KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaavoituskatsaus Talousarvion toteutuminen Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n anomus kiinteistöveron 505 poistamiseksi 316 As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalon anomus kiinteistöveron 506 poistamiseksi 317 Aloite Kärsämäen mainostaulujen uudistamiseksi Ppky Selänteen osavuosikatsaus ja talousarvion 508 muutosesitys 319 Markkinaoikeuden päätös nro 771/ Vastaava lastentarhanopettaja Sosiaalitoimen ohjelmistot Laina Kärsämäen Vesihuolto Oy:ltä Ruoka- ja siivoushuollon järjestäminen Valtuuston päätösten täytäntööpano Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Muut pöytäkirjat Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja 518

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija jäsen Mikkola Ari jäsen Ojalehto Pauli jäsen Pinola Satu I vpj. Remes Aimo jäsen pöytäkirjantarkastaja Ruha Anne II vpj. pöytäkirjantarkastaja Salo Jaana puheenjohtaja Ristinen Esko valtuuston pj. Hokkanen Riitta esittelijä Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä POISSA Pietikäinen Mika valtuuston I vpj. Manninen Riikka valtuuston II vpj. MUU Pietikäinen Martti kunnaninsinööri :t 312, 323 ALLEKIRJOITUKSET Jaana Salo Puheenjohtaja Tuukka Kuisma Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Aimo Remes Anne Ruha PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa :00 Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 309 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnan hallituksen pää tösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Hallintosäännön 28 :n mukaan:"kokouskutsun antaa puheenjohta ja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 310 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaati mu sohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei sesti nähtävänä siten kuin siitä on enna kolta ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsen tä, jollei kunnanhallitus ole päättänyt pöy täkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastusvuorossa ovat Aimo Remes ja Anne Ruha. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Remes ja Anne Ruha.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 311 Hallintosäännön 31 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut sussa.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 2014 Teknltk 62 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavakatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, sisältöön ja tavoitteisiin. Kaavoituksesta on tiedotettava tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Esityslistassa on laadittu esitys kaavoituskatsaukseksi. Kaavoituskatsaus esityslistan liitteenä tekn.ltk 62/ sekä kartta tekn.ltk 62/ Kunnaninsinööri: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle: 1. laaditun kaavoituskatsauksen hyväksymistä 2. kaavakatsauksesta kuulutetaan kuntatiedotteessa, ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä asetetaan nähtäville teknisen toimistoon kahden viikon ajalle. Khall 312 Kaavoituskatsaus sekä siihen liittyvä kartta liitteenä 1 Khall 312 / Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan hyväksymän kaa voi tus kat sauksen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavoituskatsaus kuulutetaan ja julkaistaan teknisen lautakunnan esit tä mällä tavalla. Merk. Kunnaninsinööri Martti Pietikäinen oli asiantuntijana kuultavana tämän pykälän osalta.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen Khall 313 Oheismateriaalina talousarvion toteutuminen ja verotulot ajalta Lisäksi kokouksessa annetaan varainhoitokatsaus 10/2014. Asukasluku lokakuun lopussa oli Kunnanhallitus merkitsee talousarvion ja verotulojen toteutumisen ajalta sekä varainhoitokatsauksen 10/2014 tietoon saatetuksi. Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon Khall 314 Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvastuu on Kärsämäen kun nal la lukien. Kunnalla tulee olla käytössä sosiaali- ja ter veystoi men toiminnassa tarvittavat ohjelmistot, kuten potilastietojärjestelmä sekä sosiaalitoimen ohjelmistot. Vuoden 2014 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa sosiaali- ja ter veys toimen ohjelmistojen hankkimiseen/ käyttöönottokustannuksiin. Effica- potilastietojärjestelmän käyttöönottokustannus on yhteensä eu roa, josta käyttötalouteen kirjattavien koulutusmenojen osuus on eu roa. Sosiaalityön Pro Consona- ohjelmiston käyttöönottokustannus on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uuden tarjouskilpailun järjestämiseen tulee varata asiantuntijapalkkioihin lisämääräraha euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottamisessa tarvittavien oh jel misto jen käyttöönottokustannukset vähennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden vuo den 2015 vuosihinnasta ja ohjelmistojen käyttökustannukset vuosittain. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuo den 2014 talousarvioon: - Käyttötalous: kunnanhallituksen alainen toiminta lisämääräraha eu roa. - Investoinnit: lisämääräraha investointiohjelmaan nimekkeellä po ti las tie tojär jes tel män käyttöönotto euroa. Talousarviomuutosten kattamisen tarve euroa, mikä katetaan lisää otet ta val la lyhtyaikaisella lainalla.

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n anomus kiinteistöveron poistamiseksi Khall 315 Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry anoo kiinteistöveron poistamista vuodel ta Kiinteistövero on yhteensä 8.115,54 euroa, josta Aittatien ri vi talo jen osuus 606,11 euroa ja Palvelutalo Koivupuiston osuus 7.509,43 euroa. Pal ve lu ta lo Koivupuiston kiinteistövero sisältää myös Kärsämäen kunnan vuo de osas ton osuutta, jota yhdistys ei toistaiseksi ole perinyt kunnalta. Kärsä mäen Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää kiinteistöveron poistamista vuodel ta 2014 vedoten yhdistyksen yleishyödyllisyyteen ja taloudelliseen ti lantee seen. Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n tilinpäätös vuodelta 2013 ja ta lousar vio vuodelle 2014 ovat nähtävänä kokouksessa. Oheismateriaalina on Kär sä mäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n kirje. Kunnanhallitus päättää poistaa Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistykselle mää rä tyn kiinteistöveron vuodelle 2014 yhteensä 8.115,54 euroa.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalon anomus kiinteistöveron poistamiseksi Khall 316 As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalo (Tammenlehvä) anoo kiinteistöveron pois ta mis ta vuodelta Kiinteistöveron määrä on 2.071,74 euroa. Ta loyh tiön osakkeet omistaa Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry. Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää kiinteistöveron poistamista As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalolta vuodelta 2014 vedoten yhdistyksen yleishyö dyl li syy teen ja asunto-osakeyhtiön taloudelliseen tilanteeseen. As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalon tilinpäätös vuodelta 2013 ja talousarvio vuo del le 2014 ovat nähtävänä kokouksessa. Oheismateriaalina on As Oy So tain va li di ta lon kirje. Kunnanhallitus päättää poistaa As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalolle mää rätyn kiin teis tö ve ron vuodelle 2014 yhteensä 2.071,74 euroa.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Aloite Kärsämäen mainostaulujen uudistamiseksi Khall 317 Janne Ruha on saapuneella kirjeellään tehnyt aloitteen Kärsämäen mainostaulujen uudistamiseksi: "Kärsämäellä on ollut historiansa aikana käytössä erilaisia sloganeita ja tekstejä. Aina niissä ei olla onnistuttu tuomaan tarpeeksi vetoavasti esiin paikkakuntamme vahvuuksia tai niistä nousseet mielikuvat eivät ole olleet välttämättä tarpeeksi vetovoimaisia luvun puolessavälissä Kärsämäkeä mainostettiin seuraavanlaisella tekstillä: "Täällä on Kärsämäki, palvelut ja kauppaväki!" Mielestäni tuo teksti on edelleen ajankohtainen, toimiva ja sopisi hyvin luomaan positiivisen vireen sekä miellyttävän kuvan paikkakunnastamme kaikille täällä asuville ja myös täällä vieraileville kävijöille. Tekstiä voisi myös uudistaa ja esitän, että nykyistä paremmin kuvaamaan ja palvelemaan soveltuisi seuraavanlainen ehdotelma: "Täällä on Kärsämäki, kulttuuri ja kauppaväki!". "Esitän että Kärsämäen kunta ryhtyy toimenpiteisiin lupien hakemiseksi ja kyseessä olevilla teksteillä varustettuna mainostaulujen uudistamiseksi E4 -tien sekä Kokkola-Kajaanin tien varsille." Aloitekirje on oheismateriaalina. Kunnanhallitus pyytää kuntalaisten ehdotuksia kunnan mainostaulujen tervehdystekstiksi. Saadut ehdotukset käydään läpi johtoryhmässä ja valikoiduista lausahduksista järjestetään kunnan nettisivulla nettiäänestys. Eniten ääniä saaneista kunnanhallitus valitsee mainostauluissa käytettävän tervehdystekstin.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Ppky Selänteen osavuosikatsaus ja talousarvion muutosesitys Khall 318 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on käsi tel lyt osavuosikatsauksen sekä talousarvion muu tos esi tyksiä vuodelle Kärsämäen kunnan osalta muutosesitys on yhteensä euroa. Hal linnon palveluissa esitys on euroa ja hyvinvointipalveluissa euroa (lastensuojelun, perheneuvolapalvelun ja tehostetun palveluasumisen os tot, toimintakeskuksen tulot, säästöä toimeentulotuissa ja koulu- ja opiske li ja ter vey den huol los sa) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla eu roa. Effican earkisto -ohjelmaan on varattu euroa. Hankinta to teu tuu käyttöönottokustannusten ja käyttöoikeuksien osalta euroa suu rem pana. Effica Ra por toin tiin vuodelle 2014 on varattu määräraha euroa, hanke toteutuu euroa isompana. In ves toin ti mää rä ra has ta puuttuu yhteensä varausta euroa vuodelle Kuntayhtymähallitus esittää Kärsämäen kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen pal ve lu jen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perus te luil la lisäämällä toimintakuluja yhteensä euroa ja lisäämällä toi min ta tuot to jen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti euroa ja et tä esitetty investointiosan ylitys hyväksytään. Oheismateriaalina ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen päätös ja osavuosikatsaus Kunnanhallitus esittää valtuustolle peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsauksen per tiedoksi merkittäväksi ja hyväksyttäväksi investointiosan ylityksen eurolla sekä Kärsämäen talousarvio-osuuden toimintakulujen lisäyksen yhteensä eurolla.

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Markkinaoikeuden päätös nro 771/14 Khall 319 Markkinaoikeus on antanut päätöksensä Suomen Terveystalo Oy:n, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön, Kainuun Hoivataito Oy:n ja Med Group Oy:n tekemään valitukseen, joka koski Kärsämäen kun nan hal li tuksen tekemää hankintapäätöstä. Markkinaoikeuden päätös: "Markkinaoikeus kumoaa Kärsämäen kun nanhal li tuk sen tekemän hankintapäätöksen 117. Markkinaoikeus kiel tää Kärsämäen kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen pe rus teel la tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun eu ron sakon uhalla. Markkinaoikeus velvoittaa Kärsämäen kunnan korvaamaan Suomen Terveys ta lo Oy:n, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön, Kainuun Hoivataito Oy:n ja Med Group Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut eurolla vii västys kor koi neen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 :n 1 mo men tissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on ku lunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeus hylkää sekä Kärsämäen kunnan että Attendo Oy:n ja At tendo Terveyspalvelut Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa kor vaa mises ta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hal lin to-oikeu teen. Valitusosoitus on liitteenä. Julkisista hankinnoista annetun lain 106 :n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huo li mat ta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää." Markkinaoikeuden päätös on oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää: 1) merkitä tiedoksi Markkinaoikeuden antaman päätöksen. 2) että Kärsämäen kunta tyytyy markkinaoikeuden päätökseen, eikä valita pää tök ses tä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 3) markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti järjestää uuden tarjouskilpailun huo mioi den markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen mark ki naoi keu den päätöksen.

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Vastaava lastentarhanopettaja Khall 320 Varhaiskasvatus siirtyy kunnan järjestettäväksi lukien. Kunnan tulee perustaa tarvittavat virat. Vastaava lastentarhanopettaja toimii varhaiskasvatuspäällikön sijaisena. Varhaiskasvatuspäällikön virka on perustettu aiemmin. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle perustettavaksi vastaavan lastentarhanopettajan viran. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen kelpoisuus.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Sosiaalitoimen ohjelmistot Khall 321 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä Kärsämäen kunnal le lukien tulee kunnalla olla käytössä sosiaalityössä tarvittavat oh jel mis tot. Aikaisemmin sosiaalitoimen ohjelmisto on ollut Ppky Se länteen kautta Pro Consona. Pro Consona -ohjelmistojen osalta kunta on selvittänyt yh teis työ mah dol lisuuk sia Ppky Selänteen sekä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kanssa. Sel vitys työn tuloksena tarkoituksenmukaista on, että Kärsämäen kunta hankkii it se Pro Consona Sosiaalityön ja Lastenvalvojan ohjelmistot oh jel mis to toimit ta ja CGI Oy:n Palveluna- mallin mukaisesta palvelinympäristöstä, ratkai su on kokonaistaloudellisesti edullisin ja mahdollistaa myös oh jel mis tojen nopean käyttöönoton. CGI Oy:ltä on pyydetty tarjous Pro Consona Sosiaalityön ja Lastenvalvojan oh jel mis tois ta Palveluna- mallilla. Tarjouksen mukaiset hinnat seuraavasti: käyt töön ot to kus tan nuk set euroa, Palveluna- ympäristön hinta eu roa/ vuosi ja ohjelmistojen hinnat euroa/vuosi. Tarjousta ei liitetä pöytäkirjaan. Kunnanhallitus päättää hyväksyä CGI Oy:n tarjouksen Pro Consona So si aali työn ja Lastenvalvojan ohjelmistoista Palveluna- mallilla. Hankinta vähennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2015 vuo sihin nas ta ja ohjelmistojen vuosimaksut ja Palveluna- mallin kustannukset vuo sit tain. Käyttöönottokustannusten lisämääräraha on esitetty valtuustolle erillisessä py kä läs sä "Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon".

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Laina Kärsämäen Vesihuolto Oy:ltä Khall 322 Kärsämäen Vesihuolto Oy lainaa kunnalle euroa toistaiseksi. Lainasta maksetaan korkoa 12 kk euriborin mukaan ja lainan marginaali on 1,2 %. Velkakirja on liitteenä 1 Khall 322 / Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää ottaa toistaiseksi Kärsämäen Vesihuolto Oy:ltä lainaa euroa ja maksaa lainan korkona 12 kk euriborin mukaan määräytyvän koron lisättynä 1,2 % suuruisella marginaalilla. Luotolle ei aseteta vakuutta.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Ruoka- ja siivoushuollon järjestäminen 2015 Khall 323 Ruoka- ja siivoushuollon rakenneselvitystä on tehty vuoden aikana, joka saa daan Asia on siis valmistelussa ja esitellään hallituksen kokouk ses sa päätettäväksi. Damico Oy on konsultoinut Kärsämäen kunnan ruoka- ja siivoushuollon ke hit tä mis tä. Konsultointiin on sisältynyt toimintojen kehittäminen siten, et tä ne säilytään kunnan omana toimintana, sekä säästöt jos ruoka- ja sii vous huol to ulkoistettaisiin alan toimijalle. Damico Oy:n tekemä selvitys on osoittanut, että toimialojen ul kois ta misel la on mahdollisuus saavuttaa isommat säästöt kuin kehittämällä kunnan omaa toi min taa. Damico Oy:n konsultointiin sisältyy kilpailutuksen tar jous pyyntö jen ja laatumääritysten tekeminen. Kilpailutus ja toimintaan liittyvät valmistelut ajoitetaan siten, että ul koistuk se na toiminta voidaan aloittaa hiihtoloman 2015 aikana. (Valmistelija: kunnaninsinööri, puh , martti.pietikainen(at) karsamaki.fi) Kunnanhallitus on käynnistänyt ruoka- ja siivouspalvelujen YT-neuvottelut Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää ulkoistaa ruoka- ja sii vous palve lut Puheenjohtajan avattua keskutelun Raija Aulis teki esityksen: kun nan hal litus esittää valtuustolle, että kunta omana toimintana pyrkii samaan säästöön. Auliksen esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen. Merk. kunnaninsinööri Martti Pietikäinen oli asiantuntijana esitteli asiaa ja oli kuultavana tämän pykälän osalta.

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntööpano Khall 324 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjes tyk ses sä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muu ten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettavavaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hal linto-oi keu den ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hal linto-oi keus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on ku lunut. (Kuntalaki 56 ). Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytän töön pa noon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täy tän töön pa non johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsit te le vä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kun tala ki 98 ). Valtuuston kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Valitusaika päätöksistä on päättynyt ja Oulun hallinto-oikeudelta tehdyn tarkistuksen mukaan päätöksistä ei ole valitettu mää rä aikaan mennessä. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston tekemät päätökset ovat syn ty neet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muu toin kaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytän töön.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Khall 325 Saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot: Vapaa-ajan lautakunta: - Opetustoimen lautakunta: Tekninen lautakunta: - Kunnanjohtaja Yleinen päätös: :t Kunnansihteeri Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan päätösluettelon sekä opetustoimen lautakunna pöytäkirjan ja päättää samalla, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osalta.

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Muut pöytäkirjat Khall 326 Saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi seuraavat pöytäkirjat: Jokilaaksojen pelastuslaitos, johtokunta Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus ja Haapaveden kaupunki, Jokihelmen opiston johtokunta Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen valtuustolle tiedoksi.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 327 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat saapuneet kirjeet: - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, päätös Nro 117/2014/1, Lehtonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta minen ja turvetuotannon lopettamisen liittyvien jälkihoitotoimien vah vis ta minen. - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, päätös Nro 118/2014/1, Pih la ja ne van turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tar kis tami nen ja turvetuotannon lopettamisen liittyvien jälkihoitotoimien vah vis tami nen. - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, päätös Nro 119/2014/1, Si lo ne van turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta minen. - Opetus- ja kulttuuriministeriö, kirje OKM/24/691/2014, Ajan koh tais ta liikuntatoimen kentässä. - Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö OKM/34/040/2013, Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus. - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirje Pelastuslaitosten, kun tien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodel le Korkein hallinto-oikeus, päätös , Dnro 3123/3/12. Kun nal lisasiaa koskeva valitus, valittaja Kärsämäen kunnanhallitus. Valitus Oulun hallinto-oikeuden nro 12/0438/2 päätöksestä. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Kärsämäen kun nan sih tee rin ja kunnanhallituksen päätökset. Asia liittyy kannettavien tietokoneiden ja työasemien hankintaan. Kärsämäen kunnanhallitus on valituksessaan korkeimpaan hal lin to-oi keuteen vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kunnansihteerin teke mä hankintaa koskeva päätös pysytetään voimassa. Korkein hal lin to-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen loppu tu los ta ei muuteta. Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja edelleen valtuustolle tiedok si.

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja Khall 328 Kuntayhtymät: Yhtiökokoukset: Lautakunnat: Johtokunnat: Muut kokoukset/palaverit: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen käytetyt puheenvuorot Todettiin, että kunnanhallitus kokoontuu loppuvuonna seuraavasti: 1.12., 8.12., Aikaisemmin sovittu kokousaika pysyy ennallaan. Kunnanjohtaja kertoi Ppky Selänteen yhtymähallituksen asialistan asioista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toi tiedoksi kunnanhallitukselle esitetyn kysymyksen. Kunnanhallitus päätti antaa vastauksensa esitettyyn kysymykseen valtuuston kyselytunnilla. Kunnanhallitus merkitsi käytetyt puheenvuorot tietoon saatetuiksi. Merk. Aimo Remes ilmoitti esteellisyytensä kunnanhallitukselle esitetyn kysymyksen osalta ja poistui kokouksesta klo

23 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: , 321 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite KÄRSÄMÄEN KUNTA KUNNANHALLITUS Keskuskatu KÄRSÄMÄKI puh fax Pykälät: , 321 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.oikaisuvaatimusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu vaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen, katso jäljempänä kohta Valitusasiakirja. Liitetään pöytäkirjaan

24 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU vaihde puh fax virka-aika klo Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti päivää ei lasketa. Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itse näisyys-, vapunpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse,sähköisesti tai lä hetin vä li tyk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa ole va oikeuden käyntimaksu (vuonna ). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot