Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella KAAKON SOTE-INTO Kouvolan osahanke Loppuraportti Kouvolan kaupunki Marjut Kettunen Projektipäällikkö

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Osahankkeen organisointi Osahankkeen henkilöstö Osahankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen Palveluohjauksen lisääminen eri kunnanosissa lähi- ja yhteispalvelupisteissä ja järjestöyhteistyö Sähköisten vaikutuskanavien kehittäminen Hyvinvointiaseman perustaminen verkostoivasti Hyvien ehkäisevien käytäntöjen juurruttaminen Integroidut palveluprosessit ja -rakenteet Vanhusten laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen monipuolistaminen Erityisryhmien laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen kehittäminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio Sosiaalisen kuntoutuksen palvelualue aikuissosiaalityössä Tilaajaorganisaation palvelustrategiat Yksityisen ja kolmannen sektorin valvonnan ja ohjauksen laatustandardit Kumppanuusmalli kolmannen sektorin kanssa Start-hanke hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kansallisten terveys- ja tapaturmaindikaattorien ja tapaturmaluokittelun kehittäminen Henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakenteen ja työnjaon muuttaminen Asiakastarpeet, henkilöstön osaamisen tarpeet, työhyvinvointi ja täydennyskoulutus Moniammatillisen johtamisen valmennus ja koulutus Käytössä olevien työvälineiden optimaalinen hyödyntäminen Henkilöstön ja luottamushenkilöstön kouluttaminen käyttämään IVA arviointia Kuntouttava ja sosiokulttuurinen työote Osaamisen vahvistaminen tapaturmien ja väkivallan ehkäisystä Kustannuskehityksen hillitseminen Tilaajan ja tuottajan roolin selkiyttäminen Palveluprosessien ja kokonaisuuksien tuotteistaminen Palvelusopimusten kehittäminen Palvelusetelin käytön laajentaminen Kaupunkistrategian sekä palvelustrategian valmistelu yhteistyössä konsernihallinnon kanssa Yhteistyö Paikallinen yhteistyö Osahankkeiden välinen yhteistyö Valtakunnallinen yhteistyö... 32

3 5 Osahankkeen talouden toteutuminen Osahankkeen arviointi Prosessin arviointi Tulosten ja vaikutusten arviointi Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Lähteet Liitteet Liite1 Osahankkeen hankesuunnitelman matriisi Liite2 Osahankkeen johtoryhmän jäsenet Liite3 Osahankkeen henkilöstö Liite4 Start-hankkeen järjestämät koulutus- ja yleisötilaisuudet Liite5 Osahankkeen talouden toteutuminen ja selvitys valtionavustuksen maksatusta varten

4 TUKIPALVELUT Hallintopäällikkö Veli-Pekka Polkko KEHITTÄMISPALVELUT 1 Johdanto Kaakon SOTE-INTO hanke (Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella) on osa sosiaali- ja terveysministeriön kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon KASTE -kehittämisohjelmaa. Kaakon SOTE-INTO hankkeen kokonaisuus on muodostunut neljästä osahankkeesta: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osahanke, Etelä-Kymenlaakson osahanke, Kouvolan osahanke ja Kupera osahanke eli Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkoston osahanke. Hankekokonaisuuden hallinnoijana toimi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Kouvolan osahanke aloitti toimintansa uudessa Kouvolan kaupungissa, joka muodostettiin entisistä Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken, kaupungeista sekä Elimäen, Jaalan ja Valkealan kunnista. Samalla viiden kunnan yhteinen kansanterveystyön kuntayhtymä, Kouvolan seudun kuntayhtymä ja Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvolan kuntayhtymä purettiin ja toiminnot yhteen sovitettiin uuteen Kouvolan kaupunkiin. Kouvolan kaupunki on noudattanut toiminnan ja talouden ohjaamisessa tilaaja-tuottaja sopimusohjausmallia. Sosiaali- ja terveyspalvelut sijaitsevat hallinnollisesti yhteisellä perusturvan toimialalla sisältäen terveydenhuollon, kotihoito ja vanhuspalvelujen, aikuissosiaalipalvelujen ja lapsiperhepalvelujen palvelualueet. Lisäksi hankkeen aikana Kouvolan palvelurakenne edistyi siten, että Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Carea, sopivat Kuusankosken aluesairaalan siirtymisestä osaksi Kouvolan kaupungin perusturvapalveluita alkaen. Tämä tarkoittaa perusturvapalvelujen osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Perusturvan toimiala Tilaajaorganisaatio PERUSTURVALAUTAKUNTA Yksilöjaosto Palvelusopimukset Tuottajaorganisaatio PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA PERUSTURVA TILAAJAJOHTAJA Sakari Laari PERUSTURVAPALVELUT TUOTANTOJOHTAJA Mikko Komulainen TERVEYSPALVELUT Tilaajapäällikkö Kati Myllymäki TERVEYDEN- HUOLTO Palvelujohtaja Asta Saario KOTIHOITO JA VANHUSPAL- VELUT Palvelujohtaja Martti Toukoaho AIKUISSOSIAA- LIPALVELUT Palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen LAPSIPERHE- PALVELUT Palvelujohtaja Liisa Korppi VANHUSPALVELUT Tilaajapäällikkö Eila Kohopää SOSIAALIPALVELUT Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen PERHEPALVELUT Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen Avoterveydenhuollon palvelut Palvelupäällikkö Anssi Lahti Suun terveydenhuolto Palvelupäällikkö Tuija Palin- Palokas * Aikuispsykiatrian avopalvelut Palvelupäällikkö Paavo Itkonen Sairaalahoito Palvelupäällikkö Erkki Karonen Työterveyshuolto Palvelupäällikkö Erkki Koskinen Vanhusten hyvinvointipalvelut Palvelupäällikkö Kirsi Kiiski Kotihoito Palvelupäällikkö Tuija Jaakkola * Asumispalvelut Palvelupäällikkö Arja Kumpu Aikuissosiaalityö Palvelupäällikkö Hanna Tarkiainen Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut Palvelupäällikkö Hannu Hiekkala Vammaispalvelut Palvelupäällikkö Marjatta Horppu Psykososiaaliset palvelut Palvelupäällikkö Martti Niemi Lastensuojelun avopalvelut Palvelupäällikkö Ilona Lehtinen * Lasten sijaishuolto Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen Kuva 1: Kouvolan perusturvan toimiala

5 2 Osahankkeen organisointi Kouvola käynnisti Kaakon SOTE-INTO hankkeen toimenpiteet pidetyssä aloitusneuvottelussa, jossa sovittiin paikallisesti hankkeen organisoitumisesta. Aloitusneuvottelun jälkeen perusturvan palvelualueet määrittelivät hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden vastuuhenkilöt sekä tarkensivat palvelualueilla hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä (liite1). Kehittämistyötä toteutettiin laajasti lähellä perustyötä. Osahankkeen toimintaa valvoi osahankkeen johtoryhmä (liite 2), joka kokoontui 6 kertaa. Osahankkeella ei ollut projektityöryhmää. Kehittämistyön kannalta oleellisia asioita käsiteltiin ja vietiin eteenpäin palvelualojen omissa ja yhteisissä johtoryhmissä sekä muissa eri toimenpiteisiin liittyvissä yhteisissä työryhmissä. Hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä tarkasteltiin suhteessa muihin hankkeisiin ja tehtiin tarvittavia rajanvetoja hankkeiden välillä. Kaakon SOTE- INTO hankkeen ohella vanhuspalveluja kehitettiin Kouvola 2009 vanhuspalvelut hankkeessa, jonka toiminta-aika päättyi Lapsiperhepalvelujen osalta Kaakon SOTE-INTO hankkeessa keskityttiin tavoitteen 4 (kustannuskehityksen hillitseminen) mukaisiin toimenpiteisiin, sillä lapsiperhepalveluissa käynnistyi toinen Kaste-ohjelmaan kuuluva hanke, Lapsen ääni/kouvolan perhepalveluverkosto hanke. Vuorovaikutteiseen perusturvan sähköiseen palvelu- ja ohjausjärjestelmään tähtäävä VOPA-hanke käynnistyi ja hankkeiden välillä tehtiin tarvittavat rajanvedot. 2.1 Osahankkeen henkilöstö Osahankkeen henkilöstö on eritelty liitteellä 3. Kouvolan osahankkeen projektipäällikkönä toimi perusturvapalvelujen kehittämispäällikkö Marjut Kettunen. Hankkeen vastuuhenkilönä ja johtoryhmän puheenjohtaja toimi sosiaalipalveluiden tilaajapäällikkö Niina Korpelainen. Hankkeelle palkattiin projektisihteeri, jonka tehtävänä oli viedä eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa palvelujen tuotteistamista ja siihen liittyviä palveluprosessien kuvauksia sekä työajan mittauksia. Osahankkeessa toimineelle Start-hankkeelle palkattiin ulkopuolinen henkilöstö. Muutoin hanketyöhön osallistui suuri joukko palvelujen kehittämisen kannalta keskeistä kaupungin henkilöstöä työpanoksen siirtona, sillä kehittämistyön keskiössä oli toimintatapojen muutos perustyössä. Palvelujohtajat olivat keskeisiä henkilöitä kehittämistyön edistämisessä palvelualueellaan. Kehittämistyö eteni vaiheittain ja siten työpanoksen siirrot kohdistuivat henkilöittäin eri ajanjaksoille. Hankkeelle tehtävää työtä seurattiin hankkeen alkuvaiheessa henkilöstön työajanseurannalla. Osahankkeen johtoryhmä määritteli hankkeen edetessä työajan seurannan pohjalta kehittämistyön kannalta keskeiset henkilöt, joiden työpanosta sisällytettiin hankkeeseen sovituissa määrin. 2

6 3 Osahankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen Osahankkeen tavoitteiden toteutumista arvioitiin itsearviointina osahankkeeseen osallistuvien toimijoiden taholta suhteessa hankesuunnitelmaan ja sen toimenpiteisiin. Kouvolan osahanketoimenpiteiden toteutumista ja hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja raportoidaan neljän hankkeen päätavoitteen kautta: Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen Integroidut palveluprosessit ja -rakenteet Henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen Kustannuskehityksen hillitseminen 3.1 Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen Palveluohjauksen lisääminen eri kunnanosissa lähi- ja yhteispalvelupisteissä ja järjestöyhteistyö Kouvolassa aloitti kuusi yhteispalvelutoimistoa, jotka sijaitsevat Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan entisissä kunnantaloissa ja Keltakankaan kaupunginosassa maatalossa. Yhteispalvelupisteet toimivat paikallistiedon ja yleisasioinnin keskuksina, joista saa opastusta ja yleisneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden palveluista. Yhteispalvelupisteillä on lähinnä asioiden vireillepanoon ja neuvontaan liittyvä asiakaspalvelutehtävä, päätökset tehdään eri toimialoilla. Elimäen, Keltakankaan ja Kuusankosken palvelupisteissä annetaan sopimusperusteisesti Kelan avustavaa asiakaspalvelua. Keltakankaalla ja Kuusankoskella on sovittu myös Poliisin avustavasta asiakaspalvelusta. Tarpeen mukaan yhteispalvelupisteistä ohjataan kuntalaisia myös järjestötiedon lähteille. Perusturvan toimiala toimitti yhteispalvelupisteille tietoa palveluistaan sekä oppaita ja ohjeisti yhteispalvelupisteiden henkilöstöä. Yhteispalvelupisteiden kautta palautuu perusturvan toimialalle hakemuksia sekä tulee yhteydenottopyyntöjä. Asiakkaat saavat yhteispalvelupisteissä apua mm. netti-lomakkeiden täyttämiseen. Aikuissosiaalipalveluiden sosiaaliohjaajat jalkautuivat yhteispalvelupisteiden yhteydessä toimiviin asiakaspalvelutiloihin ja lisäsivät palveluohjausta erityisesti niissä yhteispalvelupisteissä, joissa ei ole enää omaa sosiaalitoimistoa (Jaalan ja Elimäen kaupunginosat). Palveluohjausta on mahdollista kehittää edelleen mm. sähköisen asioinnin kehittyessä. Yhteispalvelupiste (Kouvola) on toiminut myös toimeentulotuen käteismaksajana pakolaisille joilla ei ole pankkiasiakkuutta passin hakemisen aikana. Yhteispalvelupisteissä ja perusturvapalveluissa tehtiin yhteistyötä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) kanssa sekä sen valtakunnallisen yhteispalvelun kehittämisprojektin ( ) kanssa, jossa kokeiltiin, miten ja millä edellytyksin sosiaali- ja terveysjärjestöjen eri toimintamuodot voivat soveltua julkishallinnon yhteispalvelupisteiden yhteydessä annettaviksi. Kaakon SOTE-INTO hankkeessa kehitettiin toimintamalli jalkautuvasta palveluneuvonnasta. Elokuusta 2009 alkaen Kouvolan kaupungin ikäihmisten hyvinvointipalveluiden seniori-info ja STKL:n projektikehittäjä jalkautuivat yhteistyönä kaupungin eri alueille kansalaisten pariin toritapahtumiin ja marketteihin. Lisäksi ikäihmisten hyvinvointipalvelut käynnistivät teemapäivien ja teemaviikkojen 3

7 suunnittelun yksittäisten järjestöjen kanssa. Yhteistyöstä on luotu pysyvä toimintamalli. Vanhusten hyvinvointipalvelut käynnisti myös palveluneuvonnan kehittämisen STKL:n kanssa. Aikuissosiaalipalvelut suunnittelivat ja toteuttivat STKL:n projektikehittäjän kanssa järjestöfoorumit, jotka pidettiin 2009 ja Foorumissa sovittiin, että kukin palveluyksikkö laittaa kaupungin nettisivuille järjestöjen yhteydenottoja varten yhteyshenkilön. Lisäksi sovittiin, että Kouvolan kaupungissa valmistellaan yhteistyölinjauksia järjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Jatkossa vastaavia foorumeita pidetään 1-2 kertaa vuodessa. Yhteispalveluissa on yhteyshenkilö, joka osallistuu tarvittaessa järjestöjen tapaamisiin ja ylläpitää yhteyttä yhteispalvelupisteiden ja järjestöjen kesken. Suunnitelmissa on lisätä järjestöjen roolia entisestään yhteispalvelupisteissä sekä kehittää edelleen yhteistyön muotoja perusturvapalveluiden kanssa. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvonnan tehostamista järjestämällä sisäistä koulutusta palveluneuvojille. Itsearvioinnin perusteella toimenpiteen tavoite on toteutunut kokonaan toimintamallin luomisen suhteen ja osittain siksi, että toimintamallin pysyvyydestä ei ole vielä kokemusta. Aikuissosiaalipalveluille tullut asiakaspalaute yhteispalvelupisteistä on ollut myönteistä. Toimintamalli on mahdollistanut ensi vaiheen neuvonnan aikuissosiaalipalveluiden asiakkaille ja toiminnan kehittyessä viikoittaista sosiaaliohjaajan läsnäoloa Jaalan yhteispalvelupisteessä on voitu vähentää. Toimintamalli on hyödynnettävissä muissa kunnissa Sähköisten vaikutuskanavien kehittäminen Hankesuunnitelmaan oli kirjattu toimenpiteeksi sähköisten vaikutuskanavien kehittäminen ja palveluportaalin avaaminen. Tavoitteena oli myös asiakkaiden palautteen antaminen saamistaan palveluista ilman aikarajoitteita. Sähköisten vaikutuskanavien kehittämisessä keskityttiin uuden organisaation muodostumisen alkuvaiheessa kaupungin nettisivujen sisällön tuottamiseen ja kehittämiseen. Start-hankkeella on omat nettisivut osoitteessa Kansalaisten sähköisiä palautemuotoja ei kehitetty tässä hankkeessa, koska sitä kehitettiin koko kaupungin osalta tietohallinnon toimesta. Myöskään palveluportaalia ei kehitetty tässä hankkeessa, sillä tavoitetta vei eteenpäin Kouvolassa toimiva VOPA-hanke. Kaakon SOTE-INTO hankkeessa sähköisten vaikutuskanavien eteenpäin viemiseksi tehtiin yhteistyötä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Kymenlaakson kanssa. Medi-IT:n kanssa neuvoteltiin yhteistyön suuntaviivoista Kaakkois-Suomen sosiaalialan asiakastietojärjestelmien koordinoimiseksi. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöönottoa valmisteltiin yhteistyössä Kaakkois-Suomen muiden kuntien ja ohjelmiston tuottajan kanssa. Käyttöönotto on riippuvainen ohjelmiston tuottajasta. Sähköinen toimeentulotukihakemus otetaan käyttöön Kouvolassa heti, kun se on mahdollista. Hakemusta pilotoidaan parhaillaan Kotkassa. Lisäksi valmistellaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönottoa. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitettiin ja luotiin siihen osittain yhtenäisiä hyviä käytäntöjä. Aikuissosiaalipalveluissa otettiin käyttöön uusia palautemuotoja: kuntalaiskyselyt yhdessä AMK opiskelijoiden kanssa, nettipalautteiden mahdol- 4

8 lisuus (maahanmuutto-ohjelmatyössä ja päihdestrategiatyössä) ja infotilaisuudet kuntalaisille (mamu-ohjelmatyössä). Lisäksi aikuissosiaalityössä asiakaspalautetta kerättiin Bikva-arvioinnilla. Vanhuspalveluissa asiakaspalautteita varten valittiin arviointijärjestelmä (TAK) ja sitä hyödynnettiin mm. hoivakotihoidossa. Palautteiden pohjalta kehitettiin mm. hoivakotihoidon omaisyhteistyötä sekä työkäytäntöjä. Vanhuspalvelujen laajempi asiakaspalautekysely toteutettiin tämän hankkeen jälkeen ja siitä raportoidaan Kaakon SOTE-INTO2 hankkeessa. Yksittäisten ja suoran palautteen vastaanottamiseen kehitettiin perusturvapalveluissa asiakaspalautelomake (ei sähköinen). Palautteista saatujen tietojen käsittelemiseen ja hyödyntämiseen asiakaspalveluissa luotiin menettelytavat. Menettelytavan hyötynä on saadun palautteen tuleminen nopeasti johdon tietoon. Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään edelleen yhteistyössä muiden palvelusektoreiden kanssa Hyvinvointiaseman perustaminen verkostoivasti Ikäihmisten hyvinvointipalvelut organisoitui sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliseksi palvelukokonaisuudeksi uuden Kouvolan aloittaessa toimintansa Palvelukokonaisuuden kehittäminen on vastannut Kouvolan kaupungin ja Kouvolan ikäpoliittisen ohjelman strategisiin tavoitteisiin ja kuntalaisten tarpeisiin. Organisatorisesti vanhusten hyvinvointipalvelut sisältävät muistipoliklinikkatoiminnan, senioriterveysneuvonnan, ikäaseman ja seniori-infon, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, gerontologisen sosiaalityön, palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin. Ikäasemalla on avointa kohtaamispaikkatoimintaa, vapaaehtoistyön välitystä sekä siellä ylläpidetään yksityisten palveluntuottajien rekisteriä. Palvelukokonaisuuden nimi muuttuu v ikäihmisten varhaisen tuen palveluiksi. Hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tuottaa ennalta ehkäisevät ja varhaisen puuttumisen ja tuen palvelut yhdestä palvelukokonaisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintoja rikkoen, askeleen edellä, kustannustehokkaasti kuntalaisille ja ammatillisesti raikkaasti. Toiminta on organisoitu alueellisiin moniammatillisiin tiimeihin, jolloin palvelu on asiakkaalle lähipalvelua. Hyvinvointipalveluja arvioitiin hankkeen aikana laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin tuloksena palvelurakenne osoittautui toimivaksi ja työskentelytapa voimaannuttavaksi. Parannettavaa on edelleen mm. dokumentoinnissa. Ikähaitarin laajuus aiheuttaa edelleen miettimistä palvelujen kohdentamisen suhteen. Hyvinvointipalvelujen henkilökunta tekee laajasti yhteistyötä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden kanssa ja palveluja on kehitetty ennakkoluulottomasti. Kehittämistyö huomioitiin Talentian asiantuntijapäivillä 2010, jossa käytäntö oli yksi neljästä hyvän käytännön palkintoehdokkaasta voittaen hyvän käytännön yleisöäänestyksen teemalla: Ennaltaehkäisevää tukea ikäihmisille hyvinvointikeskuksesta - osaamista ja oppimista yhdistäen. 5

9 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIPALVELUT HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ TUKEVIA PALVELUJA 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE Muistipoliklinikka Ikäihmisten muistisairauksien ehkäisy, diagnosointi, oikeaaikainen hoito, neuvonta ja tuki Geriatrit, vastaava muistihoitaja, muistikoordinaattorit (geronomit ja sairaanhoitaja) Senioriterveysnevonta Terveysneuvontaa ikäihmisille Terveydenhoitaja Ikäasema *Seniori-info *Ikääntyvien kohtauspaikka *psykososiaalisen tuen ryhmät *vapaaehtoistoiminta *hyvinvointitv hanke, yhteistyöhankkeet STKL ja Eläkeliitto, yhteistyö seurakunnan kanssa Geronomi Gerontologinen sosiaalityö Sosiaalityöntekijä toimii yksilökohtaisen sosiaalityön lisäksi moniammatillisessa yhteistyössä arvioitaessa asiakkaan kokonaisvaltaista palvelutarvetta. * sosiaalinen kriisityö * asunnonmuutostyöt AsuVa hanke/ talonrakennusteollisuus * päihdetyön vastuutaho ikäihmisten palveluissa * perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastuutaho Sosiaalityöntekijät Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Asiakkaan kannustaminen omien voimavarojen käyttöön sekä tietoa palveluista ja toiminnasta lähiympäristössä. * SHL kuljetuspalvelut Sosionomi, sosionomi/sairaanhoitaja, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Sosionomit/geronomit Kuva 2: Kouvolan ikäihmisten hyvinvointipalveluiden palvelukokonaisuus ja henkilöstö. Vuodesta 2011 alkaen palvelukokonaisuuden nimi on Ikäihmisten varhaisen tuen palvelut. Hankkeen aikana hyvinvointipalvelujen sisällä kehitettiin hyvinvointiasema mallia, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 alusta. Kouvolassa hyvinvointiaseman muodostavat matalan kynnyksen palvelut eli ohjaus ja neuvonta, senioriterveysneuvonta ja avoin kohtauspaikka. Malli toteutuu jo nyt kauppakeskuksessa sijaitsevalla Ikäasemalla ja sitä on jalkautettu muihin kaupungin vastaaviin ikäihmisten kohtaamispaikkoihin. Matalan kynnyksen mallissa eri toiminnoista muodostuu yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö. Hyvinvointiaseman verkostoitumisen tueksi suunniteltiin hyvinvointiteknologisia ratkaisuja. Hankkeessa valmistui suunnitelma vuoden mittaisesta hyvinvointitv kokeilusta, jossa ikäasema linkitetään hyvinvointitv:n avulla Myllykosken palvelukeskukseen, Kuusankoskella toimivaan ikäihmisten kohtaamispaikka Etappiin ja Valkealan kirjastoon sekä valikoituun joukkoon kotona asuvia vanhuksia. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän tuen vahvistaminen sekä kotona asumisen tukeminen teknologiasovelluksen avulla. Kokeilussa on vahvasti mukana vapaaehtoistyö ja yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Ikäaseman verkottaminen Valkealan kirjastoon mahdollistaa myös uudenlaisen kulttuuriyhteistyön sekä matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan. Kotikäyttäjien osalta tavoitellaan varhaisen tuen mahdollistamista niille ikäihmisille, joilla on psykososiaalisen tuen tarvetta. Toimintasuunnitelmaa valmisteltiin hyvinvointipalvelujen, kotihoidon ja tietohallinnon yhteistyöllä. Asiaa käsiteltiin Kouvolan perusturvalautakunnassa , jonka jälkeen vuoden mittaiseen kokeiluun saatiin hyväksyntä Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kokeilusta tiedotettiin paikallistasolla 6

10 mm. ikäihmisten neuvostoa Kouvolan perusturvalautakunta käsitteli asiaa uudelleen ja hyväksyi vuoden kokeilun. Kokeilu aloitetaan Kaakon SOTE-INTO2 hankkeessa ja tulosten perusteella tehdään jatkosuunnitelma tulevaisuutta varten. Hyvinvointiasema mallin hyötynä on sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus samassa pisteessä, matala kynnys neuvonnassa ja ohjauksessa sekä henkilöstöresurssien riittävyyden parempi takaaminen. Jatkotoimina on mallin edelleen kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi sekä iäkkäiden kuntalaisten osallistaminen ja heidän voimavarojen hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi. Kouvolan hyvinvointipalvelujen kehittämistyön tulokset ja hyvinvointiasema malli ovat hyödynnettävissä muissa kunnissa. Hankkeen aikana Kouvolan mallia on esitelty mm. Keravan ja Mikkelin vanhuspalveluiden sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun edustajille Hyvien ehkäisevien käytäntöjen juurruttaminen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Ehkäisevät kotikäynnit ovat sosiaalihuoltolain (710/1982) ja asetuksen (607/1983) mukainen maksuton palvelu. Ehkäisevä kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoista ja luottamuksellista ja sen tavoitteena on mm. ennakoida ikäihmisen avun tarve sekä antaa tietoa ikäihmiselle erilaisista palveluista kotona asumisen tukemiseen. Uuteen Kouvolaan luotiin yhdenmukainen malli kaikille 80 vuotta täyttäneille, ei säännöllisen sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville, henkilöille tarjottavasta ehkäisevistä kotikäynneistä ja siihen liittyvästä haastattelu- /keskustelulomakkeesta. Ehkäisevät kotikäynnit käynnistyivät v koko kaupungin alueella ja kotikäyntien aihevalikoimaa laajennettiin aiemmista seudullisista malleista. Kouvolan kehittämistyössä huomioitiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Ikäneuvo-työryhmän ehdotukset (2009) ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien rakenteiden ja toiminnan sisällön kehittämisestä. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ehkäisevän kotikäynnin käsite muutettiin hyvinvointia edistäväksi kotikäynniksi v Vuoden 2009 ehkäiseviä kotikäyntejä arvioitiin itsearviointina osana hyvinvointipalveluja sekä tehtiin asiakkaille asiakaspalautekysely. Asiakaspalautteen perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun. Kotikäynneistä kertynyt asiakastieto osoitti, että huomattava määrä asiakkaista sai ohjeet ottaa yhteyttä terveysasemien muistihoitajiin. Tulos tuli esille aihevalikoimaan otetun muistihäiriötä osoittavan ns. kellotestin ansiosta. Kertynyt asiakastieto edellyttää selvittämistä, miten esille tulleeseen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Kertynyttä tietoa hyödynnetään hyvinvointia edistävien kotikäyntien kehittämistyössä sekä muissa ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, joissa pyritään vahvistamaan ennalta ehkäisevää ja varhaisen tuen rakennetta. Arvioinnin pohjalta nousi tarve miettiä hyvinvointia edistävien kotikäyntien kohderyhmää tarkemmin. Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen kannalta päädyttiin siihen, että vuonna 2011 käynnit tehdään 75 vuotta täyttäville kuntalaisille. Pieni ryhmä 75 vuotta täyttäneitä kuntalaisia osallistui uudelle ryhmälle kohdistettuun palvelun suunnitteluun. Hankkeen aikana toteutui asetetut tavoitteet hyvinvointia edistävien kotikäyntien osalta ja malli on hyödynnettävissä muissa kunnissa. Kouvolan hyvinvointia 7

11 edistävien kotikäyntien mallia on esitelty STM:n Ikäneuvo-työryhmän tiedotustilaisuudessa , Kaakkois-Suomen yhteisessä vanhuspalvelujen työryhmässä , ja sekä Vanhus-Kasteen toimijoille Mikkelissä Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen palvelupäällikkö on osallistunut kutsuttuna Kuntaliiton ja THL:n työkokouksiin, jossa laaditaan verkkokäsikirjaa ikääntyneiden neuvontapalveluihin ja hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin. Lisäksi palvelupäällikkö on luennoinut Kouvolan hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä FCG:n koulutuspäivillä, Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille uudistuvat toimintatavat ja hyvät käytännöt, Tampereella ja Vantaalla lokakuussa Jatkokehittämisen tarpeena on edelleen palvelun sisällön kehittäminen kohderyhmän (75-vuotiaat) mukaan. Vaikutusten arviointi tarvitsee pidemmän aikavälin. Palveluohjaus ja neuvonta Kotihoito ja vanhuspalvelujen asumispalveluissa palveluohjaajille, asumispalveluohjaajille ja johtajille pidettiin yhteisiä työkokouspäiviä, joiden tavoitteena oli käynnistää palveluohjauksen kehittäminen ja kerätä tietoa koulutustarpeista ja palveluyksiköiden välisistä yhteistyön tarpeista. Työkokouksissa arvioitiin myös palveluohjauksen ja asumispalveluohjauksen toimivuutta ja kerättiin kehittämistyön tueksi tietoa toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa palveluohjausta pohdittiin osana tehtävärakennekysymystä, jonka pohjalta käynnistettiin yhteistyö aikuissosiaalipalvelujen ja lapsiperhepalvelujen kanssa. Aikuissosiaalipalveluissa aloitettiin palveluohjauksen ja sosiaaliohjauksen työtehtävien sisällöllinen kehittäminen. Henkilöstölle annettiin koulutusta vammaispalvelulaista, erityisesti palvelutarpeen selvittämisestä ja palvelusuunnitelmasta, kehitysvammaisten erityishuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakaslaista sekä asiakastietojärjestelmän käytöstä. Vammaispalvelussa uuden toimintamallin mukaan uudet asiakkaat tulevat pääasiassa palveluohjaajien kautta. Palveluohjaajat tekevät palvelutarpeen selvityksen ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaan sosiaalityöntekijöille. Palveluohjausta kehitetään edelleen Kaakon SOTE-INTO2 hankkeessa osana tehtävärakenteen kehittämistä. Sosiokulttuuriset työtavat Sosiokulttuurisiin työtapoihin kiinnitettiin huomioita kuntouttavan työotteen koulutuksessa, joka raportoidaan tavoitteen 3 (henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen) alla. Lisäksi Kouvolasta on ollut edustaja Kupera osahankkeen sosiokulttuurisessa työryhmässä. Sosiokulttuurisen työn kehittämisryhmän työstä on raportoitu Kupera osahankkeen loppuraportissa. 3.2 Integroidut palveluprosessit ja rakenteet Vanhusten laitoshoidon vähentäminen ja asumispalveluiden monipuolistaminen Palvelurakenteen muutos vanhuspalveluissa on edellyttänyt rakenteellisia muutoksia, toiminnan kehittämistä kaikilla vanhuspalvelujen sektoreilla sekä yhteistyötä palvelualojen kesken. 8

12 Uuden Kouvolan aloittaessa toimintansa organisoitiin uudella tavalla: Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Asumispalveluohjaus Kotihoito Asumispalvelujen kokonaisuus Apilan vastaanottoyksikkö Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen palvelukokonaisuutta on selvitetty tässä raportissa kohdassa Palvelukokonaisuuden sisällä osana palvelurakennemuutosta on panostettu sosiaalisista ongelmista kärsivien ikäihmisten tukemiseen. Gerontologinen sosiaalityö organisoitiin uudessa kaupungissa pois laitoksista uudenlaiseen moniammatilliseen yhteistyöhön asiakkaiden koteihin painopisteenä varhainen tuki. Tehtävärakenteen kehittämisessä otettiin huomioon sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat. Muistipoliklinikalle lisättiin geriatrien ja sairaanhoitajien työpanosta. Muistisairaiden jonoihin pystyttiin vaikuttamaan näiden henkilöstölisäysten jälkeen. Samalla muistisairaiden henkilöiden kotona asumisen tukemiseksi kehitettiin muistikoordinaattori toimintaa. Sijoittamistoiminta vanhusten pitkäaikaishoitoon organisoitui uudelleen alkaen. Sijoittamisesta vastaa asumispalveluohjaustiimi. Asumispalveluohjausta seurattiin työryhmissä ja seurantatilastoissa. Asiakkaan päätöksentekoprosessia, sijoittamista jonoon, kehitettiin. Asumispalveluohjauksen hyötynä on ollut sijoitusprosessien nopeutuminen, tyhjät paikat pystytään täyttämään välittömästi. Myös rajapintaneuvotteluja vanhuspalvelujen ja aikuissosiaalipalvelujen kesken asukkaiden sijoittamisesta käytiin. Sijoittamistoiminnan kehittäminen vaatii edelleen toimenpiteitä ja koko palvelualueen yhtenäisien toimintatapojen ja palveluprosessien tarkastelua ja kehittämistä sekä sähköisten apuvälineiden käyttöönottoa. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito integroitiin uuden kunnan aloittaessa toimintansa. Kotihoidon toimintoja ja toimintatapoja yhtenäistettiin ja perustettiin kotihoitokeskuksia, joissa moniammatilliset tiimit toimivat saman katon alla. Kotihoitokeskusten toimintamallin hyötynä on ollut henkilöstöresurssien parempi hyödyntäminen asiakkaan parhaaksi, tiedon kulun parantaminen ja henkilöstön työn parempi tukeminen. Vuonna 2010 kotihoidon työn kehittämisen painopisteenä oli hoito- ja palvelusuunnitelmien seuranta ja omaisten osallisuuden vahvistaminen. Kuntouttavaa työotetta on jalkautettu hankkeessa toteutetun koulutusprosessin jälkeen. Toimintamallien jalkautus jatkuu Kaakon SOTE-INTO2 hankkeen aikana. Tavallinen palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja hoivakotihoito muodostivat yhteisen asumispalvelujen kokonaisuuden. Suurin organisatorinen muutos palvelukokonaisuuden sisällä oli, että entiset terveyskeskuksen vuodeosastot (6 kpl) siirrettiin kotihoidon- ja vanhuspalveluiden alaisuuteen hoivakotihoidoksi vuoden 2009 alussa. Hoivakotihoidon kehittämistyötä toteutettiin aluksi osana Kouvola 2009 vanhuspalvelut hanketta, mutta kehittämistyötä jatkettiin Kaakon SOTE-INTO hankkeessa mm. kuntouttavan työotteen koulutuksen turvin. Hoivakotihoidossa on vähennetty paikkalukua suunnitelmallisesti ja toimenpiteellä on saatu asukkaiden määrää huonetta kohden vähennettyä. Hoivakotihoidon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota kodinomaisuuden lisäämiseen ja toimintamallien muutokseen. 9

13 Kouvolaan valmistui uusia asumispalveluyksiköitä: Tähteen palveluasunnot ja Marjoniemen palveluasunnot. Uusien yksiköiden myötä tehostettu palveluasuminen lisääntyi 94 paikalla. Lisäksi yhden vanhainkodin kaksi osastoa saneerattiin tehostetuksi asumispalveluksi (lisäys 17 tehostetun palveluasumisen paikkaa). Vuosina vähennettiin vastaavasti 103 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa. Hoivakotihoidossa paikkavähennys oli 35 ja vanhainkotihoidossa 62. Osa pitkäaikaishoitopaikoista on muutettu lyhytaikaispaikoiksi. Lyhytaikainen laitoshoito on lisääntynyt 18 paikalla. Kaunisnurmen palvelukeskukseen perustettiin 13-paikkainen ikäihmisten vastaanottoyksikkö, Apila, akuutteja lyhytaikaishoidon tarpeita varten. Vastaanottoyksiköllä on valmiudet vastaanottaa asiakkaita ympäri vuorokauden ja asiakkaat saapuvat pääosin sairaalasta, terveyskeskuksesta, sosiaalipäivystyksestä ja kotihoidosta. Osa osaston paikoista on toistaiseksi intervallikäytössä, mutta tulevaisuuden tavoitteena on, että Apilan kaikki paikat palvelevat akuutteja tarpeita. Lyhytaikaishoitoa tullaan edelleen kehittämään osana Kaakon SOTE- INTO2 hanketta ja Apila toimii siinä pilottiosastona. Lisäksi osa pitkäaikaishoitopaikoista tullaan edelleen siirtämään lyhytaikaishoitopaikoiksi, joiden tarve todentui myös kotiuttamistiimikokeilussa syksyllä Vanhuspalveluissa toteutettiin selvitystyö tavallisen palveluasumisen osalta. Selvitys palvelee palvelurakennemuutostyötä sekä toimii pohjatietona palvelusetelin käytön laajentamisen suunnitelmalle. Kouvolassa on sekä omaa, että yksityisten palveluntuottajien tuottamaa tavallista palveluasumista. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen seurantaindikaattorit Kouvolassa: Peittävyydet eli % vastaavanikäisestä väestöstä Laatusuosituksen (STM 2008) peittävyys 2012 (75+) Säännöllinen kotihoito (75+) 10,8 11,7 12, % Omaishoidon tuki (75+) 3,7 3,7 4,1 5-6 % Tehostettu palveluasuminen 4,9 5,5 5,5 5-6 % (75+) Pitkäaikainen laitoshoito (75+) 5,9 5,5 4,9 3 % Ikäihmisten palvelujen laatusuositus ei anna suosituksia tavallisen palveluasumisen suhteen. Seuraavassa taulukossa Kouvolan tavallista palveluasumista on verrattu maan keskiarvoon: Tavallisen palveluasumisen peittävyys eli % vastaavanikäisestä väes- töstä (75+) Kouvola 3,6 4,2 3,9 Koko maa 1,6 1,4? Lähteet: Vuoden luvut SOTKAnet. Vuosi 2010 kaupungin omat tilastot. Palvelurakenteen muutostyö on edennyt hitaasti, mutta oikeaan suuntaan. Paikkalukujen ohella osana palvelurakenteen muutostyötä on kiinnitetty huo- 10

14 miota asumispalveluyksiköiden henkilöstömääriin. Uusissa yksiköissä on mitoituksen mukainen henkilöstö. Niissä vanhoissa yksiköissä, joissa mitoitus on ollut vielä alle suositusten, on pystytty hiukan saamaan uutta henkilöstöä. Laitoshoidon paikkojen vähenemisen vuoksi henkilöstöä on voitu siirtää niihin yksiköihin, joissa mitoitus on ollut muita alhaisempi. Integroituihin palveluprosesseihin ja rakenteisiin kiinnitettiin huomiota palvelualueiden välisellä yhteistyöllä ja rajapintakeskusteluilla sekä työryhmätyöskentelyillä. Asiakkaan/potilaan siirtymistä hoito- ja palveluketjujen eri toimijoiden välillä tarkasteltiin v hoitoketjutyöryhmässä. Työskentelyn pohjalta esitettiin parannuksia mm. lääkäripalveluihin, kotiutustiimin perustamista, terveyskeskuksen sairaalan kuntoutustoiminnan tehostamista ja asumispalveluiden sijoitustoiminnan parantamista. Kotiutustiimi koettiin tärkeimmäksi hoitoketjun toimintaa tehostavaksi yksittäiseksi toimeksi ja ehdotusten pohjalta kotiutustiimin toiminta aloitettiin kokeilumuotoisesti. Hoitoketjutyöryhmän ehdotusten pohjalta myös vanhuspalvelujen lääkäriresurssit vahvistuvat alkaen ylilääkärillä ja geriatrilla. Kotiutustiimikokeilu toteutettiin ajalla Kotiutustiimitoiminnan tarkoituksena oli parantaa hoitoketjun toimivuutta niin, että asiakkaat saavat oikea-aikaisesti kotiinsa tarvitsemaansa intensiivistä hoitoa toimintakyvyn palauttamiseksi. Toiminta rajattiin kotiutusten tehostamiseen ja sairaalaan joutumisen ennaltaehkäisyyn. Kokeilun tarkoituksena oli myös tarkastella lähemmin kotiuttamistoimintaa, eritellä kriittiset ongelmakohdat ja etsiä ratkaisuja entistä tehokkaammin kotona asumisen tukemiseen. Kotiutustiimikokeilusta ilmestyi loppuraportti huhtikuussa 2010, joka esiteltiin perusturvalautakunnalle. Kotiutustiimikokeilun tuloksena todettiin, että toiminnalle on tarvetta ja kokeilu sai kaikilta osapuolilta positiivista palautetta. Osa asiakkaista voitiin hoitaa kotona, sairaalahoidon sijaan. Kokeilussa kiinnittyi huomio myös itse kotiutustapahtumaan. Kotiutukseen liittyviä käytäntöjä päivitetään edelleen (PALKO malli). Hoitoketjun toimivuuden kannalta tarvitaan myös lyhytaikaishoidon kehittämistä. Kotiutustiimin toiminta erillisenä tiiminä päättyi kokeiluun, mutta jatkui alueellisena mallina v jokaisessa kotihoidon tiimissä siten, että jokaisella alueella oli 1 kotiuttava sairaanhoitaja, joka vastasi akuuteista kotiutuksista. Lisäksi aluetiimien sairaanhoitajat toteuttivat iltavuoroissa alueellaan kotiutustiimitoimintaa. Resurssi todettiin kuitenkin riittämättömäksi ja kotiutukset erikoissairaanhoidosta suoraan kotiin vähenivät. Kertyneiden kokemusten perusteella vuoden 2011 budjettiin esitettiin kotiutustiimiä varten 6 uutta sairaanhoitajan tointa. Toimintamuotojen suunnittelussa oli hyödyksi myös vierailu ja tutustuminen Eksoten kotiutustiimiin Kotiutustiimin toiminta käynnistyi uusin voimin ja se koostuu 8 sairaanhoitajasta ja Pohjois-Kymen sairaalassa toimivasta kotiutushoitajasta. Tiimi toimii kahdessa vuorossa klo Kotiutustiimin tavoitteina on: asiakas saa tehostettua apua kotiin oikeaan aikaan asiakkaiden sairaalahoitojaksojen lyhentäminen tai välttäminen asiakkaiden hoitoketjun toimivuuden parantaminen kiinteä, vuorovaikutteinen yhteistyö muiden asiakkaiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa kotiutustapahtuman helpottuminen Vanhuspalvelujen palvelurakenteen kokonaistilannetta on arvioitu talousarvion laadinnan yhteydessä sekä tilinpäätöksen valmistuttua. Muutoin palveluraken- 11

15 teen toiminnan sujuvuutta arvioidaan jatkuvasti. Arviointimenetelmiä tulee kuitenkin kehittää, mm. vapautuvien paikkojen seurannasta puuttuu sähköinen järjestelmä. Vanhusten laitoshoidon vähentämisen ja asumispalvelujen monipuolistamisen tavoite toteutui osittain. Kokonaisarviona voi todeta, että hankkeen toimenpiteet ovat suuntautuneet oikeisiin toimenpiteisiin palvelurakenteen muuttamiseksi. Jatkotoimenpiteenä on laitospaikkojen edelleen purkaminen sekä panostaminen kotihoitoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Myös asumispalvelujen kokonaisuutta ja sisältöjä tulee kehittää STM:n Ikähoiva-työryhmän (2011) suositusten mukaisesti. Saattohoidon kehittäminen Saattohoidon kehittäminen oli kirjattu hankesuunnitelmaan edellä mainitun hanketoimenpiteen alle. Saattohoito on Kouvolassa avohoitopainotteinen. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen ylilääkäri toimii kotihoidon vastuulääkärinä saattohoidossa, mutta kustakin saattohoitopotilaasta vastaa oma lääkäri potilaan omalla terveysasemalla. Mikäli kotihoidon lääkärin virka saadaan tulevaisuudessa täytettyä, toimii hän vastuulääkärinä kotihoidon saattohoitopotilaille. Sairaalahoito tukee tarvittaessa avohoitoa. Terveyskeskuksen osasto 6:lla hoidetaan saattohoitopotilaita ja heidän hoidostaan vastaa sairaalahoidon ylilääkäri. Kotihoidon saattohoidon prosessit ja kriteerit on päivitetty Kouvolan kaupungille vuosina 2009 ja Prosesseja ja kriteerejä on aiemmin työstetty v kuntayhtymän työryhmässä, jossa on ollut mukana yhdyshenkilöitä kotisairaanhoidosta ja terveyskeskusten vuodeosastoilta. Kotihoidon pohjoisen alueen terveydenhoitaja on kuulunut sairaanhoitopiirin saattohoitoketjutyöryhmään ja on sairaanhoitopiirin yhdyshenkilö saattohoitoasioissa. Kouvolan kaupungin perusturva on ollut yhteistyökumppanina Kaakkois- Suomen saattohoitoyhdistyksen Muuttolintu ry:n projektissa Hyvä Päätös Elämälle (v ). Yhteistyöhön on osallistunut kotihoito, Kaunisnurmen, Kotiharjun, Mäkikylän ja Jaalan palvelukeskukset sekä terveyskeskus. Muuttolintu ry:n projektissa on valmistunut v käsikirja saattohoitoon sekä arviointikaavake saattohoidon onnistumisesta (ks. Tarkoituksena on että saattohoidon päätyttyä omaiset arvioivat saattohoidon onnistumisen Muuttolintu ry:lle. Käsikirja on käytössä kotihoidon tiimeillä sekä asumispalveluyksiköillä. Kotihoidossa sairaanhoitajat käyttävät saattohoidon arviointikaavaketta aina kotisaattohoidon päätyttyä. Osaamisen vahvistamiseksi kotihoidon sairaanhoitajia, lähihoitajia ja kotihoidon ohjaajia on osallistunut Muuttolintu ry:n järjestämään koulutukseen, Omaiset ja saattohoito sekä Elämää kuolevan lähellä koulutus Tampereella Lisäksi Kouvolan kaupungin palveluksessa oleva geriatri Sari Tukia on kouluttanut amanuensseja ja eurolääkäreitä aiheesta. Sairaalan osalta on lähinnä koulutettu omaa henkilökuntaa (saattohoitopäivät). Jatkotoimenpiteinä on edelleen saattohoidon koulutusten jatkuminen. Yhdelle tai kahdelle kaupungin lääkärille on annettava mahdollisuus erikoistua palliatiiviseen hoitoon. Saattohoidon kehittämiseksi tullaan tekemään yhteistyötä omaan organisaatioon siirtyvän Pohjois-Kymen sairaalan kanssa perustettava kotiutustiimi toteuttaa tarvittaessa myös saattohoitoa. 12

16 3.2.2 Erityisryhmien laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen kehittäminen Erityisryhmien asumispalvelujen palvelustrategiaa valmisteltiin syksystä 2009 alkaen ja se valmistui Palvelustrategiaa varten tehtiin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitysvammaisten palveluasumisen nykytilakartoitus, asiakasanalyysi ja toimenpide-ehdotukset asumispalvelujen kehittämiseksi. Tarveselvitys ja palvelustrategia hyväksyttiin perusturvalautakunnassa ja siitä on erillinen julkaisu: Erityisryhmien hyvä asuminen, Tarveselvitys ja palvelustrategia vuoteen Hankkeen aikana aloitettiin asumisyksikköhankkeiden suunnittelu (Pihlajiston peruskorjaushanke ja Kumpulan uudisrakennushanke). Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunniteltiin Salmentöyryntien asumisyksikköä. Aikuissosiaalipalveluista lopetettiin Voikkaan palvelukoti Tähteen palveluasumisen yksikön käyttöönoton yhteydessä. Tähteen yksikössä on varattu 10 paikkaa erityisryhmille. Päihdedementiaa sairastaville perustettiin vanhusten asumispalveluyksikön yhteyteen 18-paikkainen oma yksikkö Kuunsilta, johon voitiin siirtää asukkaita sekä ostopalveluista oman kunnan ulkopuolelta että omista vanhuspalveluyksiköistä. Yksikkö aloitti toimintansa marraskuussa Valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyvä alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen järjestämisestä on valmisteltu yhteistyössä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean kanssa. Kaupungin omien yksiköiden henkilöstö on osallistunut kuntouttavan työotteen koulutusprosessiin (ks. 3. tavoite). Kehitysvammaisten päivätoiminta Elimäellä siirrettiin uusiin toimitiloihin ja sitä käyttävät jatkossa myös mielenterveyskuntoutujat. Välskärin 7-paikkainen pienkoti lakkautettiin ja asiakkaat siirtyivät heidän tarpeitaan paremmin vastaaviin palvelumuotoihin. Kehitysvammaisten palveluissa tuettua asumista kehitettiin tehostamalla avohuollon ohjausta suunnitelmallisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan, jotta entistä useampaa voidaan tukea kotiin. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistymisen yhteydessä erityishuoltopiiriltä siirrettiin lukien Kouvolan toimintakeskus Kouvolan kaupungille liikkeen luovutuksen periaatteella. Samalla toimintakeskuksen työja päivätoiminta järkiperäistettiin tältä osin. Aikuissosiaalipalvelut on tehnyt työtoiminnan kokonaisselvityksen Kaakon SOTE-INTO hankkeen aikana ja Kaakon SOTE-INTO2 hankkeessa työtoiminnan painopistealueet tullaan uudistamaan eri palvelujen tuottajien kesken. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat osa palvelurakenteen muutostyötä Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio Hankkeen aikana Kouvolan osahankkeelle anottiin hankesuunnitelmaan muutosta, jotta Kouvolan terveydenhuollon strategian valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvää työtä voitaisiin sisällyttää hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi päätöksensä hankesuunnitelman muutosesitykseen ja hyväksyi terveyspalveluhankkeen sisältymisen Kaakon SOTE-INTO hankkeeseen alkaen. Kouvolan terveyspalveluhanke, KoTePa, kohdentui perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen integrointiin. 13

17 Kouvolan kaupunki muodostaa omana kuntana riittävän väestöpohjan sosiaalija terveydenhuoltoalueeksi Kuusankosken aluesairaalan erikoissairaanhoito liitettiin Kouvolan kaupungin perusturvaan. Yhdenmukaiset päätökset asiasta on tehty Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä ja Kouvolan kaupunginvaltuustossa. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin Aluesairaalan erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen toiminnan yhdistämisellä haetaan potilaslähtöistä, sujuvaa ja laadukasta terveyspalvelua kaupungin väestölle. Uusi toimintatapa tarkoittaa asiantuntemuksen ja teknologian kokoamista potilaan tarpeista lähtien. Potilasta ei tulevaisuudessa tarvitsisi lähettää tai siirtää muualle hoitoon, vaan tarvittava osaaminen tuodaan ilman viiveitä ja jonottamista potilaan hoitoprosessiin. Uudella toimintatavalla haetaan myös irtautumista vanhoista käytännöistä, jotta työntekijöiden osaaminen olisi parhaassa mahdollisessa käytössä esim. päällekkäisiä tutkimuksia välttämällä, odotusaikoja minimoimalla ja tiedonkulkua parantamalla. Integraation tuloksena erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muodostavat Kouvolassa jatkossa eheän sote-kokonaisuuden yhden lautakunnan alaisena. Tämä vastaa hyvin tulevan terveydenhuoltolain tavoitteeseen raja-aidan poistamisesta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä sekä saumattomasta yhteistyöstä sosiaalipalveluiden kanssa. KoTePa hankkeen ohjausryhmänä toimi kaupunginhallitus ja työryhmätyöskentelyyn osallistui Kouvolan kaupungin perusturvan, sairaanhoitopiirin ja henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä asiantuntijoita sairaanhoitopiirin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä. Hanketyötä vei eteenpäin projektitiimi, jonka työpanosta sisällytettiin Kaakon SOTE-INTO hankkeeseen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen työskentelyä arvioitiin tammikuussa 2010 valmistuneella väliraportilla ja jatkohankesuunnitelmalla. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin Kouvolan kaupungin nettisivuilla osoitteessa: KoTePa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Kouvolan tkpäivystystoimintaa ja todettiin, että se on pirstaloitunutta ja tapahtuu kolmessa eri pisteessä. Tavoitteeksi asetettiin tk-päivystystoiminnan järjestäminen aluesairaalan tiloissa yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa vuodesta 2011 eteenpäin hallinnollisesti yhtenäisenä yhteispäivystyksenä ja uusin toimintamallein. Lisäksi samoissa tiloissa tulee toimimaan jatkossa sosiaalipäivystys ja selviämisyksikkö. Kansallisen päivystyssuosituksen sisällöstä pidettiin henkilöstölle koulutustilaisuus Kansallisen päivystyshankkeen näkemykset ja linjaukset päivystyksen uudelleenjärjestelyä suunniteltaessa annettiin alatyöryhmän tehtäväksi. Työryhmän tueksi hankittiin ulkopuolista asiantuntijapalvelua Jyväskylän sairaanhoitopiirin päivystyspisteen ylilääkäri Jorma Teittiseltä ja potilasmanageri/sairaanhoitaja Ari Soloselta. Lisäksi Jyväskylän päivystyspisteen toimintaan tehtiin tutustumismatka KoTePa hankkeen kehittämistyö on hyödynnettävissä muissa kunnissa. Hanketta on esitelty Itä-Suomen lääketiedetapahtumassa, Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, lääketieteen toimittajien koulutusohjelmassa, Tampereen lääkäripäivillä ja terveystaloustieteen päivillä Tampereella sekä sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen konferenssissa Rotterdamissa. Lisäksi on ollut useita kuntavierailuita, joissa hanketta on esitelty. Sairaanhoitopiireistä hanketta on esitelty Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, HUS:ssa ja Careassa. 14

18 Hanketta on esitelty myös Kuntaliitossa ja Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä suurten kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien tapaamisissa. Lokakuussa 2010 Kouvolan kaupunki ilmoitti halukkuutensa osallistua Sosiaalija terveysministeriön sote-aluekokeiluun yhdeksi niistä kunnista, joissa pilotoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia järjestämismalleja. KoTePa-hankkeen työ jatkuu edelleen painottuen enenevässä määrin toimintojen integraatioon. Toimintamallien kehittämistyö jatkuu Kaakon SOTE-INTO2 hankkeessa. Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä tulevat olemaan päivystystoiminta sekä potilasturvallisuuden ankkuroiminen toimintamalleihin ja palvelurakenteisiin Sosiaalisen kuntoutuksen palvelualue aikuissosiaalityössä Aikuissosiaalipalvelujen palvelualueelle muodostettiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluyksikkö, joka sisältää: Päihdepalvelujen koordinaation Työvoiman palvelukeskuksen Työtoiminnan palvelut Erityisryhmien asumispalvelut Päihdepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä koordinoi ja kehittää päihdepalvelujen kokonaisuutta, toimii laaja-alaisessa yhteistyössä perus- ja erityistason päihdeyksiköiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä tukee perustason päihdetyötä ja ohjaa kuntouttavan laitoshoidon käyttöä. Lisäksi hän ohjaa ja valvoo Kouvolan päihdestrategian toimenpiteiden toteutumista moniammatillisen päihdetyöryhmän sihteerinä. Kouvolan työvoiman palvelukeskus on Kouvolan työ- ja elinkeinotoimiston, Kouvolan kaupungin, Iitin kunnan, Kelan ja palveluntuottajien muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tarjota monialaista erityispalvelua vaikeasti työllistyville asiakkaille. Palvelukeskuksen tehtävänä on tarjota asiakkailleen tukea työllistymiseen ja elämänhallintaan kuntouttavien ja aktivoivien palveluiden avulla. Asiakkaan palveluprosessissa työskentelevät työvoimaohjaajat, sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat, kuntoutuspsykologi ja terveydenhoitaja. Asiakkaat ohjautuvat palvelukeskukseen joko työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalitoimen tekemän palvelutarvearvion perusteella. Asiakkaan kanssa tehdyt aktivointisuunnitelmat ohjaavat asiakasta kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun ja muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan palveluista vastaa kuntouttavan työtoiminnan yksikkö, jossa toimii kuusi työtoiminnan ohjaajaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin toimenpiteisiin. Työtoiminnan prosesseja kehitettiin hankkeen aikana. Erityisryhmille järjestetään muuta työtoimintaa kolmessa kaupungin työtoimintakeskuksessa ja Parik-säätiön toimipisteissä. Avotyötoiminta yrityksissä, yhdistyksissä ja kaupungin hallintokunnissa on lisääntynyt voimakkaasti ja tukee samoja tavoitteita kuin kuntouttava työtoiminta. 15

19 Erityisryhmien asumispalveluiden yksikkö auttaa ja tukee asiakkaita, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmista johtuvia asumisen järjestämisen erityistarpeita. Toimintamuotoina on tuettu asuminen, tukihenkilötoiminta sekä palveluasuminen joko kaupungin omissa yksiköissä tai ostopalveluissa. Kouvolan työvoiman palvelukeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluissa toteutuu yhteistyö Kelan, työhallinnon ja Parik-säätiön kanssa. Keinoja Kelan osuuden vahvistamiseksi TYP-toiminnoissa on etsitty. Yhteistyön toimivuus yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien mm. Kouvolan A-klinikkatoimen kanssa päihde-, asumis- ja työtoiminnan palveluissa on parantunut. Psykiatrian avohuollon kanssa yhteistyö toimii asumisen ohjauksen kautta. Asumisen tukitoiminnoissa on lisätty yhteistyötä Kouvolan mielenterveysseuran kanssa tukihenkilötoiminnan kehittämisen kautta. Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa on työstetty paikallisen yhteistyön mallia aktivoinnin lisäämiseksi ja rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Erityisryhmien asumispalvelujen, päihdesosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen on voitu panostaa ja nämä palvelut ovat tukeneet toistensa ja erityisesti aikuissosiaalityön tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteitä on syytä edelleen laajentaa kehittämistoiminnan kautta pitkäaikaisasiakkaiden aktivoinnissa, kuntoutuksessa ja työ- ja päivätoiminnassa sekä vaikeasti asutettavien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisjärjestelyissä Tilaajaorganisaation palvelustrategiat Hankesuunnitelmaan oli kirjattu toimenpiteenä tilaajaorganisaation laatima palvelustrategia siten että asiakaslähtöiset palvelut ovat saatavissa kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluiden yhteistyönä. Perusturvan tilaajaorganisaation strategiatyön valmistavat kokoukset pidettiin 28.4, ja Ikäpoliittinen ohjelma valmistui osana Kouvola 2009 vanhuspalvelut hanketta ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnassa Ohjelman valmistelun osalta käytiin vuoropuhelua myös Kaste-hankkeen kanssa sekä seurattiin THL:n Ikähorisontti hankkeen linjauksia. Kaakon SOTE-INTO hankkeessa tehty tavallisen palveluasumisen selvitys toimii pohjana tilaajaorganisaation strategisille linjauksille edellä mainitun palvelun osalta. Selvityksen strategiset linjaukset eivät valmistuneet vielä tämän Kaakon SOTE-INTO hankkeen aikana. Aikuissosiaalipalveluiden palvelualueella valmistui lokakuussa 2010 Kaakon SOTE-INTO hankkeen tuella Kouvolan kaupungin erityisryhmien Hyvä Asuminen Tarveselvitys ja palvelustrategia vuoteen 2017 ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnassa. Strategian jalkautus tapahtuu Kaakon SOTE-INTO2 hankkeen aikana. Kaupungissa valmistui hankkeen aikaan, ei kuitenkaan hankkeen toimesta, myös Kouvolan päihdestrategia , Kouvolan kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2010, Kouvolan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Kouvolan maahanmuutto-ohjelma Perusturvan toimiala osallistui kaupunkistrategian ja palvelustrategian valmisteluun, josta on raportoitu luvussa

20 3.2.6 Yksityisen ja kolmannen sektorin valvonnan ja ohjauksen laatustandardit Yksityisen ja kolmannen sektorin valvonnan ja ohjauksen laatustandardeja kehitettiin yhteistyössä Kupera hankkeen kanssa kehittämällä ensi vaiheessa uusien yksiköiden tarkastuskäyntejä sekä tarkastuskäynneillä käytettävää yhtenäistä lomakepohjaa. Valvonnasta pidettiin koulutus ja työryhmätyöskentelyä toteutettiin yhteistyössä Etelä-Suomen lääninhallituksen ja sittemmin aluehallintoviraston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut kaupungin edustajat sekä vanhuspalveluista että aikuissosiaalipalveluista. Tarkastuslomaketta pilotoitiin sekä kaupungin omissa että ostopalveluyksiköissä talven aikana. Valvontamenettelykäytäntöjä on kehitetty ja yhteistyötä palveluntuottajien kanssa on lisätty. Kehittämistyön tuloksena yhteistyötapaamiset yksityisten palveluntuottajien kanssa ovat säännöllisiä. Yhteistyöryhmän päätöksellä Kaakkois-Suomessa kehitetty ympärivuorokautisen palvelun valvonnan malli jätettiin ottamatta käyttöön, kun Valviralta ja AVI:lta ilmestyi Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvontasuunnitelman toimeenpano-ohjelma vuodelle Socom on julkaissut työryhmän työskentelystä keskustelunavauksen vuorovaikutuksellisesta etukäteisvalvonnasta, joka auttaa uusien käytäntöjen levittämis- ja juurruttamistyössä. Vammaispalveluissa otettiin Kaakkois-Suomessa käyttöön työryhmässä valmisteltu valvontalomake ohjeistoineen siihen saakka, kunnes Valvira antaa vammaispalveluista vastaavan ohjeistuksen kuin vanhuspalvelujen valvonnasta. Em. kehitystyön tuloksena Kouvolan vanhuspalvelujen ja sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuodelle 2011 valmisteltiin syksyn aikana ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnan kokouksessa Työryhmät arvioivat kehittämistyötä peilaten sitä Valviran vastaavaan toimintaan. Tavoite ei toteutunut kokonaan, koska hankekautena ehdittiin kehittämään vasta ympärivuorokautisen palvelun valvontaohjeet. Jäätiin myös odottamaan Valviran ohjeistusta päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaispalvelujen ja kehitysvammapalvelujen asumispalvelujen osalta. Kehittämistyön tuloksena valvontakäytännöt on yhtenäistetty ympärivuorokautisen palvelun osalta (vanhus- ja vammaispalvelut) koko Kaakkois-Suomessa. Kouvolassa on käynnistetty suunnitelmallinen omien ja yksityisten palveluntuottajien valvonta vasta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Jatkotoimenpiteenä on yhdistää vammais- ja kehitysvammapalveluissa tehty kehittämistyö Valviran tulevaan ohjeistukseen ja kehittää Kaakon SOTE-INTO 2 hankkeessa ilmoituksenvaraisen toiminnan valvontaa ja luoda sille kriteerit. Ilmoituksenvarainen valvonta on kuntien ensisijaisella vastuulla, joten työ on kunnille erityisen tärkeää Kumppanuusmalli kolmannen sektorin kanssa Hankesuunnitelmaan kirjattuna toimenpiteenä oli kehittää kolmannen sektorin kanssa kumppanuusmallia sekä laatia yhteiset toimintalinjaukset. Aikuissosiaalipalveluissa on laadittu kumppanuussopimus Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n kanssa koskien yhteisötyötä (Korttelikodit ja lähiötuvat) sekä Kouvolan Mielenterveysseura ry:n kanssa koskien mielenterveyskuntoutujien tukitoiminnan kehittämistä. Yhteisistä toimintalinjoista on neuvoteltu aikuissosiaalipalvelujen 17

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Perusturvapalvelut Joulukuu 2012 Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke Heidi Uitto Projektipäällikkö 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot