakkailleen. Noususuhdanteessa vaikutukset ovat päinvastaiset. (Williamson 1987). Lamassa myös rahoittajien (pankkien) pääomien mahdollinen heikkeneminen alentaa niiden luototuskapasiteettia. 510

3 Atso Andersen 3 Agentuurikustannukset sekä rahoituksen hinta ja saatavuus Teoriassa agentuurikustannuksia sisältyy kaikkiin sopimuksiin epätäydellisessä maailmassa, siis myös rahoitus sopimuksiin. Pecking Order -teorian mukaan agentuurikustannukset ovat merkittäviä lähinnä ulkoisessa rahoituksessa, joten sisäistä rahoitusta käytetään aina ensin mahdollisimman pitkään ennen velkarahoitukseen ja viimeiseksi osakerahoitukseen turvautumista (Myers 1977). Pecking Order-teoriaa koskevaa evidenssiä l on olemassa, mm. osakerahoituksessa näyttää olevan suuremmat agentuurikustannukset kuin velkarahoituksessa (Myers ja Majluf 1984). Ensimmäinen agentuurikustannuksen lähde on johdon insentiivi käyttää yrityksen resursseja omiin tarkoituksiinsa (vääränlaisen effortin moral hazard). Toinen lähde on velkojan epäily siitä, että osakkeenomistajan liiallinen riskinotto alentaa hänen osuuttaan (liiallisen riskinoton moral hazard)2. Kolmas lähde on yrityksen omistajien mahdollisuus hylätä voitollisia investointeja, koska pääoman nostaminen rahoitusmarkkinoilta johtaisi varojen siirtymiseen vanhoilta omistajilta uusille osakkeenomistajille (Myers & Majluf 1984) (vääränhrisen effortin moral hazard). Edellä mainitut agentuurikustannukset voivat nostaa rahoituksen hintaa ja/tai kiristää ra- 1 On mm. havaittu, että osakeanti-ilmoituksen antaminen laskee yleisesti osakkeen pörssikurssia, joten osakeantirahoituksen todellinen kustannus on emissiokustannusta suurempi. 2 Luotonantaja saa kiinteän tuoton riskin kasvusta huolimatta. Osakkeenomistaja voi nostaa kasvaneet voitot itselleen, jos riskinotto onnistuu. hoituksen saatavuutta. Jos rahoittaja arvelee johdon käyttävän rahoitusta omiin tarkoituksiinsa sovitun toiminnan kustannuksella, on luonnollista nostaa rahoituksen hintaa ja näin pyrkiä rajoittamaan mahdollista väärinkäyttöä. Jos lainanantaja taas arvelee yrityksen osakkeenomistajien pyrkivän suuriin voittoihin käyttämällä luottorahoitusta korkeariskisiin projekteihin, on rationaalista nostaa myös luotolta vaadittua tuottoa. Lopuksi kolmas agentuurikustannus nostaa todellista osake-emissiosta aiheutunutta kustannusta ja kiristää osakerahoituksen saatavuutta kannattaville investoinneille. 4 Rahoitusinstituutiot, -instrumentit ja agentuurikustannukset Sekä rahoituslaitosten välitystoiminta 3 että markkinainstrumentit voivat vähentää agentuurikustannuksia. Rahoituslaitosten rooli korostuu pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä, jossa agentuurikustannusten Illimmoinnissa pääpaino on pankkien harjoittamassa luottokohteiden arvioinnissa sijoittajien puolesta (vrt. Delegated Monitoring-teoria 4 ). Pankkikeskeinen järjestelmä vallitsee varsinkin Japanissa ja Saksassa sekä myös Suomessa, Ruotsissa ja 3 Jensen ja Meckling-teorian (1976) mukaan instituutiot muovautuvat rahoitusmarkkinoilla siten, että agentuurikustannukset minimoituvat. 4 Delegated Monitoring-teoriassa rahoituksen tarjoajan kannattaa tallettaa varansa pankkiin, jonka tehtävänä on diversifioida varat mahdollisimman hyvin ja tuottavasti sekä valvoa niiden käyttöä. Pankin kautta varojen riski hajautuu useampaan kohteeseen sekä toisaalta syntyy selkeä kustannushyöty, kun jokaisen tallettajan ei erikseen tarvitse valvoa varojensa käyttöä, vaan sen tekee pankki (Diamond 1984 ja Gale & Hellwig 1985). 511

4 Artikkeleita - KAK 3/1997 muissa EU-maissa (pl. UK). Rahoitusinstrumenttien rooli puolestaan korostuu markkinakeskeisessä rahoitusjärjestelmässä, jossa alkuperäinen rahoittaja ja rahoituksen tarvitsija kohtaavat toisensa suoraan arvopaperimarkkinoilla. Markkinakeskeinen rahoitusjärjestelmä vallitsee etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Erot eivät kuitenkaan ole mustavalkoisia, sillä mm. pk-sektorin rahoitus nojautuu myös markkinakeskeisessä järjestelmässä pankkirahoitukseen. Kirjallisuudessa on ollut keskeisenä tutkimuskohteena selvittää kumpi näistä institutionaalisista ratkaisuista on tehokkaampi. Vastaus ei ole alkuunkaan selkeä, vaikka Mayer (1988) alkuun argumentoi vahvasti pankkikeskeisyyden puolesta. Viime aikoina kirjallisuus on korostanut markkinakeskeisyyden etuja (Boot & Thakor 1995). 4.1 Pankkikeskeisen järjestelmän edut ja haitat Luotonottajan näkökulmasta pankkikeskeiseen järjestelmään sisältyy kolme keskeistä hyötyä. Ensiksi, kiinteä pankkisuhde sallii yrityksen pidentää päätöshorisonttia, koska yritys voi luottaa rahoituksen jatkuvuuteen läheisessä yhteistyössä olevalta pankiltaan. Tämä on myös kansantalouden etu. Toiseksi, rahoituksen kriisinsietokyky paranee, koska syvässä lamassa tai lähellä konkurssia olevan yrityksen arvopaperimarkkinarahoitus helposti tyrehtyy. Pankki ei välttämättä aja yritystä konkurssiin väliaikaisesta tilanteen huononemisesta johtuen vaan voi tarjoamalla lisärahoitusta auttaa yrityksen taas jaloilleen. Lopuksi kiinteä pankkisuhde edistää informaation välittymistä alentaen siten agentuurikustannuksia, jotka liittyvät omistajien ja lainanantajien väliseen suhteeseen. Kiinteä pankkisuhde tukee erityisesti elinkaarensa alkuvaiheessa olevia pieniä yrityksiä (Petersen ja Rajan 1995). Yritykselle optimaalisten pankkisuhteiden määrä on kuitenkin suurempi kuin yksi, koska "monopolipankilla" olisi liian paljon neuvotteluvoimaa yritystä koskevissa kysymyksissä. Pankkikeskeisen järjestelmän suurimpina haittoina nähdään kaksi seikkaa. Pankkikeskeinen järjestelmä suosii yrityksiä, jotka pysyttelevät turvallisilla, ei-innovatiivisilla aloilla ja pyrkivät tekemään kaikki päätöksensä yhteisymmärryksessä rahoittaja-pankin kanssa. Tämä hidastaa innovaatioita ja kehitystä. Toiseksi, pankkikeskeinen systeemi voi joissakin tilanteissa ylläpitää liian kauan kannattamatonta yritystä ja näin haaskata voimavaroja. 4.2 Markkinakeskeisen järjestelmän edut ja haitat Markkinakeskeinen järjestelmä tukee pankkikeskeistä järjestelmää paremmin rahoitusinnovaatioita, joilla agentuurikustannuksia voidaan laskea. Kehittyneillä arvopaperimarkkinoilla voidaan pienentää osakkeenomistajien ja velanhaltijoiden välistä intressiristiriitaa sekä yritysjohdon ja omistajan välisiin suhteisiin liittyviä agentuurikustannuksia (1) kovenanttien, (2) merkintäoptioiden ja (3) kontingenttien sopimusten avulla. Kovenanteilla tarkoitetaan ehtoja, jotka liitetään velkasopimukseen ja joilla velanantaja voi määrittää yritykselle reunaehtoja esim. sen toiminnan riskillisyydelle, osingonjaolle, voitolle jne. Kovenanteilla voidaan rajoittaa yritysjohdon mahdollisuuksia jainsentiivejä käyttää varoja omiin tarkoituksiinsa. Toisaalta kiinteät kovenantit voivat rajoittaa yrityksen toimintaa toimintaympäristön muuttuessa, joten uudelleenneuvoteltavien kovenanttien olemassaolo on kirjallisuudessa katsottu vielä tehokkaammaksi (Berlin & Mester 1992). Kovenantit ovat 512

5 Atso Andersen olleet yleisesti käytössä jo pidemmän aikaa. Merkintäoptioilla voidaan vähentää velanhaltijan ja osakkeenomistajan intressiristiriitaa, koska siten velanhaltija voi päästä myös osalliseksi yrityksen voitoista. Paras mahdollinen merkintäoptio pitää sisällään mahdollisuuden toteuttaa optio osakkeen tai käteissuorituksen muodossa (Chiesa 1992)1. Merkintäoptioita käytetään erityisesti markkinakeskeisissä maissa (USA, UK), mutta toki myös pankkikeskeisissä maissa (mm. Saksa ja Suomi). Merkintäoptio voidaan liittää suoraan velkakirjaan, jolloin järjestelyä kutsutaan vaihtovelkakirjaksi. Kontingenteilla sopimuksilla tarkoitetaan instrumenttiin liitettävää sopimusta, jolla määritetään instrumentin riippuvuus jostakin riskiin vaikuttavasta tekijästä. Esimerkiksi velkasopimuksen tuotto voidaan sitoa yrityksen voittoihin. Silloin osakkeenomistajan insentiivi tehdä riskisijoituksia laskee, koska mahdolliset tuotot hyödyttävät myös lainanantajaa. Kontingentteihin sopimuksiin liittyy kuitenkin mittaus- ja seurantavaikeuksia, mistä johtuen kontingentit sopimukset ovat harvinaisia. Rahoitusinstrumentteja voidaan myös käyttää pienentämään agentuurikustannusta, joka liittyy lisäpääoman nostamiseen pääomamarkkinoilta. Tällaisia instrumentteja voivat olla mm. kori-arvopaperit (Subramanyam 1991)2. Koriarvopaperit muodostuvat joukosta olemassaoleviaerillisiä arvopapereita (esim. osakkeita), jotka on yhdistetty uudeksi arvopaperiksi. Koriarvopaperit laskevat uuden pääoman 1 Osakkeenomistaja välttää tällöin omistusosuutensa pienenemisen (diluution). 2 Lisäksi kirjallisuudessa on tutkittu teoreettisia arvopapereita, joilla kyseistä agentuurikustannusta voidaan pienentää. Ei -inforrnaatiovaikutteisen arvopaperin (Boot & Thakor 1993) arvoon osakeanti- nostamiseen liittyvää agentuurikustannusta, joka ilmenee negatiivisena hintareaktiona. Koska koriarvopaperin omistaja omistaa vain pienen osuuden yhden erillisen yrityksen osakkeista, on tappio osakeanti-ilmoituksen aiheuttamasta kurssilaskusta vanhoille osakkeenomistajille pienempi, joten agentuurikustannuskomponentti rahoituskustannuksessa alenee. Indeksioptioiden ja sijoitusrahasto-osuuksien olemassaolo on jo yleistä. Myös listattujen sijoitusyhtiöiden osakkeiden omistamisen voidaan katsoa edustavan koriarvopaperin ideaa. Markkinakeskeisessä järjestelmässä aktiivisemmat osakemarkkinat mahdollistavat lisäksi johdon optiosopimusten laajemman käytön. Johdon optiosopimus on instrumentti, jolla johdon insentiiviä lisätä omaa hyvinvointiaan liiallisesti yrityksen kustannuksella voidaan vähentää. Käytettäessä johdon optiojärjestelyjä, joka sitoo johdon hyvinvoinnin esimerkiksi yrityksen osakkeen arvoon, lisätään johdon kiinnostusta maksimoida oman etunsa ohella yrityksen etua. Johdon optiosopimukset ovat jo yleisesti käytössä ainakin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ja ne ovat yleistyneet Suomessakin viime vuosina. Markkinakeskeisen järjestelmän suurimpana etuna on rahoituksen ohjautuminen nopeasti korkeimman tuoton perässä. Markkinakeskeisen järjestelmän haittana on se, että se ei ole yhtä tehokas yli ajan suuntautuvassa rahoituksessa kuin pankkikeskeinen järjestelmä. Markkinakeskeinen järjestelmä voi sulkea rahoitukilmoituksella ei ole vaikutusta. Toinen teoreettinen kehitelmä ovat pooling-arvopaperit (Nachman & Noe 1994), jotka perustuvat yritysten jakamiseen erilaisiin ryhmiin niiden arvioitujen tuottavuustyyppien mukaan. Kun investointiprojektien laatu voidaan paremmin ennakoida, pienenee ulkoisen pääoman nostamiseen liittyvä agentuurikustannus. 513

6 Artikkeleita - KAK 3/1997 sen liian aikaisin myös elinkelpoisilta yrityksiltä, jotka ovat ajautuneet väliaikaisiin ongelmiin. 4.3 Eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän markkinaehtoistuminen Yritysten rahoitus on siirtynyt Euroopassakin markkinaperusteisempaan suuntaan (disintermediaatio). Disintermediaatiota edistävinä tekijöinä ovat olleet rahoitusmarkkinoiden nopea kansainvälistyminen ja informaatioteknologian kehittyminen. Disintermediaatio koskee kuitenkin edelleen lähinnä vain suuria yrityksiä pksektorin yritysten pitäytyessä edullisemmassa pankkirahoituksessa arvopaperimarkkinarahoituksen suurten informaation tuottamiskustannusten vuoksi. Suurten yritysten pankki suhteiden lukumäärä on ollut kasvussa, mikä vähentää pankkien neuvotteluvoimaa ja muuttaa pankkikeskeisen järjestelmän ominaisuuksia muistuttamaan enemmän markkinakeskeistä järjestelmää. Myös suuret yritykset pyrkivät kuitenkin ylläpitämään edelleen kiinteää pankkisuhdetta johonkin läheiseen pankkiin, koska kriisiaikana rahoitus osake- tai jvk-emissioiden kautta ei välttämättä onnistu. Suurille yrityksille läheisten pankkisuhteiden merkityksen vähenemisellä on rahoituksen mahdollisen jatkuvuutta koskevan riskin lisäksi monenlaisia muita vaikutuksia. Kiinteässä pankkisuhteessa pankki toimii läheisessä yhteistyössä yrityksen kanssa, joten yrityksen rahoitusosaamisen ja informaationtuottokyvyn tasolle ei välttämättä aseteta kovia kriteerejä eikä siitä aiheudu kustannuksia. Arvopaperimarkkinarahoituksessa yrityksen tuottamalle informaatiolie asetetaan korkeammat laatu- ja luotettavuusvaatimukset. Väärällä viestinnällä voi olla tuhoisia vaikutuksia rahoi- tuskanaviin. Yritys on siis pankkikeskeistä järjestelmää suoremmin vastuussa omasta rahoitusosaamisestaan ja virheistään rahoituksensa toteuttamisessa markkinakeskeisessä järjestelmässä. Jo tähän menessä eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän kehitys on lisännyt rahoituksenvälityksen tehokkuutta, mikä on laskenut rahoituksen kustannuksia. 5 Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen EMU: ssa ja suhdanteiden välittyminen Voidaan väittää, että EMU:n III -vaihe tukee kehitystä, jossa siirrytään enemmän markkinakeskeiseen järjestelmään, jossa rahoituksen transaktiokustannus- 1 ja agentuurikustannuskomponentit pienentyvät. Lopputuloksena voi olla parempi makrotaloudellinen vakaus. Seuraavaksi analysoidaan, millaisia ovat EMU:n vaikutukset pankkisektorilla ja arvopaperimarkkinoilla transaktio- ja agentuurikustannusten minimoimisen näkökulmasta. EMU:lla on varmasti myös muita rahoitusmarkkinoihin liittyviä vaikutuksia. Kuten on jo näkyvissä, monetäärinen vakaus kasvaa, kun rahapolitiikkaa toteutetaan yhteisesti EMU:n jäsenmaissa. Lisäksi korkotaso voi laskea inflaatio/devalvaatioriskipreemion alenemisen kautta. Alentuneilla transaktiokustannuksilla on suhdannetilanteesta riippumatta myönteinen vaikutus investointien toteuttamiseen. Kun rahoituksen transaktiokustannukset laskevat, laskee investointien toteuttamiskynnys. Myös rahoituksen agentuurikustannuskomponentti pienenee, kun EMU lisää rahoitusmarkkinoiden 1 Tämä koskee mm. valuutanvaihto- ja suojautumiskustannuksia sekä epäsuorasti marginaalien alentumista kiristyvän kilpailun kautta. 514

7 Atso Andersen syvyyttä ja likviditeettiä sekä rahoitusinstrumenttivalikoimaa. Tämä laskee osaltaan edelleen investointien toteuttamiskynnystä. EMU:lla on huomattavia vaikutuksia pankkisektorin institutionaaliseen kehitykseen. Disintermediaation ja markkinakeskeisyyden vahvistuminen vie jalansijaa perinteiseltä antolainaukselta. Lisäksi kiinteistä pankkisuhteista siirrytään yhä enemmän useampiin pankkisuhteisiin perustuvaan rahoitukseen. EMU:n III -vaiheen toteutuminen voi nopeuttaa pankki sektorin rakenteen muuttumista kerrostuneeksi. Kehityksen lopputuloksena olisi kolmen eri kerroksen pankki toimintaa. Ensimmäisen kerroksen muodostaisivat paikallispankit, toisen kerroksen alueelliset pankit ja kolmannen kerroksen globaalin tason (tukku)pankit. Itse asiassa pankkitoimialan kerrostumisen voidaan nähdä jo olevan käynnissä. Kerrostuminen perustuu lähinnä tukku pankki - toiminnan kasvaviin mittakaava- ja keskittymisetuihin (Vesala 1997). Pitkällä tähtäimellä kerrostuminen parantaa alan tehokkuutta. Tehokkuus kasvaa, jos aidot skaalaedut johtavat kustannussäästöihin. Kiristyvä pankkikilpailu purkaa aikaa myöten alan ylikapasiteettia ja poistaa oligopolistisilla markkinoilla mahdollisesti vielä vallinneita ylisuuria voittoja. Pankkien erikoistuminen omalle sektorilleen voi parantaa niiden erikoisosaamista ja myös informaation välittymistä, joten pankki sektorin kehityksessä ja tehostumisessa voi olla agentuurikustannuksia alentavia piirteitä. EMU:n III -vaihe syventää ja yhdentää arvopaperimarkkinoita edelleen. Euroopan integraatiosta riippumatta arvopaperimarkkinoiden kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut nopeaa. Keskeiset trendit ovat olleet arvopaperistaminen, jonka avulla pyritään luomaan epälikvideistä velkasopimuksista jälkimarkki- nakelpoisia instrumentteja sekä institutionaalinen sijoittaminen, joka on kasvanut nopeasti muutamassa vuodessa. Myös kaupankäyntivolyymit niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin kauppapaikoilla ovat kasvaneet. Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana finanssiinnovaatioiden määrä on monikertaistunut siirtäen rahoitusta käteiskaupasta yhä enemmän johdannaispohjaiseksi. EMU:n III -vaihe ei lähtökohtaisesti vaikuta trendien olemassaoloon, mutta voi hyvinkin vaikuttaa niitä kiihdyttävästi (Dermine 1996). Yhdentyneiden arvopaperimarkkinoiden kehittyminen Eurooppaan on todennäköistä. Arvopaperimarkkinoiden likviditeetti myös kasvaa, koska euron myötä Euroopan houkuttelevuus sijoituskohteena kasvaa. Lisäksi euro poistaa joitain institutionaalisen sijoittamisen rajoitteita (Vesala 1997). Rahoitusvaateiden määrällä mitattuna yhdessä valuutassa noteerattavien rahoitusmarkkinoiden koon voidaan arvioida jäävän hiukan Yhdysvaltojen markkinoita pienemmäksi, mutta kasvaen Japanin markkinoita suuremmaksi. EMU:n III -vaiheessa olosuhteet markkinarahoitukselle parantuvat, joten disintermediaatio kiihtynee. Lisäksi yritysten pääsy käyttämään jo olemassaolevia rahoitusjärjestelyjä kehittyneemmille markkinapaikoille Euroopassa helpottuu, kun valuuttakurssiriski poistuu ja informaation läpinäkyvyys parantuu. Markkinapaikkojen likviditeetin kasvu puolestaan lisää innovaatioita (vrt. 4.2) ja tarjoaa mahdollisuuden tehokkaiden rahoitusratkaisujen tekemiseen. Siten agenttiongelniista aiheutuvat kus-, tannukset laskisivat ja mahdollisuudet makrotaloudellisen vakauden parantamiseen rahoitusmarkkinoiden selkeästi parantuisivat. Kehityksen vaikutuksen suuruudesta makrotaloudelliselle vakaudelle on vaikea esittää kvantitatiivista arviota. On lisäksi korostettava, 515

8 Artikkeleita - KAK 3/1997 että nämä kaikki talouspolitiikan ulkopuoliset tekijät (kuten myös palkkajoustot ja työvoiman liikkuvuuskin) voivat vain vaimentaa eksogeenisten shokkien välittymistä, eivät estää niiden syntyä. 6 Johtopäätöksiä ja julkisen politiikan rooli Kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan perustellusti väittää, että rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja markkinaehtoistuminen tasoittaa makrotaloudellisten suhdanteiden välittymistä, koska epäsymmetriseen informaatioon liittyvät agenttiongelmat heikkenevät ja niiden aiheuttamat agentuurikustannukset pienenevät. Rahoitussektorin agentuurikustannukset vähenevät, kun rahoitusinstituutiot ja -instrumentit saavat tehokkaampia muotoja ja kun uusia instituutioita ja instrumentteja kehitetään. Rahoitusmarkkinat markkinaehtoistuvat jo nykyisinkin nopeasti teknologian ja kansainvälisyyden lisääntyessä. EMU:n III -vaihe tarjoaa mahdollisuuden kehityksen jatkumiselle ja syvenemiselle entisestään. Tuloksena olisivat yhdentyneet rahoitusmarkkinat, joilla arvopaperimarkkinoiden rooli olisi kasvanut pankkikeskeisyyden kustannuksella. Seurauksena tällaisesta kehityksestä olisi transaktiokustannuksien ja epäsymmetrisestä informaatiosta johtuvien agentuurikustannusten pieneneminen. Epätäydellisyyksien alenemisesta seuraisi tehokkuuden ja makrotaloudellisen vakauden lisääntyminen. Toisaalta kiinteiden pankki suhteiden väheneminen laskee yritysrahoituksen kriisinsietokykyä, koska markkinaehtoistuminen lisää rahoituksen jatkuvuutta koskevaa riskiä. Lisäksi lyhyen tähtäimen tuottojen vaatiminen voi pitkällä tähtäimellä johtaa myös elinkelpoisien yrityksien kaatumiseen. Onko rahoitusmarkki- noiden nopea kehittyminen siis ainoastaan positiivinen kehityskulku? Sisältyykö tähän kehitykseen ja sen seurauksiin myös uhkia ja onko julkisella politiikalla tulevaisuudessa jokin rooli niiden ratkaisemisessa? Ensimmäiseksi, julkisella politiikalla pitäisi pyrkiä turvaamaan yrityksen rahoituksen jatkuvuus kriisiolosuhteissa. Toiseksi, olisi pohdittava kilpailun lisääntymisen vaikutuksia pankkitoimialan systeemiriskiin ja vakauteen. Kolmanneksi, tulisi analysoida onko rahoitustoiminnan keskittyminen kaikilta osin myönteistä ja voitaisiinko mahdollisia vaikutuksia lieventää. Disintermediaation jatkuessa ja kiinteiden pankki suhteiden vähetessä yritysten rahoituksen turvaaminen kriisitilanteissa (esim. voimakas taantuma, kysyntäshokki tms.) voi vaikeutua. Yksi mahdollinen keino kompensoida kasvanutta rahoituksen jatkuvuutta koskevaa riskiä on yrityksien omavaraisuuden lujittaminen. Tärkeimässä asemassa on verotus, jonka avulla voidaan aikaansaada insentiivejä yritysten riittävän omavaraisuuden ylläpidolle. Suomen verotuslainsäädännössä asiaa edistäviä merkittäviä muutoksia on jo tehty, kun eri rahoitusmuotojen veroneutraalisuuteen on pyritty. Toisin sanoen verotustekijät eivät saisi suosia velkarahoitusta tai yleensä määrätä rahoituslähteen valintaa. Myös kaikessa muussa julkisessa toiminnassa tulisi pyrkiä siihen, että yrityksillä on insentiivejä ylläpitää riittävää omavaraisuutta. Pankkitoimialalla kilpailu ja tuottojen alentuminen voivat toimia insentiiveinä ottaa suurempia riskej ä esim. luotonannossa (Vesala 1997). Kiristyneessä kilpailutilanteessa pankkien valvonnan kehittämiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämä ei tarkoita vain viranomaisten toimintaa, vaan markkinoiden ja omistajien roolia olisi korostettava valvonnan 516

9 Atso Andersen toteuttamisessa. Esimerkiksi Uudessa Seelannissa on luotu valvontajärjestelmä, joka vie markkinoiden osallistumisen valvontaan varsin pitkälle. Markkinavalvonta edellyttää pankkitoiminnan vastuusuhteiden selkeyttämistä, turvaverkkojen (talletussuoja) rajoittamista sekä informaation julkisen saatavuuden parantamista. Tämä on tärkeää myös siitä syystä, että viranomaisten valvonnan tehokkuus voi heiketä rahoitusmarkkinoiden kehittyessä voimakkaasti. Lisäksi valtioiden rajat ylittävässä pankkitoiminnassa valvonta kohtaa yhä suurempia haasteita. EMU :ssakin valvonnasta vastaavat yksin pankin kotimaan valvontaviranomaiset. EMU:n III -vaiheen toteutuessa myös rahoitusmarkkinoiden keskittyminen (tukkupankit, pörssi- ja selvitystoiminta) suurille alueellisille kauppapaikoille saattaa kasvaa (Malkamäki ja Saukkonen 1997). Kansallisesta näkökulmasta keskittymisellä voi olla myös haitallisia vaikutuksia. Jos keskittyminen toteutuu, suuret kansainväliset yritykset voivat keskittää rahoitustarpeensa hoitamisen globaaleihin pörsseihin, alueelliset yritykset alueellisiin pörsseihin ja paikalliset paikallisiin pörsseihin. Uhkana tällaisessa järjestelyssä on likviditeetin puute paikallisissa pörsseissä, joka johtaisi arvopaperihintojenhintojen epävakauteen, vähälikvidisyyteen ja rahoituskustannusten kasvuun. Julkisen politiikan rooli on pyrkiä osaltaan siihen, että kotimaisten pörssien ja selvityskeskusten toiminnan kilpailukykyisyys säilyy mahdollisimman hyvin. Kirjallisuus Akerlof, G. ja Dickens, W. and Perry, G. (1996). The macroeconomics of low inflation. Brookings Papers on Economic Activity. Iss. 1, pp Berlin, M. ja Mester, L. (1992). Debt Cove- nants and Renegotiation. Journal of Financial Intermediation. VoI. 2, pp Bemanke, B. ja Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. American Economic Review. VoI. 79, No. 1, pp. 14-3l. Boot, A. ja Thakor, A. (1995). Banking scope, financial innovation, and the evolution of the financial system. CEPR Discussion Papers. No Boot, A. ja Thakor, A. (1993). Security Design. The Journal of Finance. VoI. 48, pp Calomiris, C. (1995). Financial Fragility: Issues and Policy Implications. Journal of Financial Services Research. VoI 9, pp Chiesa, G. (1992). Debt and Warrants: Agency Problems and Mechanism Design. Journal of Financial Intermediation. VoI 2, pp Comission of the European Communities (1990). One market, one money. European Economy Number 44 October Dermine, J. (1996). European Banking With a Single Currency. INSEAD Working Papers. Number 96 / 03. Diamond, D. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. Review of Economic Studies. VoI. 51, pp Gale, D. ja Hellwig, M. (1985). Incentive Compatible Debt Contracts: The One-Period Problem. Review of Economic Studies. voi. 52, pp Greenwald, B. Ja Stiglitz, J. ja Weiss, A. (1984). Informational Imperfections in the Capital Market and Macroeconomic Fluctuations. American Economic Review. VoI. 74, No. 2., pp Jensen, M. ja Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of 517

10 Artikkeleita - KAK 3/1997 Financial Economics. VoI. 3, pp Malkamäki M. ja Saukkonen E. (1997). EMU and the Finnish securities markets. Bank of Finland Bulletin. Mayer, C. (1988). New Issues in Corporate Finance. European Economic Review.VoI. 32, No.2, pp Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. loumal of Financial Economics. VoI. 5, pp Myers, S. ja Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information That Investors Do Not Have. lournal of Financial Economics. VoI. 13, pp Nachman, D. ja Noe, T. (1994). Optimal Design of Securities under Asymmetric Infor- mation. The Review of Financial Studies. VoI. 7, No. 1, pp Petersen, M. ja Rajan, R. (1995). The effect of credit market competition on lending relationships. Quarterly loumal of Economics. CX, no.2, May, pp Subrahmanyam, A. (1991). A Theory of Trading in Stock Index Futures. The Review of Financial Studies. VoI. 4, No. 1, pp. 17-5l. Vesala, J. (1997). Euro pankkitoimialan muutosvoimana. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 93. Vsk., No. 2, 1997, pp Williamson, S. (1987). Financial Intermediation, Business Failures, and Real Business Cycles. lournal of Political Economy. VoI. 95, pp

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö TUT- KIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ETLAELINKEINOELÄMÄN ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Finanssikriisit ja taloustiede

Finanssikriisit ja taloustiede Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91.vsk. - 2/1995 Finanssikriisit ja taloustiede MIKA LINDEN Johdanto Perinteinen makroteoria on perustunut lähtökohdalle, että talouden reaalinen suorituskyky ja kehitys

Lisätiedot

Euro pankkitoimialan muutosvoimana*

Euro pankkitoimialan muutosvoimana* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93.vsk. - 2/1997 Euro pankkitoimialan muutosvoimana* JUKKA VESALA KTL, projektiohjaaja Suomen Pankki Johdanto Yhteiseen rahaan siirtyminen aiheuttaa pankeille tietojärjestelmä-,

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Pääomamarkkinoiden globalisoitumisen vaikutukset ja riskien hallinta 1

Pääomamarkkinoiden globalisoitumisen vaikutukset ja riskien hallinta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 3/2005 ESITELMIÄ Pääomamarkkinoiden globalisoitumisen vaikutukset ja riskien hallinta 1 Esa Jokivuolle Ph.D., tutkimusohjaaja Suomen Pankki, Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Pankkiteoria ja pankkikriisi - Onko mitään opittavissa?*

Pankkiteoria ja pankkikriisi - Onko mitään opittavissa?* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 2/1996 Pankkiteoria ja pankkikriisi - Onko mitään opittavissa?* VESA KANNIAINEN VTT, professori Helsingin yliopisto RUNESTENBACKA VTT, johtaja Kansantaloustieteen

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Pohdintoja pankkikilpailusta

Pohdintoja pankkikilpailusta Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 2/2003 Pohdintoja pankkikilpailusta KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Karlo Kauko KTT, Ekonomisti Suomen Pankki 1. Taustaa Rahoitusmarkkinat poikkeavat tavallisista hyödykemarkkinoista,

Lisätiedot

VAPAAN KASSAVIRRAN HYPOTEESIN TESTAUS KOTIMAISILLA TEOLLISUUSYRITYKSILLÄ

VAPAAN KASSAVIRRAN HYPOTEESIN TESTAUS KOTIMAISILLA TEOLLISUUSYRITYKSILLÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VAPAAN KASSAVIRRAN HYPOTEESIN TESTAUS KOTIMAISILLA TEOLLISUUSYRITYKSILLÄ Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Ohjaaja: Markus Lahtinen Liisa Kivimäki

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON

MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON Liiketaloustiede, Laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Toni Wuorijärvi Ohjaajat: KTL Ulla-Maarit Valve KTM Matti

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN 1455-7614 ISBN 951-804-185-7 SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001 ESIPUHE

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ ISBN 951-774-008-5 ISSN 0358-2108 Helsinki 1997 Alkusanat Esillä oleva tutkimus Euron käyttöönoton siirtymäkauden vaikutukset yrityksissä on tehty

Lisätiedot

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

Startup-yritysten rahoitus Suomessa

Startup-yritysten rahoitus Suomessa Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Startup-yritysten rahoitus Suomessa Financing of Startup Companies in Finland 14.12.2012 Tekijä: Ilari Lyytikäinen Opponentti: Tomi Suvinen

Lisätiedot

Väitöskirja rahoitussopimusten

Väitöskirja rahoitussopimusten Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 2/2005 VÄITÖKSIÄ Väitöskirja rahoitussopimusten teoriasta 1 Jukka Vauhkonen VTL (väit.), ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto V äitöskirjani suomenkielinen nimi

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden integraatio

Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tutkimuksia A:107 2004 H e i k k i K o s k e n k y l ä ( t o i m. ) Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tu t k i m u k s i a A : 1 0 7 2 0 0 4 H e i k k i K o s k e n k y

Lisätiedot

Yritysten ja erityisesti yritysten ulkomaanyksiköiden rahoituslähteiden valintaan vaikuttavat tekijät Venäjällä: tapaus Georgia Pacific

Yritysten ja erityisesti yritysten ulkomaanyksiköiden rahoituslähteiden valintaan vaikuttavat tekijät Venäjällä: tapaus Georgia Pacific TAMPEREEN YLIOPISTO TALOUSTIETEIDEN LAITOS Yritysten ja erityisesti yritysten ulkomaanyksiköiden rahoituslähteiden valintaan vaikuttavat tekijät Venäjällä: tapaus Georgia Pacific Kansantaloustiede Pro

Lisätiedot

BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä

BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä Yrityksen laskentatoimi

Lisätiedot

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA?

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Laatija: Veli Hemming

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot