Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ ABSTRACT LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA 1 JOHDANTO Opinnäytetyön lähtökohdat Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Teoreettinen viitekehys Morsiuspukuliike Birgitta 3 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT Markkinoinnin käsite Markkinoinnin tehtävät Markkinoinnin toimintamuodot 10 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointimix Tuote Tuotedifferointi Palvelu tuoteratkaisussa Tuotteen laadun käsite Hinta Hintastrategia Hinnoittelumenetelmät Saatavuus Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Markkinointiviestintä Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu Mainonta Menekinedistäminen Suhde- ja tiedotustoiminta 40 4 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Yleistä markkinoinnin suunnittelusta Markkinoinnin suunnittelujärjestelmän kehittäminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Markkinoinnin suunnittelun tasot Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu Markkinoinnin suunnitteluprosessi Lähtökohta-analyysit Markkinointistrategiat Markkinointitavoitteiden asettaminen 54

3 4.4.4 Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu Seuranta 56 5 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Asiakas-käsite Asiakkuus-käsite Asiakkuussuhteet Asiakkuuden muodostuminen Asiakkuuden kehittyminen Asiakkuuden päättyminen Asiakastyytyväisyys-käsite Asiakas-kenttä Tyytyväisyys-kenttä Asiakastyytyväisyyden muodostus Asiakastyytyväisyyden merkitys yritykselle Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden vertailu Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden seuranta Asiakastyytyväisyystutkimus 73 6 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen toteutus Kyselylomakkeen rakenne Tutkimusaineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys Tutkimusaineiston kuvaus Tutkimustulokset Tiedonsaanti yrityksestä ja aukioloaikojen sopivuus Asiakkaiden käsitykset myymälästä Asiakkaiden käsitykset palvelusta Asiakkaiden käsitykset tuotteista Vapaat kommentit Yhteenveto tuloksista 99 7 MORSIUSPUKULIIKE BIRGITAN MARKKINOINTISUUNNITELMA Perustiedot yrityksestä Yrityksen historia Liikeidea Tulevaisuuden näkymiä Nykytilanteen analyysi Markkina- ja asiakasanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi SWOT-analyysi 107

4 7.3 Markkinointistrategia ja markkinointitoimenpiteet Morsiuspukuliike Birgitan markkinointikustannusbudjetti Seuranta JOHTOPÄÄTÖKSET Asiakastyytyväisyystutkimuksen analysointi ja johtopäätökset Markkinointisuunnitelman analysointi ja johtopäätökset Kampanjasuunnitelman analysointi ja johtopäätökset Pohdintaa 119 LÄHTEET 120 LIITTEET

5 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Markkinointi ja viestintä Tekijät: Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus Opinnäytetyön nimi: Morsiuspukuliike Birgitan markkinoinnin kehittäminen Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2004 Valmistumisvuosi: 2007 Sivumäärä: TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön toimeksiantajana on vuonna 1995 perustettu ylivieskalainen yritys, Morsiuspukuliike Birgitta, jolle ei ole aiemmin tehty minkäänlaista markkinoinnin kehittämismallia eikä asiakastyytyväisyystutkimusta. Pienet yritykset tarvitsevat jatkuvaa ja järjestelmällistä markkinointisuunnittelua, jotta markkinoinnin tavoitteet saavutetaan. Opinnäytetyön tehtävänä on kehittää Morsiuspukuliike Birgitan markkinointia. Opinnäytetyö muodostuu kehittämis- ja tutkimustehtävästä. Kehittämistehtävä liittyy toimeksiantajan markkinoinnin kehittämiseen. Kehittämistehtävä jaetaan kahteen osatehtävään: 1. markkinointisuunnitelman laatiminen ja 2. mainoskampanjan suunnittelu. Tutkimustehtävän pääongelma on asetettu kysymyksen muotoon seuraavasti: Miten tyytyväisiä Morsiuspukuliike Birgitan asiakkaat ovat? Tutkimuksen pääongelma jäsennetään seuraaviin alaongelmiin: 1. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiin ja palveluihin? 2. miten tyytyväisiä asiakkaat ovat asiakaspalveluun? Teoriaosuudessa käsitellään markkinointia, markkinoinnin kilpailukeinoja, markkinoinnin suunnittelua sekä asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita Morsiuspukuliike Birgitan tarpeita ajatellen. Teoriaosuuden tarkoituksena on antaa yritykselle ideoita kyseisten toimintojen kehittämistä varten ja näin vaikuttaa koko yrityksen toiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyssä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusotetta. Tutkimus suoritettiin jakamalla kyselylomake yrityksen asiakkaille, jotka käyttivät Morsiuspukuliike Birgitan palveluita välisenä aikana. Kyselylomakkeita oli yrityksessä jaettavana 110 kappaletta ja saimme 72 vastausta. Vastausprosentti oli siis 65,5. Tutkimuksesta selvisi, että yritys ei ole kovin tunnettu Itä-Suomessa. Palvelua pidettiin poikkeuksetta hyvänä, nopeana, ystävällisenä ja ammattitaitoisena. Yritykseen kaivattiin kuitenkin lisää henkilökuntaa. Tuote- ja kokovalikoimaa pidettiin monipuolisena, mutta vuokrahintoihin kaivattiin hintojen laskua. Myös myymälän tunnelmallisuuteen panostamista kaivattiin lisää. Kaiken kaikkiaan yritys vastasi asiakkaiden toiveisiin. Avainsanat: markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinointisuunnitelma, mainoskampanja, asiakastyytyväisyys

6 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business administration Option: Marketing and communication Authors: Sanna Kontio & Riikka-Maria Talus Name of thesis: Developing marketing in Morsiuspukuliike Birgitta Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2004 Year of graduation: 2007 Number of pages: ABSTRACT Morsiuspukuliike Birgitta is a wedding dress company that has established year 1995 and it is located in Ylivieska. A similar marketing study has not been done before for this company. Small companies need a systematic document that is designed to facilitate the achievement of specific marketing goals and objectives. The goal of this thesis was to chart profoundly the marketing of morsiuspukuliike Birgitta and to create a ground for a marketing plan by charting the problems and objects that are needed to be developed. This thesis consists of research and development tasks of the marketing. The development task is divided into two parts: 1. compiling a marketing plan and 2. planning an advertising campaign. The main issue of the research task is to measure the customer s satisfaction to the company s service, products and activities in general. The theory part is written by elaborating the literature of marketing, marketing mix, marketing planning and the study concerning customer satisfaction to meet the needs of developing company s marketing. The idea of the theory part is to guide and help the operations of marketing in order to do right strategic decisions. The research method of the customer satisfaction research was quantitative questionnaire. The study was made by distributing questionnaires to company s customers during Total amount of questionnaires was 110 pieces and the return of the questionnaires was 72 pieces. The reply percentage was 65,5. The research proved that the company is not so well-known in the Eastern Finland. Service was experienced without exception professional, fast, friendly and good. To ensure good customer service, a company needs to have more well-trained customer-service workers. Product and size selection was considered versatile, but the prices of the rental wedding dresses needed to be reduced. All in all the company needs to add a certain sentimentality in the shop to evoke the shopping experience in the customers minds - A sentimental feeling plays an important role in the wedding shops. The majority of customers responding showed that the shop and the product selection have responded to customers' wishes. Key words: marketing, marketing mix, marketing plan, advertising campaign, customer satisfaction

7 LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA Sivunumero KUVIO 1. Markkinointimix 13 KUVIO 2. Tavaratuotteen kerrokset 15 KUVIO 3. Myyvän laadun muodostuminen 17 KUVIO 4. AIDASS- ja Dagmar-porrasmallit 26 KUVIO 5. Markkinointiviestinnän kultainen linja 27 KUVIO 6. Myyntiprosessin perustoiminnot 28 KUVIO 7. Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet 30 KUVIO 8. Mainonnan vaikutusprosessi 34 KUVIO 9. Mainoskampanjan suunnittelun vaiheet 38 KUVIO 10. Sisäisen ja ulkoisen suhdetoiminnan ja yrityskuvan väliset suhteet 41 KUVIO 11. Markkinointisuunnittelun tasot 46 KUVIO 12. Suunnitteluprosessi 49 KUVIO 13. SWOT-analyysin hyödyntäminen 52 KUVIO 14. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys 65 KUVIO 15. Ennakko-odotuksiin vaikuttavat tekijät 66 KUVIO 16. Minimiodotuksiin vaikuttavat tekijät 67 KUVIO 17. Morsiuspukuliikkeen asiakastyytyväisyyden muodostamisen perustekijät 69 KUVIO 18. Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus 71 KUVIO 19. Sukupuolijakauma 79 KUVIO 20. Ikäjakauma 80 KUVIO 21. Kotikuntajakauma 81 KUVIO 22. Ensimmäinen tieto yrityksestä 82 KUVIO 23. Tiedon määrän riittävyys 83 KUVIO 24. Yrityksen aukioloajat 83 KUVIO 25. Asiointi myymälässä 84 KUVIO 26. Liikkeen tilojen ahtaus 85 KUVIO 27. Liikkeen löytyminen 86 KUVIO 28. Myymälän ulkoasun siisteys 87 KUVIO 29. Liikkeen sijainti 87 KUVIO 30. Myymälän nykyaikaisuus 88 KUVIO 31. Myymälän järjestys 89 KUVIO 32. Myymälän vastaaminen asiakkaiden toiveisiin 89 KUVIO 33. Palvelun hitaus 90 KUVIO 34. Myyjän ystävällisyys 91 KUVIO 35. Henkilökunnan määrän riittävyys 91 KUVIO 36. Viallisten tuotteiden vaihtaminen 92 KUVIO 37. Tuotteiden sovitus 93 KUVIO 38. Palvelun vastaaminen odotuksiin 93 KUVIO 39. Tuotevalikoiman monipuolisuus 94 KUVIO 40. Tuotteiden hintojen esillä olo 95 KUVIO 41. Kokovalikoiman monipuolisuus 96 KUVIO 42. Hinta-laatu-suhde 96 KUVIO 43. Vuokrahintojen sopivuus 97 KUVIO 44. Vuokrapukuvalikoiman monipuolisuus 98

8 KUVIO 45. Kokovaihtoehtojen riittävyys 98 KUVIO 46. Morsiuspukuliike Birgitan liikeidea 103 KUVIO 47. Morsiuspukuliike Birgitan SWOT-analyysi 108 KUVIO 48. Morsiuspukuliike Birgitan markkinointikustannusbudjetti 112 TAULUKKO 1. Markkinointiajattelun muutos 8 TAULUKKO 2. Markkinoinnin strateginen ja operatiivinen suunnittelu 48

9 1 1 JOHDANTO 1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat Pienet yritykset joutuvat kamppailemaan kovasti yrittäessään päästä kannattavalle liiketoimintatasolle. Toimintaa pyöritetään yrittäjän omin voimin, jolloin aika kuluu jokapäiväiseen toimintaan eikä yrittäjälle jää aikaa liiketoimintansa kriittiseen arviointiin ja muokkaukseen. Pienten yritysten on kehitettävä markkinointiaan vastatakseen markkinoiden tarpeisiin. Yritykset toimivat markkinoilla usein hyvinkin ankarassa kilpailutilanteessa, jossa sen tulisi erottautua positiivisesti ja saada luotua pitkäaikaisia asiakassuhteita. Pienille yrityksille markkinoinnin kehittäminen on haasteellinen tehtävä, mutta se tarjoaa samalla myös mahdollisuuksia kehittää ja jopa laajentaa liiketoimintaa sekä saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Markkinoinnin ja koko liiketoiminnan kehittämisen peruselementteihin kuuluu asiakkaiden tarpeiden tiedostaminen sekä yrityksen ja asiakkaiden näkökulmien yhdistäminen. Kehittämistyö lähtee liikkeelle yrityksen nykyisen markkinointitoiminnan arvioinnista tavoitteiden asettamiseen ja edelleen markkinointiohjelman määrittelyn kautta seurantajärjestelmän luomiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Morsiuspukuliike Birgitta, jonka markkinoinnin suunnitteluun ei ole pienten resurssien vuoksi riittänyt aikaa päivittäisten töiden ohella. Opinnäytetyömme aiheena on luoda markkinointisuunnitelman malli kyseiselle liikkeelle. Markkinointisuunnitelman mallin avulla kehitetään liikkeen markkinoinnista järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintaa. Jotta markkinointisuunnitelma saadaan toimimaan käytännössä, on se pilkottava toimenpiteiksi, aikatauluiksi ja budjeteiksi. Tämä takaa sen, että suunnitelmasta on konkreettista hyötyä liikkeelle. Yrityksen toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa tapahtuvien muutosten seurauksena asiakastyytyväisyyden merkitys on kasvanut vahvasti myös pienten yritysten kohdalla. Nykyaikaisen markkinoinnin painopistealueina toimivat asiakastyytyväisyys sekä asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Pitääkseen asiakkaat tyytyväisinä yrityksen tulisi seurata säännöllisesti asiakastyy-

10 2 tyväisyyttään, jotta pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Nykyään kilpailun ollessa tiukkaa alalla kuin alalla, asiakkaiden on helppo vaihtaa ostospaikkaa, mikäli he eivät ole tyytyväisiä ostamiinsa tuotteisiin ja palveluun. Markkinointisuunnitelman taustatiedoksi on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa asiakkaisiin kohdistuva kysely, jonka tavoitteena on selvittää heidän tyytyväisyyttään liikkeen tuotetarjontaan ja palveluun. Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan kirjallisen kyselylomakkeen avulla. Markkinoinnin vuosisuunnittelun ohella yritykset tarvitsevat myös markkinoinnin erillistavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia markkinointitoimia, kuten markkinointi- ja mainoskampanjoita. Markkinoinnin vuosisuunnitelmaan voidaan sisällyttää useita kampanjoita, mutta tässä tapauksessa olisi hyvä pyrkiä painottamaan ja keskittämään resurssit yhteen kampanjaan. Mainoskampanja on johdettava markkinoinnin kokonaistavoitteista ja yrityksen tulostavoitteista käsin. (Rope & Vahvaselkä 1994, ;157.) Mainoskampanja on tiiviisti sidoksissa markkinointisuunnitelmaan. Kampanjaa varten tarvittava perusinformaatio, kuten kampanjan tavoitteiden, toimenpiteiden ja aikataulutuksen määrittely saavat hyvän pohjan markkinointisuunnitelman yhteydessä. Mainoskampanja valittiin markkinointisuunnitelman osaksi yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Lisätavoitteita ovat mainonnan tehostaminen ja vaikuttaminen asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä ja sen tuotteista. 1.2 Tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus Opinnäytetyö muodostuu kehittämis- ja tutkimustehtävästä. Kehittämistehtävä liittyy toimeksiantajan markkinoinnin kehittämiseen.

11 3 Kehittämistehtävä muodostuu seuraavista osista: Laatia Morsiuspukuliike Birgitalle markkinointisuunnitelma. Suunnitella mainoskampanja Morsiuspukuliike Birgitalle. Tutkimustehtävä liittyy toimeksiantajan asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen. Tutkimuksen pääongelma voidaan asettaa kysymyksen muotoon seuraavasti: Miten tyytyväisiä Morsiuspukuliike Birgitan asiakkaat ovat? Tutkimuksen pääongelma jäsennetään seuraaviin alaongelmiin: Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiin ja palveluihin? Miten tyytyväisiä asiakkaat ovat asiakaspalveluun? 1.3 Teoreettinen viitekehys Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa keskeisinä käsitteinä ovat seuraavat: markkinointi, markkinoinnin suunnittelu, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin kilpailukeinot, asiakastyytyväisyys ja mainoskampanja. 1.4 Morsiuspukuliike Birgitta Morsiuspukuliike Birgitta on Birgitta Palon vuonna 1995 perustama yritys. Yritys sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa, ja se on morsiuspukuihin, juhlapukuihin sekä pukuvuokraus- ja korjausompelupalveluun erikoistunut yhden henkilön yritys. Morsiuspukuliike Birgitta on yritysmuodoltaan toiminimi, joten Birgitta Palo toimii yrityksessään yksityisenä liikkeenharjoittajana. Liikkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti Oulun Eteläisen alueen asukkaat, jotka suunnittelevat menevänsä naimisiin, valmistuvat ammattiin, tarvitsevat pukua

12 4 koulun tanssiaisiin tai menevät juhliin. Liikkeen tuoteryhmä koostuu morsiuspuvuista, saketeista, frakeista ja bonjour-puvuista, juhlapuvuista, morsiusneitojen ja sulhaspoikien asuista, morsiuskorseteista, satiinikengistä, vanhojenpäivien asuista ja tiaroista, käsineistä ja muista oheistarvikkeista. Liikeideana on morsius- ja juhlapukujen myynti, vuokraus ja korjausompelupalvelun tarjoaminen asiakkaille. Korjaus- ja ompelupalvelu käsittää myös asiakkaiden omat vaatteet. Tärkeimpiä toimintatapoja ovat asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen, hyvä asiakaspalvelu ja ajankohtaisuus tuotteissa. Omistaja-yrittäjä Birgitta Palo työskenteli aikoinaan Tekstiiliterttu-nimisessä verhokaupassa Nivalassa ommellen verhokokonaisuuksia. Idea yrityksen perustamiselle syntyi, kun asiakkaat alkoivat kysellä vaatteiden ompelupalvelua. Kun työn määrä lisääntyi, perusti Birgitta Palo Ompelimo Pipsa -nimisen liikkeen Nivalaan keväällä Yrityksen alkuaikoina Birgitta ompeli ja korjasi asiakkaiden vaatteita sekä myi kankaita. Vuonna 2000 liike muutti uusiin tiloihin Nivalaan ja liikkeen nimi muuttui Ompelimo Pipsasta Kangas ja Asu Pipsaksi. Muutettuaan liikepaikkaa Birgitta aloitti hääpukujen ompelun hääasujen kovan kysynnän myötä. Kun liike siirtyi Ylivieskaan tammikuussa vuonna 2005, yrityksen nimeksi tuli Morsiuspukuliike Birgitta. Tuolloin morsiuspukujen varsinainen myynti alkoi. Yritys muutti 143 m 2 :n vuokraliiketiloihin Ylivieskan ydinkeskustaan Asemakadulle. Tilat ovat tarjonneet hyvät puitteet harjoittaa liiketoimintaa ja yritys on menestynyt toivotulla tavalla. Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Morsius- ja juhlapukujen sekä korjausompelupalvelun kysyntä kasvaa alueella, ja tämän tilanteen yrittäjä Birgitta Palo näkeekin myönteisenä liiketoiminnan jatkumisen kannalta. Tulevaisuuden tavoitteena on uudistuneen markkinoinnin käyttöönotto, vakituisen työntekijän palkkaaminen yritykseen sekä liikevaihdon kasvattaminen. (Henkilökohtainen tiedonanto, Birgitta Palo, 2007.) Morsiuspukuliike Birgitan markkinoinnissa on paljon mahdollisuuksia, jotka ovat jääneet käyttämättä ajanpuutteen vuoksi. Olennainen syy markkinointisuunnitelman tarpeeseen on kysynnän kasvaminen yrityksen tuotteita ja palveluita kohtaan.

13 5 Oulun Eteläinen, etenkin Ylivieska on jatkuvasti kehittyvä kaupan alan keskus. Kysynnän kasvamisen myötä Morsiuspukuliike Birgitan on jatkuvasti seurattava alan trendejä sekä markkinoitava tuotteitaan, jotta yritys ei menetä asiakaskuntaansa kilpailijoilleen. Markkinointisuunnitelman malli ohjaa ja selkeyttää Morsiuspukuliikkeen toimintaa ja on yrityksen tarpeiden mukainen. Suunnitelma on kirjallisesti koottu yhteenveto yrityksestä ja sen tuotteista, ja sitä voidaan käyttää pohjana seuraavien vuosien markkinointia suunniteltaessa. Uudistuneen markkinointinsa avulla Morsiuspukuliike Birgitta voi tavoittaa uusia asiakkaita.

14 6 2 MARKKINOINNIN KÄSITE JA TOIMINTAMUODOT Tässä luvussa tarkastellaan markkinoinnin keskeisiä kysymyksiä: mitä markkinointi on ja kuinka markkinointiajattelu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Luvussa perehdytään myös markkinoinnin tehtäviin sekä markkinoinnin toimintamuotoihin. Markkinointi on ilmiö, johon törmää kaikkialla ja kaikenaikaa: yritykset markkinoivat tuotteitaan monipuolisesti markkinointiviestinnän eri keinojen avulla. Markkinointi ei kuitenkaan ole pelkkää mainontaa ja myyntityötä, vaan se on paljon laajempi kokonaisuus. Se on kaikkea sitä, mitä asiakas näkee ja kokee. Yrityksen kannalta markkinointi on toimintaa, joka tähtää kannattaviin asiakassuhteisiin. Menestyminen perustuu siihen, että osataan valita kilpailijoita parempi strategia ja sen toteutustapa. (Isohookana 2007, ) Markkinointikeinojen yhdistelmät voivat poiketa eri alojen yrityksissä toisistaan hyvinkin paljon. Riippumatta siitä millä alalla yritys toimii, on sen löydettävä ne markkinointikeinot, jotka ovat nimenomaisen yrityksen tuotetarjonnalle sopivia ja jotka takaavat menestyksen. Markkinointi on siis myös erilaisuuksien hallitsemista ja niiden muokkaamista yrityksen ja asiakkaiden eduksi. (Isohookana 2007, 38.) Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu on saatava osaksi koko yrityksen toimintaa; ei riitä, että markkinointi on vain markkinointiosaston tehtävä. On tärkeä havaita, että kaikki toiminta, mitä yrityksessä tehdään, vaikuttaa yrityksen menestykseen tulevaisuudessa. (Isohookana 2007, 39.) 2.1 Markkinoinnin käsite Markkinoinnista esitettyjä lukuisia määritelmiä tarkastelemalla voidaan havaita, että jo 50 vuoden takaiset markkinoinnin määritelmät ovat sisältäneet paljon nykyaikaisen markkinointiajattelun keskeisiä osatekijöitä. Näitä osatekijöitä ovat olleet markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys, kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus sekä kilpailukeinoista muo-

15 7 dostuva markkinointimix. Yhdistämällä nämä osatekijät on päädytty nykyaikaisen markkinointiajattelun ytimeen. (Anttila & Iltanen 1998, 13.) Nykyaikainen markkinointiajattelu perustuu asiakassuuntaiseen johtamistapaan, jossa koko yrityksen päätösten lähtökohdan muodostavat asiakkaiden alati vaihtuvat tarpeet. Asiakaskeskeisyys onkin nykyaikaisen markkinointiajattelun ydin. Nykyaikaiseen markkinointiajatteluun orientoitunut yritys seuraa jatkuvasti markkinointiympäristöään; markkinoita ja kysyntää, asiakkaita, kilpailijoita ja yhteistyökumppaneita. (Isohookana 2007, ) Markkinointi on vuosien myötä määritelty monin eri tavoin. Jokainen määritelmä kuvastaa oman aikakautensa markkinointiaatteita ja kirjoittajansa ajattelutapaa markkinoinnista. Nykyistä markkinointiajattelua heijastava määritelmä voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yritykselle kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan kaikkia osapuolia tyydyttäviä, kannattavia suhteita. (Bergström & Leppänen 2003, 20.) Edellä esitettyä markkinoinnin määritelmää tarkasteltaessa voidaan todeta, että markkinointi on ajattelutapa, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja kannattavuuteen. Kohderyhmän valinnan jälkeen muokataan yrityksen tarjooma vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja odotuksia niin, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Markkinointi on myös toimintatapa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta, mitä yrityksessä tehdään, on markkinointia. Koko yritys toimii markkinoijana, joten myös sisäisen markkinoinnin on oltava kunnossa. Menestyminen markkinoilla vaatii asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Markkinoinnilla on pyrittävä pitkän aikavälin tuloksellisuuteen, joka saavutetaan kannattavien asiakassuhteiden kautta. (Bergström & Leppänen 2003, ) Markkinointi on myös joukko erilaisia toimintoja, joista yrityksen on tehtävä jatkuvasti päätöksiä. Ensinnäkin yrityksellä on oltava jotain myytävää, konkreettinen tuote, palvelu tai näiden yhdistelmä, tarjooma, jolle on kysyntää. Tarjottujen tuot-

16 8 teiden on erotuttava kilpailijoista sekä tyydytettävä asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Tarjotuille tuotteille on pystyttävä määrittelemään sopiva hinta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin ja ostajien hintaodotuksiin. Tuotteiden on oltava lisäksi helposti asiakkaiden saatavilla ja niistä on kerrottava mahdollisille asiakkaille markkinointiviestinnän keinoin tuoden yritystä ja sen tuotteita houkuttelevasti esille. (Bergström & Leppänen 2003, 10.) Markkinointiajattelu on kehittynyt kilpailun ja asiakkaiden muuttumisen myötä suhdeajatteluun, jonka tavoitteena on saada aikaan kannattava ja kestävä asiakassuhde. Nykyaikaisessa markkinoinnissa on keskeistä löytää oma asiakaskunta, jonka tarpeet ja odotukset tunnetaan mahdollisimman tarkasti. Markkinoijan ei tulisi yrittää kaupata sitä tuotetta, jota tuotanto on aikaansaanut, vaan luoda sellainen tuote, jonka asiakkaat haluavat ostaa. Yrityksestä ja sen tuotteista muodostuva mielikuva eli imago on tärkeä kilpailutekijä; markkinointitoimien suunnittelu ja toteutus perustuvat haluttuun mielikuvaan. Yksittäisistä markkinointikampanjoista on siirryttävä markkinoinnin ja eri osa-alueiden integrointiin. Näin eri toimenpiteistä on muodostunut kokonaisuus, jonka lopullinen tavoite on kannattaviin asiakassuhteisiin perustunut, kannattava liiketoiminta. (Bergström & Leppänen 2003, ) Taulukko 1 kuvaa selkeästi markkinointiajattelun muutosta. Kuva havainnollistaa perinteisen, toimintokeskeisen ja nykyaikaisen, asiakassuuntaisen markkinoinnin erot. TAULUKKO 1. Markkinointiajattelun muutos (Bergström & Leppänen 2003, 12) Perinteinen markkinointi Markkinointi on yrityksen toiminto Tavoitteena myydä tuote Markkinointi-ihmisten toimintaa Tuoteominaisuuksien korostaminen Kampanjointi Asiakasrekisterit Nykyaikainen markkinointi Tapa ajatella ja toteuttaa liiketoimintaa Tavoitteena aikaansaada tuloksellinen asiakassuhde Koko organisaation toimintaa Imagon avulla menestyminen Jatkuva markkinointi Asiakassuhdemarkkinointi, suhdemarkkinointi

17 9 2.2 Markkinoinnin tehtävät Markkinointi on yrityksen ulospäin suuntautuvista toiminnoista näkyvin osa, jonka avulla yritys tuo tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen ja saataville. Markkinoinnin tehtäviin kuuluu olennaisena osana kysynnän ennakointi ja selvittäminen, joka toimii pohjana kaikille yrityksen markkinointiratkaisuille. Kysynnän ennakoinnissa selvitettäviä asioita ovat muun muassa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja ostokäyttäytyminen. Markkinointi pitää myös sisällään toimintoja, joilla luodaan ja ylläpidetään kysyntää. Tuotteista on tehtävä kilpailijoista erottuvia sekä asiakkaiden silmissä houkuttelevia. Ostohalukkuutta ja kysyntää luodaan muun muassa mainonnan ja myynninedistämisen keinoin. Mainonnan, myyntityön, asiakaspalvelun ja suhdetoiminnan avulla ylläpidetään asiakassuhteita, jotta saadaan asiakas ostamaan uudelleen ja suosittelemaan yritystä ja sen tuotteita muillekin. (Bergström & Leppänen 2003, 21.) Yritysten tehtävänä on valmistaa sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa. Yrityksen tarjoamien tuotteiden kysyntä voi kuitenkin olla yrityksen kannalta liian pieni tai liian suuri, jolloin markkinoinnin tehtävänä on vaikuttaa kysynnän määrään sopeuttamalla sitä suhteessa tarjontaan. Markkinoinnilla ei pyritä myymään tuotteita asiakkaille pakonomaisesti, vaan sen avulla pyritään houkuttelemaan asiakkaita yritykseen ja ostamaan yrityksen markkinoimia tuotteita. Kysyntää voidaan joutua joskus jopa hillitsemään ja ohjaamaan kysyntää yrityksen muihin tuotteisiin, kun kysytty tuote on tilapäisesti lopussa. (Anttila & Iltanen 1998, 20.) Markkinoinnin kirjallisuudessa esitetään yleisesti, että kuluttaja suunnittelee ostojaan huolellisesti, etenkin kun on kyse kalliiden kestokulutushyödykkeiden ostosta. Toisaalta kuluttaja voi ostaa suuren määrän hyödykkeitä ainoastaan edellisten kokemustensa perusteella. Tämän vuoksi markkinointiohjelmia suunniteltaessa otetaan käyttöön segmentointi, jonka avulla eri tavalla käyttäytyvät asiakkaat jaetaan kohderyhmiin. Nämä kohderyhmät huomioon ottaen voidaan suunnitella oikeat markkinointikeinot, joilla tuote saadaan parhaiten suunnattua juuri tälle segmentille. (Anttila & Iltanen 1998, 20.)

18 10 Kannattavuuden merkitys markkinoinnissa on kasvanut. Tuotteiden eliniän lyhentyessä on tärkeää huomioida palveluiden ja tuotteiden jatkuvan kehitystyön tärkeys. Yrityksen on seurattava tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaiden vaihtuvia tarpeita sekä kehitettävä toimintaansa markkinoiden mukaisesti tuottamalla uusia tuotteita ja toimintatapoja. (Anttila & Iltanen 1998, 22.) Morsiuspukuliike Birgitan on kysyntää luodakseen seurattava vallitsevia muodin ja hääpukeutumisen trendejä. Viimeisimmistä trendeistä saadaan tietoa muoti- ja hääalan messuilta sekä yhteistyökumppaneilta. Valitessaan uusia myytäviä pukuja yrittäjän on ennakoitava asiakkaiden tarpeet hääpukeutumisessa. Markkinoinnin tehtävänä yrityksessä on tiedottaa tuotteista ja palveluista sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille. 2.3 Markkinoinnin toimintamuodot Markkinoinnin toimintamuodot ryhmitellään usein sisäiseen, ulkoiseen ja vuorovaikutusmarkkinointiin. Näiden lisäksi Bergström ja Leppänen (2003, 26) nimeävät asiakassuhde- ja suhdemarkkinoinnin. Sisäinen markkinointi on henkilöstön informoimista ja sitouttamista yrityksen valitsemiin markkinointilinjauksiin ja se antaa perustan ulkoiselle markkinoinnille. Sisäinen markkinointi on perusasia, joka on varmistettava ennen kuin pystytään jatkamaan markkinoinnin toteuttamista asiakkaiden suuntaan. (Salonen & Vahvaselkä 1994, 67.) Yrittäjä työskentelee yrityksessään yksin, joten hän vastaa markkinoinnista sekä yrityksestään itsenäisesti. Hän on täysin sitoutunut markkinoinnin suunnitteluun ja ymmärtää sisäisen markkinoinnin merkityksen ulkoisen markkinoinnin perustana. Idea liikkeen markkinoinnin suunnittelusta johti yhteydenottoon, johon me opinnäytetyöntekijöinä pyrimme vastaamaan omistajan toiveiden mukaisella tavalla toimimalla tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan.

19 11 Ulkoinen markkinointi on yrityksen asiakkaille kohdistettua markkinointia, jonka keinoina ovat markkinoinnin perinteiset kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Ulkoisella markkinoinnilla tähdätään uusien asiakassuhteiden syntymiseen ja olemassa olevien asiakkaiden ylläpitämiseen. (Salonen & Vahvaselkä 1994, 67.) Menestyäkseen kilpailussa yritykset käyttävät useita erilaisia markkinoinnin kilpailukeinoja. Niiden painotus vaihtelee eri yrityksissä (Bergström & Leppänen 2003, 26). Morsiuspukuliikkeen tapauksessa tuotevalikoima ja palvelu luovat perustan kilpailulle. Vuorovaikutusmarkkinoinnissa syntyy totuuden hetki, jolloin yrityksen henkilökunnan on toteutettava mainonnassa ja muussa markkinointiviestinnässä luodut odotukset. Palvelutilanteessa tapahtuvan vuorovaikutuksen tavoitteena on saada asiakkaat ostamaan yrityksen tuotteita sekä luoda potentiaalisista asiakkaista kantaasiakkaita esimerkiksi tuote-esittelyn, asiakaspalvelun ja neuvonnan keinoin. (Bergström & Leppänen 2003, 26.) Jotta vuorovaikutusmarkkinointi onnistuu, tarvitaan siihen ammattitaitoinen myyntihenkilö sekä ostava asiakas. Kummallakin osapuolella on merkittävä tehtävänsä palvelun onnistumisessa. Ammattitaitoinen myyntihenkilö osaa asettua asiakkaan rooliin eli nähdä asiakkaan tarpeet sekä varmistaa, että asiakas poistuu myymälästä tyytyväisenä. Pienyrityksen kohdalla perinteiset syyt ostaa tuote tai palvelu vaihtuvat pitkäaikaisen vuorovaikutussuhteen tuomaan luottamukseen, joka kohdistuu molemminpuoliseen hyötysuhteeseen. Asiakkaille nämä lisähyödyt voivat ilmetä esimerkiksi alennuksina tuotteiden hinnoissa. (Anttila & Iltanen 1994, 37.) Morsiuspukuliikkeen markkinoinnissa vuorovaikutusmarkkinoinnin taustalla on ajatus asiakkaiden kokonaisvaltaisesta tyytyväisyydestä, joka muodostuu laadukkaiden tuotteiden ja asiantuntevan palvelun tuloksena. Vuorovaikutusmarkkinointi on morsiuspukuliikkeelle kannattava tapa toimia ja keino suojautua kilpailulta, koska vakiintunut asiakassuhde tarjoaa monia mahdollisuuksia lisä- ja uusmyyntiin.

20 12 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tässä luvussa tarkastellaan markkinoinnin kilpailukeinoja. Keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat markkinointimix ja markkinoinnin peruskilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinoinnin kilpailukeinot ovat toimintoja, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan kysyntään. Kilpailukeinojen yhdistelmä, markkinointimix tarkoittaa markkinoinnin peruskilpailukeinojen eli siis, tuotteen, hinnan, saatavuuden ja markkinointiviestinnän yhdistämistä kokonaiseksi markkinointiohjelmaksi. Markkinoinnin kilpailukeinojen avulla yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. (Anttila & Iltanen 1998, 21.) 3.1 Markkinointimix Kun yritys on määritellyt, ketkä ovat sen asiakkaita ja mitkä ovat näiden asiakkaiden tarpeet, on yrityksen suunniteltava markkinoinnin kilpailukeinot, eli se kokonaisuus, jolla yritys lähestyy asiakkaitaan ja muita ulkoisia sidosryhmiä. Markkinoija haluaa saada asiakkaan kiinnostumaan tuotteesta ja ostamaan sen. Asiakkaaseen pyritään vaikuttamaan monilla keinoilla ja niiden yhdistelmillä. Yrityksellä on käytössään peruskilpailukeinot, joiden painotuksesta ja käytöstä yrityksen on päätettävä itse luodakseen suunnitelmallisen kilpailukeinojen yhdistelmän eli markkinointimixin. Markkinointimix on joukko kontrolloitavia, taktisia markkinoinnin työkaluja, joita yritys soveltaa tuottaakseen haluamansa vastauksen kohdemarkkinaltaan. (Ylikoski 1993, 29.) Amerikkalainen professori Jerome McCarthy on luonut jo 1960-luvulla kilpailukeinojen yhdistelmän eli 4 P-mallin. Perinteinen 4 P-malli, product (tuote), price (hinta), place (saatavuus), promotion (markkinointiviestintä), toimii hyvin tuotteiden markkinoinnissa, mutta palvelujen markkinointiin malli on liian suppea. Sitä onkin laajennettu kattavammaksi ja paremmin palveluille sopivaksi lisäämällä 4 P-malliin viides osa, henkilöstö (Personnel). (Bergström & Leppänen 2003, 147.)

21 13 Toimiva markkinointikeinojen kokonaisuus syntyy siitä, että yritys osaa valita juuri oikean keinojen yhdistelmän. Keskeistä kilpailukeinojen yhdistelmän valinnassa on saada kilpailukeinot vastaamaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita. (Lahtinen & Isoviita 1998, 114.) Mixin osien tulee täydentää ja tukea toinen toisiaan ja vastata yrityksen resursseja. Tavoitteena on saada aikaan sellainen keinojen yhdistelmä, jolla saavutetaan yrityksen tavoitteet ja menestytään kilpailijoita paremmin. (Ylikoski 1993, 31.) Oikeita yhdistelmiä pohtiessa tulee ottaa huomioon yrityksen toimiala, kilpailutilanne, markkinointiosaaminen ja yrityksen asema vallitsevilla markkinoilla kilpailijoiden toimia unohtamatta (Anttila & Iltanen 1998, 22). Kuviossa 1 esitetään markkinoinnin kilpailukeinot sekä niihin liittyviä osatekijöitä. TUOTE - ominaisuudet - laatu - tavaramerkki - pakkaus - käyttöohjeet - varaosat - huolto HINTA - hintataso - alennukset - maksuehdot SAATAVUUS - ulkoisen saatavuuden päätökset - sisäisen saatavuuden päätökset MARKKINOINTI- VIESTINTÄ - mainonta - henkilökohtainen myyntityö - myynninedistäminen - suhdetoiminta - julkisuus KUVIO 1. Markkinointimix (Anttila, Home, Rope, Uusitalo, Vuokko & Ylikoski 1993, 31) 3.2 Tuote Tuote on markkinointi-mixin keskeinen kilpailukeino, jonka ympärille muut kilpailukeinoratkaisut rakentuvat. Bergström ja Leppänen (2003) määrittelevät tuotekäsitteen seuraavasti: "Tuote on markkinoitava hyödyke, jota tarjotaan markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja/tai kulutettavaksi niin, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja mielihalut tyydytetään".

22 14 Tuotepäätökset koostuvat lukumäärä- ja laatutasopäätöksistä, joihin vaikuttavat yrityksen liikeidea, asiakkaat sekä yrityksen kilpailijat (Lahtinen & Isoviita 1998, 115). Tuotteella tarkoitetaan markkinoinnissa sekä tavaraa, palvelua että aatteellista toimintaa. Näin ollen tuotteen voidaan sanoa olevan kaupallinen hyödyke. Tuotepohjaisia kilpailukeinoja ovat kaikki ne tuotteeseen liittyvät ratkaisut, joilla yritys menestyy markkinoilla vallitsevassa kilpailussa ja saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuedun perustana voi olla erilaistamisstrategia, joka luodaan jonkin toiminnallisen tai imagollisen tekijän perusteella. Sen periaatteena on saada tuote näyttämään asiakkaan silmissä paremmalta kuin kilpailijoiden vastaava tuote. Keskeistä on se, missä ominaisuuksissa erilaisuus ilmenee ja missä kaikissa tuote-elementeissä tämä kilpailuetu tulee esille. On erittäin tärkeä sitoa tuotteen erilaistamistekijät valitun kohderyhmän arvostuksiin, koska muutoin tuotteella ei ole menestymisedellytyksiä. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Tuote on kerroksellinen kokonaisuus, joka koostuu ydintuotteesta, avustavista osista ja laajennetusta tuotteesta eli mielikuvatuotteesta. Tuote kaikkine kerroksineen vaikuttaa tuotekuvaan eli potentiaalisten ostajien mielikuvaan tuotteesta. Asiakkaat hakevat ratkaisua ongelmiinsa ja tarpeisiinsa, eivät pelkästään aineellista tuotetta. Siten tuotetarjonnan rakentaminen on lähdettävä valitun kohderyhmän tarpeista ja lisäarvon tuottamisesta ostajalle. Kuviossa 2 kuvataan tavaratuotteen kerrokset. Ydintuote sisältää ydinhyödyt, jota tuote tarjoaa asiakkaalle. Avustavat osat sisältävät tuotteen ominaisuudet, laadun, tuotemerkin, muotoilun ja pakkauksen eli ne osat, jotka yhdessä tarjoavat asiakkaalle ydintuotteen hyödyt. Tuotteen kolmas taso, mielikuvatuote, muodostuu erilaisista palveluista, kuten maksuehdoista, tuotetakuusta sekä myynnin jälkeisistä palveluista. (Bergström & Leppänen 2003, )

23 15 Asennus Mielikuvatuote Avustavat osat VIP-etu Muotoilu Laatu Pakkaus Merkki Ydintuote Myyntipaikka Maksuehdot Takuu Ominaisuudet Myynnin jälkeinen palvelu KUVIO 2. Tavaratuotteen kerrokset (Bergström & Leppänen 2003, 172) Tuotedifferointi Tuotedifferoinnin ideana on erilaistaa tuote eli saada se näyttämään asiakkaan silmissä paremmalta kuin kilpailevat tuotteet. Erilaistamalla, eli lisäämällä tuotteisiin asiakkaan toivomia ominaisuuksia, voidaan lisätä asiakkaan kiinnostusta tuotteen ostamiseen. (Anttila & Iltanen 1998, ) Erilaistamis- eli differointikeinoja ovat (Anttila & Iltanen 1998, 138) laatu nimi ja merkki ulkoasu ja muotoilu pakkaus käyttöohjeet, tavaraselosteet

24 16 käyttökoulutus tuote- ja yrityskuva mainonta. Kun käytetään laatua differointikeinona, pyritään erottamaan tuote laadultaan paremmaksi kuin kilpailijoilla. Jotta yritys saavuttaisi kilpailuetua laadulla, on sen pyrittävä tyydyttämään asiakkaiden tarpeet sekä laatuodotukset. Tuotemerkkien ja nimien avulla tuote voidaan selkeästi erottaa kilpailevista tuotteista ja lisäksi luoda tuotekuvaa. Tuotepakkaus differointikeinona tarkoittaa tuotteen erottamista kilpailevien tuotteiden pakkauksista. Tuotekuva tarkoittaa kaikkien niiden ajatusten ja mielikuvien kokonaisuutta, jotka asiakas jostakin tuotteesta muodostaa. Tämä mielikuvien kokonaisuus ratkaisee hyvin pitkälle sen, ostaako kuluttaja tuotteen. Sen muodostamisessa käytetään: tuotteen laatua, hintaa, saatavuutta, markkinointiviestintää ja yrityskuvaa eli imagoa. (Anttila & Iltanen 1998, ) Palvelu tuoteratkaisussa Kaikissa tavaratuotteissa osa on palvelua. Vastaavasti niin sanotuissa palvelutuotteissa on usein myös fyysisiä tuote-elementtejä. Tuotteiden lisäedut sisältävät yleensä palveluita, joten palveluiden osuus tavaratuotteiden sisällössä on melko suuri. Lisäksi kilpailuetua saadaan yleensä ydintuotteen sijasta palveluja sisältävien lisäetuelementtien avulla. Palvelujen markkinointi saattaa aiheuttaa suuria vaatimuksia markkinoinnille, koska se on luonteeltaan aineetonta ja näin ollen sitä on vaikea arvioida. Jotta palvelua pystytään arvioimaan, täytyy se ensin kokea. Lisäksi jokainen palvelutapahtuma on asiakkaalle ainutkertainen, mikä tarkoittaa sitä, että palveluita on hyvin vaikea vakioida. Tärkeätä olisikin pyrkiä varmistamaan palvelun toimivuus jokaisen asiakkaan kohdalla hänen toivomallaan tavalla. (Rope & Vahvaselkä 1993, , 111.)

25 Tuotteen laadun käsite Tuotteen laatuun kohdistuvat paineet ovat jatkuvasti kasvamassa johtuen kiristyneestä kilpailutilanteesta alalla kuin alalla. Tämä koskee yhtä lailla teknisiä tai fyysisiä tuote-elementtejä kuin tuotteeseen liittyvää palvelua. Tekninen laatu tarkoittaa yrityksen todellisten tuoteominaisuuksien parantamista, jolloin asiakas saa laadullisen erilaistamisen kautta konkreettista hyötyä käyttäessään tuotetta. Vuorovaikutuslaadulla tarkoitetaan asiakkaan ja asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön välistä kanssakäymistä palvelutilanteessa. Kaupallinen laatu saadaan aikaan tuotemuotoilun, pakkauksen, nimen tai mielikuvamainonnan keinoin. Mielikuvalaadulla tarkoitetaan sitä käsitystä, joka asiakkaille on muodostunut mielikuvan perusteella yrityksen ja sen tuotteiden laadusta sekä siihen kuuluvista tekijöistä. Myyvä laatu syntyy asiakkaiden positiivisista laatukokemuksista. Edellä esitetyt laatukäsitteet voidaan rakentaa yrityksen laatukaavaksi kuvion 3 tapaan. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Tekninen laatu Kaupallinen laatu Vuorovaikutuslaatu Mielikuvalaatu Myyvä laatu KUVIO 3. Myyvän laadun muodostuminen (Rope & Vahvaselkä 1993, 113) Morsiuspukuliike Birgitta on morsius- ja juhlapukeutumisen erikoisliike, jonka tuotelajitelma koostuu morsiuspuvuista, miesten juhlapuvuista, naisten ja tyttöjen juhla-asuista sekä satiinikengistä, koruista, hanskoista, vannealushameista, morsiuskorseteista, viitoista sekä huiveista. Puvut morsiuspukuliike hankkii pääasiassa maahantuojilta sekä työmatkoilla esimerkiksi häämessuilta. Morsiuspukuliike Birgitta on pyrkinyt solmimaan suhteita useiden morsius- ja juhlapukuja toimittavien

26 18 tahojen kanssa. Messuilta voi löytää tuotevalikoimaan uusia värejä, malleja sekä kokoja erilaisissa kangasvaihtoehdoissa. Pukujen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että tuotteet vetävät asiakkaita sekä tuovat myyntiä ja myyntikatetta. Lisäksi tulee ottaa huomioon tuotteiden valmistajan tunnettuus ja pukujen toimitusvarmuus, sekä niiden sopivuus muihin yrityksen tuotteisiin. Morsiuspukuliike Birgitta pyrkii tuomaan uusia malleja tuotelajitelmaansa tasaisesti, jotta liikkeessä olisi aina uusia malleja tarjottavanaan. Koska kyseessä on pieni erikoisliike, se pystyy pitämään varastossaan suppean tuotevalikoiman ja kapean tuotelajitelman, ja se pitää myynnissä tuotteita, jotka tuottavat yritykselle myyntivoittoa. Lisäksi tuotteista on muodostettava hyvä lajitelman ja valikoiman tarjontakokonaisuus. Morsiuspukuliikkeen omistajan on syytä miettiä tarkkaan, mitä palveluja ja tuotteita tarjotaan, sillä yrityksen tuoteratkaisut muodostavat sen tarjonnan, jolla yritys voittoa vastaan tyydyttää asiakkaidensa tarpeet ja luo uutta kysyntää. Asiakkaat tulevat morsiuspukuliike Birgittaan valitsemaan morsius- tai juhlapukua. Tähän heillä on tarve, joka on esimerkiksi juhlapäivän onnistuminen, johon kuuluvat muiden tekijöiden ohella onnistuneen juhlapuvun valinta. Juhliin valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin muun muassa juhlapuvun valinnalla, jonka hankintaan asiakkaat käyttävät paljon aikaa, vaivaa sekä rahaa, jotta itselle sopiva puku löytyisi. Morsiuspuku on arvokas vaate, jolle asetetaan paljon vaatimuksia puvun kankaan laadun, ulkonäön sekä muunneltavuuden suhteen. Asiakkaat arvostavat morsiuspuvuissa erilaisia asioita puvun värin, tyylin ja muodikkuuden suhteen. Kun asiakas on löytänyt mieleisensä morsius- tai juhlapuvun, on tuotteen laatu täyttänyt asiakkaan tarpeet ja odotukset. Morsius- ja juhlapukujen laatuun voivat vaikuttaa sellaiset tuotteen ominaisuudet kuten uusi väri, malli tai joku uusi muotiominaisuus, jotka vetoavat asiakkaan tunteisiin. Asiakkaat odottavat saavansa tuotekokonaisuuden, johon kuuluvat tuotteiden lisäksi asiantunteva palvelu ja taito opastaa puvun valinnassa. Morsius- ja juhlapukuliike myy tuotteita, joita voidaan differoinnin avulla erottaa kilpailijoista. On mahdollista erottua toisista morsius- ja juhlapukuliikkeistä tuomal-

27 19 la mielenkiintoisia uutuuksia liikkeeseen sopivin ja tasaisin väliajoin. Lisäksi palvelu on ensisijaisen tärkeää morsius- ja juhlapukuliikkeessä, koska tuotteet alkavat olla samankaltaisia eikä tuotteissa ole enää suuria laatueroja. Asiantunteva ja asiakkaat huomioon ottava neuvonta puvun valinnassa antaa yrityksestä ehdottomasti hyvän kuvan. Hyödyllisen palvelun, kuten korjaus- tai muutospalvelun tarjoaminen asiakkaalle puvun oston yhteydessä tuo kilpailuetua ja on erittäin hyvä keino pitää asiakas tyytyväisenä. 3.3 Hinta Hinta on tärkeä kilpailukeino markkinoinnissa siitä syystä, että se on ainoa kilpailukeino, joka tuottaa yritykselle myyntivoittoja ja näin ollen määrittää yrityksen markkinaosuuden ja kannattavuuden. Hinta on asiakkaan tuotteesta maksama rahamäärä, joka sisältää myös alennuksen ja maksuajan. Se toimii näin ollen tuotteen arvon mittarina ja muodostajana sekä tuotteen asemointiin vaikuttavana tekijänä. Tuotetta arvioidessaan asiakkaat pyrkivät luomaan kuvan sen laadusta hinnan avulla etenkin silloin, jos laadun arviointi muutoin on hankalaa. Asiakkaat vertailevat tuotetta kilpailijoiden hintoihin ja tekevät päätöksensä näkemystensä pohjalta. Hinta on huomattava tekijä myös segmentointia tehtäessä, sillä toiset kuluttajista ovat halukkaita maksamaan jostakin tuotteesta enemmän kuin toiset. (Anttila & Iltanen 1998, ) Bergström ja Leppänen (2003) kuvaavat tuotteen hintaan vaikuttavia tekijöitä seuraavasti: tuotteen hintaan vaikuttavat muun muassa tuotteen ominaisuudet ja sen hankinnasta koostuneet kustannukset, julkisen vallan toimenpiteet, yrityksen myynti-, kannattavuus-, ja mielikuvatavoitteet, markkinoihin liittyen lähinnä kysynnän määrä ja kilpailevien tuotteiden määrä, hintataso sekä kohderyhmän käsitys hinnasta eli tuotteen arvosta. (Bergström & Leppänen 2003, 216).

28 Hintastrategia Kun yritys käyttää hintaa kilpailukeinona, sen tulee tehdä hintaan liittyviä päätöksiä esimerkiksi seuraavissa asioissa: 1) perushinnan määrittely, 2) hinnan muutokset, porrastukset ja alennukset sekä 3) maksuehdot. Myös psykologisten hinnoitteluseikkojen huomioon ottaminen kuuluu hintastrategian piiriin. Hintastrategisessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon se, että kaikki tuotteen ja siihen liittyvän palvelun tuottamisesta ja markkinoinnista aiheutuvat kulut tulevat katetuksi. (Lahtinen & Isoviita 1998, 178.) Hinnoittelumenetelmät Tuotteensa hinnoittelutyössä yritys voi käyttää seuraavia hinnoittelumenetelmiä (Anttila & Iltanen 1998,168): 1) kustannuspohjainen hinnoittelu 2) katetuottohinnoittelu 3) kilpailusuuntautunut hinnoittelu 4) kysyntäsuuntautunut hinnoittelu. Hinnoittelumenetelmien etuja ja haittoja on arvioitava ja valittava mahdollisimman sopiva hinnoittelumenetelmä (Rope & Vahvaselkä 1993, 131). Kustannukset muodostavat kustannuspohjaisen hinnoittelun perustan. Omakustannushinnoittelussa (OKA) kohdistetaan tuotteeseen kaikki siitä yritykselle muodostuneet kustannukset. Siihen lisätään myös muuttuvat kustannukset ja osuus kiinteistä kustannuksista. Näin ollen tuotteen tavoitehinnaksi muodostuu omakustannusarvion ja voittolisän summa. Koska kustannussuuntainen hinnoittelu ei ota huomioon kysynnän tai kilpailutekijöiden muutoksia, muodostuu sen ongelmaksi jäykkyys. Kustannusperusteisen hinnoittelun käyttö hinnoittelumenetelmänä on melko yleistä, johtuen sen yksinkertaisesta sovellettavuudesta. (Rope & Vahvaselkä 1993, )

29 21 Katetuottohinnoittelussa hinta määritellään siten, että se kattaa muuttuvat kustannukset, asetetun katetuottotavoitteen sekä arvonlisäveron. Katetuoton tulee olla niin suuri, että kaikkien tuotteiden antamasta katteesta kertyy riittävä kate kiinteille kustannuksille ja tavoitellulle voitolle eli se sisältää kiinteät kulut ja voiton. (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 171.) Kilpailusuuntautuneessa hinnoittelussa hinnoitteluperustana toimii kilpailevien tuotteiden markkinahinta. Tärkeää on se, onko tuotteen suhteellinen hinta kilpailijoihin verrattuna kalliimpi, markkinahintainen vai halvempi. Markkinahintaisessa hinnoittelussa hintaa ei käytetä aktiivisena kilpailukeinona. Valitessaan hinnoittelupolitiikkaansa yrityksen tulisi nähdä hinnoittelu kokonaisuutena, jolloin se voi pyrkiä parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. (Rope & Vahvaselkä 1993, ) Kysyntäsuuntautuneessa hinnoittelussa hinta muodostuu tuotteen kysynnän vaihteluiden mukaan. Tässä menetelmässä kustannukset eivät vaikuta hintaan, vaan hinnoittelu määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asiakas on tuotteesta valmis maksamaan. Heikkoutena tässä menetelmässä on se, että kustannusperustetta ei huomioida ollenkaan. Tämän vuoksi olisi aina tarkkaan arvioitava erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja yhdistellä niistä yritykselle sopiva hinnoittelutapa. (Rope & Vahvaselkä 1993, 137.) Morsius- ja juhlapuvun hankintaan käytetään paljon rahaa sekä vaivaa, jotta oikea puku löytyisi. Ne ovat tuotteita, joita ostetaan hyvin harvoin ja niiden ostoa harkitaan tarkasti, koska ne merkitsevät käyttäjälleen paljon. Esimerkiksi morsiuspuvun valintaan vaikuttavat hyvin paljon henkilökohtaiset syyt. Kun oikea puku löytyy, hinta on yleensä sivuseikka. Valmiin hääpuvun hinta vaihtelee 300 eurosta 1500 euroon sen mukaan, kuinka paljon pukuun on käytetty kangasta ja erityisesti minkä laatuista kangas on. Hinta nousee, jos haluaa satsata miellyttävämpään ja laadukkaampaan kankaaseen ja malliin, jossa on paljon yksityiskohtia ja johon on ommeltu muotoa antavia tukiluita.

30 Saatavuus Saatavuus pitää sisällään ne toiminnot, joilla tuote saadaan asiakkaiden ulottuville. Asiakkaan kannalta huomio kiinnitetään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan sopivan suuruisina erinä oikealla hinnalla. Yrityksen kannalta on tärkeää, että se saavuttaa liiketoiminnalle ja markkinoinnille asetetut tavoitteet. (Rope 1995, 204.) Toimeksiantajayrityksen kannalta Lahtisen ja Isoviidan (1999) esittämä saatavuusnäkökulma on sopivin. Siinä saatavuus jaetaan kahteen osatekijään: ulkoiseen ja sisäiseen saatavuuteen. Ulkoisten saatavuuspäätösten avulla helpotetaan asiakkaan saapumista yritykseen. Ne sisältävät yrityksen asiakashankintavaiheelle merkittäviä tekijöitä, kuten liikkeen sijainnin, liikenneyhteydet, aukioloajat, paikoitustilat sekä liikekiinteistön julkisivun. Sisäiset saatavuuspäätökset liittyvät taas asiakkaiden asioinnissa viihtyvyys- ja asiakaspalvelutekijöihin, kuten yrityksen palveluympäristöön, valikoiman monipuolisuuteen, tuotteiden esillepanoon, esite- ja opastemateriaalien tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen, henkilökunnan saavutettavuuteen ja palvelualttiuteen sekä muiden asiakkaiden vaikutukseen. (Lahtinen & Isoviita 1999, ) Ulkoinen saatavuus Yrityksen kauppapaikan sijainti on keskeinen osatekijä ulkoisessa saatavuudessa. Jotta asiakkaat tulisivat asioimaan yritykseen, tulisi liikkeen sijaita hyvällä liikepaikalla sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. (Lahtinen & Isoviita 1999, 195.) Kuitenkaan morsiuspukuliikkeelle liiketilojen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta yrityksen myyntiin ja kilpailu-asemaan. Lahtisen, Isoviidan ja Hytösen (1996) mukaan erikoistuotteet ovat erityispiirteisiä kulutustuotteita, joita varten ostajajoukko on valmis tekemään erityisen ostoponnistuksen (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996, 87). Morsiuspukuliikkeessä asiointi on tarkkaan suunniteltua ja asiakkaat ovat valmiita kulkemaan pidemmänkin matkan saadakseen tarvitsemansa palvelun ja tuotteet.

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Samuli Niemonen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Haapaveden Veikon Kone Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2017 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Centriaammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Pekka Mattila MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 1 Case: Ruotsalaisen suuryrityksen y muutos MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 2 I Mistä lähdimme

Lisätiedot

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Minna Andersson, Canter Oy MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Jokaisen työntekijän koneelta löytyy välineet markkinointiviestin tuottamiseen. Toisaalta kätevää, mutta toisaalta tässä on vaarana, että yritykseltä

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot