Mie1.nterveysäihdestrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mie1.nterveysäihdestrategia"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Perusturvaltk Liite nro 3 Sodankylän kunta Mie1.nterveysäihdestrategia

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOSITUKSET 5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 Sotkanetin kertomaa 7 Peruskoulun 8. ja 9. -luokkalaiset sekä lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat 9 Sodankylä - Instituutin 1. ja 2. vuoden opiskelijat 11 4 MIELENTERVEYS,JA PÄIHTEET 13 5 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 14 6 STRATEGIAN POHJAKSI KOO TTU AINEISTO 15 Ammattilaistoimijoiden nylcytilaselvitys 1.5 Tulevaisuuden muistelu 15 Työpajat 17 7 KEHITTÄMISKOHTEET / TOIMENPITEET 17 Edistävä mielenteiveys - ja päihdetyö 18 Järjestötalon / kylätalon perustaminen 18 Uusien asukkaiden vastaanottaminen ja toiminnoista tiedottaminen 18 Kaavoitus ja leikkipuistot 19 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 20 Toimiva lapsi- ja perhemenetelmät (TLP) osaksi lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä 20 Erityisyyttä omaavien lasten osallistaminen 21 Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen 22 Työttömien terveystarkastukset 22 "Seniorisyynit" 23 8 STRATEGIAN SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 28 2

3 1 JOHDANTO Sodankylän kunnassa mielenterveys- ja päihdetyössä työskentelee lukuisa joukko eri toimijoita. Työtä tehdään niin julkisella, yksityisellä, kuin kolmannella sektorilla. Haasteita työlle antavat perustyön riittävä resurssointi ja uusien toimintamallien kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän strategian 1 tavoitteena on antaa tulevaisuudessa tehtävälle mielenterveys- ja päihdetyölle suuntaviivat ja esittää konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Mielenterveys- ja päihdetyöhön kuuluvat sekä korjaava, edistävä, että ehkäisevä mielenterveystyö. Mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmia omaavalla tulee olla oikeus selkeään palvelujärjestelmään; samalla on kuitenkin muistettava, että mielen terveyttä ja raittiutta tulee eri toimin edistää. Sodankylän perusturvalautakunta nimesi työryhmän suunnittelemaan mielenterveys- ja päihdestrategiaa Eri sektoreiden toimijoita koottiin yhteisesti määriteltyjen mielenterveys- ja päihdetyön päämäärien mukaiseen toimintaan. Perusturvalautakunta nimesi työryhmään sosiaalityöntekijä Raija Kumpulan, poliisi Virpi Siilan, kouluterveydenhoitaja Seija Rautiaisen, diakoni Pirjo Alatalon, kuraa ttori Jaana Hannulan, psykologi Anu Laukkasen, yksilövalmentaja Virpi Granrothin, osastonhoitaja Anitta Kaisanlanden, lastenhoitaja Mervi Hirvasniemen, vapaa-aikasihteeri Arja Niemisen, työterveyshoitaja Leena Berg-Poikelan ja geriatri Riitta Materon. Järjestöjen edustajia työryhmässä olivat Lapin Sinisarastus ry:ltä Auli Kuusela, Sininauhaliitosta Kaisa Kulmala sekä Säpikäs ry:stä Seppo Hyytinen. Perusturvalautakunnan edustajiksi nimettiin Anne Mäkelä ja Anneli Immonen-Mokko. Strategian kokosi ja kirjoitti vs. sosiaalityöntekijä Susanna Takala. Lapin Sinisarastus ry:n edustajaksi työryhmään vaihtui myöhemmin Virpi Lintula. Pirjo Alatalon tilalle vaihtui Minna Lehtola. Perusturvalautakunta myönsi eron työryhmästä Anu Laukkaselle mielenterveystoimiston työtilanteen vuoksi Perusturvalautakunta asetti uuden työryhmän täydentämään strategiaa. Lautakunta nimesi uuteen työryhmään keskuudestaan Anne Mäkelän, Jorma Lappalaisen, Milja Mettiäisen sekä Salme Tarkiaisen. Lisäksi työryhmään nimettiin Anu Laukkanen, Raija Kumpula sekä Susanna Takala. 1 Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategia liittyy esimerkiksi sodankäyntiin ja organisaatioiden johtamiseen. (www.wikipedia.org ) 3

4 Strategiatyötä ohjasi ja rahoitti Lapin Sairaanhoitopiirin hallinnoima Tervein Mielin Lapissa -hanke. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima Mielen Tuki -hanke alkoi tukea Sodankylän mielenterveys- ja päihdestrategian tekoa syksyllä Työryhmä määritteli mielenterveys- ja päihdestrategian arvoiksi seuraavat. Arvot viestivät strategian tarkoituksena olevia toimintaperiaatteita, joihin eri toimijoiden tulee sitoutua. ARVOT SISÄLTÖ Yhteisöllisyys Uusien asukkaiden juurruttaminen ja heidän osallisuutensa edistäminen Yhteistyö eri tahojen välillä Yhteistyö kunnan ja kolmannen sektorin välillä Huolenpito nykyisistä ja uusista kuntalaisista Kuntalaislähtöisyys Kuntalaisen äänen arvostaminen Kuntalaisen mielipiteen arvostaminen poliittisessa päätöksenteossa Kuntalaisen vaikuttamismandollisuudet Palvelujärjestelmän selkeys ja riittävä tuki Turvallisuus Tiedon saanti Turvallinen ympäristö Päihdehaittojen vähentäminen Johdannon jälkeisessä osassa kerrotaan strategiatyötä ohjaavista laeista ja suosituksista sekä muista kuntalaisten hyvinvointiin vaiku ttavista Sodankylän kunnassa tehdyistä strategioista. Kolmannessa luvussa esitellään strategian toimintaympäristöä. Neljännessä luvussa määritellään käsitteet mielenterveys ja päihteet sekä kerrotaan näitä ongelmia aiheuttavista riskeistä. Käsitteet mielenterveys- ja päihdetyö määritellään luvussa viisi. Kuudennessa luvussa esitellään strategian pohjaksi koottu aineisto. Toimenpiteet tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdetyölle esitellään luvussa seitsemän sekä teksti-, että matriisimuotoisena. Strategian seurannasta ja päivittämisestä kerrotaan luvussa kandeksan. Sodankylän kunnan mielenterveys- ja päihdestrategia tullaan käsittelemään perusturvalautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Strategia sitoo kunnan virkamiehiä ja päättäjiä. 4

5 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOSITUKSE T Lainsäädännön tasolla mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat muun muassa kansanterveyslaki (1972/66), päihdehuoltolaki (1986/41), erikoissairaanhoitolaki (1989/1062), mielenterveyslaki (1990/1116) sekä laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994). Myös muut lait ja asetukset määrittävät päihde- ja mielenterveystyötä. Strategian tekoa ohjasivat seuraavat valtakunnalliset suositukset. Mieli - Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma a THL:n Toimeen panosuunnitelma kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan o Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 Ehkäisy ja hoito laadukkaan päihdetyön kokonaisuus a Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa O Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Päihdeongelmaiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa esimerkki päihdepalveluiden ja päihtyneiden akuuttipalvelujen kehittämisestä kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2015 pohjalta. Mielenterve_yspalveluiden laatusuositus, STM Oppaita 2001:9 Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM Oppaita 2002:3 Asumista ja kuntoutusta Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus, STM Julkaisuja 2007:13 Sodankylän kunnassa on viime vuosina tehty useita strategioita ja suunnitelmia liittyen kuntalaisten hyvinvointiin. Sodankylän kunnan kuntastrategia (www.sodankyla.fi) antaa kunnassa tehtävälle toiminnalle pääsuuntaviivat. Toimintaa ohjaavat arvot ovat kuntastrategian mukaan asiakaslähtöisyys, pohjoisuus ja kestävä kehitys. Hyvinvointikertomus valmistui vuonna Vuonna 2010 valmistui lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma Karosille (http://www.sodankvla.fi/media/tiedostot/lapsi ja perhepoliittinen ohje.pdf). Ikääntymispolittinen strategia on laadittu vanhustyön piirissä vuosille (http://www.sodankyla.fi/media/tiedostot/ikaantymispoliittinen_strategi pdf ). Päihdestrategia vuosille valmistui vuonna

6 3 T IIVIIilTTAYMPARIST Tämän luvun tarkoitus on hahmottaa sitä toimintaympäristöä, missä mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään. Kuvaus ei kerro kaikkea toimintaympäristöstä Sodankylän kunnasta, mutta pyrkii esittämään viime vuosina tapahtuneita muutoksia kunnassa sekä löytämään mielenterveys- ja päihdetyön haastekohdat. Nuorten tilanteesta tiivistetään tietoa kuitenkin hieman enemmän kouluteiveyskyselyn tulosten kautta. Kunnassa on valmistunut hiljattain hyvinvointikertomus (www.sodankyla.fi ), josta löytyy tarkemmat kuvaukset kunnan perustiedoista ja erityispiirteistä. Sodankylä on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin kunta ja sijaitsee keskellä Lappia. Suurimpia työllistäjiä kunnassa on kuntaorganisaation lisäksi armeijan maavoimiin kuuluva joukko-osasto Jääkäriprikaati. Kuntalaisia työllistää myös esimerkiksi matkailu sekä maa- ja metsätalous. Suuret odotukset kohdistuvat kaivosteollisuuden työllistävään vaikutukseen. Haasteita kunnassa seuraa väestön ikääntymisestä ja eläköitymisestä. Vuonna 2010 yli 64- vuotiaita oli 20,1 prosenttia väestöstä; vuonna vuotta täyttäneitä oli 14 prosenttia kunnan väestöstä. Tulevaisuudessa ikääntyneiden osuus väestöstä tulee olemaan yhä suurempi. Kuitenkin myös syntyvyys kunnassa on ollut viime vuosina nousussa. Pitkään negatiivisena jatkuneen muuttoliikkeen odotetaan kääntyvän voitolliseksi. On myös odotettavissa, että kun ammatillisten oppilaitosten opiskelupaikat valtakunnan tasolla jatkossa vähenevät, voivat vähennykset koskea myös Lapin ammattiopiston Sodankylä Instituuttia. Nuoren kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että hän jää ilman opiskelupaikkaa. Vuonna 2010 Sodankylän työttömyysprosentti oli 11,6. Työttömien osuus on pienentynyt kymmenen vuoden aikana rajusti. Vielä vuonna 2000 työttömiä oli 24,4 prosenttia. Silti työttömien suhteellinen osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin. Elinkeinorakenteen muuttuminen aiheuttaa haasteita palvelujärjestelmälle. Kunnassa on avautumassa Kevitsan kaivos lähivuosina. Strategian kirjoittamishetkellä kaivoksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Myös toista suurta kaivosta suunnitellaan parhaillaan. Kolmivuorotyön lisääntyminen ja luonnollisten verkostojen puute näkyvät haasteina perustuvan palveluverkossa, tällä hetkellä erityisesti päivähoidossa. Myöskään mielenterveystoimiston henkilöstöresurssit eivät riitä vastaamaan alati lisääntyvään 6

7 tarpeeseen. Marraskuussa 2011 lähes joka viides mielenterveystoimiston asiakas on vuoden sisällä Sodankylään muuttanut perheellinen alle 40-vuotias mies tai nainen. Seuraavaan on tiivistetty kuntalaisten mielenterveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyviä tilastotietoja. Tiedot on saatu Sotkanetistä, vuonna 2007 ilmestyneestä päihdestrategiasta, kunnan hyvinvointikertomuksesta, kunnan toimintakertomuksesta sekä vuonna 2010 tehdystä koulutelveyskyselystä. Sotkanetistä saatuja tietoja on vertailtu koko Suomen tietoihin sekä naapurikuntien tietoihin. Sotkanetin kertomaa Vuonna 2010 Sodankylässä oli 25, vuotiasta mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saanutta tuhatta asukasta kohden. Luku on kasvanut edellis vuodesta 7,7 henkilöä. Myös mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä on kasvanut. Se on nyt 5,5 henkilöä tuhatta asukasta kohti. Luku on 1,6 henkilöä suurempi kuin koko maassa. M ielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus oli vuonna 2009 Sodankylässä pienempi kuin koko maassa ja Lapissa, mutta suurempi kuin Kittilässä ja Kemijärvellä. Sodankyläläiset tekivät mielenterveystoimistoon yhteensä 1762 käyntiä vuonna 2010 (Toimintakertomus 2010). Käyntimäärä on pudonnut vuodesta 2009 noin 250 käyntiä johtuen siitä, että mielenterveystoimiston työntekijäresurssit ovat olleet viime vuonna riittämättömät ja vakiintu mattomat. Joitakin ryhmämuotoisia palveluja, kuten esimerkiksi akupunktioryhmä on jouduttu karsimaan vähäisten resurssien vuoksi. Kunnallinen mielenterveystoimisto on tarjonnut palvelun 169 henkilölle tuhatta asukasta kohden kun luku Suomessa on 107,7 tuhatta asukasta kohden. Sodankyläläisten tarvitsema psykiatrinen laitoshoito toteutetaan Muurolan sairaalassa. Laitoshoitoa on tarvinnut 5,2 henkilöä tuhatta asukasta kohden; määrä on vaihdellut 4,2 ja 6,2 välillä viimeisen seitsemän vuoden aikana ja on lähes sama kuin Suomessa keskimäärin. Sen sijaan vuonna 2010 laitoshoidon keskimääräinen pituus on kasvanut huimasti ja oli 83,o vrk/laitoshoitojakso. Suomessa keskimääräisen laitoshoitojakson pituus oli 35,2 vrk/laitoshoitojakso. Aikaisemmin myös sodankyläläisten hoitojakso on ollut tuota luokkaa. Kyse voi olla tilapäisestä muutoksesta, mutta voi kertoa myös potilaiden problematiikan suuresta vaikeutumisesta ja siitä, että resurssit eivät riitä hoitamaan heitä avohoidossa. 7

8 Alkoholijuomia myytiin too prosenttisena alkoholina asukasta kohti vuosien aikana to - 11 litraa. Vuosien samainen myynti asukasta kohti on ylittänyt 11 litran rajan. Osuus on samalla tasolla koko Lapissa. Poliisin tietoon tulleita rattijuopumustapauksia tuhatta asukasta kohden on ollut vuosien 2007 ja 2009 välillä keskimäärin viisi. Määrä on lähellä maan ja Lapin keskiarvoa ja pienempi kuin kolmessa lähikunnassa. Kaikkien huumausainerikosten määrä tuhatta asukasta kohden on Sodankylässä ollut pienempi kuin Lapissa ja koko maassa. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat/ asukasta [ El Koko maa Lappi Sodankylä Kittilä Kemijärvi Inari Sodankylän terveyskeskuksessa hoidetaan potilaita päihteiden vuoksi runsaasti. Tuhatta asukasta kohden päihteiden vuoksi terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut ovat kuitenkin vähentyneet vuosien 2002 ja 2009 välillä suurelta osin päiväkeskustoiminnan ansiosta. Vuonna 2002 näitä henkilöitä oli to.6 tuhatta asukasta kohden. Vuosien 2007 ja 2009 välillä päihteiden vuoksi terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen määrä on vaihdellut seitsemän ja kandeksan välillä tuhatta asukasta kohden. Luku on edelleen huomattavasti korkeampi kuin koko maassa ja Lapissa; muuta maata korkeammat osuudet ovat myös kolmessa lähikunnassa. 8

9 Päihdehuollon laitoksissa hoidettujen kuntalaisten määrä on pienentynyt. Vuonna 2002 laitoksissa olleita asiakkaita tuhatta asukasta kohden oli 1.9. Vuonna 2009 luku oli pudonnut yli kolmannekseen lukuun 0.6. Koko maan keskiarvo oli 3.2 asiakasta tuhatta asukasta kohden. Päihdehuollon nettokustannukset sen sijaan ovat moninkertaistuneet. Vuonna 2002 päihdehuolto maksoi kuntalaista kohti 3.7 euroa kun vuonna 2009 kustannukset olivat 17 euroa asukasta kohden. Tämä nousu johtuu päihdehuollon asumispalvelujen lisääntyneestä tarpeesta. Lapissa päihdehuollon nettokustannukset olivat vuosien 2007 ja 2009 välillä vakiintuneet hieman alle 15 euroon kuntalaista kohden. Koko maan tasolla ne ovat olleet noin 30 /asukas. Kouluteiveyskysely teetettiin Sodankylän kunnan peruskoulun 8. ja 9. -luokkalaisille, lukion I. ja 2. -luokan oppilaille sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille keväällä Samaan aikaan teetettiin kysely myös muilla lappilaisilla kouluilla sekä Etelä- ja Itä-Suomen kouluilla. Peruskoulun 8. ja 9. -luokkalaiset sekä lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat Tässä luvussa esitellään tiiviissä muodossa kouluterveyskyselyn tulokset, jotka koskevat kunnan peruskoululaisia sekä lukion 1. ja 2. vuoden oppilaita. Tuloksista on pyritty valitsemaan ne, jotka ovat oleellisimpia mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä ajatellen. Sodankylän kunnan tuloksia verrataan koko aineistoon nähden. Kyselyn tulosten mukaan vajaalla viidenneksellä 2 sodankyläläisistä kyselyyn vastanneista nuorista on monenlaisia vaikeuksia elämässään. Vajaalla viidenneksellä on keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa. Läheisen alkoholinkäyttö aiheuttaa huolta samaiselle osuudelle kyselyyn vastanneista sodankyläläisistä 8. ja 9. -luokkalaisista. Tällä tavalla kokeneiden osuudet ovat suurempia kuin aiemmassa kyselyssä ja suurempia kuin koko aineistossa. Lukion 1. ja 2. -luokan oppilailla 11 prosentilla läheisen alkoholin käyttö aiheuttaa ongelmia. Osuus on useamman prosenttiyksikön pienempi kuin aiemmassa kyselyssä ja koko aineistossa. 2 Tässä luvussa on käytetty ilmaisua vajaa viidennes, kun tällä tavalla vastanneiden osuus on vaihdellut 1649 prosentin välillä. 9

10 Niin ikään vajaa viidennes sodankyläläisistä kyselyyn vastanneista 8. ja 9. -luokkalaisista kokee olevansa masentuneita. Koulu-uupumus koettelee samaista osuutta vastaajista. Koko aineistossa ja sodankyläläisistä lukiolaisista kyselyyn vastanneista masentuneiden ja uupuneiden osuus on useamman prosenttiyksikön pienempi. Sodankyläläisistä 8. ja 9. - luokkalaisista vastaajista noin neljännes kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Koko aineistossa uupuneiden ja masentuneiden osuus on seitsemän prosenttiyksikköä pienempi. Lähes viidennes sodankyläläisistä kyselyyn vastanneista nuorista koki opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvää avun puutetta. Avun puutetta muissa itseä huolestuttavissa asioissa koki 8. ja 9. -luokkalaisista paikallisista vastaajista vajaa kolmannes; lukiolaisista vastaajista kyselyyn vastasi tällä tavalla viidennes. Reilusti yli puolet 8. ja 9. -luokkalaisista ja kolme neljäsosaa lukiolaisista vastaajista koki, että heidän on vaikea päästä koulupsykologin vastaanotolle. Osuus vastaajista on huomattavasti suurempi kuin koko aineistossa. Kyselyyn osallistuneiden tyttöjen kokemukset seksuaalisesta väkivallasta ovat Sodankylässä yleisempiä kuin muussa aineistossa. Kyselyyn vastanneista peruskoululaisista tytöistä noin viidennes on kokenut seksuaalista väkivaltaa 3 ja lukiolaisista tytöistä noin kolmannes. Lukiolaisten tyttöjen osalta seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus on noin kaksinkertainen verrattuna muuhun aineistoon; Sodankylän peruskoululaisten kyselyyn vastanneiden tyttöjen kokema seksuaalinen väkivalta on noin neljänneksen yleisempää kuin koko aineistossa. Vajaa kymmenen prosenttia vastanneista nuorista kertoo, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Samainen osuus on peruskoululaisten vastaajien osalta heitä, jotka kokevat koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Nämä lukemat ovat lähellä koko aineiston lukemia. Lähes puolet niin Sodankylän 8. ja 9. -luokkalaisista, kuin koko aineiston samaisia vuosiluokkia käyvistä nuorista kertoo, että heidän vanhempansa eivät tiedä heidän viikonloppuiltojensa viettopaikkaa. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa on sodan kyläläisistä kyselyyn vastanneista nuorista vajaa viidennes. Peruskoululaisten osalta lukema on lähellä muuta aineistoa; 3 Indikaattori on muodostettu kolmesta tekijästä: vastentahtoinen koskettelu, seksiin painostaminen tai pakottaminen ja maksun tarjoaminen seksistä. 10

11 paikallisissa lukiolaisissa vähintään kerran kuukaudessa humaltuvien osuus on huomattavasti pienempi kuin koko aineiston lukiolaisissa. Laittomia huumeita kokeiltiin sodankyläläisten 8. ja 9. -luokkalaisten keskuudessa vuonna 2010 samaan tahtiin kuin muuallakin eli yhdeksän prosenttia niin Sodankylän, kuin koko aineiston peruskoululaisista vastaajista oli kokeillut huumeita. Aiempaan kyselyyn verrattuna huumeita kokeilleiden määrä oli noin kaksinkertaistunut. Paikallisten lukiolaisten huumekokeilut taas olivat muuta maata harvinaisem pia eli neljä prosenttia vastaajista oli kokeillut huumeita; koko aineistossa lähes viidennes lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista oli kokeillut huumeita. Sodankylä e Instituutin i. ja 2. vuoden opiskelijat Seuraavaan on pyritty tiivistämään kouluterveyskyselyn tuloksista saatua tietoa opiskelijoiden hyvinvointiin, mielenterveyteen, päihteiden käyttöön sekä avun saamiseen liittyen. Kyselyssä on mukana vuonna 1990 tai sen jälkeen syntyneet Sodankylä - Instituutissa opiskelevat 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuoden 2010 tuloksia verrataan aiempaan vuonna 2008 tehtyyn kyselyyn nähden sekä koko aineiston tuloksiin. Noin puolella Sodankylä - Instituutin opiskelijoista vanhemmista vähintään toinen on ollut vuoden aikana työttömänä. Samaisella osuudella opiskelijoista vanhemmat eivät tiedä sitä, missä heidän nuorensa viettävät viikonloppuiltojaan. Vuonna 2008 tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on vaikeutunut useita prosenttiyksikköjä. Vanhempien työttömyys ja tietämättömyys nuortensa illanviettopaikoista on Sodankylässä suhteellisesti yleisempää kuin muussa aineistossa. Noin neljännekselle Sodankylä - Instituutissa opiskelevista nuorista läheisen alkoholin käyttö aiheuttaa ongelmia. Osuus on kasvanut edelliseen kyselyyn nähden. Myös muuhun aineistoon verrattuna tällä tavalla kokeneiden osuus on useamman prosenttiyksikön suurempi Sodankylässä. Keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa on yli kymmenellä prosentilla. Osuus on edelliseen kyselyyn verrattuna kasvanut. Niin ikään koko aineistoon verrattuna Sodankylä - Instituutissa opiskelevilla nuorilla on suhteellisesti useammin keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa kuin koko aineiston nuorilla. Seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista Sodankylä - Instituutissa opiskelevista nuorista koki avun puutetta; neljätoista prosenttia koki avun puutetta muissa itseä 11

12 huolestuttavissa asioissa. Nuorista kaksi prosenttia koki olevansa uupuneita; masentuneiden osuus vastaajista taas oli kuusi prosenttia. Osuudet ovat pienentyneet useita prosenttiyksikköjä edelliseen kyselyyn-} nähden ja ovat pienempiä kuin aiemmassa kyselyssä ja aineistossa keskimäärin. Noin viidennes Sodankylä - Instituutissa opiskelevista nuorista kertoo kokeneensa seksuaalista väkivaltaa. Huomioitavaa tässä on, että tuloksia ei ole eritelty miehiin ja naisiin, vaan tuloksissa ovat mukana molemmat. Osuus noudattelee samaa linjaa koko aineiston kanssa. Kolme prosenttia Sodankylä - Instituutissa opiskelevista nuorista kokee joutuneensa kiusatuksi. Heidän osuutensa on prosenttiyksikön pienempi kuin koko aineistossa. Noin puolella Sodankylä - Instituutissa opiskelevien nuorten vanhemmista vähintään toinen tupakoi. Tupakoivien vanhempien osuus on muutaman prosenttiyksikön suurempi kuin vuoden 2008 kyselyssä ja koko aineistossa. Päivittäin tupakoivia ammattiin opiskelevia nuoria on Sodankylässä yli puolet kyselyyn vastanneista. Noin kolmannes vastaajista juo itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Reilu viidennes on kokeillut laittomia huumeita. Humalajuomisen osuus on pienentynyt edelliseen kyselyyn nähden hieman ja on useita prosenttiyksikköjä pienempi kuin aineistossa keskimäärin; päivittäinen tupakointi ja huumekokeilut taas ovat jonkin verran lisääntyneet. Päivittäinen tupakointi on Sodankylä - Instituutissa opiskelevien nuorten keskuudessa 15 prosenttiyksikköä yleisempää kuin muussa aineistossa. Huumeita kokeilleiden osuus noudattelee samaa linjaa koko aineiston kanssa. Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee, että heillä on vaikeuksia päästä koulukuraattorin ja koululääkärin vastaanotolle. Reilut puolet vastanneista kertoo vaikeuksista päästä koulupsykologin vastaanotolle. Edelliseen kyselyyn verrattuna osuudet ovat hieman pienentyneet koululääkärille pääsyn hankaluutta lukuun ottamatta, mutta ovat edelleen kymmeniä prosenttiyksikköjä suurempia kuin osuudet koko aineistossa. Pääsy kouluterveydenhoitajan vastaanotolle on vuosien 2008 ja 2010 tuloksia verrattaessa mennyt parempaan suuntaan. Vuonna prosenttia koki vaikeuksia päästä terveydenhoitajan vastaanotolle kun vastaava osuus vuonna 2008 oli lähes kolmannes. ' Kysymyksessä, joka koski avun puutetta muissa itseä huolestuttavissa asioissa ei ollut kysytty vuoden 2008 kyselyssä, joten se ei ole vertailussa mukana. s Indikaattori on muodostettu kolmesta tekijästä: vastentahtoinen koskettelu, seksiin painostaminen tai pakottaminen ja maksun tarjoaminen seksistä. 12

13 4 MIELENTERVEYS JA PÄIHTEET WHO:n mukaan mielenterveys on keskeinen osa ihmisen terveyttä. Ihmisen hyvinvointi ja kyky toimia perustuvat mielenterveydelle. Sillä ei tarkoiteta pelkästään sairauksien puuttumista vaan lisäksi mielen hyvää vointia ja arjessa selvivtymisen kykyä. Mielenterveyteen liittyvät kiinteästi kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin (Laitinen & Järvelä 2009.) Heiskasen ym. (2006) mukaan tunnetasolla mielenterveys on hyvinvoinnin kokemusta. (www.thl.fi ). Freudin mukaan mielenterveys on kykyä rakastaa ja tehdä työtä (Vuori-Kemilä, Anne 2007). Mielenterveyden häiriöistä on kysymys silloin kun oireet rajoittavat yksilön kykyä toimia, osallistumis- ja selviytymismandollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä. (Laitinen & Järvelä 2009). Päihteillä tarkoitetaan tavallisimpia riippuvuutta aiheuttavia aineita: alkoholia, huumeita ja lääkkeitä (Wasell Leena 2008). Yleisin Suomessa käytetty aine on alkoholi. Haittaa voi aiheuttaa niin aineen yksittäinen käyttö kuin pitkäaikainen ja runsas alkoholinkäyttökin. Haitat kohdistuvat usein myös muihin kuin henkilöön itseensä. (Laitinen & Järvelä 2009.) Päihteiden ongelmakäyttö vaikeuttaa yksilön ja ryhmien osallisuutta. Päihteiden käyttäjillä on usein yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunteita. Alkoholiriippuvuudelle on tyypillistä kaikkinaisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin heikkeneminen. (www.paihdelinkki.fi ) Mielenterveyden riskitekijöitä arvioitaessa köyhyys nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä. Myös vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat lisäävät lasten vaaraa sairastua näihin samoihin häiriöihin. Etenkin häiriön pitkäkestoisuus vaikuttaa lapseen. Lasten psykiatriset häiriöt ovat vaikeampia, alkavat varhemmin ja kestävät pidempään, jos vanhemmilla esiintyy psykiatrisia häiriöitä (Solantaus & Paavonen 2009) 6. Lapsuuden perheen ongelmat ennustavat nuoren aikuisuuden psyykkistä oireilua sekä tupakointia ja alkoholin liikakäyttöä (Kestilä 2008)7. 6 Solantaus, T ja Paavonen, EJ. Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja lasten psykiatriset ongelmat. Duodecim 2009;125(17): Kestilä, L (2008): Pathways to Health, healt behaviour and health inequalities in early adulthood. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A23. Helsinki

14 51VIIELENTEIZVEYS- JA P.Ä.IHDETYÖ Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä persoonallisuuden kasvun edistämistä. Sillä tarkoitetaan myös mielisairauksien ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisyä, parantamista ja lievittämistä. Työ voidaan jakaa edistävään, ehkäisevään ja korjaavaan työhön (Laitinen & Järvelä 2009.) Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on suojella, vaalia ja parantaa kaikkien kuntalaisten mielenterveyttä (Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa). M ielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään tukemaan optimaalisen mielenterveyden toteutumista. Edistämistyössä tulee huomioida, että mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat eri asioita. Keskeistä edistamistyössa on terveyttä hoitava lähestymistapa erotuksena sairaus- ja häiriökeskeisyydestä. Riskiryhmien erottelun sijaan pyritään löytämään tapoja edistää kaikkien ihmisten terveystekijöitä. (vvrww.thl.fi.) Ehkäisyssä painopiste on mielenterveysongelmien ja -häiriöiden ehkäisemisessä erityisesti riskiryhmiin vaikuttamalla. (Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa.) Mielenterveyttä voidaan edistää yksilötasolla, yhteisötasolla ja yhteiskunnan tasolla. Niihin kuuluvat muun muassa tiedon lisääminen ja elämäntaitojen vahvistaminen. Edistämistyötä tehdään myös kunnan eri sektoreilla, kuten kaavoitus-, ympäristö- ja liikennesuunnittelussa sekä kulttuuritoimessa. (Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma , Alan.) Eri arviointitutkimuksin on näytetty toteen seuraavien toimenpiteiden edistävän mielenterveyttä. Näitä ovat kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luona, mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten ottaminen työelämään, organisaatiotason toimenpiteet stressin vähentämiseksi, kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat, yhteisölliseen osallisuuteen kannustavat ohjelmat, mini-interventiot s, työttömien vertaistukiryhmät, vuorovaikutussuhteiden parantamiseksi tarkoitetut ohjelmat, yksinäisyyttä ehkäisevät ryhmät ja vapaaehtoistyö sekä asumisympäristöjen parantaminen. (www.th1.fi.) 8 Mini-interventio on lyhytneuvonta, jossa asiakasta tuetaan alkoholin käytön vähentämisessä kun käyttö on runsasta, mutta alkoholi ei vielä ole ehtinyt aiheuttaa vaurioita. Mini-interventio sisältää alkoholin käytön kartoituksen, neuvonnan ja mandollisesti muutaman seurantakäynnin. Mini-intervention teho on osoitettu monissa tutkimuksissa. (www.paihdelinkki.fi ) 14

15 Korjaava mielenterveystyö sisältää psyykkisten häiriöiden tunnistamisen, hoidon sekä 1wntoutuksen toteutuksen. Tavoite korjaavalle toiminnalle on, että asiakas saavuttaisi optimaalisen toimintakykynsä mandollisimman nopeasti. Mielenterveyspalveluiden tulee olla jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa. (Mielenterveyslaki /1116.) Korjaava päihdetyö sisältää päihdehuollon omat hoito- ja kuntoutuspalvelut. Työtä tehdään usein yhdessä mielenterveyspalvelujen kanssa johtuen siitä, että ongelmat esiintyvät usein yhdessä mielenterveysongelmien kanssa. Korjaavaa päihdetyötä ovat ongelmakäytön tai päihderiippuvuuden hoitopalvelut, ongelman uusiutumisen ehkäisy sekä käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen. (www.thl.fi.) 6 STRATEGIAN POHJAKSI KOOTTU AINEISTO Ammattilaistoimijoiden nykytilaselvitys Mielenterveys- ja päihdealan toimijat tekivät selvityksen omasta tilanteestaan. Selvityksestä leimallisimmin nousivat esiin helposti tavoitettavan palvelun sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön vaateet, vanhusten kokema turvallisuusuhka ja päihdetyöhön liittyvän osaamisen tarve. Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävää ja ongelmia ehkäisevää työtä löytyi runsaasti kolmannelta sektorilta. Tulevaisuuden muistelu Strategiaan liittyvä kuntalaisten kuuleminen järjestettiin Tulevaisuuden Muistelu 9 - menetelmän avulla yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoiman Mielen Tuki -hankkeen ja Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoiman Tervein Mielin Lapissa - hankkeen kanssa. Tilaisuus järjestettiin Sodankylän kirkonkylässä Paarmanin salissa Tilaisuuteen kutsuttiin kuntalaisia sekä eri organisaatioiden, kuten kunnan, seurakunnan ja yrityselämän edustajia. Kommentaattoreina toimivat kunnan johtava 9 Tulevaisuuden Muistelu on Stakesissa (nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kehitetty ennakointidialogin muoto. Sitä käytetään niin terapiamuotona, kuin strategisen suunnittelun työkaluna. Muistelijat kuvittelevat tilannetta, esimerkiksi tiettyä vuotta ja sen olosuhteita tulevaisuudessa ja sitä mitä tekoja he itse ja muut ovat tehneet, jotta kyseinen tilanne on saavutettu. 15

16 lääkäri ja perusturvajohtaja sekä kaksi perusturvalautakunnan jäsentä. Kaikilla kuntalaisilla oli vapaa pääsy tilaisuuteen. He pääsivät tilaisuuden lopuksi sanomaan mielipiteensä niin muistelijoiden kommenteista kuin tulevaisuudessa tehtävän mielenterveys- ja päihdetyön tarpeellisuudesta ja kehittämiskohteista. Muistelussa kuviteltiin sitä, millaista elämää ja millaisissa olosuhteissa Sodankylässä vuonna 2020 eletään. Muistelijoiden mukaan paikkakuntaa ja kuntalaisten elämää leimaa tällöin aineellisen hyvinvoinnin korkea taso. Vuonna 2011 aluillaan oleva kaivosteollisuus on vuonna 2020 voimissaan työttömyys ei aiempaan tapaan enää vaivaa kuntaa. Syntyvyys kasvaa ja väestörakenne tasapainottuu. Viestintäkanavat, kuten laajakaista sekä paikallisradio toimivat joka puolella kuntaa; samaten sivukylien uudenlainen ja monimuotoinen elinkeinoelämä kukoistaa. Miten sitten näin valtaviin muutoksiin pystytään reagoimaan ja "kasvamaan"? Mikä edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä kunnassa? Muistelijoiden mukaan kulttuuritoimintaa kunnassa kehitetään ja luontoa pidetään nykyiseen tapaan voimavarana. Tärkeimmäksi teemaksi muutokseen varautumisessa nousi kuitenkin esiin yhteisöllisyys. Yhteishengellä, keskusteluyhteydellä ja yhteisöllisyydellä vastataan toimintaympäristön nopeaan muutokseen. Vapaaehtoistyö ja esimerkiksi seurakunnan "ihmistä lähellä" oleva tapa toimia ovat konkreettisia keinoja ehkäistä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Laaja kolmas sektori, muun muassa kyläseurojen, urheilu- ja kulttuuriyhdistysten toiminta ja tukeminen ovat keinoja, millä yhteisöllisyyttä voi luoda ihmisten välille. Erityisen tärkeää yhteisöllisyyden luominen on tilanteessa, jossa osa ihmisistä on kunnassa pidempään asuneita ja osa hiljattain kuntaan muuttaneita. Edistävää ja ehkäisevää työtä painotettaessa kunnan palvelujen kehittämistä ja korjaavaa työtä ei voi kuitenkaan unohtaa. Muistelijoiden mukaan yhteistyö kuntaorganisaation ja muiden toimijoiden välillä tiivistyy tulevaisuudessa. Valtakunnan tasolla tapahtuvat positiiviset muutokset, kuten lisääntynyt lääkärikoulutus voikin tarjota jatkossa nykyistä paremmat mandollisuudet konkreettiseen palvelujen parantamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa avoinna olleisiin työpaikkoihin on viime kuukausina ollut aiempaa enemmän hakijoita. Ammattilaiset ovat viime aikoina osoittaneet lisääntyvää h al ukkuutta muuttaa Sodankylään. 16

17 Työpaj at Mielenterveys- ja päihdestrategiatyöryhmä kokoontui pian Tulevaisuuden Muistelun jälkeen suunnittelemaan strategiatyötä suunnittelevia työpajoja. Työpajat pidettiin ikävaiheittain. Työpajoja oli kaikkiaan kuusi: Alle 6-vuotiaiden, vuotiaiden, vuotiaiden, kaksi vuotiaiden sekä 65 vuotta täyttäneiden työpajat. Työpajatyöskentelyyn osallistui 47 kuntalaista, jotka edustivat niin sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaisia, kuin eri järjestöjen, kuten urheilu- ja kulttuuriseurojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia. Kokemusasiantuntijoita oli mukana työpajatyöskentelyssä. Työpajat pidettiin Sodankylän kunnanvirastolla KEHITTÄMISKOHTEET / TOIIVIEI\TPITEET Mielenterveys- ja piiihdetyön kehittämiskohteet pohjautuvat eri palveluntarjoajien nykytilaselvitykseen, Tulevaisuuden Muistelussa esiin tulleisiin seikkoihin sekä ikäryhmittäin jaotelluissa työpajoissa tehtyihin kehittämisehdotuksiin. Työryhmä valitsi edellä mainituilla tavoilla hankitusta aineistosta oleellisimmat toimenpiteet mielenterveysja päihdetyöksi. Lisäksi huomioitiin, että muun muassa mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisten rekrytointi täyttämättä oleviin paikkoihin kuuluu kunnan perustehtäviin. Niitä ei erikseen tässä strategiassa kirjata toimenpiteiksi. Rekrytointi voi jatkossa helpottua kuntaan päin suuntautuvan muuttoliikkeen seurauksena. Toimi ntaympäristöluvussa esiin tulleet haasteet korjaavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä ilmentävät selkeästi riittävien resurssien olemassaolon tärkeyden. Strategiatyöryhmä totesi tulevaisuudessa olevan tarvetta muun muassa toisen asteen koulukuraattorin toimelle sekä vanhussosiaalityöntekijän viralle. Tärkeää on myös varmistaa se, että mielenterveystoimiston henkilöstö on moniammatillinen ja. sitä on riittävästi. Lisäksi todettiin, että lapsiperheiden kotipalvelu ehkäisisi tehokkaasti mielenterveys- ja päihdeongelmien kehkeytymistä. Muutos Sodankylän kunnassa on kuitenkin niin nopea, että näitä huomioita ei kirjata strategisiksi toimenpiteiksi vaan ehdotetaan, että muuttuviin tilanteisiin ja resurssitarpeisiin reagoidaan tarvittaessa ja riittävän nopeasti. Konkreettiset kehittämisehdotukset on seuraavassa jaoteltu kahteen osaan, edistävään ja ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön. 17

18 Edistävä mielenterveys- ja päihdetyö Jäi jestötalon / kylätalon perustaminen Työpajoissa useissa eri ikäryhmissä nostettiin esille järjestötalon perustaminen. Järjestötaloksi sopivia rakennuksia kunnan keskustassa on muutamia, joista esimerkkinä mainittakoon Kitisenrannan koulu. Talo mandollistaisi useille kuntalaisille, myös muualta muuttaneille mielekkään toimintaympäristön muun muassa harrastuksille. Samassa talossa voisivat toimia niin nuoret harrastajat kuin hiljattain eläköityneet ja eri syiden vuoksi vertaistukea tarvitsevat. Järjestötalon käyttöönoton avulla on entistä paremmat mandollisuudet vertaistuen antamiseen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen. Valtakunnallisten suositusten mukaan kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat tulee ottaa mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelun lisäksi myös toteuttamiseen. Vertaistoimijat ovat henkilöitä, jotka oman kokemuksensa pohjalta toimivat vapaaehtoistyössä esimerkiksi asiakkaan hoidon tukena tai toimivat vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilönä. Monet järjestöt ovat tärkeitä yhteisöllisyyden edistäjiä tarjoamalla osallisuutta vahvistavia mandollisuuksia muun muassa syrjäytyneille ja haavoittavissa oloissa eläville ihmisille. Järjestöjen toimintaedellytyksiä tulee tukea. Järjestötaloa ideoi ja suunnittelua on aloittamassa Lapin Sinisarastus ry:n hallinnoima nelivuotinen Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke. Talon käyttöönotto ja kunnostaminen voisi mandollistua esimerkiksi Leader - rahoituksen tai Museoviraston rahoituksen turvin. Tavoite: Toimiva järjestötalo vuonna 2014 Vastuutaho: Kunnanhallitus Mielenterveys- ja päihdepalveluista tiedottaminen Kunnan, järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden tiedottamisessa on kehitettävää. Kunnassa on valmistunut viestintästrategia; esimiehiä koulutetaan parhaillaan entistä parempaan tiedottamiseen. On odotettavissa, että kuntaan muuttaa lähiaikoina suuri määrä uusia asukkaita, joille Sodankylä ei ole ennestään tuttu. Heillä ei ole valmista 18

19 sosiaalista verkostoa, eikä tietoa kunnan palveluista ja harrastusmandollisuuksista. Internetsivujen tulee jatkossa sisältää myös tulomuuttajalle tärkeät tiedot. Tietoa tulisi saada myös paperiversiona toteutetun "Tervetuloa" -paketin avulla. Yhä edelleen on olemassa ihmisiä, joita Internet ei tavoita. Mielenterveys- ja päihdealan toimijat toivat nykytilaselvityksessään esille tarpeen selkeästä palvelupolusta. Palvelujärjestelmän tulee näyttäytyä kuntalaiselle helposti saatavilla olevana ohjeistuksena siinä kenen puoleen tulee kääntyä tilanteissa, joissa ilmenee mielenterveys- ja päihdeongelmia. Hoito- ja palvelupolun suunnittelussa lähtökohtana tulee olla kuntalaisen ja asiakkaan tarpeet. Tämä palvelupolku tulee esitellä kunnan uudistuneilla internetsivuilla. Palveluntuottajien tulee kirjoittaa täällä auki oma toimintansa siten, että tukea tarvitseva ihminen löytää tiedon siitä helposti. Tavoite: Mielenterveys- ja päihdepalvelupolun sisältävät informatiiviset Internet-sivut tehokkaassa käytössä vuoden 2012 loppuun mennessä. Vastuutaho: Toimialajohtaja, johtava lääkäri, mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottavat tahot, atk-työryhmä Kaavoitus ja leikkipuistot Työpajoissa nostettiin esiin monipuolisen leikkipuiston rakentaminen lapsiperheille. Se osaltaan lisäisi yhteisöllisyyttä etenkin muualta muuttaneiden lapsiperheiden keskuudessa. Leikkipuistoa on toivottu muun muassa urheilupuiston läheisyyteen; esille on tullut myös nykyisen kirkkopuiston muuttaminen lapsiystävälliseksi. Kaavoituksessa tulee huomioida kuntalaisten kuulemisessa esiin tullut yhteisöllisyyden tarve ja mandollisuus vapaamuotoiseen ja raittiiseen oleskeluun. Tavoite: Kirkonkylän uusi kaava vuoteen 2015 mennessä Monipuolinen toimintapuisto kirkonkylässä 2015 Siistiytynyt kirkkopuisto Vastuutaho: Tekninen toimi, kaavoitus, ympäristölautakunta, sivistyslautakunta 19

20 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Toimiva lapsi- ja perhemenetelmät (TLP) osaksi lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä Edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on vahvistaa voimavaroja ja muita ongelmilta suojaavia tekijöitä sekä vähentää riskitekijöitä. Lapset puheeksi -menetelmä kartoittaa ja vahvistaa lapsen kehitystä ja vanhemmuutta. Menetelmä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääkärin Tytti Solantauksen ideoima. Samalla on mandollisuus arvioida lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen tarvetta perheessä ja ohjata sopiviin palveluihin. Perheenjäsenet saatetaan lisäavun äärelle Neuvonpito -menetelmän kautta. Neuvonpito kutsutaan koolle kun nousee huoli esiin lapsen pärjäämisen tai hänen sosiaalisen verkostonsa hataruudesta. Vanhempien kanssa valmisteltavaan neuvonpitoon kutsutaan henkilöitä niin lapsen omasta verkostosta, kuin työntekijöitäkin. Lasten kanssa toimivat tahot, kuten sosiaali- ja perhetyöntekijät, opettajat, terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö koulutetaan TLP-menetelmien käyttäjiksi. Samaan menetelmäperheeseen kuuluu Perheinterventio-menetelmä, joka syventää perheen kanssa tehtävää työskentelyä. Tavoitteena on käynnistää Perheinterventiokoulutus ulkopuolisen kouluttajan toimesta paikkakunnalla syksyllä 2012 (-2013) ja tähän tulee varata erikseen euron koulutusmääräraha. Tavoite: Toimiva lapsi- ja perhemenetelmä toimii käytännössä lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä vuonna 2013 Vastuutaho: Perusturva- ja sivistyslautakunnat 20

21 Erityisyyttä omaavien lasten osallistaminen Kelpo-hankkeen lo kautta on työstetty ohjeistuskansiot koulun oppilashuollon ja henkilökunnan käyttöön. Tavoitteena on, että oppilashuollon käytettävissä olevia tukitoimia käytetään mandollisimman laajasti ja monipuolisesti. Samalla pyritään löytämään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä uusia tapoja tukea lapsia ja perheitä. Valtakunnallisten suositusten mukaan kunnan järjestämä lasten ja nuorten mielenterveysja päihdetyö toteutetaan ensisijaisesti lasten ja nuorten arkisessa elinympäristössä, kuten kodissa, päivähoidossa tai koulussa. Lapsilla yhteisöllisyys rakentuu kodin lisäksi näissä paikoissa. Osalla oppilaista on erityislapsiin liitettyjä oireita, mutta diagnoosia ei ole. Heitä tulee erityisin toimin tukea. Yläluokilla tarvitaan tukimuotoja, millä vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja. Osalla lapsista sosiaalisten suhteiden luominen on haastavaa, he tarvitsevat aikuisten tukea saadakseen tasapainoisia kaverisuhteita. Erityisyyttä omaavia lapsia voidaan tukea esimerkiksi rakentamalla yhteistyössä moniammatillisesti elämän kaikkia osa-alueita vahvistavaa toimintaa. Osa-alueita ovat muun muassa harrastaminen, koulunkäynti ja läksyistä selviäminen, suhteet muihin ihmisiin ja arkiaskareista selviäminen. Erityisyyttä omaavien lasten osallistaminen voi tapahtua esimerkiksi läksyklinikan, koulujen kerhotoiminnan, asiantuntijaryhmien, koulun ja opettajien välisen yhteistyön ja erityislasten harrastustoiminnan kautta. Yhteistyön mandollisuutta toiminnan järjestämiseksi järjestöjen kanssa tulee kartoittaa. Tavoite: Asiantuntijoiden ohjaamat erityisryhmät toiminnassa syksyllä 2012 Vastuutaho: Sivistystoimi ja koulut 1 Kelpo on opetushallituksen hallinnoima tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on jalkauttaa erityisopetuksen strategian mukaiset linjaukset kuntiin. 21

22 Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Etsivää nuorisotyötä on tehty Sodankylässä vuodesta 2009 lähtien. Toirnijoina ovat olleet Seita-säätiö ja kunnan nuorisotoimi. Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Nuoret pyritään tavoittamaan lnatalan kynnyksen toiminnan merkeissä ja ohjaamaan heitä heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Toimintaa on hoidettu hankerahoituksella. Rahoitus hankkeiden kautta on mandollista toistaiseksi. Tavoite: Etsivä nuorisotyö sisältyy kunnan rakenteelliseen toimintaan vuodesta 2013 lähtien. Vastuutaho: Sivistyslautakunta, kunnanhallitus, toisen asteen oppilaitokset, seurakunta ja poliisi. Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastustoimintaa organisoimalla tulee puuttua riskiryhmissä olevien pitkäaikaistyöttömien työkykyä uhkaaviin tekijöihin. Ajoissa tehdyt tarkastukset ehkäisevät työttömien riskiä sairastua niin mielenterveys- ja päihde-, kuin somaattisiin sairauksiinkin voimaantullut terveydenhuoltolaki edellyttää tarkastusten järjestämistä. Sosiaali- ja terveystoimessa työttömien terveystarkastusten organisoinnille haetaan parhaillaan ratkaisua. Samalla haetaan ratkaisua selvitellä työttömien eläkemandollisuuksia entistä järjestelmällisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökumppaneita ovat TE-toimisto, Kela ja Seita-säätiö. Tavoite: Tarkastukseen haluavien pitkäaikaistyöttömien tarkastukset aloitetaan vuonna 2012 Vastuutaho: Sosiaalisen työllistämisen vastuuhenkilöt, Terveydenhuolto, johtava lääkäri ja perusturvalautakunta. 22

23 "Seniorisyynit" Yli 65-vuotiaiden työpajassa nostettiin esiin ikääntyvien terveystarkastusten, "seniorisyynien" tarpeellisuus. Eläköityvät kuntalaiset tulee saada terveystarkastusten piiriin. Työpajassa pidettiin hyvänä sitä, että monilla työnantajilla on työterveydenhuollon sopimuksessa eläkkeelle siirtyvien eläketarkastukset. Eläkkeelle siirryttyään henkilö jää ennaltaehkäisevien tarkastuksien ulkopuolelle, jonka vuoksi "seniorisyyni" -toiminnan käynnistämistä pidettiin tarpeellisena. Myös uusi terveydenhuoltolaki suosittelee kuntien varautumista suunnitelmissaan ikääntyneiden te rveystarkastusten toteuttamiseen ja edellyttää neuvonnan antamista. Terveystarkastuksen yhteydessä eläköityviä ja ikääntyviä olisi mandollisuus ohjata itsehoitoon ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sekä valmentaa eläkkeellä olemiseen. Toimenpide-ehdotus mukailee Sodankylän kunnan ikääntymispoliittisessa strategiassa toimenpiteeksi esitettyä seniorineuvolan perustamista. Tavoite: Seniorisyynit käytössä vuonna 2013 Vastuutaho: Vanhustyö j a perusturvalautakunta 23

24 TURVALLINEN ARKI LAPSELLE Tavoite Toimenpide -ehdotus Olemassa oleva toiminta Toimlijataho Trkioilrnt0ja arkeen *Ympäristön suunnittelu "Päivähoidossa on lapsille 'Päivähoito. Tekninen lapselle j a kaavoitus myös lasten suunniteltu ympäristö toimi: kaavoitus. ehdoilla. monipuolisen elinkellx)toinil. le ikk ipuiston rakentaminen. _ "Päivähoito ja lasten vanhemmat tekevät yhteistyötä ja tapaavat vanhenlpainiltojen ja -retkien muodossa. perhe voi valita itselleen sopivan hoitotavan `Päivähoito. sosiaalitoimi ::; Päivähoito järjestetään sosiaalisista syistä. :;Päivähoito. sosilalitoinl :- Koulujen loma-aikoina järjestetään erilaisia kerhoja ja leirejä ~Vapaa-aikatoimi <, Lapsille pidetään päivä-, perhe- ::; Seurakunta. taide-ja iltapäiväkerhoja viikoittain F_nhralta('lrkcirsel a tvio * Toimiva lapsi- ja perhemcneteln>iin laaja käyttöönotto ::; Kouluttajien koulutus TLP - menetelmikin jo aloitettu * Sosiaalityö, peruskoulut: koulukuraattori. terveydenhuolto, päivähoito, 'J Perhelleuvolaan on palkattu Iotalan tinillilttllalllen Lapsiperheiden kotipalvelu ; Neuvolassa työskentelee ennaltaehkäisevään työhön keskittyvä perhetyöntekijä * Neuvola * Vastuutahona kunnan päättäjät `'` Päivähoidon varahoidon kehittäminen * Sivistystoiilli, vastuutahona kuulaan päättäjät * Sutuinitelniallinen varhaiskasvatus, johon sisältyy 4- vuotiaitten netuok)gisen iän arviointi (lene), varhaiskasvattisja esiopetussuunnitelniat. *Päivähoito, neuvola, perheet, koulu 'Ohjeistus lääkkeiden sopivuudesta raskausaikana :;; Aitiysneuvola * Äitejä ja isi kuunnellaan herkällä korvalla ja ohjataan palveluihin. *Neuvolat Äitien masennus pyritään EPDS seulan (mielialakmiake raskauden atk. niasenn. toteamiseksi) avulla karto itta Maa n ' `Neuvolat, yhteistyö mtt:n kanssa 24

25 NUORET HYVINVOIPAAN AIKUISUUTEEN KASVA/1421 SSA Tavoite ioimenpicle-ehdotus Olemassa oleva toiminta Toinlijataho ;Vlcttalai, ki,i, yksen ~` Koulut. järjestöt win/i/t/tot nuorille " Yhteisällisyycicn lisiiiinlillen 7. luokille nlcntitessii koulun ja vanhempien yteii Iisiiiimallii ja h.irristtistolllllllllilla. ' Erityisyyttii omaavien lasten ryhmien IX'rlistantinrn. painotus 7. lk:ile silrty_liin. 'I Perhokalastajien työpaja :t. Jiirjestöpiiivii -1 Työpajoja järjestetty koulun toimesta. Lasten ja nuortenleirejä sekä isoiskultltitliksia pkletäiill keviils in ja kesäisin. Nuorten iltoja sekä "kiirlttykerhoa" picietiiiin kuukausittain 1' "I'oimintakeskuksessa on crityislapsille järjestetty päivä-, työ- ja avotyötoiituittaa. " ()ppillshuollon OhjeLSttLSta paivitetty Kelpo-hankkeen kautta :: Seurakunta '^Kehitysvanul>ahuolto, perheneuvola. koulutoimi. 1'a/'/itii,ieii I)ttttllttnti/1G/t '" Etsivän iniorisotyötl jiitjcstiiniiilcn osaksi kunnan rakenteita ' Riittävien henkikistöresussien Llu"vaaininen, esim. 2. asteen kouhikttraattori '" Koulu ja sosiaalitoimi pitää yläaste ikäisille ja hlekiäll vanhetiiitiiileen* E vältä eliiuläiill" - kursseja. 'I: Tällä hetkellä etsivä nuorisotyontekijii ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka on järjestetty hankerahoituksella. ' 1`Ystävyysktu tatoinlinta " Time Out -tukipalvelu vartl,lniellilk. josta saa tukea elänliintilanteen selvittelyyn. apua tiusie11 ratkaisujen löytymiseen sekä tietoa käytettävissä olevista palveluista : Vartismiehilk on järjestetty harrastetiloja ja -toimintoja. tieilotuslchti & internetin kiiyttömahclollistutt & tukiryhnii & kriisitilanteita varten sekä kttraattorill vastaanotto sotilaskoclin yhteyteen. *Aika-lisä -ohjelma *'Terveitä aanttija" -tapahtumia, jossa mt:it ja päihteisiilt liittyviä infoja pkletään vanisllltehille *I aillisutiskasvattlsla ja - koultitllksi a& Iainvalv011li lie eri kainpanjoita esim. a lkoho livalvonta kan lpa ajo ita picletiiilii unit. kotiloilla *Sosiaalityö. koulllknraalu I. l iheiteuvoll. "`_Serla-säätiö. klllluall nuorisotoimi ': Vasttultahona kunnan päättäjät. '1`Ntiorisotoimi ' Jääkäriprikaati. sosiaalitoimi. nul ''.liiiikäritoinlikunta, sotilaskoti. sotilaspastori, Jääkiiriprikaatili sosiaalikuraattori, *Jääkäriprikaati, sosiaalitoimi. ltilt '/Jääkärlprikaatlll sosiaalikuraattori. varuskunnan terveysasema *Poliisi " Vastittitaliona kltllllan piiiittajät ja sosiaali- ja terve'ystolillell (uitto. I ao la slvistystolllll * Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja tuloksista tiedottaminen t- Koututerveyskysely tehty viimeksi keväällä 2010 ja tulokset kuntaan saapuneet * luet) tarpeessa olevien lasten vanhemmille järjestetään iassa työtoimintaa. "`lviilli-illterveiltiot varusmiehille. E-Euolen puheeksi otto titielenterveys- ja pälllcleongelllllssa. Nopea päivystys. E'äihteiden käytön lopettamisen tukeminen laakarlll harjoittalnin kontrollein 25 *Eri työryht öt ja!monen kanssa tekemisissä olevat tahot 'KSeita-säätiö. sosiaalitoimi. " 'Jäiikäriprikaatin sosiaalikuraattori. varuskunnan terveysasema. terveyskesktls

26 ^ MIELEKÄS AIKUISUUS r ^ l _.^ _ [.. 'I'a voite Toimenpide-ehdotus Olen>assa oleva toiminta Toimijataho it'lic!c 111ervelvtii ja RC71111c'E' :1Y1C! e(1151('11iii1 1,TÄRKEÄÄ: A.SU11'II/VLiV TY().1.1 Yf%TCISO ''' ULLSieII kuntalaisten vastilalx)tta111lseil huonllointi, esim. inlorniatiivisten iiettisivujen ja pillvellltls klll avulla. ' Uusille seurakuntalaisille lähetetään tervettllialskll;jeet " l< unta: elinkeino-osasto. seurakunta ^ I<unnan viestinnän kuntoon saattaminen. '' Kunta ja päättäjät *Työttömien te rveystarkastusten kiiyttäöix)tto ja kelllttlilllilx'. n "Niielenterveys- ja piiihdeongelnlien vuoksi työrajoitteisten työllistynlise n 1)elt)Ottiillllli('.I l "`JalJestOjell kokonaisvaltainen kehlttamllie ii Ilinn kllntollttavall työtoiminnan suhteen. 'VertitLsttlell kehittäminen edelleen *Info- ja ryhn><itilaisuuksien pitäminen piiihteiden käyttöön liittyen työpaikoilla 'll ukiilsllllnot *Diiikonityöntekijii tekee kotikiiyntejä ja pitäii vastaanottoa 3 krt vko ilman ajallvarallsta _ "Onnistuneet jatkop olut kuntouttavasta tycitointinniisla eteenpäin ' `Palkkatukl. Ty'Oharjolltelll, Työkokeilu. *Nlielenterveyskuntoutujic:n työhönvalllx'ilnus (Kela) Ix)Ilstoppnlit, Vpl:n mukainen tuettu päiväloilllllit a "` PiiiväkesktLstoinlinnalla pyritään vastaamaan perulstarpelsllll (Ruoka ylli.), annetaan vertaistukea kuntoutujille ja heidän läheisilleell, järjestetään retkiä ja leirejä sekä muuta vii'ikkeelllstä ajankäyttöä esllll liikuntaa ja pidetään kirpputoreja. :; Järjestöjen ja seurakuniliul yhteistyössä järjestämät kirkkopyhät, joulujuhlat. aanuihartaudet, pullakirkot & keskusteluapu * Pyritään järjestälniiiän mielenterveyden kursseja jäsenille sekä tehdään jäsenlehteä. * Eri vanm><tisryhnlille. ( invakerho, näkövaltul>aiset, aivoalvatls, al<ts u ) pidettävät tapaanllset klilikallslttaltl 26 "TyöterveyshuoIto *Si116ilrastlis, kunnan sosiaalitoimi 1'yhll lä ko(l it. yksityiset palveluntuottajat 'Seurakunta * Kunta: sosiaalitoimi. terveydenhuolto. tetoimisto *Seita-säätiö, sosiaalitoimi, SinlSaraStlLs, Säpikiis ry. "Si11Lsa1'astlLs ry.. Säplkäs ry. '1Se ita- siiiitlö "`SInLSarastlLS, Säplkas, seurakunta "Sinisarasttl.s, Säpikiis. srk '''Silpikäs ' Seurakunta

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päihdeavainindikaattorit

Päihdeavainindikaattorit Päihdeavainindikaattorit Pakka-työpaja 2.9.216 21.1.216 1 Taustaindikaattorit 21.1.216 2 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288) 14 12 13,1 1,9 12,5 1 9,6 8 6 5,6 4 2 213 Koko

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiat linjauksista toimenpiteisiin Heli Hätönen, TtT, Projektipäällikkö Esa Nordling, PsT, Kehittämispäällikkö

Mielenterveys- ja päihdestrategiat linjauksista toimenpiteisiin Heli Hätönen, TtT, Projektipäällikkö Esa Nordling, PsT, Kehittämispäällikkö Mielenterveys- ja päihdestrategiat linjauksista toimenpiteisiin Heli Hätönen, TtT, Projektipäällikkö Esa Nordling, PsT, Kehittämispäällikkö 26.4.2012 1 Sisältö Edistävä ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Lisätiedot

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari Nuorten mielenterveys Jaana Suvisaari tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö 28.2.2017 Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Nuoruusikä: 13 22 -vuotiaat 28.2.2017 Nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014 Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset Esittely medialle 23.1.2014 23.1.2014 THL:n kouluterveyskysely 2013 Toteutettiin valtakunnallisesti lomakekyselyllä huhtikuussa 2013 Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Tausta, tavoitteet ja perusteet Portin Pirtti 1.11.2012 Anita Tervo miksi ollaan liikkeellä? vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma tunnetusti vaaratekijä

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 TYÖLLISYYS VUONNA 2008 Kittilässä nuorisotyöttömiä oli 4.7 % 15-24-vuotiaasta työvoimasta.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat muutokset 2000 2008 sukupuolten väliset erot vuonna 2008

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN 29.5.2015 Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi 1 6/4/201526.3.2013 2 INDIKAATTORITIETOA HYKS ERVAN 75+ -VUOTIAISTA AINEELLINEN HYVINVOINTI Indikaattori HYKS

Lisätiedot

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009 mielenterveys ja päihdetyön suunnitelma Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009-työryhmän 18 ehdotuksesta Mielenterveys-

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen en lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Arja Rantapelkonen 27.3.2014 Aineisto kouluterveyskysely v. 2013 Peruskoulun 8. luokka Peruskoulun 9. luokka

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 0 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat muutokset 00 0 sukupuolten väliset erot vuonna 0 Tiedosta

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä. Taustaa uusille rakenteille

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä. Taustaa uusille rakenteille Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa Lapin maakunnassa ja kunnissa - yhteinen tehtävä Taustaa uusille rakenteille Koonnut Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto 7.3.2017 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä 23.5.2013 JJ Koski Taustaa KASTE: Keski-Suomen Arjen mielihankkeen tavoitteet Päihde-ja mielenterveystyönseudullisten työtapojen, osaamisen ja asiakaslähtöisyyden

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Anna Erkko Projektisuunnittelija

Anna Erkko Projektisuunnittelija Biomedicum 5.11.2013 Lapsen ja nuoren mielenterveyden vahvistaminen oppilashuoltotyössä Anna Erkko Projektisuunnittelija Susanna Kosonen Projektisuunnittelija Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN?

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? Eri viitekehysten kohtaaminen strategiatyön haasteesta mahdollisuudeksi Ongelmat eivät juuri koskaan esiinny yksinään, ja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot