Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ ABSTRACT LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA 1 JOHDANTO Opinnäytetyön lähtökohdat Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Teoreettinen viitekehys Morsiuspukuliike Birgitta 3 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT Markkinoinnin käsite Markkinoinnin tehtävät Markkinoinnin toimintamuodot 10 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointimix Tuote Tuotedifferointi Palvelu tuoteratkaisussa Tuotteen laadun käsite Hinta Hintastrategia Hinnoittelumenetelmät Saatavuus Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Markkinointiviestintä Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu Mainonta Menekinedistäminen Suhde- ja tiedotustoiminta 40 4 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Yleistä markkinoinnin suunnittelusta Markkinoinnin suunnittelujärjestelmän kehittäminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Markkinoinnin suunnittelun tasot Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu Markkinoinnin suunnitteluprosessi Lähtökohta-analyysit Markkinointistrategiat Markkinointitavoitteiden asettaminen 54

3 4.4.4 Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu Seuranta 56 5 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Asiakas-käsite Asiakkuus-käsite Asiakkuussuhteet Asiakkuuden muodostuminen Asiakkuuden kehittyminen Asiakkuuden päättyminen Asiakastyytyväisyys-käsite Asiakas-kenttä Tyytyväisyys-kenttä Asiakastyytyväisyyden muodostus Asiakastyytyväisyyden merkitys yritykselle Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden vertailu Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden seuranta Asiakastyytyväisyystutkimus 73 6 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen toteutus Kyselylomakkeen rakenne Tutkimusaineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys Tutkimusaineiston kuvaus Tutkimustulokset Tiedonsaanti yrityksestä ja aukioloaikojen sopivuus Asiakkaiden käsitykset myymälästä Asiakkaiden käsitykset palvelusta Asiakkaiden käsitykset tuotteista Vapaat kommentit Yhteenveto tuloksista 99 7 MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINTISUUNNITELMA Perustiedot yrityksestä Yrityksen historia Liikeidea Tulevaisuuden näkymiä Nykytilanteen analyysi Markkina- ja asiakasanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi SWOT-analyysi 107

4 7.3 Markkinointistrategia ja markkinointitoimenpiteet Morsiuspukuliike Birgitan markkinointikustannusbudjetti Seuranta JOHTOPÄÄTÖKSET Asiakastyytyväisyystutkimuksen analysointi ja johtopäätökset Markkinointisuunnitelman analysointi ja johtopäätökset Kampanjasuunnitelman analysointi ja johtopäätökset Pohdintaa 119 LÄHTEET 120 LIITTEET

5 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Markkinointi ja viestintä Tekijät: Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus Opinnäytetyön nimi: Morsiuspukuliike Birgitan markkinoinnin kehittäminen Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2004 Valmistumisvuosi: 2007 Sivumäärä: TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön toimeksiantajana on vuonna 1995 perustettu ylivieskalainen yritys, Morsiuspukuliike Birgitta, jolle ei ole aiemmin tehty minkäänlaista markkinoinnin kehittämismallia eikä asiakastyytyväisyystutkimusta. Pienet yritykset tarvitsevat jatkuvaa ja järjestelmällistä markkinointisuunnittelua, jotta markkinoinnin tavoitteet saavutetaan. Opinnäytetyön tehtävänä on kehittää Morsiuspukuliike Birgitan markkinointia. Opinnäytetyö muodostuu kehittämis- ja tutkimustehtävästä. Kehittämistehtävä liittyy toimeksiantajan markkinoinnin kehittämiseen. Kehittämistehtävä jaetaan kahteen osatehtävään: 1. markkinointisuunnitelman laatiminen ja 2. mainoskampanjan suunnittelu. Tutkimustehtävän pääongelma on asetettu kysymyksen muotoon seuraavasti: Miten tyytyväisiä Morsiuspukuliike Birgitan asiakkaat ovat? Tutkimuksen pääongelma jäsennetään seuraaviin alaongelmiin: 1. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiin ja palveluihin? 2. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat asiakaspalveluun? Teoriaosuudessa käsitellään markkinointia, markkinoinnin kilpailukeinoja, markkinoinnin suunnittelua sekä asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita Morsiuspukuliike Birgitan tarpeita ajatellen. Teoriaosuuden tarkoituksena on antaa yritykselle ideoita kyseisten toimintojen kehittämistä varten ja näin vaikuttaa koko yrityksen toiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyssä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusotetta. Tutkimus suoritettiin jakamalla kyselylomake yrityksen asiakkaille, jotka käyttivät Morsiuspukuliike Birgitan palveluita välisenä aikana. Kyselylomakkeita oli yrityksessä jaettavana 110 kappaletta ja saimme 72 vastausta. Vastausprosentti oli siis 65,5. Tutkimuksesta selvisi, että yritys ei ole kovin tunnettu Itä-Suomessa. Palvelua pidettiin poikkeuksetta hyvänä, nopeana, ystävällisenä ja ammattitaitoisena. Yritykseen kaivattiin kuitenkin lisää henkilökuntaa. Tuote- ja kokovalikoimaa pidettiin monipuolisena, mutta vuokrahintoihin kaivattiin hintojen laskua. Myös myymälän tunnelmallisuuteen panostamista kaivattiin lisää. Kaiken kaikkiaan yritys vastasi asiakkaiden toiveisiin. Avainsanat: markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinointisuunnitelma, mainoskampanja, asiakastyytyväisyys

6 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business administration Option: Marketing and communication Authors: Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus Name of thesis: Developing marketing in Morsiuspukuliike Birgitta Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2004 Year of graduation: 2007 Number of pages: ABSTRACT Morsiuspukuliike Birgitta is a wedding dress company that has established year 1995 and it is located in Ylivieska. A similar marketing study has not been done before for this company. Small companies need a systematic document that is designed to facilitate the achievement of specific marketing goals and objectives. The goal of this thesis was to chart profoundly the marketing of morsiuspukuliike Birgitta and to create a ground for a marketing plan by charting the problems and objects that are needed to be developed. This thesis consists of research and development tasks of the marketing. The development task is divided into two parts: 1. compiling a marketing plan and 2. planning an advertising campaign. The main issue of the research task is to measure the customer s satisfaction to the company s service, products and activities in general. The theory part is written by elaborating the literature of marketing, marketing mix, marketing planning and the study concerning customer satisfaction to meet the needs of developing company s marketing. The idea of the theory part is to guide and help the operations of marketing in order to do right strategic decisions. The research method of the customer satisfaction research was quantitative questionnaire. The study was made by distributing questionnaires to company s customers during Total amount of questionnaires was 110 pieces and the return of the questionnaires was 72 pieces. The reply percentage was 65,5. The research proved that the company is not so well-known in the Eastern Finland. Service was experienced without exception professional, fast, friendly and good. To ensure good customer service, a company needs to have more well-trained customer-service workers. Product and size selection was considered versatile, but the prices of the rental wedding dresses needed to be reduced. All in all the company needs to add a certain sentimentality in the shop to evoke the shopping experience in the customers minds - A sentimental feeling plays an important role in the wedding shops. The majority of customers responding showed that the shop and the product selection have responded to customers' wishes. Key words: marketing, marketing mix, marketing plan, advertising campaign, customer satisfaction

7 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA Sivunumero KUVIO 1. Markkinointimix 13 KUVIO 2. Tavaratuotteen kerrokset 15 KUVIO 3. Myyvän laadun muodostuminen 17 KUVIO 4. AIDASS- ja Dagmar-porrasmallit 26 KUVIO 5. Markkinointiviestinnän kultainen linja 27 KUVIO 6. Myyntiprosessin perustoiminnot 28 KUVIO 7. Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet 30 KUVIO 8. Mainonnan vaikutusprosessi 34 KUVIO 9. Mainoskampanjan suunnittelun vaiheet 38 KUVIO 10. Sisäisen ja ulkoisen suhdetoiminnan ja yrityskuvan väliset suhteet 41 KUVIO 11. Markkinointisuunnittelun tasot 46 KUVIO 12. Suunnitteluprosessi 49 KUVIO 13. SWOT-analyysin hyödyntäminen 52 KUVIO 14. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys 65 KUVIO 15. Ennakko-odotuksiin vaikuttavat tekijät 66 KUVIO 16. Minimiodotuksiin vaikuttavat tekijät 67 KUVIO 17. Morsiuspukuliikkeen asiakastyytyväisyyden muodostamisen perustekijät 69 KUVIO 18. Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus 71 KUVIO 19. Sukupuolijakauma 79 KUVIO 20. Ikäjakauma 80 KUVIO 21. Kotikuntajakauma 81 KUVIO 22. Ensimmäinen tieto yrityksestä 82 KUVIO 23. Tiedon määrän riittävyys 83 KUVIO 24. Yrityksen aukioloajat 83 KUVIO 25. Asiointi myymälässä 84 KUVIO 26. Liikkeen tilojen ahtaus 85 KUVIO 27. Liikkeen löytyminen 86 KUVIO 28. Myymälän ulkoasun siisteys 87 KUVIO 29. Liikkeen sijainti 87 KUVIO 30. Myymälän nykyaikaisuus 88 KUVIO 31. Myymälän järjestys 89 KUVIO 32. Myymälän vastaaminen asiakkaiden toiveisiin 89 KUVIO 33. Palvelun hitaus 90 KUVIO 34. Myyjän ystävällisyys 91 KUVIO 35. Henkilökunnan määrän riittävyys 91 KUVIO 36. Viallisten tuotteiden vaihtaminen 92 KUVIO 37. Tuotteiden sovitus 93 KUVIO 38. Palvelun vastaaminen odotuksiin 93 KUVIO 39. Tuotevalikoiman monipuolisuus 94 KUVIO 40. Tuotteiden hintojen esillä olo 95 KUVIO 41. Kokovalikoiman monipuolisuus 96 KUVIO 42. Hinta-laatu-suhde 96 KUVIO 43. Vuokrahintojen sopivuus 97 KUVIO 44. Vuokrapukuvalikoiman monipuolisuus 98

8 KUVIO 45. Kokovaihtoehtojen riittävyys 98 KUVIO 46. Morsiuspukuliike Birgitan liikeidea 103 KUVIO 47. Morsiuspukuliike Birgitan SWOT-analyysi 108 KUVIO 48. Morsiuspukuliike Birgitan markkinointikustannusbudjetti 112 TAULUKKO 1. Markkinointiajattelun muutos 8 TAULUKKO 2. Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu 48

9 1 1 JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat Pienet yritykset joutuvat kamppailemaan kovasti yrittäessään päästä kannattavalle liiketoimintatasolle. Toimintaa pyöritetään yrittäjän omin voimin, jolloin aika kuluu jokapäiväiseen toimintaan eikä yrittäjälle jää aikaa liiketoimintansa kriittiseen arviointiin ja muokkaukseen. Pienten yritysten on kehitettävä markkinointiaan vastatakseen markkinoiden tarpeisiin. Yritykset toimivat markkinoilla usein hyvinkin ankarassa kilpailutilanteessa, jossa sen tulisi erottautua positiivisesti ja saada luotua pitkäaikaisia asiakassuhteita. Pienille yrityksille markkinoinnin kehittäminen on haasteellinen tehtävä, mutta se tarjoaa samalla myös mahdollisuuksia kehittää ja jopa laajentaa liiketoimintaa sekä saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Markkinoinnin ja koko liiketoiminnan kehittämisen peruselementteihin kuuluu asiakkaiden tarpeiden tiedostaminen sekä yrityksen ja asiakkaiden näkökulmien yhdistäminen. Kehittämistyö lähtee liikkeelle yrityksen nykyisen markkinointitoiminnan arvioinnista tavoitteiden asettamiseen ja edelleen markkinointiohjelman määrittelyn kautta seurantajärjestelmän luomiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Morsiuspukuliike Birgitta, jonka markkinoinnin suunnitteluun ei ole pienten resurssien vuoksi riittänyt aikaa päivittäisten töiden ohella. Opinnäytetyömme aiheena on luoda markkinointisuunnitelman malli kyseiselle liikkeelle. Markkinointisuunnitelman mallin avulla kehitetään liikkeen markkinoinnista järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintaa. Jotta markkinointisuunnitelma saadaan toimimaan käytännössä, on se pilkottava toimenpiteiksi, aikatauluiksi ja budjeteiksi. Tämä takaa sen, että suunnitelmasta on konkreettista hyötyä liikkeelle. Yrityksen toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa tapahtuvien muutosten seurauksena asiakastyytyväisyyden merkitys on kasvanut vahvasti myös pienten yritysten kohdalla. Nykyaikaisen markkinoinnin painopistealueina toimivat asiakastyytyväisyys sekä asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Pitääkseen asiakkaat tyytyväisinä yrityksen tulisi seurata säännöllisesti asiakastyy-

10 2 tyväisyyttään, jotta pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Nykyään kilpailun ollessa tiukkaa alalla kuin alalla, asiakkaiden on helppo vaihtaa ostospaikkaa, mikäli he eivät ole tyytyväisiä ostamiinsa tuotteisiin ja palveluun. Markkinointisuunnitelman taustatiedoksi on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa asiakkaisiin kohdistuva kysely, jonka tavoitteena on selvittää heidän tyytyväisyyttään liikkeen tuotetarjontaan ja palveluun. Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan kirjallisen kyselylomakkeen avulla. Markkinoinnin vuosisuunnittelun ohella yritykset tarvitsevat myös markkinoinnin erillistavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia markkinointitoimia, kuten markkinointi- ja mainoskampanjoita. Markkinoinnin vuosisuunnitelmaan voidaan sisällyttää useita kampanjoita, mutta tässä tapauksessa olisi hyvä pyrkiä painottamaan ja keskittämään resurssit yhteen kampanjaan. Mainoskampanja on johdettava markkinoinnin kokonaistavoitteista ja yrityksen tulostavoitteista käsin. (Rope & Vahvaselkä 1994, ;157.) Mainoskampanja on tiiviisti sidoksissa markkinointisuunnitelmaan. Kampanjaa varten tarvittava perusinformaatio, kuten kampanjan tavoitteiden, toimenpiteiden ja aikataulutuksen määrittely saavat hyvän pohjan markkinointisuunnitelman yhteydessä. Mainoskampanja valittiin markkinointisuunnitelman osaksi yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Lisätavoitteita ovat mainonnan tehostaminen ja vaikuttaminen asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä ja sen tuotteista. 1.2 Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Opinnäytetyö muodostuu kehittämis- ja tutkimustehtävästä. Kehittämistehtävä liittyy toimeksiantajan markkinoinnin kehittämiseen.

11 3 Kehittämistehtävä muodostuu seuraavista osista: Laatia Morsiuspukuliike Birgitalle markkinointisuunnitelma. Suunnitella mainoskampanja Morsiuspukuliike Birgitalle. Tutkimustehtävä liittyy toimeksiantajan asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen. Tutkimuksen pääongelma voidaan asettaa kysymyksen muotoon seuraavasti: Miten tyytyväisiä Morsiuspukuliike Birgitan asiakkaat ovat? Tutkimuksen pääongelma jäsennetään seuraaviin alaongelmiin: Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiin ja palveluihin? Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat asiakaspalveluun? 1.3 Teoreettinen viitekehys Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa keskeisinä käsitteinä ovat seuraavat: markkinointi, markkinoinnin suunnittelu, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin kilpailukeinot, asiakastyytyväisyys ja mainoskampanja. 1.4 Morsiuspukuliike Birgitta Morsiuspukuliike Birgitta on Birgitta Palon vuonna 1995 perustama yritys. Yritys sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa, ja se on morsiuspukuihin, juhlapukuihin sekä pukuvuokraus- ja korjausompelupalveluun erikoistunut yhden henkilön yritys. Morsiuspukuliike Birgitta on yritysmuodoltaan toiminimi, joten Birgitta Palo toimii yrityksessään yksityisenä liikkeenharjoittajana. Liikkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti Oulun Eteläisen alueen asukkaat, jotka suunnittelevat menevänsä naimisiin, valmistuvat ammattiin, tarvitsevat pukua

12 4 koulun tanssiaisiin tai menevät juhliin. Liikkeen tuoteryhmä koostuu morsiuspuvuista, saketeista, frakeista ja bonjour-puvuista, juhlapuvuista, morsiusneitojen ja sulhaspoikien asuista, morsiuskorseteista, satiinikengistä, vanhojenpäivien asuista ja tiaroista, käsineistä ja muista oheistarvikkeista. Liikeideana on morsius- ja juhlapukujen myynti, vuokraus ja korjausompelupalvelun tarjoaminen asiakkaille. Korjaus- ja ompelupalvelu käsittää myös asiakkaiden omat vaatteet. Tärkeimpiä toimintatapoja ovat asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen, hyvä asiakaspalvelu ja ajankohtaisuus tuotteissa. Omistaja-yrittäjä Birgitta Palo työskenteli aikoinaan Tekstiiliterttu-nimisessä verhokaupassa Nivalassa ommellen verhokokonaisuuksia. Idea yrityksen perustamiselle syntyi, kun asiakkaat alkoivat kysellä vaatteiden ompelupalvelua. Kun työn määrä lisääntyi, perusti Birgitta Palo Ompelimo Pipsa -nimisen liikkeen Nivalaan keväällä Yrityksen alkuaikoina Birgitta ompeli ja korjasi asiakkaiden vaatteita sekä myi kankaita. Vuonna 2000 liike muutti uusiin tiloihin Nivalaan ja liikkeen nimi muuttui Ompelimo Pipsasta Kangas ja Asu Pipsaksi. Muutettuaan liikepaikkaa Birgitta aloitti hääpukujen ompelun hääasujen kovan kysynnän myötä. Kun liike siirtyi Ylivieskaan tammikuussa vuonna 2005, yrityksen nimeksi tuli Morsiuspukuliike Birgitta. Tuolloin morsiuspukujen varsinainen myynti alkoi. Yritys muutti 143 m 2 :n vuokraliiketiloihin Ylivieskan ydinkeskustaan Asemakadulle. Tilat ovat tarjonneet hyvät puitteet harjoittaa liiketoimintaa ja yritys on menestynyt toivotulla tavalla. Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Morsius- ja juhlapukujen sekä korjausompelupalvelun kysyntä kasvaa alueella, ja tämän tilanteen yrittäjä Birgitta Palo näkeekin myönteisenä liiketoiminnan jatkumisen kannalta. Tulevaisuuden tavoitteena on uudistuneen markkinoinnin käyttöönotto, vakituisen työntekijän palkkaaminen yritykseen sekä liikevaihdon kasvattaminen. (Henkilökohtainen tiedonanto, Birgitta Palo, 2007.) Morsiuspukuliike Birgitan markkinoinnissa on paljon mahdollisuuksia, jotka ovat jääneet käyttämättä ajanpuutteen vuoksi. Olennainen syy markkinointisuunnitelman tarpeeseen on kysynnän kasvaminen yrityksen tuotteita ja palveluita kohtaan.

13 5 Oulun Eteläinen, etenkin Ylivieska on jatkuvasti kehittyvä kaupan alan keskus. Kysynnän kasvamisen myötä Morsiuspukuliike Birgitan on jatkuvasti seurattava alan trendejä sekä markkinoitava tuotteitaan, jotta yritys ei menetä asiakaskuntaansa kilpailijoilleen. Markkinointisuunnitelman malli ohjaa ja selkeyttää Morsiuspukuliikkeen toimintaa ja on yrityksen tarpeiden mukainen. Suunnitelma on kirjallisesti koottu yhteenveto yrityksestä ja sen tuotteista, ja sitä voidaan käyttää pohjana seuraavien vuosien markkinointia suunniteltaessa. Uudistuneen markkinointinsa avulla Morsiuspukuliike Birgitta voi tavoittaa uusia asiakkaita.

14 6 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT Tässä luvussa tarkastellaan markkinoinnin keskeisiä kysymyksiä: mitä markkinointi on ja kuinka markkinointiajattelu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Luvussa perehdytään myös markkinoinnin tehtäviin sekä markkinoinnin toimintamuotoihin. Markkinointi on ilmiö, johon törmää kaikkialla ja kaikenaikaa: yritykset markkinoivat tuotteitaan monipuolisesti markkinointiviestinnän eri keinojen avulla. Markkinointi ei kuitenkaan ole pelkkää mainontaa ja myyntityötä, vaan se on paljon laajempi kokonaisuus. Se on kaikkea sitä, mitä asiakas näkee ja kokee. Yrityksen kannalta markkinointi on toimintaa, joka tähtää kannattaviin asiakassuhteisiin. Menestyminen perustuu siihen, että osataan valita kilpailijoita parempi strategia ja sen toteutustapa. (Isohookana 2007, ) Markkinointikeinojen yhdistelmät voivat poiketa eri alojen yrityksissä toisistaan hyvinkin paljon. Riippumatta siitä millä alalla yritys toimii, on sen löydettävä ne markkinointikeinot, jotka ovat nimenomaisen yrityksen tuotetarjonnalle sopivia ja jotka takaavat menestyksen. Markkinointi on siis myös erilaisuuksien hallitsemista ja niiden muokkaamista yrityksen ja asiakkaiden eduksi. (Isohookana 2007, 38.) Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu on saatava osaksi koko yrityksen toimintaa; ei riitä, että markkinointi on vain markkinointiosaston tehtävä. On tärkeä havaita, että kaikki toiminta, mitä yrityksessä tehdään, vaikuttaa yrityksen menestykseen tulevaisuudessa. (Isohookana 2007, 39.) 2.1 Markkinoinnin käsite Markkinoinnista esitettyjä lukuisia määritelmiä tarkastelemalla voidaan havaita, että jo 50 vuoden takaiset markkinoinnin määritelmät ovat sisältäneet paljon nykyaikaisen markkinointiajattelun keskeisiä osatekijöitä. Näitä osatekijöitä ovat olleet markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys, kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus sekä kilpailukeinoista muo-

15 7 dostuva markkinointimix. Yhdistämällä nämä osatekijät on päädytty nykyaikaisen markkinointiajattelun ytimeen. (Anttila & Iltanen 1998, 13.) Nykyaikainen markkinointiajattelu perustuu asiakassuuntaiseen johtamistapaan, jossa koko yrityksen päätösten lähtökohdan muodostavat asiakkaiden alati vaihtuvat tarpeet. Asiakaskeskeisyys onkin nykyaikaisen markkinointiajattelun ydin. Nykyaikaiseen markkinointiajatteluun orientoitunut yritys seuraa jatkuvasti markkinointiympäristöään; markkinoita ja kysyntää, asiakkaita, kilpailijoita ja yhteistyökumppaneita. (Isohookana 2007, ) Markkinointi on vuosien myötä määritelty monin eri tavoin. Jokainen määritelmä kuvastaa oman aikakautensa markkinointiaatteita ja kirjoittajansa ajattelutapaa markkinoinnista. Nykyistä markkinointiajattelua heijastava määritelmä voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yritykselle kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan kaikkia osapuolia tyydyttäviä, kannattavia suhteita. (Bergström & Leppänen 2003, 20.) Edellä esitettyä markkinoinnin määritelmää tarkasteltaessa voidaan todeta, että markkinointi on ajattelutapa, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja kannattavuuteen. Kohderyhmän valinnan jälkeen muokataan yrityksen tarjooma vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja odotuksia niin, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Markkinointi on myös toimintatapa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta, mitä yrityksessä tehdään, on markkinointia. Koko yritys toimii markkinoijana, joten myös sisäisen markkinoinnin on oltava kunnossa. Menestyminen markkinoilla vaatii asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Markkinoinnilla on pyrittävä pitkän aikavälin tuloksellisuuteen, joka saavutetaan kannattavien asiakassuhteiden kautta. (Bergström & Leppänen 2003, ) Markkinointi on myös joukko erilaisia toimintoja, joista yrityksen on tehtävä jatkuvasti päätöksiä. Ensinnäkin yrityksellä on oltava jotain myytävää, konkreettinen tuote, palvelu tai näiden yhdistelmä, tarjooma, jolle on kysyntää. Tarjottujen tuot-

16 8 teiden on erotuttava kilpailijoista sekä tyydytettävä asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Tarjotuille tuotteille on pystyttävä määrittelemään sopiva hinta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin ja ostajien hintaodotuksiin. Tuotteiden on oltava lisäksi helposti asiakkaiden saatavilla ja niistä on kerrottava mahdollisille asiakkaille markkinointiviestinnän keinoin tuoden yritystä ja sen tuotteita houkuttelevasti esille. (Bergström & Leppänen 2003, 10.) Markkinointiajattelu on kehittynyt kilpailun ja asiakkaiden muuttumisen myötä suhdeajatteluun, jonka tavoitteena on saada aikaan kannattava ja kestävä asiakassuhde. Nykyaikaisessa markkinoinnissa on keskeistä löytää oma asiakaskunta, jonka tarpeet ja odotukset tunnetaan mahdollisimman tarkasti. Markkinoijan ei tulisi yrittää kaupata sitä tuotetta, jota tuotanto on aikaansaanut, vaan luoda sellainen tuote, jonka asiakkaat haluavat ostaa. Yrityksestä ja sen tuotteista muodostuva mielikuva eli imago on tärkeä kilpailutekijä; markkinointitoimien suunnittelu ja toteutus perustuvat haluttuun mielikuvaan. Yksittäisistä markkinointikampanjoista on siirryttävä markkinoinnin ja eri osa-alueiden integrointiin. Näin eri toimenpiteistä on muodostunut kokonaisuus, jonka lopullinen tavoite on kannattaviin asiakassuhteisiin perustunut, kannattava liiketoiminta. (Bergström & Leppänen 2003, ) Taulukko 1 kuvaa selkeästi markkinointiajattelun muutosta. Kuva havainnollistaa perinteisen, toimintokeskeisen ja nykyaikaisen, asiakassuuntaisen markkinoinnin erot. TAULUKKO 1. Markkinointiajattelun muutos (Bergström & Leppänen 2003, 12) Perinteinen markkinointi Markkinointi on yrityksen toiminto Tavoitteena myydä tuote Markkinointi-ihmisten toimintaa Tuoteominaisuuksien korostaminen Kampanjointi Asiakasrekisterit Nykyaikainen markkinointi Tapa ajatella ja toteuttaa liiketoimintaa Tavoitteena aikaansaada tuloksellinen asiakassuhde Koko organisaation toimintaa Imagon avulla menestyminen Jatkuva markkinointi Asiakassuhdemarkkinointi, suhdemarkkinointi

17 9 2.2 Markkinoinnin tehtävät Markkinointi on yrityksen ulospäin suuntautuvista toiminnoista näkyvin osa, jonka avulla yritys tuo tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen ja saataville. Markkinoinnin tehtäviin kuuluu olennaisena osana kysynnän ennakointi ja selvittäminen, joka toimii pohjana kaikille yrityksen markkinointiratkaisuille. Kysynnän ennakoinnissa selvitettäviä asioita ovat muun muassa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja ostokäyttäytyminen. Markkinointi pitää myös sisällään toimintoja, joilla luodaan ja ylläpidetään kysyntää. Tuotteista on tehtävä kilpailijoista erottuvia sekä asiakkaiden silmissä houkuttelevia. Ostohalukkuutta ja kysyntää luodaan muun muassa mainonnan ja myynninedistämisen keinoin. Mainonnan, myyntityön, asiakaspalvelun ja suhdetoiminnan avulla ylläpidetään asiakassuhteita, jotta saadaan asiakas ostamaan uudelleen ja suosittelemaan yritystä ja sen tuotteita muillekin. (Bergström & Leppänen 2003, 21.) Yritysten tehtävänä on valmistaa sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa. Yrityksen tarjoamien tuotteiden kysyntä voi kuitenkin olla yrityksen kannalta liian pieni tai liian suuri, jolloin markkinoinnin tehtävänä on vaikuttaa kysynnän määrään sopeuttamalla sitä suhteessa tarjontaan. Markkinoinnilla ei pyritä myymään tuotteita asiakkaille pakonomaisesti, vaan sen avulla pyritään houkuttelemaan asiakkaita yritykseen ja ostamaan yrityksen markkinoimia tuotteita. Kysyntää voidaan joutua joskus jopa hillitsemään ja ohjaamaan kysyntää yrityksen muihin tuotteisiin, kun kysytty tuote on tilapäisesti lopussa. (Anttila & Iltanen 1998, 20.) Markkinoinnin kirjallisuudessa esitetään yleisesti, että kuluttaja suunnittelee ostojaan huolellisesti, etenkin kun on kyse kalliiden kestokulutushyödykkeiden ostosta. Toisaalta kuluttaja voi ostaa suuren määrän hyödykkeitä ainoastaan edellisten kokemustensa perusteella. Tämän vuoksi markkinointiohjelmia suunniteltaessa otetaan käyttöön segmentointi, jonka avulla eri tavalla käyttäytyvät asiakkaat jaetaan kohderyhmiin. Nämä kohderyhmät huomioon ottaen voidaan suunnitella oikeat markkinointikeinot, joilla tuote saadaan parhaiten suunnattua juuri tälle segmentille. (Anttila & Iltanen 1998, 20.)

18 10 Kannattavuuden merkitys markkinoinnissa on kasvanut. Tuotteiden eliniän lyhentyessä on tärkeää huomioida palveluiden ja tuotteiden jatkuvan kehitystyön tärkeys. Yrityksen on seurattava tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaiden vaihtuvia tarpeita sekä kehitettävä toimintaansa markkinoiden mukaisesti tuottamalla uusia tuotteita ja toimintatapoja. (Anttila & Iltanen 1998, 22.) Morsiuspukuliike Birgitan on kysyntää luodakseen seurattava vallitsevia muodin ja hääpukeutumisen trendejä. Viimeisimmistä trendeistä saadaan tietoa muoti- ja hääalan messuilta sekä yhteistyökumppaneilta. Valitessaan uusia myytäviä pukuja yrittäjän on ennakoitava asiakkaiden tarpeet hääpukeutumisessa. Markkinoinnin tehtävänä yrityksessä on tiedottaa tuotteista ja palveluista sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille. 2.3 Markkinoinnin toimintamuodot Markkinoinnin toimintamuodot ryhmitellään usein sisäiseen, ulkoiseen ja vuorovaikutusmarkkinointiin. Näiden lisäksi Bergström ja Leppänen (2003, 26) nimeävät asiakassuhde- ja suhdemarkkinoinnin. Sisäinen markkinointi on henkilöstön informoimista ja sitouttamista yrityksen valitsemiin markkinointilinjauksiin ja se antaa perustan ulkoiselle markkinoinnille. Sisäinen markkinointi on perusasia, joka on varmistettava ennen kuin pystytään jatkamaan markkinoinnin toteuttamista asiakkaiden suuntaan. (Salonen & Vahvaselkä 1994, 67.) Yrittäjä työskentelee yrityksessään yksin, joten hän vastaa markkinoinnista sekä yrityksestään itsenäisesti. Hän on täysin sitoutunut markkinoinnin suunnitteluun ja ymmärtää sisäisen markkinoinnin merkityksen ulkoisen markkinoinnin perustana. Idea liikkeen markkinoinnin suunnittelusta johti yhteydenottoon, johon me opinnäytetyöntekijöinä pyrimme vastaamaan omistajan toiveiden mukaisella tavalla toimimalla tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan.

19 11 Ulkoinen markkinointi on yrityksen asiakkaille kohdistettua markkinointia, jonka keinoina ovat markkinoinnin perinteiset kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Ulkoisella markkinoinnilla tähdätään uusien asiakassuhteiden syntymiseen ja olemassa olevien asiakkaiden ylläpitämiseen. (Salonen & Vahvaselkä 1994, 67.) Menestyäkseen kilpailussa yritykset käyttävät useita erilaisia markkinoinnin kilpailukeinoja. Niiden painotus vaihtelee eri yrityksissä (Bergström & Leppänen 2003, 26). Morsiuspukuliikkeen tapauksessa tuotevalikoima ja palvelu luovat perustan kilpailulle. Vuorovaikutusmarkkinoinnissa syntyy totuuden hetki, jolloin yrityksen henkilökunnan on toteutettava mainonnassa ja muussa markkinointiviestinnässä luodut odotukset. Palvelutilanteessa tapahtuvan vuorovaikutuksen tavoitteena on saada asiakkaat ostamaan yrityksen tuotteita sekä luoda potentiaalisista asiakkaista kantaasiakkaita esimerkiksi tuote-esittelyn, asiakaspalvelun ja neuvonnan keinoin. (Bergström & Leppänen 2003, 26.) Jotta vuorovaikutusmarkkinointi onnistuu, tarvitaan siihen ammattitaitoinen myyntihenkilö sekä ostava asiakas. Kummallakin osapuolella on merkittävä tehtävänsä palvelun onnistumisessa. Ammattitaitoinen myyntihenkilö osaa asettua asiakkaan rooliin eli nähdä asiakkaan tarpeet sekä varmistaa, että asiakas poistuu myymälästä tyytyväisenä. Pienyrityksen kohdalla perinteiset syyt ostaa tuote tai palvelu vaihtuvat pitkäaikaisen vuorovaikutussuhteen tuomaan luottamukseen, joka kohdistuu molemminpuoliseen hyötysuhteeseen. Asiakkaille nämä lisähyödyt voivat ilmetä esimerkiksi alennuksina tuotteiden hinnoissa. (Anttila & Iltanen 1994, 37.) Morsiuspukuliikkeen markkinoinnissa vuorovaikutusmarkkinoinnin taustalla on ajatus asiakkaiden kokonaisvaltaisesta tyytyväisyydestä, joka muodostuu laadukkaiden tuotteiden ja asiantuntevan palvelun tuloksena. Vuorovaikutusmarkkinointi on morsiuspukuliikkeelle kannattava tapa toimia ja keino suojautua kilpailulta, koska vakiintunut asiakassuhde tarjoaa monia mahdollisuuksia lisä- ja uusmyyntiin.

20 12 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tässä luvussa tarkastellaan markkinoinnin kilpailukeinoja. Keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat markkinointimix ja markkinoinnin peruskilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinoinnin kilpailukeinot ovat toimintoja, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan kysyntään. Kilpailukeinojen yhdistelmä, markkinointimix tarkoittaa markkinoinnin peruskilpailukeinojen eli siis, tuotteen, hinnan, saatavuuden ja markkinointiviestinnän yhdistämistä kokonaiseksi markkinointiohjelmaksi. Markkinoinnin kilpailukeinojen avulla yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. (Anttila & Iltanen 1998, 21.) 3.1 Markkinointimix Kun yritys on määritellyt, ketkä ovat sen asiakkaita ja mitkä ovat näiden asiakkaiden tarpeet, on yrityksen suunniteltava markkinoinnin kilpailukeinot, eli se kokonaisuus, jolla yritys lähestyy asiakkaitaan ja muita ulkoisia sidosryhmiä. Markkinoija haluaa saada asiakkaan kiinnostumaan tuotteesta ja ostamaan sen. Asiakkaaseen pyritään vaikuttamaan monilla keinoilla ja niiden yhdistelmillä. Yrityksellä on käytössään peruskilpailukeinot, joiden painotuksesta ja käytöstä yrityksen on päätettävä itse luodakseen suunnitelmallisen kilpailukeinojen yhdistelmän eli markkinointimixin. Markkinointimix on joukko kontrolloitavia, taktisia markkinoinnin työkaluja, joita yritys soveltaa tuottaakseen haluamansa vastauksen kohdemarkkinaltaan. (Ylikoski 1993, 29.) Amerikkalainen professori Jerome McCarthy on luonut jo 1960-luvulla kilpailukeinojen yhdistelmän eli 4 P-mallin. Perinteinen 4 P-malli, product (tuote), price (hinta), place (saatavuus), promotion (markkinointiviestintä), toimii hyvin tuotteiden markkinoinnissa, mutta palvelujen markkinointiin malli on liian suppea. Sitä onkin laajennettu kattavammaksi ja paremmin palveluille sopivaksi lisäämällä 4 P-malliin viides osa, henkilöstö (Personnel). (Bergström & Leppänen 2003, 147.)

21 13 Toimiva markkinointikeinojen kokonaisuus syntyy siitä, että yritys osaa valita juuri oikean keinojen yhdistelmän. Keskeistä kilpailukeinojen yhdistelmän valinnassa on saada kilpailukeinot vastaamaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita. (Lahtinen & Isoviita 1998, 114.) Mixin osien tulee täydentää ja tukea toinen toisiaan ja vastata yrityksen resursseja. Tavoitteena on saada aikaan sellainen keinojen yhdistelmä, jolla saavutetaan yrityksen tavoitteet ja menestytään kilpailijoita paremmin. (Ylikoski 1993, 31.) Oikeita yhdistelmiä pohtiessa tulee ottaa huomioon yrityksen toimiala, kilpailutilanne, markkinointiosaaminen ja yrityksen asema vallitsevilla markkinoilla kilpailijoiden toimia unohtamatta (Anttila & Iltanen 1998, 22). Kuviossa 1 esitetään markkinoinnin kilpailukeinot sekä niihin liittyviä osatekijöitä. TUOTE - ominaisuudet - laatu - tavaramerkki - pakkaus - käyttöohjeet - varaosat - huolto HINTA - hintataso - alennukset - maksuehdot SAATAVUUS - ulkoisen saatavuuden päätökset - sisäisen saatavuuden päätökset MARKKINOINTI- VIESTINTÄ - mainonta - henkilökohtainen myyntityö - myynninedistäminen - suhdetoiminta - julkisuus KUVIO 1. Markkinointimix (Anttila, Home, Rope, Uusitalo, Vuokko & Ylikoski 1993, 31) 3.2 Tuote Tuote on markkinointi-mixin keskeinen kilpailukeino, jonka ympärille muut kilpailukeinoratkaisut rakentuvat. Bergström ja Leppänen (2003) määrittelevät tuotekäsitteen seuraavasti: "Tuote on markkinoitava hyödyke, jota tarjotaan markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja/tai kulutettavaksi niin, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja mielihalut tyydytetään".

22 14 Tuotepäätökset koostuvat lukumäärä- ja laatutasopäätöksistä, joihin vaikuttavat yrityksen liikeidea, asiakkaat sekä yrityksen kilpailijat (Lahtinen & Isoviita 1998, 115). Tuotteella tarkoitetaan markkinoinnissa sekä tavaraa, palvelua että aatteellista toimintaa. Näin ollen tuotteen voidaan sanoa olevan kaupallinen hyödyke. Tuotepohjaisia kilpailukeinoja ovat kaikki ne tuotteeseen liittyvät ratkaisut, joilla yritys menestyy markkinoilla vallitsevassa kilpailussa ja saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuedun perustana voi olla erilaistamisstrategia, joka luodaan jonkin toiminnallisen tai imagollisen tekijän perusteella. Sen periaatteena on saada tuote näyttämään asiakkaan silmissä paremmalta kuin kilpailijoiden vastaava tuote. Keskeistä on se, missä ominaisuuksissa erilaisuus ilmenee ja missä kaikissa tuote-elementeissä tämä kilpailuetu tulee esille. On erittäin tärkeä sitoa tuotteen erilaistamistekijät valitun kohderyhmän arvostuksiin, koska muutoin tuotteella ei ole menestymisedellytyksiä. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Tuote on kerroksellinen kokonaisuus, joka koostuu ydintuotteesta, avustavista osista ja laajennetusta tuotteesta eli mielikuvatuotteesta. Tuote kaikkine kerroksineen vaikuttaa tuotekuvaan eli potentiaalisten ostajien mielikuvaan tuotteesta. Asiakkaat hakevat ratkaisua ongelmiinsa ja tarpeisiinsa, eivät pelkästään aineellista tuotetta. Siten tuotetarjonnan rakentaminen on lähdettävä valitun kohderyhmän tarpeista ja lisäarvon tuottamisesta ostajalle. Kuviossa 2 kuvataan tavaratuotteen kerrokset. Ydintuote sisältää ydinhyödyt, jota tuote tarjoaa asiakkaalle. Avustavat osat sisältävät tuotteen ominaisuudet, laadun, tuotemerkin, muotoilun ja pakkauksen eli ne osat, jotka yhdessä tarjoavat asiakkaalle ydintuotteen hyödyt. Tuotteen kolmas taso, mielikuvatuote, muodostuu erilaisista palveluista, kuten maksuehdoista, tuotetakuusta sekä myynnin jälkeisistä palveluista. (Bergström & Leppänen 2003, )

23 15 Asennus Mielikuvatuote Avustavat osat VIP-etu Muotoilu Laatu Pakkaus Merkki Ydintuote Myyntipaikka Maksuehdot Takuu Ominaisuudet Myynnin jälkeinen palvelu KUVIO 2. Tavaratuotteen kerrokset (Bergström & Leppänen 2003, 172) Tuotedifferointi Tuotedifferoinnin ideana on erilaistaa tuote eli saada se näyttämään asiakkaan silmissä paremmalta kuin kilpailevat tuotteet. Erilaistamalla, eli lisäämällä tuotteisiin asiakkaan toivomia ominaisuuksia, voidaan lisätä asiakkaan kiinnostusta tuotteen ostamiseen. (Anttila & Iltanen 1998, ) Erilaistamis- eli differointikeinoja ovat (Anttila & Iltanen 1998, 138) laatu nimi ja merkki ulkoasu ja muotoilu pakkaus käyttöohjeet, tavaraselosteet

24 16 käyttökoulutus tuote- ja yrityskuva mainonta. Kun käytetään laatua differointikeinona, pyritään erottamaan tuote laadultaan paremmaksi kuin kilpailijoilla. Jotta yritys saavuttaisi kilpailuetua laadulla, on sen pyrittävä tyydyttämään asiakkaiden tarpeet sekä laatuodotukset. Tuotemerkkien ja nimien avulla tuote voidaan selkeästi erottaa kilpailevista tuotteista ja lisäksi luoda tuotekuvaa. Tuotepakkaus differointikeinona tarkoittaa tuotteen erottamista kilpailevien tuotteiden pakkauksista. Tuotekuva tarkoittaa kaikkien niiden ajatusten ja mielikuvien kokonaisuutta, jotka asiakas jostakin tuotteesta muodostaa. Tämä mielikuvien kokonaisuus ratkaisee hyvin pitkälle sen, ostaako kuluttaja tuotteen. Sen muodostamisessa käytetään: tuotteen laatua, hintaa, saatavuutta, markkinointiviestintää ja yrityskuvaa eli imagoa. (Anttila & Iltanen 1998, ) Palvelu tuoteratkaisussa Kaikissa tavaratuotteissa osa on palvelua. Vastaavasti niin sanotuissa palvelutuotteissa on usein myös fyysisiä tuote-elementtejä. Tuotteiden lisäedut sisältävät yleensä palveluita, joten palveluiden osuus tavaratuotteiden sisällössä on melko suuri. Lisäksi kilpailuetua saadaan yleensä ydintuotteen sijasta palveluja sisältävien lisäetuelementtien avulla. Palvelujen markkinointi saattaa aiheuttaa suuria vaatimuksia markkinoinnille, koska se on luonteeltaan aineetonta ja näin ollen sitä on vaikea arvioida. Jotta palvelua pystytään arvioimaan, täytyy se ensin kokea. Lisäksi jokainen palvelutapahtuma on asiakkaalle ainutkertainen, mikä tarkoittaa sitä, että palveluita on hyvin vaikea vakioida. Tärkeätä olisikin pyrkiä varmistamaan palvelun toimivuus jokaisen asiakkaan kohdalla hänen toivomallaan tavalla. (Rope & Vahvaselkä 1993, , 111.)

25 Tuotteen laadun käsite Tuotteen laatuun kohdistuvat paineet ovat jatkuvasti kasvamassa johtuen kiristyneestä kilpailutilanteesta alalla kuin alalla. Tämä koskee yhtä lailla teknisiä tai fyysisiä tuote-elementtejä kuin tuotteeseen liittyvää palvelua. Tekninen laatu tarkoittaa yrityksen todellisten tuoteominaisuuksien parantamista, jolloin asiakas saa laadullisen erilaistamisen kautta konkreettista hyötyä käyttäessään tuotetta. Vuorovaikutuslaadulla tarkoitetaan asiakkaan ja asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön välistä kanssakäymistä palvelutilanteessa. Kaupallinen laatu saadaan aikaan tuotemuotoilun, pakkauksen, nimen tai mielikuvamainonnan keinoin. Mielikuvalaadulla tarkoitetaan sitä käsitystä, joka asiakkaille on muodostunut mielikuvan perusteella yrityksen ja sen tuotteiden laadusta sekä siihen kuuluvista tekijöistä. Myyvä laatu syntyy asiakkaiden positiivisista laatukokemuksista. Edellä esitetyt laatukäsitteet voidaan rakentaa yrityksen laatukaavaksi kuvion 3 tapaan. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Tekninen laatu Kaupallinen laatu Vuorovaikutuslaatu Mielikuvalaatu Myyvä laatu KUVIO 3. Myyvän laadun muodostuminen (Rope & Vahvaselkä 1993, 113) Morsiuspukuliike Birgitta on morsius- ja juhlapukeutumisen erikoisliike, jonka tuotelajitelma koostuu morsiuspuvuista, miesten juhlapuvuista, naisten ja tyttöjen juhla-asuista sekä satiinikengistä, koruista, hanskoista, vannealushameista, morsiuskorseteista, viitoista sekä huiveista. Puvut morsiuspukuliike hankkii pääasiassa maahantuojilta sekä työmatkoilla esimerkiksi häämessuilta. Morsiuspukuliike Birgitta on pyrkinyt solmimaan suhteita useiden morsius- ja juhlapukuja toimittavien

26 18 tahojen kanssa. Messuilta voi löytää tuotevalikoimaan uusia värejä, malleja sekä kokoja erilaisissa kangasvaihtoehdoissa. Pukujen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että tuotteet vetävät asiakkaita sekä tuovat myyntiä ja myyntikatetta. Lisäksi tulee ottaa huomioon tuotteiden valmistajan tunnettuus ja pukujen toimitusvarmuus, sekä niiden sopivuus muihin yrityksen tuotteisiin. Morsiuspukuliike Birgitta pyrkii tuomaan uusia malleja tuotelajitelmaansa tasaisesti, jotta liikkeessä olisi aina uusia malleja tarjottavanaan. Koska kyseessä on pieni erikoisliike, se pystyy pitämään varastossaan suppean tuotevalikoiman ja kapean tuotelajitelman, ja se pitää myynnissä tuotteita, jotka tuottavat yritykselle myyntivoittoa. Lisäksi tuotteista on muodostettava hyvä lajitelman ja valikoiman tarjontakokonaisuus. Morsiuspukuliikkeen omistajan on syytä miettiä tarkkaan, mitä palveluja ja tuotteita tarjotaan, sillä yrityksen tuoteratkaisut muodostavat sen tarjonnan, jolla yritys voittoa vastaan tyydyttää asiakkaidensa tarpeet ja luo uutta kysyntää. Asiakkaat tulevat morsiuspukuliike Birgittaan valitsemaan morsius- tai juhlapukua. Tähän heillä on tarve, joka on esimerkiksi juhlapäivän onnistuminen, johon kuuluvat muiden tekijöiden ohella onnistuneen juhlapuvun valinta. Juhliin valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin muun muassa juhlapuvun valinnalla, jonka hankintaan asiakkaat käyttävät paljon aikaa, vaivaa sekä rahaa, jotta itselle sopiva puku löytyisi. Morsiuspuku on arvokas vaate, jolle asetetaan paljon vaatimuksia puvun kankaan laadun, ulkonäön sekä muunneltavuuden suhteen. Asiakkaat arvostavat morsiuspuvuissa erilaisia asioita puvun värin, tyylin ja muodikkuuden suhteen. Kun asiakas on löytänyt mieleisensä morsius- tai juhlapuvun, on tuotteen laatu täyttänyt asiakkaan tarpeet ja odotukset. Morsius- ja juhlapukujen laatuun voivat vaikuttaa sellaiset tuotteen ominaisuudet kuten uusi väri, malli tai joku uusi muotiominaisuus, jotka vetoavat asiakkaan tunteisiin. Asiakkaat odottavat saavansa tuotekokonaisuuden, johon kuuluvat tuotteiden lisäksi asiantunteva palvelu ja taito opastaa puvun valinnassa. Morsius- ja juhlapukuliike myy tuotteita, joita voidaan differoinnin avulla erottaa kilpailijoista. On mahdollista erottua toisista morsius- ja juhlapukuliikkeistä tuomal-

27 19 la mielenkiintoisia uutuuksia liikkeeseen sopivin ja tasaisin väliajoin. Lisäksi palvelu on ensisijaisen tärkeää morsius- ja juhlapukuliikkeessä, koska tuotteet alkavat olla samankaltaisia eikä tuotteissa ole enää suuria laatueroja. Asiantunteva ja asiakkaat huomioon ottava neuvonta puvun valinnassa antaa yrityksestä ehdottomasti hyvän kuvan. Hyödyllisen palvelun, kuten korjaus- tai muutospalvelun tarjoaminen asiakkaalle puvun oston yhteydessä tuo kilpailuetua ja on erittäin hyvä keino pitää asiakas tyytyväisenä. 3.3 Hinta Hinta on tärkeä kilpailukeino markkinoinnissa siitä syystä, että se on ainoa kilpailukeino, joka tuottaa yritykselle myyntivoittoja ja näin ollen määrittää yrityksen markkinaosuuden ja kannattavuuden. Hinta on asiakkaan tuotteesta maksama rahamäärä, joka sisältää myös alennuksen ja maksuajan. Se toimii näin ollen tuotteen arvon mittarina ja muodostajana sekä tuotteen asemointiin vaikuttavana tekijänä. Tuotetta arvioidessaan asiakkaat pyrkivät luomaan kuvan sen laadusta hinnan avulla etenkin silloin, jos laadun arviointi muutoin on hankalaa. Asiakkaat vertailevat tuotetta kilpailijoiden hintoihin ja tekevät päätöksensä näkemystensä pohjalta. Hinta on huomattava tekijä myös segmentointia tehtäessä, sillä toiset kuluttajista ovat halukkaita maksamaan jostakin tuotteesta enemmän kuin toiset. (Anttila & Iltanen 1998, ) Bergström ja Leppänen (2003) kuvaavat tuotteen hintaan vaikuttavia tekijöitä seuraavasti: tuotteen hintaan vaikuttavat muun muassa tuotteen ominaisuudet ja sen hankinnasta koostuneet kustannukset, julkisen vallan toimenpiteet, yrityksen myynti-, kannattavuus-, ja mielikuvatavoitteet, markkinoihin liittyen lähinnä kysynnän määrä ja kilpailevien tuotteiden määrä, hintataso sekä kohderyhmän käsitys hinnasta eli tuotteen arvosta. (Bergström & Leppänen 2003, 216).

28 Hintastrategia Kun yritys käyttää hintaa kilpailukeinona, sen tulee tehdä hintaan liittyviä päätöksiä esimerkiksi seuraavissa asioissa: 1) perushinnan määrittely, 2) hinnan muutokset, porrastukset ja alennukset sekä 3) maksuehdot. Myös psykologisten hinnoitteluseikkojen huomioon ottaminen kuuluu hintastrategian piiriin. Hintastrategisessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon se, että kaikki tuotteen ja siihen liittyvän palvelun tuottamisesta ja markkinoinnista aiheutuvat kulut tulevat katetuksi. (Lahtinen & Isoviita 1998, 178.) Hinnoittelumenetelmät Tuotteensa hinnoittelutyössä yritys voi käyttää seuraavia hinnoittelumenetelmiä (Anttila & Iltanen 1998,168): 1) kustannuspohjainen hinnoittelu 2) katetuottohinnoittelu 3) kilpailusuuntautunut hinnoittelu 4) kysyntäsuuntautunut hinnoittelu. Hinnoittelumenetelmien etuja ja haittoja on arvioitava ja valittava mahdollisimman sopiva hinnoittelumenetelmä (Rope & Vahvaselkä 1993, 131). Kustannukset muodostavat kustannuspohjaisen hinnoittelun perustan. Omakustannushinnoittelussa (OKA) kohdistetaan tuotteeseen kaikki siitä yritykselle muodostuneet kustannukset. Siihen lisätään myös muuttuvat kustannukset ja osuus kiinteistä kustannuksista. Näin ollen tuotteen tavoitehinnaksi muodostuu omakustannusarvion ja voittolisän summa. Koska kustannussuuntainen hinnoittelu ei ota huomioon kysynnän tai kilpailutekijöiden muutoksia, muodostuu sen ongelmaksi jäykkyys. Kustannusperusteisen hinnoittelun käyttö hinnoittelumenetelmänä on melko yleistä, johtuen sen yksinkertaisesta sovellettavuudesta. (Rope & Vahvaselkä 1993, )

29 21 Katetuottohinnoittelussa hinta määritellään siten, että se kattaa muuttuvat kustannukset, asetetun katetuottotavoitteen sekä arvonlisäveron. Katetuoton tulee olla niin suuri, että kaikkien tuotteiden antamasta katteesta kertyy riittävä kate kiinteille kustannuksille ja tavoitellulle voitolle eli se sisältää kiinteät kulut ja voiton. (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 171.) Kilpailusuuntautuneessa hinnoittelussa hinnoitteluperustana toimii kilpailevien tuotteiden markkinahinta. Tärkeää on se, onko tuotteen suhteellinen hinta kilpailijoihin verrattuna kalliimpi, markkinahintainen vai halvempi. Markkinahintaisessa hinnoittelussa hintaa ei käytetä aktiivisena kilpailukeinona. Valitessaan hinnoittelupolitiikkaansa yrityksen tulisi nähdä hinnoittelu kokonaisuutena, jolloin se voi pyrkiä parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Kysyntäsuuntautuneessa hinnoittelussa hinta muodostuu tuotteen kysynnän vaihteluiden mukaan. Tässä menetelmässä kustannukset eivät vaikuta hintaan, vaan hinnoittelu määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asiakas on tuotteesta valmis maksamaan. Heikkoutena tässä menetelmässä on se, että kustannusperustetta ei huomioida ollenkaan. Tämän vuoksi olisi aina tarkkaan arvioitava erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja yhdistellä niistä yritykselle sopiva hinnoittelutapa. (Rope & Vahvaselkä 1993, 137.) Morsius- ja juhlapuvun hankintaan käytetään paljon rahaa sekä vaivaa, jotta oikea puku löytyisi. Ne ovat tuotteita, joita ostetaan hyvin harvoin ja niiden ostoa harkitaan tarkasti, koska ne merkitsevät käyttäjälleen paljon. Esimerkiksi morsiuspuvun valintaan vaikuttavat hyvin paljon henkilökohtaiset syyt. Kun oikea puku löytyy, hinta on yleensä sivuseikka. Valmiin hääpuvun hinta vaihtelee 300 eurosta 1500 euroon sen mukaan, kuinka paljon pukuun on käytetty kangasta ja erityisesti minkä laatuista kangas on. Hinta nousee, jos haluaa satsata miellyttävämpään ja laadukkaampaan kankaaseen ja malliin, jossa on paljon yksityiskohtia ja johon on ommeltu muotoa antavia tukiluita.

30 Saatavuus Saatavuus pitää sisällään ne toiminnot, joilla tuote saadaan asiakkaiden ulottuville. Asiakkaan kannalta huomio kiinnitetään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan sopivan suuruisina erinä oikealla hinnalla. Yrityksen kannalta on tärkeää, että se saavuttaa liiketoiminnalle ja markkinoinnille asetetut tavoitteet. (Rope 1995, 204.) Toimeksiantajayrityksen kannalta Lahtisen ja Isoviidan (1999) esittämä saatavuusnäkökulma on sopivin. Siinä saatavuus jaetaan kahteen osatekijään: ulkoiseen ja sisäiseen saatavuuteen. Ulkoisten saatavuuspäätösten avulla helpotetaan asiakkaan saapumista yritykseen. Ne sisältävät yrityksen asiakashankintavaiheelle merkittäviä tekijöitä, kuten liikkeen sijainnin, liikenneyhteydet, aukioloajat, paikoitustilat sekä liikekiinteistön julkisivun. Sisäiset saatavuuspäätökset liittyvät taas asiakkaiden asioinnissa viihtyvyys- ja asiakaspalvelutekijöihin, kuten yrityksen palveluympäristöön, valikoiman monipuolisuuteen, tuotteiden esillepanoon, esite- ja opastemateriaalien tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen, henkilökunnan saavutettavuuteen ja palvelualttiuteen sekä muiden asiakkaiden vaikutukseen. (Lahtinen & Isoviita 1999, ) Ulkoinen saatavuus Yrityksen kauppapaikan sijainti on keskeinen osatekijä ulkoisessa saatavuudessa. Jotta asiakkaat tulisivat asioimaan yritykseen, tulisi liikkeen sijaita hyvällä liikepaikalla sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. (Lahtinen & Isoviita 1999, 195.) Kuitenkaan morsiuspukuliikkeelle liiketilojen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta yrityksen myyntiin ja kilpailu-asemaan. Lahtisen, Isoviidan ja Hytösen (1996) mukaan erikoistuotteet ovat erityispiirteisiä kulutustuotteita, joita varten ostajajoukko on valmis tekemään erityisen ostoponnistuksen (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 87). Morsiuspukuliikkeessä asiointi on tarkkaan suunniteltua ja asiakkaat ovat valmiita kulkemaan pidemmänkin matkan saadakseen tarvitsemansa palvelun ja tuotteet.

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pitopalvelu Pilkkeen myymälän talvitempauksen markkinointi

Pitopalvelu Pilkkeen myymälän talvitempauksen markkinointi Pitopalvelu Pilkkeen myymälän talvitempauksen markkinointi Eskelinen, Saara 2011 Leppävaara Laurea -ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Pitopalvelu Pilkkeen myymälän talvitempauksen markkinointi Eskelinen,

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Elokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Yritys: Lohjan Lasihelmi Satu Lindholm Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 1.1 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB

Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/ markkinointi Jonna Andersson MYYNNINEDISTÄMINEN ESILLEPANON JA SOMISTAMISEN AVULLA CASE: LOVIISAN EL- SÄHKÖ OY AB Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media

Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media Timo Kahanpää Markkinoinnin kehittäminen Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media JA-KI Muutto Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKASTYYTYVÄIYYSKYSELY SATALASKENTA OY:N ASIAKKAILLE Lounasaho, Teija Satakunnan

Lisätiedot

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Rautiainen, Inka 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen

Lisätiedot

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kasurinen Elisa Turunen Niina MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot