Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020"

Transkriptio

1 Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella Ympäristökorvauksen valmisteluryhmän alustava ehdotus toimenpiteiksi , koosteluonnos Otakantaa.fi -kansalaiskeskustelua varten TAUSTAA... 2 A) YMPÄRISTÖKORVAUS (ARTIKLA 29) Ympäristökorvauksen rakenne Rakenteelliset muutokset Ympäristökorvauksen perustaso Ympäristösitoumuksen tilakohtaiset toimenpiteet Ravinteiden tasapainoinen käyttö (ravinnetase) Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumuksen ravinteiden kierrätystä edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet Lannan levitys kasvukaudella Lietelannan sijoittaminen peltoon Orgaanisten aineiden lisääminen peltoon Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla Ympäristösitoumuksen valumavesien hallintaa edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien käsittely (hoitotoimenpiteet) Suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Peltojen kasvukaudenaikainen kasvipeitteisyys Katteen käyttö puutarhakasveilla ja perunalla Ympäristösitoumuksen luonnon monimuotoisuutta edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käyttö puutarhakasveilla Alkuperäiskasvien viljely Lohkokohtaiset ympäristösopimukset Valumavesien hallintaa edistävät lohkokohtaiset sopimukset Kosteikkojen hoito Luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa edistävät lohkokohtaiset sopimukset Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Alkuperäisrotujen kasvattaminen Geenipankkisäilytys (artikla 29.9) Kasvullisesti ylläpidettävien kasvigeenivarojen säilyttäminen in-situ Alkuperäiskasvien kuvaustutkimukset ja vanhan kauppalajike-erän aitouden tarkastukset Sperma- ja alkiovarastojen ylläpito

2 B) LUONNONMUKAINEN TUOTANTO (ARTIKLA 30) Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta ja kotieläintuotannosta Luonnonmukaisen tuotannon toimeenpano Luonnonmukaisen tuotannon suhde maatalouden ympäristö- ja ilmastokorvausjärjestelmään ja investointeihin C) NEUVONTA (ARTIKLA 16) Taustaa Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa alkaa myös uusi ohjelmakausi maaseudun kehittämisen toimenpiteissä vuonna Euroopan komissio on laatinut tulevasta ohjelmakaudesta asetusluonnoksen, jossa määritellään maaseudun kehittämisen rahoitusmahdollisuudet ohjelmakaudella Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valmisteluryhmiä laatimaan asetuksen pohjalta kansallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Ympäristökorvauksen valmisteluryhmä on alaryhmineen valmistellut ehdotusluonnoksen maaseudun kehittämisohjelman ympäristöilmastokorvauksen (jatkossa ympäristökorvauksen) (asetusluonnoksen artikla 29) ja luonnonmukaisen tuotannon (asetusluonnoksen artikla 30) toimenpiteiksi. Ryhmät koostuvat hallinnon eri toimijoista sekä laajasti eri sidosryhmien edustajista. Ryhmien edustajia on pyydetty olemaan aktiivisesti yhteydessä taustatahoihinsa eri puolilla maata. Valmistelun lähtökohtana ovat olleet kansalliset maatalouden ympäristönsuojelun tarpeet. Ympäristökorvauksen valmisteluryhmä on alaryhmiensä kanssa laatinut ehdotusluonnoksen maatalouden ympäristötukijärjestelmäksi. Luonnos on osiltaan vielä puutteellinen ja siihen voi tulla muutoksia, sillä valmistelutyö on yhä käynnissä. EU-säädökset ovat yhä luonnosvaiheessa, rahoituskysymyksiä avoimena ja ympäristötoimenpiteen suhde muihin maatalouden tukijärjestelmien ympäristöehtoihin vailla lopullisia päätöksiä. Myös nitraattiasetuksen kansallinen uudistaminen on käynnissä ympäristöministeriössä. Lisäksi selvitettävänä on monia toimeenpanon ja valvonnan kysymyksiä. Tässä esitettävä luonnos on otakantaa.fi - kommentointia varten laadittu kooste, jonka tarkoitus on antaa yleiskuva ehdotettavista toimenpiteistä, jotta sidosryhmät voisivat antaa palautetta ennen lopullisen ehdotuksen valmistumista ja sen viemistä viralliselle lausuntokierrokselle. Toimenpiteiden muokkaus on edelleen käynnissä, joten kooste ei sisällä kaikkia toimenpiteiden yksityiskohtia tai toimeenpanon menettelyjä eikä ehdotettujen toimenpiteiden parhaillaan laskettavana olevia korvaustasoja. Ympäristökorvauksen valmisteluryhmä esittää toimenpiteitä, joilla edistetään maatalouden vesiensuojelua, ehkäistään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen, parannetaan peltomaan kasvukuntoa, ylläpidetään ja edistetään maatalousluonnon monimuotoisuutta ja maisemaa sekä huolehditaan Suomelle alkuperäisten kotieläinrotujen ja viljelykasvien geneettisestä monimuotoisuudesta. Toimenpiteillä vastataan kansainvälisten ja kansallisten strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien, hallitusohjelman kirjausten, ja maatalousympäristöä koskevien tutkimusten tunnistamiin maatalouden ympäristöhaasteisiin. Edellisestä ohjelmakaudesta poiketen luonnonmukainen tuotanto on ympäristökorvauksesta erillinen toimenpide. Luonnonmukaiseen viljelyyn sitoutuneiden tilojen on mahdollista sitoutua myös ympäristökorvauksen toimenpiteisiin lukuun ottamatta niitä toimenpiteitä, joiden vaatimukset jo sisältyvät luonnonmukaisen tuotannon periaatteisiin. Valmisteluryhmä esittää maaseudun kehittämisohjelmaan myös ympäristön kestävää käyttöä edistäviä neuvonta-, investointi- ja yhteistyöhanketoimenpiteitä, jotka parantavat ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valmisteluryhmä on nostanut esiin myös keinoja, joilla voidaan selkeyttää toimenpiteiden ehtoja ja parantaa niiden toteutuskelpoisuutta. Toimenpiteiden, toimenpidekokonaisuuksien ja toimeenpanon suunnittelussa on 2

3 etsitty yksinkertaistavia ja tehostavia ratkaisuja. Toimenpiteet on koottu laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja suosittu monivaikutteisia toimenpiteitä. A) Ympäristökorvaus (artikla 29) Ympäristökorvaus on kustannusperusteinen. Tuen on korvattava tuensaajille kaikki tai osa sitoumusten aiheuttamista lisäkustannuksista ja tulonmenetyksistä. Transaktiokustannus voi olla enintään 20 % tuesta. Ympäristö- ja ilmastokorvausjärjestelmän tarkoituksena on täydentää ja tehostaa suorien tukien viherryttämistoimenpiteitä sekä täydentävien ehtojen maatalouden ympäristönhoitoon liittyviä vaatimuksia. 1 Ympäristökorvauksen rakenne 1.1 Rakenteelliset muutokset Muutokset verrattuna ohjelmakauden ympäristötukijärjestelmään eivät ole itsetarkoitus, vaan niillä pyritään entistä parempaan lopputulokseen. Samalla on kyettävä säilyttämään nykyisten toimenpiteiden ympäristölliset saavutukset. Ympäristökorvauksen toimivuutta tehostetaan siirtymällä nykyisestä kolmiportaisesta (perus-, lisä- ja erityistukitoimenpiteet) kaksiportaiseen järjestelmään (tila- ja lohkotaso). Tila- ja lohkotason toimenpiteet, jotka toteutetaan peltoalueilla, muodostavat ympäristösitoumuksen. Peltoalueiden ulkopuolelle tehtävistä lohkotason toimenpiteistä tehdään erillisiä suunnitelman vaativia ympäristösopimuksia. Sopimuskäsittelyä vaativia toimenpiteitä tulee uuteen järjestelmään nykyistä vähemmän. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja perinnebiotooppien hoidon erityistukisopimukset yhdistetään. Sopimuksista siirtyy sitoumuksessa toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet: - suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito - pohjavesialueiden peltoviljely - lietelannan sijoittaminen peltoon - ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen - turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely - valumavesien käsittely (hoitosopimukset) - alkuperäiskasvien viljely Seuraavista lisätoimenpiteistä luovutaan: - vähennetty lannoitus; vähennetty lannoitustoimenpide on mahdollinen puutarhakasveilla - typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla - typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla - ravinnetaseet; sisällytetään ravinteiden tasapainoiseen käyttöön - laajaperäinen nurmituotanto; sisällytetään ravinteiden tasapainoiseen käyttöön. Alustavan arvion mukaan uudessa järjestelmässä ei ole tarpeen määritellä erikseen kotieläintilaa, kasvinviljelytilaa tai puutarhatilaa. Suunniteltavat toimenpiteet ovat sellaisia, että niiden ehdoissa voidaan ottaa huomioon tilan tuotantosuunta. Esimerkiksi puutarhakasvien viljelyalalle suunniteltuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa vain ko. alalla ja vain sille maksetaan toimenpiteen tuki. Alla olevaan kaavioon on koottu tiivistetysti ympäristökorvausta valmistelevan työryhmän toimenpideehdotusten kokonaisuus. Kaavio näyttää ympäristökorvauksen rakenteen sekä myös muiden parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksen artiklojen kautta rahoitettavaksi ehdotettavia maaseudun kehittämisohjelman ympäristöaiheisia toimenpiteitä (kaaviossa valkoisella pohjalla). Ne linkittyvät suoraan 3

4 ympäristökorvaukseen tai täydentävät ohjelman ympäristötoimenpiteitä laajemmin. Koko maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksien tarkastelu tässä yhteydessä tukee ohjelman läpileikkaavien teemojen (ympäristö, ilmasto, innovaatiot) edistämistä. Ympäristökorvaukseen liittyvät läheisesti ympäristöinvestoinnit, jotka mahdollistavat ympäristösopimuksessa hoidettavien kohteiden perustamisen tai kunnostamisen sekä lannankäsittelyä edistävät investoinnit, jotka mahdollistavat tilojen sopeutumisen tiukkeneviin lannoitusrajoituksiin. Kohdentamiselle ja toimenpiteiden tehokkaalle toteutukselle keskeinen on neuvonnan kehittäminen sekä tiedonvälitystä edistävät hankkeet. Myös muilla kehittämishankkeilla ja yritystuilla sekä erityisesti innovaatioita tukevilla yhteishankkeilla voidaan edistää maatalous- ja maaseutuympäristön tilaa. Kaavion alaosassa on esitetty ympäristökorvauksen perustasoon kuuluvat vaatimuskokonaisuudet (viherryttäminen ja täydentävät ehdot) sekä ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset. Näistä aiheutuvia kustannuksia ja tulonmenetyksiä ei korvata ympäristökorvauksella. Viherryttämisen ehdot ovat EU-tasolla vielä avoinna. Ne tulisivat vaikuttamaan eniten ympäristökorvauksen luonnon monimuotoisuutta edistävien peltotoimenpiteiden mahdollisuuksiin ja rajauksiin. Viherryttämisen ja ympäristökorvauksen suhteeseen palataan ympäristökorvauksen valmistelussa, kun asia selkiytyy EU-tasolla. Ympäristösitoumukseen valittavissa olevat lohkokohtaiset toimenpiteet jakautuvat kaaviossa kolmeen linjaan: ravinteiden kierrätys, valumavesien hallinta sekä luonnon monimuotoisuus ja maisema. Osa valumavesien hallinnan toimenpiteistä edistää myös monimuotoisuuden tavoitteita ja voitaisiin yhtä hyvin esittää monimuotoisuus- ja maisemalinjan toimenpiteenä. Näillä toimenpiteillä on myös ilmastovaikutuksia. Ilmastolliset kysymykset ovat ympäristökorvauksen toimenpiteissä läpileikkaavana teemana. Esimerkiksi kasvipeitteisyystoimenpiteiden ilmastollista hyötyä ei ole erikseen nostettu esille, vaan sitä toimenpiteet on sijoitettu valumavesien hallinnan kokonaisuuteen. Yksinkertaistamisen vuoksi on pyritty laajempiin toimenpidekokonaisuuksiin, toiminnallisesti samankaltaisten asioiden yhdistämiseen. Ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpide kohdistuu tilan koko alaan. Se vaaditaan kaikilta eri linjojen toimenpiteisiin sitoutuvilta ja on osa sitoumusta. Hallinnon resurssien merkittävään vähenemiseen on varauduttu sopimusmenettelyä vähentämällä. Sopimusmenettelystä sitoumukseen siirtäminen ei heikennä toimenpiteiden ehtojen vaatimustasoa. Tuensaajan vastuu sitoumusehtojen määrämittaisten vaatimusten toteuttamisesta tilan paikallisissa oloissa kuitenkin kasvaa, mikä lisää suunnitteilla olevan ympäristöneuvonnan tarvetta. Viljelijä valitsee toimenpiteet sitoumukseen sitoumuskauden alussa, mutta toimenpidevalintaa ja toimenpiteiden tehostettua kohdentamista varten valmisteluryhmä esittää sisältää, että valintaa voisi sitoumuskauden aikana mukauttaa ympäristöllisesti vaikuttavammaksi tilaneuvonnan avulla. Peltoviljelyyn liittyvät lohkokohtaiset toimenpiteet ovat osa sitoumusta ja ne toteutetaan vuosittaisella ilmoituksella sitoumusehtojen mukaisesti ilman erillistä suunnitelmaa. Kannustavuuden takia toimenpiteen toteutusala on useimmissa toimenpiteissä suorassa suhteessa maksettavan tuen määrään. Linjojen välisistä suhteista, vuosittaisista minimialavaatimuksista jne. ei ole vielä kattavaa esitystä. Eri tuotantosuuntien tiloille soveltuu eri toimenpiteitä. Pellon ulkopuolisille alueille ja alkuperäisrotueläimille tehdään edelleen erilliset sopimukset, jotka eivät linkittyisi sitoumuksiin. Ympäristökorvauksen sitoumus sekä alkuperäisrotuja koskeva sopimus on suunnattu vain viljelijöille. Kosteikkojen hoidossa tuensaajia ovat viljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset sekä ojitusyhteisöt. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksessa tuensaajia ovat viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset. Ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon tuensaajan yläikäraja ehdotetaan poistettavaksi. Tukikelpoinen ala tulee määritellä yhdenmukaisesti ympäristösitoumuksessa, luonnonmukaisessa tuotannossa ja luonnonhaittakorvauksessa. Valvonnan keventämisen ja nopeuttamisen erityisenä haasteena ovat ravinteiden käytön, puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelun ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteiden valvonnan toteuttaminen sekä ympäristökorvauksen rajanvedot viherryttämiseen. Näihin etsitään yhä ratkaisuja. 4

5 YMPÄRISTÖKORVAUS- TOIMENPIDEKOKONAISUUS (artikla 29) Luonnos PRIORITEETTI 5 (ILMASTO) PRIORITEETTI 4 (YMPÄRISTÖ) Ravinteiden kierrätys Lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien hallinta (+ kasvipeitteisyys) Lohkokohtaiset toimenpiteet Monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen Lohkokohtaiset toimenpiteet Viljelijä valitsee sitoumukseen toimenpiteet, maksu vuosittaisen ilmoituksen perusteella toteutusalalle: Suunnitelmaan perustuva lohkokohtainen erillinen sopimus pellon ulkopuoliselle alalle Kosteikkojen hoito > vesi- ja monimuotoisuuskosteikot, uomien luonnontilaistaminen Viljelijä valitsee sitoumukseen toimenpiteet, maksu vuosittaisen ilm. perusteella toteutusalalle: Suunnitelmaan perustuva lohkokohtainen erillinen sopimus pellon ulkopuoliselle alalle Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito > perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, metsäsaarekkeet, reunat, uhanalaiset lajit, vieraslajien poisto, lintupellot Alkuperäisrotujen kasvatus Erillinen sopimus ympäristökorvauksen toimenpiteet Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla > toteutetaan tilan koko vuosittaisella puutarhakasvien alalla >maksetaan ilmoitetun puutarhakasvialan mukaan Lietelannan sijoittaminen peltoon > maksetaan toteutuneelle levitysalalle > erillinen ilmoitus syksyllä Orgaanisten aineiden lisääminen peltoon > maksetaan toteutuneelle levitysalalle > erillinen ilmoitus syksyllä Lannan levitys kasvukaudella >maksetaan tilan koko alan perusteella (huom. poikkeava maksun määräytyminen) Valumavesien käsittely (hoitotoimenpiteet) > säätösalaojitus ja säätökastelu ja valumavesien kierrätys Suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet > suojavyöhykkeiden, turvepeltojen, pohjavesialueiden, happamien sulfaattimaiden nurmet > monivuotisuus perustamisesta sitoumuskauden loppuun Peltojen kasvukaudenaikainen kasvipeitteisyys > luonnonhoitopellot, kerääjäkasvit, viherlannoitusnurmet, saneerauskasvit Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys > ala ilmoitetaan syksyllä Katteen käyttö puutarhakasveilla ja perunalla Viljelijä valitsee sitoumukseen toimenpiteet, maksu vuosittaisen ilmoituksen perusteella toteutusalalle: Alkuperäiskasvien viljely Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käyttö puutarhakasveilla > toteutetaan tilan koko vuosittaisella kyseisen puutarhakasvin alalla > maksetaan kyseisen puutarhakasvin ilmoitetun alan mukaan peltoviljelyn monimuotoisuustoimet sisällytetty kasvivaihtoehtoina kasvipeitteisyystoimiin Geenipankki (3 toimenpidettä) (sis. art. 29, ei viljelijätuki) Sitoumus 5v Ravinteiden tasapainoinen käyttö: Tilakohtaiset toimenpiteet - lohkokirjanpito, viljavuusanalyysit, pelto- ja puutarhakasvien lannoitusrajat, ravinnetaselaskenta Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset: kasvinsuojelututkinto, ruiskun testaus, fosforin enimmäiskäyttö ilman korvausta Viherryttäminen: ekologinen ala 7 % tilan alasta, kolmen tuotantokasvin vaatimus, pysyvien nurmien säilyttäminen (?) Täydentävät ehdot: - hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset ja lakisääteiset hoitovaatimukset 5

6 Muut ympäristöä edistävät toimenpiteet ohjelmaluonnoksessa YRITYS JA HANKETUET YRITYSTUET - esim. lannan tuotteistaminen, geenivarojen hyödyntämisen, tuotteistaminen KEHITTÄMISHANKKEET - ympäristö- ja maisemahankkeet YHTEISTYÖHANKKEET, INNOVAATIOT - useampi eri tahon toimija - esim. kipsin käyttö, rakennekalkitus valuma-alueelle, biohiili, täsmäviljely KOULUTUS JA TIEDONVÄLITYSHANKKEET - ympäristöosaamisen kehittäminen LEADER - paikalliset ympäristöhankkeet NEUVONTA (vapaaehtoinen.) - laaja kokonaisuus eri aiheista - ympäristöneuvonta tärkeässä roolissa Sitoumukseen valittua toimenpidepalettia voisi mukauttaa neuvonnan kautta INVESTOINTITUET - lannan prosessointi, varastointi - säätösalaojitus, salaojitus, yms. - kosteikkojen perustaminen - luonnonlaitumien peruskunnostus Luonnos LUONNONHAIT- TAKORVAUS luonnonlaitumille LUOMU: -sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta on oma erillinen toimenpide 6

7 2 Ympäristökorvauksen perustaso Täydentävät ehdot muodostavat yhdessä suorien tukien viherryttämisvaatimusten ja ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimusten kanssa toiminnan perustason. Ympäristökorvauksen perustasolla tarkoitetaan tuensaajilta vaadittavaa toiminnan tasoa, josta aiheutuvista kustannuksista ja tulonmenetyksistä ei voida maksaa ympäristökorvausta. Myös suorien tukien asetusluonnokseen on määritelty uusia ympäristöllisiä tukiehtoja. Suorien tukien viherryttäminen on uusi vaatimustaso. Vaatimukset koskevat kaikkia suorien tukien tuensaajia lukuun ottamatta luonnonmukaisesti viljeltyä alaa. Viherryttämisen vaatimuksia olisivat: - Viljelyn monipuolistaminen viljelemällä tilalla vähintään 3 kasvia tietyssä suhteessa - Pysyvien nurmien säilyttäminen - Ekologinen ala 7 % tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta. Viherryttämistoimenpiteiden sisältö ja suhde ympäristökorvaukseen on yhä vilkkaan keskustelun alla EUtasolla, joten asian vaikutuksesta ympäristökorvauksen toimenpiteisiin ei ole tässä vaiheessa selvyyttä. Vähimmäisvaatimusten tulee sisältää kansallisen lainsäädännön vaatimia rajoituksia, jotka eivät sisälly täydentävien ehtoihin. Ympäristökorvauksia valmisteleva ryhmä ehdottaa vähimmäisvaatimuksiin sisällytettäväksi fosforin käytön enimmäisrajoitukset, jotka toimivat perustasona ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpiteen fosforilannoitusrajoituksille sekä kasvinsuojeluruiskujen testauksen ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön vaadittavan tutkinnon. 3 Ympäristösitoumuksen tilakohtaiset toimenpiteet 3.1 Ravinteiden tasapainoinen käyttö (ravinnetase) Tavoitteet ja kohdentaminen Tavoitteena on luoda tilalle monivuotinen ympäristönhoitotoimenpiteiden kohdentamis- ja toteutusjärjestelmä. Järjestelmän avulla viljelijän tiedot tilan ympäristön hoitoa koskevissa kysymyksissä kasvavat, hän osaa paremmin tunnistaa keinot parantaa tilan ympäristönhoitoa ja voi tilansa viljelytoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa ottaa huomioon nykyistä paremmin tila- ja lohkokohtaiset ympäristönhoitoon liittyvät tarpeet. Toimenpide mahdollistaa myös sekä vuosittaisen että useamman vuoden aikajänteellä tapahtuvan ympäristönhoitotoimenpiteiden ja ravinteiden hyväksikäytön seurannan sekä yhdessä neuvonta-alan ammattilaisen kanssa tehtävän selvityksen tilan ympäristönhoidon tasosta ja toimenpidetarpeista. Tavoitteena on peltolohkon ominaisuuksien ja viljeltävän kasvin sekä ympäristön huomioon ottava lannoitus. Typpilannoitteiden käytön tarkentaminen vähentää ilmakehään pääsevien dityppioksidien päästöjä. Fosforilannoituksen käytön tarkentamisen tavoitteena on erityisesti maan korkeiden fosforipitoisuuksien alentaminen. Lannoitusmäärillä tavoitellaan enintään lohkon tuottokyvyn mukaista satotasoa. Karjanlannan käyttö tarkentuu vähentäen mm. ammoniakkipäästöjä. Toimenpide vähentää lannoittamisesta pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan aiheutuvaa ravinnekuormitusta. Viljelijän on laadittava vuosittain ravinnetase. Ravinnetaselaskennan voi korvata vapaaehtoiseen tilaneuvontaan kuuluvalla maatilakohtaiseen ympäristökartoitukseen kuuluvalla perusteellisella ravinnetaselaskennalla. Ravinnetaseen laskenta edellyttää viljelysuunnitelmaa, viljavuustutkimuksia ja lohkokohtaisia muistiinpanoja. Taselaskennassa on otettava panoksina huomioon peltolohkoille levitetyt

8 ravinteet (typpi ja fosfori), jotka voivat olla enintään taulukoissa 1-5 esitettyjen suuruiset, ja tuotoksina peltolohkoilta sadon mukana poistuvat typpi- ja fosforimäärät. Viljelijän on laadittava vuosittain ennen jokaisen kasvukauden alkua viljelysuunnitelma. Kirjallisessa viljelysuunnitelmassa esitetään peruslohkon eri kasvulohkoilla viljeltäviksi suunnitellut kasvilajit ja suunniteltu lannoitus. Viljelysuunnitelma on aiesuunnitelma ja sen sisältö tarkentuu kylvöjen yhteydessä. Tilalla on tehtävä viljelysuunnittelua ja seurantaa varten viljavuustutkimukset viljelyssä olevista pelloista. Viljelijän on merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lohkon perustiedot ja tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä. Viljelysuunnitelma, viljavuustutkimuksien tulokset ja lohkokohtaisiin muistiinpanoihin sekä ravinnetaselaskentaan liittyvät asiakirjat on säilytettävä tilalla. Lannoituksen perustana on viljavuustutkimus ja vuosittainen viljelysuunnitelma. Käytettyihin ravinnemääriin lasketaan mukaan sekä epäorgaanisten että orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kotieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä muiden pelloille levitettävien aineiden ravinteet, jos niissä levitetään fosforia yli 1 kg/ha. Toteutettu lannoitus ja satotaso merkitään lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Tuen saamiseksi maatilalla voidaan käyttää typpeä enintään taulukoissa 1 (viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät), 2 (viljojen ja öljykasvien satotasokorjaus saavutetun sadon mukaan), 3 (nurmien ja muiden kasvien typpilannoituksen enimmäismäärät) ja 4 (satotasokorjaus säilörehunurmilla saavutetun sadon mukaan) esitetyt määrät. TAULUKOIDEN LAADINTA KESKEN, MYÖS PUUTARHAKASVIEN RAVINNETAULUKOT. Tuen saamiseksi maatilalla voidaan käyttää fosforia enintään taulukoissa 5 (fosforilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) viljavuusluokan perusteella) ja 6 (satotasokorjaus saavutetun sadon mukaan) esitetyt määrät. Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet lasketaan lannoitusmääriin joko taulukkoarvojen tai lanta-analyysin tulosten perusteella. ORGAANISTEN AINEIDEN RAVINNESISÄLLÖN HUOMIOMISEN RAJA- ARVOT VALMISTELTAVANA. Fosforilannoituksessa voidaan käyttää enintään viiden vuoden fosforin tasausta. Ravinnetase lasketaan tilan päätuotantokasville tai kasvilajiryhmälle, ei kuitenkaan yksi- ja monivuotisille puutarhakasveille, hoidetuille viljelemättömille pelloille, ruokohelpille tai muussa käytössä oleville peltolohkoille. Lannoitusehdot koskevat koko maassa tavanomaisia peltoviljelykasveja, luonnonhoitopeltoja ja muita viljelemättömiä peltolohkoja. Ehdot eivät koske pysyviä kasveja eivätkä yksi- tai monivuotisia puutarhakasveja, joilla on omat erilliset vaatimuksensa. Sallitut enimmäislannoitusmäärät alittavat täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten (ns. nitraattiasetus 931/2000 muutettavana) mukaiset enimmäislannoitusmäärät sekä lannoitteiden käytön vähimmäisvaatimukset. Lannan typpianalyysi on tehtävä viiden vuoden välein. Viljelijän on pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä ja satotasoista (ns. nitraattiasetus 931/2000). 4 Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet 4.1 Ympäristösitoumuksen ravinteiden kierrätystä edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet

9 4.1.1 Lannan levitys kasvukaudella Tavoitteet ja kohdentaminen Toimenpide vähentää kotieläinten lannan sisältämien ravinteiden huuhtoutumisriskiä vesistöihin ja pohjavesiin, kun lanta levitetään pelloille kasvien tarpeen mukaisesti kasvuston perustamisen yhteydessä tai kasvukauden aikana. Samalla lannan sisältämän typen hyväksikäyttö paranee. Toimenpide vähentää myös lannanlevityksen aiheuttamia hajuhaittoja sekä ammoniakki- ja kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. Tilalla käytettävä lanta on levitettävä pelloille kasvukauden aikana keväällä ja kesällä. Keväällä lantaa saa nitraattiasetuksen (931/2000, muutettavana) mukaisesti levittää aikaisintaan Levitys voidaan aloittaa 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Kasvukauden aikana kuivalannan, lietelannan ja virtsan nurmille tai oraille tapahtuvassa levityksessä on käytettävä vaihtoehtoisesti joko sijoittavia laitteita, kuivikelannan tarkkuuslevittimiä tai letkulevittimiä hajuhaittojen vähentämiseksi. Lannanlevitys on sallittua asti, jos lohkolle kylvetään syysvilja, syysöljykasvi tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutarhakasvi. Muissa tapauksissa lannanlevitys on sallittu asti. Toimenpiteen valinnut tila ei voi luovuttaa lantaa tilalta pois lukuun ottamatta xx % tilalla syntyvästä lannasta Lietelannan sijoittaminen peltoon Tavoitteet ja kohdentaminen Sijoittavilla tai multaavilla laitteilla tapahtuva lannan levitys vähentää lannasta pinta- ja pohjavesiin aiheutuvaa ravinnekuormitusriskiä, estää ammoniakkipäästöjä ilmaan ja vähentää lannanlevityksestä aiheutuvia hajuja. Sijoittavat tai multaavat laitteet sijoittavat lannan ravinteet maan sisään pois maan pinnalla virtaavan veden reiteiltä, jolloin ne eivät ole alttiina huuhtoutumiselle. Lietelanta tai virtsa on levitettävä peltolohkolle sijoittavilla tai multaavilla laitteilla. Hyväksyttävät laitetyypit määritellään erikseen. Tuki maksetaan peltolohkolle, jolle on näillä menetelmillä ja tilalla voimassa olevan ympäristösitoumuksen sekä mahdollisten muiden rajoittavien ehtojen mukaisesti levitetty lietelantaa tai virtsaa vähintään 15 m 3 hehtaarille vuodessa. Täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten (ns. nitraattiasetus 931/2000 muutettavana) mukaan syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa mullattava tai pelto kynnettävä. Nitraattiasetuksessa ei ole määräyksiä lannan levitystekniikalle Orgaanisten aineiden lisääminen peltoon Tavoitteet ja kohdentaminen Tavoitteena parantaa maan rakennetta ja tehostaa ravinteiden käyttöä lisäämällä orgaanisen aineksen määrää peltomaassa. Kyseessä on ilmastotoimenpide, jonka tavoitteena on myös sitoa hiiltä maaperään.

10 Peltolohkolle lisätään orgaanista ainesta. Käytettävät materiaalit voivat olla lannoitevalmistelulain mukaisia orgaanisia lannoitteita, maanparannusaineita tai kasvualustoja, joissa orgaanisen aineksen osuus on vähintään 20 %. Lisättävän määrän on oltava vähintään 15 kuutiota hehtaarille vuodessa. Orgaanisen aineksen tyyppi ja levitysmäärä on merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Viljelijän on kyettävä osoittamaan tilan ulkopuolelta tulevan aineksen hankinta ja määrä luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai kuormakirjan avulla. Levitettyjen orgaanisten ainesten sisältämät typpi- ja fosforimäärät on otettava huomioon kohdan 1 (Ravinteiden tasapainoinen käyttö) mukaisiin typpi- ja fosforimääriin ja ravinnetaselaskentaan ja merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Lisättävä orgaaninen aines ei voi olla peräisin tukea hakevan viljelijän omalta tilalta Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla Tavoitteet ja odotetut vaikutukset Tavoitteena on vähentää lannoittamista Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toimenpiteen tasosta. Alennetun fosforilannoituksen tavoitteena on, että matalissa fosforiluokissa maan helppoliukoisen fosforin pitoisuus ei nouse ja että korkeissa luokissa pitoisuus laskee tehokkaammin kuin peruspuolella. Toimenpiteen vaikutuksesta lannoitetypen hävikit ja dityppioksidipäästöt vähenevät kasvuolosuhteiltaan huonoina vuosina. Toimenpide vähentää pinta- ja pohjavesiin aiheutuvaa ravinnekuormitusta sekä ilmaan aiheutuvaa dityppioksidikuormitusta. Typpeä ja fosforia saa käyttää enintään noin 80 % [tai 70 %] Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toimenpiteen tasoista. Vähennetyssä lannoituksessa noudatettavat enimmäisravinnemäärät on esitetty taulukoissa xx ja xx. TAULUKOIDEN LAADINTA KESKEN. Toimenpiteeseen sitoutuneen viljelijän on toteuttava toimenpidettä koko puutarhakasvialalla. Vähennettyä lannoitusta voi toteuttaa 1- ja 2-ryhmän puutarhakasvialoilla ja siemenmausteilla. Toimenpidettä suositellaan erityisesti I- ja II luokan pohjavesialueilla sijaitseville peltolohkoille. Toimenpidettä ei voi valita luomukorvaus -sitoumuksen tehnyt tila. 4.2 Ympäristösitoumuksen valumavesien hallintaa edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet Valumavesien käsittely (hoitotoimenpiteet) Tavoitteet ja kohdentaminen Tavoitteena on säädellä pellolta tulevien valumavesien määrää ja vähentää valumavesien mukana vesistöön huuhtoutuvien happamoittavien aineiden, metallien ja ravinteiden määrää sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

11 Pellon kuivatusvesien valuntaa säädetään ja valumavesiä kierrätetään takaisin kasvien käyttöön. Näin estetään ojavesien mukana kulkeutuvien ravinteiden ja happamuuden kulkeutumista pellolta vesistöihin. Happamilta sulfaattimailta tulevien happamien vesien aiheuttamaa kuormitusta vähennetään estämällä peltomaiden kuivuminen ylläpitämällä veden pinta muokkauskerroksen alapuolella riittävän korkealla, jotteivät metallipitoiset, pelkistyneet sulfidikerrostumat pääse kuivumaan ja vapauttamaan happamuutta ja metalleja valumavesiin. Eloperäisillä maalajeilla vedenpinnan säätelyllä vähennetään kasvuhuonekaasupäästöjä. Toimenpide estää vesistöjen rehevöitymistä ja happamista valumavesistä aiheutuvia haittoja vesiekosysteemeissä ja kalastossa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä eloperäisiltä mailta. Kuivatusjärjestelmien säätö toteutetaan sitoumusehtojen mukaisesti. Sitoumus voidaan tukea vain yhtä seuraavista toimenpiteistä: a) Säätösalaojitus Säätösalaojituksessa vedenpinnan säätö toteutetaan kokoojaojaan asennetussa säätökaivoissa padotuskorkeutta nostamalla tai laskemalla. Säätösalaojituksen hoidossa tulee ottaa huomioon mahdollisesti olemassa olevan salaojaston ojaväli, uuden salaojituksen toteuttaminen, säätökaivojen asentaminen sekä kaivojen vedenpinnan säätö padotuskorkeutta nostamalla tai laskemalla. b) Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys Säätökastelussa pellon vesitaloutta säädellään kokonaisvaltaisesti ojastojen kautta tapahtuvan kastelun ja säädetyn kuivatuksen avulla. Ojastoihin johdetaan kasteluvettä luonnonvesistä pumppaamalla tai painovoimaisesti johtamalla. Kasteluvesi padotaan alueen ojastoihin säädettävien sulkupatojen tai säätökaivojen avulla ja johdetaan tarpeen mukaan pelloille. Kuivatusvesien kierrätyksellä tarkoitetaan peltoalueelta kertyvien valumavesien varastoimista kevätvalunnan ja rankkasateiden aikana erilliseen altaaseen, josta ne kuivana kautena johdetaan kasteluvetenä takaisin pellolle. Näin pelloilta alapuoliseen vesistöön joutuvien valumavesien määrä ja sitä kautta myös vesistön ravinnekuormitus pienenevät, koska altaaseen kerättyjen valumavesien ravinteet kierrätetään uudelleen kasvien käyttöön. Kuivatusvesien kierrätyksessä altaaseen kerätyt valumavedet voidaan johtaa peltoalueelle säätösalaojituksen tai säätökastelujärjestelmän avulla. Kuivatusvesien kierrätys edellyttää, että riittävän lähellä peltoaluetta on lisäveden hankintapaikka ja valumavesien keräämiseen ja varastoimiseen soveltuva allas tai sellainen voidaan rakentaa. Säädön toteutuksesta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet. Kirjanpito voidaan merkitä myös lohkokortille. Toimenpiteitä toteutetaan koko sitoumuskauden ajan. Sopimus voidaan tehdä peltolohkoille, - joilla on ollut voimassa valtioneuvoston päätöksen (760/1995) tai valtioneuvoston asetusten (644/2000 tai 366/2007) mukainen erityistukisopimus valumavesien käsittelystä tai - joille on rakennettu säätösalaojitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä ohjelmakauden investointitukirahoituksella tai muulla rahoituksella. - jos käytettävissä olevat määrärahat ovat rajalliset, tukea myönnetään vain sellaisille lohkoille, jotka sijaitsevat happamilla sulfaattimailla tai joiden maalaji on eloperäinen Suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet Tavoitteet ja kohdentaminen

12 Toimenpiteellä vähennetään ympärivuotisesti eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesiin eroosioherkiltä ja kaltevilta tai toistuvasti tulvan alle jääviltä rantapelloilta, pohjavesialueilla sijaitsevilta pelloilta, turvemaapelloilta ja happamilla sulfaattimailla sijaitsevilta pelloilta. Toimenpide vähentää hiilidioksidipäästöjä estämällä maan orgaanisten hiilivarantojen kulumista ja edistämällä hiilen sitoutumista maaperään. Toimenpiteessä viljelijä sitoutuu perustamaan ja ylläpitämään peltolohkolla monivuotisen nurmikasvuston sitoumuskauden ajan. Toimenpide voi koskea joko suojavyöhykettä tai monivuotista ympäristönurmea. Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan suojakaistaa leveämpää (yli 3 metriä leveää), monivuotisen kasvillisuuden peittämää kasvulohkoa, joka sijaitsee vesistöön tai valtaojaan rajoittuvalla peruslohkolla. Suojavyöhykkeellä tulee kasvaa monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi, joka niitetään ja korjataan pois lohkolta. Hoitotapana voi olla myös laiduntaminen. Monivuotinen nurmi on säilytettävä suojavyöhykelohkolla perustamisvuodesta sitoumuskauden loppuun asti. Monivuotisella ympäristönurmella tarkoitetaan erillisten ehtojen mukaisesti viljeltävää nurmea kasvavaa kasvulohkoa, joka sijaitsee joko pohjavesialueella tai happamalla sulfaattimaalla tai jonka maalaji on turvetta tai multamaata. Vesistön tai valtaojan varrella oleva pelto, pohjavesialueen pelto, hapan sulfaattimaa, turve- tai multamaa Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Taustaa Ympäristökorvauksella tuetaan peltolohkojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä sen eri muodoissa. Luodaan kannustava korvaus, jota maksetaan toteutuneen kasvipeitteisyyden alan mukaan lohkokohtaisesti. Toimenpiteen tarkoitus on vähentää talvikautena kynnettynä olevan viljelymaan pinta-alaa. Toimenpiteeseen sitoutunut tuensaaja ilmoittaa hallinnolle kasvukauden lopussa alat, jotka hän säilyttää kasvipeitteisenä talvikauden ajan. Sähköinen tukihaku helpottaa ilmoituksen tekoa. Ilmoituksessa eritellään kasvipeitteisyyden toteutustapa (laatu) lohkoittain. Erilaiselle kasvipeitteisyydelle laaditaan kiinteät, kustannuksiin ja tulonmenetyksiin perustuvat korvaustasot (muutama tukitasoryhmä). Korvaus maksetaan vuosittain ilmoitetulle alalle. Tavoitteet ja kohdentaminen Tavoitteena on suojata pellon pintakerrosta sade-, sulamis- ja valumavesien eroosiota aiheuttavalta vaikutukselta erityisesti leutoina talvina. Toimenpide lisää orgaanisen aineksen määrää pellon pintaosissa, mikä vähentää pintamaan liettymisherkkyyttä. Talviaikainen kasvipeite edistää luonnonvaraisten eläinten selviämistä talven yli ja suosii etenkin maatalousalueen linnustoa. Toimenpiteellä vähennetään peltoviljelystä aiheutuvaa maaperän eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista sekä hiilidioksidipäästöjä, parannetaan maan rakennetta orgaanisen aineksen kertymisen ja pieneliötoiminnan vilkastumisen kautta sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta. Määrällisesti tavoitteena on säilyttää talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä aikaansaatu hyvä tilanne ja ohjata kasvipeitteisyyden laatua kohti aitoa kasvipeitteisyyttä. Viljelijän on pidettävä vähintään 20 % maatilan ympäristötukikelpoisten peltolohkojen yhteismäärästä kasvukauden ulkopuolella kasvien tai sängen peittämänä tai hyväksytysti kevennetysti muokattuna. Tuki

13 maksetaan ilman ylärajaa kaikille hyväksytyllä tavalla kasvipeitteisille, ympäristökorvauksessa tukikelpoisille kasvulohkoille, vaikka niitä olisi tätä määrää enemmän. Kasvipeitteisyyden tulee säilyä lohkolla kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti, ellei alalla ole muita säilyttämisvaatimuksia. Kasvipeitteiset lohkot tulee ensisijaisesti sijoittaa vesiensuojelun kannalta tärkeille lohkoille, erityisesti vesistöihin ja valtaojiin rajoittuville peltolohkoille. Ehtoa täyttävät seuraavat lohkot: - monivuotiset viljellyt nurmet ja talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi, - monivuotiset puutarhakasvit (ml. kumina) - viljan, öljykasvien, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun sänki ja suorakylvö sänkeen - kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti - monimuotoisuuspellot - syyskylvöiset viljat ja öljykasvit kuten syysruis, ruisvehnä, syysvehnä ja spelttivehnä, syysrypsi ja syysrapsi sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu Kevennetty syyssänkimuokkaus vilja-, öljykasvi-, siemenmauste-, kuitupellava- ja härkäpapulohkoilla täyttää ehdon, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä tai lapiorullaäkeellä yhteen kertaan ajaen. Tuki maksetaan niille peltolohkoille, jotka ovat määritellyllä tavalla kasvipeitteisiä talvikauden. Kasvipeitteisyysvaatimusta (20 %) voi täyttää myös suojavyöhykkeillä ja monivuotisilla ympäristönurmilla sekä luonnonhoitopeltojen nurmilla, mutta niille ei makseta peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden edistämisestä, sillä näiden toimenpiteiden kustannukset korvataan Kasvukaudenaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteestä. Kasvipeitteisyysvaatimusta voi täyttää myös aiempien ohjelmakausien mukaisilla, suojavyöhykesopimuksiin, turvepeltojen pitkäaikaisiin nurmisopimuksiin tai ravinnekuormituksen vähentämistä koskeviin sopimuksiin sisältyvillä aloilla, jos sopimus on tehty peltoalueelle. Näille sopimusaloille ei kuitenkaan makseta tukea peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Peltojen kasvukaudenaikainen kasvipeitteisyys Taustaa Toimenpiteellä edistetään maan rakennetta ja laatua parantavien viherlannoitusnurmien ja saneerauskasvien viljelyä sekä maankasvukuntoa ylläpitävien ja eroosiota ja ravinnehuuhtoumaa ehkäisevien kerääjäkasvien viljelyä. Kasvukaudenaikaiseen kasvipeitteisyystoimenpiteeseen luetaan myös luonnon monimuotoisuutta edistävien ja maisemaa monipuolistavien kasvien viljely. Peltoluonnon monimuotoisuuden edistämisessä pellolla kasvavalla viljelykasvilla ja viljelymenetelmillä on suuri merkitys. Monivuotiset nurmet sekä yksivuotiset, soveltuvilla kasveilla kylvetyt luonnonhoitopellot on todettu toimiviksi ja yksinkertaisiksi keinoiksi edistää peltoluonnon monimuotoisuutta. Toimenpidettä toteuttavat lohkot ilmoitetaan vuosittain päätukihaun yhteydessä. Tavoitteet ja kohdentaminen Toimenpiteen tavoitteena on vähentää pellolta aiheutuvaa eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin ja pohjavesiin, lisätä monimuotoisuutta, edistää viljelyn ravinnetehokkuutta ja vähentää kasvinsuojeluaineiden tarvetta sekä monipuolistaa tilojen viljelykiertoa.

14 Kerääjäkasvien tehtävänä on kerätä maasta ravinteita, etenkin mineraalityppeä, ja estää siten sen huuhtoutumista vesistöihin ja pohjaveteen. Aluskasveina on mahdollista viljellä palkokasveja, jotka säästävät fossiilista energiaa sitomalla ilmakehästä typpeä. Viherlannoitusnurmet vähentävät väkilannoitetypen tarvetta vielä enemmän ja parantavat maan rakennetta etenkin kasvinviljelytiloilla, joilla normaalisti on niukasti nurmea viljelykierrossa. Saneerauskasvien avulla voidaan torjua juurikkaiden ja vihannesten maassa eläviä tuholaisia ja vähentää näin kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Kasvukauden aikaisen kasvipeitteisyyden yksi tavoite on pitää yllä ja parantaa maan kasvukuntoa, mikä parantaa pitkällä aikavälillä pellon ravinteiden käyttöä ja vähentää ravinteiden hävikkiä. Luonnonhoitopelloilla tai monimuotoisuuskaistoilla edistetään peltoluonnon ja maiseman monimuotoisuutta viljelemällä nisäkkäille, riistalajeille, linnuille, pölyttäjille ja muille hyönteisille suotuisia kasveja sekä maisemakasveja. Kerääjäkasvilla tarkoitetaan kasvustoa, joka käyttää varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä ja viljelykasvin tähteistä tai maasta vapautuvia ravinteita. Kasvusto myös suojaa maata lisäämällä kasvipeitteisyyttä viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen. Kerääjäkasvi voidaan kylvää viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viimeistään viljan orasvaiheessa esimerkiksi rikkakasviäestyksen yhteydessä. Kerääjäkasvi voidaan kylvää myös viljelykasvin (varhaisperuna, varhaisvihannekset) korjuun jälkeen tai hieman ennen korjuuta, kuitenkin viimeistään Kasvuston voi muokata tai kyntää syksyllä aikaisintaan 1. lokakuuta. Kasvustoa on oltava kauttaaltaan koko kasvulohkolla. Kerääjäkasvia viljellään aina joko viljelykasvin kanssa tai sen sadonkorjuun jälkeen. Viherlannoitusnurmi on osa tilan viljelykiertoa ja sen kasvusto on perustettava joko kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa. Viherlannoitusnurmen perustamiseen käytettävän siemenen painosta vähintään 20 prosenttia on oltava typensitojakasvien siemeniä. Viherlannoitusnurmen saa lopettaa ennen syysviljan tai syysöljykasvin kylvöä tai aikaisintaan 1. lokakuuta, jos seuraava kasvi kylvetään keväällä. Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä (?). Sama kasvulohko voi olla viherlannoitusnurmena tai saneerauskasvilla kylvettynä enintään kolme vuotta. Korvaus maksetaan toteuma-alalle. Luonnonhoitopeltoihin luetaan luonnonhoitopeltojen nurmet sekä riista-, lintu-, niitty- ja maisemakasveilla perustettavat monimuotoisuuspellot. Luonnonhoitopellot voivat olla kokonaisia peruslohkoja tai kasvulohkoja. Luonnonhoitopeltona ilmoitettavia kasvulohkoja voidaan perustaa myös yli kolme metriä leveinä kaistoina lohkojen reunoille, etenkin etelään ja länteen avautuville reunoille sekä suurten peltoaukeiden keskelle. Luonnonhoitopellot on perustettava ja niitä on hoidettava erillisten ohjeiden mukaisesti. Luomutilalle ei voida maksaa tukea viherlannoitusnurmesta. Luonnonhoitopeltojen enimmäisala [15] % tukikelpoisesta alasta Katteen käyttö puutarhakasveilla ja perunalla Tavoitteet ja odotetut vaikutukset

15 Toimenpiteen tavoitteena on vähentää kasteluveden käyttöä estämällä veden haihtuminen maan pinnasta puutarhakasvien viljelyaloilla ja pienentää herbisidien ja fungisidien käyttötarvetta sekä ravinteiden huuhtoutumista. Kate estää rikkakasvien kasvua ja vähentää herbisidien käyttöä. Orgaaniset katteet lisäävät maaperän orgaanista aineista. Samoin maanpinnan eroosio ja siitä johtuva ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin ja pohjaveteen vähenevät, koska katteella peitetyllä maalla eroosio ja ravinteiden huuhtoutuminen on merkittävästi vähäisempää kuin paljaalla, kattamattomalla maalla. Tuensaaja sitoutuu kattamaan lohkonsa. Yksivuotiset kasvien (ml peruna) rivien kohdilta maanpinta on katettava oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla muovikalvolla, katepaperilla tai muulla orgaanisella materiaalilla. Monivuotisten kasvien rivien kohdilta maanpinta on katettava oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla muovikalvolla tai muulla orgaanisella materiaalilla, muovikalvolla, -kankaalla, katepaperilla tai leikattavalla nurmikatteella. Rivivälit on katettava joko riviväleihin perustettavalla leikattavalla nurmikatteella tai muulla tavalla. Lohkon voi kattaa kokonaan tai vain rivien kohdan tai rivivälien kattamisen. Jos katteena käytetään muovikalvoa, edellytetään sen olevan valmistettu polyeteenistä. Muovikalvo ja katekangas on hävitettävä asianmukaisella tavalla. Katevaatimus tulee yksivuotisilla kasveilla täyttää kesäkuun loppuun mennessä, paitsi salaatilla jolla vaatimus on täytettävä heinäkuun loppuun mennessä. Kate on pidettävä yllä sadonkorjuuseen asti ja monivuotisilla kasveilla kasvin koko viljelyajan. Jos käytetään leikattavaa nurmikatetta, vaatimus tulee täyttää viimeistään toisena sitoumusvuonna. Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain viljelytilanteen mukaan. Tuki maksetaan niille lohkoille, jotka viljelijä ilmoittaa katetuiksi kevään tukihaun yhteydessä. Toimenpide voidaan valita kaikille niille puutarhakasvi- ja perunalohkoille, joilla toteutus on mahdollinen. Keväällä tukihaun yhteydessä ilmoitetaan lohkot joilla toimenpidettä toteutetaan. Lohkojen ala voi vaihdella vuosittain viljelytilanteen mukaan, mutta toimenpiteitä on toteutettava vähintään [10] % puutarhakasvien tai perunan alasta. Tukea voidaan maksaa ainoastaan katettujen kasvien viljelyalalle. Jos katemateriaali on orgaaninen, niin sitä ei voi käyttää orgaanisen aineen lisääminen -toimenpiteen ehtojen täyttämiseen. Katettu monivuotisten puutarhakasvien ala voidaan laskea talviaikaisen kasvipeitteisyyden vähimmäisalavaatimuksiin. Toimenpidettä ei voi valita niille lohkoille, joissa on viljelykasvina kumina. 4.3 Ympäristösitoumuksen luonnon monimuotoisuutta edistävät lohkokohtaiset toimenpiteet Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käyttö puutarhakasveilla Tavoitteet ja odotetut vaikutukset Toimenpiteen tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen lisäämällä kehittyneempien biologisten ja mekaanisten torjuntamenetelmien käyttöä ja torjuntatarpeen mukaan tarkennettua torjuntaa. Tuensaajan tulee käyttää kullekin kasvilajille sopivia torjuntamenetelmän seurannan apuvälineitä tai vastaavaa menetelmää jolla seurataan vaihtoehtoisen torjunnan onnistumista. Seurannan perusteella tuensaaja sitoutuu käyttämään torjunnassa jotain kyseiselle kasvilajille tai kasvintuhoojalle soveltuvaa biologista tai mekaanista torjuntamenetelmää joko yksinään tai yhdistettynä kemiallisiin torjuntamenetelmiin.

16 Tuensaaja valitsee toteutettavat torjuntatoimet, jotka soveltuvat ao. viljeltävälle kasville. Lohkolle voi olla valittuna vain yksi torjuntatoimi. Vaihtoehtoisia torjuntatoimia ovat: o Petoeliöiden käyttö torjunnassa marjaviljelylohkoilla o Harmaahomeen biologinen torjunta marjoilla käyttämällä mehiläisten levittämää sienivalmistetta o Tuhohyönteisverkkojen käyttö vihannesten tuholaistorjunnassa o Sieni-, bakteeri-, ankerois- ja vastaavien valmisteiden käyttö tauti- tai tuholaistorjunnassa o Kasvutunnelien käyttö o Rikkakasvien liekitys, rikkakasvien höyrytys ja kuumavesikäsittely Toimenpiteen voivat valita ne tilat, joiden viljelemille kasveille tai osalle niistä on olemassa tuen piirissä oleva vaihtoehtoinen torjuntamenetelmä. Toimenpidettä ei voi valita luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutunut tila. Tuensaaja sitoutuu 5 vuoden sitoumuskauden aikana käyttämään vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä. Keväällä tukihaun yhteydessä ilmoitetaan lohkot, joilla toimenpidettä toteutetaan. Lohkojen ala voi vaihdella vuosittain viljelytilanteen mukaan, mutta toimenpiteitä on toteutettava tilalla vähintään [15] prosentilla puutarhakasvien alasta. Tukea voi saada ainoastaan näiden kasvien viljelyalalle Alkuperäiskasvien viljely Vaatimukset ja edellytetyt toimet: Tukea maksetaan rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ja niiden muuntuneiden kantojen viljelystä. Tuen saamisen ehtona on, että lajike on hyväksytty Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon alkuperäiskasvilajikkeena. EVIRA vastaa kasvikannan rekisteröinnistä ja tekee lajikkeen lajiketutkimuksen tai lajikeaitouden määrityksen viljelijälle (kts. kohta 6.2 geenipankki). Tavoitteet ja odotetut vaikutukset Tavoitteena on edistää kestävien ja Suomen pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneiden maatiaislajikkeiden ja vanhojen uhanalaisten kauppalajikkeiden perimäaineksen in situ suojelua ja suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä tukemalla rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten lajikemäärittelyä ja ylläpitoviljelyä. Toimenpiteellä voidaan tukea myös paikallista pienimuotoisen erikoiskasvituotannon siemenhuoltoa ja maatiaislajikkeisiin ja vanhoihin kauppalajikkeisiin liittyvien käyttötapojen ja erikoistuotteiden kehittämistä. Järjestelmä tukee osaltaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita maatalouden ja siitä riippuvaisen eliöstön biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Tukea maksetaan rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ja niiden muuntuneiden kantojen ylläpitoviljelystä, josta tehdään sitoumuksia. Sitoumus edellyttää, että kysymyksessä on maatiaislajike tai -kanta, joka eroaa morfologisesti tai fenotyypiltään muista lajikkeista, tai vastaavasti uhanalainen vanha kauppalajike. Ennen sitoumuksen antamista tuensaajan on saatava päätös lajikkeen ylläpidosta Eviralta, joka vastaa lajikkeista lajiketutkimuksen tai lajikeaitouden määrityksen ja lajikkeen rekisteröimisestä Kansainvälisen lajikesuojeluliiton (UPOV) ohjeisiin perustuvan lajikekuvauskäytännön mukaan.

17 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä on velvoitettu huolehtimaan siitä, että lajike pysyy alkuperäisen lajikekuvauksen kaltaisena tai muuttuu toisenlaiseksi vain luonnonvalinnan seurauksena ja että siitä on olemassa elävää siementä niin kauan, kun lajikkeen rekisteröinti on voimassa. Riittäväksi siemenmääräksi katsotaan sellainen määrä, josta lajiketta voidaan alkaa tuottaa niin, että sen alkuperäiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet. Ylläpitäjän säilyttämää siemenerää kutsutaan ylläpitoeräksi, ja se muodostetaan mahdollisimman hyvälaatuisesta siemenestä ja uusitaan erän loppuessa tai siemenen itävyyden alentuessa. (Ylläpitoerän vähimmäiskooksi Evira suosittelee kahden vuoden siementarvetta.) Lisäksi ylläpitäjä pitää tiedostoa, josta on mahdollista tarkastaa ylläpidon tilanne. Evira valvoo lajikkeen ylläpitoa. Ylläpitäjä lähettää pyydettäessä Eviralle näytteitä lajikkeesta. Tuensaaja ilmoittaa vuosittain kasvikoodilla lohkot, joilla sitoumuskasvia viljellään. Siemen viljelyssä on oltava vuosittain vähintään 1 ha ja korvausta voidaan maksaa enintään 1 ha alalle (pl. vihannekset, joilla [5] aaria). Tuensaajan on mahdollista itse jaksottaa siemenviljelyala sopimusvuosille (vähintään 5 ha/5 vuoden aikana); Ylläpitoviljelystä maksetaan korvausta enintään [10] hehtaarin alalta. [alempi tukitaso] Sitoumuksen kestoaika on 5 vuotta, jonka jälkeen sitä on mahdollisuus jatkaa 1-2 vuotta tai tehdä uusi viiden vuoden sitoumus. Toimenpiteen voi sisällyttää sitoumukseen vain, jos lajike on hyväksytty Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon alkuperäiskasvilajikkeena. 5 Lohkokohtaiset ympäristösopimukset Sopimukset koskevat pääasiassa peltojen ulkopuolista alaa. 5.1 Valumavesien hallintaa edistävät lohkokohtaiset sopimukset Kosteikkojen hoito Tavoitteet ja kohdentaminen Toimenpide parantaa paikallisesti ja valuma-aluetasolla maatalousvaikutteisten vesistöjen tilaa ja vähentää Itämereen kulkeutuvaa ravinnekuormaa, kiintoainesta ja hapanta huuhtoumaa. Luontaisesti mutkittelevat uomat, tulva-alueet ja -tasanteet, tulvapellot ja laajat kosteikot tai pienten kosteikkojen ketjut edistävät vesiensuojelua maatalouden kuormittamilla vesistöalueilla tasaamalla veden virtaamia sekä pidättämällä kiintoainesta ja siihen sitoutunutta fosforia. Kasvillisuuden poiston myötä poistuu myös liukoista typpeä ja liukoista fosforia. Kosteikkoalueelta poistuu typpeä myös ilmakehään. Kosteikot täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden kuormituksen vähentämisessä. Paikallisesti kosteikkojen merkitys vesien tilaa parantavina toimina voi olla merkittävä. Toimenpide edistää viljelyalueiden luonnon ja maiseman monimuotoisuutta, kun peltoalueilta kuivatustoimenpiteiden myötä vähentyneet kosteat elinympäristöt lisääntyvät. Kosteikot ja luontaisen kaltaiset uomat monipuolistavat viljelyalueiden elinympäristöjä ja luovat maisemallista vaihtelua. Maatalousalueiden lajisto monipuolistuu, yksilömäärät kasvavat ja riista-, kala- ja raputalous hyötyvät.

18 Toimenpidettä toteutetaan sellaisten esimerkiksi vesienhoitosuunnitelmissa todettujen vesistöjen valumaalueilla, missä toimenpiteellä voidaan merkittävästi ja tarkoituksenmukaisesti pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja/tai lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riistakala- ja raputaloutta. Toimenpiteen tukeminen ja kohdentaminen perustuu ELY-keskuksen tarveharkintaan. Hakemuksessa esitetyn kohteen ja sen hoitosuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maatalouden vesiensuojelu- ja/tai monimuotoisuustavoitteet, hoidon kustannustehokkuus sekä alla esitetyt rajaukset. Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, jotka toimivat kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjinä, eliöstön, muun muassa lintujen pesimä- ja ruokailuympäristöinä sekä viljelymaiseman monipuolistajina. Kosteikkoon ja tulva-alueisiin [määriteltävä] kuuluvat niiden hoidon kannalta riittävät suoja-alueet. Kosteikkojen hoitotoimenpiteet on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Kosteikkojen vuotuisia hoitotoimenpiteitä voivat olla muun muassa lietteen poisto, patojen ja uoman hoitotoimet sekä kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto ja kasvijätteen poiskorjuu. Niittojäte voidaan käyttää hyödyksi. Luonnonmukaisten uomien hoidossa huolehditaan veden virtaamaa hidastavista rakenteista sekä uoman reuna-alueista kuten tulvatasanteiden avoimuudesta. Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua. Laidunnuksessa on huolehdittava eroosion estämisestä. Kosteikon hoidosta on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Toimenpiteiden toteuttamisesta ei saa aiheutua haittoja toimenpidealueen ulkopuolella, kuten viljeltävien peltojen kuivatustilanteen heikkenemistä. Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa haittaa Natura alueille, luontodirektiivin liitteissä 2, 4 ja 5 listatuille lajeille, lintudirektiivin liitteessä 1 listatuille lajeille, uhanalaisille lajeille tai luontotyypeille. Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi myös kasteluveden varastona, luonnonravintoon perustuvana kalan- ja ravunkasvatuspaikkana sekä virkistyskäytössä. Sopimus tehdään kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimuksen kesto on 5 vuotta. Hoidon on edistettävä maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai parannettava luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta. Toimenpiteellä ei voida rahoittaa pelkkiä kastelualtaita, kuivattujen järvien ja lampien palauttamista eikä kohteita, joissa valumavedet ovat lähes yksinomaan peräisin muilta kuin maatalousalueilta. Toimenpidettä voidaan toteuttaa kosteikkokohteilla, - jotka on perustettu ei-tuotannollisten investointien tuella (VNa 185/2008), - joka on perustettu kosteikkoinvestointien tuella , - joilla on ollut voimassa valtioneuvoston päätöksen (760/1995) tai valtioneuvoston asetusten (644/2000 tai 366/2007) mukainen erityistukisopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta, - joilla on ollut pienellä kosteikolla tai tulvapellolla voimassa valtioneuvoston päätöksen (760/1995) tai valtioneuvoston asetusten (644/2000 tai 366/2007) mukainen erityistukisopimus luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistämisestä tai - jotka täyttävät kosteikkoinvestointien tuen mukaiset tukikelpoisen kosteikkokohteen ehdot. Toimenpiteellä voidaan myös perustaa ja hoitaa pieniä kosteikkoja, pohjapatoja ja tulvapeltoalueita

19 Tukea voidaan myöntää viljelijöille, rekisteröidyille yhdistyksille ja ojitusyhteisöille. 5.2 Luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa edistävät lohkokohtaiset sopimukset Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Tavoitteet ja kohdentaminen Toimenpiteen tavoitteena on ylläpitää ja edistää suunnitelmallisesti luonnon monimuotoisuutta ja maisemanhoitoa maatalousympäristöissä. Toimenpiteellä huolehditaan maatalousalueiden hoitoa vaativista elinympäristöistä, niiden monipuolisesta lajistosta sekä viljelymaisemaltaan arvokkaimpien alueiden maisema-arvoista. Tukea voidaan myöntää perinnebiotoopeille, luonnonlaitumille, luontoarvoiltaan monimuotoisille tai maisemaltaan merkittäville peltoalueiden metsäsaarekkeille ja reunavyöhykkeille, maatalousympäristön uhanalaisten lajien edistämiseen ja maatalousympäristön muinaismuistokohteille sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvän maaseudun kulttuuriperinnön hoitoon. Lisäksi toimenpiteellä voidaan edistää lintujen ravinnonhankinnan ja peltoviljelyn yhteensovittamista merkittävillä lintujen ruokailu-, muutto- ja levähdysalueilla. Toimenpide lisää myös maaseutumaiseman virkistyksellisiä arvoja. Tavoitteena on saada hoidon piiriin mahdollisimman suuri osa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi luokitelluista perinnebiotooppikohteista, ylläpitää ja parantaa jo hoidettavien kohteiden hoidon laatua sekä lisätä hoidettavien perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten kokonaisalaa. Toimenpide luo edellytykset maatalousalueiden luontotyyppien ja lajiston säilyttämiselle ja edistämiselle. Hoidetun alan lisääminen sopivia kohteita kunnostamalla kasvattaa lajistolle kelvollisen elinympäristön määrää ja edistää lajien leviämistä alueiden välillä, mikä vähentää lajien häviämisen riskiä. Tukea voidaan myöntää viljelijöille ja rekisteröidyille yhdistyksille. Etusija annetaan tuen ehdot täyttäville kohteille, joilla on ollut voimassa aiempi valtioneuvoston asetuksen 366/2007 mukainen perinnebiotooppien hoidon tai luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistämisen erityistukisopimus, arvokkaaksi luokitelluille perinnebiotoopeille kohteille sekä kohteille, jotka on kunnostettu investointituella. Etusija annetaan myös kohteille, jotka sijaitsevat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla tai Natura verkostoon kuuluvalla alueella tai rajautuvat Natura verkostoon kuuluvaan alueeseen tai sijaitsevat alueilla, jotka on todettu tärkeäksi luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmissa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä ei ole ympäristökorvausta koskevan sitoumuksen voimassaolo. Reunavyöhykkeiden tulee sijaita maatalousympäristössä pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisen alueella. Tällainen alue voi olla enintään 20 metriä leveä. Peltoalueilla sijaitsevien metsäsaarekkeiden enimmäiskoko voi olla enintään yksi hehtaari. Tukea ei myönnetä kohteisiin, joilla ei ole havaittavissa edellytyksiä maatalousympäristön lajiston tai maiseman merkittävään edistämiseen hoitotoimenpiteillä, eikä kohteisiin, jotka ovat ensisijaisesti metsätalouskäytössä. Tällaisia ovat etenkin lajistoltaan ja ikärakenteeltaan yksipuoliset metsät, metsät, joiden kenttäkerros koostuu valtaosin varvuista sekä havupuumetsät, joilla ei ole selvää merkkiä laidunhistoriasta. Sopimukseen ei hyväksytä tavanomaisia piha- tai puistokäytössä olevia alueita tai laajoja yhtenäisiä avokallioita. Toimenpiteeksi ei kelpaa latojen säilytys, ylläpito tai kunnostus. Sopimusta ei voi tehdä peltokäytössä olevalle alalle lukuun ottamatta merkittäviä lintujen ruokailu-, muuttoja levähdysalueita. Toimenpidettä voidaan toteuttaa merkittävillä lintujen ruokailu-, levähdys- ja muuttoalueilla, joilla tarvittavat hoitotoimenpiteet merkittävästi poikkeavat luonnonhoitopeltojen hoitovaatimuksista.

20 Sopimuksen kesto on viisi vuotta. Sopimusaluetta on hoidettava ja kunnostettava erillisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että hyväksytty suunnitelma on tarkoituksenmukainen luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta. Hoitotoimenpiteillä tulee säilyttää tai edistää sopimusalueen tavanomaisesta poikkeavia luonto- tai maisema-arvoja hoitamalla kasvi- ja eläinlajien säilymisen ja lisääntymisen sekä viljelymaiseman kannalta tärkeitä alueita tai kohteita. Perinnebiotoopiksi luokitellun alueen hoito tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että hoito on ensisijaisesti eduksi alueen maatalousluonnon monimuotoisuudelle. Sopimukseen voidaan sisällyttää tilan viljelyhistoriaan kuuluvien rakennelmien, muinaismuistojen sekä niiden lähiympäristöjen hoitoa. Hoitotoimia voivat olla muun muassa laidunnus, niitto, puiden ja pensaiden raivaus, vieraslajien poisto sekä lehtipuiden lehdestys. Lisäksi voidaan toteuttaa muita erityisiä hoitokeinoja, kuten kulotusta. Niitetty kasvillisuus on korjattava pois, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta tulee niittää tai raivata vähintään joka toinen vuosi ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Laidunnettava perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi kunnostettava alue on yleensä erotettava aidalla muista laidunnurmista, jotta ravinteita ei siirtyisi perinnebiotoopille. ELY-keskus voi tapauskohtaisesti sallia perinnebiotoopin laidunnuksen vahojen niukkaravinteisten nurmien yhteydessä, jos sopimusalue ei ole rehevöitymiselle altis. Perinnebiotoopeilla eläinten lukumäärää tiettyä laidunalaa kohti on sovitettava niin, että eläimet pääsääntöisesti elävät laitumen tuoton varassa ilman lisärehua tai laidunkierto on järjestettävä niin, että laitumen ollessa loppuun syöty eläimet siirretään toiselle laitumelle. Vasikoiden ruokkiminen on mahdollista 1.8. alkaen. Perinnebiotooppeja ei tule käyttää pelkästään yölaitumina. Sopimusaluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. ELY-keskus voi tapauskohtaisesti sallia lannoituksen luonnonvaraisten lintujen levähdys- ja ruokailualueilla tai vesakon tai jättiputken kemiallisen torjunnan kantokäsittelynä. Pellon ulkopuolista aluetta ei saa ojittaa tai metsittää. Sopiva laidunnuspaine on varmistettava tapauskohtaisesti. Laidunnus on toteutettava siten, ettei se aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai maaperän eroosiota. Jos alueella on tiedossa oleva luonnonsuojelulaissa tarkoitetun uhanalaisen kasvi- tai eläinlajin tai luontodirektiivin liitteen IV a mukaisen tiukasti suojellun eläinlajin esiintymispaikka tai sopimusalue sijaitsee Natura alueella, on varmistettava sopimusalueelle suunniteltujen hoitotoimenpiteiden soveltuvuus suojelun perusteena oleville lajeille. Toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimukseen sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuotena, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaan, jona voi toimia myös lohkokortti, on kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön. Kestolla tarkoitetaan toimenpiteen toteuttamiseen käytettävää aikaa. Lintujen ruokailu-, levähdys- ja muuttoalueiden hoito lintujen aiheuttamien merkittävien satovahinkojen ehkäisemiseksi. EHTOMÄÄRITTELY KESKEN Alkuperäisrotujen kasvattaminen Tavoitteet ja odotetut vaikutukset Tavoitteena on turvata taloudellisesti, tieteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden paikallisten rotujen, niiden erityisominaisuuksien ja perinnöllisen muuntelun säilyminen. Samalla ylläpidetään kotieläinlajien biologista monimuotoisuutta. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien eläinten yksilömäärää sekä varmistetaan mahdollisimman laajan geneettisen perimän säilyminen.

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Tässä oppaassa kerrotaan vesiensuojeluun liittyvistä C-tukialueen maatalouden ympäristötuista, jotka ovat mukana Euroopan Unionin ympäristötuessa ohjelmakaudella

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa)

HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) yhteistyössä: HUOM! VASTAUKSET 18.3.2015 TILANTEEN MUKAAN!!!!! (Asetukset vielä luonnosvaiheessa) YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Niittykasvien siemenviljely meneekö monimuotoisuuspellon alle? Vastaus:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 11.5.2015 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas Lietelannan sijoittaminen peltoon Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Maatalouden ympäristötuki perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston asetukseen

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Selvitysmiehen raportti. Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen

Selvitysmiehen raportti. Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen Selvitysmiehen raportti Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen Selvitysmies Kaj Suomela 21.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto...6 2.Toimeksianto...7 3. Selvityksessä käytetty

Lisätiedot

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA Marja Tuononen & Arto Santapukki, ProAgria Uusimaa Pertti Savela, ProAgria Maaseutukeskusten

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti MYTVAS 3 -tutkijaryhmä Jyrki Aakkula, MTT (jyrki.aakkula@mtt.fi) Mikä d ll? M S d k hi ä i hj l 2014 2020 Mikä muuttuu

Lisätiedot