PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Nestemäisten vaarallisten jätteiden sekä hiekka- ja rasvalietteiden käsittely ja varastointi sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Tampere Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy Tauskonkatu Tampere TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy rakentaa laitoksen nestemäisten vaarallisten jätteiden sekä hiekka- ja rasvalietteiden käsittelyyn ja varastointiin. Käsittelynä tulee olemaan lähinnä kiintoaineen erottaminen laskeuttamalla. Jätteitä tullaan vastaanottamaan vuosittainen noin tonnia, joista öljyisten vesien osuus on noin tonnia. Kerralla varastoitava jätemäärä on enintään 350 tonnia. Rasvaliete vastaanotetaan varastointiin ja kuljetetaan käsiteltäväksi hyötykäyttö- tai loppukäsittelylaitokseen. Toiminta tulee sijaitsemaan Tampereen kaupungin Ruskon kaupunginosassa korttelissa 6215 tontilla 8 (Tila ). Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 13 f mukaan jätteen ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn tulee olla ympäristölupa. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n kohdan 13 f nojalla toimivaltainen lupaviranomainen, kun kyseessä on laitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 ASIAN VIREILLETULO RMS-Ympäristöpalvelut Oy on jättänyt lupahakemuksen Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastoon RMS-Ympäristöpalvelut on fuusioitunut Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Osakeyhtiöön vuoden 2013 alusta, joten lupahakemus on siirtynyt Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n nimiin. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Koska kyseessä on uusi toiminta, sillä ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Kyseinen alue on Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa nro 8236 osoitettu teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakennusten korttelialueeksi, jonka kokonaiskerrosalasta saadaan prosenttiluvun osoittama määrä käyttää liike- ja toimistotiloina (TJ-1, lto 10 %). Alueen eteläpuoli on varattu lähivirkistysalueeksi. Hakija ottaa toiminnalleen ympäristövahinkovakuutuksen. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy on osa Delete Groupia. Delete Groupilla on tällä hetkellä ISO 9001, ISO sekä OHSAS sertifioinnit osalla toimintaa. Puuttuvien toimintojen osalta ko. sertifioinnit haetaan viimeistään 2013 loppuun mennessä. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tampereella Ruskon kaupunginosassa osoitteessa Tauskonkatu 28 sijaitsevan suunnitellun toimintakiinteistön omistaa Toivonen Yhtiöt Oy. Kiinteistöllä toimivat lisäksi Kaupankylmät Oy ja Turva- ja Aurinkosuojalaitteet Tampereen Kaihdin Tuote Oy. Tontille on rakennettu Toivonen Yhtiöiden jätteiden vastaanotto- ja esikäsittelyhalli, jonka pinta-ala on 4000 m 2. Tontilla on myös toimistorakennus sekä ajoneuvovaaka, jotka ovat vuokralaisten yhteiskäytössä. Hallia ympäröivät ulkoalueet on asfaltoitu. Toivonen Yhtiöt Oy vuokraa Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:lle noin 300 m 2 hallitilaa, johon Delete Kierrätysja Purkupalvelut Oy rakentaa oman laitoksensa. Kiinteistön itäpuolella on Toivonen Yhtiöt Oy:n jätteenkäsittelylaitos. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle tai pohjavesialueen läheisyyteen. Toiminnan lähellä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 600 metrin etäisyydellä pohjoisessa ja idässä. Toimintakiinteistön koillispuolella noin 200 metrin etäisyydellä virtaa Houkanoja.

3 3 HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Toiminta Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy perustaa nestemäisten vaarallisten jätteiden vastaanottolaitoksen. Jätteet kerätään pääosin Pirkanmaalta lähinnä Delete-konsernin omalla kalustolla, mutta myös asiakkaiden tuomia jäte-eriä otetaan vastaan. Jätteet ovat peräisin lähinnä yrityksiltä sekä julkiselta sektorilta. Jätteiden vuosittainen vastaanottomäärä tulee olemaan noin tonnia, joista öljyisten vesien yms. osuus on noin tonnia. Kerralla varastoitava jätemäärä on enintään 350 tonnia. Laitokseen on tarkoitus vastaanottaa pääasiassa öljyisiä vesiä. Saapuvat kuormat punnitaan käyttäen Toivonen Yhtiöt Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen alueella sijaitsevaa ajoneuvovakaa. Öljypitoisten vesien (öljyemulsiot, öljynerotuskaivojen vedet jne, öljypitoisuus < 5 %) vastaanotto tapahtuu tätä varten rakennettuun vastaanottoaltaaseen, jossa kiintoaine laskeutetaan altaan pohjalle. Öljypitoinen vesi pumpataan vastaanottoaltaasta varastosäiliöihin. Käsittelyprosessiin soveltumattomat liuotin- ja raskasmetallipitoiset pesujätteet vastaanotetaan erillisiin säiliöihin, joista ne toimitetaan luvanvaraisiin käsittelylaitoksiin käsiteltäväksi. Suunniteltuun toimintaan kuuluu myös sadevesikaivojen, hiekanerottimien ja vastaavien tyhjennyksistä syntyvien hiekkojen sekä rasvaerotinlietteiden vastaanotto. Hiekkaliete vastaanotetaan omaan betonibunkkeriin, jossa vesi ja kiinteä aines laskeutetaan painovoimaisesti erikseen. Hiekkalietteen kokonaisvastaanottomääräksi suunnitellaan tonnia vuodessa. Kerralla varastoitava jätemäärä on enintään 50 tonnia. Rasvaliete vastaanotetaan erilliseen säiliöön, josta se kuljetetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen hyötykäyttö-/loppukäsittelylaitokseen suurempina kertaerinä. Rasvalietteen kokonaisvastaanottomääräksi suunnitellaan 1000 tonnia vuodessa. Kerralla varastoitava jätemäärä on enintään 50 tonnia. Laitos toimii maanantaista perjantaihin klo ja siinä tulee työskentelemään kaksi henkeä jätteiden vastaanottotehtävissä. Hakemuksen liitteissä on esitetty periaatekuva bunkkereista, säiliöistä ja niiden rakenteista. Niiden tarkka mitoitus varmistuu rakentamisvaiheessa, mutta ne rakennetaan samalla periaatteella kuin Espoon Juvanmalmin toimipisteessä, jolle on myönnetty ympäristölupa Jätteiden vastaanotto- ja varastointimäärät Taulukosta 1. käy ilmi tiedot laitokselle vuoden aikana saapuvista ja lähtevistä jätteistä, kerralla varastoitavien jätteiden määrä sekä jätteiden hyödynnys- ja käsittelykoodit (R- ja D-koodit).

4 4 Taulukko 1. Tiedot laitokselle saapuvista ja lähtevistä jätteistä. SAAPUVAT Jätelaji Luokitus Vastaanotettava määrä (t/a) Kerralla varastoitava määrä (t) R- koodi D- koodi Lisätiedot öljyemulsiot * D9 Ultrasuodatus öljynerottimien jäte * D9 Ultrasuodatus * * * * * öljysäiliöiden puhdistusjäte * D9 Ultrasuodatus raskas polttoöljy * R13 Välivarastointi raskasmetallipitoiset vedet * D15 Välivarastointi käytetty voiteluöljy * R13 Välivarastointi * * * * liuottimet ja liuotinpitoiset vedet * D15 Välivarastointi hapot * 50 5 D15 Välivarastointi emäkset * 50 5 D15 Välivarastointi rasvaerotinliete D15 Välivarastointi hiekkaliete D9 Veden ja hiekkalietteen erotus yhteensä LÄHTEVÄT Jätelaji Luokitus Lähtevä määrä (t/a) Kerralla varastoitava määrä (t) R- koodi D- koodi ultrasuodatuksessa syntyvä jäte * * * * * * raskas polttoöljy * R13 raskasmetallipitoiset vedet * D15 käytetty voiteluöljy * R * * * * liuottimet ja liuotinpitoiset vedet * D15 hapot * 50 5 D15 emäkset * 50 5 D15 rasvaerotinliete D15 hiekanerottimien ja öljyerottimien kiinteä jäte * D15 Lisätiedot

5 5 Vastaanotettavat jätteet punnitaan viereisellä kiinteistöllä ajoneuvovaa alla. Suunniteltu laitos tulee toimimaan suljetuissa sisätiloissa. Laitoksen lattia ja sisätilat rakennetaan siten, että laitokselta ei pääse valumaan nesteitä ulkopuolelle. Laitoksen sisälle tulee nestemäisille vaarallisille jätteille varastointitilaa noin 200 m 3. Säiliöt varustetaan nestetiiviillä suoja-altailla. Kaikki säiliöt varustetaan automaattisilla pinnankorkeusmittareilla sekä ylitäytönestimillä. Tilassa on öljynerotinkaivo, joka on mahdollista sulkea. Jätenesteiden vastaanottoaltaiden alle asennettaan HDPE-kalvo (1 mm), jonka päällä on salaojaputkisto, joka yhdistetään tarkkailukaivoon. Tarkkailukaivoja seurataan silmämääräisesti 4 kertaa vuodessa (kuiva tila normaalitilanteessa). Muiden näkyvien rakenteiden kuntoa tarkkaillaan silmämääräisesti. Ultrasuodatuslaitoksella käsiteltävät öljyiset jätenesteet varastoidaan varastoja tuotantosäiliöissä. Tyhjät ja puhdistetut 1000L IBC-kontit varastoidaan ulkona katetussa tilassa. Öljypitoisten vesien (öljyemulsiot ja öljynerotuskaivojen vedet, öljypitoisuus noin 2 5 %) vastaanotto tapahtuu tätä varten rakennettuun vastaanottobunkkeriin, jossa kiintoaine laskeutetaan altaan pohjalle. Vastaanottoallas on pinnoitettu kemikaaleja kestäväksi ja nestetiiviiksi. Vastaanotettavien jätteiden analysointi tehdään osin silmämääräisesti sekä käyttämällä erilaisia pikatestejä mm. ph:n, raskasmetallien ja nitraattien toteamiseksi. Öljypitoinen vesi pumpataan vastaanottoaltaasta varastosäiliöihin. Säiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen siten, että suoja-allas on tilavuudeltaan vähintään suurimman yksittäisen säiliön tilavuuden kokoinen. Suoja-allas on nestetiivis ja pinnoitettu nestettä läpäisemättömäksi. Muut kuin öljyiset nestemäiset jätteet pumpataan suoraan omiin varastosäiliöihinsä. Suunniteltuun toimintaan kuuluu myös sadevesikaivojen, hiekanerottimien ja vastaavien tyhjennyksistä syntyvien hiekkojen sekä rasvaerotinlietteen vastaanotto. Hiekkaliete vastaanotetaan omaan vastaanottobunkkeriin, jossa vesi ja kiinteä aines laskeutetaan painovoimaisesti erikseen. Vesifaasi ohjataan jatkokäsittelyyn tai ohjataan viemäriin lupaehtojen puitteissa. Hiekkaliete poistetaan altaasta ja ohjataan haitta-ainepitoisuuksien mukaiseen jatkokäyttöön tai käsittelyyn. Puhdas hiekka käytetään betonimurskeen seassa maanrakentamiseen jätehierarkian mukaisesti. Rasvaliete vastaanotetaan erilliseen säiliöön, josta se kuljetetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen hyötykäyttö-/loppukäsittelylaitokseen suurempina kertaerinä. Öljyisten vesien käsittelylaitteisto (ultrasuodatus) Öljyiset vedet puhdistetaan siten, että vesi voidaan johtaa jätevesiviemäriin. Puhdistuslaitteisto sijoitetaan vastaanottoaltaan viereen. Öljypitoisen veden puhdistus aloitetaan pumppaamalla vettä puhdistuslaitteistossa oleville paperisuodattimille. Vesi kulkee paperisuodatinkerroksen läpi, jolloin vedessä olevat

6 6 partikkelit pidättyvät suodatinkerrokseen. Partikkeleiden kertyessä suodattimeen puhdistettavan veden virtaus vähenee ja suodattimen yläpinnan taso nousee. Laitteisto vaihtaa automaattisesti uuden paperisuodatinkerroksen, kun suodattimiin on kertynyt tarpeeksi partikkeleita. Suodattimet toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Tämän jälkeen vesi syötetään pumpulla ultrasuodattimelle, jonka keraamiset suodatinpatruunat erottavat öljyn vedestä. Suodatinpatruunoissa on nm reikiä. Öljy kertyy suodatuksen yhteydessä prosessisäiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa. Tämän jälkeen puhdistusprosessi voidaan aloittaa uudelleen. Suodatin pestään tarvittaessa. Öljy pumpataan varastosäiliöön, jonka koko on noin 30 m 3. Pinnoitettu suojaallas on vähintään säiliön tilavuuden kokoinen. Öljyjäte toimitetaan hyödynnettäväksi tukipolttoaineena teollisuudelle tai ongelmajätelaitoksille. Vesi pumpataan hiekkasuodattimien ja ioninvaihtimien sekä aktiivihiilisuodatuksen kautta tarkastussäiliöön ja edelleen jätevesiviemäriin. Tämä käsittely poistaa vedessä mahdollisesti olevat muut haitta-aineet, kuten raskasmetallit ja liuotinjäämät. Jätevesiviemärissä on öljynerotin. Jätevesiviemäri on mahdollista sulkea ja se on varustettu näytteenottokaivolla. Käsittelylaitteisto prosessiputkistoineen on pinta-asennettu, joten sen käytönaikainen tarkkailu on jatkuvaa. Vastaanottoaltaat tyhjennetään ja puhdistetaan vähintään kerran vuodessa rakenteen ja allaspinnoitteen kunnon tarkastamiseksi. Laitosalue ja hulevesien käsittely Alueella on ennestään jätteenkäsittelyhalli, jonka koko on m 2. Alueen eteläreunalle aiotaan rakentaa kaksi uutta jätteenkäsittelyhallia, joiden pintaalaksi tulee yhteensä m 2. Lisäksi rakennetaan hulevesienkäsittelyjärjestelmät. Uudet rakennukset ja hulevesijärjestelmä rakennetaan tontille vaiheittain. Tontilla on ennestään hulevesien käsittelyjärjestelmä nykyisen hallin eteläpuolella. Nykyiseen järjestelmään kerätään hulevedet hallista ja välittömästi hallin länsipuoleiselta piha-alueelta. Nykyinen järjestelmä koostuu ohivirtauskaivosta, hiekanerotuskaivosta, öljynerotuskaivosta ja näytteenottokaivosta. Ohivirtauskaivosta lähtee lisäksi ohivirtausreitti, ns. bypass, jossa on vain näytteenottokaivo. Molempien reittien jälkeen vedet puretaan avo-ojaan tontin reunalle. Pohjoisen osan hulevedet johdetaan nykyisellään umpisäiliöön. Nykyinen järjestelmä aiotaan pitää käytössä, ja lisäksi rakennetaan uudet viivästysallas- ja puhdistusjärjestelmät erikseen tontin puhtaalle pohjoisosalle sekä likaantuneelle eteläosalle. Puhtaan osan hulevesijärjestelmässä sadevesikaivojen vedet johdetaan kahdessa kohtaa tontin koilliskulman tuntumassa viivästyssäiliön ja öljynerottimen kautta avo-ojaan. Likaiselle alueelle rakennetaan uusia sadevesikaivoja, joiden vedet ohjataan viivästysaltaan kautta biologiseen puhdistamoon. Viivästysaltaan täytyy olla tehokkaalta tilavuudeltaan vähintään 185 m 3, ja se käsittelee laskennallisesti m 2 suuruisen valuma alueen. Valuma-alueen mitoitusalan laskennassa on käytetty puolta alueen pinta-alasta

7 7 olemassa olevien varastokasojen vuoksi. Viivästysaltaan mitoitukseen lisätään 100 m 3 johtuen biologisen puhdistamon mitoituksesta sateettomaan aikaan. Puhdistamoon rakennetaan kantoainebioreaktori 2-vaiheiselle jälkiselkeytykselle, jonka teho on m 3 vuorokaudessa. Puhdistamon jälkeen vedet ohjataan nykyiseen hulevesijärjestelmään, josta ne kulkevat avo-ojaan imeytykseen, kuten edellä on kuvattu. Pakkaskaudella viivästysallas tyhjennetään imuautolla. Hulevesijärjestelmä rakennetaan erillisen yksityiskohtaisemman suunnitelman mukaan. Kattovedet johdetaan omana järjestelmänään avo-ojaan erillisen suunnitelman mukaan. Alueen puhtaan ja likaantuneen osan valumavedet pidetään omilla puolillaan valuma-alueiden muotoilulla, joka on esitettynä pintatasaussuunnitelmassa (GEO ). Valuma-alueen muotoilua tehostetaan tarvittaessa asfaltoimalla. Vedenhankinta ja viemäröinti Toimintakiinteistö on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Laitoksen kokonaisvirtaama viemäriin on enimmillään 1 m 3 tunnissa ja kokonaisviemäröintimäärä on 4000 m 3 vuodessa. Viemäröitävää vesimäärää mitataan prosessilaitteistolla sekä laitokselta lähtevästä ainoasta linjasta jatkuvatoimisella virtausmittarilla. Hakemus teollisuusjätesopimuksesta jätetään Tampereen Vedelle. Ramboll Oy:n on tehnyt ehdotelman tarkkailusuunnitelmaksi viemäröitävien vesien tarkkailuun. Vastaanottoterminaalin sisälle rakennetaan uusi viemäröintijärjestelmä. Terminaalin sisälle tulee kaksi lattiakaivoa, jotka liitetään ulkopuolelle sijoitettavaan öljynerotuskaivoon. Hallin sisäpuolelle asennetaan sulkuventtiili, lisäksi öljynerotinkaivon jälkeen asennetaan myös sulkuventtiili. Kiinteistön sisäpuoliset vedet johdetaan öljynerottimen kautta kaupungin viemäriin ja piha-alueen valumavedet toistaiseksi maastoon, kunnes alueen kunnallistekniikka valmistuu. Tämän jälkeen hulevedet ohjataan sadevesiviemäriin. Öljynerottimessa on hälytin, joka hälyttää paikallisesti. Rakennettava ultrasuodatusjärjestelmä tullaan liittämään kaukovalvontaan, jolloin myös öljynerottimen hälytykset yhdistetään kaukovalvonnan kautta haluttuihin gsm-liittymiin ja/tai sähköpostiosoitteisiin. Viemäriliittymässä sekä piha-alueen sadevesijärjestelmässä on sulkuventtiilit, joilla mahdollisessa häiriötilanteessa saadaan suljettua koko viemäri- ja sadevesijärjestelmä. Alueella ei pestä kuljetuskalustoa, mutta keräily- ja varastoastioita voidaan pestä vähäisissä määrin. Pestävät keräysvälineet ovat öljyisten jätteiden likaamia. Keräysvälineiden pesu tehdään öljyisten jätteiden vastaanottoaltaan päällä olevalla ritilätasolla. Tilassa on öljynerotinkaivo, joka on mahdollista sulkea.

8 8 Energian käyttö ja energiatehokkuus Laitos lämmitetään sähköllä. Polttoaineet Liikenne Laitoksella ei tulla varastoimaan polttoaineita. Viereiselle kiinteistölle tulee noin 100 autoa päivässä. Lisäksi lähteväksi liikenteeksi on arvioitu maksimissaan 30 ajoneuvoyhdistelmää. Suunnitellun toiminnan vaikutus on noin 10 kuorma-autoa päivässä eli muutos tulee olemaan vähäinen. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Käytettävät koneet ja laitteet ovat CE-hyväksyttyjä. Vastaanotto- ja käsittelylaitoksella säilytetään jätteitä vain varastointiin tarkoitetuissa säiliöissä ja astioissa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin ja viemäriin Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny päästöjä vesiin tai viemäriin. Öljyisten vesien vastaanottoallas pinnoitetaan öljyä ja kemikaaleja kestäväksi. Lisäksi altaan alle asennetaan salaojaputkisto, jossa on tarkistuskaivo. Altaan pinnoituksen kuntoa tarkkaillaan silmämääräisesti aina altaan ollessa tyhjä. Nestemäisten jätteiden varastosäiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin. Liikennealueet on asfaltoitu. Piha-alueen valumavesiin uudella toiminnalla ei ole vaikutusta tai muutosta. Kaikki kuormat puretaan ja lastataan sisätiloissa. Ajoneuvot ajetaan halliin sisälle toimenpiteitä varten. Piha-alueen valumavesiä esitetään tämän vuoksi tarkkailtavan olemassa olevan Toivonen Yhtiöiden ympäristöluvan lupaehtojen ja tarkkailuohjelman mukaisesti. Viereiselle jäteterminaalin kiinteistölle on tehty suunnitelma valumavesien johtamisesta. Asfaltoinnin, öljynerotuskaivon sekä varastosäiliöiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja havaitut viat korjataan välittömästi. Päästöt ilmaan Suunniteltu toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan. Laitoksella käsitellään vain nestemäisiä ja pastamaisia jätteitä, jotka eivät pölyä. Ainoa ilmaan joutuva päästö on liuotinpitoisten nesteiden purkamisesta ja pumppaamisesta aiheutuva satunnainen ja vähäinen liuottimen haju laitoksella.

9 9 Laitoksen aiheuttama lisäliikennemäärä on enintään noin 10 raskasta ajoneuvoa päivässä, joka on vähäinen lisäys kiinteistön muuhun toimintaan verrattuna. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta muuta kuin liikenteen melua. Koneiden melutaso on alhainen. Päästöt maaperään tai pohjaveteen Hallin lattian kaadot toimivat varmuustekijänä estämässä mahdollisesti kuormanpurun yhteydessä sattuvat letku-/venttiilirikon haitallisen vaikutukset siten, että mahdollisesti hallitsemattomasti purkautuva neste valuu vastaanottoaltaaseen, eikä pääse leviämään piha-alueelle. Varastosäiliöt sijoitetaan riittäviin valuma-altaisiin. Toiminnassa syntyvät jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Jätettä toiminnasta syntyy hyvin vähän. Jäte on siivous- tai vastaavaa jätettä, joka toimitetaan kiinteistön jätehuollon kautta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminta normaalitilanteessa ei aiheuta erityisiä päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Naapurikiinteistöllä toimii nykyisin jätteiden vastaanotto- ja esikäsittelyterminaali. Uusi laitos ei aiheuta merkittäviä lisävaikutuksia kiinteistön ympäristön viihtyvyyteen tai lähialueen ihmisten terveyteen. Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Naapurikiinteistöllä toimii jo nykyisin jätteiden vastaanotto- ja esikäsittelyterminaali. Uusi laitos ei aiheuta merkittäviä lisävaikutuksia kiinteistön ympäristön luonnonsuojeluarvoille tai rakennetulle ympäristölle. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Laitoksen toiminnasta ei ole vaikutusta vesistöihin tai vesistöjen käyttöön. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Suunniteltu toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan. Laitoksella käsitellään vain nestemäisiä ja pastamaisia jätteitä, jotka eivät pölyä. Ainoa ilmaan joutuva päästö on liuotinpitoisten nesteiden purkamisesta ja pumpaamisesta

10 10 aiheutuva satunnainen ja vähäinen liuottimen haju laitoksella. Laitoksen aiheuttama lisäliikennemäärä on maksimissaan 10 raskasta ajoneuvoa päivässä, joka on vähäinen lisäys kiinteistön muuhun toimintaan verrattuna. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Suunnitellulla toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen. Melun ja tärinän vaikutukset Käsittelylaitos ei aiheuta toimiessaan merkittävää melua tai tärinää. Lisäksi laitos toimii suljetussa tilassa, joka estää vähäisen melun leviämisen. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan jätteen määristä, toimittajista ja jätteen syntypaikoista. Jokaisesta vastaanotettavasta jäte-erästä edellytetään vaarallisen jätteen siirtoasiakirjaa tai muuta kuljetusdokumentaatiota. Tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan autovaa'alla. Tiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaisille. Öljyisen veden laatua seurataan prosessin alkupäässä kemiallisin pikatestein sekä aistinvaraisesti. Alueen asfaltoinnin kuntoa tarkkaillaan päivittäin, säiliöiden ja vastaanottoaltaan pinnoitteiden kunto tarkastetaan aina niiden ollessa tyhjiä. Säiliöiden ylitäytönestimet koeistetaan kuukausittain. Ehdotus vesienkäsittelylaitoksen tarkkailuohjelmaksi Jätevedenpuhdistamoon johdettavan jäteveden laatua ehdotetaan tarkkailtavaksi seuraavan ohjelman mukaisesti. Kokoomanäytteistä tutkitaan neljä kertaa vuodessa perusparametrit, raskasmetallit, rasvat, öljyhiilivedyt ja haihtuvat hiilivedyt sekä fenoliset yhdisteet. Kerran vuodessa ehdotetaan tutkittavan torjunta-aineet sekä kuudenarvoinen kromi. Nonyyli- ja oktyylifenoleiden ja niiden etoksylaattien tutkimus tehdään kerran laitoksen toiminnan vakiinnuttua. Neljä kertaa vuodessa työvuoron aikaisesta kokoomasta tutkitaan: Metallit* ph Arseeni (As) mg/l Sähkönjohtavuus ms/m Elohopea (Hg) mg/l Kiintoaine mg/l Hopea (Ag) mg/l BOD 7 mg/l Kadmium (Cd) mg/l COD Cr mg/l Kromi (Cr) mg/l Kloridi (Cl) mg/l Kupari (Cu) mg/l Sulfidi mg/l Lyijy (Pb) mg/l Typpi (N) mg/l Nikkeli mg/l Kokonaisammoniumtyppi mg/l Sinkki (Zn) mg/l Fosfori (P) mg/l Tina (Sn) mg/l

11 11 Kokonais- Syanidi (CN) Öljyt+rasvat vedestä gravimetrisesti Öljyhiilivetyjakeet (C10 C40) Keskitisleet (C10 C21) Raskaat öljyjakeet (C21 C40) Haihtuvat hiilivedyt (VOC) Fenoliset yhdisteet mg/l mg/l mg/l µg/l, mg/l µg/l, mg/l Kerran vuodessa, keväisin tutkitaan: Pestisidit/monijäämä GC+LC Kromi VI (SepPak) µg/l mg/l Kertaluontoisesti toiminnan vakiinnuttua tutkitaan: Nonyyli- ja oktyylifenolit sekä etoksylaatit Näytteet otetaan työvuoron mittaisina kokoomina ulkopuolisen näytteenottajan toimesta. Näytteenottajalla tulee olla ympäristönäytteenottajan sertifiointi ja kokemusta jätevesinäytteenotosta. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa ja tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle ja vesilaitokselle välittömästi niiden valmistuttua. Raportointi Vastaanotetut jätemäärät raportoidaan vuosittain valvovalle viranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Laitokselle on suoritettu alustava riskien arviointi, joka on ympäristölupahakemuksen liitteenä. Pelastussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin ennaltaehkäisevä toiminta sekä toiminta poikkeustilanteissa, laaditaan ennen laitoksen käyttöönottoa. Lisäksi selvitetään automaattisen paloilmaisinlaitteiston tarvetta laitokselle. Toiminnasta tehdyn riskien arvioinnin mukaan jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksen alueella todennäköisimpiä onnettomuusriskejä ovat tulipalot, nestemäisten vaarallisten jätteiden vuodot, inhimilliset erehdykset ja työvirheet. Onnettomuuden seurauksena on mahdollista, että piha-alueen sadevesijärjestelmän kautta valuu haitta-aineita sadeveden mukana lähimaastoon. Suurimman riskin muodostaa kierrätysterminaalin laajamittainen tulipalo, jonka seurauksena sammutusvedet valuisivat hallitsemattomasti ympäristöön. 1. Laajamittainen tulipalo voi rikkoa vaarallisten jätteiden varastosäiliöitä sekä rakenteita ja näin aiheuttaa nestemäisten jätteiden leviämisen ympäris-

12 12 töön. Vaarallisten jätteiden leviäminen ympäristöön on mahdollista myös tulipalon sammutusvesien mukana. 2. Pumpattaessa nestemäisiä jätteitä varastosäiliöön ovat riskeinä kohdesäiliön ylitäyttö, letkun irtoaminen liittimestä, letkurikko tai jokin inhimillinen virhe. Piha-alueella liikkuu jonkin verran raskasta liikennettä, jonka takia tulee kiinnittää huomiota liikennejärjestelyihin ja piha-alueen käyttöön. 3. Tontti on aidattu. Kaikki jätteiden varastointi tapahtuu erikseen lukittavissa sisätiloissa. Erillistä murtosuojausjärjestelmää kiinteistössä ei ole. Ilkivaltaja rikostapauksien aiheuttama riski on kuitenkin vähäinen. 4. Loma-aikana tai muun pidemmän tauon aikana mahdollisesti sattuva nestevuoto voi aiheuttaa tilanteen, jossa kemikaalia pääsee vuotamaan astiasta ilman, että kukaan huomaa asiaa. Varastosäiliöt on sijoitettava riittävän kokoisiin valuma-altaisiin. Poikkeustilanteita ajatellen käsittelylaitoksen sisätila muodostaa suljetun altaan. Vastaanottoaltaat sekä allastettu sisätila muodostavat keräilyaltaan sammutusvesille. Sammutusvesiä voidaan imeä tarvittaessa talteen viemärijärjestelmän erotinkaivojen kautta. Viemäriputkeen asennetaan ensimmäinen sulkuventtiili laitoksen sisään, jolla voidaan suorittaa hätäsulku, mikäli poikkeamatilanteita havaitaan. Lisäksi viemärilinja on suljettavissa hätäsulkuventtiilillä ennen tontin rajaa öljyerottimen jälkeen. Näin saadaan tarvittaessa hyödynnettyä öljynerotinten tilavuus poikkeustilanteissa, mikäli esimerkiksi sammutusvesiä tarvitsee kerätä ja imeä erotinten kautta talteen leviämisen estämiseksi. Epäpuhtauksien imeytyminen maaperään lattian tai asfaltin läpi ehkäistään seuraavin toimenpitein: Öljyisten vesien vastaanottoallas on pinnoitettava kemikaalirasituksen kestävällä pinnoitteella. Bunkkerin alapuoli salaojitetaan sekä varustetaan tarkkailukaivolla, josta voidaan todeta mahdolliset vuodot vastaanottoaltaassa. Lisäksi altaan ja maaperän väliin asennetaan nestettä läpäisemätön kalvo. Mikäli pinnoitettu vastaanottoallas jostain syystä vuotaisi, ei ole vaaraa että epäpuhtauksia leviäisi maaperään. Terminaalin piha-alue on asfaltoitu. Vastaanottoterminaalin betonilattia pinnoitetaan nesteiden imeytymisen ehkäisemiseksi öljyä kestävällä pinnoitteella. Jätteiden vastaanoton ja varastoinnin aiheuttamien riskien minimointi Kaikki varastosäiliöt varustetaan ylitäytön estimillä sekä suoja-altailla Suoja-altaat mitoitetaan siten, että ne vastaavat suurimman säiliön koko tilavuutta Nestemäisiä jätteitä ei varastoida ulkotiloissa Jätettä käsiteltäessä huolehditaan siitä, että saatavilla on tarpeellinen määrä imeytysainetta mahdollisen astian rikkoutumisen varalta

13 13 Autojen tyhjennykset, jätteiden siirrot ja muut pumppaukset suoritetaan valvotusti siten, että mahdolliset virhetoiminnot havaitaan välittömästi Mikäli merkittäviä määriä nestemäisiä vaarallisia jätteitä valuu pihaalueelle, sadevesikaivot suljetaan tiivistematolla ja valumakohtiin tehdään keräyskaukalot. Pienemmät roiskeet puhdistetaan imeytysmatolla ja vältetään jätteen joutumista viemäristöön. Vaarallisten jätteiden vuototilanteet pyritään estämään ylitäytönestimillä sekä riittävillä suoja-altailla. Öljynerottimen hälyttimen yhdistäminen kaukovalvontaan toteutetaan samalla, kun ultrasuodatuslaitteistolle tehdään vastaava yhdistäminen. Viemäriventtiilit voidaan myös sulkea pidempien seisokkien ajaksi. Pelastussuunnitelma Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma, jossa kuvataan mm. toiminnan vaaratilanteet ja niiden ehkäisy, toiminta onnettomuus- ja poikkeustilanteissa, laitoksen suojeluorganisaatio ja henkilökunnan koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain ja paloviranomainen tarkastaa suunnitelman ja koulutussuunnitelman toteutumisen palotarkastuksen yhteydessä. Lisäksi koko kiinteistön pihan käytöstä ja kulkureiteistä tehdään erillinen suunnitelma. Tupakointipaikat on osoitettava ja varustettava palamattomalla tuhka-astialla. Palovaaralliset tilat on varustettava tupakointikieltomerkinnällä. Alkusammutuskalustoa tulee olla riittävästi, ja sen sijoittelusta ja laadusta tulee sopia pelastusviranomaisen kanssa. Toimet onnettomuustilanteessa Pelastussuunnitelmassa kuvataan toiminta poikkeustilanteissa. Mikäli onnettomuuden seurauksena on syytä epäillä, että sadevesiviemäriin tai ympäristöön on päässyt vaarallisia jätteitä, tulee mahdollinen saastuminen ja leviäminen rajata välittömästi, ottaa analyysinäytteet valumavesistä ja ryhtyä tarvittaviin puhdistustoimenpiteisiin. Rajaamis- ja puhdistustoimia ovat mm. kaivojen peittäminen, viemärien sulkuventtiilien sulkeminen, jätteen pilaaman valumaveden/maa-aineksen poisto. Näytteidenotossa ja analysoinnissa tulee käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Mahdolliset näytteidenottopaikat sekä tarkemmat ehdot määräytyvät ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Onnettomuustilanteesta tulee ilmoittaa välittömästi valvovalle viranomaiselle, Tampereen kaupungin ympäristötoimistoon sekä vesilaitokselle. Sammutusvesien pääsy ympäristöön voidaan ainakin osittain estää sulkemalla kiinteistön ja piha-alueen sulkuventtiilein varustetut viemärit. Tulipalon laajuudesta riippuen sammutusvesien pumppaaminen pois viemäristä voi olla myös mahdollista sammutustöiden aikana, jolloin viemäreiden täyttyminen ja ylivuodot voidaan estää. Pumppaamisessa voidaan käyttää yrityksen omaa kalustoa. Lisäksi asfaltoidun pihan kaadot ovat sadevesikaivoille, joten myös piha muodostaa osin valuma-altaan. VAKUUS Hakija on esittänyt, että toiminnalle asetetaan euron vakuus. Hakijan mukaan ko. summa kattaa jätteiden maksimivarastointimäärän, 350 tonnia, loppukäsittelyyn.

14 14 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on kuulutettu Tampereen kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Aamulehdessä. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Tampereen kaupungissa. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Hakemusasiakirjoissa ei ole esitetty asianmukaista asemapiirrosta, josta selviää eri toimintojen sijainti sisä- ja ulkotiloissa, muun muassa rakennettavan viemärijärjestelmän sijainti ym. Ympäristölupahakemuksessa ei ole tuotu esille, kuinka hiekkalietteen vesifaasi tutkitaan sekä hiekkalietteen (kiintoaineksen) puhtaus ja miten ne tarvittaessa käsitellään jatkohyödyntämistä varten. Hakemusasiakirjoissa ei ole myöskään esitetty vesienkäsittelylaitoksen tarkkailuohjelmaa haettavan laitoksen osalta. ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemusasiakirjoissa esitetty toiminta aiheuttaa hajuhaittoja, joita ei ole riittävästi käsitelty hakemusasiakirjoissa. Laitoksella käsitellään kemikaaleja, mutta hakemusasiakirjoista ei ilmene, kuinka ja mitä kemikaaleja laitoksella käsitellään. Hakemusasiakirjoja tulee täydentää näiltä osin. Tampereen kaupungin Ympäristö- ja rakennusjaosto: Hakemuksessa havaittiin seuraavia puutteita: - hakija ei ole toimittanut lupahakemuksen liitteenä asemapiirrosta, josta käy ilmi hallin sisä- ja ulkopuolinen viemärijärjestelmä lattia- ja öljynerotuskaivoineen ja sulkuventtiileineen - hakemuksesta puuttuu selostus, miten piha-alueen valumavedet on tarkoitus johtaa - hakemuksesta puuttuu rakennepiirros ulkona sijaitsevasta vastaanottobunkkerista ja tarkka asemapiirros, josta selviää bunkkerin sijainti ja katetun tyhjille ja puhdistetuille IBC-konteille tarkoitettu varastointitilan sijainti - hakemuksesta ei selviä, onko muuta kuin IBC-konttien varastointia tarkoitus tehdä ulkona - hakemuksessa ei ole riittävän tarkasti selvitetty millaisissa säiliöissä tai pakkauksissa eri jätejakeet tuodaan, varastoidaan ja toimitetaan pois - hakemuksessa ei ole riittävän tarkasti selvitetty hallin lattiarakenteen tiiviyttä ja kestävyyttä ottaen huomioon tuleva vaarallisten jätteiden käsittely

15 15 - hakemuksessa ei ole selostettu, kuinka nestemäisten vaarallisten jätteiden purkaminen kuljetusvälineistä säiliöihin tai altaisiin tapahtuu Selostukset hakemuksen eri osissa ja liitteissä jättävät tulkinnanvaraa: - hallin vastaanottobunkkerin ja vastaanottoaltaan merkitys ja mahdollinen ero jää epäselväksi. Lisäksi hakemuksessa puhutaan vastaanottoaltaasta, mutta hallia koskevassa piirroksessa samanlaisia altaita on esitetty kaksi. - hallia koskevassa piirustuksessa ei ole esitetty eri jätejakeiden varastointia riittävän tarkasti, esimerkiksi öljyn 30 kuution varastosäiliötä ei ole esitetty piirustuksessa - hakemuksessa ei ole kuvattu, miten tutkitaan lähetetäänkö hiekkalietteen vesifaasi jatkokäsittelyyn vai viemäriin. Varminta olisi, että selkeytetty vesi käsitellään aina jäteveden puhdistuslaitteistolla ennen viemäriin johtamista - hakemuksessa ei ole selvitetty, pestäänkö muiden kuin öljypitoisia kuljetusastioita ja jos näin tehdään, miten ja missä pesu tapahtuu, mihin pesuvedet ohjautuvat, miten ne käsitellään ja missä puhtaat kuljetussäiliöt varastoidaan - hakemuksessa ei ole selvitetty öljyisten vesien laskeutusaltaan kiintoainesten käsittelyä - hakemuksessa ei ole Tampereen laitosta koskevaa esitystä vesienlaadun seuraamisohjelmaksi koskien jäte- ja sadevesiviemäriin johdettavia vesiä - hakemuksesta puuttuu selvitys hallin ilmanvaihdosta ja hajuhaittojen ehkäisystä - hakija ei ole toimittanut hakemuksensa liitteenä perustetta eikä vakuutta YSL 101 mukaisen aloitusluvan myöntämiselle - hakemuksessa ei ole selvitetty kemikaalien käyttöä, vaikka liitteenä olevassa virtauskaaviossa on esitetty HCl- ja NaOH-säiliöt Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että laitoksen toiminta soveltuu esitettyyn paikkaan, kun ensin varmistetaan, että pohjavesi, maaperä, ilman laatu ja pintavedet eivät pilaannu toiminnan seurauksena. Hakijalta tulee edellyttää hakemuksen täydentämistä siten, että aluehallintovirasto voi arvioida, ovatko suunnitellut suojarakenteet ja toimintatavat riittäviä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hakemusta esitetään täydennettäväksi korjaamalla tässä lausunnossa esitetyt puutteet. Lisäksi ympäristöluvassa on syytä määrätä, että - vastaanottoterminaalin toiminta-ajan tulee olla yhdenmukainen viereisen Toivonen Yhtiöt Oy:n ympäristölupalaitoksen jätteen vastaanotto- ja käsittelyaikojen kanssa (arkisin maanantaista perjantaihin klo ). - vastaanotettavat kuormat on tarkistettava huolellisesti ja palautettava kuormat, jotka sisältävät lupaan kuulumattomia jätteitä - ennen laitoksen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on tehtävä teollisuusjätevesisopimus Tampereen Veden kanssa ja noudatettava sopimuksessa olevia raja-arvoja. - säiliöiden ja altaiden tarkastus puhdistettuna tulee tehdä säännöllisesti - maastoon tai sadevesiviemäriin johdettavan veden laatua on tarkkailtava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa otettavin näyttein

16 16 - häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön ja Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön kehittäminen: Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on työpaikka-aluetta (TP). Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelumääräys: alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Alue kuuluu maakuntakaavassa Tampereen seudun kehä-ii kehittämiskäytävään (kk1). Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) alue on tuotantovaltaisen yritystoiminnan aluetta (T- 3). Alue varataan pienteollisuus- ja tuotantotiloille sekä niihin liittyville varasto-, liike- ja toimitiloille. Kyseinen alue on Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa nro 8236 osoitettu teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakennusten korttelialueeksi, jonka kokonaiskerrosalasta saadaan prosenttiluvun osoittama määrä käyttää liike- ja toimistotiloina (TJ-1, lto 10 %). TJ-1 alueen eteläpuolelle on asemakaavassa osoitettu Ruskonpuiston lähivirkistysalue (VL). VL alueelle on annettu seuraava liito-oravia koskeva määräys: alueen osa, jolla liito-oravan kulkureittien turvaamiseksi on säilytettävän puuston laatuun ja laajuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota (sl-3). Asemakaavassa on annettu seuraava hulevesiä koskeva määräys: tontilta kerääntyvästä hulevedestä on erotettava öljy, hiekka ja roskat. Huleveden käsittely tulee mitoittaa vähintään 10 mm/10 min sateelle. Hulevedet saa laskea purkuojaan vain näytteenottokaivon kautta (hule-20). Asemakaavassa on annettu seuraava melua koskeva määräys: korttelialueella sijaitsevan laitoksen ympäristöönsä aiheuttama melutaso ei saa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (22-7) 50 db (me-3). TJ-1-alueen itärajalle on asemakaavassa osoitettu meluseinä (mes-6 M+127,80). Alueen muille rajoille on osoitettu vähintään 2 metrin korkuinen rakenteellinen aita (A-12). Kaavayksikön pinta-ala on m 2, rakennusoikeutta on m 2 ja tehokkuusluku on e = 0,5. Alueen eteläpuolella on lähivirkistysaluetta. Länsi-, pohjois- ja itäpuolella on teollisuusaluetta. Lähin asutus sijaitsee alueen lounais- sekä pohjoispuolella

17 17 noin 650 metrin etäisyydellä toiminnasta. Alueen eteläpuolelle kaavoitetaan uutta Lintuhytin asuinaluetta. Toiminta on asemakaavan mukaista eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa. Tampereen Vesi: Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n ympäristölupahakemuksessa on kuvattu vain öljyisten vesien käsittelyä. Käsittelyjärjestelmästä vesi pumpataan hiekkasuodattimien, ionivaihtimien ja aktiivihiilisuodatuksen kautta tarkastussäiliöön ja edelleen jätevesiviemäriin. Loppukäsittely poistaa viemäriin johdettavasta vedestä muut haitta-aineet kuten raskasmetallit ja liuotinjäämät. Hakemuksesta ei selviä, kuinka viemäriin johdettavan veden laatua tutkitaan puhdistumisen varmistamiseksi. Hakemuksesta ei myöskään ilmene, kuinka paljon jätevettä käsittelyprosessissa syntyy. Hakemuksen mukaan laitoksessa on tarkoitus käsitellä myös muita nestemäisiä vaarallisia jätteitä. Hakemuksesta ei käy esille, onko muita nestemäisiä vaarallisia jätteitä tarkoitus käsitellä samalla käsittelyprosessilla kuin öljyisiä vesiäkin. Hakemuksessa ei ole myöskään kerrottu, minkälaisiin puhdistustuloksiin käsittelylaitteistolla on erilaisten jätteiden osalta mahdollista päästä. Hakemuksessa on kerrottu, että alueella tapahtuu vaarallisten jätteiden keräilyja varastoastioiden pesua. Pesuista syntyvät vedet viedään luvanvaraisiin käsittelylaitoksiin. Hakemuksesta ei käy esille, mitä nämä luvanvaraiset käsittelylaitokset ovat. Hakemuksessa on kerrottu, että laitoksella tapahtuu hiekkalietteiden vastaanottoa ja käsittelyä siten, että hiekkalietteiden käsittelyssä selkeytetty vesi viemäröidään lupaehtojen puitteissa tai käsitellään tarvittaessa. Hakemuksessa ei ole kerrottu, mitä haitta-aineita selkeytetty vesi mahdollisesti sisältää. Lisäksi ympäristölupahakemuksesta ei käy ilmi, kuinka viemäröintipäätös tehdään: perustuuko se vedestä tehtyyn analyysitulokseen vai näköhavaintoon? Varminta olisi, että myös selkeytetty vesi käsitellään aina jäteveden puhdistuslaitteistolla ennen viemäriin johtamista. Vähimmäisvaatimuksena tulee olla öljynerotin ja näytteenottokaivo. Tampereen Vesi ei pysty hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ottamaan kantaa viemäriin johdettaville vesille asetettaviin raja-arvoihin eikä siten myöskään siihen, voivatko Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n jätevedet aiheuttaa haittaa tai vaaraa Tampereen Veden jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Tampereen Vesi toteaa, että se on teettänyt Finnish Consulting Group:lla verkostotarkastelun kesäkuussa 2012 Toivonen Yhtiöt Oy:n jätevesien johtamisesta Tampereen Veden verkostoon. Tarkastelun perusteella Tampereen Veden jätevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä tällä hetkellä ottamaan vastaan edes Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnasta syntyviä jätevesiä. Tarkastelu on lausunnon liitteenä. Tampereen Vesi tarkastelee Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n toiminnasta syntyviä jätevesiä osana kiinteistöltä kokonaisuutena syntyviä jätevesiä, jolloin tulee huomioida myös samalla kiinteistöllä toimiva Toivonen Yhtiöt Oy.

18 18 Tampereen Vedellä on sopimus Toivonen Yhtiöt Oy:n kanssa saniteettivesien johtamisesta Tampereen Veden viemäriverkkoon, mutta teollisuusjätevesisopimusta kiinteistölle ei ole tehty. Toivonen Yhtiöt Oy:lla on vuonna 2006 saamassaan ympäristöluvassa lupa johtaa alueen vesiä öljynerotus- ja näytteenottokaivojen kautta alueen vieressä kulkevaan Houkanojaan. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n ympäristölupahakemuksessa kohdassa 13 vedenhankinta ja viemäröinti on viitattu Tampereen Veden vastaukseen, ettei kiinteistöä olisi liitetty Tampereen Veden verkostoon eikä alueelta syntyisi jätevesiä. Tampereen Vesi ei ole antanut virallista vastausta liittyen kiinteistön jätevesiin. Lisäksi Tampereen Vesi toteaa, että kiinteistöllä on liittymissopimus vain saniteettivesien johtamisesta verkostoon, joka on tehty Toivonen Yhtiöt Oy:n kanssa. Teollisuusjätevesisopimusta kiinteistölle ei ole tehty. Teollisuusjätevesisopimus on aina kiinteistökohtainen eikä sitä voida tehdä lainkaan vain yksittäistä kiinteistön sisällä olevaa toimijaa koskevana, vaan kiinteistölle tehtävän teollisuusjätevesisopimuksen tulee kattaa kiinteistöllä harjoitettava koko toiminta. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-lain ja asetuksen tulkinnasta ja soveltamisesta: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on kehottanut ( ) hakijaa kysymään YVA-lain yhteysviranomaiselta Pirkanmaan ELY-keskukselta, sovelletaanko AVIssa vireillä olevaan prosessipuhdistuksista syntyvien nestemäisten vaarallisten jätteiden sekä hiekka- ja rasvalietteiden vastaanottoterminaalin ympäristölupahakemuksen hankkeeseen YVAlain mukaista arviointimenettelyä. Ympäristölupahakemuksen hankekuvauksen ( ) ja lisätietojen (sähköpostit , ) mukaan jätteiden käsittelyterminaaliin otettavat jätteet ovat rasvalietteitä, jotka kuljetetaan muualle käsiteltäväksi sekä sadevesikaivojen, hiekanerottimien jne. hiekkoja ja rasvaerotinlietteitä, joista erotetaan vesi laskeuttamalla altaassa. Terminaalin sisätiloihin vastaanotettavat vaaralliset jätteet (5500 tonnia vuodessa) ovat pääosin öljyisiä vesiä kuten öljyemulsiota, öljynerotuskaivojen vesiä jne. yhteensä noin 4000 tonnia vuodessa. Liuotin- ja raskasmetallipitoiset pesujätteet toimitetaan muualle käsiteltäviksi. Öljyiset vedet pumpataan puhdistuslaitteiston paperisuodattimille. Tämän jälkeen vesi syötetään pumpulla ultrasuodattimelle, jonka keraamiset suodatinpatruunat erottavat öljyn vedestä. Erotettu vesi pumpataan hiekkasuodattimien ja ioninvaihtimien sekä aktiivihiilisuodatuksen kautta tarkastussäiliöön ja edelleen jätevesiviemäriin. Tämän käsittely poistaa vedessä mahdollisesti olevat muut haitta-aineet, kuten raskasmetallit. Käsittelyprosessissa ei käytetä kemikaaleja ja prosessi toimii suljettuna panosprosessina. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy toimittaa öljyjätteet hyödynnettäväksi tukipolttoaineena teollisuudelle tai vaarallisen jätteen käsittelylaitoksille. Muut vaaralliset jätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle käsiteltäviksi.

19 19 Tulkinta YVA-asetuksen hankeluettelosta YVA-asetuksen 6 hankeluettelon 11 a-kohdan mukaan YVA-menettelyä tulee soveltaa aina käsittelylaitokseen, johon otetaan ongelmajätteitä poltettavaksi tai käsiteltäväksi kemiallis-fysikaalisesti hankkeeseen, jossa käsitellään ongelmajätteitä. 11b-kohdan mukaan YVA-menettelyä tulee soveltaa aina hankkeeseen, jossa käsitellään jätteitä fysikaalis-kemiallisesti enemmän kuin 100 tonnia vuorokaudessa. Ympäristölupahakemuksen hankekuvauksen perusteella hanke ei ole hankeluettelon tarkoittamaa ongelmajätteiden käsittelyä tai jätteiden käsittelyä. Käsittely on ongelmajätteiden ja jätteiden esikäsittelyä, ja varsinainen käsittely kuten poltto ei sisälly vastaanottoterminaali-hankeen toimintaan. Hankkeeseen ei tule suoraan sovellettavaksi YVA-lain mukainen arviointimenettely. Yhteisvaikutukset Asia voi tulla vireille ELY-keskuksessa YVA-lain 4 ja 6 mukaisena päätösasiana vain koskien hankkeita, jotka eivät ole hankeluettelon 6 hankkeita. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n toiminta sijoittuisi Tampereen Ruskossa jo olemassa olevaan Toivonen Yhtiöt Oy:n jätteiden vastaanotto- ja käsittelyhalliin (3000 m 2 ), josta se on vuokrannut osan (300 m 2 ). Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon hankkeesta on annettu YVA-yhteysviranomaisen lausunto. Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnan muutoksen ympäristölupahakemus on tulossa vireille vuoden vaihteessa. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n vastaanottoterminaalin toiminta lisää ympäristövaikutuksia, mutta näiden hankkeiden yhteisvaikutuksista (haju, liikenne, riskit) pääosa aiheutuisi todennäköisesti Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnasta. Lisäksi yritykset ovat yhdistymässä samaan konserniin ensi vuoden alusta. Selvilläolovelvollisuus YVAL 25 Jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksen alueella todennäköisimpiä onnettomuusriskejä ovat tulipalot, nestemäisten ongelmajätteiden vuodot, inhimilliset erehdykset ja työvirheet. Onnettomuuden seurauksena on mahdollista, että piha-alueen sadevesijärjestelmän kautta valuu haitta-aineita sadevesien mukana lähimaastoon. Suurimman riskin muodostaa kierrätystermiallin laajamittainen tulipalo, jonka seurauksena sammutusvedet valuisivat hallitsemattomina ympäristöön. Hankkeesta vastaavan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista vaikka siihen ei sovelleta YVA-menettelyä. Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n toiminnan mahdolliset vaikutukset ympäristöonnettomuuksiin yhdessä laajamittaisen muun jätteenkäsittelyn kanssa Ruskon toimialueella kuten esimerkiksi räjähdysherkkien öljyjakeiden tulee arvioida riittävästi.

20 20 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on päivätyllä kirjeellä annettu mahdollisuus vastineen antamiseen hakemuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Hakija on toimittanut vastineensa ja täydentänyt sitä Vastine Tampereen Veden lausuntoon: Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n kanssa samalla kiinteistöllä toimivalla Toivonen Yhtiöt Oy:llä on ollut käynnissä YVA-menettely toiminnan laajentamisesta vuonna Toivonen Yhtiöt toimii eri kiinteistöllä, osoitteessa Tauskonkatu Lupaa haetaan toiminnalle eri kiinteistössä, joka toimii osoitteessa Tauskonkatu 28. Teollisuusjätevesisopimus tullaan tekemään tälle kiinteistölle. Hakemuksesta ei selviä, kuinka viemäriin johdettavan veden laatua tutkitaan puhdistumisen varmistamiseksi. Asiaan otettaneen kantaa toiminnan lupaehdoissa. Yrityksellä on Espoon Juvanmalmilla täysin samanlaista toimintaa, jolle on juuri myönnetty ympäristölupa (ESAVI/8/04.08/2012). Ko. toimipisteen lupaehdot ovat ehdotuksemme myös Ruskon toiminnan osalta. Hakemuksesta ei myöskään ilmene, kuinka paljon jätevettä käsittelyprosessissa syntyy. Päivitetyssä hakemuksen liitteessä 8a, Laitoksen toiminnankuvaus, on kerrottu: Laitoksen kokonaisvirtaama viemäriin on enimmillään 1 m 3 tunnissa ja kokonaisviemäröintimäärä on 4000 m 3 vuodessa. Hakemuksesta ei käy esille, onko muista nestemäisiä vaarallisia jätteitä tarkoitus käsitellä samalla käsittelyprosessilla kuin öljyisiä vesiäkin. Päivitetyssä hakemuksen liitteessä 11, Vastanotettavat määrät, on viimeisessä sarakkeessa kunkin jätejakeen käsittelytapa. Ainoastaan öljyiset vedet (öljyemulsiot, öljynerottimien jäte ja öljysäiliöiden puhdistusjäte) käsitellään ultrasuodatuslaitteistolla. Muut jätejakeet välivarastoidaan ja toimitetaan eteenpäin. Hakemuksessa ei ole myöskään kerrottu, minkälaisiin puhdistustuloksiin käsittelylaitteistolla on erilaisten jätteiden osalta mahdollista päästä. Ultrasuodatuslaitteiston puhdistustulos, jonka laitteistotoimittaja lupaa on alle 5 mg/l (C10-C40, ns. oil index) käsittelyn jälkeen.

21 21 Hakemuksessa on kerrottu, että alueella tapahtuu vaarallisten jätteiden keräilyja varastoastioiden pesu. Pesuista syntyvät vedet viedään luvanvaraisiin käsittelylaitoksiin. Hakemuksesta ei käy esille, mitä nämä luvanvaraiset käsittelylaitokset ovat. Pesuvedet toimitetaan luvanvaraisiin käsittelylaitoksiin. Tarkempi määrittely rajoittaisi yrityksen toimintamahdollisuuksia, esimerkiksi kilpailutusta, tarpeettomasti. Lisäksi käsittelylaitosten nimet/yritykset voivat vaihtua vuosien kuluessa. Selkeintä on määritellä, että kyseessä olevat jakeet toimitetaan asiallisiin, luvansaaneisiin käsittelylaitoksiin, nimeämättä niitä tarkemmin. Hakemuksessa ei ole kerrottu, mitä haitta-aineita selkeytetty vesi mahdollisesti sisältää (hiekkalietteestä). kuinka viemäröintipäätös tehdään: perustuuko se vedestä tehtyyn analyysitulokseen vai näköhavaintoon? Vastaavalle toiminnalle on myönnetty ympäristölupa (ESAVI/8/04.08/2012) Espoon Juvanmalmille Lupaehdoissa on asia määritelty seuraavasti: Hiekkaliete vastaanotetaan omaan vastaanottobunkkeriin, jossa kiinteä aines laskeutetaan painovoimaisesti. Vesifaasi ohjataan tarvittaessa omaan vesienkäsittelyyn tai johdetaan viemäriin lupaehtojen puitteissa. Hiekkaliete poistetaan altaasta ja ohjataan haitta-ainepitoisuuksien mukaiseen jatkokäyttöön tai -käsittelyyn. Ehdotamme samaa menettelyä myös Tampereen Ruskon toiminnan lupaehtoihin. Tarkastelun perusteella Tampereen Veden jätevesiverkoston kapasiteetti ei ole riittävä tällä hetkellä ottamaan vastaan edes Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnasta syntyviä jätevesiä. Päivitetyssä hakemuksen liitteessä 8a, Laitoksen toiminnan kuvaus, on kerrottu: Laitoksen kokonaisvirtaama viemäriin on enimmillään 1 m 3 tunnissa ja kokonaisviemäröintimäärä on 4000 m 3 vuodessa. Eli ympäristölupahakemuksen kohteen osalta virtaama olisi 0, l/s. Jätteenkäsittelylaitos (Toivonen Yhtiöt) toimii kiinteistöllä, osoitteessa Tauskonkatu Lupaa haetaan toiminnalle, eri kiinteistössä, osoitteessa Tauskonkatu 28. Teollisuusjätevesisopimus tullaan tekemään tälle kiinteistölle. Teollisuusjätevesisopimus on aina kiinteistökohtainen. Esitetyn tutkimuksen (FSG / Kalervo Aho, , Toivonen yhtiöt Oy:n vedensyöttö 200 l/s kunnalliseen viemäriin) mukaan näyttäisi siltä, että nykyiseen viemäriverkostoon, pystytään syöttämään n. 30 l/s jätevettä maksimissaan. Näin ollen viemäriverkoston kapasiteetti riittää. Vastine Tampereen kaupungin ympäristöyksikön lausuntoon: Hakija ei ole toimittanut liitteenä asemapiirrosta, josta käy ilmi hallin sisä- ja ulkopuolinen viemärijärjestelmä lattia- ja öljynerotuskaivoineen ja sulkuventtiileineen. Asemapiirros ja viemäröintisuunnitelmat ovat vastineen liitteenä.

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. RMS-Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus, Espoo.

Päätös. RMS-Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 124/2012/1 Dnro ESAVI/8/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.8.2012 ASIA RMS-Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA RMS-Ympäristöpalvelut Oy Helletorpankatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 708/11.01.00/2012 21 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy, nestemäisten vaarallisten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 25 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Lehile Oy:n hakemusta hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen lupamääräysten tarkistamista

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot