Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E"

Transkriptio

1 Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje PL Instrukcja monta u i obs ugi RUS Ed.01/ Wilo

2 aux L H In2 Gnd INn1 +24V Gnd ext. Off MP DDS 10V/20mA L1 L2 L3 PE PE! F ISchutz Ground fault in terru ptor contre les mises a la mas s e E ntladezeit K ondensatoren 5 min! Dis charge time capacitors 5 min! Temps de decharge du condensateur5min! Fig. 1: IF-Modul DP PLR IF-Modul MA (Master) LON DP IF-Modul MA (Master) PLR/ Schnittstellenkonverter LONWORKS Netzwerk Fig. 2: Fig. 3: IF-modul SSM SBM P ro tectio n current

3 Fig. 4: [%] 100 [mws] p max [1/min] n max 0 p min n min off ,0 1,5 2 2,8 3,2 4,0 5, [V] [%] 100 [mws] p max [1/min] n max 0 p min n min off ,0 3,0 4 5,6 6,4 8,0 10, [ma]

4 Fig. 5: IL-E Fig. 6: DL-E = DN (5mm)

5 S Monterings- och skötselanvisning 3 FIN Asennus- ja käyttöohje 43 PL Instrukcja montażu i obsługi 84 RUS 126

6

7 Svenska 1 Allmän information Om denna skötselanvisning Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och drift av produkten. Monterings- och skötselanvisningen motsvarar produktens utförande och de säkerhetsstandarder som gäller vid tidpunkten för tryckning. visning skötselanrings- och Monte- 2 Säkerhet I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten. Installatören och driftansvarig person måste därför läsa igenom anvisningarna före installation och idrifttagning. Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler, följas. 2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen Symboler: Allmän varningssymbol Fara för elektrisk spänning NOTERA Varningstext: FARA! Situation med överhängande fara. Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks. VARNING! Risk för (svåra) skador. Varning innebär att svåra personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs. OBSERVERA! Risk för skador på pump/installation. Observera innebär att produktskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs. NOTERA: Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter. 2.2 Personalkompetens Personalen som installerar pumpen måste ha lämpliga kvalifikationer för detta arbete. 2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till personskador eller skador på pumpen eller andra delar av installationen. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till att tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävs. Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem: Fel i viktiga pump- eller installationsfunktioner, Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder, Personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker, Maskinskador. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 3

8 Svenska 2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig 2.5 Säkerhetsinformation för inspektion och montering 2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning Gällande föreskrifter för att undvika olyckor måste följas. Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Elektriska anslutningar måste utföras av behörig elektriker med iakttagande av gällande lokala och nationella bestämmelser. Driftansvarig person ska se till att inspektion och montering utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat driftanvisningarna. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras när pumpen är avstängd. Ändringar i produkten eller andra delar av installationen får endast utföras med tillverkarens medgivande. För säkerhetens skull ska endast originaldelar som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används kan tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävas. 2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används enligt avsnitt 4 i bruksanvisningen. De gränsvärden som anges i katalogen eller databladet får aldrig varken över- eller underskridas. 3 Transport och tillfällig lagring 3.1 Försändelse Pumpen levereras från fabrik i kartong eller på lastpall i emballage som skyddar mot fukt och damm. Inspektion av leverans Förvaring Vid leverans ska pumpen omgående undersökas med avseende på transportskador. Om transportskador fastställs ska nödvändiga åtgärder vidtas gentemot speditören inom den angivna fristen. Fram till monteringen ska pumpen förvaras på en torr och frostskyddad plats, och skyddas mot mekaniska skador. OBSERVERA! Risk för skador p.g.a. av dåligt emballage! Om pumpen måste transporteras igen, ska den emballeras på ett transportsäkert sätt. Använd originalemballage eller likvärdigt emballage. 3.2 Lyftning VARNING! Risk för personskador! Felaktig transport kan leda till personskador. Pumpen ska transportera med rätt dimensionerade lyftanordningar. Dessa ska fästas på pumpflänsarna och eventuellt på motorns utsida (se till att pumpen inte kan kana!). Om pumpen ska lyftas med kran, måste pumpen hängas upp i lyftremmar. Placera pumpen i en slinga som dras åt av pumpens egen vikt. Lyftöglorna på motorn är endast till för att rikta lasten (fig. 7). fig.7: Lyftning av pumpen 4 WILO SE 10/2008

9 Svenska Transportöglorna på motorn får endast användas för att lyfta motorn, inte hela pumpen (fig. 8). fig. 8: Lyftning av motorn 4 Användning Ändamål Användningsområde Ej avsedd användning Pumparna med torr motor i serien IL-E (Inline)/DL-E (dubbel) är avsedda att användas som cirkulationspumpar i byggnadstekniska sammanhang. De får användas för: Uppvärmningssystem med varmvatten Kyl- och kallvattencirkulation Industriella cirkulationssystem Värmebärande cirkulationssystem. Typisk plats för installationen är teknikutrymmen i byggnaden med andra hustekniska installationer. Pumpen är inte avsedd att installeras direkt i andra använda utrymmen (bostads- och arbetsrum). OBSERVERA! Risk för materiella skador! Otillåtna ämnen i mediet kan förstöra pumpen. Slipande ämnen (t.ex. sand) ökar slitaget på pumpen. Pumpar utan Ex-godkännande ska inte användas i explosionsfarliga områden. Korrekt användning innebär att följa samtliga anvisningar i denna skötselanvisning. All annan användning anses som inte ändamålsenlig. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 5

10 Svenska 5 Produktdata 5.1 Typnyckel Typnyckeln består av följande uppgifter: Exempel: IL-E 40/170-5,5/2 xx DL-E 40/170-5,5/2 xx IL DL Flänspump som Inline-pump Flänspump som Dubbelpump (tvillingpump) -E Med Elektronikmodul för elektronisk varvtalsreglering 40 Nominell anslutning DN för röranslutningen 170 Pumphjulsdiameter 5,5 Motoreffekt 2 Poltal xx R1 utan trycksensor 5.2 Tekniska data Egenskap Värde Anmärkningar Varvtal /min Nominella anslutningar DN 40; 50; 65; 80 Röranslutningar Fläns PN 16 EN Tillåten temperatur min./max. -20 C till +140 C Omgivande temperatur min./max. 0 till 40 C Max. tillåtet driftstryck Isolationsklass 16 bar Kapslingsklass IP 55 Elektromagnetisk tolerans*) Störningssändning enligt Störstabilitet enligt Ljudnivå F EN EN < 71 db(a) Tillåtna media Varmvatten enl. VDI 2035 Kyl- och kallvatten Vatten/glykolblandning t.o.m. 40 % Vol. Värmebärarolja Andra media Elektrisk anslutning 3~400 V 10 %, 50 Hz 3~380 V -5 % + 10 %, 60 Hz Kalledningssensor Integrerat komplett motorskydd (KLF) Varvtalsreglering Integrerad frekvensomvandlare Luftfuktighet < 90 %, utan kondensation Bostadsområde Industriområde Standardutförande Standardutförande Standardutförande Endast vid specialutförande Endast vid specialutförande *) I frekvensområdet mellan 600 MHz och 1 GHz kan undantagsvis displayen och tryckindikeringen i displayen störas om radiosändare och liknande apparater använder samma frekvensområde i närheten (< 1 m till elektronikmodulen). Pumpens funktion påverkas dock inte. Uppge samtliga uppgifter från motortypskylten vid beställning av reservdelar. 6 WILO SE 10/2008

11 Svenska Media Om vatten-/glykolblandning med förhållandet från 10 % glykol (eller media med annan viskositet än rent vatten) används, får man räkna med högre effektförbrukning. Använd endast blandningar med korrosionsskydd. Följ tillverkarens anvisningar! Mediet måste vara fritt från avlagringar. Andra media måste godkännas av Wilo. Blandningar med glykolhalt > 10 % påverkar p-v-kurvan och flödesberäkningen. 5.3 Leveransomfattning Pump IL-E/DL-E Monterings- och skötselanvisning 5.4 Tillbehör Tillbehör måste beställas separat: 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad IF-modul PLR för anslutning till PLR/gränssnittsomvandlare IR-monitor IR-PDA IF-modul LON för anslutning till LONWORKS-nätverket Detaljlista, se katalogen. 6 Beskrivning och funktion 6.1 Produktbeskrivning De beskrivna pumparna är enstegs centrifugalpumpar med kompakt konstruktion med tillkopplad motor. Pumparna kan monteras direkt i en tillräckligt förankrad rörledning eller på en fundamentsockel. Pumphuset är av INLINE-konstruktion, dvs. flänsarna på sug- och trycksidan ligger i en mittlinje. Alla pumphus har pumpfötter. Montering på en fundamentsockel rekommenderas. Elektronikmodul Elektronikmodulen reglerar pumpens varvtal till ett inställbart börvärde inom reglerområdet. Differenstrycket följer olika kriterier beroende på regleringstyp. För alla regleringstyper anpassar sig pumpen hela tiden till anläggningens effektbehov som uppstår, speciellt när termostatventiler eller shuntar används. De viktigaste fördelarna med elektronisk reglering är: Besparing av överströmningsventiler Energibesparing Minskat flödesljud Pumpens anpassning till skiftande driftskrav. 8 fig. 9: Elektronikmodul 7 6 Beskrivning (fig. 9): 1 Kåpans fästpunkt 2 Den röda knappen 3 Infrarött fönster 4 Uttagslister 5 Display 6 DIP-brytare 7 Nätplintar 8 Gränssnitt för IF-modul Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 7

12 Svenska 6.2 Regleringstyper H Hmax Regleringstyperna som kan väljas är: p-c: Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck H s t.o.m. maximal kurva (fig. 10). Hs s Hmin fig. 10: Reglering p-c Q Q Flöde H Differenstryck (min./max.) H S Börvärde för differenstrycket NOTERA För mer information om inställning av regleringstyp och tillhörande parameter, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16 och 9.4 Inställning av regleringstyp på sidan 31. H H max H s p-v: Elektroniken ändrar linjen för differenstryckbörvärdet som pumpen håller, mellan pumptryck H s och ½ H s. Börvärdet för differenstrycket H s avtar resp. minskar med flödet (fig. 11). H min fig. 11: Reglering p-v Q Q = Flöde H = Differenstryck (min./max.) H S = Börvärde för differenstrycket NOTERA För mer information om inställning av regleringstyp och tillhörande parameter, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16 och 9.4 Inställning av regleringstyp på sidan 31. H n max Hs s n min fig. 12: Manuell drift Q Manuell drift: Pumpens varvtal kan hållas på konstant varvtal mellan n min och n max (fig. 12). Manuell drift deaktiverar regleringen i modulen. PID-regulator: Om standardregleringstyperna ovan inte kan användas, t.ex. på byxrörinstallationer eller när regleringen inte är direkt ansluten till pumpen (fig. 13) kan funktionen PID-regulator (Proportional-Integral- Differential-regulator) användas. Genom att välja en lämplig kombination av enskilda regleringsdelar kan den driftansvarige åstadkomma en snabbt reagerande, kontinuerlig reglering utan bestående avvikelse från börvärdet. Utgångssignalen från den valda sensorn kan anta vilket mellanvärde som helst inom ett regleringsområde (0-100 %). Varje uppnått ärvärde (sensorsignal) visas även på menyns statussida i procent (100 % = sensorns maximala mätområde). NOTERA Procenttalet som visas motsvarar endast indirekt det aktuella pumptrycket. På så sätt kan det maximala pumptrycket redan ha uppnåtts vid sensorsignalen < 100 %. För mer information om inställning av regleringstyp och tillhörande parameter, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16 och 9.4 Inställning av regleringstyp på sidan 31. fig. 13: Exempel, användning av PID-regulator 8 WILO SE 10/2008

13 Svenska 6.3 Tvillingpumpfunktion NOTERA Egenskaperna som beskrivs här, är endast tillgängliga om det interna MP-gränssnittet (MP = multipump) används. Regleringen av de båda pumparna utgår från mastern. Vid fel på ena pumpen, går den andra efter masterns regleringsinställningar. Masterpumpen är den vänstra i flödesriktningen. På den pumpen ansluts trycksensorn. Gränssnittsmodul (IF-modul) För kommunikationen mellan pumparna och centraldatorn (via LONbuss, PLR eller gränssnittsomvandlare) kräver varje pump en IF-modul (tillbehör) som ansluts på uttagslisten (fig. 1). Kommunikationen mellan master och slav sker via ett internt gränssnitt (plint: MP, fig. 20). När en pumpcentraldator (PLR)/gränssnittsomvandlare eller LONgränssnitt används, ska masterpumpen anslutas till PLR resp. LON. I detta fall får endast masterpumpen utrustas med PLR- eller LONmodul. Kommunikation Master Slav PLR/gränssnittsomvandlare IF-modul PLR erfordras inte LONWORKS-nätverk IF-modul LON erfordras inte Driftsätt Huvud-/reservdrift Parallelldrift H Hmax Hs s Hmin Var för sig uppfyller de båda pumparna den planerade flödeskapaciteten. Den andra pumpen står beredd vid problem eller går efter pumpskifte. Endast en pump åt gången används (se fig. 10, 11 och 12). I dellastområdet uppnås den hydrauliska effekten först av den ena pumpen. Pump 2. kopplas till på ett verkningsgradsoptimerat sätt, dvs. när summan av effektförbrukningen P 1 för båda pumparna är mindre i dellastområdet än effektförbrukningen P 1 för en pump. Båda pumparna kan då synkroniserat regleras upp till max. varvtal (fig. 14 och 15). Vid manuell drift går båda pumparna alltid synkront. fig. 14: Reglering p-c (parallelldrift) Q H H max H s H min fig. 15: Reglering p-v (parallelldrift) Q Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 9

14 Svenska Drift vid kommunikationsavbrott Vid kommunikationsavbrott visar båda displayerna felkoden E052. Under avbrottet uppför sig pumparna som enkelpumpar. Båda modulerna meddelar felet över ESM/SSM-kontakten. Oavsett tidigare inställt driftsätt, tas regleringen över av mastern. Slavpumpen går i nöddrift (konstant) enligt inställningarna i menyn < > (standardinställning: Maximalt varvtal). Efter att felmeddelandet kvitterats, visas statusindikeringen på de båda pumpdisplayerna under avbrottet. Därmed återställs samtidigt ESM/SSM-kontakten. Masterpumpen tar över regleringen i fortsättningen. Slavpumpen följer inställningarna för nöddrift. För att gå ur nöddriften måste man antingen aktivera fabriksinställningarna eller koppla från och på nätförsörjningen efter att avbrottet åtgärdats. NOTERA Under kommunikationsavbrottet kan den tidigare slaven inte gå i regleringsdrift, eftersom trycksensorn på mastern är tillkopplad. När kommunikationsavbrottet har åtgärdats återgår pumparna till den reguljära tvillingpumpsdriften som före felet Förhållanden i tvillingpumpsdrift Pumpskifte I tvillingpumpsdrift äger pumpskifte rum var 24 h (inställbart). Pumpskiftet kan aktiveras tidsstyrt internt (menyer < > +< >), externt (meny < >) genom en positiv sida på kontakten aux, eller manuellt (meny < >) Ett manuellt eller externt pumpskifte kan göras först efter 5 sekunder efter det senaste pumpskiftet. Genom att aktivera det externa pumpskiftet, deaktiveras samtidigt det interna tidsstyrda pumpskiftet. Förhållanden för in- och utgångar Fel-/driftsmeddelande Ärvärde-ingång In1, börvärde-ingång In2 på mastern: Gäller för hela aggregatet. Extern från inställt på mastern (meny< >): Är verksamma beroende på inställningen under menyn < > endast på mastern eller på mastern och slaven. inställt på slaven: Gäller endast på slaven. ESM/SSM: För att få en ledningscentral kan ett summalarm (SSM) anslutas på mastern. Då får endast kontakten på mastern användas. Indikeringen gäller för hela aggregatet. På IR-monitorn (eller via PDA) kan detta meddelande programmeras som enkel- (ESM) eller summalarm (SSM) (meny < >). För enkelstörmeddelande måste kontakten på varje pump användas. EBM/SBM: För att få en ledningscentral kan ett summadriftmeddelande (SBM) anslutas på mastern. Då får endast kontakten på mastern användas. Indikeringen gäller för hela aggregatet. På mastern (eller via IR-monitorn/PDA) kan detta meddelandet programmeras som enskild- (EBM) eller summadriftmeddelande (SBM) (meny < >). 10 WILO SE 10/2008

15 Svenska Funktionen Beredskap, Drift, Nät på för EBM/SBM kan ställas in under < > på mastern. För enskild driftindikering måste kontakten på varje pump användas. Spärra/låsa upp pump Förhållanden efter inkoppling Manövermöjligheter på slavpumpen I menyn kan varje pump låsas upp eller spärras. En spärrad pump kan inte sättas i drift förrän spärren upphävs manuellt. Inställningen kan göras direkt på varje pump eller via IR-gränssnittet. När pumpen tas i drift första gången går den enligt fabriksinställningarna. För individuella inställningar används servicemenyn, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16. För felavhjälpning, se även kapitel 11 Problem, orsaker och åtgärder på sidan 35. OBSERVERA! Risk för materiella skador! Om inställningarna för differenstrycksensorn ändras kan det leda till felfunktioner! Fabriksinställningarna är konfigurerade för den medföljande Wilo-differenstrycksensorn. Inställningsvärden: Ingång In1 = 0-10 Volt, tryckvärdeskorrektur = på Om den medföljande Wilo-differenstrycksensorn används, måste dessa inställningar bibehållas! Ändringar behöver endast göras om andra differenstrycksensorer används. På slaven kan inga inställningar göras förutom Extern från och Spärra/låsa upp pump. 7 Installation och elektrisk anslutning Säkerhet Installation och elektrisk anslutning får endast utföras av kvalificerad personal FARA! Livsfara! Felaktig installation och inkorrekt dragna elanslutningar kan medföra livsfara. Elektrisk anslutning får endast utföras av kvalificerade elektriker och enligt gällande föreskrifter! Observera föreskrifterna för förebyggande av olyckor! OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Pumpen får endast installeras av kvalificerad personal. 7.1 Installation Förberedelser Placering/uppriktning Monteringen får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten och spolningar av rörsystemet är avslutade. Smuts kan göra pumpen funktionsoduglig. Pumparna måste installeras skyddade mot utetemperatur i en frostoch dammfri, välventilerad och icke-explosiv omgivning. Montera pumpen på en lättillgänglig plats, så att den är lätt att komma åt vid senare kontroller, underhåll (t.ex. mekanisk axeltätning) eller byte. Lufttillförseln för elektronikmodulens kylelement får inte blockeras. Placera en krok eller ögla med tillräcklig bärkraft rakt över pumpen (pumpens totalvikt: se katalogen/databladet), så att lyftanordningar eller liknade hjälpmedel kan fästas vid underhåll eller reparationer. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 11

16 Svenska OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Använd motorns lyftöglor endast för att lyfta motorns vikt, inte för hela pumpen (fig. 16). Använd endast tillräckligt dimensionerade lyftanordningar för att lyfta pumpen. fig. 16: Lyftning av motorn Minsta axiella avstånd mellan vägg och motorns fläktkåpa: Fritt färdigmått på minst 200 mm + fläktkåpans diameter. Avspärrninganordningar ska monteras framför och bakom pumpen, för att undvika att hela anläggningen måste tömmas vid kontroll eller pumpbyte. Rörledningar och pumpar ska monteras spänningsfria. Rörledningarna ska monteras så att pumpen inte tar upp rörets vikt. 1 Avluftningsventilen (fig. 17, pos 1) ska alltid peka uppåt. Alla monteringspositioner utom motorn nedåt är tillåtna. Elektronikmodulen får inte peka nedåt. Vid behov kan motorn vridas efter att man lossat sexkantsskruvarna. NOTERA När sexkantsskruvarna lossats sitter differenstrycksensorn fortfarande fast på tryckmätningsledningen. Se upp så att inte tryckmätningsledningarna böjs eller knäcks, när motorkåpan vrids. Flödesriktningen måste motsvara riktningspilen på pumhusets fläns. fig. 17: Avluftningsventil NOTERA Om matning sker från en behållare, är det viktigt att hålla tillräcklig vätskenivå över sugstutsen, så att pumpen inte körs torr. Minsta tilllåtna tilloppstryck måste följas. Om pumpen används i klimat- eller kylanläggningar kan kondens som bildats i motorhyllan tappas av via hålet. NOTERA I anläggningar som isoleras får bara pumphuset isoleras, inte motorhyllan och motorn. 12 WILO SE 10/2008

17 Svenska 7.2 Elektrisk anslutning FARA! Livsfara! Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar. Alla elektriska anslutningar ska utföras av auktoriserade elektriker samt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Följ tillbehörens monterings- och skötselanvisningar! FARA! Livsfara! Livsfarlig kontaktspänning Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas, och vänta 5 minuter. Kontrollera att alla anslutningar, (även potentialfria kontakter) är spänningsfria. VARNING! Risk för överbelastning av nätet! Otillräckligt dimensionerat nät kan leda till systembortfall och kabelbränder på grund av överbelastat nät. Vid dimensionering av nätet måste man beakta kabeltvärsnitt och säkringar eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfälligt kan vara i drift samtidigt. Förberedelser/anvisningar 1 fig. 18: Kabelskruvkoppling M Den elektriska anslutningen måste göras enligt VDE 0730/del 1 med en fast nätkabel (med tvärsnitt min 4 x 2,5 mm 2, max4x6mm 2 ), med en stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap. Nätkabeln ska föras in genom kabelskruvkopplingen (fig. 18 pos. 1) M 25. För att uppfylla EMV-standard måste följande kablar skärmas av: DDG (om installerad på plats) In2 (börvärde) DP-kommunikation (vid kabellängder > 1 m); (plint MP ) beakta polaritet: MA = L => SL = L MA = H => SL = H Ext. från aux Avskärmningen måste göras på bägge sidor av EMV-kabelskruvkopplingen på modulen (fig. 19) och på andra änden. Ledningarna för SBM och SSM får inte avskärmas För att säkerställa droppvattenskyddet och dragavlastningen på kabelskruvkopplingen, ska kablar med tillräcklig ytterdiameter användas, och dras åt med tillräcklig kraft. Dessutom ska kablarna böjas till en avloppsslinga i närheten av kabelskruvkoppling, för att leda bort nedfallande droppvatten. Kabelskruvkopplingar som inte används ska förslutas med pluggar som tillverkaren försett dem med. 4 fig. 19: Kabelavskärmning Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 13

18 aux L H IN2 GND IN1 + 24V GND ext. Off MP 10V/20mA DDS L1 L2 L3 PE Svenska Anslutningsledningen ska placeras så att den under inga omständigheter kan komma i kontakt med rörledningen och/eller pump- och motorhuset. Denna pump är utrustad med en frekvensomvandlare och får inte säkras med någon jordfelsbrytare med en utlösningsström. Frekvensomvandlare kan störa jordfelsbrytarens funktion. Undantag: Jordfelsbrytare med en utlösningsström är tillåten i selektivt allströmskänsligt utförande. Märkning: FI Utlösningsström: > 30 ma Kontrollera nätanslutningens strömart och spänning. Beakta pumpens typskyltdata. Nätanslutningens strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten. Nätsidig säkring: max. tillåten 25 A NOTERA Säkringarnas utlösningskarakteristik: B Plintar Styrplintar (fig. 20) (Användning se följande tabell) SSM SBM fig. 20: Styrplintar Nätanslutningsplintar (fig. 21) (Användning se följande tabell) fig. 21: Nätanslutningsplintar 14 WILO SE 10/2008

19 Svenska Anslutningsplintarnas användning Beteckning Användning Anvisningar L1, L2, L3 Nätanslutningsspänning Trefasström 3~400 V AC, 50 Hz, IEC 38. PE Skyddsledaranslutning In1 (1) (ingång) Ärvärde-ingång Signaltyp: spänning (0-10 V, 2-10 V) Ingångsmotstånd: R i 10 k Signaltyp: ström (0-20 ma, 4-20 ma) Ingångsmotstånd: R B = 500 In2 (ingång) Börvärde-ingång Ställbar parameter i servicemenyn < > Från fabrik ansluten via kabelskruvkopplingen M12 (fig. 15), via (1), (2), (3) motsvarande sensorkabelbeteckningarna (1,2,3) För alla driftsätt kan In2 användas som ingång för fjärrreglering av börvärdet. Signaltyp: spänning (0-10 V, 2-10 V) Ingångsmotstånd: R i 10 k Signaltyp: ström (0-20 ma, 4-20 ma) Ingångsmotstånd: R B = 500 Ställbar parameter i servicemenyn < > Gnd (2) Jordanslutningar För respektive ingång In1 och In2 Likspänning för en extern förbrukare/sensor. Belastning max. 60 ma. Spänningen är kortslutningshållfast. aux Externt pumpskifte Ställbar parameter i servicemenyn < > MP Multipump Gränssnitt för tvillingpumpsfunktion Ext. från Styringång Överordnad från för externa, potentialfria omkopplare Via den externa potentialfria kontakten kan pumpen kopplas in/slås från. I anläggningar med hög brytfrekvens (> 20 in-/frånkopplingar per dag) är in-/frånkoppling planerad via Ext. från. Ställbar parameter i servicemenyn < > SBM + 24 V (3) (utgång) Likspänning för en extern förbrukare/sensor Enskild-/summadriftmeddelande, beredskapsmeddelande och nät-på-meddelande Kontaktbelastning: Kontaktbelastning: 24 V DC/10 ma Potentialfritt enskild-/summadriftmeddelande (växlande kontakt) driftberedskapsmeddelande är tillgängligt på SBMplintarna (menyer < >, < >). Min. tillåten: 12 V DC, 10 ma, Max. tillåten: 250 V AC, 1 A. SSM Enskilt/summalarm Potentialfritt enskilt/summalarm (växlande kontakt) är tillgängligt på SSM-plintarna (meny < >). Kontaktbelastning: Min. tillåten: 12 V DC, 10 ma, Max. tillåten: 250 V AC, 1 A. PLR/LON Anslutningsplintar för seriella, digitala fastighetsautomationsgränssnitt (PLR) Den alternativa IF-modulen PLR/IF-modul LON ansluts i multikontakten i kopplingsboxen. Anslutningen är vridsäker. NOTERA Plintarna In1, In2, aux, Gnd, Ext. från och MP uppfyller kraven på säkrare lossning (enligt EN ) för nätplintarna, samt SBM- och SSM-plintarna (och omvänt). Förfarande Observera plintanvändningen när anslutningarna görs. Jorda pumpen/anläggningen enligt föreskrifterna. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 15

20 Svenska 8 Manövrering 8.1 Manöverelement Elektronikmodulen manövreras med följande manöverelement: Den röda knappen Genom att vrida på den röda knappen (fig. 22) kan den användas till att välja menyelement och ändra värden. Genom att trycka på den röda knappen aktiveras det valda menyelementet eller bekräftas värdet. fig. 22: Den röda knappen DIP-brytare fig. 23: DIP-brytare ON 1 2 DIP-brytarna (fig. 9 pos. 6/fig. 23) sitter under kåpan. Omkopplare 1 kopplar om mellan standard- och serviceläge. För mer information, se kapitel Aktivera/deaktivera serviceläge på sidan 22. Omkopplare 2 aktiverar eller deaktiverar åtkomstspärren. För mer information, se kapitel Aktivera/deaktivera åtkomstspärr på sidan Displaylayout Informationen visas på displayen enligt följande mönster: max min RPM 3 fig. 24: Displaylayout Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 1 Menynummer 4 Standardsymboler 2 Värde 5 Symbol 3 Enhet NOTERA Indikeringarna på displayen kan vridas 180. För ändring, se menynummer < >. 16 WILO SE 10/2008

21 Svenska 8.3 Förklaring av standardsymboler Följande symboler för statusindikering visas i lägena ovan: Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning konstant varvtalsreglering konstant reglering t.ex. p-c min max min-drift max-drift eller PID-regulator variabel reglering p-v pumpen går 2 ingång In2 (externt börvärde) aktiverad åtkomstspärr pumpen av pumpen går i nöddrift BMS (Building Management System PLR, LON) är aktivt DP/MP-driftsätt: parallelldrift pumpen av i nöddrift DP/MP-driftsätt: huvud/reserv 8.4 Symboler i grafik/anvisning Kapitlet 8.6 Användaranvisningar på sidan 20 innehåller grafik, som åskådliggör hur inställningarna görs. I grafiken och anvisningarna används följande symboler som förenklad återgivning av menyelementen eller åtgärderna: Menyelement Aktiviteter E000 Menyns statussida: Standardvisning i displayen. Nivå ner : Ett menyelement, från vilket det går att skifta till en lägre menynivå (t.ex. från < > till < >). Information : Ett menyelement, som visar information för apparatstatus eller inställningar, som inte går att ändra. Val/inställning : Ett menyelement med åtkomst till en inställning som går att ändra (element med menynummer <X.X.X.0>). Nivå upp : Ett menyelement, från vilket det går att skifta till en högre menynivå (t.ex. från < > till < >). Menyns felsida: Vid fel, visas i stället för statussidan det aktuella felnumret. Vrida på den röda knappen: Genom att vrida den röda knappen ökar eller minskar man inställningarna eller menynumren. Trycka på den röda knappen: Genom att trycka på den röda knappen aktiverar man ett menyelement eller bekräftar en ändring. Navigera: Visar hur man kommer till rätt meny. ON X ON X Väntetid: Visar väntetid (i sekunder) tills nästa tillstånd uppnås, eller tills en manuell inmatning kan göras. Ställa DIP-brytare i position från: Ställa DIP-brytare nr X under kåpan i position från. Ställa DIP-brytare i position på: Ställa DIP-brytare nr X under kåpan i position på. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 17

22 Svenska 8.5 Visningslägen Displaytest 2 max min Så fort elektronikmodulens spänningsförsörjning har upprättats, genomförs ett 2 sekunder långt displaytest, då alla tecken i displayen visas (fig. 25). Därefter visas statussidan. max min 2 fig. 25: Displaytest När spänningsförsörjningen bryts genomför modulen olika avstängningsfunktioner. Under denna process visas displayen. FARA! Livsfara! Det kan förekomma spänning även om displayen är avstängd. Följ allmänna säkerhetsanvisningar! Statussida Standardvisningen är statussidan. Det aktuella börvärdet visas i sifferfönstret. Övriga inställningar visas med symboler NOTERA Vid tvillingpumpdrift visas på statussidan även driftsätt ( parallelldrift eller huvud/reserv ) med symboler. Slavpumpens display visar SL Menylägen Via menystrukturen kommer man åt elektronikmodulens funktioner. Menyn består av undermenyer i flera nivåer. För att växla mellan de olika nivåerna, används menyelementen Nivå upp eller Nivå ner, t.ex. från menyn < > till < >. Menystrukturen kan jämföras med kapitelstrukturen i den här anvisningen kapitel 8.5(.0.0) består av underkapitlen 8.5.1(.0) och 8.5.2(.0), på samma sätt som elektronikmodulens meny < > består av undermenyelementen < > till < >, osv. Det aktuella menyelement som valts, kan identifieras genom menynumret och tillhörande symbol i displayen. På en menynivå kan man välja menynummer genom att vrida på den röda knappen. NOTERA Om den röda knappen inte används efter 30 sekunder i en viss position i menyläget, visas statussidan igen. Varje menynivå kan innehålla fyra olika elementtyper: Menyelement Nivå ner Menyelement Information Menyelementet Nivå ner markeras med symbolen bredvid (pil i enhetsvisningen). Om man väljer ett menyelement Nivå ner, kan man gå till nästa lägre menynivå genom att trycka på den röda knappen. Den nya menynivån visas i displayen med uppräknat menynummer, t.ex. man går från menyn < > till menyn < >. Menyelementet Information indikeras med symbolen bredvid (standardsymbol Åtkomstspärr ). Om man väljer ett Information - menyelement, händer inget om man trycker på den röda knappen. Om man väljer ett menyelement av typen Information visas aktuella inställningar eller mätvärden, som inte kan ändras av användaren. 18 WILO SE 10/2008

23 Svenska Menyelement Nivå upp Menyelement Val/inställning Menyelementet Nivå upp indikeras med symbolen bredvid (pil i symbolvisningen). Om man väljer ett menyelement Nivå upp, kan man gå till nästa högre menynivå genom ett kort tryck på den röda knappen. Den nya menynivån visas i displayen med menynumret. Om man t.ex. går tillbaka från menynivån < > räknas menynumret ner till < >. NOTERA Om man trycker ner den röda knappen i 2 sekunder, när ett Nivå upp -menyelement har valts, återgår man till statusvisningen. Menyelementet Val/inställning har ingen särskild indikering i displayen, men visas i denna anvisning ändå med symbolen bredvid. Om man har valt ett Val/inställning -menyelement, kommer man till redigeringsläget genom att trycka på den röda knappen. I redigeringsläget blinkar värdet, som kan ändras genom att man vrider på den röda knappen. I vissa menyer bekräftas inmatningen, efter att man tryckt in den röda knappen, med en kort visning av symbolen 'OK' Felsidan E.025 E000 Om ett fel uppstår visas felsidan istället för statussidan. Indikeringen för värden visar bokstaven E och felkoden åtskilt med ett decimaltecken (fig. 26). fig. 26: Felsida (status vid fel) Menygrupper Grundmeny I huvudmenyn < >, < > och < > visas grundinställningarna, som man kan behöva ändra även under reguljär pumpdrift. Informationsmeny Huvudmenyn < > med undermenyelement visar mätdata, apparatdata, driftsdata och aktuella tillstånd. Servicemeny Huvudmenyn < > med undermenyelement ger åtkomst till grundläggande systeminställningar för drift. Underelementen är skrivskyddade, så länge serviceläget inte aktiveras. Se upp för materiella skador! Felaktiga ändringar av inställningar kan leda till fel på pumpdriften med påföljande materiella skador på pumpen eller anläggningen. Inställningarna i serviceläget får endast göras vid idrifttagande och av kvalificerad personal. Meny felkvittering Vid fel visas felsidan i stället för statussidan. Om man i denna position trycker på den röda knappen, kommer man till menyn felkvittering (menynummer < >). Förekommande felmeddelanden kan kvitteras efter en viss väntetid. Se upp för materiella skador! Fel som kvitteras utan att åtgärdas, kan orsaka upprepade fel och med materiella skador på pumpen eller anläggningen som följd. Kvittera fel först efter att orsakerna åtgärdats. Felen ska åtgärdas av kvalificerad personal. Kontakta tillverkaren vid tveksamheter. För mer information, se kapitel 11 Problem, orsaker och åtgärder på sidan 35 och feltabellen där. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 19

24 Svenska Meny åtkomstspärr Huvudmenyn < > visas endast när DIP-brytare 2 står i position på. Den går inte att komma åt via den normala navigeringen. I menyn Åtkomstspärr kan man aktivera eller deaktivera åtkomstspärren genom att vrida den röda knappen. Genom att trycka på den röda knappen bekräftar man ändringarna. 8.6 Användaranvisningar Justera börvärdet RPM RPM På statussidan kan börvärdet justeras på följande sätt (fig. 27): Vrid på den röda knappen. Indikeringen visar menynumret < >. Börvärdet börjar blinka och ökas eller minskas om man fortsätter vrida knappen. Tryck på den röda knappen för att bekräfta ändringarna. Det nya börvärdet är registrerat och statussidan visas igen. fig. 27: Inmatning av börvärde Gå till menyläget Gör följande för att gå till menyläget: 2s Tryck på den röda knappen i 2 sekunder under visningen av statussidan (utom vid fel). ON s Standardförhållanden: Visningen ändras till menyläget. Menynumret < > visas (fig. 28). fig. 28: Menyläge standard ON s Serviceläge: Om serviceläget aktiveras via DIP-brytare 1, visas först menynumret < > (fig. 29). fig. 29: Menyläge service Fel: Vid fel visas menynumret < > (fig. 30). E fig. 30: Menyläge fel 20 WILO SE 10/2008

25 Svenska Navigera s Gå till menyläget (se Gå till menyläget på sidan 20) Genomför navigeringen i menyn enligt följande (exempel se fig. 31): Under navigeringen blinkar menynumret. Vrid på den röda knappen för att välja menyelement. Menynumret räknas upp eller ner. Menyelementets symbol och böroch ärvärdet visas i vissa fall. Om den nedåtpekande pilen för Nivå ner visas, kommer man till nästa lägre menynivå genom att trycka på den röda knappen. Den nya menynivån indikeras i displayen genom menynumret, t.ex. från < > till < >. Menyelementets symbol och/eller det aktuella värdet (bör-, ärvärde eller val) visas. Välj menyelementet Nivå upp och tryck på den röda knappen för att gå till nästa högre menynivå. Den nya menynivån indikeras i displayen genom menynumret, t.ex. från < > till < >. fig. 31: Navigeringsexempel NOTERA Om man trycker ner den röda knappen i 2 sekunder, när ett Nivå upp -menyelement har valts visas statussidan igen Ändra val/inställningar Gör följande för att ändra börvärdet eller en inställning (exempel se fig. 32): För att komma till det önskade menyelementet Val/inställningar Det aktuella värdet eller status för inställningen och tillhörande symbol visas S Tryck på den röda knappen. Börvärdet eller symbolen för inställningen blinkar S fig. 32: Inställning med återgång till menyelementet Val/inställningar Vrid på den röda knappen tills det önskade börvärdet eller inställningen visas. För betydelsen av inställningarna med symboler, se tabellen i kapitel 8.7 Referens menyelement på sidan 24. Tryck på den röda knappen igen. Börvärdet eller inställningen som valts bekräftas och värdet eller symbolen slutar blinka. Visningen återgår till menyläget med oförändrat menynummer. Menynumret blinkar. NOTERA När värdena ändrats under < >, < > och < >, < > och < > återgår visningen till statussidan (fig. 33) fig. 33: Inställning med återgång till statussidan Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 21

26 Svenska Hämta information ,4 H/m P/W För menyelement av typen Information kan inga ändringar göras. Dessa indikeras genom standardsymbolen Åtkomstspärr. Gör följande för att hämta aktuella inställningar: Gå till önskat Information -menyelement (i exemplet < >). Det aktuella värdet eller status för inställningen och tillhörande symbol visas. Det händer inget om man trycker på den röda knappen. Välj menyelement av typen Information för aktuell undermeny genom att vrida på den röda knappen (se fig. 34). För betydelsen av inställningarna med symboler, se tabellen i kapitel 8.7 Referens menyelement på sidan 24. Vrid på den röda knappen tills menyelementet Nivå upp visas. fig. 34: Hämta information Tryck på den röda knappen. Visningen återgår till nästa högre menynivå (här < >) Aktivera/deaktivera serviceläge I serviceläget kan ytterligare inställningar göras. Läget aktiveras eller deaktiveras på följande sätt. Se upp för materiella skador! Felaktiga ändringar av inställningar kan leda till fel på pumpdriften med påföljande materiella skador på pumpen eller anläggningen. Inställningarna i serviceläget får endast göras vid idrifttagande och av kvalificerad personal. ON 1 Ställ DIP-brytare 1 i position på. Serviceläget aktiveras. På statussidan blinkar symbolen bredvid. Underelementen i menyn ändras från elementtyp Information till elementtyp Val/inställning och standardsymbolen åtkomstspärr (se symbol) släcks för respektive element (undantag < >). Värdena och inställningarna för dessa element kan nu redigeras. 22 WILO SE 10/2008

27 Svenska Aktivera/deaktivera åtkomstspärr För att förhindra otillåtna ändringar av pumpens inställningar, kan man aktivera en spärr för samtliga funktioner. En aktiv åtkomstspärr visas genom standardsymbolen Åtkomstspärr på standardsidan. ON 2 ON 2 Gör på följande sätt för att aktivera eller deaktivera spärren: Ställ DIP-brytare 2 i position på. Menyn hämtas. Vrid på den röda knappen för att aktivera eller deaktivera spärren. Spärrens aktuella status indikeras i symbolvisningen med symbolen bredvid. Spärr aktiverad Inga ändringar av börvärden eller inställningar kan göras. Alla menyelement har läsåtkomst. Spärr deaktiverad Grundmenyns element kan redigeras (menyelement < >, < > och < >). NOTERA För att redigera underelementen i menyn < > måste dessutom serviceläget aktiveras. Ställ tillbaka DIP-brytare 2 till position från. Visningen återgår till statussidan. NOTERA Trots åtkomstspärren kan fel kvitteras efter en väntetid. Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 23

28 Svenska 8.7 Referens menyelement Tabellen nedan ger en översikt över tillgängliga element för alla menynivåer. Menynummer och elementtyp betecknas separat och elementets funktion förklaras. I vissa fall ges information om inställningsalternativ för ett enskilt element. NOTERA Vissa element är släckta under särskilda förhållanden och hoppas därför över i menyn. Om t.ex. den externa börvärdesinställningen under menynumret < > står på från, släcks menynumret < >. Endast när menynumret < > står på på, syns menynumret < >. Villkoren för släckta menyelement förklaras i sista spalten i tabellen. Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor Börvärde Inställning/visning av börvärde (för mer information se kapitel Justera börvärdet på sidan 20) Regleringstyp Inställning/visning av regleringstyp (för mer information se kapitel 6.2 Regleringstyper på sidan 8 och 9.4 Inställning av regleringstyp på sidan 31) Konstant varvtalsreglering Konstant reglering p-c Variabel reglering p-v PID-regulator Pump på/från på Pump inkopplad från Pump frånkopplad Information Informationsmenyer Ärvärde Visning av aktuellt ärvärde Ärvärdesensor (In1) Beroende på aktuell regleringstyp. p-c, p-v: värde H i mm PID-regulator: värde i % Effekt Aktuell effekt P i Watt visas inte vid manuell drift Driftsdata Visning av driftsdata Driftstimmar Summan av pumpens aktiva driftstimmar (räknaren kan återställas via IR-gränssnittet) Förbrukning Energiförbrukning i kwh/mwh Countdown pumpskifte Tid kvar till pumpskifte i h (med upplösning på 0,1 h) visas endast vid DP-MA och internt pumpskifte 24 WILO SE 10/2008

29 Svenska Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor Tid kvar till pumpkick Tid kvar till nästa pumpkick (efter att en pump stått stilla 24 h (t.ex. via Ext. från) sätts pumpen automatiskt i drift i 5sekunder) Nät-på-räknare Antal gånger försörjningsspänningen kopplas in (räknar varje gång försörjningsspänning upprättas efter avbrott) Pumpkickräknare Antal utförda pumpkickar Status Grundbelastningspump I värdevisningen visas identiteten för den reguljära grundbelastningspumpen statiskt. I enhetsvisningen visas identiteten för den temporära grundbelastningspumpen statiskt SSM på Status för SSM-relä visas endast vid DP-MA från Status för SSM-relä, när felmeddelande saknas SBM på Status för SBM-relä, när det finns ett beredskaps-/driftseller nät-på-meddelande från Status för SBM-relä, när beredskaps-/drifts- eller nät-påmeddelande saknas SBM Driftsmeddelande Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 25

30 Svenska Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor SBM Beredskapsmeddelande SBM Nät-på-meddelande Ext. från Befintlig signal för ingången Ext. från OPEN Pumpen är frånkopplad SHUT Pumpen är frigiven för drift BMS-protokolltyp PLR Protokoll LON Fältbussystem Apparatdata Visar apparatdata visas endast när BMS är aktiv visas endast när BMS är aktiv Pumpnamn Ex.: IL-E 40/170-5,5/2 (visning i rörlig text) Mjukvaruversion användarstyrning Mjukvaruversion motorstyrning Visar mjukvaruversion för användarstyrningen Visar mjukvaruversion för motorstyrningen Service Servicemenyer Multipump Tvillingpump visas endast när DP är aktiv (inkl. undermenyer) Driftsätt Huvud/reserv visas endast vid DP-MA Parallelldrift visas endast vid DP-MA Inställning MA/SL Manuell omställning från master till slavläge visas endast vid DP-MA 26 WILO SE 10/2008

31 Svenska Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor Pumpskifte visas endast vid DP-MA Manuellt pumpskifte Utför pumpskifte oberoende av Countdown visas endast vid DP-MA Internt/externt Internt pumpskifte visas endast vid DP-MA Externt pumpskifte visas endast vid DP-MA Internt: tidsintervall Pumpen frigiven/ spärrad Pumpen frigiven visas när internt pumpskifte är aktiverat Pumpen spärrad SSM Enkelstörmeddelande visas endast vid DP-MA Summalarm visas endast vid DP-MA SBM Enkelberedskapsmeddelande visas endast vid DP-MA och SBM-funktion beredskap/ drift enskild driftindikering visas endast vid DP-MA Summaberedskapsmeddelande visas endast vid DP-MA Summadriftmeddelande visas endast vid DP-MA extern från Enkel-ext. från visas endast vid DP-MA Summa-ext. från visas endast vid DP-MA BMS Inställningar för Building Management System (BMS) fastighetsautomation LON Wink/service Wink-funktionen tillåter identifiering av en apparat i LON-nät- verket. En Wink utförs genom bekräftelse Lokal/fjärrdrift BMS lokaldrift BMS fjärrdrift visas inkl. alla undermenyer endast när BMS är aktiv visas endast vid LON-drift In1 (sensoringång) Inställningar för sensoringång inkl. alla undermenyer visas inte vid manuell drift In1 (sensorvärdeområde) Visning av sensorvärdeområde visas inte vid PID-regulator In1 (värdeområde) Inställning av värdeområde Möjliga värden: V/2..10 V/ ma/4..20 ma Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 27

32 Svenska Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor In2 Inställningar för extern börvärdeingång In2 aktiv/inaktiv på extern börvärdeingång 2 aktiv från extern börvärdeingång 2 inaktiv In2 (värdeområde) Inställning av värdeområde Möjliga värden: V/2..10 V/ 0..20mA/4..20mA visas inte när In2 = inaktiv PID-parameter Inställning för PID-regulator inkl. alla undermenyer; visas endast när PID-regulator är aktiv P-parameter Inställning av proportionell del av regleringen I-parameter Inställning av interegerande del av regleringen D-parameter Inställning av deriverande del av regleringen Fel Inställningar för förhållanden vid fel HV/AC HV-driftsätt 'värme' AC-driftsätt 'kyla/klimat' Nöddriftsvarvtal Visning av nöddriftsvarvtal Automatisk återställningstid Övriga inställningar Tid till automatisk kvittering av ett fel Displayorientering Displayorientering Displayorientering Tryckvärdeskorrektur När tryckvärdeskorrekturen är aktiv, hålls differenstrycket mellan två bestämda mätpunkter (på pumpflänsen som standard) genom pumpens varvtalsförändring konstant på ett momentant börvärde Tryckvärdeskorrektur av visas endast vid p-c Tryckvärdeskorrektur på SBM-funktion Inställning av förhållanden för meddelande SBM driftsmeddelande SBM beredskapsmeddelande SBM nät-på-meddelande 28 WILO SE 10/2008

33 Svenska Nr. Beteckning Typ Symbol Värde/förklaring Visningsvillkor Fabriksinställning från Standardinställning-inställningarna ändras inte efter bekräftelse. på Inställningarna återställs till fabriksinställningen vid bekräftelse. visas inte vid aktiv åtkomstspärr visas inte vid aktiv åtkomstspärr OBSERVERA! Alla inställningar som gjorts manuellt försvinner Felkvittering För mer information, se kapitel 11.3 Bekräfta fel på sidan Åtkomstspärr Åtkomstspärr inaktiv (ändringar kan göras) (för mer information se Aktivera/deaktivera åtkomstspärr på sidan 23) Åtkomstspärr aktiv (ändringar kan inte göras) (för mer information se Aktivera/deaktivera åtkomstspärr på sidan 23) visas endast när det finns ett fel Monterings- och skötselanvisning Wilo-Cronoline IL-E, Wilo-CronoTwin DL-E 29

34 Svenska 9 Drift Förberedelser Pumpen och modulen måste ha uppnått omgivningstemperatur innan de tas i drift. 9.1 Fyllning och avluftning Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna. 1 OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Torrkörning förstör den mekaniska axeltätningen. Se till att pumpen inte körs torr. För att förhindra kavitationsbuller och skador måste minsta tilloppstrycket på pumpens sugstuts upprätthållas. Minsta tilloppstrycket är beroende av driftsituation och pumpens driftspunkt, och måste fastställas därefter. Viktiga parametrar för att bestämma det minsta tilloppstrycket, är pumpens NPSH-värde i driftspunkten och mediets ångtryck. Avlufta pumpen genom att lossa avluftningsventilen (fig. 35, pos. 1). Torrkörning förstör pumpens mekaniska axeltätning. Differenstrycksensorn får inte avluftas (risk för skador). VARNING! Risk för skållning! Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett medium i vätske- eller förångad form, och under högt tryck, läcka ut om avluftningsskruven öppnas helt. Öppna avluftningsskruven försiktigt. fig. 35: Avluftningsventil VARNING! Risk för personskador! Risk för brännskador vid beröring av pumpen! Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het. Låt pumpen kallna före arbetena. Använd skyddshandskar. 9.2 Tvillingspumpsinstallation När en tvillingpumpsinstallation ska tas i drift för första gången, är båda pumparna återställda på fabriksinställning. Felkoden E035 visas. På DL-E-pumpar är den vänstra pumpen i flödesriktningen från fabrik konfigurerad som master. fig. 36: Inställning av masterpump När felkoden bekräftats visas menyn < > och MA (= master) blinkar. För att kunna kvittera MA måste åtkomstspärren vara deaktiverad och serviceläget vara aktivt (fig. 36). Båda pumparna är inställda på master och på displayen för de båda elektronikmodulerna blinkar MA. Bekräfta att den vänstra pumpen i flödesriktningen ska vara masterpump genom att trycka på den röda knappen. På masterpumpens display visas status MA. Den andra pumpen visar status SL (= slav). NOTERA Proceduren kan startas senare genom att man väljer menyn < >. (För information om navigering i servicemenyn, se Navigera på sidan 21). 30 WILO SE 10/2008

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 63/2003 vp Vuosilomapalkan maksatus sairausloman aikana Eduskunnan puhemiehelle Itä-Suomen Kuntoutuspalvelu Oy:n palkkalistoilla oleva työntekijä, joka on pitkäaikaisella sairauslomalla,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 437/2013 vp Teräs/peltipiippujen paloturvallisuus Eduskunnan puhemiehelle Pelti/teräsrakenteiset hormit (piiput) ovat aiheuttaneet viime vuosina useita tulipaloja niin lomaasunnoissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 162/2009 vp Osa-aikaeläkkeen ehtojen kohtuullistaminen lomautetuille työntekijöille Eduskunnan puhemiehelle Lomautukset ovat lisääntyneet nopeasti talouden taantuman myötä. Tilanne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1185/2013 vp Raskausajan työkyvyttömyyden määrittäminen Eduskunnan puhemiehelle Raskausaikana työnteko vaikeutuu asteittain. Työkyvyn määrittäminen on hankalaa ja vaihtelee äitien välillä.

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot