VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN"

Transkriptio

1 VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN Johanna Alijoki Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN

3 TIIVISTELMÄ Alijoki, Johanna. Voimauttava valokuva työmenetelmänä lastensuojelutyössä keino minäkuvan tukemiseen. Helsinki, kevät 2009, 71 s., 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK). Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää voimauttavaa valokuvausta yhdeksi työmenetelmäksi Perheryhmäkoti Myötätuuleen, joka on yksityinen lastensuojeluyksikkö. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää työväline, joka auttaa Perheryhmäkoti Myötätuulen henkilökuntaa ottamaan voimauttavan valokuvan luonnolliseksi osaksi Perheryhmäkoti Myötätuulen toimintaa. Tästä kehittämishankkeesta syntynyt raportti toimii jatkossa perehdytysoppaana uusille työntekijöille ja muistinvirkistäjänä vanhoille työntekijöille. Kehittämishanke on tehty tilaustyönä Perheryhmäkoti Myötätuuleen. Kehittämishankkeen taustalla on kognitiivinen psykologia ja voimauttava valokuvaus. Kehittämishankkeen voidaan sanoa jakautuvan kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koostuu valokuvaustilanteista Perheryhmäkoti Myötätuulen nuorten kanssa. Kuvausretkiä tehtiin kaksi jokaisen nuoren kanssa kesällä Valokuvaustilanteissa oli tavoitteena antaa nuorelle mahdollisuus päättää, millaisena hän haluaisi muiden itsensä näkevän. Valokuvat antavat nuorelle mahdollisuuden itsestään kertomiseen ja omista tärkeistä asioistaan puhumiseen. Toinen kehittämishankkeen osuus koostuu valokuvien tarkastelutilanteista nuorten kanssa. Valokuvia katseltiin nuorten kanssa alkusyksystä Keskeisimpiä asioita oli tarjota nuorelle mahdollisuus tarkastella itseään ikään kuin etäältä. Valokuvan tarkastelutilanteessa muilta ihmisiltä saatu palaute voi auttaa näkemään asioita itsestään uudella tavalla. Valokuvia katselemalla voikin harjoittaa tietoista itsensä tutkimista ja minäkuvan muokkaamista. Kolmas osuus tässä kehittämishankkeessa koostuu Perheryhmäkoti Myötätuulen henkilökunnalle tehdystä kyselystä, joka tehtiin talvella Henkilökunnalle tehdyn kyselyn avulla halusin saada tietoa siitä, miten voimauttava valokuvaus on vaikuttanut Perheryhmäkoti Myötätuulen nuoriin. Kyselyllä selvitettiin myös, miten työntekijät ovat kehittämishankkeen kokeneet ja mitä he haluaisivat vielä kehittää. Kehittämishankkeen keskeisimmiksi kehittämisideoiksi syntyi Perheryhmäkoti Myötätuulessa seuraavia asioita: Tulevaisuudessa henkilökunnalla on tarkoituksena työskennellä systemaattisesti voimauttavan valokuvauksen keinoin hoitoon tulevien nuorten kanssa. Tulevaisuudessa Perheryhmäkoti Myötätuulessa on tarkoituksena toimia niin, että valokuvaukseen liittyvä keskustelu suunnitellaan lapsen tarpeista lähtien, jotta nuorten yksilölliset tarpeet voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon. Avainsanat: Voimauttava valokuvaus, kognitiivinen psykologia, minäkuva, lastensuojelu, kehittämishanke

4 ABSTRACT Alijoki, Johanna Empowering photographs supporting self-image: Workmethod in child protection. 71p., 1 appendix. Language: Finnish. Helsinki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. Empowering photography is a social pedagogic method developed in Finland by Miina Savolainen. The focus of this project was to develop empowering photography as a work method for Myötätuuli, a private children s institution offering long term placement for youth taken in to care. The idea for this project came from them and was designed for their needs. This project was based on empowering photography and cognitive psychology. The project was divided into three parts. The first part was photography with three teenagers aged There were two sessions with each teen during the summer of The purpose of the photographing was to improve the self image of the teenagers. The second part of this project consisted of discussions on photos with the teens. The purpose of the discussions with each of the teens was to give them positive feedback on the photos. The third part consisted of an inquiry to one member of staff. The meaning of the inquiry was to gain information from Myötätuuli on experiences and reflections from this project. I also wanted to know how empowering photography affected the teens. The results indicated that empowering photography helped to improve the teens self-image so that they saw more positive aspects about themselves than before. According to Myötätuuli, some development ideas emerged from this project for their needs. In the near future Myötätuuli will use empowering photography as one of their methods of improving teenagers self image. In future, discussions with the teens will be based on their needs. Keywords: empowering photography, cognitive psychology, self image, teenagers

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Kehittämishanke opinnäytetyönä Perheryhmäkoti Myötätuulen kuvaus Perheryhmäkoti Myötätuulen nuoret LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTATEORIA Kognitiivisen psykologian määrittelyä Minän rakenteet Minäkäsitys Identiteetti Itsetunto Kognitiivinen näkökulma kehittämishankkeen taustalla VOIMAUTUMISEN TEORIA Voimautumisen määrittely Aikaisempia tutkimuksia voimautumisesta VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttavan valokuvan historia Voimauttavan valokuvan osa-alueet Minäkuvan rakentaminen valokuvan avulla Voimauttavan valokuvan menetelmä lastensuojelun työvälineenä KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN Kehittämishankkeen tavoitteet Kehittämishankkeen suunnittelu ja eteneminen Aineiston kerääminen ja siihen liittyvien tapahtumien kuvaukset Valokuvausretket nuorten kanssa Valokuvien tarkastelu nuorten kanssa...41

6 7.3.3 Kysely Perheryhmäkoti Myötätuulen henkilökunnalle Kehittämishankkeen keskeiset kysymykset KEHITTÄMISHANKKEESTA SAADUT TULOKSET Voimauttavan valokuvan yhteys Myötätuulen nuorten minäkuvaan Nuoren itsensä hahmottaminen valokuvista Nuoren oma näkemys itsestään valokuvissa Ohjaaja auttaa nuorta löytämään positiivisia puolia itsestään Nuoren minäkuvan vahvistuminen Voimauttavan valokuvan menetelmästä osa Myötätuulen toimintaa Tämän kehittämishankkeen tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin.51 9 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI Henkilökunnan arvio kehittämishakkeesta Nuorten ajatuksia voimauttavan valokuvan menetelmästä Oma arvioni kehittämishankeprosessista KEHITTÄMISIDEAT POHDINTAA Oman ammatillisuuden kehittyminen Eettistä pohdintaa Kehittämishankeen luotettavuuden tarkastelua Loppusanat...64 LÄHTEET...65 LIITE 1: Kysely...71

7 1 JOHDANTO Useissa tutkimuksissa on todettu, että lastensuojeluperheiden lapsista huolehtivilla laitoshoitopaikoilla on huomattavia vaikeuksia kyetä vastaamaan lastenhoidon tarpeisiin. Voimakkaasti oireilevien lasten kohdalla tilanne on erityisen haasteellinen. Samaan aikaan lastensuojeluasiakkaiden hoidon tarve on vain kasvanut (Pasanen 2001, 11). Myös Perheryhmäkoti Myötätuuli kamppailee näiden haasteiden kanssa. Perheryhmäkoti Myötätuuli on Pääkaupunkiseudun hoitokodit Oy:n ylläpitämä Perheryhmäkoti, joka on yksityinen lastensuojelun sijaishuollon yksikkö. Tämä opinnäytetyö on kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja arvioida voimauttavaa valokuvausta mahdollisena työmenetelmänä Perheryhmäkoti Myötätuulessa. Perheryhmäkodin päämäärä on, että voimauttava valokuvaus olisi tulevaisuudessa työväline, joka auttaisi Perheryhmäkoti Myötätuulen henkilökuntaa hoidollisessa toiminnassa. Hoidon tavoitteena on vahvistaa lasten minäkuvaa. Perheryhmäkoti Myötätuulen toiveena on myös, että työntekijät voisivat hyödyntää opinnäytetyötä perehdytysoppaana uusille työntekijöille ja muistin virkistäjänä nykyiselle henkilökunnalle. Näin opinnäytetyön tuomat hyödyt ulottuvat myös käytännön työhön. Kehittämishankkeen aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kehittämishankkeessa mukana olleet Perheryhmäkoti Myötätuulessa asuvat nuoret valokuvattiin kesällä Toisessa vaiheessa nuorten kanssa katseltiin valokuvat yhdessä ja keskusteltiin niiden herättämistä ajatuksista. Tämä tapahtui alkusyksystä Viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa tehtiin kysely Perheryhmäkodin henkilökunnalle talvella Perheryhmäkoti Myötätuulen hoidollisena viitekehyksenä ovat kognitiivisen psykologian periaatteet, joten oli luonnollista, että myös käsillä oleva opinnäytetyö rakentui kognitiiviseen psykologiaan.. Teoriaosassa tarkastellaan myös ihmisen voimautumista.

8 8 Pasanen (2001) on pohtinut väitöskirjassaan lastensuojelun hoidollisen toiminnan kehittämistä ja sen haasteita. Tästä näkökulmasta katsoen hän näkee tärkeäksi kehittää uusia toimivia hoitomuotoja. Lisäksi nykyistä kehittämistoimintaa on kritisoitu myös siitä, että se on siirtynyt liian kauaksi käytännöstä (Pasanen 2001, 11 12). Tältä pohjalta innovatiivisen kehittämisen pitäisi pystyä vastaamaan näihin molempiin haasteisiin. Voimauttavaa valokuvausta käytetään Suomessa muun muassa lastensuojelutyössä, ja Miina Savolainen on ollut tämän menetelmän keskeinen kehittäjä. Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu valokuvien kykyyn tallentaa, tehdä näkyväksi ja jäsentää elämäntarinaa ja identiteetin eri puolia sekä rooleja. Tämä menetelmä painottaa myös perheen ihmissuhteita ja niiden arvoa valokuvassa oleville ihmisille. Voimauttava valokuva auttaa keskittymään omassa arjessa voimavaroja tuoviin asioihin. (Savolainen i.a.) Näitä periaatteita Savolainen on hyödyntänyt työskennellessään helsinkiläisessä lastenkodissa. Hänen innovatiivisen työnsä pohjalta myös Perheryhmäkoti Myötätuuli on halunnut lähteä kehittämään tätä hoidollista menetelmää osaksi hoitoprosessiaan. Saatuani aiheen opinnäytetyölleni Perheryhmäkoti Myötätuulelta keväällä 2008 aloin myös itse tutustua voimauttavan valokuvan menetelmään. Aihe on vienyt minut mukanaan, ja olen löytänyt aivan uuden tavan tutkia ja nähdä maailmaa valokuvien avulla. Valokuvan vaikutus katsojaan on yleensä suora ja välitön. Valokuvat ovat hyvin realistisia ja kuvaavat pientä hetkeä todellisuudesta. Valokuvissa ei ole paljon tulkinnan varaa vaan ne osoittavat melko suoraan asioiden tilan. Gunnel Enbom (2008, 50) kiteyttää valokuvien voiman toteamalla, että: Sanat valehtelevat paremmin kuin kuvat

9 9 2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kehittämishanke opinnäytetyönä Vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle on toiminnallinen opinnäytetyö. Monissa oppilaitoksissa jaotellaan tutkimustyöt ja muut työt. Toiminnallinen opinnäytetyö on ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista ja opastamista tai toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) Työelämän soveltavan tutkimuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää ja tuottaa toimi- ja ammattialan palveluja. Työelämän tutkimuksen käytännön tavoitteita voivat olla esimerkiksi toimivuuden, käytettävyyden, houkuttavuuden, taloudellisuuden, uskottavuuden tai tehokkuuden lisääminen. (Vilkka 2007, 14.) Kehittämishankkeen tavoitteena on työyhteisön käytäntöjen kehittäminen tai uusien käytäntöjen suunnittelu. Hanke toteutetaan yhteistyössä työyhteisön kanssa. Hankkeen suunnittelun, toteuttamisen ja reflektoinnin pohjalla tulee olla hankkeen kohdetta ja ammatillisia käytäntöjä koskeva tutkittu tieto. Kehittämishanke sisältää sekä kehittämistoimintaan osallistumisen että kirjallisen raportin. Kehittämishankkeisiin kuuluu aina myös hankkeen arviointi. (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 31.) Kehittämishankkeen raportista tulee ilmetä seuraavat asiat: hankkeen tavoitteet, hankkeen suhde ammatillisiin käytäntöihin ja teorioihin sekä näitä koskeviin aikaisempiin tutkimustuloksiin, keskeisten käsitteiden määrittely, toimintaympäristön ja asiakasryhmän kuvaus. Hankkeeseen kuuluvat myös työskentelyprosessin suunnitelma, kuvaus ja arviointi. Lisäksi tulee arvioida tuloksia suhteessa ammattikäytäntöihin ja tutkittuun tietoon sekä niiden sovellettavuutta työelämään. (Kuokkanen ym. 2007, 31.) Kehittämishanketta tehtäessä sitoudutaan pitkäjänteiseen työhön. Vastuun ottaminen hankesuunnitelman laatimisesta, seuraamisesta ja arvioinnista sekä

10 10 aikataulun noudattamisesta on osa kehittämishankkeen eettistä työskentelyotetta. (Kuokkanen ym. 2007, 31.) 2.2 Perheryhmäkoti Myötätuulen kuvaus Pääkaupunkiseudun hoitokodit Oy ylläpitää kahta itsenäisesti toimivaa yksikköä pääkaupunkiseudulla. Toinen on Perheryhmäkoti Myötätuuli ja toinen Perheryhmäkoti Merituuli. Kummassakin yksikössä on yksi osasto, ja osastolla on kuusi hoitopaikkaa. Myötätuulessa on tällä hetkellä kolme paikkaa käytössä. Tiloissa toimii myös oma kotikoulu. Tämä kehittämishanke keskittyy Perheryhmäkoti Myötätuuleen. Myötätuuli kuuluu Pääkaupunkiseudun hoitokodit Oy:hyn, joka toimii yleishyödyllisen periaatteen mukaan ja on samalla perheyritys. Yritys on toiminut vuodesta 1990 lähtien. Yritys toimii Etelä-Suomen lääninhallituksen luvalla ja tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoa hyvin vaikeista oloista kotoisin oleville lapsille ja nuorille. Henkilökunta koostuu yrittäjäperheestä, jonka jäsenet ovat hankkineet monipuolista työkokemusta toimimalla muun muassa koulupsykologina, psykologina nuorisopsykiatrisella poliklinikalla ja psykiatrisella osastolla sekä opettajana peruskoulussa. Myötätuulen henkilökunta koostuu moniammatillisesta asiantuntijatiimistä, jolla on korkea koulutus ja vankka kokemus erilaisten oppimisvaikeuksien ja psykiatristen sairauksien hoidosta ja kuntoutuksesta. Henkilökunnasta 2/3 on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon ja lopuilla 1/3 on kouluasteen tutkinto, esimerkiksi lähihoitajan koulutus. Lisäksi henkilöstöllä on psykiatriseen hoitoon ja erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin liittyvää koulutusta, esimerkiksi terapiakoulutusta, purjehdusopettajakoulutusta ja seikkailukasvatuksen sekä urheiluvalmennuksen osaamista. Osalla henkilökunnasta on myös runsaasti työkokemusta esimerkiksi terapiatyöstä. Perheryhmäkoti Myötätuulen työskentelyideologia pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan, ja toiminta lähtee lasten ja nuorten tarpeista. Keskeisiä asioita työssä

11 11 voidaan sanoa olevan arjen jaksaminen lasten ja nuorten kanssa sekä toisen kunnioittaminen. Pienen kokonsa vuoksi Myötätuulen vahvuutena on kodinomaisuus. Myötätuuli tarjoaa nuorille sellaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia, joita toteutetaan yleensä perheissä. Nuoret käyvät esimerkiksi harrastuksissaan Myötätuulen ulkopuolella, ja myös vuotuinen matkustaminen kuuluu Perheryhmäkoti Myötätuulen toimintaan. Tekstin sujuvuuden kannalta seuraavissa luvuissa käytetään nimitystä Myötätuuli Perheryhmäkoti Myötätuulen sijasta. Selkeyden vuoksi otsikko tasolla käytetään kuitenkin Myötätuulesta pidempää muotoa. Myötätuulen ja Merituulen nimet ovat kuvitteellisia, jotta kyseisiä paikkoja ei pystytä tunnistamaan. 2.3 Perheryhmäkoti Myötätuulen nuoret Kehittämishankkeeseen osallistui kolme Myötätuulen nuorta, kaksi tyttöä ja yksi poika. Iältään nuoret ovat vuotiaita, ja heillä kaikilla on yksi tai useampi psykiatrinen diagnoosi. Joillakin nuorista on havaittu käytöshäiriöitä, masennusta sekä lapsuusiän psykoosia. Tästä johtuen jokaisella nuorella on psykiatrinen hoitokontakti erikoissairaanhoitoon, esimerkiksi terapiakäyntejä. Myötätuulen henkilökunnalla on jatkuva konsultaatio- ja koulutussuhde HUS-alueen psykiatrisiin poliklinikoihin ja joihinkin psykiatrisiin osastoihin. Jokaisen Myötätuulen nuoren biologisessa perheessä esiintyy mielenterveysongelmia, ja perheet ovat vaikeasti autettavia. Kaikki Myötätuulen nuoret ovat huostaan otettuja, ja heillä on jo ennestään aikaisempia sijoituksia joihinkin muihin laitoksiin, esimerkiksi psykiatrisiin sairaaloihin ja vastaanottokoteihin. Henkilökunnalle tehdystä kyselystä ilmenee, että hankkeeseen osallistuneilla nuorilla ei ole kotona ollut positiivisia kokemuksia itsestään. Heiltä on aikaisemmin puuttunut heihin itseensä kohdistunut positiivinen palaute. Lisäksi näillä nuorilla on aikaisemmin ollut useita hylkäämisen kokemuksia. Nuoret eivät ole tunteneet itseään hyväksytyiksi eivätkä kuulluiksi kotonaan, koulussa taikka ka-

12 12 veripiirissä. Heidän minäkuvansa on ollut erittäin rikkonainen heidän tullessaan Myötätuuleen. Myötätuulen kaikilla nuorilla on koulunkäyntivaikeuksia johtuen joko sosiaalisista syistä tai lahjakkuuteen liittyvistä tekijöistä. Kaikki Myötätuulen nuoret käyvät kuitenkin säännöllisesti koulua. Käsillä olevassa työssä käytetyt nuorten nimet ovat kuvitteellisia, jotta heitä ei pystytä tunnistamaan. Käytän työssäni nuorista seuraavia nimiä: Nelli, Meeri ja Simo. 3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO Lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella kutsutaan sijaishuolloksi (Pösö 2005, 202). Lastensuojelulaki määrittelee yleiset säännökset lasten sijaishuollosta. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Huostaan otettu lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen, tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua. (Laki N:o 417/2007, 49.) Olennaisinta sijaishuollolle on lapsen arjen mahdollistaminen (Pösö 2005, 206). Perheryhmäkoti Myötätuulessa pystytään sen pienen koon vuoksi järjestämään lapsen arki kodinomaiseksi, mikä on sijaishuollon yksi keskeisimpiä tavoitteita. Hynynen ja Vastamäki (2008, ) toteavat osuvasti, että rankan lapsuuden eläneille nuorille toivon kokemus on erittäin tärkeä. Hynynen ja Vastamäki jatkavat, että menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta lähes jokaiseen tulevaisuuden hetkeen voi itse jollain tavoin vaikuttaa.

13 13 Lapsen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista on vastuussa se kunta, jossa lapsen huostaan ottamisen ja sijaishuollon tarve on syntynyt. Jälkihuollon on velvollinen järjestämään kunta, joka on ollut vastuussa sijaishuollon järjestämisestä. (Lastensuojelun käsikirja 2009.) Sijaishuollon tehtävänä on hoitaa, kuntouttaa ja kasvattaa lasta. Monella sijaishuoltoon sijoitetulla lapsella on psykososiaalisia ongelmia. Sijaishuoltoon onkin kasvanut erilaisten yksiköiden verkko, joissa on toiminnallisesti ja asiakasryhmittäin erikoistuneita yksiköitä. Nykyään yksityiset sijaishuoltoyksiköt pyrkivätkin profiloitumaan niiden palveluiden ja toimintojen pohjalta, joita yksikössä on tarjolla arjen mahdollistamisen lisäksi. Sijaishuoltoyksiköiden kirjo onkin kasvanut viime aikoina paljon. Sijaishuollon toteuttamistavat vaihtelevat yksityisestä yrittäjähakuisesta toiminnasta kunnan omaan palveluntuotantoon. (Pösö 2005, ) Myötätuuli haluaa myös pysyä kehityksessä mukana, ja siksi henkilökunta haluaakin uudistaa työmenetelmiään ja ottaa voimauttavan valokuvauksen osaksi toimintaansa. Sijaishuollon päämääränä on taata lapsen ja nuoren tarpeiden tunnistaminen. Lisäksi sen pitäisi kyetä vastaamaan niihin huolellisen tiedonkeruun, suunnitelmallisuuden ja moniammatillisen arvioinnin avulla. Tavoitteena on myös taata hyvä alku suotuisalle kasvatukselle ja hoidolle, jossa lapsi ja hänen läheisensä ovat keskiössä. Näin pystytään mahdollisimman hyvin vähentämään lasten uudelleen sijoituksia. (Laaksonen 2005, 261.) Lapselle kodin ulkopuolelle sijoittaminen aiheuttaa aina suuren kriisin (Kujala 2003, 6; Pasanen 2007a, 97). Sinkkonen (2001, ) tuo kuitenkin esiin sen, että sijoitus ei itsessään ole kaikkein merkityksellisin asia, vaan se, mitä sijoituksen jälkeen tapahtuu. Siksi hänen mukaansa onkin erittäin tärkeää henkilöstön myönteinen ja voimavaralähtöinen asenne yhteistyöhön lapsen ja perheen kanssa. Lisäksi myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen on keskeistä (Haapasalo & Hahl 2009, 21). Mikkolan (2002, 47 48) selvityksen mukaan sijoitettujen lasten kannalta oli merkityksellistä se, että he kokivat olevansa toivottuja lapsia sijaisperheeseensä ja että he saivat osakseen turvaa ja rakkautta. Avoimella keskustelulla ja turvallisella ilmapiirillä saadaankin aikaan ratkaisuja, jotka ovat lapsen edun mukaisia (Haapasalo & Hahl 2009, 23). Perhehoidolla olisi hyvät mahdollisuudet lapsen

14 14 kehityksen tukemiseen. Valitettavasti perhehoidon määrä on vähentynyt jo pitkän aikaa, vaikka sijoitusten määrä on kasvanut kahdesta viiteen prosenttiin vuodessa (Säkkinen 2007, 384). Lapsen elämänpolulla lastensuojelun sijaishuollossa asuttu aika saattaa olla merkittävä käännekohta, ja siitä voi tulla merkityksellinen aika lapsen elämässä. (Tervonen-Arnkil 2007, 95). Tästä johtuen sijaishuoltoon tulee panostaa ja taata mahdollisimman hyvä kasvualusta lapselle. 4 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTATEORIA Kehittämishanke perustuu kognitiiviseen taustateoriaan. Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä (2003, ) kuvaavat kognitiivista psykologiaa seuraavasti: ihminen on tietoa käsittelevä ja tietoa rakentava, aktiivinen ja tavoitteellinen olento. Heidän mukaansa havaitseminen, tarkkaavaisuus, tietoisuus, muisti, ajattelu, oppiminen, ongelmanratkaisu ja luovuus ovat asioita, joista kognitiivinen psykologia on kiinnostunut. Lisäksi kognitiivinen tieto tarkoittaa kaikkia ihmisen vuorovaikutuksen ja oppimisen kautta syntyviä kokemuksia, käsityksiä, uskomuksia, tulkintoja, mielikuvia ja tunteita. 4.1 Kognitiivisen psykologian määrittelyä Kognitiivisen psykologian mukaan yksilö aktiivisesti tulkitsee ja yrittää ymmärtää ympäröivää maailmaa jo kehityksensä varhaisvaiheista lähtien. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, ) Kognitiivisen psykologian kiinnostuksen aiheita ovat ihmisen tiedolliset toiminnot, joihin kuuluvat havaitseminen, tarkkaavaisuus, tietoisuus, muisti, ajattelu, oppiminen, ongelmanratkaisu ja luovuus. Näiden yhteisvaikutuksesta syntyy kognitio. (Saarelainen ym. 2003, ) Kognitiot tarkoittavat mielen erilaisia tietoprosesseja. Näiden tietoprosessien välityksellä rakentuu tietoisuus itsestämme ja maailmasta, jossa elämme. Nämä

15 15 tietoprosessit alkavat havaitsemisesta, jatkuvat havaintojen ryhmittymisenä ja niiden tulkintana ja päättyvät käsitteellistämiseen. Voimme lähinnä kuvata kaksi pääprosessia, joista toinen perustuu ajatteluun ja analyyttiseen järkeilyyn ja toinen tunteisiin ja analogiseen ajatteluun. Jälkimmäinen näistä on nopeampi tietoprosessi. Olennaista on näiden kahden tietoprosessin suhteet. (Toskala 2003, 672.) Ihmisen minäkuva ja maailmankuva ovat yksilön tärkeimmät tiedolliset rakenteet, jotka syntyvät kokemusten tulkintojen, käsitysten ja oppimisen pohjalta. Nämä suuntaavat ihmisen toimintaa ja vaikuttavat ihmisen elämänhallinnan keinovalikoimaan. Ihmisen tiedollisia toimintoja ohjaavat toisaalta suoraan aistien avulla ympäristöstä saatavat aistimukset, toisaalta käsitteellisesti ohjautuva prosessointi. Ihmisen omaksuessa kulttuuriympäristönsä käsityksiä, odotuksia ja sisäisiä malleja eli skeemoja ihminen alkaa toiminnoissaan ohjautua myös näistä tulkinnoista ja skeemoista käsin. Tarkkaavaisuus suuntaa toimintaamme tietoisesti ja tiedostamattomasti. Ihmisten havaitseminen on valikoivaa, ja lisäksi se on muistin ja aistitiedon pohjalta tapahtuvaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa. (Saarelainen ym. 2003, 116.) Kognitiivisten persoonallisuusteorioiden perusajatus on se, että on olemassa kognitiorakenteita eli skeemoja, joiden mukaan ihminen havaitsee, tulkitsee ja organisoi itseensä ja muihin liittyvää informaatiota. Skeemoja voidaan ajatella ihmisen sisäisiksi malleiksi itsestä ja maailman eri puolista. Nämä skeemat ovat kehittyneet varhaisissa elämänvaiheissa henkilökohtaisten kokemusten ja merkittäviin henkilöihin samastumisen perusteella. Kuvan itsestä ja toisista uskotaan vaikuttavan tunteisiin, ihmissuhteisiin ja toimintaan. (Toskala 2008, 361.) 4.2 Minän rakenteet Valokuvien avulla ihminen voi lisätä omaa itsetuntemustaan ja selviytymiskykyään. Valokuvat myös tukevat ihmisen persoonallista kasvua ja psyykkistä minää. (Poijula 2007, 216.) Voimauttavan valokuvan avulla pyritään tässä kehittämishankkeessa muuttamaan nuorten minäkäsitystä positiivisempaan suun-

16 16 taan. Keltikangas-Järvisen (1998, ) mukaan lapsen minäkuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia tasaisesti koko kehityksen ajan. Murrosiässä tapahtuvat muutokset ovat saaneet kuitenkin enemmän huomiota kuin muissa kehitysvaiheissa tapahtuvat muutokset. Murrosiässä tapahtuvat minäkuvan muutokset ovat aikaisempaa selvärajaisempia, ja lapsi itse kokee ne myös voimakkaammin. Murrosiän muutokset voivat kääntää huomattavasti myös kehityksen suuntaa. Onkin sanottu, että nuoruus on psykologisen kehityksen toinen mahdollisuus täynnä lupauksia. Yhtä hyvin kehitys saattaa nuoruudessa lähteä myös väärille raiteille. Minäkuva ei ole murrosiässä vielä pysyvä, vaan siinä saattaa tapahtua suuriakin muutoksia. Murrosikäinen muuttaa minäkuvaansa sen mukaan, mitä toiset ihmiset hänestä ajattelevat. Minä tarkoittaa psykologiassa kaikkea sitä, mitä ihminen kokee minänä. Se on ihmisen kokemus persoonastaan. Minä alkaa kehittyä ihmiselle vasta syntymän jälkeen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Minän syntyminen voi tapahtua ainoastaan muiden ihmisten avulla. Jos lapsi jää ulkopuolelle vuorovaikutuksesta tai vaille muiden ihmisten hoivaa, hän ei pysty pelkän biologisen perimänsä avulla kehittymään ihmiseksi ja elämään ihmiselämää. Kysymys ei ole siitä, että hänellä olisi myöhemmin mielenterveysongelmia, vaan häneltä puuttuvat kokonaan sellainen tunne-elämä ja sellaiset sosiaaliset ominaisuudet, joiden avulla kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on mahdollista. (Keltikangas-Järvinen 1998, ; Munter 2003, 71.) Minäkäsitys, identiteetti ja itsetunto ovat minän tärkeimmät rakenteet (Ojanen, Anttila, Lähdesmäki, Oksala & Paavilainen 2004, 81). Näitä kolmea käsitettä tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa Minäkäsitys Ihmisen käsitystä itsestään kutsutaan minäkäsitykseksi (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 28). Minäkäsitys on yksilön laaja, jäsentynyt sisäinen malli siitä, millainen hän on (Ojanen ym. 2004, 81 82).

17 17 Ihmisen minäkäsitys sisältää useita minäkuvia. Lapsen minäkuva muodostuu vanhempien heijastamasta peilistä heidän kertoessaan lapselle, minkälainen hän on. (Keltikangas-Järvinen 2000, 130.) Ihmisen minäkuva on myös hänen oma käsityksensä siitä, minkälainen hän on, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja heikkoutensa. Minäkuva ohjaa ihmisen valintoja ja päätöksiä, ja sen pohjalta ihminen tekee elämäänsä koskevat suuret päätökset, kuten ammatin, aviopuolison ja elämäntavan valinnan. Minäkuvaa voidaan luonnehtia kivijalaksi ihmisen tekemille ratkaisuille. (Keltikangas-Järvinen 2006, 17, 155.) Minäkuva sisältää fyysisen minäkuvan, joka kertoo esimerkiksi ihmisen viehättävyydestä ja ulkonäöstä. Suoritusminäkuva kertoo taas siitä, mitä ihminen uskoo osaavansa. Emotionaalinen minäkäsitys heijastaa ihmisen käsitystä tunteista ja muista persoonallisista ominaisuuksista. Sosiaalisessa minäkuvassa taas painottuvat ihmisen vuorovaikutustaidot ja hänen asemansa erilaisissa ryhmissä. Ihmisen ihanneminässä on taas kysymys ihmisen odotuksista ja toiveista. Yleensä ihminen pyrkii muuttumaan ihanneminänsä kaltaiseksi. Sopivan suuri ristiriita ihanneminän ja todellisen minän välillä on tarpeellinen, koska minäkuva vääristyy, jos ihminen ei näe itsessään mitään puutteita tai heikkouksia. Liian suuri ristiriita taas voi aiheuttaa masennusta ja psyykkisiä ongelmia. Kyseenalaista onkin se, voiko ihminen koskaan nähdä itsensä eli todellisen minänsä täysin objektiivisesti. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, ) Minäkäsitys voi säilyä vuosia samanlaisena. Minän keskeinen ominaisuus on jatkuvuuden ja pysyvyyden tunne. Minäkäsitys sisältää myös tulkintoja muutoksen mahdollisuudesta. Kielteisen minäkäsityksen ongelma on se, että se usein tulkitaan muuttumattomaksi. Tämä tulee esille siinä, että ihminen, joka ei arvosta itseään eikä luota itseensä, on yleensä varma, että muutos on mahdoton. Tästä johtuen hän ei yleensä uskalla kokeilla kykyjään uusissa asioissa, ja näin hän vie itseltään mahdollisuuden muuttaa kielteistä minäkäsitystään onnistumiskokemusten avulla. (Ojanen ym. 2004, 82.)

18 Identiteetti Raja identiteetin ja minäkäsityksen välillä on liukuva, ja joskus identiteetti nähdään osana minäkäsitystä. Identiteetissä korostuvat yksilöllisyys sekä yhteenkuuluvuus ryhmiin tai yhteisöihin. Identiteetti voi pohjautua sosiaaliseen asemaan, ammattiin, arvoihin, yhteisön antamiin leimoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja jäsenyyksiin ryhmissä. (Ojanen ym. 2004, 83.) Identiteetin määrittelyä voidaan selventää kysymyksillä Kuka minä olen? ja Mihin kuulun? (Saastamoinen 2006,170). Identiteetin voidaan sanoa olevan melko pysyvä kokemus ihmisen keskeisimmistä piirteistä. Näiden piirteiden kautta ihminen määrittelee itsensä. Identiteetti koostuu niin persoonallisista ominaisuuksista kuin sosiaalisista sidoksistakin. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 30.) Sava ja Katainen (2004, 22) tarkoittavat identiteetillä niitä kokemuksia, joita henkilöllä on itsestään. He liittävät identiteettiin myös ihmisen kuulumisen johonkin tiettyyn yhteisöön. Asiat, joita tiedämme toisen ihmisen identiteetistä, vaikuttavat suuresti siihen ensivaikutelmaan, jonka me muodostamme hänestä. Moniin identiteettiä kuvaaviin asioihin liittyy arvotuseroja. Nämä erot näkyvät esimerkiksi koulutukseen ja ammatteihin pohjautuvissa identiteeteissä. Jotkut ammatit ovat arvostetumpia kuin toiset. Erilaisiin identiteetteihin kuuluu myös stereotyyppisiä käsityksiä siitä, millaisia niiden edustajat ovat. (Ojanen ym. 2004, 83.) Itsetunto Keltikangas-Järvinen (2000, 127) on tutkinut paljon itsetuntoa. Hänen mukaansa hyvän itsetunnon lähtökohta on itsensä tunteminen ja hyväksyminen. Itsetuntemuksella tarkoitetaan omien persoonallisuuspiirteiden, vahvuuksien ja heikkouksien tuntemista. Itsetunto on hyvä, jos ihmisen arvio omasta itsestään vastaa kohtuullisen hyvin muiden ihmisten tekemiä arvioita hänestä. Itsetuntemuksen voidaan sanoa olevan muiden ihmisten muodostamien käsitysten tiedostamista ja huomioon ottamista. (Ojanen ym. 2004, ) Ihminen ei pysty ra-

19 19 kentamaan hyvää itsetuntoa, jos hän ei kykene hyväksymään asioita, joiden tuntee olevan osa itseään (Keltikangas-Järvinen 2000, ). Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, arvostaa itseään. Hän kestää myös pettymyksiä, eivätkä epäonnistumiset ole maailmanloppu. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 32.) Sitä vastoin nuori saattaa kokea hyvän itsetunnon hetkellä, ettei huonoja aikoja ole edes ollutkaan (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen 2009, 30). Itsetuntemuksen puuttuminen voi olla monien psyykkisten häiriöiden tunnusmerkki. Esimerkiksi masentunut henkilö voi väheksyä itseään tavalla, joka on muiden mielestä täysin kohtuuton. Itsetuntemuksen lisääminen onkin yksi psykoterapioiden tavoite. Psyykkisille ongelmille voi kuitenkin myös altistaa karun realistinen itsetuntemus. Hyvä itsetuntemus ei ole aina myönteisen minäkäsityksen edellytys. (Ojanen ym. 2004, 85.) Heikon itsearvostuksen ja -luottamuksen on katsottu olevan yhteydessä alkoholin liikakäyttöön, seksuaalisiin ongelmiin, työssä uupumiseen ja sosiaaliseen ahdistukseen. Sellaisissa tilanteissa, joissa ympäristön vaatimustaso ja yksilön suoritustason ristiriita käy kestämättömän suureksi, ulkomaailmasta tulevaa informaatiota on torjuttava tai sitä on vääristeltävä. Tämän seurauksena voi olla ulkomaailmasta eristäytyminen tai oman arvon perusteeton kohottaminen eli suuruusharhat. Omaan maailmaan eristäytyminen suojelee minää, mutta samalla kaikki hyvä, mitä ulkomaailmasta voisi tulla, suljetaan pois. Kun minä on uhattuna, äärimmäisenä keinona silloin on toisen identiteetin omaksuminen. (Ojanen ym. 2004, 85.) Nuoren itsetuntoa heikentäville tunteille onkin aina jokin syy. Niihin saattaa liittyä jokin oma sisäinen solmu. Mikäli tällainen solmu tunnistetaan, siihen pystytään yleensä myös vaikuttamaan. Aikuisen tuleekin auttaa lasta pärjäämään kielteisten tunteiden kanssa ja ohjata lasta itsetuntoa rakentavaan suuntaan. (Cacciatore ym. 2009, 31 32). Nykyään on tutkittu paljon lasten ja nuorten itsearvostusta, joka liittyy läheisesti itsetuntoon. Pienillä lapsilla itsearvostus on yleensä vahva, mutta se saattaa heikentyä koulun alussa. Yksi syy tähän voi olla se, että lapset joutuvat keski-

20 20 näiseen kilpailuun ja vertailuun. Tämän seurauksena minäkäsityksen epärealistiset piirteet karsiutuvat. Seuraava pudotus itsearvostuksessa tapahtuu peruskoulun ja lukion välillä, jolloin nuoren odotukset kasvavat ja samalla pettymykset lisääntyvät. (Ojanen ym. 2004, 86.) Itsetunto on nuoruusiässä yleisesti haavoittuva, ja nuoren tunteet vaihtelevat nopeasti (Keltikangas-Järvinen 1999,33). 4.3 Kognitiivinen näkökulma kehittämishankkeen taustalla Kehittämishanke perustuu kognitiiviseen taustateoriaan, jonka mukaan ihminen on oppinut näkemään maailman omalla tavallaan. Ihmisen toimintaa eivät määrää ainoastaan ulkoinen ympäristö ja siihen liittyvä tieto. Jokaisen ihmisen sisäiset mallit vaikuttavat siihen, mitä hän ympäristössään havaitsee ja mitä sieltä poimii ja minkälaisia tulkintoja hän tekee ja miten hän lopulta toimii. (Saarelainen ym. 2000, ) Valokuvien katselu muistuttaa siitä tosiasiasta, että elämä muodostuu erilaisista vaiheista. Mikään vaihe ei ole pysyvä, vaan elämä kulkee eteenpäin. Valokuva on pysäytetty hetki menneisyydestä. Kognitiivinen psykologia pyrkii kahdenlaiseen muutokseen. Ensinnäkin se yrittää muuttaa ihmisen välitöntä ajattelua itsestä, muista ja tulevaisuudesta. Toiseksi kognitiivinen psykologia pyrkii muuttamaan taustalla olevia ihmisen laajempia perusolettamuksia tai -uskomuksia. (Koffert 2009, ) Valokuvientarkastelutilanteessa nuorille annettu positiivinen palaute auttaa nuoren minäkuvan eheytymistä. Tarkoituksena valokuvien tarkastelutilanteessa on muuttaa nuoren vääristyneitä perusolettamuksia ja - uskomuksia itsestään. Kognitiivinen psykologia auttaa ihmistä löytämään vaihtoehtoisia tulkintoja tapahtumille ja omille tunteilleen (Kalakoski, Laarni, Paavilainen, Kallio, Oksala & Penttilä 2002, 12 13). Kognitiivista prosessointia ohjaavat ydinkokemukset tai skeemat. Ne kehittyvät lapsuuden aikana toistuvien oppimiskokemusten myötä ja ovat suhteellisen stabiileja kognitiivisia rakenteita, jotka vaikuttavat ihmisen informaation havainnointiin ja tulkintaan. Ihmisen tiedonkäsittelyä automaattisesti ohjaavat skeemat ovat syntyneet yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Voidaan siis sa-

21 21 noa, että informaatio jäsennetään ja tulkitaan skeemojen mukaisesti. Skeemat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen ajattelun suuntautumiseen, ennakoimiseen, tiedon luokitteluun ja merkitysten antamiseen. (Koffert 2009, ) Myötätuulen nuorille on lapsuuden kokemuksien kautta rakentunut vääristynyt minäkuva itsestään. Voimauttavan valokuvan avulla pyritään valokuvassa nähdyille asioille antamaan uusia merkityksiä ja näin auttamaan nuorta havaitsemaan itsensä myönteisemmällä tavalla. Valokuvien tarkastelutilanteessa nuorille pyrittiin antamaan mahdollisimman paljon positiivista palautetta heistä itsestään ja auttamaan heitä tulkitsemaan valokuvia uudella tavalla. Koffertin (2009, 101) mukaan muutos yksilössä liittyy yleensä kokemisen ja selittämisen väliseen yhteyteen. Asialle, joka on koettu ongelmallisena, syntyy uusii merkitys, joka poikkeaa alkuperäisestä merkityksestä. Kognitiivisen psykologian mukaan yksilö jäsentää minäkäsitystä hänen saamiensa kokemusten kautta siinä yhteisössä, jossa hän on toiminut. Yksilö poimii ympäristöstään saamasta palautteesta minäkuvaansa sopivat elementit ja torjuu sopimattomat. Minäkäsityksen muodostumisessa on suurena tekijänä se tulkinta, jonka yksilö tekee muiden suhtautumisesta häneen. (Aho 1993, ) Valokuvista saadun palautteen avulla nuori huomaa muiden ihmisten positiivisen suhtautumisen häneen. Lehtinen & Säilä (2002, 56) korostavatkin aikuisten keskeistä roolia lasten kokemuksista käydyissä palautekeskusteluissa. Heidän mukaansa aikuinen voi johdatella keskustelua oikeille urille. Lisäksi heidän mukaansa aikuisen on mahdollista esittää sellaisia kysymyksiä, joiden avulla nuoret voivat ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Nuoren identiteetin kehittyminen tarvitsee tukea ja varmuutta muilta elämän merkityksellisiltä henkilöiltä (Scheinin 1990, 80).

22 22 5 VOIMAUTUMISEN TEORIA Ihmisen voimautuminen voi tapahtua hyvin erilaisilla tavoilla. Seuraavassa kahdessa alaluvussa tarkastellaan voimautumisen määrittelyä ja luodaan katsaus aikaisempiin tutkimuksiin, joissa voimautumiseen on pyritty vaikuttamaan erilaisin menetelmin. 5.1 Voimautumisen määrittely Voimautumista (empowerment) on käsitelty sekä kansainvälisessä että kotimaisessa kirjallisuudessa. Empowerment-sanalla ei ole vielä täysin vakiintuneita suomenkielisiä vastineita. Siitosen (1999, 61) mukaan empowerment voidaan suomentaa sanoilla sisäinen voimantunne ja voimaantuminen. Määttä (2001, 101) suomentaa empowerment käsitteen käyttämällä sanaa valtaistuminen. Valtaistuminen voidaan tulkita tarkoittavan myös henkilökohtaisen hallinnan vahvistumista, joka on lähellä suomalaista sisäisen elämänhallinnan käsitettä (Järvikoski 1996, 119; Määttä 2001, 102). Savolainen (2002, 2004, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b) on käyttänyt tutkimuksissaan empowerment termin suomennuksessa käsitettä voimautuminen. Hän käyttää myös termiä voimauttava valokuva ja voimauttavan valokuvan mentelmä. Koska Savolainen on keskeinen suomalainen tutkija, minä käytän tässä kehittämishankkeessa samoja käsitteitä kuin hän: Voimautuminen, voimauttava valokuva ja voimauttavan valokuvan menetelmä. Voimautuminen-käsitettä on käytetty monenlaisissa yhteyksissä, kuten sosiaalityössä, terveydenhuollossa ja työssä jaksamisessa. Tutkijat lähestyvät tätä oman tieteellisen kiinnostuksensa perusteella omista lähtökohdistaan (Järvikoski 1996, 118; Siitonen 1999, 84). Siitosen mukaan kirjallisuudessa empowerment-prosessista puhuttaessa painopiste siirtyy nykyään valtakysymyksistä voimaantumisen ongelmaan. Tähän ovat olleet vaikuttamassa työelämän ongelmat, kuten esimerkiksi työssä jaksaminen. (Siitonen 1999, 84.)

23 23 Sisäisellä voimautumisella tarkoitetaan yksilön omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta vapauttavaa tunnetta. Yksilön saavuttaessa sisäisen voimantunteen hänestä heijastuu myönteisyys ja positiivisuus. Tämä on yhteydessä hyväksyvään ilmapiiriin ja arvostuksen kokemiseen, ja tällöin kasvaa rohkeus omaan aktiiviseen toimintaan. (Siitonen 1999, ) Perkinsin ja Zimmermanin (1995, ) mukaan empowerement-käsitteeseen liittyy persoonallisen voimantunteen kehittäminen, itsensä voimistaminen, vahvan voiman tunteen omaaminen ja vahvan sisäisen voimantunteen kokeminen. Voimautuminen on aina yksilöstä itsestään lähtevää, ja se on sekä henkilökohtainen että sosiaalinen prosessi, jota ei voi tuottaa mikään ulkopuolinen tekijä (Perkins & Zimmerman 1995, 570). Se on sisäistä voiman tunnetta, joka syntyy ihmisten omien oivallusten ja kokemusten kautta. Voimautumista tapahtuu myös sosiaalisissa prosesseissa, joten vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on merkittävä tekijä. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 126.) Ihminen voimautuu omista lähtökohdistaan tietyssä ympäristössä, ja voimaantumista seuraavat todennäköisesti hyvinvoinnin kokemukset. Voimauttamisen käsite korostaakin yksilön valtaa omaan elämäänsä sekä yksilön subjektiutta. (Downey, Anyaegbunam & Scutchfield 2009, 26.) Myös Perkins ja Zimmerman (1995, ) korostavat voimautumisen yhteydessä yksilön hyvinvointia (well-being). Zimmermanin (1990, ) mukaan voimautuminen sisältää yksilötasolla osallistuvan toiminnan, motivaation ja kontrollin. Voimautuminen ei ole pysyvä olotila, koska sen intensiteetti voi vaihdella jatkuvasti. Voimautumisessa on kysymys yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Myös Oranen (2008, 11) näkee lapsen osallistuvan toiminnan lasta voimauttavana tekijänä. Hänen mukaansa lasten ja nuorten tulisi saada osallistua omien asioidensa suunnitteluun ja hoitamiseen. Tätä kautta nuori kokee asiat omikseen ja voimaantuu. Erityisesti lastensuojelun asiakkailla kokemus osallisuudesta on merkittävä, koska heidän kohdallaan muut henkilöt tekevät yleensä päätökset. Voimautumisen kannalta nuorille on tärkeää myös aikuisen antama tuki ja se, että nuoret tulevat kuulluksi omia asioitaan koskevissa hankkeissa (Ervast & Tulensalo, 68).

24 24 Voimautumisen käsitettä on myös viime aikoina kritisoitu. Esimerkiksi Mattila (2008, 27) tuo esiin, että voimautumisen käsite kaipaa selkiyttämistä. Hänen mukaansa voimautumisen käsite tulisi sitoa teoreettiseen näkökulmaan ja näin sen käyttökelpoisuus laajenisi. Mikäli voimautuminen määritellään liian yleisluonteisesti, se heikentää sen arvoa ja käyttökelpoisuutta. 5.2 Aikaisempia tutkimuksia voimautumisesta Siitosen väitöskirjatyö on keskeinen teos, joka on samalla pohja muille voimautumista käsitteleville tutkimuksille Suomessa. Siitonen on tutkinut väitöskirjassaan 1999 voimautumisteorian perusteiden hahmottelua. Siitosen väitöskirjatutkimuksen päätavoitteeksi muodostui yleisen formaalin teorian rakentaminen ihmisen voimautumisesta. Hänen mukaansa voimautumisteorian keskeisenä ajatuksena on voimauntumisen lähteminen ihmisestä itsestään. Hänen mukaansa voimautuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. Siitonen korostaa prosessin henkilökohtaisuutta samoin kuin ympäristön suurta merkitystä. (Siitonen 1999, 61.) Oman tutkimustyöni kannalta keskeisin aikaisempi tutkija on Savolainen. Hän on työskennellyt 1990-luvulla lastenkodissa valmistuttuaan taide- ja sosiaalikasvattajaksi, ja näin hänellä on lastensuojelun piirissä olevista nuorista sekä käytännön kokemusta että tutkimuksellista tietoa (Tikkanen 2009, 26). Savolainen (2005) on tehnyt pro gradu -tutkielmansa Maailman ihanin tyttö voimauttava valokuva Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle. Tutkimuksessaan hän esittelee kehittämänsä voimauttava valokuva menetelmän. Savolaisen aineisto koostui Hyvösen lastenkodissa kasvaneista kymmenestä tytöstä, joiden kanssa hän toteutti kahdenkeskisiä kuvausretkiä ympäri Suomea. Tutkimuksen päätuloksena on, että lastenkodissa kovia kokeneille tytöille tuli tunne siitä, että he ovat hyviä ja voivat vaikuttaa omaan elämäänsä. Nuoret kykenivät muuttamaan käsitystä itsestään ja näkivät itsensä erityisenä ja kauniina. Tämän lisäksi voimauttavasta valokuvasta tutkimuksen ovat tehneet Rahikainen (2006) ja Koljonen (2008). Rahikaisen työ on tehnyt Laurea-

25 25 ammattikorkeakouluun opinnäytetyönä, jonka nimi on Hyväksyvän katseen kaipuu, voimauttava valokuvausprojekti erityisnuorisotyössä. Hän on työskennellyt projektissaan kuuden erityisnuoren kanssa, ja menetelmänä hän käytti voimauttavaa valokuvaa. Rahikaisen tulosten mukaan nuoret saivat projektista itseluottamusta, joka heijastui heidän olemukseensa ja mielipiteisiinsä. Nuoret saivat myös korjaavia kokemuksia itsestään, ja lisäksi useilla heistä kasvoi itsearvostus, päätöksentekokyky ja rohkeus olla oma itsensä. Koljonen (2008) on tehnyt Lapin yliopistoon pro gradu -tutkielman nimeltään Kuvista voimaa? voimauttavaa valokuvausta peruskoulussa. Hänen tutkimuksensa on laadullinen toimintatutkimus, joka on toteutettu yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kanssa. Koljosen tutkimus osoitti, että tytöt näkivät omakuviensa kautta itsessään uusia ja erilaisia puolia. Hänen mukaansa nuorten itsetunnon vahvistumisessa oli oleellista valokuvauksen prosessi. Lisäksi hänen tutkimuksensa mukaan nuorten on hyvä tarkastella yhdessä toisista oppilastovereista otettuja omakuvia, koska näin he saavat hyväksyvän tunteen ryhmässä ja näkevät toisista uusia puolia. Lisäksi voimauttavasta valokuvasta on meneillään myös erilaisia pienimuotoisia projekteja. Pohjalainen tekee projektia voimauttavasta valokuvasta Etelä- Sipoon koulussa, ja Helminen toteuttaa voimauttavan valokuvan menetelmää turkulaisessa Haarlan koulussa. Helmisen projektissa lapset saivat kuvata viisi oman maailmansa tärkeintä asiaa. (Tikkanen 2009, ) Seuraavaksi esittelen neljä voimautumista käsittelevää tutkimusta. Pasanen (2001) on omistanut väitöskirjansa lastensuojelulapsille. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa lastenkotiin sijoitettujen lasten kehitykseen vaikuttavia suojaavia tekijöitä. Hänen tutkimustulostensa mukaan lastenkotilapsilla oli voimavaroja, positiivisia mielikuvia itsestään ja selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia, kunhan ne vain osattiin nostaa esiin (Pasanen 2001, 171). Vaikka Pasasen tutkimuksessa ei käytetty voimauttavaa valokuvaa lasten kanssa työskentelyssä, antavat tutkimustulokset viitettä siitä, että juuri lasten itsetuntoa kohentavat menetelmät ovat tärkeitä.

26 26 Hiltunen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan (2005) lasten huostaan ottoon liittyvää voimautumista äitien näkökulmasta. Vaikka näkökulma Hiltusen tutkimuksessa keskittyy äiteihin, tutkimuksessa tulee selvästi esiin voimauttamisen tärkeys. Hiltusen mukaan keskeisiksi tekijöiksi voimautumisessa nousivat kannustavat ja hyväksyvät ihmissuhteet, minäkäsityksen ja identiteetin eheytyminen sekä omien päämäärien selkeys. Lisäksi voimautumista tukivat hänen mukaansa kokemus tavoitteiden asettamisesta ja niihin pyrkimisestä. Lehtonen (2008) on tehnyt Jyväskylän yliopistossa väitöskirjan, jossa hän tutki voimautumista käyttäen menetelmänä videointia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli auttaa perhetyötä tekeviä ammattilaisia kehittämään ammattiaan ja työkäytänteitään. Tutkimus keskittyi myös perhetyötä tekevien henkilöiden voimautumiseen. Toiviainen (2008) on tutkinut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa elokuvaa voimautumisen välineenä. Tutkimuksen kohteena oli hänen veljensä, jolla on aspergerin syndrooma. Tutkimuksen tavoitteena oli elokuvanteon kautta auttaa veljeä tuntemaan itsensä oman elämänsä päähenkilöksi. Tätä kautta hänen identiteettinsä selkeytyisi ja elämänmyönteisyys lisääntyisi. 6 VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttavan valokuvan perusajatus on voimautuminen. Voimautuminen tarkoittaa ihmisestä itsestään lähtevää sisäisen voiman tunteen kasvamista, jota ei ulkopuolinen henkilö voi tehdä toiselle (Savolainen i.a.) Tämän takia kyseisen menetelmän ehdoton perusajatus on tasavertaisuus, johon ei kuulu vallankäyttö (Savolainen 2004, 130). Savolaisen (2002, 36) tutkimuksen lähtöoletuksena on ollut kokemus, jonka mukaan valokuvilla on voimauttava vaikutus. Valokuvausprosessi edistää ihmisen sisäisen voiman tunteen kasvua. Savolaisen mukaan projektin aikana on ilmennyt selkeitä viitteitä siitä, että valokuvaan, valokuvaamiseen ja valokuvatuksi tulemiseen liittyy useita teemoja, jotka voivat olla voi-

27 27 mautumisen sisältöjä. Myös Rahikaisen (2006, 81) tutkimuksessa tuli esiin nuorten vahvistuminen ja itseluottamuksen lisääntyminen. Voimauttava valokuva menetelmänä perustuu valokuvien kykyyn tallentaa, tehdä näkyväksi ja jäsentää kuvattavan elämäntarinaa. Valokuvaustilanne irrottaa hetken todellisuuden jatkumosta ja painottaa sen arvoa kuvassa oleville ihmisille. Voimauttavan valokuvan menetelmä auttaa keskittymään voimavaroja tuoviin asioihin omassa arjessa. (Savolainen i.a.) Kameran tallentama tieto voi toimia muistina ja katseena, ja lisäksi valokuvasta voi nähdä sen, mitä ihminen ei välttämättä kuvaustilanteessa huomaa (Pasanen 2007b, 106). Katsellessaan valokuvia nuori näkee itsensä konkreettisesti edessään, ja ajattelee: tältä minä näytän. Lisäksi aikuisen antama palaute valokuvasta on merkittävä. (Rahikainen 2006, 80.) Valokuvassa näkyykin aina suhde toiseen ihmiseen ja kuvat muodostavat sanojen kanssa yhteyden ihmisten välisissä suhteissa (Laakso 2003, 414). Voimauttava valokuva ei ole valokuvaterapiaa, vaan se on terapeuttinen taidekasvatusmenetelmä, jota kuka tahansa voi omakohtaisen tutustumisen jälkeen käyttää työssään tai muilla elämänsä osa-alueilla (Savolainen i.a). Valokuvaterapiaan verrattuna voimauttava valokuva on lähestymistavoiltaan kuvallisempi ja toiminnallisempi (Savolainen 2009b, 227). Voimauttavalla valokuvalla voi kuitenkin olla terapeuttinen vaikutus. Varsinaista valokuvaterapiaa löytyy myös Suomesta, mutta se on vielä melko uutta ja harvinaista. (Savolainen 2004, 131.) Voidaankin sanoa, että valokuvauksen avulla nuoret saavat vahvistumisen tunnetta ja että valokuvaus voi toimia kuntouttavana tekijänä (Rahikainen 2006, 83). Voimauttavan valokuvauksen menetelmää voidaan käyttää yksilöllisen identiteettityön lisäksi perheiden ja työyhteisöjen vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseen sekä toimintatapojen reflektointiin ja kehittämiseen (Savolainen 2008, 196).

28 Voimauttavan valokuvan historia Visuaaliset sanomat muokkaavat tiedostamattamme koko ajan meitä ja käsityksiämme. Tällaiset sanomat vaikuttavat alitajuntaamme, muokkaavat unelmiamme ja identiteettiämme. Ihmisen ajattelu perustuu myös kuviin, mutta silti vielä 2000-luvullakin monet meistä ovat kykenemättömiä lukemaan kuvia ja niiden merkityksiä. (Enbom 2008, 16.) Valokuvien tärkeyttä kuvastaa Sarasteen (1996, 169) tulkinta: Yksi valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tästä johtunee, että ihmisellä on läpi historian ollut halu säilyttää muistoja menneisyydestään. Valokuva on valjastettu tähän käyttöön jo hyvin pian sen keksimisen jälkeen. Ensimmäinen valokuva julkistettiin virallisesti vuonna (Mannermaa 2000, 62.) Ensimmäiset kirjoitukset valokuvaterapiasta julkaistiin alle kaksikymmentä vuotta valokuvauksen keksimisen jälkeen, vuonna 1856 (Mannermaa & Ihanus 1994, 36). Kuitenkin valokuvausterapia ja terapeuttinen valokuvaus ovat nykymuodossaan suhteellisen uusia asioita, ja samoin voimauttavan valokuvan menetelmän historia on hyvin lyhyt. Voimauttavan valokuvan menetelmän on tehnyt tunnetuksi helsinkiläinen valokuvaaja sekä taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen. Tämä menetelmä on syntynyt Savolaisen taiteellisen työn ohella, jolloin hän tutki, kehitti ja opetti valokuvien käyttöä terapeuttisena ja pedagogisena menetelmänä. Voimauttava valokuva on sosiaalipedagoginen menetelmä, jota on sovellettu 2000-luvun ajan kasvatus-, hoito- ja terapeuttisen työn aloilla. (Savolainen 2008, ) Savolainen kehitti voimauttavan valokuvan menetelmän projektimuotoisen lopputyönsä aikana taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle. Tämän lopputyön nimi on Maailman ihanin tyttö valokuva voimauttajana. Työn tekeminen alkoi vuonna 1998, jolloin Savolainen työskenteli helsinkiläisessä lastenkodissa. Projektin aikana hän kehitti voimauttavan valokuvan menetelmää kymmenen lastenkodissa kasvaneen tytön kanssa. (Savolainen 2002, 35.)

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa KETTU JA PESUKONE Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi YAMK Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen Kehittämishanke Syksy 2011 Hänninen,

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO sijaishuollon laatukriteerit nuorten kertomusten valossa Eero Lönnblad Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa.

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Anna Nikkilä Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Kuvataidekasvatus 2015 Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI Tukea kasvatukseen vanhempien välisessä ristiriitatilanteessa Mina Iranta Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Katso silmiin, ota syliin

Katso silmiin, ota syliin Katso silmiin, ota syliin Voimaa äitiydestä -ryhmän ohjaaminen Marjo Jantunen Jaana Remes Opinnäytetyö.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN ASEMASTA TAMPEREEN TURVAKODILLA

TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN ASEMASTA TAMPEREEN TURVAKODILLA TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN ASEMASTA TAMPEREEN TURVAKODILLA Kirsi Happo Susanna Marttila Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalinen kuntoutus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SIJOITETUN LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN LIIKUNNAN AVULLA

SIJOITETUN LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN LIIKUNNAN AVULLA SIJOITETUN LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN LIIKUNNAN AVULLA - liikuntaopas lastensuojelun tukea tarvitsevien lasten ohjaajille Riikka Satama ja Pirjo Tikkanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN Huuppola, Jenni Myllys, Inkeri Rissanen, Johanna 2009 Laurea Tikkurila Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila VAU, SADUN

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

LASTEN HARRASTAMINEN SIJAISPERHEISSÄ

LASTEN HARRASTAMINEN SIJAISPERHEISSÄ LASTEN HARRASTAMINEN SIJAISPERHEISSÄ Netta Marleena Vainio Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Joulukuu 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun?

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? Tarja Rossinen Kehittämishankeraportti Elokuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Rossinen, Tarja Julkaisun laji

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot