Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan"

Transkriptio

1 Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari RoHS käytännössä Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA KUSTANTAJA JA MYYNTI Teknologiateollisuus ry Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN Teknologiateollisuuden julkaisuja 8/2007 Teknologiainfo Teknova Oy Ulkoasu ja taitto: Erkki Tuomi, LiveDesign Oy Painopaikka: Kopio Niini Oy, Helsinki, 2007

3 3

4 Sisällysluettelo I Mikä RoHS? 7 1 RoHS-direktiivin tausta 8 Tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka ja tuottajavastuu RoHS-direktiivin perustana 8 RoHS-direktiivi on osa Suomen lainsäädäntöä 9 2 RoHS-direktiivin keskeinen sisältö 10 Aineet, joiden käyttöä RoHS rajoittaa 10 Tuotteet, joita RoHS koskee 10 Tuotteet, joita RoHS ei koske 12 Markkinoille saattaminen 14 Euroopan talousalue 15 RoHS-sääntely muuttuu ja kehittyy 15 Markkinavalvonta ja sanktiot 15 II RoHS yrityksessä 17 3 Ylin johto 18 Ketä RoHS koskee? 18 4 Tuotesuunnittelu 20 RoHSin aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset tuotesuunnitteluun 20 Tuotteet RoHSin mukaiseksi 20 Juotteet 20 Juoksutteet 21 Pinnoitteet 21 Komponentit ja piirilevyt 22 5 Tuotanto 24 RoHSin aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset tuotannossa 24 Lämpötilaprofiili 24 Tuotantoprosessin vaiheet ja RoHS 25 Ongelmia tuotannossa 26 6 Testaus 28 RoHSin aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset testaukseen 28 Testaus ja yrityksen toiminta 28 Testausmenetelmät 30 Haasteita testauksessa 31 7 Tuoteinformaation hallinta 33 RoHSin aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset tiedonhallintaan 33 4

5 RoHS perustuu tietoon 33 RoHS-tieto yrityksen sisällä 34 RoHS-tieto liikkeelle alihankintaketjussa 34 8 Osto- ja myyntitoiminta, markkinointi ja sopimukset 37 RoHSin aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset osto- ja myyntitoimintaan ja yrityksen sopimussuhteisiin 37 Sopimustoiminta ja RoHS 37 Ennakoivaa sopimista RoHS-asioista 38 RoHS-vaatimusten sisällyttäminen ostosopimuksiin 39 Tuotevastuu myynnissä ja markkinoinnissa 40 Esimerkki: Haasteita sopimussuhteissa 40 9 RoHS osaksi koko yrityksen toimintaa 42 III RoHS laajemmin Katsaus EU:n ympäristölainsäädäntöön 46 WEEE-direktiivi 46 EuP-direktiivi 47 Paristo- ja akkudirektiivi 47 REACH-kemikaaliasetus RoHS eri puolilla maailmaa 50 Aasia 50 RoHSia vastaava lainsäädäntö Kiinassa 50 Myrkylliset tai haitalliset aineet ja osat 52 Australia 55 Pohjois-Amerikka 55 Etelä-Amerikka Tulevaisuuden haasteita 57 RoHSin kaltainen sääntely lisääntyy ja kiristyy 57 RoHSin uudelleenarviointi on käynnissä 57 Suunnitelmallinen ja aktiivinen ote RoHS-asioihin kannattaa 58 Tietolähteitä 60 Lähteet 62 Liitteet 64 Liite 1 RoHS-direktiivi 64 Liite 2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita RoHS koskee luokittain ja esimerkkejä niihin kuuluvista laitteista 70 Liite 3 Yleisiä ROHSiin liittyviä kysymyksiä 73 Liite 4 Juotteen vähimmäisvaatimukset 76 5

6 Liite 5 Lyijyttömien juotteiden ominaisuuksia 77 Liite 6 Pinnoitteiden ominaisuuksia 80 Liite 7 Juottaminen ja RoHS 83 Liite 8 Ohjeita juotoslämpötilojen arvioimiseen 86 Sanasto 87 6

7 I Mikä RoHS? RoHS on Euroopan unionin direktiivi, joka astui voimaan Oppaan ensimmäinen osa on johdanto RoHS-asioiden pariin. Tässä osassa kerrotaan, miksi RoHS on säädetty, mitä se määrää ja miten direktiivin noudattamista valvotaan. Se auttaa myös arvioimaan, missä määrin RoHSdirektiivi koskee yrityksen toimintaa. 7

8 1 RoHS-direktiivin tausta Lue lisää: RoHS-direktiivin keskeinen sisältö RoHS-direktiivi, liite 1. RoHS (Restriction of Hazardious Substances) on Euroopan unionin direktiivi, joka astui voimaan Direktiivi kieltää eräiden ympäristölle vaarallisten aineiden käytön uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tässä luvussa kerrotaan, miksi RoHS on säädetty ja miten se liittyy Suomen lainsäädäntöön. Tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka ja tuottajavastuu RoHS-direktiivin perustana Euroopan Unionin kuudennen ympäristöasioita koskevan toiminta oh- jel man keskeinen osa on ns. Tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka (IPP, Integrated Product Policy). Tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan perus periaat teita ovat elin kaariajattelu, toimijoiden yhteistyö tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ja tuot teen jatkuva parantaminen. Tuotelähtöistä ympäristöpolitiikkaa voidaan kuvata EU:n tuotteisiin kohdistuvan ympäristösääntelyn strategisena sateenvarjona, joka pitää sisällään monenlaisia keinoja. Tuotelähtöinen ympäristö- politiikka Tuottajavastuu Tuottajavastuulla tarkoitetaan Euroopan jätelainsäädännön periaatetta, joka ulottaa tuottajan vastuun tuotteen eliniän jälkeiseen aikaan asti. Tuottajavastuulla pyritään edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, kestävää tuotantoa ja kestävää kulutusta ja siten suojelemaan ympäristöä. Muita tuottajavastuulainsäädännön konkreettisia tavoitteita ovat: - ympäristömyönteiseen tuotesuunnitteluun siirtyminen - jätteiden synnyn ehkäiseminen - jätteen määrän vähentäminen - jätteiden erilliskierrätys - jätteiden hyödyntäminen - ympäristösuojelukustannusten liittäminen tuotteen hintaan. Tuottajavastuun yhteydessä käytetään usein myös termiä laajennettu tuot tajavastuu. Tällä tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan saastuttaja mak saa, eli haitallisen ympäristövaikutuksen aiheuttaja on ensisijaisessa vas tuussa myös sen korjaamisesta. Laajennettu tuottajavastuu muuttaa aiemmin vallinnutta vastuunjakoa tuottajien, kuluttajien ja julkisen vallan välillä: vastuu jätehuollosta siirtyy kunnilta jätteen tuottajille. Aiemmin tuottajavastuu on tullut tutuksi mm. pahvin, kartongin ja lasipullojen kierrätyksessä. Tuottajavastuun myötä tuottajia ohjataan huomioimaan ympäristönäkökohdat jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä suuri osuus tuotteiden ympäristövaikutuksista lyödään lukkoon jo suunnittelupöydällä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta määrää EU:ssa WEEEdirektiivi, joka edellyttää, että tuottaja järjestää markkinoille saattamistaan 8

9 Lue lisää: Katsaus EU:n ympäristölainsäädäntöön tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. RoHS-direktiivi koskee WEEE-direktiivissä alunperin listattuja tuotteita. Se on ainekielto, joka rajoittaa tiettyjen ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä. RoHS-direktiivi on osa Suomen lainsäädäntöä Direktiivi Lue lisää: RoHS eri puolilla maailmaa Direktiivi tarkoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioille annettua lainsäädäntöohjetta. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle toimintaohjeita. Direktiivin säännökset siis velvoittavat jäsenvaltiota muuttamaan kansallista lainsäädäntöään niiden mukaisiksi tietyn määräajan kuluessa, mutta eivät suoraan korvaa kansallisia säädöksiä. RoHS-direktiivi on liitetty osaksi Suomen lainsäädäntöä, ja se astui voimaan RoHS on harmonisoitu direktiivi, mikä tarkoittaa periaatteessa sitä, että sen sisältö on kaikissa EU-maissa sama, vaikka kukin jäsenvaltio noudattaakin omia toimintatapojaan lakia säätäessään. RoHS on kuitenkin sidoksissa myös sähkö- ja elektroniikkaromun keräämisestä ja käsittelystä säädettyyn WEEE-direktiiviin, mikä monimutkaistaa tilannetta hieman. RoHS koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joiden määrittelyn osalta RoHS viittaa WEEE:hen. WEEE on minimidirektiivi, mikä tarkoittaa, että kansallinen lainsäätäjä voi asettaa direktiiville lisäehtoja ja direktiivin ehtoja ankarampia määräyksiä. Kun joissain maissa WEEE-direktiivin laajuutta on selkeästi kasvatettu, on myös RoHS-sääntely näissä maissa vaativampaa. Suomessa ei toistaiseksi ole WEEE-direktiiville mitään lisäehtoja tai -vaatimuksia. Vaikka RoHS on EU-lainsäädäntöä, on vastaavaa sääntelyä joko kehitteillä tai jo voimassa eri puolilla maailmaa. 9

10 2 RoHS-direktiivin keskeinen sisältö Tässä luvussa kerrotaan, mitä RoHS-direktiivi määrää, mitä se koskee ja miten direktiivin noudattamista valvotaan. Aineet, joiden käyttöä RoHS rajoittaa RoHS-direktiivi rajoittaa ainepitoisuuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sen mukaan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja kahden palonestoaineen, polybromibifenyyli, (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) pitoisuuksien tulee olla homogeenisessa materiaalissa alle 1000 ppm (parts per million) eli 0,1 painoprosenttia. Kadmium-pitoisuus saa olla korkeintaan 100 ppm eli 0,01 painoprosenttia. Rajoitukset ovat niin pieniä, että ne tarkoittavat käytännössä kieltoa. Vaatimukset koskevat alkaen Euroopan talousalueen markkinoille saatettuja uusia tuotteita. Tuotteet, joita RoHS koskee RoHS-direktiivissä sähkö- ja elektroniikkalaitteella tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (852/2004) mainittuihin laiteryhmiin 1-7 ja 10 kuuluvaa laitetta tai hehkulankalamppua, joka tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää toimiakseen asianmukaisesti tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 V AC tai 1500 V DC jännitteellä. Lue lisää: Liite 2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita RoHS koskee luokittain ja esimerkkejä niihin kuuluvista laitteista RoHS-direktiivi koskee seuraavia tuotteita: - suuret ja pienet kodinkoneet - tieto- ja teletekniset laitteet - kuluttajaelektroniikka - valaistuslaitteet mukaan lukien kotitalouden valaisimet ja hehkulankalamput - sähkö- ja elektroniikkatyökalut - lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet - automaatit. Seuraavassa taulukossa selvennetään RoHS-direktiivin soveltamisalaa tiettyjen mää rittelyiden ja erityistapausten osalta. 10

11 Taulukko 1. Kuuluuko tuote RoHS-direktiivin soveltamisalaan? Direktiivin määrittely Tulkinta Esimerkkejä laitteista, jotka eivät tämän perusteella kuulu RoHSdirektiivin soveltamisalaan Tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää toimiakseen asianmukaisesti tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen, ja jotka on suunniteltu käytettäviksi enintään 1000 V AC tai 1500 V DC jännitteellä. Laitteet, jotka on suunniteltu käytettäväksi alle 1000 V vaihtovirralla ja 1500 V tasavirralla Laitteet, joita ei koske muu erityislainsäädäntö (art. 2.2) Sähköiset ja elektroniset vara- ja lisäosat, jotka on tarkoitettu korjaamiseen ja jotka on tuotu markkinoille jälkeen. Armeijavarusteet ja -laitteet Sähkövirta tai magneettikenttä on pääasiallinen virtalähde. Jos virta on pois päältä ja laite ei tällöin voi toimia pääasiallisessa tehtävässään, se on direktiivin tarkoittamalla tavalla sähkö- tai elektroninen laite. Jos sähkövirta tai magneettikenttä liittyy toissijaisiin laitteen funktioihin, laite ei kuulu RoHSin piiriin. Direktiivi ei koske varaosia, jotka on saatettu markkinoille ennen Varaosien tarkoituksen tulee olla joko jatkaa tuotteen käyttöikää, päivittää sen toimintoja tai kapasiteettia. Armeijavarusteet ja laitteet eivät kuulu WEEE:n liite 1a:han, eivätkä siten myöskään RoHSin soveltamisalaan. Kaasukeitin, jossa on elektroninen ajastin Korkeajännitekytkimet Autoradiot Aseet, sotatarvikkeet Mukaellen Euroopan Komission julkaisua Frequently Asked Questions on RoHS and WEEE (2005) 11

12 Tuotteet, joita RoHS ei koske Lue lisää: Yleisiä RoHSiin liittyviä kysymyksiä. Kuinka saan tuotteeni poikkeuslistalle? Direktiivissä on määritelty myös tiettyjä poikkeuksia. Direktiivin poikkeuslistaa on täydennetty tähän mennessä kolme kertaa, ja sitä tullaan myös edelleen täydentämään. Seuraavassa on listattu RoHS-direktiivin poikkeukset. Lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 4 artiklan 1 kohdan vaatimuksista (tilanne ) 1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg. 2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään: - 10 mg, kun loisteaineena käytetään halofosfaattia - 5 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (normaalin käyttöiän lamput) - 8 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (pitkän käyttöiän lamput). 3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa. 4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä. 5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa. 6. Lyijy seosaineena - teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä; - alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä ja - kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 prosenttia) - Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa. - Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa. 8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kontakteissa sekä kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1415/1992) kiellettyjä käyttötarkoituksia. 9. Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden jäähdytysjärjestelmissä. 12

13 10. DekaBDE polymeerisissä käyttötarkoituksissa. 11. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja heloissa. 12. Lyijy compliant pin typpisissä liitinjärjestelmissä. 13. Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina. 14. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa. 15. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia. 16. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa. 17. Lyijy silikaatilla päällystetyissä linjalampuissa. 18. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslampuissa (HID-lampuissa). 19. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan l painoprosentti lyijyä) valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa. 20. Lyijy PbBiSn-Hg-yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg-yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa. 21. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etuja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa. 22. Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa. 23. Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotaattoreissa. 24. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinkehystä. 13

14 25. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden PTH(plated through hole) -juotoksissa. 26. Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe-heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa). 27. Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) -lamppujen lasikuvuissa. 28. Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL) käytettävien muuntimien juotoksissa. 29. Kuudenarvoinen kromi korroosionestopinnoitteena maalaamattomissa metallilevyissä ja -kiinnikkeissä, joita käytetään korroosionsuojauksena ja sähkömagneettisten häiriöiden suojauksena direktiivin 2002/96/EY luokkaan 3 (Tieto- ja teletekniset laitteet) kuuluvissa laitteissa. Poikkeus myönnetty 1 päivään heinäkuuta 2007 asti. 30. Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä kristallilasissa. Markkinoille saattaminen On tärkeää huomata, että direktiivin asettamat vaatimukset koskevat koko toimitusketjua materiaali- ja komponenttivalmistajasta lopputuotteen valmistajaan. Viime kädessä maahantuoja tai lopputuotteen valmistaja, joka tuo tuotteen EU:n alueelle vastaa siitä, että se on RoHS-direktiivin asettamien vaatimusten mukainen. Markkinoille saattaminen on käsitteenä ongelmallinen. Se voidaan tulkita seuraavasti: 1. Myynti loppukäyttäjälle Hetki, jolloin tuote myydään sen lopulliselle käyttäjälle. 2. Maahantuonti Hetki, jolloin tuote tuodaan kansallisille markkinoille. 3. Tuonti Euroopan talousalueen markkinoille. Hetki, jolloin tuote tuodaan Euroopan talousalueen markkinoille tarkoituksena myydä ja käyttää tuote unionin alueella. Näiden tulkintojen soveltamisessa on kuitenkin hankaluuksia. Ensimmäistä ei sovelleta käytännössä ollenkaan ja toista sovelletaan mahdollisesti vii- 14

15 dessä valtiossa (Tshekki, Latvia, Liettua, Slovakia ja Ruotsi). Loput valtiot soveltavat kolmatta, kaikkein laajinta tulkintaa. Euroopan talousalue Direktiivin vaatimukset koskevat Euroopan talousalueen markkinoille saatettuja tuotteita. Euroopan talousalueeseen kuuluvat seuraavat valtiot: - EU:n jäsenvaltiot - Islanti - Norja - Liechtenstein. RoHS-sääntely muuttuu ja kehittyy Lue lisää: Tulevaisuuden haasteita Edellä on esitelty RoHS-direktiivin keskeistä sisältöä sellaisena kuin se oli direktiivin tullessa voimaan RoHS ei kuitenkaan ole muuttumaton, vaan päinvastoin muuttuvaa, kehittyvää lainsäädäntöä. Tämä edellyttää yrityksiltä jatkuvaa seurantaa ja kykyä varautua tuleviin muutoksiin. RoHS-direktiivi sisältää uudelleentarkastelupykälän, jonka avulla direktiiviä voidaan muuttaa paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ajan kuluessa. Näin direktiivissä havaitut epäkohdat voidaan ottaa uudestaan käsittelyyn ja siten parantaa direktiivin toimivuutta. Koska kyseessä on verrattain uusi direktiivi muuttuvalla ja kehittyvällä alalla, voidaan pitää erittäin todennäköisenä, että direktiiviin tulee tulevaisuudessa muutoksia. Nämä muutokset ovat hyvin todennäköisesti luonteeltaan direktiivin vähimmäisvaatimusten tiukennuksia ja sen soveltamisalan kasvattamista. Markkinavalvonta ja sanktiot Lue lisää: Tuoteinformaation hallinta, testaus Turvatekniikan keskus Tukes valvoo Suomessa RoHSin noudattamista. Suomessa tehtävät Tukesin päätökset voivat vaikuttaa tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen koko EU-alueella. RoHS-direktiivi ei määrittele vaadittavia valvontamekanismeja, ja niinpä valvonta poikkeaa eri maissa toisistaan. Valvontaa on kuitenkin pyritty harmonisoimaan valvontaviranomaisten yhteistyöllä. RoHSin markkinavalvonnan menetelmiä ovat valistus, dokumenttien tarkastukset, testaukset sekä kemialliset analyysit. Valvonta toteutetaan Suomessa vastaavalla tavalla kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden turvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic Compatibility) valvonta. RoHS-tutkimuksissa käytetään sekä XRF-menetelmää että kemiallisia analyysimenetelmiä. Tukes hankkii sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja testaa niitä pistokokeenomaisesti. Lisäksi tutkintaan saatetaan ottaa tiettyjä tuoteryhmiä. Myös kuluttajilta, yrityksiltä ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta saatetaan saada vihjeitä ja ehdotuksia tutkimus- ja valvontatarpeesta. Tukes testaa tuotteen ensin kannettavalla XRF-laitteella. Mikäli tuotteessa havaitaan vaarallisten aineiden pitoisuuksien ylityksiä, lähettää Tukes yritykselle selvityspyynnön. Tilanteesta riippuen tuote tai näyte siitä toimitetaan tämän 15

16 jälkeen kemialliseen analyysiin. Analyysin tulosten jälkeen yritystä kuullaan vielä uudelleen, jos tulokset antavat siihen aihetta. RoHS-direktiivin asettamien vaatimusten laiminlyönti voi johtaa huomautukseen, toimitus- tai myyntikieltoon tai jopa tuotteiden vetämiseen markkinoilta. Tuotteiden markkinoilta vetämiseen saattaa liittyä myös potentiaalisia vahingonkorvauksia. RoHS-lainsäädännön rikkominen aiheuttaa paitsi suoria myös epäsuoria sanktioita, jotka kohdistuvat yrityksen maineeseen ja liikesuhteisiin. RoHS on Euroopan unionin direktiivi, joka astui voimaan RoHS kieltää lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja/tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) käytön. RoHS koskee jälkeen Euroopan talousalueen markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. RoHSin markkinavalvonnasta vastaa Tukes. 16

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2013. 419/2013 Ympäristöministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2013. 419/2013 Ympäristöministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2013 419/2013 Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 679. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 679. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2009 N:o 679 681 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät 499/2014 3 Liite I Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista 1 Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:

Lisätiedot

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät 419/2013 3 Liite I Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista 1 Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002L0095 FI 01.07.2006 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/95/EY, annettu 27

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

TV- JA TIETOKONELAITTEIDEN KIERRÄTYS- SEMINAARI 31.01.2002 Taideteollinen korkeakoulu

TV- JA TIETOKONELAITTEIDEN KIERRÄTYS- SEMINAARI 31.01.2002 Taideteollinen korkeakoulu TV- JA TIETOKONELAITTEIDEN KIERRÄTYS- SEMINAARI 31.01.2002 Taideteollinen korkeakoulu SER-DIREKTIIVIT Hannu Laaksonen Yli-insinööri Ympäristöministeriö EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Lisätiedot

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista. Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät 499/2014 3 Liite I Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 :n vaatimuksista 1 Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2013 563/2013 Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 966. Laki. varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 966. Laki. varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2006 N:o 966 974 SISÄLLYS N:o Sivu 966 Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta... 2661 967 Laki metsänhoitoyhdistyksistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/95/EY, 27 päivänä tammikuuta 2003

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/95/EY, 27 päivänä tammikuuta 2003 L 37/19 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/95/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3.

U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3. U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3.2017 Taustaa Ensimmäinen RoHS-direktiivi annettiin 2002 (2002/95/EY)

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 25.2.2014 Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EuP-direktiivi ympäristövaatimukset energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelulle

EuP-direktiivi ympäristövaatimukset energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelulle Anna Kärnä EuP-direktiivi ympäristövaatimukset energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelulle 2. painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 392. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 392. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 392 399 SISÄLLYS N:o Sivu 392 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 1037 393 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö. Lainsäädäntö

Ympäristölainsäädäntö. Lainsäädäntö Ympäristölainsäädäntö Lainsäädäntö Kansainväliset sopimukset EU-lainsäädäntö Kansallinen lainsäädäntö 1 Suomessa sovelletaan kahta oikeusjärjestelmää rinnakkain, Euroopan unionin ja kansallista oikeusjärjestelmää.

Lisätiedot

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

U 28/2017 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos)

U 28/2017 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15394/13 ENV 982 MI 927 DELACT 66 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta

Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta Timo J Miettinen Sustainability Controller ABB Oy,Drives Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta ABB Group -1- ABB lyhyesti Pääkonttori: Zürich, Sveitsi Henkilöstöä n. 120.000 noin 100 maassa

Lisätiedot

RoHS II Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mikä muuttuu?

RoHS II Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mikä muuttuu? RoHS II Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mikä muuttuu? Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Lea Ahoniemi - Markus Mertanen - Marko Mäkipää Matti Sievänen - Petri Suomala - Mikko Ruohonen MASSARÄÄTÄLÖINNILLÄ KILPAILUKYKYÄ

Lea Ahoniemi - Markus Mertanen - Marko Mäkipää Matti Sievänen - Petri Suomala - Mikko Ruohonen MASSARÄÄTÄLÖINNILLÄ KILPAILUKYKYÄ Lea Ahoniemi - Markus Mertanen - Marko Mäkipää Matti Sievänen - Petri Suomala - Mikko Ruohonen MASSARÄÄTÄLÖINNILLÄ KILPAILUKYKYÄ Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on

Lisätiedot

Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu Ihminen ja teknologia Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu Pertti Saariluoma Tuomo Kujala Sari Kuuva Tiina Kymäläinen Jaana Leikas Lassi A. Liikkanen Antti Oulasvirta Eikö jokaisen esineen, elävän olennon

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Else Peuranen

Ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Else Peuranen Ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Else Peuranen Muistio ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KÄYTÖN RAJOITTAMISESTA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEISSA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen Tuotelainsäädäntö 2015 / Mika Kapanen Perusprinsiipit Yritysten toiminnassa lainsäädännön suhteen on kolme perusprinsiippiä : Lainsäädäntö, myös ympäristölait, on yrityksen jokapäiväistä elämää Vastuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2002 PE 314.333/5-24 TARKISTUKSET 5-24 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 314.333)

Lisätiedot

Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen

Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen Muotoilun muutos Muotoilun Tittelisivu muutos Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen Sisällys Johdanto teknologiateollisuuden muuttuviin muotoilukäytäntöihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7317/17 ENV 260 MI 230 DELACT 51 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 13. maaliskuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7316/17 ENV 259 MI 229 DELACT 50 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 13. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 31. maaliskuuta 2004 PE 340.787/1-10 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos (PE 340.787) Hans Blokland ehdotuksesta

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2017 COM(2017) 172 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetulla direktiivillä 2012/19/EU komissiolle siirretyn

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

A8-0205/5. Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

A8-0205/5. Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 28.9.2017 A8-0205/5 Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0205/2017 Adina-Ioana Vălean Tiettyjen vaarallisten aineiden

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Sisältö 1. Markkinavalvonta Mitä?, Miksi? ja Miten? Markkinavalvonnan muodot Markkinavalvonnan

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2017 COM(2017) 171 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (uusi SERdirektiivi)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.5.2017 2017/0013(COD) TARKISTUKSET 6-11 Mietintöluonnos Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) tiettyjen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2012 SWD(2012) 65 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona

KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8310/17 ENV 366 MI 338 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot