TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5"

Transkriptio

1

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Kaupungin henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Elinkeinojen kehittäminen Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut Konsernin toiminta ja talous Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.122 Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO.165 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...175

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n ( /519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

6 6 Kuntalain 73 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 19,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *) väkilukutilastossa käytetty aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv , , , , ,1 7,6 6, ,2 6,7 8, , , , , ,7

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2014 kaupungin talous muodostui alijäämäiseksi ( ), mutta selkeästi maltillisemmin, kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion 1.4 M. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M, joka merkitsi 4,6 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeää ja kiitettävää on, että palvelukeskukset noudattivat erittäin tarkkaa menokuria; käyttömenot kasvoivat ainoastaan 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Edellä mainituista positiivisista seikoista huolimatta, käyttötalouden ylijäämä (vuosikate) jäi 2,7 miljoonaan euroon, joka on liian pieni meidän kaltaiselle voimakkaasti investoivalle kaupungille. Koska vuosikate kattaa vain pienen osan nettoinvestoinneista, jouduimme rahoittamaan investointimme lähes kokonaisuudessaan velkarahalla. Kertomusvuonna siis investoimme edelleen voimakkaasti, yhteensä 8,1 M :n edestä. Merkittävimmät investointikohteet olivat väistötilojen hankinta Lauttakylän koululle, terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä palvelutalo Annalan A-osan peruskorjaus. Lisäksi maininnan arvoista on, että Suttilan koulun toiminta käynnistettiin peruskorjatuissa tiloissa ja uudet esikoulutilat valmistuivat Sammun koululle. Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa 6 M, minkä johdosta asukaskohtainen lainamäärä nousi lähes 400. Myös tulevien vuosien investointitarve on erittäin suuri ja uhkana on, että velkamäärämme tulee lisääntymään nopeasti. Velkaantumisen hillitsemiseksi meidän on ehdottomasti saatava käyttötalouden ylijäämää kasvatettua, jotta käyttötaloudesta saisimme rahaa investointien rahoittamiseen. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase on kertomusvuoden alijäämänkin jälkeen vielä vahva, 6,7 M ja lainamäärä kansallisessa vertailussa kohtuullinen 1783 per asukas. Kertomusvuotta sävyttivät suurten yhteistyöhankkeiden valmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kuntarakenteen kehittämistä neuvoteltiin monilla foorumeilla erilaisissa kokoonpanoissa. Tulokset olivat käytettyihin työtunteihin nähden laihoja. Nyt odotammekin uuden valtioneuvoston linjauksia erityisesti sote-uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä on myös syytä pohtia, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista laajemmille alueille. Todellinen uhka kuntien kyvylle järjestää välttämättömiä peruspalveluja lähivuosina ovat valtion päättämät valtionosuusleikkaukset ja lukuisille kunnille myös 2015 voimaan astunut valtionosuusuudistus. Huittisille valtionosuusleikkauksista ja -uudistuksesta johtuva tulonmenetys verrattaessa vuosia 2014 ja 2020 on Kuntaliiton laskelmien mukaan 4,7 M, joka vastaa yli kolmen kunnallisveroprosentin tuottoa. Tuleviin valtionosuusvähennyksiin reagoitiin kaupungissa käymällä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut, joiden tavoitteeksi asetettiin :n säästön aikaansaaminen vuonna Neuvottelujen tuloksena ainoaksi keinoksi saavuttaa asetettu tavoite jäi henkilöstön lomautukset. Kertomusvuotta talouden näkökulmasta tarkasteltaessa huolestuttavaa on se, että teemme kolmannen vuoden peräkkäin alijäämää ja velkamäärämme on kasvamassa. Positiivista taas on se, että käyttömenomme ovat olleet hyvässä hallinnassa ja talouden tunnusluvut ovat edelleen kunnossa. Toiminnan näkökulmasta peruspalvelumme ovat kattavat ja kestävät kansallisen tehokkuusvertailun. Lisäksi yrityselämässämme on kertomusvuonna edelleen tapahtunut kehitystä ja kaupungissa on positiivinen vire päällä! Tästä on hyvä jatkaa! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2014 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2014 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO , jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Haapala Joni kok Peasley Ashton sdp Haapasalo Hannu kesk Peltonen Marko ps Harakka Sari kesk Rantanen Veikko kd Hosike Tero kesk Ritakallio Asko kesk Hänninen Aila sdp Riuttamäki Ilkka ps Isotalo Jouni kok Riuttamäki Simo ps Kankaanpää Pekka vas Sarjomaa Sisko vas Kankaanranta Maria kok Tuominen Maritta sdp Kaunisto Mikko vas Tuori Jukka kok Kivimäki Jukka vas Varjokumpu Pertti sdp Kontio Outi kok Viitanen Arto ps Laamanen Esa kesk Virtanen Heikki kesk Lepistö Aimo kesk Visuri Susanna ps Lindstedt Jouko ps Välimaa Ida vihr Lintunen Reijo vas Ylikännö Martin kesk Maine Jari kok KAUPUNGINHALLITUS , jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Simo Riuttamäki, II vpj. ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Pekka Kankaanpää vas Sisko Sarjomaa vas Susanna Visuri ps Seija Multanen ps Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp

10 10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Joni Haapala, vpj. kok Juha Mattila kok Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps

11 11 Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok

12 12 Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala keks Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok Martin Ylikännö kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Ilkka Riuttamäki ps Juha Mattila kok

13 13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Timo Mattila kok Maria Kankaanranta kok Helena Manninen kesk Asko Ritakallio kesk Simo Riuttamäki ps Ilkka Riuttamäki ps MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok

14 14 KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas EDUSTUS SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLÄ, 3 edustajaa Edustajat Varaedustajat Maria Kankaanranta kok Veikko Rantanen kd Kari Kojo kesk Aila Hänninen sdp Simo Riuttamäki ps Jukka Kivimäki vas Ida Välimaa vihr ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas

15 15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Susanna Visuri Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Susanna Visuri Simo Riuttamäki Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aila Hänninen Helena Manninen HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio, vpj Simo Riuttamäki Varajäsenet Ashton Peasley Helena Manninen Susanna Visuri TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet Aila Hänninen, pj Ashton Peasley Asko Ritakallio Helena Manninen Simo Riuttamäki Susanna Visuri Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Hanna Isokangas, vpj., Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies

16 16 MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Aila Hänninen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Teknisen lautakunnan valitsema) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen TIETOTURVATYÖRYHMÄ Jäsenet Seppo Sirkemaa Maarit Haavisto Mikko Tihumäki Päivi Santamäki Katariina Koivisto Kristiina Piirala Kari Stenlund Matti Kompuinen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo

17 17 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntien asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Terhi Huida Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Lännen Tehtaat Oy Asko Ritakallio Esa Laamanen

18 18 Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi ASUNTO- JA KIINTEISTOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT: Varsinainen edustaja Varaedustaja Asunto Oy Hallinsyrjä Heikki Maine Maarit Säilä Kiinteistö Oy Huhkolankievari Raimo Ranta Raimo Ali-Raatikainen Kiinteistö Oy Huhkolantie Soili Pasti Heikki Virtanen Kiinteistö Oy Kirjatie Juhani Mäkipää Matti Lamminen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Markus Tuominen Maiju Honkonen Kiinteistö Oy Vampulan keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo Asunto Oy Vampulan Puistopolku Jari Mäenpää Anita Säilä Asunto Oy Vampulan keskuskartano Kaarina Leppämäki Henna Stenfors VAMMAISNEUVOSTO ( 12 jäsentä + varajäsenet) Jäsenet Unto Rekola Ismo Kemppainen Henna Stenfors, pj. Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Varajäsenet Matti Suuniitty Salme Toivola Lea Halmeranta Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Olli Bäckman terveyskeskuksen vt. ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo Aune Jaakkola Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren

19 19 Hanna Satonen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Jouni Isotalo Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Talvitie, sihteeri Leena Kotiranta Kerttu Ojaniitty Kaino Metsäntähti Hannu Saarinen Irja Törmä Salme Toivola Aarne Matintalo NUORISOVALTUUSTO Jäsenet Marco Paldan Eetu Savolainen Topi Viljanen Linda Eskola Rita Säilä Aku Rantala Jani Immonen Elli Mäntysaari Herkko Metsämäki Essi Naskali Jonne Soukola Varajäsenet Jenniina Suontausta Anni-Kaisa Rehakka Elis Lindroos Marika Haavisto Valtteri Virta Kasperi Lähteenmäki Titta Kiuru Aurora Ojala MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Mikko Kaunisto Ida Välimaa Veikko Rantanen Ilkka Riuttamäki Ashton Peasley Jukka Kivimäki Jouni Isotalo Asko Ritakallio Marjo Virtanen Pirkko Mäkinen

20 20 Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen työryhmät Hallintotyöryhmä Yhdyskuntarakennetyöryhmä Sivistystyöryhmä Sotetyöryhmä Aila Hänninen Heikki Virtanen Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä Mika Stenfors Eila Törmä, vastuuhenkilö Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Liikenneturvallisuustyöryhmä Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Lukio- ja kansalaisopistotoiminnan siirtämistä Sastamalan koulutuskuntayhtymälle selvittävä tmk Aimo Lepistö, khall pj. Eija Mattila, koulutusjohtaja Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä

21 21 Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio

22 22 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Poutala Marianne VIHREÄT vpj Naskali Marjo KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Musakka Teuvo KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Wasell Veli-Matti KOK j Lindstedt Jouko PERUS 5. vj Törmä Irja SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Rantanen Veikko KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Laukkanen Katja VIHREÄT j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Kontio Outi KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Rantala Kimmo VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Mäkipää Juhani PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Maine Jari KOK j Ali-Raatikainen Raimo KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Honkanen Sirpa KD 5. vj Niittymäki Annika VIHREÄT Vampula 4 pj Metsämäki Arto KESK 1. vj Kojo Kari KESK vpj Multanen Seija PS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Mäkelä Osmo VAS 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Setälä Pirkko KD Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j Vuorio Reijo KESK 3. vj Suojanen Tapani KD

23 23 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Multanen Seija PS j Kaunisto Armi VAS 3. vj Hosike Liisa KESK

24 24 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 5 5 ELINKEINOTOIMI TYÖSUOJELU 1 1 RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO 4 4 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 4 4 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 8 8 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ

25 25 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2014 ( ) mukaan (tiivistelmä): Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0.9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna pitkäaikaisja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkunee edelleen myös ensi vuonna. Lokakuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli kaikkiaan yli Julkinen talous on v alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee v sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Ennustetulla kasvu-uralla tilanne ei tule itsessään paranemaan. Suomen kohdalla rakenteellisten uudistusten voimaansaattamisella on kiire, jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua.

26 26 Satakunnan ELY-keskus tiedote (tiivistelmä): Satakunnan kehitysnäkymät edelleen alavireiset, käännettä parempaan odotetaan Elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanne on tällä hetkellä Satakunnassa heikompi kuin vuosi sitten. Nämä arviot sisältyvät julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin. Suhdannekuva on hyvin samankaltainen koko Suomessa: heikko kehitys alueiden taloudessa ja työllisyydessä on jatkunut, ja käännettä parempaan odotetaan edelleen. Euron heikentymisen ja öljyn hinnan laskun uskotaan kuitenkin vahvistavan viennin ja talouden kasvun edellytyksiä. Uskoa myönteiseen käänteeseen Satakunnassa luovat lisäksi suuret investointihankkeet. Porin seudulla rakentaminen on vilkasta. Rakenteilla on mm. ammattikorkeakoulun kampushanke. Kerrostalorakentamista on runsaasti sekä meneillään että suunnitteilla. Suomen ensimmäisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentaminen Tahkoluotoon on alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriöltä yli 20 miljoonan euron tuen saanut merituulipuisto alkaa sekin nousta Tahkoluotoon ja useita pienempiä tuulipuistoja on rakenteilla ympäri Satakuntaa. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuoden takaisesta koko Satakunnassa. Tilanteen arvioidaan pysyvän suunnilleen samankaltaisena suurimmassa osassa Satakuntaa lähimmän vuoden aikana. Työttömyys on vaikeutunut koko ajan ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Irtisanomisten suhteen viime vuosi ei kuitenkaan ollut läheskään niin synkkä kuin edellisvuosi, sillä irtisanottujen määrä oli 600 kun vuotta aiemmin oli reilusti kaksinkertainen määrä. Pitkien irtisanomisaikojen vuoksi vuoden 2013 irtisanomisten vaikutukset näkyvät työttömyyden kasvuna viiveellä. Vaikka Porissa ja Raumalla työttömyysaste on kääntynyt nousuun, 25 suurimman kaupungin joukossa niiden tilanne ei ole vaikeimmasta päästä. Tammikuun lopussa Porin työttömyysaste oli 16,9 % ja Rauman 14,6 %, kun esimerkiksi Jyväskylän vastaava luku oli 17,5 % ja Tampereen 17,8 %. Kaiken kaikkiaan tilanne vaihtelee suuresti yrityksittäin ja eri toimialojen välillä. Satakunnassa on runsaasti myös hyvässä kasvussa olevia yrityksiä. Elinkeinoelämän paraneviin näkymiin uskotaan Satakunnassa viimeistään vuoden päästä eli keväällä 2016.

27 27 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Vuoden 2014 aikana Huittisissa perustettiin uusia yrityksiä 55. Yrityksiä perustettiin monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 920 yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut toimintansa kehittämiseen ja yhteistyöhön. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja sekä konehankintoja. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä jatkanut kuntien välistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Näissä kunnissa on haettu lisäksi yhteistyössä kasvua 40 pienyritykselle. Tavoitteena on myös saada syntymään työyhteenliittymiä, joiden kautta paikalliset yritykset voisivat vastata yhä suurempiin tarjouspyyntöihin. Vuoden 2014 aikana päättyivät Osaava -verkostohanke sekä Kasvu -verkostohanke. Syksyn aikana valmisteltiin uusi hakemus teollisten yritysten kehittämiseen Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnassa. Rahoituspäätös saatiin Vuoden mittaan valmisteltiin uusia hakemuksia huhtikuussa 2015 avautuvaan Manner- Suomen maaseutuohjelmaan. Vuoden 2014 aikana jatkettiin keskustan kehittämistyötä Airix Ympäristö Oy:n laatiman yleissuunnitelman mukaisesti. Valaistusta lisättiin hankkimalla puihin asennettuja sinisiä kausivaloja ja jouluvaloja ja katuvalopuolella toteutettiin laaja saneeraustyö vaihtamalla tehokkaammat lamput. Kukkaistutuksilla ja levähdyspenkeillä luotiin viihtyisyyttä keskustaan. Elinvoimainen keskusta luo mielikuvan koko kaupungista - se houkuttelee asiakkaita myymälöihin ja kaupunkiin uusia asukkaita ja yrittäjiä. Elävä kaupunkikeskusta muodostuu kauppaliikkeistä, tiiviistä asumisesta, tapahtumista, kaupungin omista palveluista sekä kaupunkirakenteesta. Yritykset aloittivat viime vuonna useita uusia asuinrakennuskohteita keskustassa, mikä lisää keskustan vilkkautta. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2014 aikana. Verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus -tapahtumat toteutettiin entistä laajempina ja ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä ja päivittäistavarakaupan merkittävä laajennus keskustassa on vahvistanut Huittisten asemaa. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Uusia palveluyrityksiä on perustettu keskustaan. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei saatu vuoden 2014 aikana. Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan arvostuksen kasvu näkyy myös kauppojemme hyllyillä. Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2014 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2014 aikana nousseet erityisesti esille. TEkeskuksen kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, joissa erityishuomion kohteena ovat nuoret työttömät.

28 28 Markkinat, sekä vientimarkkinat että kotimaan markkinat, ovat olleet hiljaisia. Näillä kasvunäkymillä rahoittajien vaatimukset, rahoitusehdot sekä rahan hinta, ovat yrityksille kovia. Huittinen pinnisteli edelleen suhteellisen hyvän työllisyystilanteen kanssa. Vasta aivan loppuvuonna työttömyys nousi 9,7 prosenttiin. Lomautettujen määrä nousi lähelle sataa. Talouden epävarmuudesta kaupungissa on erityisesti kärsinyt kauppa ja kiinteistöala. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä ja rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen.

29 29 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2014 Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (10,2 M ) vähemmän (6,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2014 lopussa 18,7 M. Investointimenot olivat euroa (TA 2014: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot, sekä alittava euroa kohtaan muut toimintakulut. HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

30 30 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2014 Kunnallisveroprosentti 20,25 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina Tilinpäätös Tilinpäätös Henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Kaupunginhallitus päätti käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli euron säästö vuonna Ensisijaisena tavoitteena oli em. säästön saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen, kuten lomarahat avulla. Jos säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona oli henkilöstön lomauttaminen. Viikoilla /2014 käytiin henkilöstömenosäästöjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa. Työnantaja ehdotti ensisijaisesti lomarahojen leikkaamista ja vaihtamista vapaaseen työntekijäjärjestöt totesivat, etteivät ko. asiat ole neuvoteltavissa. Tämän jälkeen työnantaja pyysi työntekijäjärjestöjen ehdotuksia säästöistä. Neuvottelut kohdistuivat lomautuksiin, koska muilla esitetyillä keinoilla ei saatu riittävää säästöä. Työntekijäjärjestöt totesivat yksimielisesti yhteistoimintaneuvotteluissa, että lomauttaminen on työnantajan yksipuolinen toimenpide. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi vastuualueiden arviot lomautusten vaikutuksista ja henkilöstötoimikunta käsitteli hallintokuntien valmistelun pohjalta, millä työntekijäryhmillä lomautuksen keston tulisi olla kolmea viikkoa lyhyempi ja mitkä pitäisi jättää lomautusten ulkopuolelle. Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi vuonna Tämä tarkoittaa kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Työnantajan yksipuolisesti toteuttama henkilöstön lomauttaminen koskee: Vakituisia viranhaltijoita sekä niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista Vakituisia työntekijöitä sekä heidän sijaisenaan olevia

31 31 Kaupunginhallitus päätti käynnistää maatalouslomituksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, koska harkitsi taloudellisista syistä johtuen Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi taustalla oleva taloudellinen tilanne ja kh:n päätös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä sekä miten asia etenee jatkossa. Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan vuonna Tilikauden 2014 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset Ei olennaisia muutoksia. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014 Tilikaudelta 2014 syntyi euron alijäämä. Vuonna 2014 vuosikate oli euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2014 suunnitelman mukaisia poistoja euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä euroa.

32 32 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 21,6 23,0 Vuosikate/Poistot, % 79,7 60,6 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

33 33 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/ Investointien tulorahoitus, % 35,4 43,6 Lainanhoitokate 1,3 1,3 Kassan riittävyys (pv) 26,6 24,7 Asukasmäärä

34 34 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Verotulot ,2 - Valmistus omaan käyttöön ,0 Valtionosuudet ,6 Korkokulut ,3 Korkotuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot ,2 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Investointimenot ,0 Pysyv vast hyöd luovutustulot ,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,5 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0

35 35 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Valtion toimeksiannot Osakkeet ja osuudet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 55,7 60,9 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 41,9 35,0 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 6,7 7,4 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 642,4 701,7 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

36 36 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 68 :n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 14 Ei-yhdistelty (kpl) *) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n tyttäreksi konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella 2012.

37 37 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,70 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (80,00 %) - Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna (60,00 %) - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt - Kiinteistö Oy Kirjatie (43,75 %) - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %)

38 38 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE % Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 83,33 % * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,75 * Satakuntaliitto 3,96 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,95 Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy 10,00 % Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 80,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % 56,25 % Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Kiinteistö Oy Kirjatie 43,75 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 %

39 39 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittisten kaupunkiasunnot Oy on laatinut pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelman laadintaa ja toteutusta jatketaan vuonna Kaupungin omistajapolitiikka. Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: sel-kiinteistöosakeyhtiövitetään kiinteistöosakeyhtiöiden siirtoa Huittis-kaupunkiasunnoille lukien. siirretty apporttina Huittisten Kaupungin omistajapolitiikka kiinteistöyhtiöissä ten Kaupunkiasunnot Oy:lle Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. set ovat nousseet vuodesta 2013 yhteensä Tavoitetta ei ole saavutettu: Kaukolämpökustannuk- asiakkailleen kilpailukykyistä. euroa.

40 40 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Toteutuma Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Aluekehitysvaikutus. Satakunnan sairaanhoitopiiri Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Pääasiassa toteutunut. Järjestämisluvan mukaiset opiskelupaikat ovat pääsääntöisesti myös toteutuneet ja joissakin oppilaitoksissa jopa ylittyneet. Toteutunut. Koulutuskuntayhtymät tekevät monipuolista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa erityisesti hanketoiminnan kautta. Erikoissairaanhoidon taloudellinen Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyt- Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu on ja tehokas hoitaminen. tö kasvaa v.2014 korkeintaan 2,5 % V.2013 verrattuna. 4,2 % verrattuna tilinpäätökseen Satakunnan sairaanhoitopiirin (sisältää myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden sairaaloiden käyttöä) palveluiden käyttö kasvoi 6,2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Ruokaketjun toimintaa on tuettu EAKRrahoituspäätöksillä, samoin pk-teollisuuden uudistumista ja kilpailukyvyn kehittämistä

41 41 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 32,5 33,2 Vuosikate/Poistot, % 85,4 68,9 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

42 42 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 41,4 52,6 Lainanhoitokate Kassastamaksut, M 98,9 1,5 95,1 1,1 Kassan riittävyys (pv) 29,5 26,2

43 43 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Sijoitukset Poistoero Osakkuusyhtiöosuudet Vapaaehtoiset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Muu vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet VASTATTAVAA YHTEENSÄ Sijoitukset rahamarkkinainstrument Muut arvopaperit Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 50,8 55,6 Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin lainat, /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kaupungin asukasmäärä Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas

44 OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA

45 45 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2014 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2014 aikana on huoneistoja korjattu ,89 eurolla ja ostettu kalusteita 8.826,30 eurolla, joten melko monia asuntoja vuoden aikana on korjattu. LVI-järjestelmien korjaukseen ,20 euroa sekä valvontajärjestelmiin 9.858,00 euroa. Vuoden 2014 aikana ei yhtiö ole tehnyt suuria investointeja. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on pysynyt ennallaan. Asunnonhakijoita on ollut kohtalaisesti ja asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua tosin, vuokra-asunnonhakijat ovat yhä vaativampia asunnon kunnosta. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,97 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä oli vapaana huoneistoja, Rauhala 1, Puistokoti 1, Sahkonhovi 1, Kyntäjänkatu 1 sekä Kotirinne 1. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on edelleen kohtuullisella tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä ,00 euroa ja asuintalovarauksia ,00 euroa. Nykyisellä taloustilanteella voidaan kaikki maksut maksaa eräpäivinään. Lainojen uudelleen järjestely sekä korkojen matala tasoa on selvästi vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana ,59 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja ,17 eroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat, jotka hallitsevat yhtiön toimintaa lähivuosina ja näin jatkuu yhtiön toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Hannu Vähähyyppä lähtien ja hänen tehtävänsä on kehittää yhtiötä. Huittinen, helmikuun 23 pnä 2015 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT

46 46 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 69 :n (Kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2014 tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa ja suunnitelmapoistot euroa. Näin ollen tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto.

47 47 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot 517 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,64 Asiakas Peruspalveluiden turvaaminen Edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Vähintään asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois-Satakuntaan Palvelutason säilyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen yhdistymisselvitys Huittisten, Kokemäen, Säkylän ja Köyliön välillä valmisteilla Valmistui lokakuussa 2014 Huittinen, Kokemäki ja Köyliö päättivät edetä yhdistymissopimuksen valmisteluun

48 48 Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Sahkon alueen kehittäminen Sahkoon perustetut uudet yritykset Sahkoon ei ole perustettu uusia yrityksiä. Maankäytön suunnitelmallisuus Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kaavaluonnosten valmistelua tehty kaavoitusohjelman mukaisesti Tonttivarannon luominen ja ylläpito Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kuninkaisten kaava-alueen tonttien myyntiä jatkettu aktiivisesti Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen aikana myyty/vuokrattu yhteensä yhteensä 4 kpl omakotitontteja (1 kpl Vampula Ihaninmäki ja 3 kpl Kuninkaistenmäki) Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelmien laadinta Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Koulutusmääräraha /v Prosessit Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Johtosääntöjen uusiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit 100 % Talous Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa / asukas Käytetty mennessä (72,2 %) Prosessikuvausten laadintaa jatkettu 79,7 % 259 /as 1783 /as

49 49 Imago Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Työllisyystilanne Muuttotase Perustettavat/lakkautetut yritykset Työttömyys % /15 Yritysten liiketoiminnan kehitys Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä, ruokaketjussa selvää kasvua Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä Työvoimasta puutetta erikoisaloilla 240 yritystä mukana kehitystyössä

50 50 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot Menot ,29 Sumupoistot 5 120,37 Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,82 Netto ,21 Perustelut olennaisille poikkeamille: Kuntaliitosselvityksen kustannukset olivat ennakoitua pienemmät, joten myös valtiolta saatu korvaus ja naapurikunnilta laskutetut kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook-sivut avattu

51 51 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä tiedotusta Esimieskoulutukset Esimieskoulutuksia mennessä 3 kpl Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa Toteutunut Prosessit Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Ydinprosessien kehittäminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet Prosessikuvausten laadintaa jatkettu Talous Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Suunnitelmallinen taloudenhoito Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio 79,7 % 259 /as 1783 /as Toteutunut

52 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,2 Sisäiset erät: Tulot Menot ,57 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,73 Netto , Projektit TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,28

53 53 TA kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot Menot ulk , ,77 Menot ulk. Menot Menot Tulot sis. 0,00 129,70 sis Netto Tulot ulk , ,40 Tulot ulk. Sitovuustaso Tulot sis. 0,00 0,00 Tulot sis. Netto , ,07 Netto projektinro projektin nimi vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M , ,66 TÖRMÄ EILA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 7 851,00 PELTOMAA JYRKI 1008 MATKAILU-HANKE M ,12 TÖRMÄ EILA 1014 KAUPPA- JA PALVELUTARJONTA M ulk ,45 TÖRMÄ EILA M sis. 129,70 T ulk. 0,00 T sis. 0,00 N 9 374, PUUYRITYSTEN YHTEISTYÖ JA MARK M 24,12 TÖRMÄ EILA T 0,37 N 23, KESKUSTAN KEHITTÄMINEN M 5 083, ,84 TÖRMÄ EILA T 0, ,43 N 5083, , OSAAVA VERKOSTOHANKE M , ,91 TÖRMÄ EILA T , ,00 N , , PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMINEN M , ,05 TÖRMÄ EILA T , ,00

54 54 N 7476, , KASVU VERKOSTOHANKE M , ,54 TÖRMÄ EILA T , ,60 N ,94-0, TIEDON SILLAT KIRJASTOISSA M 3081,00 TIISALA MARJUT T 3081,00 N 0, DIGITOINTI KIRJAST UUT PALVELU M 2677,78 TIISALA MARJUT T 2639,00 N 38, AGENTUURI-HANKE M 2964,00 TÖRMÄ EILA 1030 SASKYN Y-KAMPUS M 2500,00 TÖRMÄ EILA 1031 MASVA II M 3668, ,00 TÖRMÄ EILA 1033 METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS M , ,30 TÖRMÄ EILA T , ,00 N 0,21 81, SAMK/APPARAATTI M 2000,00 TÖRMÄ EILA 1037 K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ M 5000,00 TÖRMÄ EILA 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 1250,00 TÖRMÄ EILA

55 Keskushallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot Menot ,67 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,18 Menot ,68 Netto ,95 Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Sisäisiä sähköisiä palveluprosesseja kehitetty Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook sivut avattu

56 56 Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinta meneillään, anottu maakunta-arkistolta lisäaikaa 2015 vuoden loppuun saakka Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Toteutettiin sähköisen esityslistaprosessin osalta syksyllä 2014 Kehittämistoimenpiteet Kyselyn perusteella suunniteltu tarvittavat kehittämistoimenpiteet Prosessit Joustavat, tehokkaasti toimivat prosessit Prosessikuvausten päivittäminen Prosessikuvaukset päivitetty 100 % Päivitetty syksyllä 2014 Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut

57 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot ,37 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,80 Menot ,29 Netto ,22 Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Henkilöstö Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari-ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Selviää henkilöstökertomuksessa Senioriklubin osallistujamäärä Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset. Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi)

58 58 Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla Tarkastellaan jatkuvasti OVTES ja LS kesken, muiden sopimusten osalta tehty Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Sisäisen tiedottamisen lisääminen Intranetin kehittäminen Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Tiedot ajan tasalla, uuden intranetin suunnittelu käynnistetty Prosessit Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Tarvittavat koulutukset järjestetty Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Aikatauluissa pysytty Talous Henkilöstöhallinnon ohjelmien nykyaikaistaminen Uusi ohjelmisto Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Imago Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Toteutunut Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (Kuntarekry) KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin Toteutunut Käytössä kaikissa hallintokunnissa

59 Maaseutuelinkeino TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot ,45 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,22 Netto ,12 Perustelut olennaisille poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2014 kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v 4,4 Henkilöstö Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot /hlö 6,2 pv

60 60 Prosessit Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita Imago Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita 1600 Maatalouslomituspalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot ,95 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,41 Netto ,73 Perustelut olennaisille poikkeamille: Lomitettavien tilojen vähenemisestä johtuen sekä kulut että tuotot toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempinä.

61 61 Asiakas Asiakaspalvelu koko alueella Ammattitaidon ylläpito Asiakaskysely Asiakaskysely toteutettu vuosilomahakemusten yhteydessä Riittävä henkilöstö Lomitetut päivät pv Henkilöstö Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Oikein kohdennettu työnjako Työtyytyväisyys Saatu palaute kehityskeskusteluissa Prosessit Joustava, asiakaslähtöinen prosessi Prosessien kuvaus On kuvattu/ Ei kuvattu On kuvattu Talous Oikein mitoitettu hallinto Hallinnon sopeuttaminen Lomitetut päivät Hallintohenkilöiden tehtävien uudelleenjärjestely toteutettu maaliskuussa 2014 Lomitetut pv:t pv Imago Palvelu hyvin hoidettu Asiakaskysely Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu Palvelun taso (hallinto + lomitustoiminta) asiakaskyselyn perusteella 4 (asteikko 1-5)

62 Tietohallintopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot ,33 Menot ,72 Sumupoistot ,54 Laskennalliset erät: Tulot ,37 Menot ,71 Netto ,38 Asiakas Asiakastyytyväisyys Palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille Internet-sivusto Kysely on tehty loppuvuonna 2014 Sähköisten toimintatapojen edistäminen Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranet) Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen kehittäminen) Intranet-sivusto Intranetin kehittämistyö loppuvuonna 2014

63 63 Henkilöstö Osaava ja ammattitaitoinen tietohallintohenkilöstö Koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisestä Koulutussuunnitelma Tietohallinnon palavereja säännöllisesti Sitoutuminen Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut siirrettiin seuraavan vuoden alkuun Prosessit Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Toimivien ydinprosessien rakentaminen Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Varmistusten seurantataulukko Varmistusten seuranta järjestelmällistä Talous Kustannustehokkuus Tietojärjestelmien kehittäminen kustannuksiltaan tehokkaasti Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Talousarvion toteuma Seurataan toteumaa aktiivisesti Talousarvion toteuman seuranta Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Toimitaan talousarvion mukaisesti Imago Ajantasaiset ja toimivat tietojärjestelmät Kehitetään ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja nykyaikaisia Asiakastyytyväisyyskysely Toteutus loppuvuonna 2014

64 Ruokapalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,61 Menot ,10 Sumupoistot ,74 Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,44 Netto ,2 Asiakas Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v Ravitsemissuositukset Nettipalaute Tyytyväisyyskyselyt tehty vanhuspuolella ja koulupuolella, yleinen tyytyväisyys 85 % Kehittämispalaverit 1x/v (sisäiset & ulkoiset asiakkaat) Kehittämispalavereita pidetty 10 kpl Ruokalistojen kehittäminen Ruokalistojen päivitys tehty keväällä, huomioiden ravitsemussuositukset

65 65 Henkilöstö Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen - koulutukset - fyysisen kunnon ylläpitäminen - työkierto Kehityskeskustelut 1x / v Palaverit Työnjohdon palaverit 1X/kk Koko henkilöstön palavereita 4 kpl Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaoloja seurattu sekä aikaisen puuttumisen mallia toteutettu Kehityskeskustelut käyty Koulutuspäivät, hlök/ v Työtyytyväisyys 2 hlök johtamisen ja esimiestyön seminaarissa 2 hlök puhtaanapidon seminaarissa 1 hlök Prosessien uudistamista keittiöön- seminaari 2 hlök Huomisen haasteet ja ratkaisut seminaari (messutapahtuma) koko henkilöstölle (osallistui 25 hlök) Diverseyn : puhtaanapidon koulutus keittiöalalla Työkiertoa toteutettu henkilöstön toiveet huomioon ottaen

66 66 Prosessit Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset tilat ja laitteet Laitekartoitus 1x / v Laitekartoitus tehty: uusittu muutama laite Kuninkaisten keskuskeittiön remontti KKK:n remonttisuunnitelma tehty Talous Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta Kilpailukykyinen suoritehinta Suoritehinta pysynyt edellisvuosien tasolla Toteutumaa seurattu kuukausittain Hankintasopimukset Sitoutuminen sopimustuotteisiin Ruokalistojen noudattaminen Hankintasopimukset Kuntapron kautta Tilataan ainoastaan sopimustuotteita Imago Hyvä julkisuuskuva Vetovoimainen yksikkö Näkyvyyden parantaminen Palaute Reklamaatiot Tyytyväisyyskyselyt 1x/v Tehty ruokapalvelusta kertova esittelykansio sisäisille asiakkaille toimipisteisiin

67 67 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,73 Menot ,87 Netto ,87

68 68 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 40 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot Menot ,27 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,28 Menot ,66 Netto 0, ,00 Asiakas Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen SOTE- uudistuksen mukaisesti Selvitys on tehty Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki eduskunnan käsittelyssä Satakunnan soten järjestämistä on aloitettu (tilanne ) Henkilöstö Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Järjestetään lakisääteinen täydennyskoulutus henkilöstölle 3-10pv/työntekijä Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Koulutuspäivät. 2,7/työntekijä (vaihteluväli 1,1 4,4)

69 69 Esimieskoulutuksen järjestäminen Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Koulutus Sairauspoissaolojen päivien määrä vähemmän kuin 12pv/työntekijä Koulutuskysely tehty ja koulutus on pidetty Sairauspäivät 9,35 pv/työntekijä Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyty 100 % Kehityskeskustelut on käyty 91 % Prosessit Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomustyötyhmä on aloittanut hyvinvointiraportin tekemisen ja työ jatkuu v.2015 Hyvinvointineuvolan perustamisen selvittäminen Selvitys on tehty Rauman perhekeskukseen on käynyt ryhmä tutustumassa ja selvitys on tehty Talous Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas (vert. Satakuntaan) Kustannukset 3326 /asukas Satakunnan keskitasoa (vert. Satakunta 3281 /asukas)

70 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,40 Menot ,18 Sumupoistot ,29 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,41 Netto ,25 Asiakas Monipuoliset ja laadukkaat kuntouttavan työtoiminnan palvelut Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä yhteistyössä päiväkeskuksen ja nuorten työpajan kanssa jatketaan Kelan maksut ovat alle euroa Kelan maksut pysyivät lähes 100 % tavoitteessa, maksut olivat euroa Henkilöstö Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö Tiimipalaverit viikoittain Täydennyskoulutus Työnohjaukset edelleen Aikuispalvelutiimin ja lastensuojelutiimin kehittämisiltapäivät Täydennyskoulutus vähintään 3 pv/vuosi Työnohjaukset Tiimit kokoontuvat viikoittain Täydennyskoulutuspäiviä 1,07/hlö Työnohjaukset toteutuneet Tiimit kokoontuneet viikoittain

71 71 Työnohjaukset aikuis- ja lastensuojelutiimeille Kehittämisiltapäivät 2 x vuodessa. Kehittämisiltapäivät pidetty Prosessit Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat määräajoissa Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelmat (lomakkeet ja käyttöönotto) Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat on tehty määräajassa Lomakkeet on tehty Vammaispalvelussa ja lastensuojelussa palvelusuunnitelmat kaikille uusille asiakkaille Palvelusuunnitelmat uusille asiakkaille on tehty 95 % määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa Lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa (7vrk) Lastensuojelussa ja toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa päätökset on tehty määräajassa Talous Kustannustehokkaat mielenterveyspalvelut Mielenterveyskuntoutujien ryhmiä kunnan omaksi toiminnaksi (selvitys) Selvitys on tehty Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa alkaen kunnan omana yksikkönä Lastensuojelun palveluiden lisääminen Perhetyöntekijän palvelut myös iltaisin ja viikonloppuisin Ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelussa Uusia ostopalvelusopimuksia ei ole tehty

72 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot ,79 Sumupoistot ,26 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,44 Netto ,61 Perustelut olennaisille poikkeamille: Tulot: Valtiokonttorille palautettu euroa sotainvalidien palveluihin maksettavaa ennakkoa, joka on kirjattu joulukuulle Tilitys valtiokonttorille tehdään vasta aina seuraavaan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (tehty ), jolloin vasta selviää määrärahan todellinen käyttö. Syynä palautukseen on sotainvalidien määrän väheneminen, jolloin ko. ryhmän palvelujen käyttö on myös vähäisempää. Menot: Lomapalkkavelan kasvu sivukuluineen, euroa (summa ei ollut tiedossa vuoden 2014 aikana). Matkustus- ja kuljetuspalvelut: n , perustelut: kotihoidon kaksi autoa saatiin käyttöön vasta kesäkuussa, jolloin kotihoidon matkakustannukset eivät vähentyneet arvioidulla tavalla. Samalla kasvoivat kotihoidon asiakaskäyntimäärät, joka nostaa matkakustannuksia. Ainokoti: , perustelut: Palvelusetelimallin käyttöönotto ja asukasmaksujen muutokset (haettu syksyllä tuloihin ja menoihin ylitys, joka oli riittämätön) Tuloissa ylitystä lähes samassa suhteessa. Huhtaanhovi: , perustelut: Budjetissa huomioimaton kuntakorvaus. Tulojen ylitys Tukipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut: , perustelut. Turvapuhelinpalvelun lisääntyminen (tuonut tuloja samassa suhteessa). Asiakas Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Vanhuspalvelulain toimeenpano Lain edellyttämät velvoitteet Asiakkaiden palvelukokonaisuuksista vastaavien henkilöiden nimeäminen valmisteilla (vastuutyöntekijät)

73 73 Asiakaspalautekysely säännöllisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille Asiakaspalaute (tavoite: >3, asteikolla 1-4) Tehty Palvelukeskus Annalassa, analysointi kesken Muiden asiakkaiden osalta siirretty keväälle 2015 Henkilöstö Ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta Täydennyskoulutus Sairauspoissaolojen seuranta ja syiden analysointi Koulutuspäivien määrä (tavoite: >3/tt/v) Sairauspoissaolojen määrä ja laatu (tavoite:< 12 ktp./v.) Keskimäärin 4 pv/tt/v Sairauspoissaoloja 13,8 ktp/tt./v Prosessit Tehokkaat ja turvalliset palveluprosessit Toiminnan tehostaminen ja asiakasturvallisuuden lisääminen Poikkeamien määrä (tavoite:-5 % / yksikkö) Vähentynyt keskimäärin 6 % Poikkeamien syiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet neljännesvuosittain vanhustenhuollon johtoryhmässä Toimintakykyä tukevien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen edelleen Toimintakykymittarit Toteutunut 100 % Toteutunut 100 % Talous Kotona asumista tukeva palvelurakenne Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon paikkamäärän vähentäminen Paikkamäärä (tavoite: -5 asukaspaikkaa) Annala: paikkamäärä + 6 (sis. intervallihoidon) Vanhainkoti: paikkamäärä - 10 IIltatuuli: paikkamäärä -1 YHT. 10 asukaspaikkaa

74 74 Kotiutustiimin toiminnan vakiinnuttaminen Kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstön yhteistyön lisääminen Tehostetun palveluasumisen kustannusten kasvu (tavoite:<2 %) Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (tavoite: <15 vrk) Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyskäyntien määrä Vanhustenhuollon menot/as./v.(tavoite: kasvu <2 %) Ympärivuorokautisen hoidon kustannusten nousu 2 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) sis. vanhainkotihoidon Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk Seuranta aloitettu vanhustenhuollon yksiköissä Yhteensä 32 käyntiä v Vanhustenhuollon kustannusten nousu, sis. vanhainkodin 2 %, 876 /as. (ed. vuosi: 853 /as.) Asukaslukuun suhteutettu nousu 3 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) Imago Uudistumiskykyiset ja kehittämismyönteiset ikääntyneiden palvelut Henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön Osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin Kehittämishankkeiden arviointi Vakiintuneiden käytäntöjen määrä Toteutuu 100 % Yhteisvoimin kotona - hanke (Kaste) alkanut , jatkuu ed. Seudullinen (sairaanhoitopiiri) saattohoito-hanke jatkuu keväälle 2015 Kehittämistyöstä tiedottaminen kuntalaisille Tiedotuksen määrä Yhteisvoimin kotona - hanke vanhusneuvoston kokouksissa

75 75 Facebooksivut: Ikäkaari Paikallislehdet (useita kertoja vuonna 2014) 3050 Terveyskeskus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot ,02 Menot ,51 Sumupoistot ,50 Laskennalliset erät: Tulot ,40 Menot ,83 Netto ,52

76 76 Asiakas Asukkaiden tarpeeseen vastaava perusterveydenhuolto, hammashuolto ja työterveydenhuolto toimivat laadukkaasti ja riittävällä laajuudella Hoidon laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arviointi Potilasohjauksen ja kuntouttavan työotteen vahvistaminen Jatkuva asiakaspalautelomake Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Jatkuva asiakaspalautelomake käytössä jokaisessa yksikössä. Palaute vähäistä. Avoterv.huollon ja avosairaanhoidon kysely tehty tänä vuonna, palaute erinomainen Kantelujen ja muistutusten määrä/vastaanottokäynti ja hoitopäivä Kanteluita ei yhtään, muistutuksia 3 Hoitotakuun noudattaminen: yhteys virka-aikana välitön, terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi kolmantena arkipäivänä, tarpeelliseksi todettu hoito vähintään kolmessa kuukaudessa Hoitoon pääsyajat Hoidon tarpeen arviointi yleensä samana päivänä, lääkärin vastaanotolle ensimmäinen vapaa aika keskiarvo 8,6 vrk Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Toimintaohjeiden päivittäminen Potilasturvallisuussuunnitelma tehty ja verkkokoulutus suoritettu Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Potilasvahinkoilmoitusten määrä Potilasvahinkoilmoitukset 16 kpl Perehdytys- ja toimintaohjeet ajan tasalla Jokaisessa yksikössä perehdytysohjelma käytössä, toimintaohjeet pääosin kunnossa Henkilöstö Motivoitunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyvä perehdytys Sairauspoissaolot(< 12 pv/ hlö/ v.). Sairauspoissaolot 4,6 pv/hlö

77 77 Oikein suunnatut koulutussuunnitelmat Koulutuskortit (3-7 pv/henkilö/v.) Koulutuspäivät: keskimäärin 3,1 päivää/henkilö (yksiköittäin 0,2 5,7) Esimiestyö ohjaa ja tukee osaamista ja työssä jaksamista Esimieskoulutus Sääntöjen noudattaminen Esimieskoulutusta järjestetty, osallistuminen runsasta Prosessit Toimivat palveluketjut Kuvataan keskeisimmät palveluketjut Laaditaan toimintaohjeet yksiköittäin Keskeisimmät toimintaohjeet tehty ja palveluketjut kuvattu jokaisessa yksikössä Palveluketjut kuvattu avoterveydenhuollossa ja psyso- ja pene yksiköissä, avosairaanhoidossa muutamia palveluketjuja Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (alle 15 vrk). Pitkäaikaispotilaiden määrä vuodeosastolla (<5) Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk. Pitkäaikaispotilaita osastolla muutamia (<5), ja jatkopaikan jonottajia ajoittain runsaasti Talous Perusterveydenhuollon kustannus/asukas alle 2 %:n nousu Lääkärien virat täynnä Hoitajien vastaanottojen järjestäminen Tehokas rekrytointi Sairaanhoitajien vastaanottojen määrä ja vaikuttavuus. Perusterveydenhuollon kustannus/asukas Hoitajien vastaanotot avosairaanhoidossa kpl, kasvua ed. vuoteen 34 % (INRhoitajan osuus kasvusta reilu 50 %) Siirtoviivemaksut (0 ) Ei siirtoviivemaksuja Imago Asiakkaiden luottamus säilyy ja henkilökunnan rekrytointi onnistuu Kerätään asiakaspalautetta ja opitaan siitä Jatkuva asiakaspalautelomake Asiakaspalaute käsitellään säännöllisesti yksiköissä

78 78 Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Avoimiin toimiin ja virkoihin on hakijoita Lääkärien rekrytointipalvelu ulkoistettu 3060 Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,46 Perustelut olennaisille poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys euroa johtui erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta tulleista muiden sairaaloiden mm. TYKS ja HUS laskutuksista (tammikuussa 2015 tuli viimeinen euron lasku koskien koko vuotta 2014). Muiden sairaaloiden ostopalvelut kasvoivat 19,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2015 Huittinen maksaa kalliin hoidon tasaukseen lisämaksua euroa ja erityisvelvoitteisiin euroa sekä laskennallinen palautus oli euroa.

79 Muu terveydenhuolto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,86

80 80 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot 1 352,96 Menot ,98 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,00 Menot ,12 Netto ,38 Perustelut olennaisille poikkeamille: Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa kuntien välisen laskutuksen oppilashuollon palveluista. Valtakunnallisten laskutusperiaatteiden puuttuessa ei ole osattu arvioida toiminnasta kertyviä maksutuottoja (8 948 ). Lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukset ovat entisestään pienentyneet ( ). Asiakas Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Kehityskeskusteluissa kartoitettu osaamistarpeita ja sovittu kouluttautumisesta Toteutunut

81 81 Prosessit Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Kehitetään sähköisiä palveluja Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön perusopetuksen lisäksi muissa toiminnoissa Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esiopetuksessa ja perusopetuksessa Talous Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 77,2 %, jäi tavoitteesta Kulut 92,1 %, jäi alle Perusopetus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot ,37 Menot ,43 Sumupoistot ,28 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,80

82 82 Asiakas Jatko-opintokelpoisuus perusopetuksen jälkeen Henkilöstö Päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä 99 % perusopetuksen päättävistä sai päättötodistuksen ja heistä jatkoopiskelupaikan sai 100 % Toteutunut Prosessit Hyödynnetään uusia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluja toiminnassa Wilma-ohjelmisto tehokkaassa käytössä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 100 % opettajista ja kodeista käyttää Wilmaa 100 % opettajista ja 96,3 % kodeista käyttää Wilmaa Toimivan opetussuunnitelman luominen Valmistaudutaan paikallisen OPS-työn käynnistämiseen Osallistutaan AVIn järjestämiin koulutuksiin OPS-prosessin tueksi Toteutunut Talous Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot toteutuneet 142,5 %, yli Kulut toteutuneet 99,6 %, alle Imago Perusopetuspalveluiden hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva Aktiivinen viestintä sidosryhmille Perusopetuksen viestinnän vuosikello toteutunut Toteutunut

83 Lukiokoulutus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot ,05 Sumupoistot ,19 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,17 Perustelut olennaisille poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on tullut vuoden 2014 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ylitys on ja toimintakulujen ylitys , hanketoiminnan toimintakatteeksi jää Ilman hankkeita lukiokoulutuksen toimintatuotot ylittyvät ja toimintakulut ylittyvät , toimintakate on Toimintakulujen ylitys johtuu lukion kuljetusoppilaiden ennakoitua suuremmasta lukumäärästä, joka täsmentyi vasta syksyllä Asiakas Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syväntävistä kursseista jäi lv järjestämättä 4 kpl Soveltavia jäi toteutumatta 13 (tarjolla 55 kurssia) Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien määrä kasvanut Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonna Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Kirjataan olemassa olevat hyvät käytännöt ja ideoidaan uusia Käytänteiden kuvaus valmis 2013 Käytänteiden kuvausta vielä päivitetään

84 84 Henkilöstö Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja V oli 2,25 koulutuspäivää/opettaja Prosessit Joustavat, tehokkaat ja vaikuttavat prosessit Määritellään keskeisimmät ydinprosessit ja tehdään prosessikuvaukset Prosessikuvaukset tehty 2014 Prosessikuvaukset tehty, päivitys jatkuu 2015 Talous Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kehitys Opiskelijamäärä kasvoi (2013 oli 162, ja 2014 on 169) Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Menot /oppilas ovat vähintään samat kuin saatu valtionosuus/opiskelija Menot 8 460,85 /oppilas Valtionosuus 6 834,63 /oppilas Imago Positiivinen julkisuus Laaditaan viestintäsuunnitelma ja kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisen median käyttöön Suunnitelma valmis 2014 Suunnitelma vielä päivitetään 2015 Muut indikaattorit Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Selviää seuraavassa tuloskortissa

85 Kansalaisopistotoiminta TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sisäiset erät: Tulot ,00 Menot ,53 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,52 Asiakas Uudistuva ja vetovoimainen opisto Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Kerätään asiakaspalautetta Netto-opiskelijoita 3400 Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla Henkilöstö Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, tyhypäivä 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö 30 pv / 7 päätoimista, 4 pv / henk. Työtyytyväisyyskysely Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 4

86 86 Prosessit Kansalaisopiston kehittämisprosessin läpivienti Osallistutaan neljän kansalaisopiston CAFprosessiin CAF-itsearviointijärjestelmä otetaan käyttöön Prosessi toteutettu, CAF otettu käyttöön Talous Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 50,1 / opetustunti Nettokustannus 157,8 / opiskelija Nettokustannus 71,5 / osallistuja 50,29 /opetustunti 168,29 /opiskelija 60,39 /osallistuja Imago Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia Musiikkiopisto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot ,76 Menot ,15 Sumupoistot ,53 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,82

87 87 Asiakas Oppilaslähtöinen opetuksen suunnittelu Vahvistetaan oppilaanohjauksen työnjakoa Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty vuoden 2014 aikana Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty, käytänteitä kehitetty opetussuunnitelmatyön yhteydessä Monipuolinen opetus- ja konserttitarjonta Kattava yhteismusisointivalikoima Eritasoisia yhteissoittoryhmiä viikoittain ja periodeittain Viikoittain kokoontuvia ryhmiä toimi vuoden aikana 7 sekä lisäksi periodeittain toimivia kokoonpanoja Eritasoisia oppilaskonsertteja eri toimipisteillä Alueellisesti kattava oppilaskonserttikalenteri Sekä keväällä että syksyllä konsertteja järjestettiin eri puolilla toimintaaluetta Opiskeluaktiivisuus Opiskelu tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää Opinnot etenevät perustasolla opetussuunnitelman mukaisesti keskimääräisiä opintoaikoja noudattaen Opinnot etenevät suunnitelmallisesti tasolta toiselle, tasosuoritteiden säännöllisyyteen ja enimmäisopiskeluaikoihin on kiinnitetty huomiota Henkilöstö Ammattitaitoinen henkilökunta Osallistutaan yhteistyöoppilaitosten Osaavahankkeen järjestämiin koulutuksiin Vähintään 1 koulutuspäivä/päätoiminen henkilö/vuosi Yhteinen koulutuspäivä järjestettiin 12.8.; suurin osa henkilöstöstä osallistui myös muihin Osaavahankkeen koulutuksiin Virkojen täyttö Lehtorin virka (varhaisiän musiikin opetus) täytetty alkaen Lehtori aloittanut virassaan

88 88 Prosessit Säännöllinen toimintamalli musiikkiopiston itsearviointiin Virvatuli-itsearvointimallin käyttöönotto Huittisten musiikkiopistossa Virvatulimalli luotu vuoden 2014 aikana Toimintaa kehitetään itsearvioinnin perusteella Virvatulimalli käytössä Itsearviointimallin kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Toimivan opetussuunnitelman luominen Aloitetaan opetussuunnitelman päivittämisprosessi musiikkiopistossa Laaditaan toimintasuunnitelma uuden opetussuunnitelman laadinnasta Opsin päivittäminen aloitettu vuoden 2014 aikana Opsin päivittäminen on aloitettu ja opetussuunnitelmatyölle (sisältäen myös ainekohtaiset opetussuunnitelmat) on laadittu aikataulu ja toimintasuunnitelma Talous Hallittu meno- ja tulokehitys Suunnitellaan toimintaa ennakoivasti ottaen huomioon oppilasmäärät, lainsäädäntö ja opetuksen laatu Oppilaspaikan hinta (varsinaiset) n euroa 1 282,43 Imago Toiminnan näkyvyys Toteutetaan viestintää erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti Viestintä suunnitelman mukaista Viestintä on ollut suunnitelmallista Käytetään viestinnässä hyödyksi musiikkiopiston verkostoja Sidosryhmien tiedotus säännöllistä ja suunnitelmallista Sidosryhmiä tiedotettu säännöllisesti Vetovoimainen imago Hyödynnetään musiikkiopiston uusia nettisivuja tiedottamisessa Nettisivut käytössä kaikessa musiikkiopiston tiedottamisessa Tiedotettavat asiat ovat nettisivuilla, joita pidetään päivitettyinä

89 89 Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön Osallistuttu säännöllisesti maakunnan yhteistyöoppilaitosten toimintaan sekä SML:n liittotoimintaan Oppilaitosyhteistyö aktiivista SML-liittotoimintaan osallistuttu mahdollisuuksien mukaan 4060 Museopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto ,71

90 Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,9 Sisäiset erät: Tulot Menot ,45 Sumupoistot ,20 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,00 Netto ,84 Asiakas Asiakaslähtöiset palvelut, palvelurakenteen kehittäminen Yksityisen päivähoidon laadun kehittäminen Yksityisessä ph:ssa toimintasuunnitelmat, arviointi ja dokumentointi Toteutunut Ostopalvelupaikkoja lisätään Pph:n varahoitomallin luominen Pph:n tiimityömallin kehittäminen Kolmiportainen tuki koko varhaiskasvatuksessa Ostopalvelupaikkoja lisätty: 2 4 Varahoitomallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen Tiimejä lisätty: 1 tiimi Tiimityömallin vakiinnuttaminen Kolmiportainen tuki käytössä Toteutunut Toteutunut osittain tiimeissä Kaikki perhepäivähoitajat tiimeissä Vakiinnuttaminen jatkuu Kolmiportainen tuki osittain käytössä

91 91 Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelma Sisäisten koulutusten järjestäminen Osallistuminen koulutuksiin Koulutussuunnitelma tehty Koulutuspäivät/hlö Toteutunut Ka. 2 koulutuspvää/hlö Prosessit Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Kehitetään palveluohjauksen prosesseja (sijoittelu, haku) Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty Keskeiset prosessit (haku ja sijoittelu) vakiinnutetaan Toteutunut Vakiinnuttaminen jatkunu Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma päivitetty Turvallisuussuunnitelmat osittain päivitetty (yksi kesken) Talous Hallittu meno-tulokehitys Palvelut tuotetaan monipuolisesti ja kustannustehokkaasti Varhaiskasvatuksen kustannukset / hoitopäivä Nettokustannukset keskimäärin 62,57 /hoitopäivä. Päiväkodit; nettokustannukset 61,98 /hoitopäivä. Perhepäivähoito ja ryhmikset; nettokustannukset 63,40 /hoitopäivä Imago Varhaiskasvatuspalvelujen hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva Esite varhaiskasvatuspalveluista Positiiviset uutiset lehtiin Esite tehty Positiivinen näkyvyys lehdissä Toteutunut Toteutunut

92 92 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot Menot ,41 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,46 Menot ,29 Netto ,32 Kirjastopalvelut Asiakas Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Kokonaishankinta 450 /1000 as. Kirjahankinta 400 /1000 as. Lehtien tilatut vuosikerrat 17 /1000 as. 477/1000 as. (5031) 426/1000 as. (4495) 16/1000 as. (169) Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita sekä toimintatiloja ja oheistapahtumia Lainaajia kunnan asukkaista 45 % Lainat 20 / asukas / vuosi Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi Verkkokäynnit 5 / asukas /vuosi Tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. 36 % (3788) 17,2 /as. ( ) 8,5/as. (89 138) 3,7/as (38 507) Tapahtumia 98 kpl, näyttelyitä 26 kpl, käyttäjäkoulutuksia 59 kpl

93 93 Henkilöstö Osaava, riittävä, motivoinut ja jaksava henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen tarvittavilla osaamisalueilla, ulkoista ja sisäistä koulutusta Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä Toteutunut; koulutuspäiviä 3,1/henkilö Prosessit Aktiivinen ja ajantasainen viestintä kirjastopalveluista ja -tapahtumista asiakkaille sidosryhmille Laaditaan viestintäsuunnitelma, joka sisältää suunnitelman myös kirjaston opasteiden päivittämisestä Suunnitelma valmis 2014, kirjaston opasteiden päivitys käynnistynyt. Suunnitelman laatiminen ja opasteiden päivitys käynnistynyt Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Jatketaan kirjaston keskeisten ydinprosessien kuvaamista Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus kesken Talous Hallittu meno tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Kirjastomenot /asukas ovat OKM:n kirjastojen valtionosuuden yksikköhinnan tasolla (v ,00 /as.) Kirjastomenot 58,20 /asukas (yht ; v OKM:n yleisten kirjastojen perushinta valtionosuuden laskennassa oli 63,68 /as.) Imago Kirjastopalvelut ovat laadukkaita ja tunnettuja Seurataan eri tavoin saatavaa asiakas-palautetta jatkuvasti Asiakaskysely vähintään joka kolmas vuosi Asiakaskyselyä ei tänä vuonna, edellinen keväällä 2013

94 94 Kulttuuripalvelut Asiakas Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Ollaan tukemassa ja myös yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita, pyrkimyksenä jatkuva uudistuminen Vuoden aikana jaettu avustukset sekä tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja Toteutunut NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,8 Toimintakate , Sisäiset erät: Tulot ,46 Menot ,19 Sumupoistot ,22 Laskennalliset erät: Tulot ,59 Menot ,70 Netto ,36

95 Perustelut olennaisille poikkeamille: Nuorten työpajalle on tullut palkkatukia 7922 ennakoitua vähemmän. Vuoden 2014 avustuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osa kohdentuu vuodelle Nuorten työpajatoiminnan toimintakulut ovat vastaavasti olleet ennakoitua pienemmät. Uimahallituotot rannekemaksujen osalta ovat olleet ennakoitua pienemmät (asiakkailla ei ole ollut tarvetta uusiin rannekkeisiin). Uimahallin maksutuotot ovat ennakoitua pienemmät. Tämä on seurausta uimahallin suunniteltua pidemmästä kiinniolosta kesällä 2014 ja siitä, että uimahallin kävijämäärä ei ole lisääntynyt vuoden 2013 tason mukaan lasketulla määrällä. 95 Asiakas Osallisuuden tukeminen Nuorten Aloitekanava -palvelu käytössä Aloitekanava -tilastot (aktiivisuus, käyttäjät, vierailut, ideoita katsottu, ideat ja kommentit). Käyttäjät: 93, vierailut: 3853, ideat: 381 ja kommentit: 590 Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Liikuntasuoritusten määrä Kävijämäärä tapahtumissa ja toiminnoissa liikuntasuoritusta mennessä Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisössä Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja koulutuksissa saatua tietoa on jaettu työyhteisössä Talous Hallittu meno-/tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Talousarvion tavoitteissa on pysytty ajanjaksolla

96 96 Imago Osallistuminen keskeisimpiin valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin Ollaan mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa Osallistuminen 3-6 alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen tai verkostoon vuoden 2014 aikana. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on mukana seuraavissa hankkeissa: Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Karhukuntien nuorten mediapajahanke (päättyi keväällä 2014) Aloitekanava- ja pyöräreitistöhanke Satakunnan työpajojen ALU-verkosto etsivien Satakunnan ja Varsinais-Suomen verkosto Aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke kuntien erityisliikunnan kehittämishanke Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategian laatiminen vuosien aikana Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia valmis vuonna 2014 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia ei valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Erityisliikunnan osalta valmistui Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, jonka nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi ( 70) ja kaupunginhallitus ( 242).

97 97 Lähiliikuntapaikkojen osalta suunnitelma valmistui ja nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan ( 85). Syynä strategian valmistumisen siirtymiseen on henkilöstöpula uimahallilla ja nuorisotyössä Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Osallistuminen kuntokampanjoihin Liikuntasuoritusten määrä liikuntasuoritusta vuonna liikuntasuoritusta mennessä Monipuoliset sisäliikuntatilat Liikuntaryhmien määrä sisäliikuntatiloissa Viikoittain yli 100 liikuntaryhmää saleissa Viikoittain kevätkaudella 167 liikuntaryhmää saleissa, kesällä 25 ryhmää ja syyskaudella 150 Laadukas koulutus- ja kurssitoiminta Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää vähintään kaksi (2) ohjaajille suunnattua erilaista koulutustilaisuutta Vähintään kymmenen (10) osallistujaa/koulutustilaisuus. Koulutuksiin on osallistunut keskimäärin 17 henkilöä. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila on keskeinen kuntoliikunta- ja virkistyspaikka Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä vuonna kävijää. Uimahallin kävijämäärä mennessä kävijää Sallilan koulun uimatila kävijää vuositasolla Sallilan koulun uimatilan kävijämäärä mennessä 3074 kävijää Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla käyntikertaa. Vampulan nuorisotilalla vuositasolla käyntikertaa. Keskustan nuorisotyö toimi kevään 2014 väistötiloissa Seurakunnan nuorisotiloissa Kulmassa, jossa oli 1815 käyntikertaa ja keskimäärin 21 käyttötuntia viikossa.

98 98 Käyttötunnit toimikauden aikana viikossa Nuorisoklubilla 47 käyttötuntia viikossa Vampulan nuorisotilalla 20 käyttötuntia viikossa Syksyllä keskustan nuorisotyö siirtyi nuorisoklubille tosin ilman vakinaista Huittisten kaupungin palkkaamaa työntekijää. Vapaaaikaohjaajan siirtyessä alkaen varhaiskasvatuksen työntekijäksi, ei toimelle saatu kaupunginhallitukselta täyttölupaa. Miniklubitoiminta 3-6 -luokkalaisille loppui, koska tilat otettiin luokkalaisten iltapäivätoiminnan käyttöön. Nuorisoklubin iltatoiminnasta on syyskauden vastannut Huittisten 4H yhdistys. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on palkannut perjantaiilloiksi yhden tuntityöntekijän 4H:n avuksi. Nuorisoklubilla oli syyskaudella keskimäärin 19 käyttötuntia viikossa ja 1961 käyntikertaa. Vampulan nuorisotilalla käyntikertoja kpl. Vampulan nuorisotilalla kevätkaudella18 21,5 käyttötuntia viikossa ja syyskaudella 16, käyttötuntia viikossa.

99 99 Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja - politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta 70 % nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin. 51 % nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuoriso- ja liikuntaltk 7 % Kasvatus- ja opetusltk 13 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 20 % Tekninen ltk 33 % Ympäristö- ja rak.ltk 68 % Perusturvaltk 0 % Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen tai työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai 6 kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai 6 kuukauden sisällä pajajakson jälkeen mennessä Työpajan asiakkaista 60 % sijoittui joko koulutukseen tai työelämään

100 100 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 458, Toimintamenot , Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot ,70 Menot ,81 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,50 Menot ,38 Netto ,25 Asiakas Tiedottaminen Päätökset ja pöytäkirjanotteet lähetetään viivytyksettä eteenpäin 1 viikko päätöksenteosta Ei toteutunut, koska kaupunginhallituksen kokousväli on pidentynyt Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Toimintojen sujuvuus Koulutus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Koulutuspäivät Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Yhteensä 8 koulutuspäivää Arkistokoulutus Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus Teknisen johdon päivät Elävä kaupunkikeskusta seminaari

101 101 Prosessit Kokousprosessin sujuvuus Talous Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosesseille Aikatauluissa pysyminen Toteutunut Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutuminen Toteutunut 7100 Jätehuolto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot Menot ,52 Sumupoistot ,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,56 Netto ,31

102 Pelastuslaitos TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,1 Sisäiset erät: Tulot Menot ,96 Sumupoistot ,80 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,42 Netto , Tilapalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,7 Sisäiset erät: Tulot ,49 Menot ,94 Sumupoistot ,45 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,78 Netto ,98

103 103 Asiakas Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 4 kertaa Tehtyihin ilmoituksiin (4 kpl) on reagoitu määräajassa Käsitelty 11 kohteen asioita Aktiivinen viestintä Kiinteistöjen käyttöohjeen käyttöönotto vaiheittain Kiinteistöjen määrä, joilla käyttöohje on tiedotettu, min. 5 kpl Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole tehty Palautekeskustelut henkilökunnan kanssa ovat jatkuvia Henkilöstö Osaava ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä, 2/vuosi/toimialue Materiaalitoimittajan koulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Työsuojelukoulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Osa henkilöstöstä on suorittanut laitoshuollon ammattitutkinnon arvioitsijakoulutuksen Kiinteistönhoitajista 2 kpl on aloittanut kiinteistönhoitajan ammattitutkintokoulutuksen

104 104 Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Kiinteistönhoidossa on pidetty 8 kpl Siivouspalveluissa on pidetty 10 kpl Prosessit Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Kaikkien kiinteistöjen siivousmitoituksen päivitys on käynnissä Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen vuokran määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta on toteutunut Kiinteistöjen nykyarvojen määritys on tehty Talous Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,15 /m 2 /kk Toteutunut 3,04 /m2/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h Toteutunut 21,29 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen Uimahallilla energiatehokkuusseuranta on käytössä ja tavoitearvot on määritelty Muilla kiinteistöillä energiatehokkuusseurantaa tehdään kuukausittain ja vertaillaan vastaaviin tiloihin Toteutettu muutoksia mm. Lauttakylän koululla ja uimahallissa

105 105 Imago Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän toiminta Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi Yhteistyöpalaverit on pidetty hallintokuntien kanssa investointiohjelman laadinnan yhteydessä 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,6 Sisäiset erät: Tulot ,00 Menot ,39 Sumupoistot ,37 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,18 Netto ,85 Perustelut olennaisille poikkeamille: Metsänmyyntitulot toteutuneet arvioitua pienempinä.

106 106 Asiakas Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät Palautteiden määrä ja laatu Saapuneet palautteet olleet asiallisia ja aiheellisia Keskusurheilukenttä huollettu Katuverkoston huoltotöissä parannettavaa Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelma toteutuksessa Yksityistieasioiden ongelmaton hoito. Yksityistieasiat siirtyneet 2011 tekniselle palvelukeskukselle Palautteiden määrä ja laatu Asioiden käsittelyn siirto tekniselle toiminut ongelmitta Hallinto-oikeus hyväksynyt yhden valituksen Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Toteutunut Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Prosessit Määritellyt tuotteet ja prosessit Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja. Tuotteet ja prosessit on määritelty Osana SAMK:in kurssia tarkasteltiin tuotteita ja prosesseja

107 107 Katuvalaistuksen energiansäästö Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto Energian kulutus Keskustan valaistuksen uusiminen, elohopealamput vaihdettu energiatehokkaampiin Talous Tehokas ostopalveluiden käyttö Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan Ongelmaton laskujen käsittely Ei toteutunut Imago Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Toteutunut Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen ja sidosryhmien välillä Säännölliset sidosryhmäpalaverien pitäminen Muutamia sidosryhmäpalavereja pidetty Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuuksien määrä 0 Vakavia liikenneonnettomuuksia ei ole tullut kaupungin tietoon

108 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,5 Sisäiset erät: Tulot ,00 Menot ,73 Sumupoistot ,74 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,06 Netto ,61 Asiakas Riittävä tonttivaranto Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu Vuoden 2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä: - 4 kpl omakotitontteja Myynnissä omakotitontteja: - 45 kpl omakotitontteja, joista - 34 on Vampulan kaupunginosassa Myynnissä teollisuustontteja, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n k-m 2 : - Takkulassa - Jokilevolla ja - Koskuan alueella

109 109 Myynnissä liiketontteja: 3 kpl Sahkossa Viihtyisä kaupunkiympäristö Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus Lähivirkistysalue, Sallila asemakaavan muutos lainvoimainen Satakunnan Osuuskaupan ja Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos lainvoimainen ABC:n liikennemyymälän asemakaavan muutos lainvoimainen Asuin-, liike- ja toimistorakennusten asemakaavan muutos (Karpintien, Viialankadun ja linja-autoaseman läheisyydessä) lainvoimainen Korpelan kaavamuutos valmisteilla Konsultin ohjausta Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavan laadinnassa Asianosaisena annettu lausuntoja Punkalaitumen tuulivoimaosayleiskaavasta Aktviivinen osallistuminen maakunta- ja kaupunkisuunnittelutyöhön: - Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän kokoukset

110 110 -Vaihemaakuntakaava 2 vireillä Kaavan pohjakartastoa on tarkastettu eri kaavahankkeisiin ja ylläpidetty uudisrakentamiskohteilla Osoitenumeroita on tarkistettu yhteensä 54 kohteeseen Tonttien käyttöönottovalmius Kiinteistönmuodostus Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Rakennusvalvontamittaukset Toimitusaika Lukumäärä Kiinteistönmuodostustoimituksia ajanjaksolla on ollut 8 kpl, joissa on muodostettu 16 tonttia, toimitusaika on ollut keskimäärin 2 kk Tonttijakoja hyväksytty 4 kpl, vireillä 2 kpl Rakennusten sijainnin merkitsemisiä 48 kpl ja sijaintikatselmuksia 83 kpl Toimitusaika on ollut yksi viikko tilauksesta Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävä koulutus 1,5 pv/hlö/vuosi Toteutunut suunnitelman mukaisesti Hyvä toimintavarmuus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Kiinteistöinsinöörinpalvelut: Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa on olemassa sijaisuussopimus vuodesta

111 alkaen kiinteistöinsinöörinpalveluista, jossa kiinteistörekisterinpitäjien, kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörien, kaavan pohjakartan hyväksyjien ja kiinteistörekisterinhoitajien tehtävien vastavuoroisesta hoitamisesta ja sijaisuudesta varsinaisen viranhaltijan poissaolon tai esteellisyyden ajaksi Muut sijaisuudet hoidettu johtosäännön mukaisesti sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti sopimalla Maankäyttöpäällikön paikkaa ei ole täytetty henkilön irtisanoutumisen jälkeen. Tehtävät on jaettu rakennustarkastajan, kaavoitusinsinöörin ja teknisen johtajan kesken. Rakennustarkastaja toimii vastuualuepäällikkönä Prosessit Toimivat paikkatietoprosessit ja tietojärjestelmät Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito Vuosittainen kehittämishanke: Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2014 aikana Vuoden aikana jatkettiin ajantasa-asemakaavan laadintatyötä Kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) laadunparannustyötä tehtiin osana valtakunnallisen Väestötietojärjestelmän uudistamista.

112 112 Hankkeessa selvitettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa n rakennuksen ominaisuustiedot Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittainl Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen Kaavasuunnittelu: Torkin alueen asemakaava lainvoimainen Loima, Myllytien eteläpuoleinen alue, luontoselvitykset kesken Takkulan alue luonnosteluvaiheessa Saaren tilan muutosluonnos valmisteille Kunnallistekninen suunnittelu: Kravilan-, Soutajan- ja Elisenvaaran leikkipuistojen suunnittelu valmis Huhkolan alueen suunnittelu valmis: sis. väistötilojen parkkialueen ja Huhkolan leikkipuiston laajennusten suunnittelun Uimahallin parkkialueen laajennuksen suunnittelu valmis Pankkiaukion saneerauksen suunnittelu

113 113 Niittäjänkadun ja Vahaojanpolun suunnittelu valmis Suttilan lähiliikuntapaikan suunnittelu valmis Vesihuollon suunnittelu: Torkin alueen vesihuollon suunnittelu valmis Talous Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso Tarkistetaan maksut ja taksat Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä Vuoden 2014 taksapäivitys tullut voimaan ja (asemakaava + tonttijako) Imago Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnolliuutta Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali Tiedotus on ollut aktiivista koko kuluvan vuoden sekä kaupungin virallisessa lehdessä että verkkosivuilla Uusista kaava hankkeista ja vaiheista on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla aktiivisesti samaan aikaan kuin kuulutukset ovat olleet kaupungin virallisessa lehdessä. Taksamuutoksista on tiedotettu verkkosivuilla ja virallisessa lehdessä Korkeusjärjestelmän

114 114 (N2000) muutoksesta on tiedotettu verkkosivuilla ja lehdessä Kaupungin Facebook - sivustoa käytetty yhteänä uutena tiedotus kanavana Laadittu Tontteja tarjollaesite, joka saatavilla sähköisessä muodossa verkkosivujen kautta, että paperisena versiona jaettavaksi asiasta kiinnostuneille 7600 Vesihuoltolaitos TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,3 Sisäiset erät: Tulot ,55 Menot ,10 Sumupoistot ,73 Laskennalliset erät: Tulot Menot ,50 Netto ,83 Perustelut olennaisille poikkeamille: Palvelujen ostot ovat lisääntyneet arvioitua enemmän. Huittisten Puhdistamo Oy on aloittanut puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä 10/2014 ja aloittanut laskutuksen vesihuoltolaitokselle jätevedenpudistuksesta.

115 115 Asiakas Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus Talousveden laatu on hyvä Haja-asutusalueella toimitusvarmuudessa parannettavaa Henkilöstö Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesilaitosten toimintaan Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesilaitokselle Koulutuksia järjestetty JVP Euran puhdistamo työmaalla vierailtu Prosessit Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty Ei toteutunut Talous Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt Selvityksen teko/teettäminen Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa Ei toteutunut Tuottotavoite 4 % peruspääomasta Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi Tuottotavoitteen täyttyminen Maksuja nostettu, toimintakate 10 % talousarviota parempi 2014 maksujen taso silti n. 10 % liian alhainen

116 116 Imago Aktiivinen viestintä muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedote ja muu materiaali Tiedotus ollut aktiivista Oma sähköinen tiedotuskanava Vesihuoltolaitoksen someutuminen Tiedotekanavan toteutuminen. Ei toteutunut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , Sisäiset erät: Tulot ,35 Menot ,49 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot ,99 Menot ,80 Netto ,14 Asiakas Asiakaspalvelun parantaminen Nettisivujen sisällön kehittäminen Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin Pääsuunnittelijaohje Ohje rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Lupa-asiakirjat ohjeen päivitys

117 117 Henkilöstö Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen Koulutuksiin osallistuminen 3 koulutuspäivää / henkilö Toteutunut suunnitelman mukaisesti Prosessit Umpeutuvien lupien seuraaminen Ilmoituskirjeet asiakkaille Kirjeet / loppukatselmuksien määrä Tammikuussa muistutuskirje 20 vast.tj:lle umpeutuvista luvista. > n. 100 loppukatselmusta Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kartoittaminen Myönnettyjen jätevesijärjestelmälupien luettelointi Asetuksen mukainen järjestelmä / ei järjestelmää Viemärilaitoksen uusien alueiden osalta kartoitus tehty Talous Kateprosentin parantaminen Taksat ja maksut tarkistetaan Taksojen ja maksujen nostaminen ja kertymän seuraaminen Rakennusvalvontataksaan 30 %:n korotus alkaen Imago Rakennusjärjestyksen selkiyttäminen ja uudistaminen Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen Rakennusjärjestys hyväksytty Valmistelu käynnissä yhteistyössä Kokemäen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa Huittisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Pyhäjärviseudun kanssa yhtenevien ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristönsuojalumääräykset hyväksytty Valmistelu käynnissä Jätehuoltomääräykset valmiit

118 118 Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien seuranta Eri lupamuodot ja katselmukset Vähintään vuosien keskiarvo Rak.luvat 135(164) Toimenpidel. 58(53) Toimenpideilm. 29(37) Muut luvat 5(5) Aloituskokoukset 33(37) Katselmukset 295(280) (koko vuosien keskiarvo )

119 119 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2014 Muutokset TA 2014 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot , ,95 Myyntitulot , ,07 Maksutulot , ,86 Tuet ja avustukset , ,35 Muut toimintatulot , ,33 Valmistus omaan käyttöön 2 321, ,80 Toimintamenot , ,26 Henkilöstömenot , ,00 Palkat ja palkkiot , ,67 Henkilösivukulut , ,33 Eläkemenot , ,47 Muut henkilösivukulut , ,86 Palvelujen ostot , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset , ,30 Muut toimintamenot , ,29 Toimintakate , ,11 Verotulot , ,92 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot , ,44 Muut rahoitustulot , ,18 Korkomenot , ,41 Muut rahoitusmenot , ,58 Vuosikate , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos , ,76 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,92 43,92 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,68

120 120 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2014 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2014 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta ,8 Yhteensä ,0

121 121 TA 2014 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2014 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaik utus mak suvalmiuteen

122 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Alkup. TA:n TA muut:n Toteu- Poikkeama Alkup. TA:n TA muut:n Toteu- Poikkeama (N/B) talousarvio muutokset jälkeen tuma talousarvio muutokset jälkeen tuma KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous- ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Muu terveydenhuolto B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopisto N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B

123 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Osakkeet ja osuudet B Koneet ja kalusto B Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B Koneet ja kalusto B Kasvatus- ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B

124 Tekninen lautakunta Talonrakennus B Peruskorjaukset ja muutostyöt B Liikennealuekohteet B Varikko B Viher- ja liikunta-aluekohteet B Vesilaitos B Viemärilaitos B Hulevesiviemärit B Huittisten Puhdistamo Oy B INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

125 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus 2014 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen IRTAIN OMAISUUS Kaupunginhallitus B , ,05 MUUT INVESTOINNIT Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B ,07-349,07 Maanhankinta B , , , ,57 Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (kirj vesihuoltolaitos) B , ,00 Asunto Oy Hallinsyrjä osake B ,00-940,00 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus B , ,52 Roukan perintövarat B ,06-0, ,06-0,06 Kasvatus- ja opetuslautakunta Irtain omaisuus B , , Talonrakennus Uimahallin peruskorjaus , ,00 Suttilan koulun peruskorjaus B , , , ,00 Palvelukeskus Annala A-osa peruskorjaus B , ,01 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B , ,73 Lauttakylän koulun peruskorjaus ja laajennus B , ,10 Lauttakylän koulun väistötilat B , ,26 Sammun koulun esiopetustilat B , ,82

126 126 Peruskorjaukset ja muutostyöt Ainokodin muutostyöt B , ,09 Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen muutostyöt B , ,02 Risto Ryti-Sali B , ,00 Va Lauttakylän koulun pihatyöt ja varustelu B , ,33 Rakennusautomaation peruskorjaus B , ,90 Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus B ,66 951, , ,00 Kaariranta palveluasunnot, huoneistomuutokset B , ,19 Uimahallin P-alueen laajennus B , , Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Pellonpuiston koulun muutostyö B ,63-222,63 Varavoimavalmiudet B , ,00 Jakamaton B Yleiset alueet Liikennealueet B , ,24 330,00-330,00 Varikko B , ,89 Viher- ja liikunta-alueet B , ,77 Vesihuoltolaitos Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (määräraha hallitus) B , ,00 Uusi ylävesisäiliö B , ,16 Vesilaitos B , ,23 Viemärilaitos B , ,08 Hulevesiviemärit B , ,50 Huittisten Puhdistamo Oy B 1 709, ,36 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä , , ,63

127 127 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,36 Maksutuotot , ,45 Tuet ja avustukset , ,74 Muut toimintatuotot , , , ,88 Valmistus omaan käyttöön 2 321,80 371,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , ,31 Palvelujen ostot , ,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,09 Avustukset , ,59 Muut toimintakulut , , , ,37 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,47 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,16 Muut rahoitustuotot , ,26 Korkokulut , ,93 Muut rahoituskulut , , , ,45 Vuosikate , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,69 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,82 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,87

128 128 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,53 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,43 Investointien rahavirta Investointimenot , ,87 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,22 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,45 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,02 0, ,55 Oman pääoman muutokset 1 815,28-933,46 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,73 Vaihto-omaisuuden muutos , ,58 Saamisten muutos , ,50 Korottomien velkojen muutos , , , ,73 Rahoituksen rahavirta , ,36 Rahavarojen muutos , ,43 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,18 Rahavarat , , , ,43

129 129 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,78 Aineettomat oikeudet 8 099, ,12 Muut pitkävaikutteiset menot , ,05 Arvonkorotusrahasto , , , ,17 Muut omat rahastot , ,17 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,99 Maa- ja vesialueet , ,76 Tilikauden yli-/alijäämä , ,87 Rakennukset , ,57 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,20 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto , ,86 Poistoero , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,33 Sijoitukset Valtion toimeksiannot , ,12 Osakkeet ja osuudet , ,98 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,38 Muut saamiset , ,87 Muut toimeksiantojen pääomat 7 909, , , , , ,96 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,11 Pitkäaikainen , ,11 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,40 Lainat julkisyhteisöiltä , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat , ,77 Vaihto-omaisuus , ,58 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Valmiit tuotteet , ,68 Lyhytaikainen , ,27 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä , ,79 Lainasaamiset , ,00 Saadut ennakot , ,24 Muut saamiset , ,00 Ostovelat , ,61 Siirtosaamiset , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,00 Siirtovelat , , , ,95 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63 Lainasaamiset Muut saamiset , ,52 Siirtosaamiset , , , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63

130 130 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä

131 131 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

132 132 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhtiöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Keskeneräiset tuotteet Lainat muilta luotonantajilta Valmiit tuotteet Saadut ennakot Muu vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset Liittymismaksut ja muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit VASTATTAVAA YHTEENSÄ Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrument Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

133 133 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät (Liitetieto 1) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kirjatie on yhdistelty konsernitaseeseen tyttärenä kertaantuvan omistuksen johdosta. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty ,01 suurempana verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella tehdyt poistot olivat 9.818,86 vähemmän. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle siirtyi vuodella 2015.

134 134 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 8) (KPA 2:3 1-kohta) taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Yleishallinto Valtuusto 517 Hallinto Projektit Keskushallinto Elinkeinotoimi Maatalouselinkeino Talous- ja henkilöstöpalvelut Keskitetty tietojenkäsittely Ruokapalvelukeskus Lomituspalvelu Vaalit Sosiaalipalvelukeskus Hallinto 40 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Kansalaisopistotoiminta Musiikkiopetus Lukiokoulutus Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Nuoriso- ja urheilukeskus Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kaupunki, emo Yhteensä *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

135 135 VEROTULOT (Liitetieto 9) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä VALTIONOSUUDET (Liitetieto 10) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä SATUNNAISET ERÄT (KPA 2:3 2-kohta) (Liitetieto 11) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Satakunnan koulutus ky/oppisopimusrahaston pääoma Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut yhteensä 0 23

136 136

137 137 (Liitetieto 13) Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Poikkeama (euroa) Poikkeama (%) -28,16 Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain. Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa. Lisäksi kuntaliitos Vampulan kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet kaupungin investointitarpeita. Kiinteistöjen osalta on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen peruskorjaukset, palvelutalo Annalan peruskorjaus,suttilan koulun peruskorjaus ja Sammun koulun laajennus. Lauttakylän koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Parhaillaan on käynnissä terveyskeskuksen peruskorjauksen 2. vaihe ja suunnitelmavuosille on tulossa mm. Huhkolinnan peruskorjaus. Kunnallistekniset järjestelmät ovat isoilta osiltaan vanhoja ja niille on kertynyt runsaasti korjausvelkaa. Kunnallistekniikan investoinnit ovat painottuneen peruskorjauksiin. Lisäksi kaupunki on pyrkinyt vuosittain rakentamaan uusia alueita asutuksen ja teollisuuden käyttöön. Parhaillaan on käynnissä uuden ylävesisäiliön rakentaminen. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 14) (KPA 2:3 4-kohta) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Eläkevastuu Lisäykset tilikaudella 7 Vähennykset tilikaudella 186 Eläkevastuu Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 468 Potilasvahinkovakuutusmaksu

138 138 (Liitetieto 15) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot Rakennusten myyntitappiot Muut myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 16) (KPA 2:3 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 17) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Purettu investointivarausta Poistoeron kautta tulokseen v Poistoero Varaukset Varaukset

139 139 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

140 140 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

141 141 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 22-24) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin Omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- Omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100, Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83, Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91, Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90, Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Huittinen 82,70 82, Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100, Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Huittinen 60,00 60, Yhteensä KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2, , Sastamalan koulutusky Sastamala 3, , Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3, , Satakuntaliitto Pori 3, , Satakunnan koulutusky Kokemäki 10, , Yhteensä OSAKKUUSYHTEISÖT Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100, Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48, Yhteensä

142 142 SAAMISET (Liitetieto 25) Saamisten erittely Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä

143 143 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri Satakuntaliitto Muilta Ely-keskus KotoL muk Ely-keskus loka-jouluk L-S lääninhallitus Kelan korvaus työterveydenhuollosta Valtionosuussaamiset OKM/Suttilan koulu Koulumatkatuet Maitotuet A-klinikkasäätiö Joukkoliikenne Ely-keskus, pakol aih kust Koulutuskorvaukset Varsinais-Suomen sh-piiri OKM/uimahalli Kela päivärahat Satakunnen pelastuslaitos palautus Ely-keskus hankesaatavat Ely-keskus kunt työtoim Projektisaamiset V-S ely-keskus/rahoituserä Säkylän kunta palautus Maanmittauslaitos KTJ-osuus Muut tulojäämät Muilta yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

144 144 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 28) Oman pääoman erittely Kunta Kunta Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Opintotukirahasto Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Opintotukirahasto Edellisten tilikausien alijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman erittely Konserni Konserni Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Rahaston pääoma Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Rahaston pääoma Muut omat rahastot yhteensä Edellisten tilikausien alijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä

145 145 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 30) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 32) Konserni Konserni Kunta Kunta Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Muut pakolliset varaukset yhteensä VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 33) Vieras pääoma Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä

146 146 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 34) Sekkilimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 36) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuusennakot Takuuvuokrat KuEL-maksut Siirtovelat jäsenkuntayhtymille Muut menojäämät Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä

147 147 HUOLLETTAVIEN VARAT (Liitetieto 38) Huollettavien varat Huollettavien varat ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA (Liitetieto 39) Elatustuen takautumissaatava Elatustukisaamiset Korvaavaa elatustukea maksettu vuoden aikana Perinnästä poistettu tilikauden aikana Elatustukisaamiset Väh oman kunnan vanheneva velka Elatustukisaamiseksi jää

148 148 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 2-kohta) (Liitetieto 44) Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 4-kohta) (Liitetieto 45) Vastuusitoumukset Konserni Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma (Liitetieto 46) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta

149 149 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 5-kohta) (Liitetieto 47) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta Sopimusvastuut Sopimusvastuut yhteensä Johdannaissopimukset (päättyy v 2013) Koronvaihtosopimus Koronvaihtosopimus Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan Sivistystoimi, koulut Retkikassat Stipendirahastot Musiikki ym tarvikkeet Arvonlisäveron palautusvastuu *) Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina

150 150 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (Liite 48) Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Nuoriso- ja urheilu 9 10 Liiketoiminta 9 10 Yhteensä PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 49) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henk ilöstök ulut yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (LIITE 50) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot 450 Palkkiot yhteensä Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palkkiot yhteensä

151 151 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v ,42 euroa Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v ,35 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v ,78 euroa Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: Hallinto Kaatopaikka/Huittinen Kaatopaikka/Vampula Romuajoneuvot Hyötyjätepisteet Haketus YHTEENSÄ Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: Tuotot Kulut Netto Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri.

152 152 TASEEN LIITETIEDOT Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: Viemärilaitos Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet MUITA LIITETIETOJA JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ Tammikuussa 2008 Huittisten kaupunki hankki 4000 kpl Satakierto Oy:n osakkeita ja alkaen siirryttiin hoitamaan jätehuolto Satakierto Oy:n kanssa. Satakierto Oy perii ekomaksun jätteiden tuottajilta jätemaksujen yhteydessä. Satakierto Oy:n omistusjärjestelyistä on käyty neuvotteluja omistajakuntien edustajien kesken. Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ovat päätyneet ostamaan yhtiön yritysomistajien osakkeet. Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perustana on muuttunut lainsäädäntö. Jätehuoltoviranomaisena toimii osakaskuntien yhteinen jätelautakunta. Tilikaudella 2012 suoritettiin apporttina osakepääomaosuutta luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle. Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä. Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja. Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

153 153 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA01 Sonet lääkekeskus YMR71 MR Neuvolamaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR75 MR Lomituspalvelut YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR86 MR Vanhustyö YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR88 MR Rakennusvalvonta

154 154 YMR17 MR Koulukuljetukset YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR19 MR Kuntaosuudet YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRK MR Tileistä poisto YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRVII MR Viitesuoritukset YMR22 MR Keskushallinto VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

155 155 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,55 Valmistus omaan käyttöön 2 220,05 351,40 Liiketoiminnan muut tuotot ,00 63,71 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,14 Palvelujen ostot , , , ,21 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 041, ,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 761, ,64 Korvaus peruspääomasta , ,68 Muut rahoituskulut 0, ,71 0, ,04 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,72 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,72 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,15 1,23 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,15 1,23 Voitto, % -10,73-7,04

156 156 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 041, ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut , ,04 Satunnaiset erät 0, ,69 0, ,20 Investointien rahavirta Investointimenot , ,52 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,85 0, ,52 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -134, ,47 Saamisten muutos kunnalta , ,63 Saamisten muutos muilta , ,09 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,42 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,32 Rahoituksen rahavirta , ,32 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 21,34 47,33 Pääomamenojen tulorahoitus, % 21,34 47,33

157 157 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma , ,08 Maa- ja vesialueet , ,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,35 Rakennukset , ,39 Tilikauden yli-/alijäämä , ,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,57 Koneet ja kalusto 5 819, ,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat , ,81 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat , ,77 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset 8 300, ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta ,42 Vaihto-omaisuus VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,83 Aineet ja tarvikkeet , ,45 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Myyntisaamiset , ,09 Saamiset kunnalta 0, ,84 Omavaraisuus, % 77,96 83,75 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 81,55 69,33 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,83

158 158 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (liitetieto 1) (KPA 2:2.1 1-kohta) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (liitetieto 2) (KPA 2:2.1 2-kohta) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin (liitetieto 3) (KPA 2:2.1 3-kohta) Ei ilmoitettavaa Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (liitetieto 4) (KPA 2:2.1 4-kohta) Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut (liitetieto 5) (KPA 2:2.1 5-kohta) Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole merkitykseltään olennaisia.

159 159 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (KPA 2:3.1 1-kohta) (liitetieto 8) Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (liitetieto 12) (KPA 2:3.1 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset v. tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA (liitetieto 13) Taulukko liite 2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (liitetieto 16) (KPA 2:3.1 5-kohta) Kaupunginvaltuuston asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

160 160 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (liitetieto 21) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Liite 1 SIJOITUKSET Liite 2 SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (KPA 2: (liitetieto 25) kohta) Pitkäaikaiset saamiset Ei ilmoitettavaa Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Kaupunki/vesilaitos yhdystili Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (liitetieto 28) (KPA 2:5.1 1-kohta) Peruspääoma Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄ- OMA (liitetieto 30) Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole. (KPA 2:5.1 2-kohta)

161 161 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (liitetieto 36) Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vampulasta siirtyneet Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta Vuodelta ERITTELY SIIRTOVELOISTA (KPA 2: (liitetieto 37) kohta) Kaupunki/vesilaitos yhdystili HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä 9 10 (liitetieto 48) Henkilöstökulut (liitetieto 49) (KPA 2:8 ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut

162 162 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet LIITE 1 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset alueet nukset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

163 163 Pysyvien vastaavien sijoitukset liitetieto 21 LIITE 2 Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä tytär- yhtymä- osakkuus- osakkeet tytär- kunta- osakkuus- muut yhteisöt osuudet ja muut ja osuudet yhteisöt yhtymät ja muut yhteisöt omist.yht. omist.yht. Hankintameno Lisäykset Vähennykset 0 Hankinameno Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Liitetieto 13 Vesilaitos yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama ( ) Poikkeama (%) -45,30 Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni johon vuonna 2015 varattu määräraha on , kokonaiskustannusarvio on

164 164 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

165 165 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA Hallituksen tulee raportoida kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä (voidaan edellyttää raportointia myös esim. osavuosikatsauksissa) valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kunnanhallitukselle. Selonteon tulee pohjautua dokumentoituun tietoon. Valtuusto hyväksyi Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet (edelliset vuodelta 2009) sekä työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2014 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeudessa muutoksenhakuja koskien poikkeuslupaa, rakennuslupia (3 kpl), pilaantuneita maa-aineksia, kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelmaa (Hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisvalitukset), yksityistieavustuksen hylkäämisestä (Hallinto-oikeus on kumonnut maanrakennusinsinöörin ja teknisen lautakunnan päätökset ja palauttanut asian maanrakennusinsinöörille uudelleen käsiteltäväksi), vammaispalvelua (3 kpl, 1 hylätty, 1 muutettu+ palautettu uudelleen käsiteltäväksi, 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi), toimeentulotukea ( 2 kpl 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi ja 1 vireillä), huostaanottoja (2 kpl, perusturvan päätös voimaan), etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttämistä (Turun hallintooikeus päätti : Hallinto-oikeus ei tutki valitusta) sekä yksittäisiä oppilaita koskevia koulukuljetuspäätöksiä (kaksi valitusta hylätty, yhtä valitusta ei tutkittu, koska valitusta ei tehty määräajassa )

166 166 Markkinaoikeudessa muutoksenhaku koskien Talvikunnossapidon alue 1 urakoitsijan valintaa (Markkinaoikeus on hylännyt valituksen ). Aluehallintovirastossa neljä kantelua koskien yksittäisiä oppilasasioita (kaikkien neljän kantelun päätöksissä AVI saattanut koulutuksen järjestäjän tietoon käsityksensä asioista ja kiinnittänyt huomiota lain ja asetusten oikeaan tulkintaan) sekä selvityspyyntö sosiaalitoimiston toiminnasta lastensuojeluasiassa (huomautettu lastensuojelun kirjauksista) Lisäksi eduskunnan apulaisoikeuskanslerille on tehty kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2014 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä- Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 (asia on kesken Turun hovioikeudessa) Koy Pukinlinnan ,17 :n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2014 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. Esimieskoulutuksia on vuonna 2014 järjestetty 3 kpl.

167 167 Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 laaditaan kesällä Johtamista, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä työyhteisön hyvinvointia on arvioitu vuoden aikana työsuojelupäällikön syksyllä 2014 toteuttamalla, koko kaupungin henkilöstölle suunnatulla työympäristöriskikartoituksella. Työsuojelun vuonna 2014 tehtyjä ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 5 kpl. Näistä yksi oli osa Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 hanketta. Tällä johtotason hanketarkastuksella kartoitettiin turvallisuuden hallintaa henkilöstö- ja laitosruokalat -toimialalla. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Pellonpuiston kouluun, Kuninkaisten päiväkotiin sekä molempiin kirjastoihin. Työympäristöriskikartoitus tehtiin koko kaupungin henkilöstölle lokakuussa Työsuojelun omia käyntejä eri yksiköissä on tehty 122. Muistioselvityksiä näistä on tehty 55 kappaletta. Lisäksi työsuojelu on ollut mukana pelastussuunnitelmien päivityksessä sekä pelastuslaitoksen palo/poistumisturvallisuustarkastuksissa. Jälkimmäisistä on laadittu pelastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjat. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä (ei erittäin hyvällä) tasolla. Työsuojelu on lisäksi kokonaisuudessaan osa sisäilmatyöryhmää ja näin ollen mukana lukuisissa tiloja koskevissa selvityksissä, näistä löytyy sisäilmatyöryhmän muistiot. TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Strategian visio, päämäärät ja toimintaperiaatteet sekä talousarvioon ja suunnitelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet muodostavat perustan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja seurannalle sekä niitä tukevalle sisäiselle valvonnalle. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja. Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli toimielin toteaa, ettei kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita voida saavuttaa korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen on tehtävä kaupunginhallitukselle ja hallituksen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.

168 168 Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia ei koota yhteen valtuustoon käsiteltäväksi, vaan käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Vuoden 2014 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuspalvelut Kaupunginhallitus Ruokapalvelu Perusturvalautakunta Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Erikoissairaanhoito Tarkastuslautakunta Yhteensä KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Maksuvalmius Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. Maksuvalmiussuunnittelu ja seuranta käsittävät päivittäisen, viikoittaisen sekä kuukausittaisen ennusteen ja seurannan.

169 169 OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Kuntien yhteistyö perustuu ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien väliseen, kuntalain 76 :n 2 momentissa tarkoitettuun yhteistoimintasopimukseen. Hankintapalvelut -yksikkö toimii hankintojen operatiivisena yksikkönä. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja pienhankintaohjeet viimeksi Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallinto- ja johtosäännöissä ja niiden nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Palvelukeskusjohtaja vastaa ajantasaisista hankintojen delegointipäätöksistä, joista tulee pitää luetteloa. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa.

170 170 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksiin sisältyvät yleiset sopimusehdot tulee kuitenkin lukea huolellisesti läpi ja tarkistaa, että ne voidaan hyväksyä osaksi sopimusta. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Kaupungin sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan.

171 171 Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45 50% henkilöstöstä. Kysely käydään läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa. Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2014 aikana 64 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 11 kpl. Läheltä Piti ilmoituksia kirjattiin yhteensä 216 kappaletta. Näistä 110 varhaiskasvatuksessa, joista 99 asiakasväkivaltatapauksia sekä perusturvassa 92, joista 78 asiakasväkivaltatapauksia. Vartiointipalveluita on käytetty 25 kertaa, näistä 16 äkillisiä hälytyksiä. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki kilpailuttaa vakuutusturvansa vuoden 2015 aikana käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2014 yhteensä 2 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi toisesta 3 431,20 euroa. Taloudelliset riskit Vuoden 2014 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä aloittamalla henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka päätyivät henkilöstön lomauttamiseen vuonna Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2014 aikana ,50 eurolla pääasiassa Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta.

172 172 Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Joissakin tiloissa ongelmana on heikko ilmanvaihto tai jäähdytys, toisissa esiintyy epäilyä tai jo todettua sisäilmaongelmaa, jotkut tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Varhaiskasvatuksessa tilanpuutteen vuoksi on jouduttu perustamaan väliaikaisia päiväkotien satelliitteja tiloihin, joita ei alun perin ole rakennettu päiväkotitarkoitukseen. Henkilöstön eläköityminen tuo mukanaan haasteen osaamisen siirtämisestä ja työtehtävien jakamisesta muille työntekijöille. Henkilöstön tehtäväkuvia tulee myös muuttaa siten, että osaaminen jakaantuu useammalle työntekijälle, jotka voivat korvata toisiaan äkillisissä sairaus- tai muissa tilanteissa. Toimintaympäristö on kasvatus-, opetus- ja nuorisotyössä muuttunut. Lasten ja nuorten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet ja he tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Taloudellisten paineiden vuoksi tätä työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit Vedenkäsittelyprosessin riskit Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen Sopimustoiminta Hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi

173 173 Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: - Terveyskeskuksen lääkärien virat saatiin täytettyä v.2014, paitsi ylilääkärin virka. Ongelmana on se, että uudet lääkärit (viisi) ovat vastavalmistuneita ja heillä on pitkiä poissaoloja erikoistumisen vuoksi. Jatkuva sijaisten hankkiminen ja lääkärien vaihtuminen tuottaa monia haasteita toiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Kalliita ostopalvelulääkäreitä jouduttiin myös käyttämään v Ylilääkärin virkaa on hoidettu vuosikausia tilapäisjärjestelyillä. Pieneen terveyskeskukseen on lähes mahdotonta saada vakituista ylilääkäriä. SOTEratkaisusta toivotaan tähän asiaan helpotusta. - Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne aiheuttaa myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä. - Taloudellista riskiä on erikoissairaanhoidon kustannusten seurannassa. Lopulliset kustannukset saadaan selville vasta seuraavan vuoden helmikuussa, kun sairaanhoitopiiri tekee oman tilinpäätöksensä. Myös eri sairaaloiden mm. HUS käytöstä tuli suuri lasku ( euroa) tammikuussa Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen tehtävien uudelleen järjestämisestä Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä Lomituspalveluiden siirtyminen uudelle toimijalle: maatalousyrittäjien palveluiden turvaaminen sekä henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat YHTEENVETO Vuonna 2014 sisäisen valvonnan ohjeistusta on uudistettu ja täsmennetty sekä riskienhallintaa on tehostettu riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten avulla. Riskejä puolestaan on realisoitunut hyvin vähän.

174

175 175 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS Euroina Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku /asukas Toimintakate % verorahoituksesta 96,96 96,09 94,99 Vuosikate % verorahoituksesta 2,73 3,61 4,66

176 176

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO (Kaupunginvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt)

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO (Kaupunginvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt) LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO (Kaupunginvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt) VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO V.2017 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 1 2 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista... 7 Kaupunginjohtajan katsaus... 8 Kaupungin hallinto... 9 Kaupungin henkilöstö...21

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

HUITTISTEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 1 HUITTISTEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 2 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista... 7 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot