Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF"

Transkriptio

1 Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje PL Instrukcja montazu i obslugi RUS Ed.03 / Wilo

2 Fig. 1: Fig. 2:

3 Fig. 3: M40 M25

4 Fig. 4: n-const Fig. 5: p-c Fig. 6: n-const Fig. 7: p-c

5 Fig. 8: DL-E...BF ( / ) Master Slave / L N A1 A2NC COM 3 4 (1) (3) (2) 0-10 V Ext. off p Fig. 9: DL-E...BF ( + ) Master Slave L N A1 A2 NC COM 3 4 (1) (3) (2) 0-10 V Ext. off p

6 Fig. 10: p-c Fig. 11: n-const H H H max H s H s n s = const n max = const H min Q Q Differential pressure in % of max. sensor range Input Voltage [V] Input Voltage [V] Differential pressure in % of max. sensor range Frequency [Hz] Frequency [Hz] Input Current [ma] Input Current [ma]

7 Fig. 12: IL-E...BF Fig. 13: DL-E...BF = DN (5mm)

8 Fig. 14: BL-E...BF 7 8

9 S Monterings- och skötselanvisning 3 FIN Asennus- ja käyttöohje 28 PL Instrukcja monta u i obs ugi 53 RUS 78

10 Svenska 1 Allmän information Säkerhet Märkning av anvisningar i skötselanvisningen Personalkompetens Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig Säkerhetsinformation för inspektion och montering Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning Otillåtna driftsätt/användningssätt Transport och tillfällig lagring Försändelse Lyftning Användning Produktdata Typnyckel Tekniska data Leveransomfattning Tillbehör Beskrivning och funktion Produktbeskrivning Reglertyper Dubbelpumpfunktion (DL-E...BF) In- och utgångar Tilläggsfunktioner Installation och elektrisk anslutning Installation IL-E...BF i byxrörskonstruktion Elektrisk anslutning Manövrering Indikeringar/funktioner Börvärde-inställningar Inställning av tidsreläet Drift Fyllning och avluftning Inställning av pumpeffekt Underhåll Byta mekanisk axeltätning Byta motor/modul Problem, orsaker och åtgärder Förloppsschema felmeddelande Mekaniska fel Reservdelar WILO SE 04/2010

11 Svenska 1 Allmän information Om denna skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och drift av produkten. Monterings- och skötselanvisningen motsvarar produktens utförande och de säkerhetsstandarder som gäller vid tidpunkten för tryckning. 2 Säkerhet I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten. Installatören och driftansvarig person måste därför läsa igenom anvisningarna före installation och idrifttagning. Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler, följas. 2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen Symboler: Allmän varningssymbol Fara för elektrisk spänning NOTERA... Varningstext: FARA! Situation med överhängande fara. Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks. VARNING! Risk för (svåra) skador. Varning innebär att svåra personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs. OBSERVERA! Det finns risk för skador på produkten/anläggningen. Observera påvisar risk för produktskador om föreskrifterna inte följs. NOTERA: Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter. 2.2 Personalkompetens Personalen som installerar pumpen måste ha lämpliga kvalifikationer för detta arbete. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 3

12 Svenska 2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna 2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig 2.5 Säkerhetsinformation för inspektion och montering 2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till personskador eller skador på produkten/anläggningen. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till att tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävs. Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem: Fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner, Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder, Personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker, Maskinskador. Gällande föreskrifter för att undvika olyckor måste följas. Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Elektriska anslutningar måste utföras av behörig elektriker med iakttagande av gällande lokala och nationella bestämmelser. Driftansvarig person ska se till att inspektion och montering utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat driftanvisningarna. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras när produkten är avstängd. Ändringar på produkten/anläggningen får endast utföras i samråd med tillverkaren. För säkerhetens skull ska endast originaldelar som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används kan tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävas. 2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt Driftsäkerheten för produkten/anläggningen kan endast garanteras om produkten används korrekt och i enlighet med 4 monterings- och skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i katalogen eller databladet får aldrig varken över- eller underskridas. 3 Transport och tillfällig lagring 3.1 Försändelse Pumpen levereras från fabrik på lastpall i emballage som skyddar mot fukt och damm. Inspektion av leverans Förvaring Vid leverans ska pumpen omgående undersökas med avseende på transportskador. Om transportskador fastställs ska nödvändiga åtgärder vidtas gentemot speditören inom den angivna fristen. Fram till monteringen ska pumpen förvaras på en torr och frostskyddad plats och skyddas mot mekaniska skador. OBSERVERA! Risk för skador p.g.a. av dåligt emballage! Om pumpen måste transporteras igen, ska den emballeras på ett transportsäkert sätt. Använd originalemballage eller likvärdigt emballage. 4 WILO SE 04/2010

13 Svenska 3.2 Lyftning VARNING! Risk för personskador! Felaktig transport kan leda till personskador. Pumpen ska transportera med rätt dimensionerade lyftanordningar. Dessa ska fästas på pumpflänsarna och eventuellt på motorns utsida (se till att pumpen inte kan kana!). Om pumpen ska lyftas med kran, måste pumpen hängas upp i lyftremmar. Placera pumpen i en slinga som dras åt av pumpens egen vikt. Lyftöglorna på motorn är endast till för att rikta lasten (fig. 15). fig. 15: Lyftning av pumpen Transportöglorna på motorn får endast användas för att lyfta motorn, inte hela pumpen (fig. 16). fig. 16: Lyftning av motorn 4 Användning Ändamål Användningsområde Ej avsedd användning Pumpar med torr motor av Inline-konstruktion i serien IL-E...BF, DL-E...BF och BL-E...BF används som cirkulationspumpar i byggnadstekniska installationer: Uppvärmningssystem med varmvatten Kyl- och kallvattencirkulation Industriella cirkulationssystem Värmebärande cirkulationssystem OBSERVERA! Risk för hälsoskador! Pumparna får inte användas för pumpning av drickvatten! Korrekt användning innebär att följa samtliga anvisningar i denna skötselanvisning. All annan användning anses som inte ändamålsenlig. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 5

14 Svenska 5 Produktdata 5.1 Typnyckel Typnyckeln innehåller följande uppgifter: 5.2 Tekniska data Exempel: IL DL BL IL-E 65/8-40 BF xx DL-E 65/8-40 BF xx BL-E 65/8-40 BF xx Flänspump som Inline-pump Flänspump som Dubbelpump Flänspump som Blockpump -E med Elektronikmodul för elektronisk varvtalsreglering 65 Nominell bredd DN för röranslutning (vid BL-E...BF på trycksidan) 8-40 Steglöst inställbar böruppfordringshöjd H min : 8 m H max : 40 m BF Bas-Funktion xx R1 utan differenstrycksensor (DDG) R2 med DDG-fördelare Egenskap Värde Anmärkningar Varvtal Nominell anslutning DN IL-E...BF, DL-E...BF BL-E...BF 2900 r/min; 1450 r/min 40; 50; 65; 100; 125; 150; ; 40; 50; 65; 80; 125 Röranslutningar Fläns PN 16 EN Tillåten temperatur min. max. -20 C till +140 C Omgivande temperatur min./max. 0 till 40 C Max. tillåtet driftstryck 16 bar Isolationsklass F Kapslingsklass IP 54 Elektromagnetisk tolerans*) Störningssändning enligt Störstabilitet enligt Ljudnivå EN EN < 78 db(a) Tillåtna media Värmeledningsvatten enl. VDI 2035 Kyl- och kallvatten Vatten/glykolblandning t.o.m. 40 vol.-% Värmebärarolja Andra media Elektrisk anslutning 3~400 V ± 10 %, 50 Hz 3~380 V -5 % + 10 %, 60 Hz PTC-termistor Integrerat komplett motorskydd (KLF) Varvtalsreglering Integrerad frekvensomvandlare Luftfuktighet < 90 %, utan daggbildning Bostadsområde Industriområde Standardutförande Standardutförande Standardutförande Endast vid specialutförande Endast vid specialutförande *) Denna produkt har begränsad tillgänglighet enligt IEC Produkten kan i vissa fall orsaka radiostörningar i bostadsområden; om så är fallet måste den driftansvarige eventuellt vidta åtgärder. Störningarna kan avhjälpas med ett filter som finns som tillval. Uppge samtliga uppgifter från motortypskylten vid beställning av reservdelar. 6 WILO SE 04/2010

15 Svenska Media Om vatten-/glykolblandningar (eller media med andra viskositeter än rent vatten) används, får man räkna med en högre effektförbrukning. Använd endast blandningar med korrosionsskydd. Följ tillverkarens anvisningar! Mediet måste vara fritt från avlagringar. Andra media måste godkännas av Wilo. 5.3 Leveransomfattning Pump IL-E...BF/DL-E...BF/BL-E...BF komplett Monterings- och skötselanvisning 5.4 Tillbehör Tillbehör måste beställas separat: Konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad Externt EMC-filter Detaljlista, se katalogen. 6 Beskrivning och funktion 6.1 Produktbeskrivning De beskrivna pumparna är enstegs centrifugalpumpar med kompakt konstruktion med tillkopplad motor. Pumparna kan monteras direkt i en tillräckligt förankrad rörledning eller på en fundamentsockel. Pumphuset i IL-E...BF och DL-E...BF är en Inline-konstruktion, dvs. flänsarna på sug- och trycksidan ligger i en mittlinje. Spiralhuset i BL-E...BF leder från den axiellt placerade sugflänsen till den radiellt placerade tryckflänsen. Alla pumphus har pumpfötter. Montering på en fundamentsockel rekommenderas. Elektronikmodul Elektronikmodulen reglerar pumpens varvtal till ett inställbart börvärde inom reglerområdet. Differenstrycket följer olika kriterier beroende på regleringstyp. För alla regleringstyper anpassar sig pumpen hela tiden till anläggningens effektbehov som uppstår, speciellt när termostatventiler eller shuntar används. De viktigaste fördelarna med elektronisk reglering är: Besparing av överströmningsventiler Energibesparing Minskat flödesljud 6.2 Reglertyper Följande pumptyper realiserar nedan beskrivna regleringstyper och funktioner: Typ med differenstrycksensor: Manuell manövrering möjlig via manuell inställning av börvärde med knapparna + och på elektronikmodulens kontrollpanel. Typ utan differenstrycksensor (R1): Externe manövrering möjlig med extern börvärdesinställning via ström-/spänningssignaler. NOTERA Knapparna + och på elektronikmodulens kontrollpanel är deaktiverade på typ R1. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 7

16 Svenska Regleringstyperna som kan väljas är: p-c: Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck H s t.o.m. max.-kurvan, motsvarande den nödvändiga differenstrycksensorn V (fig. 10). Q= Flöde H = Differenstryck (min./max.) H S = Börvärde för differenstrycket NOTERA För mer information om inställning, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16 och kapitel 8.2 Börvärde-inställningar på sidan 17. Manuell drift (n-const): Frekvensen och pumpens varvtal ställs via frekvensomvandlaren in mellan 12,5 Hz och 50 Hz. Elektroniken håller pumpens varvtal konstant på det inställda börvärdet n S (fig. 11). Vid driftsättet konstant deaktiveras regleringen p-c i modulen. 6.3 Dubbelpumpfunktion (DL-E...BF) Pumpen DL-E...BF har dubbelpumpfunktioner: Huvud-/reservdrift Parallelldrift Den monterade differenstrycksensorn är ansluten till mastern. NOTERA Vid ett avbrott i Master Ext. off genomför slaven en pumpmotionering. Mastern står i standby-läge. Tillordning master slav Master- och slavmodulen innehåller vardera ett extra relä, som är monterat på den befintliga U-formade DIN-skenan (fig. 17). fig. 17: Relä i mastermodul 8 WILO SE 04/2010

17 Svenska Driftsätt Huvud-/reservdrift (leveransinställning) Endast masterpumpen går. I händelse av ett fel eller strömavbrott i mastern startar slaven med ett fast varvtal på 50 Hz. Det fasta varvtalet kan vid behov ändras av Wilo-kundtjänst. Var 24:e timme genomför slavpumpen en pumpmotionering. Detta tidsintervall kan ändras (se kapitel 8.3 Inställning av tidsreläet på sidan 18). Det sker inget pumpskifte. Modulen är ansluten enligt kopplingsschemat (fig. 8). Parallelldrift Vid parallelldrift körs båda pumparna synkroniserat. Om ett pumphuvud drabbas av ett fel arbetar det andra vidare. När felet har åtgärdats kopplas det aktiva pumphuvudet från en kort stund, innan båda startar synkroniserat igen. Modulen ska anslutas enligt kopplingsschemat (fig. 9). 6.4 In- och utgångar Elektronikmodulen har följande in-/utgångar: +24 V (utgång): Likspänning för en extern förbrukare/sensor. Utgången kan belastats med max. 60 ma. Spänningen är kortslutningssäker V (ingång): Vid tryckregleringsdrift måste differenstrycksensorns tryckärvärde läggas som spänningssignal mellan 0 och 10 V V/ ma (ingång): Vid manuell drift kan varvtalet ställas in via en extern ström- eller spänningssignal. Frekvensen och varvtalet följer då signalen (motsvarande fig. 11). Vid tryckregleringsdrift kan tryck-börvärdet ställas in via en extern ström-/spänningssignal. Differenstrycket följer då signalen (motsvarande fig. 10). GND (signalgods): Godsanslutningar för signalingångar ( V eller ma). Ext. off (frigivning): Pumpen kan kopplas till/från via en extern, potentialfri kontakt. I anläggningar med hög brytfrekvens (>20 till-/frånkopplingar per dag) ska till-/frånkopplingen ske via Ext. off. SBM (summadriftmeddelande): För att få en ledningscentral kan man ansluta ett summadriftmeddelande via den potentialfria kontakten. Driftsmeddelandet ändras vid fullständigt driftstopp i motorn. SSM (summalarm) För att få en ledningscentral kan man ansluta ett summalarm via den potentialfria kontakten. 6.5 Tilläggsfunktioner Pumparna är utrustade med ett elektroniskt överbelastningsskydd, som kopplar från pumpen vid en överbelastning. Modulerna har ett icke-flyktigt minne för datalagring. Uppgifterna finns kvar oberoende av nätavbrottets längd. När spänningen återkommer arbetar pumpen vidare med samma inställningsvärden som innan nätavbrottet. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 9

18 Svenska Reläfunktioner i mastern: Masterreläet genomför störningsomkopplingen om ett fel eller strömavbrott inträffar i masterpumpen. i slaven: Tidsreläet aktiverar pumpmotioneringen i huvud-/reservdrift. Var 24:e timme kl. 12:00 centraleuropeisk tid (MEZ) startar slavpumpen i några sekunder (fabriksinställning). Reläinställning Slavreläet kan vid behov anpassas till lokala förutsättningar (se kapitel 8.3 Inställning av tidsreläet på sidan 18) Följande inställningar kan göras: Klockslag Sommar-/vintertid Tidpunkt för pumpmotionering. NOTERA En återställning till fabriksinställningen är inte möjligt! 7 Installation och elektrisk anslutning Säkerhet Alla installationer och elektriska anslutningar ska utföras av utbildad fackpersonal i enlighet med gällande föreskrifter! FARA! Livsfara! Felaktig installation och inkorrekt dragna elanslutningar kan medföra livsfara. Elektrisk anslutning får endast utföras av kvalificerade elektriker och enligt gällande föreskrifter! Observera föreskrifterna för förebyggande av olyckor! OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Pumpen får endast installeras av kvalificerad personal. 7.1 Installation Förberedelser Placering/uppriktning Monteringen får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten och spolningar av rörsystemet är avslutade. Smuts kan göra pumpen funktionsoduglig. Pumparna måste installeras skyddade mot utetemperatur i en frostoch dammfri, välventilerad och icke-explosiv omgivning. Montera pumpen på en lättillgänglig plats, så att den är lätt att komma åt vid senare kontroller, underhåll (t.ex. mekanisk axeltätning) eller byte. Lufttillförseln för elektronikmodulens kylelement får inte blockeras. Placera en krok eller ögla med tillräcklig bärkraft rakt över pumpen (pumpens totalvikt: se katalogen/databladet), så att lyftanordningar eller liknade hjälpmedel kan fästas vid underhåll eller reparationer. OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Använd motorns lyftöglor endast för att lyfta motorns vikt, inte för hela pumpen (fig. 18). Använd endast tillräckligt dimensionerade lyftanordningar för att lyfta pumpen. Minsta axiella avstånd mellan vägg och motorns fläktkåpa: Fritt färdigmått på minst 200 mm + fläktkåpans diameter. fig. 18: Lyftning av motorn 10 WILO SE 04/2010

19 Svenska Avspärrninganordningar ska monteras framför och bakom pumpen, för att undvika att hela anläggningen måste tömmas vid kontroll eller pumpbyte. Rörledningar och pumpar ska monteras spänningsfria. Rörledningarna ska monteras så att pumpen inte tar upp rörets vikt. Avluftningsventilen (fig. 12, 13, 14; pos 1.31) ska alltid peka uppåt. Alla monteringspositioner utom motorn nedåt är tillåtna. För serierna IL-E...BF är monteringspositionen med vågrätt motor endast tillåten upp till en motoreffekt på 15 kw. Motorstöttning krävs inte. Vid en motoreffekt >15 kw är endast monteringsposititionen med lodrät motor godkänd. Elektronikmodulen får inte peka nedåt. Vid behov kan motorn vridas efter att man lossat sexkantsskruvarna. NOTERA När sexkantsskruvarna lossats sitter differenstryckgivaren fortfarande fast på tryckmätningsledningen. Se upp så att inte tryckmätningsledningarna böjs eller knäcks, när motorkåpan vrids. Flödesriktningen måste motsvara riktningspilen på pumhusets fläns. NOTERA Om matning sker från en behållare, är det viktigt att hålla tillräcklig vätskenivå över sugstutsen, så att pumpen inte körs torr. Minsta tilllåtna tilloppstryck måste följas. Om pumpen används i klimat- eller kylanläggningar kan kondens som bildats i lanterna tappas av via hålet. NOTERA I anläggningar som isoleras får bara pumphuset isoleras, inte lanternan och motorn. Motorerna är utrustade med dräneringshål, som försluts med plastpluggar på fabriken och motsvarar kapslingsklass IP 54. Vid användning i klimat-/kyltekniska applikationer måste dessa pluggar avlägsnas nedåt, så att kondensvatten kan komma ut. På horisontella motoraxlar måste kondenshålen peka nedåt. Vrid vid behov motorn tills detta uppnås. NOTERA När plastpluggarna är borttagna motsvarar enheten inte längre kapslingsklass IP 54! 7.2 IL-E...BF i byxrörskonstruktion NOTERA Om två enkelpumpar ska försörjas via en differenstrycksensor i en s.k. byxrörskonstruktion (fig. 19, pos. 1), måste en DDG-fördelare användas (fig. 19, pos. 2). Differenstrycksensorn (fig. 19, pos. 1) ska anslutas framför och bakom backventilerna i byxrörskonstruktionen (fig. 19, pos. 3). OBSERVERA! Risk för materiella skador! Felaktiga anslutna plintar kan orsaka funktionsstörningar. Anslutningsplintarnas tillordning motsvarande valt driftsätt framgår av bilderna (fig. 4, 5, 6 eller 7). fig. 19: Byxrörsinstallation Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 11

20 Svenska 7.3 Elektrisk anslutning FARA! Livsfara! Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar. Alla elektriska anslutningar ska utföras av auktoriserade elektriker samt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Följ tillbehörens monterings- och skötselanvisningar! FARA! Livsfara! Livsfarlig kontaktspänning Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas och vänta 5 minuter. Kontrollera att alla anslutningar, (även potentialfria kontakter) är spänningsfria. VARNING! Risk för överbelastning av nätet! Otillräckligt dimensionerat nät kan leda till systembortfall och kabelbränder på grund av överbelastat nät. Vid dimensionering av nätet måste man beakta kabeldiameter och säkringar eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfälligt kan vara i drift samtidigt. Förberedelser/anvisningar Anslut till elnätet enligt VDE 0730/avsnitt 1 med en fast nätkabel (godkänd diameter, se tabellen) som har stickanslutning eller en flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap. Nätkabeln ska dras genom kabelskruvförbandet M40. Kapacitet P N 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw Kabeldiameter i mm För att säkerställa droppvattenskyddet och dragavlastningen på kabelskruvkopplingen, ska kablar med tillräcklig ytterdiameter användas, och dras åt med tillräcklig kraft. Dessutom ska kablarna böjas till en avloppsslinga i närheten av kabelskruvkoppling, för att leda bort nedfallande droppvatten. Oanvända kabelskruvkopplingar ska förslutas med pluggar som tillhandahålls av tillverkaren. När pumparna används i anläggningar med vattentemperaturer på över 90 C måste anslutningsledningen vara tillräckligt värmetålig. Anslutningsledningen ska placeras så att den under inga omständigheter kan komma i kontakt med rörledningen och/eller pump- och motorhuset. Denna pump är utrustad med en frekvensomvandlare och får inte säkras med någon jordfelsbrytare med en utlösningsström. Frekvensomvandlare kan störa jordfelsbrytarens funktion. Undantag: Jordfelsbrytare med en utlösningsström är tillåten i selektivt allströmskänsligt utförande. Märkning: FI Felström: > 300 ma Kontrollera nätanslutningens strömart och spänning. Beakta pumpens typskyltdata. Nätanslutningens strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten. Nätsidig säkring: max. tillåten, se tabellen; beakta uppgifterna på typskylten. Kapacitet P N 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw max. säkring i A NOTERA Säkringarnas utlösningskarakteristik: B Jorda pumpen/anläggningen enligt föreskrifterna. 12 WILO SE 04/2010

21 Svenska Plintar Styrplintar (fig. 3) (Användning se följande tabell) Nätanslutningsplintar (fig. 20) (Användning se följande tabell) fig. 20: Nätanslutningsplintar Anslutningsplintarnas användning Nätanslutning L1, L2, L3: Nätanslutningsspänning: trefas 3~400 V AC, 50 Hz, IEC 38. PE: Skyddsledaranslutning FARA! Livsfara! Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar. På grund av den förhöjda avledningströmmen krävs extra jordning enligt EN (fig. 21). fig. 21: Extra jordning Anslutningar för signalingångar och -utgångar FARA! Livsfara! Livsfarlig kontaktspänning Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas och vänta 5 minuter. Kontrollera att alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är spänningsfria. OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Anslut ingen extern spänning; modulen kan förstöras. (plint 1, utgång): +10 V DC Spänningsförsörjning för signalanslutningsplint (plint 2, analog ingång): V/ ma som extern börvärdessignal Omställning mellan spänning- och strömingångssignal: V via omkopplingsläge S3 (fabriksinställning) ma via omkopplingsläge S3 Frekvensen och varvtalet resp. börtrycket följer spänningen eller, vid val av strömsignal, strömmen (fig ). (plint 3, analog ingång): V/ ma (1) som extern ärvärdessignal (inställning för differenstrycksensor) Omställning mellan spänning- och strömingångssignal: Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 13

22 Svenska V via omkopplingsläge S4 (fabriksinställning) ma via omkopplingsläge S4 (plint 4, utgång): +24 V (3) Likspänning för en extern förbrukare/sensor. Spänningen är kortslutningssäker. (plint 7/15, utgång): GND (2) Godsanslutningar för signalingångar ( V/ ma). (plint 10, digital ingång): Driftsätt Omkoppling mellan tryckreglerings- ( p-c) och manuell drift (n-const): p-c bygel till plint 5 stängd n-const bygel till plint 5 öppen (plint 18, digital ingång): Ext. off Inställning av Ext. off-funktionen: Frigivning bygel till plint 11 stängd (fabriksinställning) Spärr bygel till plint 11 öppen När kontakten är stängd är modulen driftsklar. När kontakten är öppen är pumpen frånkopplad. NOTERA För DL-E...BF ska ändringar på plintarna 10 och 18 uteslutande göras på mastern. (plint , utgång): SBM (summadriftmeddelande); potentialfri växelkontakt Vid pumpdrift är respektive kontakt: brytande kontakt mellan plint öppen slutande kontakt mellan plint stängd (plint , utgång): SSM (summalarm); potentialfri växelkontakt Vid pumpstörning är respektive kontakt: brytande kontakt mellan plint öppen slutande kontakt mellan plint stängd NOTERA Om en DL-E...BF ska installeras i en fastighetsstyrning, måste båda pumphuvudena anslutas separat till SBM-/SSM-plintarna. Det räcker inte att endast ansluta mastern. NOTERA Plintarna 1 till 22 uppfyller kraven för säker isolering (enligt EN50178) mot nätplintarna samt plintarna SBM och SSM (och omvänt). 14 WILO SE 04/2010

23 Svenska Anslutning av differenstrycksensor För IL-E...BF och DL-E...BF fabriksansluten, via plintarna 3, 7, 4, motsvarande sensorkabelbeteckningarna (1), (2), (3). NOTERA Vid byte av differenstrycksensor som levererats av Wilo är det viktigt att anslutningskabelns färgkodning beaktas: Kabelkodning Plintnummer Funktion (1) svart 3 Signal (2) blå 7 GND (gods) (3) brun V Kontaktbelastning för signalingångar- och -utgångar Kontaktbelastning Digitala ingångar Analoga ingångar Max. ingångsspänning: Ingångsnivå High: Ingångsnivå Low: Ingångsspänning/-ström: 30 V DC > 9 V DC < 4 V DC +10 V/+20 ma omkoppling via omkopplare S3 endast för plint 2 30 V R i = 20 K (spänning) R i = 250 (ström) Max. ingångsspänning: Ingångsmotstånd: Relä SBM och SSM Växelkontakt 2A/250 V~/AC 1 24 V DC Signalförsörjning 10 V DC Ström: Max. 10 ma vid 10 V DC Kortslutningsström 30 ma Signalförsörjning/styrspänning 24 V DC Total ström: 60 ma kortslutningssäker Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 15

24 Svenska 8 Manövrering Ovanpå elektronikmodulen finns kontrollpanelen med manöverknappar och 3 lysdioder som indikerar pumpens status. 8.1 Indikeringar/funktioner LED-indikering/funktioner LED PÅ BLINKAR AV Nät (grön) Drift (grön) Fel (röd) Knappfunktioner/kontrollpanel Nät aktivt Nät inaktivt Motorn Motorn går Motorn går trögt står stilla Fel Varning Inget fel Knapp Öka börvärde Minska börvärde Återställning (Reset) Beroende på aktivt driftsätt, inställning av varvtal n s (motsvarande 12, Hz av märkfrekvensen) eller tryckbörvärde H s (börvärde från % av differenstrycksensorns slutvärde motsvarande 0 10 V). Reset efter motorstopp pga. ett fel. Alla drifts- och regleringssätt uppnås genom anslutning av de uppräknade signalingångarna och -utgångarna. Funktionerna konfigureras med byglar/anslutning av enskilda plintar och med omkopplare (se även 7.3). När kopplingsboxskyddet framtill på kontrollpanel skruvats av syns de anslutningsplintar och omkopplare som behövs för funktionerna (fig. 22). Översikt och funktioner för anslutningsplintar i modulskydd Kontaktplint på anslutningsplint Nr Beteckning Nr Beteckning 1 Används inte 2 Mot Pot HI 9 + -knapp 3 Mot Pot LO 16 -knapp 4 Gods 12 GND V V DC 6 Används inte 7 Stop/Reset 17 Återställning (Reset) fig. 22: Uttagslist för manöverelementen 16 WILO SE 04/2010

25 Svenska Översikt och funktioner för anslutningsplintarna till signalingångar- och utgångar Nr Beteckning In-/utgång Funktion V DC Utgång Fabriksinställd V/ ma Analog ingång För extern spännings-/strömsignal V/ ma Analog ingång Ingångssignal för differenstrycksensor V DC Utgång För extern sensor/förbrukaren (DDS) V DC Utgång Försörjning inställning driftsätt 6 Används inte Utgång 7 Gods (GND) Utgång För signalingångar V/ ma 8 RUN Digital ingång Fabriksinställd 9 + -knapp Digital ingång Fabriksinställd 10 Driftsätt Digital ingång p-c reglering eller n-const konstant V DC Utgång Fabriksinställd 12 Gods (GND) Utgång Fabriksinställd V Analog utgång Styrning dubbelpump 14 Används inte Analog utgång 15 Gods (GND) Utgång För signalingångar V/ ma 16 -knapp Digital ingång Fabriksinställd 17 Återställning (Reset) Digital ingång Fabriksinställd 18 Ext. off Digital ingång Extern från-funktion 19 Används inte Digital ingång 20 RUN Digital utgång Fabriksinställd 21 RUN Digital utgång Störningsomkoppling 22 RUN Digital ingång Störningsomkoppling SBM Utgång Summadriftmeddelande SSM Utgång Summalarm 8.2 Börvärde-inställningar Driftsättet och börvärdessignalen ställs in via byglarna på signalanslutningsplintarna (se kapitel 7.3.1). NOTERA För DL-E...BF gäller omställning endast på mastermodulen. Typ med differenstrycksensor: Knapp Börvärdet kan ställas in som tryckbörvärde (H s ) eller varvtal (n s ) och ökas eller minskas med de två knapparna. H s : Tryckbörvärde i % av differenstrycksensorns slutvärde (gäller endast tryckregleringsdrift); för inställning av börvärdet krävs en manometer! n s : Börvarvtal motsvarande frekvensen 12,5 50 Hz (gäller endast manuell drift). Tryckregleringsdrift ( p-c): Systemtryckets ärvärde jämförs kontinuerligt med det inställda börvärdet och anpassas efter pumpens varvtal. Ärvärdet överförs till regleringen via den aktuella differenstrycksensorn 0-10 V (0 V = 0 bar). Inställning för tryckregleringsdrift: (fabriksinställning) Bygel mellan plint 5 och plint 10 stängd (fig. 5). Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 17

26 Svenska Manuell drift (n-const): Med knapparna ställs ett bestämt varvtal in, som förblir konstant oberoende av flödet. Trycket faller om flödet ökar och tvärtom. Omställning till manuell drift: Bygel mellan plint 5 och plint 10 öppen/borttagen (fig. 4). Typ utan differenstrycksensor (R1): Manuell drift (n-const): Pumpen varvtals-/frekvensstyrs med extern reglerutrustning, t.ex. elkopplare i en fastighetsdatastyring (GLT). Styrsignalen överförs via spänning eller ström. Vid < 1 V resp. < 2 ma kopplas pumpen från (Ext. off ) (fig. 11) V: Inställning för manuell drift 0-10 V : (fabriksinställning) Plint 2 ställs in som V-signal via omkopplare S ma: Omställning för manuell drift 0-20 ma : Plint 2 ställs om som ma-signal via omkopplare S3. Tryckregleringsdrift ( p-c): Förinställning av börvärde via en extern spänningssignal V eller strömsignal ma (fig. 10). Ärvärdet överförs till regleringen via den aktuella differenstrycksensorn 0-10 V (0 V = 0 bar). Omställning från manuell drift (fig. 6) till tryckregleringsdrift (fig. 7): Flytta bygeln mellan plintarna 8 och 20 till plintarna 8 och 1. Stängd bygel mellan plint 5 och plint 10. Förinställt börvärde: Plint 2 ställs in som V-signal via omkopplare S3. Plint 2 ställs om som ma-signal via omkopplare S Inställning av tidsreläet Tidsreläet (fig. 23) i slaven kan vid behov anpassas till lokala förutsättningar. NOTERA Om dubbelpunktsindikeringen blinkar måste knappen OK tryckas in 1x, för att värdet i reläet ska kunna ändras. fig. 23: Tidsrelä Ändra värde Tryck på knappen OK för att bekräfta det aktuella värdet och gå vidare till nästa fält. Tryck på knappen för att öka värdet med ett steg. Tryck på knappen för att flytta tillbaka indikeringen till det tidigare inställbara värdet. NOTERA Siffrorana 1 7 i indikeringen motsvarar veckodagarna från måndag till söndag. 18 WILO SE 04/2010

27 Svenska Ändra datum och tid Deaktivera den automatiska sommartidsomställningen Inställning av tidpunkt och längd för pumpmotioneringen Datum och tid är fabriksinställda på MEZ och den automatiska sommartidsomställningen är aktiverad. Sommartiden börjar den sista söndagen i mars och slutar den sista söndagen i oktober. Datumet eller tiden kan ändras på följande sätt: Tryck 3x på knappen. Markören står på. Tryck 1x på knappen OK. Med knappen OK bekräftar man och med knappen höjer man värdet. Tryck upprepade gånger på knappen OK tills standardindikeringen visas igen. Exempel Knappföljd för att ställa in ett nytt datum och en ny tid till exempelvis , kl : 3x OK 1x 1x OK 3x 3x OK 2x 6x OK 1x 1x OK 1x 8x OK 3x Tryck 4x på knappen. Markören står under S/W (sommar/vintertid). Bekräfta med OK för att växla till menyfältet. Tryck på knappen för att ändra inställningen från ON till OFF. Tryck på knappen OK för att bekräfta inställningen. Den automatiska sommartidsomställningen är deaktiverad. Med fabriksinställningen får pumpen varje dag kl (MEZ) en impuls i 10 sekunder. Dessa tider kan ändras: Tryck 2x på knappen. Markören står under?. Tryck 2x på knappen OK. Det sparade programmet visas. Tryck 1x på knappen. Veckodagarna kan ställas in (ett streck under veckodagen aktiverar den; tryck på knappen för att ändra status). Tryck 7x på knappen OK. Alla 7 veckodagarna är nu bekräftade. Därefter kan tidpunkten för impulsen ändras. Tryck 5x på knappen OK. Detta förhindrar att fabriksinställningen ändras av misstag; den förinställda tiden bekräftas. Därefter kan impulslängden ändras. Tryck 2x på knappen OK. Detta förhindrar att fabriksinställningen ändras av misstag; den förinställda impulslängden bekräftas och programmet sparas. NOTERA Det är lämpligt att välja en impulslängd > 5 sekunder, eftersom motorn annars inte hinner vrida runt slavpumpen. Tidsreläet tillåter inställningsvärden mellan 0 och 59 sekunder. NOTERA Tidsreläets minne har en batteribuffert och en gångreserv på 6 år, för att programmeringen ska kunna bibehållas även vid ett avbrott i spänningsförsörjningen. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 19

28 Svenska 9 Drift Förberedelser Pumpen och modulen måste ha uppnått omgivningstemperatur innan de tas i drift. 9.1 Fyllning och avluftning Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna. OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Torrkörning förstör den mekaniska axeltätningen. Se till att pumpen inte körs torr. För att förhindra kavitationsbuller och skador måste minsta tilloppstrycket på pumpens sugstuts upprätthållas. Minsta tilloppstrycket är beroende av driftsituation och pumpens driftspunkt, och måste fastställas därefter. Viktiga parametrar för att bestämma det minsta tilloppstrycket, är pumpens NPSH-värde i driftspunkten och mediets ångtryck. Avlufta pumpen genom att lossa avluftningsventilerna (fig. 12, 13, 14; pos. 1.31). Torrkörning förstör pumpens mekaniska axeltätning. Differenstryckgivaren får inte avluftas (risk för skador). VARNING! Risk för skållning! Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett medium i vätske- eller förångad form, och under högt tryck, läcka ut om avluftningsskruven öppnas helt. Öppna avluftningsskruven försiktigt. VARNING! Risk för personskador! Risk för brännskador vid beröring av pumpen! Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het. Låt pumpen kallna före arbetena. Använd skyddshandskar. OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Skydda kopplingsboxen mot utträngande vatten under avluftningen. 9.2 Inställning av pumpeffekt Anläggningen är dimensionerad för en bestämd driftspunkt (fullastpunkt, beräknat maximalt värmeeffektbehov). Vid idrifttagandet ska pumpeffekten (pumptryck) ställas in efter anläggningens driftspunkt. Fabriksinställningen motsvarar inte den pumpeffekt som anläggningen kräver. Den fastställs med hjälp av karakteristikkurvan för den aktuella pumptypen (från katalog/datablad). Tryckregleringsdrift p-c Driftspunkt i regleringsområdet: Justera börvärdet (H s ) tills önskad driftspunkt uppnås, med knapparna / eller externt via den analoga ingången, plint 2 ( V/ ma). Inställningsområde: H min...h max, se typnyckeln Manuell drift n-const Driftspunkt: Justera börvärdet (n s ) tills önskad driftspunkt uppnås, med knapparna / eller externt via den analoga ingången, plint 2 ( V/ ma). Inställningsområde: 12, Hz 20 WILO SE 04/2010

29 Svenska 10 Underhåll Underhålls- och reparationsarbeten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal! Vi rekommenderar att underhåll och kontroller av pumpen utförs genom Wilo-kundtjänst. FARA! Livsfara! Personer som utför arbeta på elektriska apparater kan drabbas av livsfarliga stötar. Låt endast auktoriserade elektriker utföra arbeten på elektriska apparater. Innan arbeten på elektriska apparater påbörjas måste apparaterna göras spänningsfria och säkras mot återinkoppling. Observera monterings- och skötselanvisningarna för pumpar, nivåreglering och andra tillbehör! FARA! Risk för skållning! Höga vattentemperaturer eller systemtryck kan medföra höga yttemperaturer. Låt pumpen kallna innan arbeten påbörjas om vattentemperaturerna och systemtrycken är höga. Använd skyddskläder och skyddshandskar vid alla arbeten. NOTERA: Vid alla monteringsarbeten måste montagegaffeln (fig. 13, pos. 10) användas för att ställa in en korrekt pumphjulsposition! 10.1 Byta mekanisk axeltätning Under inkörningstiden kan det uppstå obetydlig droppbildning. Detta måste dock då och då kontrolleras visuellt. Vid påtagligt märkbart läckage ska tätningen bytas. Byte Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återinkoppling, Kontrollera att det inte finns någon spänning, Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen, Öppna avluftningsventilen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.31) för att göra pumpen trycklös. FARA! Risk för skållning! Risk för skållning på grund av mediets höga temperatur. Låt pumpen kallna innan arbeten påbörjas om mediets temperatur är högt. Lossa plintarna på modulen, om kabeln är för kort för att motorn ska kunna demonteras. Lossa differenstryckssensorns tryckmätledningar. Demontera kopplingsskyddet (fig. 12, 13, 14; pos. 1.32). Lossa kopplingsskruvarna till kopplingsenheten något (fig. 12, 13, 14; pos. 1.4). Lossa motorns fästskruvar (fig. 12, 13, 14; pos. 5) på motorflänsen och lyft upp motorn från pumpen med ett lämpligt lyftdon. Lossa lanternans fästskruvar (fig. 12, 13 eller 14, pos. 4), och demontera lanternenheten med koppling, axel, mekanisk axeltätning och pumphjul från pumphuset. Lossa pumphjulets muttrar (fig. 12, 13, 14; pos. 1.11), ta av underläggsbrickorna (fig. 12, 13, 14; pos. 1.12) och dra av pumphjulet (fig. 12, 13, 14; pos. 1.13) från pumpaxeln. OBSERVERA! Risk för skador på axlar, koppling, pumphjul! Om det är svårt att komma åt vid demonteringen eller om pumphjulet kärvar slå aldrig (t.ex. med en hammare) på pumphjulet eller axlarna från sidan. Använd lämpliga utdragningsverktyg. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 21

30 Svenska Dra ut den mekaniska axeltätningen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.21) från axeln. Dra ut kopplingen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.41) med pumpaxeln ur lanternan. Rengör axelns passningsytor noga. Om axeln är skadad måste den bytas ut. Ta bort den mekaniska axeltätningen med motring, tätningsmanschetten och O-ringen från flänsen på lanternan (fig. 12, 13, 14; pos. 1.14) och rengör tätningsytorna. Tryck in den nya motringen och tätningsmanschetten i tätningssitsen. Som smörjmedel kan vanligt diskmedel användas. Montera den nya O-ringen i spåret på lanternans O-ringsits. Kontrollera kopplingens passningsytor, rengör och olja in lätt vid behov. Förmontera kopplingsfodren med distansbrickor på pumpaxeln, och för försiktigt in den förmonterade kopplingsaxelenheten i lanternan. Dra på den nya mekaniska axeltätningen på axeln. Som smörjmedel kan vanligt diskmedel användas. Montera pumphjulet med bricka och mutter, och kontra på pumphjulets ytterdiameter. Undvik att axeltätningen skadas på grund av förskjutningar. NOTERA: Följ föreskrivna åtdragningsmoment för gängtypen (se sidan 23). För försiktigt in den förmonterade lanternenheten i pumphuset och skruva fast. Håll fast roterande delar på kopplingen, för att undvika skador på axeltätningen. Följ föreskrivna åtdragningsmoment för skruvarna. Lossa lätt på kopplingsskruvarna och öppna försiktigt den förmonterade kopplingen. Montera motorn med ett lämpligt lyftdon och skruva fast lanternamotor-enheten. NOTERA: Följ föreskrivna åtdragningsmoment för gängtypen (se sidan 23). Skjut in montagegaffeln (fig. 13, pos. 10) mellan lanternan och kopplingen. Montagegaffeln ska passa in utan spel. Dra först försiktigt åt kopplingsskruvarna, tills kopplingsfodren ligger an mot distansbrickorna. Skruva fast kopplingen på samma sätt. Då ställs det föreskrivna avståndet på 5 mm mellan lanternan och kopplingen automatiskt in via montagegaffeln. NOTERA: Följ gängtypens föreskrivna skruvåtdragningsmoment. Demontera montagegaffeln. Montera differenstrycksensorns tryckmätledningar. Montera kopplingsskyddet. Anslut modulen. 22 WILO SE 04/2010

31 Svenska Åtdragningsmoment för skruvarna Skruvförband Åtdragningsmoment Nm ± 10 % Monteringsanvisning Pumphjul Axel M10 M12 M Pumphus Lanterna M Dra åt jämnt och korsvis Lanterna Motor M10 M12 M Koppling M M M M M Olja lätt in passningsytorna, Dra åt skruvarna jämnt, Se till att hålla spalten lika stor på bägge sidor Byta motor/modul Förhöjt lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda på lagerslitage. Lagret och motorn måste då bytas. Modulen har en inbyggd kylfläkt som kopplas till automatiskt så snart kylelementen nått 60 C. Fläkten suger in luft utifrån och leder den över kylelementets utvändiga yta. Den går endast när modulen arbetar under belastning. Beroende på omgivningsförutsättningarna kan damm sugas in i fläkten och samlas i kylelementet. Kontrollera därför enheten med regelbundna intervall och rengör fläkten och kylelementet vid behov. Låt endast Wilo-kundtjänst byta ut motor-/modulenheten. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 23

32 Svenska 11 Problem, orsaker och åtgärder Fel får endast åtgärdas av kvalificerad fackpersonal! Följ säkerhetsanvisningarna under 10 Underhåll. Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en auktoriserad fackman eller till närmaste kundtjänstkontor eller representant för tillverkaren. Felindikering 11.1 Förloppsschema felmeddelande Mer information om problem, orsaker och åtgärder finns i förloppsschemat Felmeddelande och i efterföljande tabell. NOTERA: De flesta felindikeringarna ( -LED) försvinner automatiskt när orsaken till felet åtgärdats. -LED på Det finns ett fel. Pumpen kopplas från och SSM öppnas. Efter en väntetid kopplas pumpen till igen (autostart). Först vid 6. Om samma fel återkommer inom 10 minuter kopplas pumpen från permanent. felet måste då återställas manuellt med -knappen. -LED blinkar Endast varning. Gränsen för störningsfrånkopplingen är nästan nådd (t.ex. modultemperatur). SSM-reläet aktiveras inte. Pumpen arbetar vidare; varningen kan återkomma med godtyckliga intervall. Den felaktiga driftstatus som indikeras ska inte uppträda under en längre tid. Orsaken ska åtgärdas. Problem Störung PUMPE schaltet kopplas aus från -LED an på SSM öppnas SSM öffnet nej Nein Felorsak Fehlerursache åtgärdad? behoben? Felorsak Fehlerursache åtgärdad? behoben? Ja ja Fehler Fel i in 10 min. Min. 5 nej Nein Manueller reset Reset med durch -knapptryck - Tastendruck Ja ja Autostart PUMPE PUMP schaltet kopplas ein till nej Nein Jaja PUMPE schaltet kopplas ein till Regelbetrieb Reglerdrift 24 WILO SE 04/2010

33 Svenska 11.2 Mekaniska fel Problem Orsaker Åtgärder Pumpen går inte, trots strömtillförsel Pumpen går med reducerad effekt Störningslampa blinkar Störningslampa konstant sken Pumpen bullrar Ingen reaktion i differenstrycksensorn och ingen extern reglering möjlig Pump blockerad Lös kabelklämma i modulen Defekt säkring Motorn defekt Avstängningsventil på trycksidan strypt Luft i sugledningen Gränsen för störningsfrånkoppling är nästan nådd Motor överhettad, för hög medietemperatur Modul överhettad, begränsad lufttillförsel till modulens kylelement Nätfas saknas Kort-/jordslutning Trög eller blockerad motor, t.ex. pga. avlagringar Motorn överbelastad Kavitation pga. otillräckligt förtryck Motorn har lagerskador Sensorledning avbruten Fel sensorsignal inställd Koppla från spänningen till modulen och säkra mot återinkoppling Skruva av fläkthjulets skyddsgaller Vrid motorn på fläkthjulet Skilj ev. motor och pumphus, kontrollera pumphjulet med avseende på främmande ämnen och vrid motorn på pumphjulet Dra åt alla klämskruvar Kontrollera säkringarna, byt defekta säkringar Kontakta kundtjänst Öppna avstängningsventilen långsamt Åtgärda otäthet vid flänsarna Avlufta pump Byt ut den mekaniska axeltätningen vid synlig läckage Kontrollera nätspänningen Kontrollera fläkten i omvandlaren (aktiveras tillfälligt vid nät till ) och ordna fri lufttillförsel Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar Kontrollera driftspunkten Kontrollera nätspänningen Slå från pumpen Låt pumpen svalna Ordna fri lufttillförsel Kontrollera fläkten i omvandlaren (aktiveras tillfälligt vid nät till ) Tryck på felkvitteringsknappen Kontrollera säkringen Kontrollera kabel/-anslutningar Tryck på felkvitteringsknappen Kontakta kundtjänst Slå från pumpen Stäng spärrarmaturen Låt pumpen svalna Vidta åtgärder som vid orsaken Blockerad pump (se ovan) Öppna spärrarmaturen Tryck på felkvitteringsknappen Starta pumpen Kontrollera driftspunkten Öka förtrycket, beakta min. trycket vid sugstutsen Kontrollera spjäll och filter på sugsidan och rengör vid behov Kontrollera pumpen via Wilo-kundtjänst eller auktoriserat företag, reparera vid behov Kontrollera sensorledning/-anslutningar, byt sensor vid behov Kontrollera och ställ in sensorsignalen Om ett driftfel inte kan åtgärdas, kontakta din lokala VVS-installatör eller Wilo-kundtjänst. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 25

34 Svenska 12 Reservdelar Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller Wilokundtjänst. För smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga data på typskylten vid varje beställning. OBSERVERA! Risk för materiella skador! En felfri drift av pumpen garanteras endast när originalreservdelar används. Använd endast orginalreservdelar från Wilo. Uppge reservdelsnummer och beteckningar samt alla uppgifter på pumpens och motorns typskylt vid reservdelsbeställning. NOTERA: Vid alla monteringsarbeten måste montagegaffeln användas för att ställa in pumphjulets korrekta position i pumphuset! Tekniska ändringar förbehålles! Reservdelstabell Tillordning av komponentgrupper, se fig. 12, 13 eller 14 Nr Del Detaljer 1.1 Byggsats pumphjul 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.13 Pumphjul 1.14 O-ring 1.2 Byggsats mekanisk axeltätning 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.21 Mekanisk axeltätning kompl. 1.3 Byggsats lanterna 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.31 Avluftningsventil 1.32 Kopplingsskydd 1.33 Mellanstycke 1.4 Byggsats axel 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.41 Koppling/axel kompl. 2 Motor 3 Pumphus komplett 1.14 O-ring 3.1 Pumphus 3.2 Packning för differenstryckmätaranslutning (visas inte på bilden) 3.3 Klaff (på tvillingpump) 4 Fästskruvar för lanterna/ pumphus 5 Fästskruvar för motor/ lanterna 6 Mutter för fastsättning av motor/lanterna 7 Bricka för fastsättning av motor/lanterna 8 Adapterring 9 Tryckmätningsenhet 10 Montagegaffel 11 Modul 12 Motorfot 26 WILO SE 04/2010

35 Suomi 1 Yleistä Turvallisuus Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa Henkilöstön pätevyys Varotoimien noudattamatta jättämisestä aiheutuvat riskit Käyttäjän varotoimet Tarkastukseen ja kokoonpanoon liittyvät turvallisuustiedot Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen Luvattomat käyttötavat Kuljetus ja välivarastointi Lähetys Kiinnitys Määräystenmukainen käyttö Tuotetiedot Tyyppiavain Tekniset tiedot Toimituksen sisältö Lisävarusteet Kuvaus ja käyttö Tuotteen kuvaus Säätötavat Kaksoispumpputoiminto (DL-E...BF) Tulot ja lähdöt Lisätoiminnot Asennus ja sähköliitäntä Asennus IL-E...BF Y-putkirakenteella Sähköasennus Käyttö Merkkivalot/toiminnot Asetusarvojen asettaminen Aikareleen säätö Käyttöönotto Täyttö ja ilmaus Pumpputehon säätö Huolto Liukurengastiivisteen vaihto Moottorin/moduulin vaihto Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet Häiriöilmoituksen kulkukaavio Mekaaniset häiriöt Varaosat Asennus- ja käyttöohje Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 27

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisnin Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 127 771-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed.

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed. Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 136 512-Ed.01 / 2013-03 Wilo Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 3-280-870-71(1) Digital Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Mer information om de avancerade funktionerna

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Personal Audio Docking System

Personal Audio Docking System Personal Audio Docking System Bruksanvisning Käyttöohjeet SE FI Manual de Instruções PT RDP-XA900iP VARNING! Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötar; placera

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet. AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet AV-receiver AV-receiver AV-viritinvahvistin VSX-924-K/-S VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO VIDEO PLAYER -SPELARE -SOITIN -VIDEOAFSPILLER XV-NSL OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP SUB TITLE ZOOM XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER D RM-SXVE REMOTE CONTROL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning SE NO FI DK Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning Båndsav ARG 200 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 250 Standard ARG 250 ARG 250 Plus ARG 300 Standard

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131

MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131 MCS-838 MCS-434 MCS-737 MCS-333 MCS-FS232 MCS-FS131 Surroundsystem Blu-ray Disc Surround för Blu-ray-skivor System Blu-ray Disc-surroundsystem Système Home-Cinéma Blu-ray Disc Blu-ray Disc -surroundjärjestelmä

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... MEDIA-NAV EVOLUTION Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Innehållsförteckning Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot