ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA"

Transkriptio

1 Elisa Rinne ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma joulukuu 2006

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Elisa Rinne Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA Tiivistelmä Tämä arviointitutkimus on katsaus suomalaiseen kansainvälistyvään yhteiskuntaan sekä 4Hjärjestön nuorille suunnattuun kansainväliseen toimintaan. Tutkimus lähestyy kansainvälistä toimintaa yhteiskunnallisesta viitekehyksestä, jonka tarkoituksena on selvittää, mikä vaikutus 4H-järjestön aktiivisella kansainvälisyyskasvatuksella on nuorisotyöhön, ja mikä merkitys kansainvälisesti kokeneilla nuorilla on yhteiskunnassamme. Arviointitutkimuksen kohteena ovat 4H:n kansainvälisen toiminnan eri toimintamuodot eritoten nuorisovaihdot. Näitä toimintoja lähestytään eri näkökulmista sekä tiedotuksen että palvelujen laadukkuuden lähtökohdista käsin. Tarkoituksena on selvittää, missä tilassa 4H:n kansainvälinen toiminta on tällä hetkellä ja miten toimintaa voidaan arviointitutkimuksen kautta kehittää. Pääasialliset tutkimusmenetelmät ja -aineisto koostuvat 4H-liiton sähköisen ja kirjallisen materiaalin laadullisesta analyysista sekä 4H:n kansainvälisyystiimille teettämästä sähköpostikyselystä. Tutkimusmenetelmien avulla pyritään antamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen arviointi 4Hjärjestön kansainvälisen toiminnan saavutettavuudesta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tutkimuksesta selvisi, että nuoret eivät tiedä 4H-järjestön tarjoamista mahdollisuuksista, koska paikallistason tiedotus ei toimi tarpeeksi hyvin, vaikka hyvää materiaalia on riittävästi. Nuorisovaihtojen osalta toiminta on laadukasta, mutta kyselystä selvisi, että nuorisovaihtojen ongelmakohta on isäntäperheiden ja nuorten etukäteistietojen saanti. Tutkimus selvitti, että eri 4H-yhdistyksissä kansainvälistä toimintaa järjestetään vähän suhteessa muuhun 4H-toimintaan. Asiasanat (avainsanat) arviointitutkimus, kansainvälisyys, yhteiskunta, 4H-järjestö, kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuus Sivumäärä Kieli URN URN:NBN:fi:mamk-opinn tekstisivua + liitteet suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Aino Hannula Opinnäytetyön toimeksiantaja Suomen 4H-liitto

3 5 Date of the bachelor's thesis 15 th of December, 2006 Author(s) Elisa Rinne Degree programme and option Civic Activities and Youth Work Name of the bachelor's thesis EVALUATION RESEARCH ABOUT INTERNATIONAL YOUTH WORK IN 4H-ORGANIZATION Abstract This evaluation research tells about Finnish international community and international youth work in the 4H-organization. The research has a social frame of reference and the purpose is to take a look how international youth work in 4H affects the whole society. Another point of view is to look at internationally experienced youth and see if they manage better in a multinational society. This research investigates 4H s international youth work and its different forms. There are plenty of youth exchanges and many other possibilities to go abroad. 4H also does a lot of global education. The problem is that young people don t use those possibilities. The assumption is that they don t know enough about 4H s international work. An questionnaire sent out to the 4H s international team was a large part of the research. The meaning was to have more information about how young people experience 4H s action. With the methods of research I tried to give as wide an assessment as possible about the accessibility and future possibilities of the international activities of the 4H organization. The most important result was that the young don t know about 4H s international possibilities because the information doesn t get communicated at the local level although the material is very good. Youth exchanges are organized well but the problem is that young people and host families should have the important information in advance. The research also showed that local 4H-associations don t organise as many international activities as they should. Subject headings, (keywords) evaluation research, globalization, society, 4H-organization, global education Pages Language URN 79 pgs + appendices Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Aino Hannula Bachelor s thesis assigned by The Finnish 4H Federation

4 6 SISÄLTÖ 1. Johdanto Kansainvälistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa Yhteiskunnallinen näkemys kansainvälistymiseen Monikulttuurinen nuorisotyö Kansainvälistymisen pullonkaulat Kansainvälisyyskasvatus 4H-järjestössä Kansainvälinen toiminta 4H-järjestössä Kansainvälinen nuorisovaihto IFYE Lyhytkestoiset nuorisovaihdot SIRYE Muu 4H:n kansainvälinen toiminta Arviointitutkimuksen perusteet Evaluaatio yhteiskunnassa Evaluaation elementit sekä peruskysymykset Arviointiin liittyvät hyödyt ja haitat Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen lähtökohdat Tärkeimmät käsitteet Tutkimusongelma ja oletukset Arviointiaineisto Tutkimusstrategia ja -menetelmät Kyselyn laatiminen kansainvälisyystiimille Tutkimuksen muut tutkimusmenetelmät Arvioinnin tulokset Tiedotus H-järjestön internet-sivut Kansainvälisestä toiminnasta tuotettu materiaali...31

5 7 7.2 Kansainvälinen toiminta vuonna 2005 tilastojen valossa Nuorisovaihdot sekä niistä saatu palaute Suomessa vaihdossa olleet ulkomaalaiset nuoret Suomalaiset IFYE:t maailmalla Suomalaiset 4H-isäntäperheet monikulttuurisuuskylvyssä Kyselyn tulokset Vertailu kolmannen sektorin vastaavanlaiseen toimintaan Suomen Lions Liitto r.y Suomen Rotary Konkreettiset kehittämisehdotukset Tiedotuksen kehittäminen Nuorisovaihdot H-järjestön kansainvälinen toiminta Pohdinta...73 LÄHTEET LIITTEET Liite 1: IFYE-hakulomake Liite 2: IFYE-isäntäperheen hakulomake Liite 3: A-tason TOP-tehtävä Kansainvälisyys kotona Liite 4: B-tason TOP-tehtävä Omat aikaympyräni Liite 5: C-tason TOP-tehtävä Kehitys maan omilla ehdoilla Liite 6: Tutkimuksessa käytetty materiaali Liite 7: Kysely Liite 8: Kyselyn saate Liite 9: Parannusehdotuksia 4H-liiton internet-sivuille Liite 10: Maailma nuorille nuoret maailmalle! -esite

6 1 1. Johdanto Arviointitutkimukseni käynnistyi maaliskuussa 2006, kun otin yhteyttä Suomen 4Hliiton kansainvälisistä asioista vastaavaan Päivi Haapasaloon ehdottaakseni opinnäytetyökseni 4H-monikulttuurisuuskansion kokoamista. Liitto oli jo valitettavasti ehtinyt koota vastaavanlaisen kansion, mutta Päivi ehdotti toisenlaista opinnäytteen aihetta, joka liittyisi myös kansainväliseen nuorisotyöhön. Suomen 4H-liiton hallitus oli pyytänyt kansainvälistä yksikköä selvittämään ja arvioimaan 4H:n kansainvälisen toiminnan tilannetta. Tämän onnekkaan yhteensattuman kautta sain Suomen 4H-liitolta tehtäväkseni arvioida järjestön nuorille suuntaamaa kansainvälistä toimintaa eritoten nuorisovaihtoja vertailun, tiedotuksen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 4Hliiton hallitus on pyytänyt tällaista arviointia, jotta he voivat punnita toiminnan tarpeellisen, kehittämisehdotukset sekä mahdolliset lisärahoitusmahdollisuudet. Tämä arviointitutkimus käsittelee kansainvälistä nuorisotyötä yhteiskunnallisista lähtökohdista. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus lisääntyvät yhteiskunnassamme koko ajan ja niiden vaikutukset tulevat heijastumaan yhteiskuntamme tulevaisuuden tilaan. Vaikutukset voivat olla positiivisessa mielessä suvaitsevaisuuden edistämistä tai negatiivisessa valossa rasismin lisääntymistä. Kansainvälisyys on nuorten liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta yhdistävä tekijä. 4H-järjestö on valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka yhtenä tehtävänä on tukea yhteiskuntaa järjestämällä lapsille ja nuorille kansainvälisyyskasvatusta. Kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi 4H-järjestö tarjoaa nuorille monia eri mahdollisuuksia päästä ulkomaille sekä tutustua vieraisiin kulttuureihin. Kaikilla 4H:n toiminnoilla on yksi tavoite: auttaa nuorta kiinnittymään kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaamme, jolloin hänellä on paremmat edellytykset toimia kansainvälistyvässä Suomessa sekä koko Euroopassa. Arviointitutkimuksen kautta lähden arvioimaan 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa eri näkökulmista. Tutkimusongelmana toimii kysymys: miksi nuoret eivät hakeudu 4H:n kansainväliseen toimintaan ja etenkään nuorisovaihtoihin? Tutkimuksen oletuksena on, että nuorten vähäinen osallistumisaste johtuu siitä, etteivät nuoret tiedä tar-

7 2 peeksi 4H:n kansainvälisestä toiminnasta. Tämä voi johtua esimerkiksi paikallistason tiedotuksen vähyydestä. Arvioin 4H:n tiedotusta mukaan lukien sähköisen ja kirjallisen materiaalin sekä tiedotuksen eri väylät. Pureudun tarkemmin nuorisovaihtoihin sekä niiden onnistumisiin ja osallistujamääriin erilaisten tilastojen ja palauteanalyysien kautta. Saadakseni tutkimukseeni nuorten näkökulman olen laatinut sähköpostikyselyn 4H-järjestön kansainvälisyystiimille. Teen vertailuja vastaavanlaisten järjestöjen (Lions, Rotary) toimintaan, koska niiden kautta uskon löytäväni uusia kehittämisehdotuksia sekä yhteistyömahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on esitellä ja arvioida kansainvälisen nuorisotyön merkitystä yhteiskunnassa sekä 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa. Tutkimuksen syvin tarkoitus on antaa konkreettisia välineitä, miten Suomen 4H-liitto voi kehittää kansainvälistä toimintaansa laadukkaammaksi sekä saada toiminta kaikkien nuorten tietoisuuteen. Samalla tutkimus toimii apuvälineenä myös muille kolmannen sekä julkisen sektorin toimijoille, jotka tarjoavat nuorille kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuoret tietäisivät, mitä kaikkea heille on tarjolla, ja mitä väyliä pitkin he voivat saavuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja kiinnittyä paremmin monikulttuurilliseen yhteiskuntaan. 2. Kansainvälistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa Globalisaatio, maailmallistuminen tai kansainvälistyminen on yleisenä kehityssuuntana ollut merkittävä muutosprosessi maailmassa ja yhteiskunnassamme viime vuosikymmenten aikana (Honkapohja 2001, 27). Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet historiallisesti katsottuna hyvin merkittävää aikaa, jos tarkastellaan rajojen vapautumista, ihmisten mahdollisuuksia liikkua, saada tietoa ja ymmärtää maailman ongelmia. Kehittynyt informaatiotekniikka on mahdollistanut liikkuvuuden ja tiedonsaannin myös sähköisessä verkossa. Tietämys maailmasta ja ongelmista on lisääntynyt lähes poikkeuksetta eri puolilla maailmaa. Kylmän sodan päättyminen, talouden avautuminen ja liittyminen Euroopan unioniin ovat vaikuttaneet kansainvälisellä tavalla Suomen historiaan sekä yhteiskuntaan. (Torsti 2001, )

8 3 Globaalistumisen eduista ja haitoista ollaan montaa mieltä. Kannattajien mielestä se on tehokkain keino tuottaa hyvinvointia, kun taas epäilevät arvelevat, että globalisaatio hävittää paikallisia yhteisöjä ja tuottaa maailmanlaajuista epätasa-arvoa. Kulttuurisen globaalistumisen hyödyiksi voidaan luetella kulttuuristen kontaktien lisääntyminen sekä erilaisista lähtökohdista tulevien ainesten kohtaaminen, jotka luovat uusia kulttuureita. Kaiken kaikkiaan globalisaatio on suurin kansainvälisyyttä edistävä tekijä. (Yhteiskunnan aikakirja 1998, ) Suomalainen yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa monikulttuurisemmaksi, ja kansainvälisyys on ilmiö, josta on tullut päivittäistä rutiinia. Kansat ja kulttuurit ovat enemmän tekemisissä keskenään kuin koskaan ihmisen historiassa. Kansainvälistyminen näkyy maahanmuuttajien lisääntyvässä määrässä: Suomessa asui 1990-luvun alussa parikymmentä tuhatta ulkomaalaista, kun nykyään heitä on yli satatuhatta (Leikola 2001, 50). Tämä on kuitenkin pieni määrä verrattuna esimerkiksi naapurimaamme Ruotsin maahanmuuttajalukuihin. Kaikki suomalaiset eivät enää näytä suomalaisilta, vaan joukosta löytyy aasialaisia ja afrikkalaisia, jotka puhuvat äidinkielenään täydellistä suomea. On lähes mahdotonta olla törmäämättä muihin kulttuureihin olipa kyse Helsingin ydinkeskustasta tai takahikiän kyläkaupasta. (Hulkkonen 2001, 53.) Valtaväestöstä selvästi poikkeaviin kulttuureihin on vaikea suhtautua ongelmitta, vaikka tunnustaisikin vähemmistökulttuurin oikeuden omaan identiteettiinsä. Monikulttuurisuuden ongelma on siinä, miten yleinen ihmisarvo ja kulttuuriset perinteet voidaan sovittaa toisiinsa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kansainväliset vaikutteet rikastuttavat suomalaista kulttuuria, joiden kautta voidaan oppia valmiuksia, joita tullaan tarvitsemaan kansainvälisessä yhteistyössä. (Hulkkonen 2001, 53; Yhteiskunnan aikakirja 1998, ) Suomalaiselle nuorelle globaalinen yhteisö on luonnollinen viitekehys, ainakin kun haetaan kokemuksia tai elämyksiä. Suuri osa kansainvälistymistä on pääosin kuluttamista, jossa sitoudutaan valitsemaan itseä miellyttäviä hyödykkeitä. Muiden kulttuurien ymmärtäminen vaatii kuitenkin nuoren osallistumista ja osallisuutta: henkilökohtaista vuorovaikutusta ei voida korvata. Nuorten mahdollisuudet toimia kansainvälisissä projekteissa ja yhteisöissä on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana. Tärkeimpänä lähtökohtana monikulttuurisessa nuorisotyössä voisi olla, että kaikilla nuo-

9 4 rilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan. (Kansankodista maailmankylään puheenvuoroja kansainvälistymisestä 2001, 99.) 2.1 Yhteiskunnallinen näkemys kansainvälistymiseen Jokainen ihminen on jonkin valtion kansalainen, jossa jokaisella kansalaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Valtiot rajat erotetaan selvästi kartoissa toisistaan. Rajojen sisällä yhteiskunnan ja kansakunnan rajat eivät kuitenkaan ole niin selvät. Kansakunnan jäsenyys toimii toisin kuin valtion jäsenyys, joissa tärkeitä arvoja ovat uskollisuus ja kuuliaisuus kansakuntaa kohtaan. Ajatus kansakunnasta sisältää oletuksen siitä, että kansakunta on yhteisö, joka ylittää mahdolliset eroavuudet ja konfliktit ihmisten välillä. Tässä on oletus muiden kansakuntien sekä niiden kulttuurien olemassaolosta. (Saaristo & Jokinen 2004, ) Puhuttaessa yhteiskunnasta ja kulttuurista voidaan todeta, että kulttuuri on erottelujen järjestelmä, jolla yhteiskunnan jäsenet luokittelevat toisiaan, perustelevat omaa toimintaansa ja tulkitsevat muita. Sijoittuessaan itse tähän erottelujen järjestelmään, yksilöt eivät suhtaudu siihen puolueettomasti, jolloin puhutaan myönteisistä tai kielteisistä arvoista käsiteltävää asiaa kohtaan. Kulttuurin tarjoamista myönteisen itsemäärittelyn aineksista koostuu jokaisen yksilön kulttuurinen identiteetti. (Sulkunen 1994, ) Sotien jälkeen yksilöiden kulttuuri-identiteetti on ollut voimakkaan sinivalkoinen, ja sen vuoksi kansainvälistyminen on osaltaan koettu yhteiskunnassamme vaikeaksi asiaksi. Historia tarjoaa oman osansa yhteiskunnan muutoksen kasvukipuihin, joka näkyy edelleen asenteissa, arvoissa ja normeissa ulkomaalaisia kohtaan. Suomalaisen yhtenäiskulttuurin rapautuminen on useissa keskusteluissa yhdistetty maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Saavutettu suomalainen etninen homogeenisuus tuli haastetuksi 1990-luvun alussa, kun etnisten ryhmien valtavirta Suomeen alkoi muodostua laajemmaksi. Verbi monikulttuurisoitua viittaa yhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa kulttuurimme yhteyteen tulee uusia kulttuuriryhmiä, jolloin yhteiskunnastamme tulee monikulttuurinen. Suomi on lähtenyt sosiaalipoliittisella maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikallaan edistämään yhteiskuntamme globalisoitumista ja monikulttuurisoitumista. (Pyykkönen 2005, )

10 5 Tämän päivän suuri kansainvälisyyteen kannustava tekijä on huutava pula eri alojen työntekijöistä. Vuonna 1997 hallitus antoi periaatepäätöksellään ensimmäisen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman, joka painottuu työperusteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Työvoiman saanti Suomeen ja maahanmuuttajien työllistyminen ovat saaneet hallitsevan aseman. Keskeiseksi muuttajaryhmäksi ollaan nostamassa suoraan työpaikoille rekrytoitavia maahanmuuttajia, ja pakolaisten valikointiin vaikuttavat arviot henkilön kyvystä sekä mahdollisuuksista työllistyä Suomessa. Työstä on muodostunut tärkein Suomen kansalaisuutta ja tunnustettua oleskelua ilmaiseva tekijä. (Pyykkönen 2005, 151.) Tällä toiminnalla yhteiskunta tukee kansainvälistymistä omista tarpeistaan käsin. Tässäkin kolikolla on kääntöpuolensa: tukeeko yhteiskunta kansainvälistymistä vai markkinataloutta? Mielestäni työllä saadaan Suomeen enemmän vieraiden kulttuurien edustajia, jotka tuovat omalla panoksellaan uusia arvoja ja ainesosia kulttuurin sekoituskulhoon. Monikulttuurinen yhteiskunta ei kuitenkaan ole kulttuurien muodostama mosaiikki tai niiden sulatusuuni. Parhaimmillaan monikulttuurinen yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, jossa väestöryhmien väliset suhteet ovat tasapainoiset ilman valtasuhteita vedoten valtakulttuuriin tai työhön. (Cantell 2000, 11.) 2.2 Monikulttuurinen nuorisotyö Yhteiskunta on sitoutunut tekemään monikulttuurista nuorisotyötä virallisesti vuodesta 1995, jolloin nuorisotyölaki astui voimaan. Yleisesti ottaen nuorisotyön tarkoituksena oli sekä liittää nuoria yhteiskuntaan että antaa nuorille mahdollisuuksia persoonallisuuden, yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. Tuolloin tavoitteena oli edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta ja lisäksi budjettiin oli varattu tietty määräraha kansainvälistä yhteistyötä koskeviin hankkeisiin (Nuorisotyölaki 1995). Laki osui parhaimpiin maahanmuuttovuosiin, jolloin nuorisotyön piti ottaa huomioon myös lisääntyneiden maahanmuuttajalasten ja nuorten tarpeet sekä kulttuurien kohtaamisen vaikutukset. (Cantell 2000, )

11 6 Uusi nuorisolaki, joka astui voimaan maaliskuussa 2006, kertoo nuorisolain tavoitteiksi ja toiminnan lähtökohdiksi yhdenmukaisuuden ja tasa-arvon, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden. Lisäksi laki velvoittaa kuntien nuorisotyön yhdeksi tehtäväalueeksi kulttuurisen, kansainvälisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan. Valtion talousarvioon otetaan lisäksi vuosittainen määräraha edellisen lain mukaisesti käytettäväksi kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön. (Nuorisolaki 2006.) Tämän lain astuessa voimaan monikulttuurista nuorisotyötä on tehty yli kymmenen vuotta. Uusi laki on ottanut termeikseen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden, jotka tukevat globalisaatiota sekä kulttuurien monimuotoisuuden ymmärrystä. Valtiovalta on antanut yhteiskunnalle tietyt reunaehdot, jotka velvoittavat huomioimaan uudet tarpeet nuorisotyön kentällä. Monikulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on avoimen suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa erilaisten identiteettien olemassaolo hyödynnetään eikä koeta uhaksi. Kaikille nuorille pyritään turvaamaan tasa-arvoinen asema nuorisotoiminnan piirissä. Samalla tarjotaan valmiuksia tehdä tietoisia valintoja elämässä. Monikulttuurinen nuorisotoiminta ei hyväksy syrjintää eikä rasismia. Kaikilla ihmisillä tulee olla samanarvoinen asema ja mahdollisuudet. Monikulttuurinen nuorisotyö toteuttaa tehtäväänsä kaikkia ihmisiä ja kulttuureja koskevan ymmärryksen lisäämiseksi. Aktiivinen eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaamisen edistäminen on yksi osa monikulttuurisen nuorisotoiminnan tavoitteista. Tänä päivänä nuorisotyöntekijöiden koulutukseen on sisällytetty tietty määrä perehtymistä kulttuurien väliseen kasvatukseen. Siinä sivutaan etnisiä suhteita, suvaitsevaisuuden edistämistä, ihmisoikeuksia sekä erilaisia kulttuuri-identiteettejä. (Cantell 2000, ) Monikulttuurinen nuorisotyö on yhteiskunnan hyväksymiä arvoja tukevaa työtä, joten mitä vaaditaan monikulttuurista työtä tekevältä nuorisotyöntekijältä? Monikulttuurisessa työssä nuorisotyöntekijä toimii nuorten roolimallina. Hän välittää tietoisesti ja tiedostamattaan tietynlaisia arvoja ja malleja. Samanaikaisesti nuori havainnollistaa yhteiskunnan perusarvoja. Toinen keskeinen tavoite on nuorten osallistumisen ja osallisuuden edistäminen. Toiminnan tavoitteena on osallistuva ja omaan elämäänsä aktiivisesti vaikuttava yksilö. Nuorisotoiminta tarjoaa paikan, jossa kohdataan kulttuurin mukanaan tuomia ongelmia ja opitaan niiden ratkaisemiseen tarvittavia taitoja. (Cantell 2000, )

12 7 Tarkoituksena on herättää nuoren tietoisuus tunnistamaan perusarvojen olemassaolo ympärillään vaikuttavassa yhteiskunnassa. Nuorisotyöntekijälle poliittisen ulottuvuuden huomiointi merkitsee nuorisotoiminnan yhteiskunnallisen vaikutusten tunnistamista. Nuorisotyöllä tulisi olla herättelevä ja arvioiva vaikutus, jotta nuoret oppisivat arvioimaan asioita kriittisesti ja objektiivisesti. Kaiken kaikkiaan monikulttuurinen nuorisotyö on vastavuoroisuuteen, vuorovaikutukseen, kokemusten vaihtoon, yhteisvastuuseen ja sosiaaliseen kasvuun tähtäävää toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalistaa nuoria yhteiskuntaan ja kansainväliseen maailmaan. (Cantell 2000, ) 2.3 Kansainvälistymisen pullonkaulat Suurin kansainvälisyyttä ehkäisevä tekijä yhteiskunnassamme ovat negatiiviset asenteet, stereotypiat ja ennakkoluulot. Asenteet ovat henkilön suhteellisen pysyviä käsityksiä erilaisista asioista ja ne edustavat henkilön tapaa hahmottaa sosiaalista maailmaa ja itseään sen osana. Asenteet koostuvat kolmesta osatekijästä. Kognitiivinen osatekijä tarkoittaa henkilön tietoja tässä tapauksessa vieraasta kulttuurista. Asenteen emotionaalinen osatekijä viittaa niihin tunteisiin, mitä kulttuuri henkilössä herättää, ja asenteen toiminnallinen osatekijä korostaa sitä tosiasiaa, että henkilö toimii asenteidensa mukaisesti. Asenteen koostuminen kolmesta osatekijästä (tieto, tunne, toiminta) tarkoittaa, että yhden osan muuttuessa muutkin osatekijät muuttuvat samansuuntaisesti. (Vuorinen & Tuunala 1999, 120.) Stereotypiat ovat tunnevaltaisia, laajoja asennekokonaisuuksia, jotka pohjautuvat uskomuksiin, virhepäättelyyn tai virheelliseen yleistykseen. Samalla ne ovat jäykkiä, kaavamaisia ja yleistäviä asenteita myönteisiä tai kielteisiä. Stereotypioille on tyypillistä yksinkertaistaminen ja samanlaistaminen: Suomessa on aina kylmä tai kaikki Afrikan mantereelle asuvat ovat mustia. Stereotypioiden ääripäistä muodostuvat ennakkoluulot, jotka ovat johonkin ihmisryhmään kohdistuvia kielteisiä tai perusteettomia asenteita. Yhteiskunnassa ennakkoluuloilla on suuri merkitys, koska mitä jyrkempiä ennakkoluuloja vallitsee eri ryhmien välillä, sitä räjähdysalttiimpi yhteiskunta on. (Himberg, Laakso, Peltola & Vidjeskog 1995, 134; Vuorinen & Tuunala 1999, 120.)

13 8 Nyky-yhteiskunnassamme vallitsevat asenteet ovat mielestäni muuttuneet suopeammiksi monikulttuurisuutta kohtaan. Maahanmuuttajat sekä toisen polven mamu-lapset ja -nuoret ovat arkipäivää niin päiväkodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Varsinkin lapset ovat tottuneet näkemään eri kansalaisuuksia ja kulttuureita lähipiirissään. Ilahduin huomatessani, että televisiossa alkoi pyöriä ensimmäinen maahanmuuttajista kertova tv-sarja Mogadishu Avenue, johon oman sarkasminsa antaa käsikirjoittaja Jari Tervo. Vieraista kulttuureista tulevia henkilöitä ja kulttuurien yhteentörmäyksiä käsitellään huumorin kautta, joka on yksi väline edistää kansainvälisyyttä. Mitä enemmän suomalaiset kohtaavat vieraan kulttuurin edustajia, sitä helpompi heidän on tottua ajatukseen kansainvälistyvästä yhteiskunnasta. Osaltaan kansainvälisyyden pullonkauloihin vaikuttaa liian vähäinen tieto eri kulttuureista ja kansallisuuksista. Tiedon vähyyttä voidaan parantaa kansainvälisyyskasvatuksen avulla, jota muun muassa 4H-järjestö omalla toiminnallaan aktiivisesti edistää. 3. Kansainvälisyyskasvatus 4H-järjestössä 4H-järjestö perustettiin Suomeen vuonna 1928 tuolloisena nimenään Maatalouskerholiitto. 4H:n juuret ovat Yhdysvaltojen vahvassa agraarikulttuurissa, josta se on levinnyt yli 80 maahan ympäri maapalloa. Jo täten 4H on kansainvälisesti voimakas nuorisojärjestö, jonka perusedellytykset pohjautuvat valtioiden rajoja ylittävään toimintaan. Alusta pitäen kansainvälisyys on näkynyt erilaisena vaihtotoimintana sekä tutustumisena eri maiden agraarikulttuureihin. 4H:n kansainvälisyys perustuu järjestön perusarvoihin: harkintaan, harjaannukseen, hyvyyteen ja hyvinvointiin (head, hands, heart, health). Käytännössä tämä merkitsee sitä, että konkreettisesti osallistumalla kansainväliseen toimintaan nuoren kädet, pää, sydän ja koko keho ovat mukana antamassa nuorelle uusia oppimiskokemuksia. (Suomen 4H-liitto 2006.) Vuosina H-järjestön päätavoitteina ovat yrittäjyyskasvatus, vapaaehtoisuus sekä kansainvälisyys teemalla Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle. 4H:n kansainvälisyys antaa nuorille välineitä itsensä toteuttamiseen. Sitä kautta nuori ymmärtää paremmin itsensä myös osaksi yhteiskuntaa ja maailmaa. Kansainvälisyyskas-

14 9 vatus on ennen kaikkea asennekasvatusta ja arjen jakamista sekä jatkuvaa kasvamista yhdessä nuoren kanssa. Nuorten asenteet erilaisuutta kohtaan muotoutuvat myönteisimmiksi, he oppivat torjumaan rasismia ja edesauttavat suvaitsevaisuutta. He oppivat elämäntaitoja, joita he tarvitsevat monimuotoisessa yhteiskunnassa. Kansainvälinen lähestyminen asioihin muodostuu sitä paremmin, mitä nuorempana se aloitetaan. Kansainvälisyyteen kasvaminen on prosessi, joka auttaa ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta ja joka kehittää kykyä toimia globalisoituvassa maailmassa. (Palkkimäki 2005, 5-6; Tullaan tutuiksi 2004, 8.) 4H:n monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa 4H-järjestön toimintaa. Tavoitteena on parantaa suomalaisten 4H-nuorten mahdollisuuksia liikkua paikasta toiseen ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. Kansainvälisyyskasvatukselle (global education) ei ole olemassa yhtä määritelmää, vaan sillä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka ohjaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. UNESCO määrittelee kansainvälisyyskasvatuksen kasvamiseksi kansainväliseen ymmärrykseen, yhteistyöhön, rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. (Palkkimäki 2005, 5-6.) Kansainvälisyyskasvatuksen sateenvarjon alla ovat käsitteet ihmisoikeuskasvatus, monikulttuurisuuskasvatus, rauhankasvatus sekä ympäristökasvatus. Lisäksi käsitteisiin sisältyvät termit tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on, että ihminen hyväksyy toisten ihmisten erilaisuuden, tuntee muita kulttuureita ja ymmärtää tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ihmisarvon perustaksi. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää yksilöiden, yhteisöjen ja ryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Jotta muutoksia ja vuorovaikutussuhteita voidaan oppia, kansainvälisyyskasvatus pitää aloittaa erilaisuuden ja vastakkaisuuksien hyväksynnästä. (Palkkimäki 2005, 5-6.) Käytännössä kansainvälisyyskasvatuksen avulla Palkkimäen (2005, 6-7) mukaan pyritään kehittymään yhteiskunnan jäsenenä, jolloin hankitaan tietoa eri kulttuureista ja ympäröivästä maailmasta. Kansainvälisyyskasvatukseen kuuluu olennaisena osana kulttuurienvälinen vuorovaikutus, kulttuurienvälinen oppiminen. Sitä tapahtuu, kun eri kulttuureista tulevat ihmiset ovat tekemisissä keskenään. Kun kulttuurit kohtaavat, törmäyksiltäkään ei voida välttyä, koska jokainen toimii omalle kulttuurilleen tyypilli-

15 10 sellä tavalla, joka voi olla vieras kanssakumppanille. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen avulla opitaan arvostamaan ihmisten, kulttuurien ja näkemyksien välisiä eroja, jolloin lähtökohtana on oman itsensä ja kulttuurinsa tunteminen. Tarkoituksena on, että nuoret ymmärtävät olevansa maailmankansalaisia, joka tuo heille sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Lisäksi he oppivat havainnollistamaan kulttuurien välisiä eroja avoimesti ja vahvistamaan havaittuja yhteisiä ominaisuuksia. (Palkkimäki 2005, 7.) Kansainvälisyyskasvatus tarjoaa mahdollisuuden tutustua vieraiden kulttuurien lisäksi myös paremmin omiin suomalaisiin juuriin, koska oman kulttuurin oppii tuntemaan parhaiten vasta silloin, kun on tutustunut vieraaseen kulttuuriin. Suuremmaksi osaksi kulttuurien välisten samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien löytäminen tapahtuu vertailemalla, jolloin kummatkin osapuolet löytävät uusia elementtejä kulttuureistaan. Puhutaan paljon kulttuurisen erilaisuuden hyväksymisestä ja suvaitsevaisuudesta. Monelle nuorelle on vaikeaa, kenties mahdotontakin muuttaa radikaalisti asenteitaan vierasta kulttuuria kohtaan. Kansainvälisyyskasvatuksessa olisikin tärkeä painottaa, että tarkoituksena on tutustua ja tiedostaa erilaisten kulttuurien ja tapojen olemassaolo eikä niinkään turruttaa nuoria kaikki käy kulttuurin varjossa -ajatukseen. Tällä tarkoitan, että kulttuurien törmätessä meidän ei tule välttämättä hyväksyä vieraan kulttuurin tapaa, vaan tiedostaa sen olemassaolo ja joustaa sen mukaisesti. Tähän törmäsimme nuorisovaihdossa puolalaisten nuorten kanssa. Heidän käsityksensä ajasta on erilainen kuin suomalaisten nuorten, jotka olivat aina ajoissa, kun taas puolalaisia nuoria piti odottaa. Ohjaajana en hyväksynyt tätä tapaa ja olin ylpeä omien nuorten täsmällisyydestä, mutta tiedostin kulttuurien eroavaisuuden ja joustimme yhdessä sen mukaan. Tiedostamisen kautta toiminnasta voi jossain vaiheessa tulla hyväksyttävää ja normaalia, jolloin se edistää suvaitsevaisuutta. Jokainen voi toteuttaa ja edistää kansainvälisyyttä. On oleellista oppia ajattelemaan maailmanlaajuisesti ja toimimaan paikallisesti (think global, act local). Koulujen, kerhojen ja erilaisten projektien kautta voidaan tutustua ulkomaanpolitiikkaan, rasismiin, yhteiskuntatieteeseen tai esimerkiksi kehitysmaiden ongelmiin. Kun asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, opitaan havaitsemaan kansainvälisyyden niin positiiviset kuin negatiivisetkin tasot omassa yhteisössä, mediassa sekä valtakunnan tasolla. Mikäli

16 11 mahdollista, pyritään kokemaan positiivisia monikulttuurisia kohtaamisia kotona, koulussa, kotimaassa tai ulkomailla, ja kasvetaan ihmisenä kansainvälisten kokemusten kautta. Kaiken kansainvälisen toiminnan lisäansioina ovat kielitaidon karttuminen, erilaisten arvojen tiedostaminen ja avarakatseisuuden lisääminen. (Palkkimäki 2005, 6.) 4. Kansainvälinen toiminta 4H-järjestössä Globalisaation myötä kansainvälinen toiminta on kehittynyt myös järjestökentässä. 4H:n kansainvälisen toiminnan juuret ulottuvat jo vuosikymmenten taakse ja tänä päivänä 4H:n kansainvälisyyteen liittyvä toiminta on monipuolista ja pohjautuu kansainvälisyyskasvatuksen tukipilariin: maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. 4.1 Kansainvälinen nuorisovaihto IFYE IFYE (International 4H Youth Exchange) on yhtä kuin kansainvälinen 4Hkerholainen. IFYE viipyy kohdemaassaan 2-6 kuukautta asuen eri isäntäperheissä muutaman viikon kussakin. Hän on tasa-arvoinen perheenjäsen, joka osallistuu perheen arkielämään ja vapaa-aikaan aivan kuten perheen muutkin jäsenet. Lisäksi IFYE pääsee tutustumaan paikallisen 4H- tai vastaavan järjestön toimintaan. IFYE:ksi voi hakea yli 18-vuotias 4H-järjestön jäsen. Nuorisovaihdon tavoitteena on, että IFYE tutustuu paremmin eri maihin, edustaa Suomea ja vie suomalaista kulttuuria ulkomaille. Samalla IFYE saa roppakaupalla kokemusta ja kartuttaa kielitaitoaan. IFYE-vaihto on alkanut vuonna 1948 USA:n ja Euroopan maiden välillä. Suomen 4H-liiton kautta ensimmäiset IFYE:t lähtivät USA:han vuonna Nuorisovaihdon tavoitteena on vuosikymmenten ajan ollut edistää rauhan ja yhteisymmärryksen aatteita nuorten ja heidän isäntäperheidensä välillä. (Suomen 4H-liitto 2006.) Erilaisia vaihtoehtoja IFYE:lle on tarjolla runsaasti. Euroopan sisäisiä maita ovat Skotlanti, Pohjois-Irlanti, Sveitsi, Itävalta, Latvia, Viro, Puola ja Venäjän Karjala, joissa vaihdon kesto on yhdestä kolmeen kuukautta. Lisäksi vaihtoehtoina ovat Australia ja USA, jossa IFYE viettää myös 1-3 kuukautta. Yli 20-vuotiaille tarjotaan pi-

17 12 dempää vaihtoa USA:han, jonka kesto on puoli vuotta. IFYE maksaa matkat isäntämaahan, tuliaiset, matkavakuutukset sekä omat henkilökohtaiset kulunsa. Isäntäperhe ja paikallinen 4H vastaavat perillä koituneista kuluista. IFYE:ksi hakeminen tapahtuu loppuvuodesta erillisellä lomakkeella (LIITE 1), joka menee paikallisyhdistyksen kautta piiriin ja piirin kautta liittoon, jossa lopulliset lähtijät valitaan. (Suomen 4Hliitto 2006.) Yksi mahdollisuus osallistua nuorisovaihtoihin Suomesta käsin on ilmoittautua vapaaehtoiseksi isäntäperheeksi ulkomailta tulevalle IFYE:lle. Isäntäperheeksi tuleminen edellyttää hakukaavakkeen täyttämistä (LIITE 2), jossa kysytään perheen tiedot (yhteystiedot, vanhempien ammatit sekä kielitaito). Hakulomakkeessa on myös huomioitu mahdolliset maatilan tiedot sekä tuotantosuunta. Ymmärrän, että agraarikulttuuri on tärkeässä asemassa IFYE:lle, mutta nykyään suomalainen 4H-toiminta on kehittynyt sen verran eteenpäin, että myös kaupunkilaisperhe voi ottaa IFYE:n kotiinsa. Lomakkeeseen tarvitaan myös paikallisyhdistyksen toiminnanjohtajan sekä piirin johtajan allekirjoitukset. (Suomen 4H-liitto 2006) Isäntäperheenä oleminen on hyvä vaihtoehto tutustua vieraaseen kulttuuriin, oppia kieltä ja tarjota suomalaisen kulttuurin mukainen koti uudelle perheenjäsenelle. Suomalaiset IFYE:t ry on kansainvälisen 4H-nuorisovaihdon käyneiden jäsenten muodostama yhdistys (perustettu vuonna 1964), jonka tehtävänä on olla yhdyssiteenä kaikkien Suomesta ulkomailla olleiden vaihtonuorten kesken. Jäseneksi pääsevät kaikki IFYE-nuoret (jäsenmaksu 12 /vuosi). Yhdistys toimii Suomen 4H-liiton alla, ja tunnuksenaan heillä on lause Once an IFYE always an IFYE! Toiminnan tavoitteena on kokoontua säännöllisesti yhteen keskustelemaan kansainvälisistä asioista. Varsinaiset tapaamiset ovat kevään vuosikokous sekä vuotuinen syksyn epävirallisempi kokoontuminen. Lisäksi Suomen IFYE:t ovat mukana erilaisissa 4H:n kansainvälisyystapahtumissa sekä kertovat kokemuksistaan eteenpäin. (Suomen IFYE:t ry 2006.) Suomalaiset IFYE:t ry pitää yhteyttä vastaaviin sisarjärjestöihin muissa Euroopan maissa. Joka kesä järjestetään Euroopan IFYE-konferenssi, johon kokoontuu IFYE-vaihdokkia eri puolilta Eurooppaa. Jokainen IFYE-maa huolehtii omalla vuorollaan Euroopan konferenssin järjestelyistä. Suomessa konferenssi järjestettiin

18 13 edellisen kerran vuonna 2000 ja seuraava vuoro osuu vuodelle (Suomen IFYE:t ry 2006.) 4.2 Lyhytkestoiset nuorisovaihdot SIRYE 4H tarjoaa myös lyhyempiä, alle kuukauden kestäviä SIRYE-vaihtoja (Short-term International Rural Youth Exchange) yli 14-vuotiaille nuorille (Palkkimäki 2005, 8). Näitä vaihtoja on paljolti mainostettu lyhytkestoisina vaihtoina SIRYE:n sijaan, koska ajatuksena on, että erilaiset kirjainlyhenteet vaikeuttavat 4H-toiminnanjohtajien resursseja muistaa eri vaihto-ohjelmien sisältöä. Toisaalta kaksi selkeää kirjainyhdistelmää IFYE ja SIRYE voisivat helpottaa vaihto-ohjelmien hahmottamista pitkä- ja lyhytkestoisina ohjelmina. 14 vuotta täyttäneet voivat osallistua kolmen viikon pohjoismaiseen vaihtoon, joissa vaihtoehtomaina ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. Lisäksi nuoremmille on tarjolla leirejä Pohjoismaissa, Virossa tai Karjalassa. Yli 16-vuotiaille pääsevät osallistumaan USA:n ryhmävaihtoon, joka kestää kaikkiaan perehdytyksineen, matkoineen ja arviointeineen noin kuukauden. 18 vuotta täyttäneet voivat IFYE-vaihdon lisäksi tutustua eri maihin alle kuukauden jaksoissa. Tällainen vaihtoehto tarjotaan esimerkiksi Walesissa, jossa perehdytään tarkemmin Young Farmer s -järjestön toimintaan. (Palkkimäki 2005, 8; Suomen 4H-liitto 2006.) Yksi iso ja merkittävä osa 4H:n kansainvälistä toimintaa on kehitysapu ja tutustumismatkat Namibian ja Tansanian 4H-työhön. Mahdollisuus kehitysavun keräämiseen ja antamiseen on annettu jokaiselle paikallisyhdistykselle sekä 4H-jäsenelle, jotka voivat omalla toiminnallaan kantaa kortensa kekoon auttaakseen näitä kahta Afrikan maata kehittääkseen paikallista 4H-toimintaansa. Kerran vuodessa halukkaat, yli 18-vuotiaat nuoret pääsevät kuukauden ajaksi tutustumaan Namibian ja Tansanian 4H-nuorten projekteihin ja 4H-kouluihin. Samalla suomalaiset nuoret vievät tervehdyksen Suomesta ja palasen omaa kulttuuriaan mukanaan. Tutustumismatkat opettavat erilaisia työtehtäviä, afrikkalaista kulttuuria sekä kehitysyhteistyötä. (Suomen 4H-liitto 2006.)

19 Muu 4H:n kansainvälinen toiminta Euroopan 4H-komitea järjestää vuosittain kaikille yli 18-vuotiaille 4H-jäsenille rallin, jossa nelihenkiset tiimit laativat näyttelyn kulloisestakin rallin teemasta ja suunnittelevat iltaohjelmat. Ralli on tietynlainen leiri kansainvälisyydestä kiinnostuneille nuorille. Komitean ohjelmistoon kuuluvat myös vuotuiset kevät- ja syysseminaarit, joiden tarkoituksena on koota yhteen eurooppalaisia toimihenkilöitä, luottamushenkilöitä ja 4H-nuoria. Jokainen maa voi järjestää halutessaan myös omia kansainvälisiä leirejään. Kesällä 2007 Kannonkoskella Piispalassa järjestetään pohjoismainen leiri, johon odotetaan leiriläisiä Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta sekä Tanskasta. Leirin nimi on Our roots, our world ja teemana toimivat vapaaehtoisuus ja kansainvälisyys. (Suomen 4H-liitto 2006.) Yksi osa Euroopan unionin ja 4H:n tekemään yhteistyötä ovat EU:n tukemat Nuorisoohjelmat. Ryhmät voivat saada avustusta Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMO:n kautta suoritettaviin nuorisovaihtoihin, jotka toteutetaan vuotiaiden nuorten kanssa yhden tai useamman ulkomaalaisen kumppaniryhmän kera. Lisäksi CIMO tukee nuorten kansainvälistä vapaaehtoistyötä NEUVO-ohjelman kautta, mitä 4H-yhdistykset voivat tahoillaan hyödyntää. (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO 2006.) 4H-järjestön kansainvälinen toiminta on kaikkien vaihtojen lisäksi myös erilaisten koulutusten järjestämistä sekä kansainvälisyyskasvatusta paikallisella tasolla. 4H on omaehtoista yrittäjyyttä tukeva järjestö, joka on kehitellyt itselleen TOP-järjestelmän (Tekemällä oppii parhaiten), jossa tekemisen pedagogiikan kautta opitaan erilaisia arjen taitoja. Myös kansainvälisyys on huomioitu tehtäväpankissa, jossa tarjotaan eritasoisia tehtäviä. A-tason tehtävät ovat koottu nimikkeellä Kotina koko maailma, ja tehtävät ovat tarkoitettu pienemmille maailmanvalloittajille. Näissä tehtävissä esimerkki liitteessä 3 (LIITE 3) - tutustutaan omaan asuinympäristöön sekä hieman muiden maiden elämään ja kulttuureihin eri aistien avulla. B-taso Yhteisen auringon alla vaatii jo enemmän pohdintaa ja tekemisen meininkiä. Tehtävät auttavat etsimään tietoa sekä omasta että vieraista kulttuureista (LIITE 4). On tärkeää tuntea omaa kulttuuria, jotta osaa verrata sitä muihin. (Palkkimäki 2005, 7; Suomen 4H-liitto 2006.)

20 15 C-tason tehtävät löytyvät `Valloita maailma taidoillasi -nimikkeen alta, jossa käydään läpi kehitysyhteistyötä, kansainvälistä kerhokirjeenvaihtoa sekä tutustumista Afrikkaprojekteihin (LIITE 5). Näiden tehtävien tarkoitus on auttaa kehittämään omia kansainvälisen vuorovaikutuksen taitoja ja syventämään tietoa eri maista ja kulttuurien piirteistä. Kansainväliset 4H-nuorisovaihdot kuuluvat D-tason koulutuksiin, jossa konkreettisesti osallistutaan kansainväliseen toimintaan. Koulutusaineisto ei ole vielä toiminnanjohtajien saatavilla, koska suurella todennäköisyydellä aineisto tulee olemaan yksi osa kehitteillä olevaa 4H:n yritysopasta. (Kansainvälisen 4H TOP-tehtävän ohjaajaopas 2002, 10 11; Palkkimäki 2005, 7-8; Suomen 4H-liitto.) 5. Arviointitutkimuksen perusteet Kansainvälisen toiminnan arviointi pohjautuu strategiana arviointitutkimuksen perusteisiin. Evaluaatio- eli arviointitutkimus on suhteellisen nuori tutkimusstrategia, jota käytetään lähinnä sosiaalitieteissä mukaan lukien nuorisotyö. Arviointitutkimus on kehittynyt ja laajentunut nopeasti vasta viimeisen 30 vuoden aikana, ja yhä vaihtelevampia asioita halutaan arvioitaviksi tämän strategian avulla. Tähän ovat vaikuttaneet myös Euroopan Unionin vaatimat selvitykset sekä kotimaassa tapahtuva jatkuva keskustelu julkisten varojen käytöstä (Holmila 1999, 49). Alun perin lähtökohtana ovat olleet kvantitatiiviset eli määrälliset menetelmät sekä tutkimuksen kokeellinen asetelma. Nykyään kuitenkin laadulliset menetelmät ovat tulleet pysyväksi osaksi evaluaatiotutkimusta. (Holmila 1999, ) On selvää, että puhuttaessa luotettavasta tutkimuksesta tarvitaan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joita myös oma arviointitutkimukseni noudattelee. Arviointitutkimusta on tarkasteltava uudenlaisen asiantuntijuuden muotona. jolloin tarkastelun kohteina ovat arviointi sekä asiantuntijuus yhdessä (Eräsaari et al.1999, 8). 5.1 Evaluaatio yhteiskunnassa

21 16 Arviointitutkimus on voimakkaasti laajentunut 2000-luvulla. Julkishallinnossa muistutetaan, että arviointi kuuluu kaikkeen suunnitelmalliseen toimintaan. Arviointi sisältää aina arvottamista, tietojen arvopohjaista analyysiä. Arvioinnin keskeisin käsite on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan eri järjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja tuloksia ja vaikutuksia. (Kangas 2005, ) Arviointitutkimus on syntynyt tarpeesta tutkia ja arvioida sosiaalisten palvelujen toimivuutta. Palvelujen luonne kehittyy koko ajan, jolloin arviointitutkimuksen tulee pysyä kehityksen perässä. (Holmila 1999, 49.) On vaikea mitata konkreettisilla mittareilla, miten laadukasta esimerkiksi tämän tutkimuksen nuorille suunnattu kansainvälinen toiminta on. Arviointitutkimuksen avulla toimintaa punnitaan objektiivisesta näkökulmasta, jolloin pystytään erittelemään toiminnan onnistumiset sekä mahdolliset epäkohdat. Samalla arviointi antaa kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Nuorten kanssa tehdään paljon erilaista yhteiskunnan hallinto- ja kasvatusrakenteista lähtevää auttamis- ja kehittämistyötä. Arviointitutkimus on oiva keino tarkastella nuorisotyön eri muotoja sekä niiden vaikutusta nuorten elinoloihin. Nuorisotutkimus on erityisen kiinnostunut arviointitutkimuksen mahdollisuudesta auttaa suuntaamaan nuorisotyön käytäntöjä ja voimavaroja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä auttaa sekä nuorisotyötä että koko yhteiskuntaa ajateltaessa julkisten varojen kohdentamista, tarkoituksenmukaisuutta sekä tehokkuutta. (Holmila 1999, 47; Cederlöf 1999, ) Ajankohtaisia nuorisotyön kehittämisen haasteita ovat arviointi ja laatutyö. Ajankohtaisen kehittämisintressin kautta keskeisiksi tutkimusongelmiksi nousevat nuorisotyön vaikuttavuus sekä siihen liittyvät arvioinnin ja laadun kriteerit. Laatu on yhteydessä työn merkitykseen. Laadun arviointi yleistyy, ja ihmistyön arviointi luo arviointityöhön uusia näkökulmia. Laatu ihmistyön ulottuvuutena on toiminnallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, eikä sitä voi määrittää ja arvioida ulkoapäin. Nuorisotyö on palvelujärjestelmä, joka tuottaa palveluja paitsi nuorille myös valtiolle ja koko yhteiskunnalle. Keskeiset syyt laadun arvioinnille ovat päätöksenteon tarvitsema tieto palvelujärjestelmän toimivuudesta ja tarve toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi. (Cederlöf 1999, )

22 17 Myös 4H on palvelujärjestelmä, joka tuottaa palveluja nuorille, valtiolle sekä yhteiskunnalle. Pidän tärkeänä, että tunnen 4H-järjestön sisältäpäin, jolloin voin tehdä laadukasta arviointitutkimusta omia lähtökohtiani hyödyntäen. Laadun määrittäminen tässäkin tutkimuksessa on vaikeaa, mutta ehkä hyödyllisin tapa on suorittaa laadun vertailua vastaavia palveluja tarjoavien järjestöjen kesken. Evaluaatio pyrkii tutkimuksen kattavaan analyysiin, jolloin sille tulee kolmenlaisia tehtäviä. Ensimmäisenä se analysoi ja käsitteellistää toiminnan sisältöä ja asetelmaa. Toiseksi se seuraa ja arvioi toiminnan toteutusta ja viimeisenä vaiheena se mittaa ja arvioi ohjelman hyödyllisyyttä. (Holmila 1999, 51.) Omassa tutkimuksessani pyrin seuraamaan tätä kolmivaiheista polkua, jossa ensimmäiseksi avaan 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa ja sen mahdollisuuksia järjestökentässä sekä yhteiskunnassa. Toista vaihetta olen seurannut oikeastaan koko kolmen vuoden ajan, mitä olen ollut töissä 4H-järjestössä. Tänä aikana olen tehnyt jatkuvaa seurantaa ja arviota toiminnan tavoitettavuudesta ja toimivuudesta. Tämän tutkimuksen kautta tuon esille kolmannen vaiheen, jossa mittaan ja arvioin, missä toiminta on onnistunut ja minkälaisia kehitysmahdollisuuksia toiminnalle on olemassa. 5.2 Evaluaation elementit sekä peruskysymykset Arvioinnilla on olemassa kolmenlaisia elementtejä: formatiivinen, prosessi- ja tulosevaluaatio. Formatiivinen evaluaatio on lähinnä toimintojen kehittämistä suoraan asianomaiselle taholle, jonka avulla varmistetaan, että toiminta on haluttua sekä suunniteltua ja hyvin toteutettua. Tutkimuksessa arvioidaan erilaisia tarpeita, hyödynnetään aikaisempaa materiaalia, asetetaan päämääriä ja testataan olemassa olevaa materiaalia. Formatiivinen evaluaatio vaikuttaa myös toimintaan, sillä arvioinnin kohteella on mahdollisuus muuttaa toimintaansa arvioinnin myötä. Summatiivinen evaluaatio on formatiivisuuden vastinpari, jossa tutkimus tuotetaan toiminnan ulkopuoliselle yleisölle tai päättäjälle. Summatiivinen evaluaatio keskittyy enemmän lopputulokseen: mitä saatiin aikaiseksi? Prosessievaluaatio keskittyy itse prosessin analysointiin, jossa arvioidaan itse intervention vaikutuksia toimintaan ja tilanteeseen. Tulosevaluaation tarkoitus on mitata, missä määrin toiminnan tavoitteet on saavutettu. Tulosevaluaation

23 18 vertailuasetelma ennen ja jälkeen arvioi, miten toiminta on kehittynyt pitkällä aikavälillä. (Eräsaari et al. 1999, 10; Holmila 1999, ) Miettiessäni kansainvälisen toiminnan arviointia liitän sen kiinteästi osaksi formatiivista tutkimuselementtiä, koska tutkimus on nimenomaan toimintojen kehittämistä ja tarkistamista toiminnan tarpeellisuudesta. Arviointi tapahtuu kuitenkin sen verran nopealla aikavälillä, että tutkimuksessa arvioidaan enemmän tuloksia kuin itse prosessia. Tällöin tutkimuksessa on mukana myös summatiivinen osuus, jolloin etsitään vastauksia, mitä tutkimuksella saatiin aikaan. Lisäksi tutkimus esitellään 4H-liiton hallitukselle, jolloin vastaanottajana on ulkopuolinen taho. Tämä tutkimus on pilottitutkimus, joka toimii pohjamateriaalina esimerkiksi tulosevaluaatiolle, mikäli halutaan tutkia, miten toiminta on kehittynyt tutkimuksen tuomien kehitysmahdollisuuksien myötä. Arviointiin liitetään kiinteästi neljä eri peruskysymystä (KUVIO 1), jotka ovat: kuinka toimittiin, mitä saavutettiin, kuka osallistui ja miksi tulos saavutettiin? Kysymyksellä kuinka yritetään ymmärtää tapahtunutta ja hahmottaa tutkimuksen luonnetta ja toimintaa. Kysymys mitä saavutettiin painottaa tulosevaluaatiota vertailemalla asetelmaa ennen ja jälkeen. Kuka osallistui vastaa organisaatiokysymykseen, ketkä ovat olleet tutkimuksessa jollain tavalla mukana. Viimeinen kysymys miksi on varmasti vaikein, mutta Holmilan (1999, 59) mukaan kiinnostavin kysymys, joka vaatii teorian luomista samalla kun hahmoteltua teoriaa peilataan koko prosessin ymmärtämiseen. (Tanskanen & Tanskanen 2003, )

24 19 Kuinka toimittiin? prosessin ymmärtäminen ongelman konstruointi Mitä saavutettiin? tulosevaluaatio Kuka osallistui? organisaatioanalyysi yhteisön rakenne Miksi tulos saavutettiin? teoreettinen evaluaatio KUVIO 1. Neljä evaluaation peruskysymystä Holmilan (1999, 58) mukaan Tutkimukseni 4H-järjestön kansainvälisestä toiminnasta pyrkii vastaamaan näihin kaikkiin, vaikka Holmila (1999, 59) toteaakin, että tutkimusten ei tarvitse vastata kaikkiin neljään kysymykseen, koska rajausten teko tutkimuksessa on aina mahdollista sekä suotavaa. Aloitan kysymyksestä kuinka toimittiin, jossa peilaan koko tutkimusta sen lähtökohtiin, käsitteisiin ja kokonaisuuden ymmärtämiseen. Tutkimukseeni osallistuva organisaatio koostuu lähinnä 4H-liitosta, joka on arviointitutkimukseni tilaajana. Tähän vastaukseen kuuluvat myös nuoret, joiden vaikuttamismahdollisuuksia halusin tehostaa tekemäni sähköpostikyselyn myötä. Tulosevaluaation näkökulmasta toivon, että löydämme keinoja kehittää toimintaa, jotta konkreettinen vertailu olisi mahdollista. Miksi on kysymys, johon pyrin luomaan teorian yhteiskunnallisesta viitekehyksestä käsin. Haluan luoda kansainväliselle nuorisotyölle yhteiskunnallisen pohjan ja teesit, joiden varaan 4H-järjestö voi perustella kansainvälisen toiminnan tarpeellisuuden ja merkityksen. 5.3 Arviointiin liittyvät hyödyt ja haitat Arviointitutkimuksen nuoresta iästä johtuen se on vielä murrosiässä muiden tutkimusmenetelmien rinnalla. Arviointien ei ole todettu tuovan niin paljon uutta tietoa kuin olisi odotettu, vaan niillä pikemminkin jäsennetään voimassa olevia käsityksiä. Saattaa käydä niin, että arvioinnilla vahvistetaan jo tiedossa olleet ongelmat, mutta

25 20 toimiin ryhdytään vasta arvioinnin jälkeen. Arvioinneilta toivotaan usein enemmän kuin niistä voidaan saada. Niiltä odotetaan ratkaisua mitä moninaisimpiin asioihin. Vaikutusten sijasta voisi olla järkevämpää miettiä, ovatko arviointeihin osallistuneet henkilöt tai organisaatio kokeneet arvioinnin tärkeäksi. Yhtenä arvioinnin merkittävänä hyötynä pidetään arviointien herättämää kriittistä keskustelua. Arviointitutkimusten avulla on pystytty ottamaan esille vaikeitakin asioita, jotka muuten olisivat voineet jäädä käsittelemättä. (Saarinen 1999, ) Arviointitutkimuksen keskeisin ongelma Kylmäkosken (2003, 73) mukaan on tulosten yleistettävyys. Arvioitavat hankkeet ovat yleensä nousseet esille tietyn organisaation tarpeista, kysynnästä ja odotuksista, jonka vuoksi arviointiprojekteja leimaa tietynlainen ainutkertaisuus. Tarkoituksena on kuitenkin pyrkiä mahdollisimman laajaan hyödynnettävyyteen, johon pääseminen edellyttää tulosten yleistettävyyttä. Tätä voisivat edesauttaa tutkimuksen yhtenäiset arviointimenetelmät, jotka samalla veisivät arviointitutkimusta lähemmäksi luotettavuutta ja pätevyyttä. Arviointitutkimus Suomen 4H:n kansainvälisestä toiminnasta on tällä hetkellä ainoa laatuaan, joka asettaa tutkimukselle tietyt reunaehdot. Minulla ei ole aikaisempaa tutkimusta tulkittavana, vaan ensimmäiset tulokset tulee tuottaa itse. Jokaisella asianosaisella on varmasti omat ennakkokäsityksensä ja odotuksensa, mitä tuloksia arviointitutkimus antaa. Valmiiden vastausten antaminen ei välttämättä olekaan mahdollista, vaan tarkoituksena on herättää keskustelua sekä liitossa, piireissä että yhdistyksissä kansainvälisen toiminnan tarpeellisuudesta ja tarkoituksen mukaisuudesta. Totta kai toivoisin, että minulla olisi viisasten kivi, jolla voisin tarjota oikotien onneen, mutta tämä tutkimus näyttää tielle vain suuntaviivat, joita pitkin voidaan kulkea ja kehittää toimintaa. Cederlöf (1999, 102) tuo esille näkökulman, jossa tutkijan osallistuva ote ja sitoutuneisuus korostuvat arviointitutkimuksessa. Hyöty ja tutkimuksen osallistumisaste ovat metodologisia tai tutkimuseettisiä valintoja, joita ei voi välttää missään tutkimuksessa. Oma läsnäoloni tutkimuksessa tulee näkymään, koska olen tehnyt 4H-kenttätyötä ja tiedän kentän näkemyksen asiasta. Vahva osallistumisasteeni voi olla pelkästään hyväksi, koska uskon sen tuovan uuden, käytännönläheisen näkökulman tutkimukseen.

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Mari Pihlajamäki ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi hanke Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Liiman, Niina Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) Marraskuu / 2009

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Vaikka on tosi nuoria ihmisiä, niin silti on toivoa ja halua vaikuttaa asioihin. Taksvärkki ry:n kehityskasvatuksen vaikutusten arviointi Sirpa Saari Sirpa

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Riikka Kohonen Klaus Tanttu MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN Tutkimus SPR:n maahanmuuttajien ystävävälityksen ja neuvonnan kehittämisestä Irene Hursti Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ?

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? 1 KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? POLKUJA MATKALLA KOHTI MAAILMANKANSALAISUUTTA Riitta Kemppainen-Koivisto Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (90 op) Lokakuu

Lisätiedot

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI 1 Sara Ritosalo OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Saara Jantunen LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.4.2013

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISYYS KUNNALLISESSA NUORISOTALOTYÖSSÄ

SUKUPUOLISENSITIIVISYYS KUNNALLISESSA NUORISOTALOTYÖSSÄ Arja Airaksinen SUKUPUOLISENSITIIVISYYS KUNNALLISESSA NUORISOTALOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22.05.2012 Tekijä

Lisätiedot

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Armi Loikkanen, Päivi Ollikainen, Tiina Tiainen, Tanja Vilska Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Kaisa Vuorinen LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Syyskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Lukioissa. Väliarviointiraportti. Anu Alanko 2010. VARES keskus. Yhteisöllisyyden ytimessä

Vapaaehtoistoiminta Lukioissa. Väliarviointiraportti. Anu Alanko 2010. VARES keskus. Yhteisöllisyyden ytimessä VaLu Vapaaehtoistoiminta Lukioissa Väliarviointiraportti Anu Alanko 2010 VARES keskus Yhteisöllisyyden ytimessä 1 Tiivistelmä Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti - Turku 2009

Siirtolaisuusinstituutti - Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti - Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi TAMPEREEN YLIOPISTO MATKALLA MAAILMAN YMPÄRI - monikulttuurikompetenssia etsimässä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Leena Kautto ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2006

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

KOLMETOISTA KONSTIA TOIMINNAN JA REKRYTOINNIN KEHITTÄMISEEN Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MAMOKin kehittämissuunnitelma

KOLMETOISTA KONSTIA TOIMINNAN JA REKRYTOINNIN KEHITTÄMISEEN Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MAMOKin kehittämissuunnitelma Terhi Salonen KOLMETOISTA KONSTIA TOIMINNAN JA REKRYTOINNIN KEHITTÄMISEEN Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MAMOKin kehittämissuunnitelma Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot