Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010"

Transkriptio

1 Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien ja alle 25 v työttömien terveydentilan selvittämiseen - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010 Marjo Kallioniemi Maarit Alalahti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Hankkeen taustaa 3 2. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Työttömyys Tervolassa hankkeen aikana 5 3. Hankkeen yhteistyötahot ja lähteet Hankkeen yhteistyötahot Tiedonkeruu ja lähteet Tiedottaminen 6 4. Toimintamalli Asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen Lähetekäytäntö ja ajanvaraus Terveystarkastus ja jatko-ohjaus Palaute terveystarkastuksesta lähettävälle taholle Sosiaalityöntekijälle ohjautuminen Asiakaspalaveri Asiakkuuden päättyminen terveydenhoitajalla 9 5. Testaus Toimintamallin testaus Muutokset toimintamalliin testaamisen jälkeen Pohdinta 12 1

3 TIIVISTELMÄ Hanke: Malli työttömien terveydentilan selvittämiseen. Tervolan kunta / Terveyden edistämisen työryhmä Keskustie 81, Tervola Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli terveystarkastuskäytäntöön pitkäaikaistyöttömien ja alle 25- vuotiaiden työttömien terveydentilan selvittämiseen yhteistyös sä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia palveluja Hankkeen tulokset: Hankkeen tuloksena on pitkäaikaistyöttömien sekä alle 25 - vuotiaiden työttömien terveystarkastukseen luotu toimintamalli ja sen pilotointi kunnan käyttöön Raportoija: Vastuuhenkilö: Hanketyöntekijä/terveydenhoitaja Marjo Kallioniemi Työ p työ; Maarit Alalahti/ Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Keskustie 78, Tervola p , Toteuttava yksikkö: Tervolan terveyskeskus Hankkeen työskentelyjakso: Yhteistyötahot: Rahoitus: Tervolan toimipisteet; sosiaalitoimi, työvoimahallinto, terveystoimi ja Kela Hanketyöntekijän palkkakustannukset PaKaste - Pohjoisen alueen Kasteelta, perusterveydenhuollon kehittäminen 2

4 1. HANKKEEN TAUSTAA Sosiaali- ja terveysministeriö- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto lähetti kirjeen koskien pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämisestä kunnissa. Kirjeessä mainittiin, että vuosina sosiaalija terveysministeriö on lähettänyt kuntiin määrärahan käyttöä ohjaavat kirjeet, joissa korostetaan, että kunnissa tulee käynnistää systemaattinen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastustoiminta. Lisäksi kirjeessä oli, että sosiaali- ja terveydenhuollon on toimittava suunnitelmallisesti työttömien terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi yhteistoiminnassa työvoiman palvelukeskusten tai työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Maamme sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset vuoteen 2015 ovat terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistaminen (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015,2006). Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämisen voidaan nähdä kuuluvan kaikkiin edellä mainittuihin linjauksiin. Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke onkin mukana niin kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa (KASTE) , terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa kuin kansallisessa terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmassa yhtenä toimenpiteenä ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. (THL, Raportti 22/2009). Työttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Lisäksi on todettu huonon terveyden vaikeuttavan työllistymistä. Terveytensä ja työkykynsä puolesta heikoimmat ovat muita useammin työttöminä ja toisaalta etenkin pitkäaikainen työttömyys itsessään lisää sairastavuutta ja heikentää hyvinvointia. Työttömyyden pitkittyminen altistaa sosiaalisille ja terveydellisille ongelmille, joiden hoitaminen vaatii voimakkaampaa panostusta terveyspalveluilta. Työttömyyden ja terveyden välistä yhteyttä pahentavat toistuvat työttömyysjaksot ja pitkittynyt työttömyys, korkea ikä, taloudelliset vaikeudet, mielenterveysongelmat ja alkoholin runsas käyttö. Suojaavina tekijöinä nähdään sosiaalinen verkosto, hyvä itsetunto, hyvät selviytymiskeinot, palveluiden käyttö ja kuntoutus. Keskimääräisen jäljellä olevan eliniän ero työikäisten työttömien ja työllisten välillä on miehillä lähes kuusi vuotta ja naisilla lähes kaksi vuotta. (THL, Raportti 23/2009) 1990 luvulla toteutuneista työttömien terveyspalvelukokeiluista ja - tutkimuksista saadun tiedon pohjalta todettiin yksilöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen olevan tärkeää työttömyyden aikana. Erilaiset aktivoivat ja kuntouttavat työkykyä ja työllistymistä edistävät toimenpiteet alkoivat 3

5 vasta kehittyä suurtyöttömyyden seurauksena. Työttömille suunnatut aktivoivat ja kuntouttavat toimenpiteet ovat lisääntyneet työhallinnon ja sosiaalitoimen puolella. Toimenpiteisiin osallistuminen on tullut työttömille aiempaa velvoittavammaksi uuden lainsäädännön myötä (laki kuntouttavasta työtoiminnasta, työmarkkinatuen uudistus). Työhallinnon ja sosiaalitoimen ottaessa yhteistä vastuuta pitkäaikaistyöttömistä, on terveydenhuolto jäänyt vielä sivummalle. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne, pienet henkilöstöresurssit ja palvelurakenteen muutokset ovat rajoittaneet toiminnan kehittelyä ja juurtumista pysyväksi osaksi kuntien palvelurakennetta. (THL, Raportti 22/2009). Hankkeen raportit osoittivat työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen osaamisen yhteistyön merkityksen tärkeyden työllistymisen aktivoimiseksi. Toiminta edellyttää yhteistä sopimista toimintakäytännöistä ja rakenteista. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan paraneminen sekä terveyspalvelujen kytkeminen työllistämis- ja aktivointiprosesseihin vaikuttavat ennen pitkää myönteisesti myös kuntien talouteen. (THL, Raportti 23/2009). Tervolan Terveyden edistämisen työryhmä haki PaKaste hankkeen kautta rahoitusta hanketyöntekijän palkkakuluihin mallin luomiseksi työttömien terveydentilan selvittämiseen osana hyvinvointia edistävää työtä. Terveydentilan selvittäminen kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin, joten onnistuessaan hankkeen aikana kehitetty toimintamalli kaventaa terveyseroja. Terveysneuvonnalla pyritään vaikuttamaan työttömien terveyskäyttäytymiseen esim. päihteiden käytön ja ravitsemuksen suhteen. 2. HANKKEEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 2.1. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Terveyden edistämisen työryhmässä hankkeen tavoitteeksi asetettiin toimivan mallin kehittäminen siitä, miten työttömien terveydentilaa voidaan selvittää ja parantaa hyödyntäen olemassa olevia palveluja. Tavoitteena oli pilotoida mallia käytännössä suorittamalla työttömille terveydentilan selvityksiä. Tavoitteena oli myös, että kunnassa voidaan jatkaa työtä mallin mukaan. Kohderyhmäksi määriteltiin etenkin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Kohderyhmään eivät kuuluneet työttömät, joiden terveydentila ja työkyky oli jo selvitetty. Toimintamallin suunnitteluvaiheessa mallin tavoitteiksi muodostui; 4

6 toimintamalli työttömien terveydentilan selvittämiseen tarjota pitkäaikaistyöttömille ja alle 25 vuotiaille työttömille asiakkaille mahdollisuus terveystarkastuksiin ja kokonaisvaltaista terveyttä tukeviin jatkotoimenpiteisiin tukea asiakkaiden tiedollista ja taidollista elämänhallintaa ja omaehtoista terveyden ylläpitoa ja edistämistä ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken 2.2. Työttömyys Tervolassa hankeen aikana Tammikuussa 2010 Tervolan työttömyysaste oli 14,9 % (207 työtöntä). Toukokuussa työttömyysaste oli 10,9 % eli 148 työtöntä. Toimintamallia suunniteltaessa Tervolan työttömistä oli yksitoista alle 25 vuotiasta työtöntä ja 34 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaisten työttömien määrää voidaan tarkastella erilaisin kriteerein, joten lukumäärään vaikuttaa esimerkiksi se, lasketaanko mukaan myös toistuvaistyöttömät (16 kuukauden aikana työttömyysjaksot yhteen laskien yhteensä yli 12 kk työttömänä olleet). 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT JA LÄHTEET 3.1. Hankkeen yhteistyötahot Terveyden edistämisen työryhmä nimesi kokouksessaan suunnitteluvaiheen yhteistyökumppaneiksi KELA:n edustajan, sosiaalitoimesta sosiaalityöntekijä Marika Lassilan, työvoimahallinnosta Ulla Kauppilan, terveystoimesta johtava lääkäri Jouko Aution, työterveyshoitaja Eeva-Liisa Rajalan ja avoterveydenhuollon osastonhoitaja Maarit Alalahden. Lisäksi hanketyöntekijällä on ollut palaveri TE - toimiston työvoimaneuvojan Jarmo Hurtigin kanssa sekä mielenterveystoimistossa Satu Björkbackan ja Eeva Lohinivan kanssa. Lähettävänä tahona ovat toimineet sosiaalitoimesta Marika Lassila ja TE toimistosta Jarmo Hurtig. Yhteistyö mielipidevaihtoineen mallin käyttökokemuksista on tapahtunut lähinnä sähköpostitse ja asiakastyö lähetteiden ja palautteiden muodossa. 5

7 3.2. Tiedonkeruu ja lähteet Hanketyöntekijä on saanut tietoa keskusteluin Tervolan terveyskeskuksen henkilökunnalta kunnan palveluista ja niiden toteutumisesta etenkin terveystoimen osalta. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä myös PaKaste/Lappi/ Perusterveydenhuollon kehittäminen, suunnittelija Jaana Kupulisojaan ja Rovaniemen Työkyky- ja terveys-hankkeen terveydenhoitajaan Matias Ahlsvediin. Lähteet: THL:n Raportti 22/ 2009, Terveyspalvelu työllistymisen tukena Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja palvelut siirtymätyömarkkinoilla THL:n Raportti 23/2009, Pitkäaikaistyöttömien terveyshanke Kehittämisvaiheen loppuraportti ja paikalliset toimintamallit THL:n Avauksia 12/2010, Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelu- Työttömien terveystarkastukset ja palvelut kunnissa 2009 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin työllisyyskatsaus, Toukokuu 2010 Tervolan terveyskeskuksen diabetes-, verenpaine- ja astmaohjelmat ohjeistuksineen Lisäksi hanketyöntekijä on etsinyt tietoa lukuisista internet sivustoista Tiedottaminen Tervolassa järjestetyssä Maaseudulta käsin messuilla kuntainfo pisteessä oli hankkeen esitteitä jaossa. Esite laitettiin kunnanviraston ilmoitustaululle, kirjastoon, apteekkiin ja nuorten työpajalle. Tervolan seutulehdessä oli ilmoitus hankkeesta. Sosiaalityöntekijä ja työvoimaneuvoja aktivoivat asiakkaitaan asiakaskäyntien yhteydessä kertomalla mahdollisuudesta terveystarkastukseen hankkeen aikana. Hanketyöntekijä esitteli toimintamallia terveydenhoitajien palaverissa sekä Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kokouksessa saaden rakentavaa palautetta. 6

8 4. TOIMINTAMALLI Malli on tehty perehdytyskansio muodossa ja on valmis käyttöön otettavaksi, mikäli malli tulee hyväksytyksi kunnan luottamuselimissä. Perehdytyskansio sisältää toimintamallikaavion (liite 1) sekä tekstiosan, jossa kaavio sanallisesti avataan. Kansiossa on myös terveystarkastuksen sisältö ohjeistuksineen, mallissa käytettävä lomakkeisto, liitteenä lisäksi ohjeistukset esim. Tervolan terveyskeskuksen diabetesohjelma, kuntalaisille tarjolla olevat aktiviteetit ja raportti Asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen Asiakas ohjautuu terveyspalveluihin työvoimatoimen tai sosiaalitoimen kautta, koska terveydenhuollon on vaikea tavoittaa kohderyhmää ilman yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa. Asiakkaalla on yleensä kontakti näihin viranomaisiin jo taloudellisista syistä johtuen. Asiakas voi myös itse hakeutua terveystarkastukseen työttömänä ollessaan Lähetekäytäntö ja ajanvaraus Työvoimatoimessa tai sosiaalitoimessa kerrotaan asiakkaalle mahdollisuudesta terveystarkastukseen. Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä lähete (liite 2), joka toimitetaan terveydenhoitajalle kunnanviraston ja terveystoimen sisäisessä postissa. Lisäksi asiakas allekirjoittaa suostumuksen (liite 3) tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen yhteistyötahoilta. Lähetteen saatuaan terveydenhoitaja tutustuu asiakkaan käyntihistoriaan siltä osin kuin se terveystarkastukseen liittyen on tarpeen ja tekee laboratoriolähetteen. Terveydenhoitaja sopii asiakkaan kanssa puhelimitse vastaanottoajan, lähettää postitse asiakkaalle terveystarkastuskutsun (liite 4) toimintaohjeineen ja esitietolomakkeen (liite 5) asiakkaalle etukäteen täytettäväksi Terveystarkastus ja jatko-ohjaus Terveystarkastukseen (liite 6) terveydenhoitaja varaa aikaa kaksi tuntia asiakasta kohden. Terveyskeskustelun ja neuvonnan lähtökohtana on asiakkaan tämän hetkinen terveys ja elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Keskustelun tukena käytetään laboratoriotuloksia ja esitietolomaketta, jossa on asiakkaan oma näkemys terveystiedoista, terveydentilasta ja terveystottumuksista sekä työllistymisen esteistä. Keskustelulla ja neuvonnalla asiakasta motivoidaan oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Asiakas saa kirjallise- 7

9 na yhteenvedon terveystarkastuksessa tehdyistä mittauksista ja testeistä viitearvoineen sekä jatko-ohjauksesta (liitteet 7a ja 7b). Jatko-ohjaus tehdään tarvittaessa päivystävälle terveydenhoitajalle rokotuksiin, sydän- ja verenpainehoitajalle, diabeteshoitajalle, astmahoitajalle, mielenterveysasemalle, optikolle, sosiaalityöntekijälle, A-klinikalle tai hammashuoltoon. Lääkärin vastaanotolle asiakas ohjataan tarvittaessa. Lääkäri ohjaa asiakkaan tarvittaviin jatkotutkimuksiin, fysioterapeutille tai päihdehuoltoon. Asiakkaalle annetaan lomake, jossa on tarvittavat yhteistiedot puhelinnumeroineen Palaute terveystarkastuksesta lähettävälle taholle Terveystarkastuksesta tehdään palaute (liite 8) yhdessä asiakkaan kanssa lähettävälle taholle ja terveydenhoitaja toimittaa sen perille. Palaute sisältää asiakkaan terveystarkastuksessa esille tulleet terveydentilaan ja asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat keskeisimmät asiat. Tällaisia voi olla esimerkiksi astma, asiakkaan kokemat oireet tai vaivat tuki- ja liikuntaelimissä, asiakkaan kokema masennus tai päihteiden riskikäyttö. Palautteeseen kirjataan myös tieto asiakkaalle sovituista jatkotoimenpiteistä kuten esimerkiksi ohjannasta lääkärin vastaanotolle tai diabeteshoitajalle. Asiakkaan toiveesta voidaan palautteeseen laittaa pelkästään tieto siitä, että asiakas on käynyt terveystarkastuksessa Sosiaalityöntekijälle ohjautuminen Sosiaalityöntekijälle ohjataan ne asiakkaat, joilla ei ole vielä asiakassuhdetta sosiaalitoimeen ja terveystarkastuksessa tulee esiin asioita, jotka vaativat nopeaa reagointia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asumiseen liittyvät asiat (oman asunnon saanti pian), kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen, etuuksiin ja niiden hakemiseen liittyvä neuvonta. Usein jo taloudellisista syistä johtuen asiakkaalla on olemassa oleva asiakkuus sosiaalityöntekijän kanssa ja luottamus kyseiseen viranomaiseen. Sosiaalityöntekijällä on hyvät mahdollisuudet tuttuna viranomaisena motivoida asiakasta asioidensa selvittelyyn ja osallistumaan terveystarkastukseen sekä jatkoohjauksen toteuttamiseen. Hoito- ja kuntoutusprosessit ovat useimmiten pitkäkestoisia ja asiakkaan motivaation ylläpitämien näin ollen tärkeä osa prosessia. 8

10 4.6. Asiakaspalaveri Terveystarkastuksen jälkeen voidaan tarvittaessa järjestää asiakaspalaveri, jossa on läsnä asiakkaan lisäksi työvoimaneuvoja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Osallistua voi myös asiakkaan toivomuksesta lähiomainen, tukihenkilö tai muu viranomainen. Palaverissa terveydenhoitaja yhdessä asiakkaan kanssa käy läpi ne asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon työmahdollisuuksia etsiessä. THL:n hankkeessa olleet kunnat arvioivat toiminnan vaikuttaneen erityisesti asiakkaiden saamina parempina tilannekartoituksina ja sitä kautta oikean palvelun piiriin ohjautumisena. Vaikutuksena nähtiin myös perusterveydenhuollon yhteistyön paraneminen sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa Asiakkuuden päättyminen terveydenhoitajalla Asiakkuus terveydenhoitajalla päättyy, kun hän ohjaa asiakkaan sovittuihin jatkotoimenpiteisiin. Vuoden kuluttua voidaan asiakkaan toiveesta tehdä seuranta terveystarkastus. Asiakas itse ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan sopiakseen vastaanottoajan, ellei asiakkaan toivomuksesta toisin sovita. 5. Testaus 5.1. Toimintamallin testaus TE toimiston ja sosiaalitoimen kautta ohjautui asiakkaita lähetteellä terveystarkastukseen hanketyöntekijä - terveydenhoitajalle. Asiakkaat eivät itse ottaneet yhteyttä varatakseen terveystarkastusaikaa mainonnasta huolimatta. Asiakkaat, jotka olivat kysyneet esim. hoitajien vastaanotosta terveystarkastukseen pääsyä, eivät tehneet uutta yhteydenottoyritystä ja aika jäi heiltä varaamatta. Kynnys ajanvaraamiseen oma-aloitteisesti on usein pitkäaikaistyöttömille liian suuri. Yksi ratkaisu tähän voisi olla se, että esim. vastaanoton työntekijä jättää soittopyynnön terveydenhoitajalle asiakkaan puolesta. Asiakkaat tulivat varatuille vastaanottoajoille eli peruuttamattomia aikoja ei tullut. Terveystarkastuksessa kävi testausaikana 10 asiakasta eli 22 % kohderyhmästä. Otanta jäi pieneksi, joten raportointiin ei tilastoja laiteta tunnistettavuuden vuoksi. Terveystarkastuksien ja laboratoriotulosten tuloksena tuli esiin, että kansansairauksien löytämiselle tämän tyyppinen terveydenhoitajan tekemä tarkastus on tarpeellinen. Kohollaan olevien verenpaine-, verensokeri-, kolesteroli, ja Pef 9

11 mittaustuloksien johdosta lähes kaikki asiakkaat ohjattiin jatkotoimenpiteisiin. Asiakkaat toivoivat terveydenhoitajan varaavan ajan puolestaan, joten aika varattiin terveystarkastuskäynnin yhteydessä tai jälkikäteen, jolloin aika soitettiin asiakkaalle. Osa halusi soittaa ajan itse, jos kyseessä oli mielenterveystoimisto tai A-klinikka. Terveystarkastuksissa tuli esiin myös THL:n hankkeiden suuntaiset kokemukset siitä, että työttömillä on usein masennusta ja alkoholin suurkulutusta. Testausaikana terveystarkastukseen tultiin myös päihtyneenä. Jatkossa on hyvä keskustella suhtautumisesta päihtyneeseen asiakkaaseen, otetaanko vastaan ja keskustellaan päihdeongelman syistä ja seurauksista vai annetaanko kokonaan uusi aika. Testaus aikana terveystarkastukseen päihtyneenä tulleiden asiakkaiden kanssa keskusteltiin päihdeongelmasta ja jälkeenpäin he ottivat yhteyttä saadakseen tietoa kuntoutusmahdollisuuksista. Lähettävä taho koki asiakkaiden ohjaamisen terveystarkastukseen helpoksi ja lisävälineeksi asiakastyöhön. Lähettävälle taholle annettavaan palautteeseen kirjattiin se tieto, mihin asiakas antoi luvan. Lähettävä taho toivoi palautteeseen tarkempaa tietoa terveystarkastuksessa ilmenneistä asioista esim. missä toivoisi seurantaa tai tukea sosiaalitoimelta tai muulta viranomaiselta, kuten päihdeasioissa tai mielenterveysasioissa. Tärkeä tieto olisi myös se, että miten asiakas kokee itse päihdeongelmansa tai muun arkea tai työllistymistä rajoittavan tekijän, jos se terveystarkastuksessa tulee esille. Vai kokeeko ollenkaan ongelmaksi. Esimerkiksi tieto siitä, että terveydentilassa on sellaisia tekijöitä, jotka voivat rajoittaa työllistymistä tai kouluttautumista. Tämän perusteella voimme aidosti miettiä oikeita jatkotoimia, jotta emme patista ihmistä sellaisiin toimenpiteisiin, joihin heillä ei ole voimavaroja. Jatkossa terveydenhoitajan on hyvä tarkentaa asiakkaalle palautteen merkitystä. Asiakaspalaute terveystarkastuksista oli myönteistä, kun palautetta kysyttiin viikko terveystarkastuksen jälkeen. Asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että työttömille tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen. Useilla oli edellisestä terveystarkastuksesta aikaa useita vuosia, jopa yli 25 vuotta. Asiakkaat olivat kiinnostuneita terveydentilastaan ja usealla oli kysyttävää terveyteensä liittyen. Terveyskeskukseen ei ollut kehdattu ottaa yhteyttä yksittäisten terveyskysymysten vuoksi. Terveystarkastuksen toivottiin sisältävän myös esim. kävelytestin tai gynekologisen tutkimuksen. Kiitosta sai kiireettömyys ja hyvä tunnetila terveystarkastuksesta lähtiessä. 10

12 THL:n hankekokemuksissa olivat asiakaspalautteet samansuuntaisia. Merkitykselliseksi terveystarkastus oli koettu etenkin terveydentilan ja hyvinvoinnin kannalta, seurausvaikutuksia työllistymiseen ja toimeentuloon oli nähty vähäisempinä. Joka viides vastannut kunta tai kuntayhtymä oli ilmoittanut, ettei palveluun sisälly työkyvyn kartoitusta, kuntoutustarpeen selvittelyä tai moniammatillista palaveria. Tämä antaisi ymmärtää, että tällöin terveystarkastuksissa ei ole tarkasteltu terveydentilaa suhteessa työllistymisen mahdollisuuksiin Muutokset toimintamalliin testaamisen jälkeen Testaamisen jälkeen asiakkaan ohjaamista terveystarkastukseen yksinkertaistettiin. Alkuperäisessä toimintamallissa ohjeistettiin lähettävää tahoa soittamaan terveydenhoitajalle asiakaskäynnin yhteydessä. Toimintamallia testatessa ilmeni, että Tervolassa lähetekäytäntö on riittävä. Puhelinyhteyttä ei aina saa asiakaskäynnin aikana terveydenhoitajaan ja se tuntui myös tarpeettomalta lisätoimenpiteeltä. Lähettävällä taholla on hyvä olla tieto kenelle terveydenhoitajalle lähete osoitetaan. Tällä tiedolla varmistetaan lähetteen perille saapuminen ja asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen. Testauksen alkaessa käytettiin asiakkaan allekirjoittamaa suostumuslomaketta tietojen vaihtoon yhteistyötahojen välillä. Testauksen edetessä suostumuslomakkeen käyttö koettiin tarpeettomaksi, koska lähetteessä ja palautteessa lähettävälle taholle on asiakkaan allekirjoitukset. Rovaniemellä järjestetyssä Työttömien terveyspalvelut ja kuntoutuminen kohti työllistymistä -seminaarissa ilmeni, että THL:n hankkeessa on suostumuslomakkeet käytössä työttömien terveystarkastuksien yhteydessä riippumatta siitä, missä työpisteessä tai kenen toimeksiannosta terveystarkastuksia järjestetään. Tervolan toimintamalliin sisällytettiin suostumuslomake uudelleen mukaan. Toimintamalliin liittyvien lomakkeiden sanamuotoja, lyhenteitä tai merkkejä muokattiin. Terveystarkastuksissa esim. terveyspuolella käytettävä VRS lyhenne oli asiakkaille vieras ja se kirjoitettiin palautteeseen muotoon verensokeri. Muutoin lomakkeisto vaikutti toimivalta. 11

13 6. POHDINTA Hanke alkoi , jolloin yhteistyötahot olivat lomalla. Lomakausi hidasti ja hankaloitti hankkeen etenemistä ja paikallista tiedon hankintaa. Hanketyöntekijä kehitti mallia lähteitä apuna käyttäen. Luonnos toimintamallista oli valmiina, kun lomakausi päättyi. Hanketyöntekijä aloitti konsultaatiot yhteistyötahojen kanssa ja muokkasi mallin sisältöä ja lomakkeistoa muutosehdotuksien mukaan. Lisäksi muutoksia tuli toimintamalliin sen jälkeen, kun hanketyöntekijä sai tietoa terveystoimessa jo toiminnassa olevista suosituksien mukaisista ohjeistuksista. Hanketyöntekijälle nousi paljon kysymyksiä hankkeen edetessä. Onko tarvetta työttömille suunnattuihin terveystarkastuksiin? Hanketyöntekijä kyseli eri ammattilaisilta Tervolan tilanteesta muun muassa hoitoon pääsystä ja vuosikontrollien toteutumisesta. Ajanvarauksissa ei ole pitkiä jonoja lääkäreille, terveydenhoitajille tai mielenterveysasemalle. Hanketyöntekijä sai kuvan, että Tervolassa on suositusten mukaiset käytännöt olemassa ja kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus terveydentilansa selvittämiseen ja hoitamiseen. Terveydenhoitajilla on toiminnassa olevat suunnitelmat ja ohjeistukset eri tilanteisiin esim. diabetestai astmahoitajalle ohjaamista varten. Tarvitaanko toimintamallia työttömien aktivoimiseksi kiinnostumaan terveydentilastaan? Tarvitaanko mallia, jotta he huomaavat myös heillä olevan mahdollisuus terveytensä hoitamiseen? Puuttuuko työttömiltä tietoisuus terveystoimen tarjoamista palveluista kuntalaisille? Tarvitaanko mallia siihen, että yhteistyötaho toimii rohkaisevana osapuolena, jotta työtön uskaltautuu ottamaan yhteyttä terveystoimeen? THL:n hankekokemuksissa tuli ilmi pitkäaikaistyöttömien aloitekyvyttömyys hoitaa asioitaan. Aloitekyvyttömyyteen liittyi usein mielenterveyshäiriöt tai päihteiden riskikäyttö. Onko aloitekyvyttömyys ja tietämättömyys palveluista suurimpia esteitä palveluiden käyttämättömyyteen ja omasta terveydentilasta huolehtimiseen? Pääsääntöisesti asiakkaat vaikuttivat olevan aidosti kiinnostuneita terveydentilastaan ja heille varattu aika (2 tuntia) ei ollut ylimitoitettu. Keskusteluissa yhteistyötahojen kanssa tuli tunne, että toimintamallia tarvitaan hankkeen kohderyhmälle. Tarvetta terveydentilan selvittämiseen ja terveysneuvontaan on olemassa. Hankkeesta kuultuaan osalla työttömien parissa toimivilla viranomaisilla oli heti mielessä lukumäärä niistä asiakkaista, joilla olisi tarvetta terveystarkastukseen. Kyseisiä asiakkaita ei ehditty tavoittamaan hankkeen ajankohtana. Osittain johtuen peruuttamattomista ajoista lähettävälle taholle ja jo mainitusta lomakauden ajoittumisesta hankkeen ajanjakson alkuun. Mainostamista Jokipostissa useammin ehdotettiin asiakaspalautteessa. 12

14 Loppupäätelmänä hanketyöntekijä koki, että toimintamallille on tarvetta. Tervolan toimipisteen työvoimaneuvoja arveli vuositasolla kohderyhmään kuuluvia tulevan maksimissaan asiakasta. Kaikki terveystarkastuksessa käyneet asiakkaat ohjattiin jatkotoimiin esim. sydän- ja verenpainehoitajalle. Malli vaatii resursseja, tehtävään osoitetun terveydenhoitajan ja tiedotusta terveystarkastuksien mahdollisuudesta yhteistyötahoille ja kohderyhmään kuluville asiakkaille. 13

15 TERVOLAN TOIMINTAMALLI LIITE 1 Työvoimaneuvoja Sosiaalityöntekijä Asiakas itse ottaa toimittaa toimittaa terveydenhoitajaan lähetteen lähetteen yhteyttä terveydenhoitajalle terveydenhoitajalle Terveydenhoitaja soittaa asiakkaalle ja sopii ajan, tekee laboratoriolähetteen ja postittaa asiakkaalle kirjallisena kutsun toimintaohjeineen ja esitietolomakkeen Asiakas käy laboratoriokokeissa Terveystarkastus; haastattelu, mittaukset, testit ja terveysneuvonta sekä jatko-ohjaus tarvittaviin tahoihin ja palaute asiakkaalle kirjallisena sekä lähettävälle taholle Seurantakäynti terveydenhoitajalla vuoden kuluttua tarvittaessa palaveri yhdessä asiakkaan, terveydenhoitajan, työvoimaneuvojan ja sosiaalityöntekijän kanssa lääkäri, astmahoitaja, TE -toimisto diabeteshoit., hammashuol- Ei jatkotoimia to, optikko, mta, sosiaalityöntekijä, ryhmät työkykykartoitus lääkäri ohjaa tarvittaessa kunt.asiakastyöryhmä erikoissairaanhoitoon, työvoimapolit.jatkotoimet tutkimukset, erikoislääkäri eläkeselvittely Päihdehuolto, fysioterapeutti Kela kuntoutus 14

16 LÄHETE TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 2 työttömien terveystarkastus Suostumus pyydetty ja arkistoitu* Lähettäjä ja organisaatio (nimi, työpiste, puhelinnumero) Asiakkaan nimi Henkilötunnus Asiakkaan osoite Asiakkaan puhelinnumero Työ- ja elinkeinoviranomaisten aiemmat terveystutkimukset Asiakkaan aiempi terveystarkastuskäynti(missä ja minä vuonna)? Mihin asiakas haluaa terveystarkastuksessa kiinnitettävän huomiota? Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus * Asiakkaan alkuperäinen suostumuslomake tietojen vaihtoon on lähettävän tahon arkistossa 15

17 LIITE 3 SUOSTUMUS Asiakkaan nimi Henkilötunnus Suostun siihen, että Meri-Lapin TE-toimisto, kunnan ja KELA:n työntekijät voivat pyytää sekä luovuttaa terveystarkastukseen ja terveydentilan selvittämiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja. Suostun myös siihen, että edellä selostetuista asioista saatua tarpeellista tietoa voidaan tallentaa sen työntekijän tietojärjestelmään, joka vastaa ko. asioiden rekisterinpidosta, ja että tallennettua yhteistoiminnan kannalta tarpeellista tietoa voidaan käyttää työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa. Tässä yhteydessä antamani suostumus on voimassa niin kauan kuin Meri-Lapin TEtoimiston ja Tervolan kunnan sosiaali- ja terveystoimen terveydenhuollon välinen yhteistyö on tarpeellista asioideni hoitamisen kannalta. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä ao. toimipisteelle. Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys Suostumuksen vastaanotti Paikka ja aika Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 16

18 KUTSU TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 4 Nimi TERVETULOA TERVEYSTARKASTUKSEEN Paikka Pvm Klo Sinulla on mahdollisuus pitkäaikaistyöttömille tai alle 25- vuotiaille työttömille järjestettyyn terveystarkastukseen. Työttömyys aikana et ole työterveyshuollon piirissä ja edellisestä terveystarkastuksestasi voi olla pitkä aika. Käy terveyskeskuksen laboratoriossa klo 8-10 välisenä aikana verikokeissa viikkoa ennen terveystarkastukseen tuloa. Verikokeita edeltävänä iltana ole klo 22 jälkeen syömättä, juomatta ja tupakoimatta. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ja keskustelee kanssasi tuloksista ja sinua kiinnostavista/vaivaavista asioista. Saat itsellesi tiedot mittaus- ja testituloksista kirjallisena. Jos annettu aika ei sovi sinulle tai haluat lisätietoja, ota yhteys: nimi puhelin Tuo mukanasi valmiiksi täytetty esitietolomake. Selvitä rokotustietosi tai ota mukaasi myös rokotuskortti, jos sinulla on sellainen. Liitteenä esitietolomake 17

19 LIITE 5 1/4 TERVEYSTARKASTUKSEN ESITIETOLOMAKE (täytä ja palauta tarkastukseen tullessasi) Luottamuksellinen, vain terveydenhuollon käyttöön Nimi; Henkilötunnus; Osoite; Puhelin; Postinumero ja toimipaikka; Siviilisääty naimaton avo-/avioliitossa eronnut leski Lasten syntymävuodet; Asevelvollisuus suoritettu suorittamatta lykkäys vapautettu ei koske minua TYÖHISTORIA Peruskoulutus kansakoulu peruskoulu keskikoulu lukio Ammatillinen koulutus ammattikoulu opisto ammattikorkeakoulu yliopisto muu, mikä; Ammatti; Viimeisin työpaikka; työsuhde päättyi; Aikaisemmat työnantajat/ minä vuonna/ altisteet työssä (melu, pöly, työtehtävät vuosina kemikaalit, yötyö, muu, mikä?) Työttömyyden kesto; 18

20 Työllistymisen esteet (oma näkemys); Terveystarkastukseen tulon syy ja omat odotukset tarkastukselta; TERVEYSTIEDOT Oma arvio terveydestä 2/4 erinomainen hyvä kohtalainen huono Näkö näöntutkimus v. optikolla silmälääkärillä silmälasit ei on lähilasit kaukolasit Kuulo kuulotutkimus v. missä tutkittu; Hampaat hammastarkastus v. missä tarkastettu/hoidettu; Lääkkeet reseptilääkkeet ei on, mitä; muita lääkkeitä ei on, mitä; Allergiat lääkeaineyliherkkyys;_ muut allergiat; Naisille suunnatut kysymykset gynekologinen tarkastus v. papa v. mammografia v. tutkitko itse rintasi; en joskus säännöllisesti 19

21 TERVEYDENTILA 3/4 Onko sinulla tällä hetkellä tai aikaisemmin ollut seuraavia oireita tai sairauksia silmäsairaus rintakipuja levossa maksa tai haimasairaus allerginen nuha allerginen silmäoire rintakipuja rasituksessa ripuli/ummetus ihottuma värisokeus sepelvaltimosairaus veriulosteita hyvälaatuinen korvasairaus sydänveritulppa peräpukamia kasvain huonokuuloisuus kävelykipu pohkeissa tyrä pahalaatuinen migreeni suonikohjut eturauhasen tulehdus kasvain toistuva päänsärky säärihaava virtsatulehdus vakava huimaus suonenvetoa munuaissairaus tapaturma tajuttomuuskohtaus keuhkokuume diabetes muu sairaus muu hermoston sairaus HIV kilpirauhasen sairaus muu leikkaus epilepsia hepatiitti anemia, raudan puute fysikaaliset halvaus pitkäaikainen yskä iskias hoidot muistihäiriöitä tuberkuloosi muu selkävaiva jännitys/pelkotiloja astma muu tuki- ja liikuntaelin masentuneisuus hengenahdistus levossa sairaus mielenterveyshäiriö hengenahdistus rasituksessa kohonnut verenpaine närästystä kihti verenpainetauti mahahaava nivelkuluma rytmihäiriöitä sappivika/-kivet reuma Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, kerro toteamisvuosi, hoitopaikka, lääkitys ja taudin/oireen nykytila; Esiintyykö lähisuvussasi seuraavia sairauksia sydän- ja verisuonitauti verenpainetauti reuma diabetes silmänpainetauti psyykkinen sairaus syöpä astma allergia alkoholismi muu, mikä Kenellä (äiti, isä, sisarukset, isoisä, isoäiti, täti, setä) Oletko ollut kuntoutuksessa en kyllä, missä ja milloin 20

22 TERVEYSTOTTUMUKSET 4/4 Ravinto Syötkö joka päivä aamiaisen lounaan päivällisen Onko sinulla erityisruokavalio ei kyllä; mikä Liikunta Harrastatko liikuntaa en lainkaan; miksi epäsäännöllisesti; millaista ja kuinka usein säännöllisesti; millaista ja kuinka usein Muut vapaa-ajan harrastukset Uni Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin yössä; Oletko virkeä herätessä kyllä en Onko sinulla unettomuutta usein joskus ei Onko väsymystä päivällä usein joskus ei Tupakointi Tupakoitko en kyllä; vuotta, savuketta päivässä Olen lopettanut tupakoinnin v. Käytätkö nuuskaa en kyllä Alkoholi Käytätkö alkoholia en päivittäin viikoittain kuukausittain harvoin Kuinka monta; annosta kerralla Yksi annos on 0,3 l pullo olutta/siideriä tai 12 cl viiniä tai 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl väkevää viinaa Huumeet Oletko kokeillut en kyllä; mitä, milloin Käytätkö nykyisin en kyllä; mitä, milloin Koetko tarvetta tavata lääkäriä fysioterapeuttia psykologia muu, kuka; Tervolassa / 20 allekirjoitus ja nimen selvennys 21

23 LIITE 6 TERVEYDENHOITAJAN TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ terveystarkastukseen varataan aikaa 2 tuntia kirjauksineen esitietolomake/ esihaastattelu pituus paino painoindeksi ja vyötäröympärys verenpaine diabeteskysely kaukonäkö Audit BDI rokotustarpeen selvitys hammashoidon motivointi tupakoitsijoille PEF -mittaus tarvittaessa SADD tarvittaessa kuulon tarkistus tarvittaessa suola- ja rasvatestit tarvittaessa verkostokartta LABORATORIOKOKEET B-PVKT eli pieni verenkuva S-ALAT fb-gluk eli verensokeri Kolesterolikokeet; fp-kol, fp-kol-hdl, fp-kol-ldl ja fp-trigly 22

24 Laboratorio kokeiden tulokset: Verensokeri viitearvo mmol/l ALAT viitearvo miehet U /l naiset Kolesteroli viitearvo mmol/ HDL- kol viitearvo mmol/l LDL- kol viitearvo mmol/l triglyt viitearvo mmol/l Pieni verenkuva Hb LIITE 7 a TERVEYTARKASTUKSEN Ohjaus/neuvonta/seuranta MITTAUSTULOKSET JA JATKO-OHJAUS paikka ja pv, terveydenhoitajan allekirjoitus

25 Asiakkaan nimi Verenpaine / mmhg pulssi LIITE 7b Pituus cm Paino kg alle 130 / 85 tavoitetaso / tyydyttävä BMI kg/m (painoindeksi) / lievästi kohonnut alle 19.9 alipaino / kohtalaisesti kohonnut normaalipaino / huomattavasti kohonnut lievä ylipaino merkittävä ylipaino BDI-21, Beckin masennusseula pistettä vaikea ylipaino 1 9 ei masennusta yli 40 sairaalloinen ylipaino lievä masennus kohtalainen masennus Vyötäröympärys cm vaikea masennus Sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen Audit, alkoholikäytön oma arvio pistettä sairastumisen vaara; 0 8 alle riskikäytön naiset alle 80 cm ei vaaraa 8 20 riskikäyttö cm suurentunut vaara hoitoon ohjaus yli 88 huomattavasti suurentunut vaara miehet alle 94 cm ei vaaraa SADD, alkoholiriippuvuus pistettä cm suurentunut vaara 0 9 ei riippuvuutta yli 102 cm huomattavasti suurentunut vaara kohtalainen riippuvuus yli 20 vahva riippuvuus Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriski pistettä alle 7 pieni Pef-mittaus / / l/min ( ) 7 11 jonkin verran lisääntynyt kohtalainen Kuulo suuri yli 20 hyvin suuri Rokotukset Kaukonäkö oikea vasen yhteisnäkö laseitta laseilla 1

26 TERVEYSTARKASTUSPALAUTE LÄHETTÄVÄLLE TAHOLLE LIITE 8 Asiakkaan nimi Henkilötunnus Terveystarkastuksessa esille tulleet terveydentilaan ja asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat keskeisimmät asiat ja jatkohoidon ohjaukset (esim. astma, tuki- ja liikuntaelinvaivat, masennus) Asiakkaan oma arvio terveydentilasta/ toimintakyvystä Muuta Päivämäärä terveydenhoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päivämäärä asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli Optimi/Yritysoptimi (901/801) Laaja terveysselvitys Sopimuksen nro Vakuutettava Henkilötunnus Vakuutussopimus perustuu tässä selvityksessä annettuihin tietoihin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että vastaat

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Mitä on kuntoutus ja kuntoutuminen? Kuntoutuminen on ihmisen tai

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ 2006-2015 Tuija Teikari 11.4.16 Työttömien terveyspalvelujen kehitystä Kemissä 2006-2016 2006 alkaen Kemin kaupunki palkkasi 50% terveydenhoitajan työttömien terveyspalveluihin.

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

SATAOSAA-maakuntakokeilun ja TE-toimiston työkykykoordinaattorin tekemä selvitys työttömien terveystarkastusten toteutumisesta Satakunnassa

SATAOSAA-maakuntakokeilun ja TE-toimiston työkykykoordinaattorin tekemä selvitys työttömien terveystarkastusten toteutumisesta Satakunnassa SATAOSAA-maakuntakokeilun ja TE-toimiston työkykykoordinaattorin tekemä selvitys työttömien terveystarkastusten toteutumisesta Satakunnassa Sari Ljungman, projektisuunnittelija SATAOSAA Tiia Nieminen,

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi:

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi: AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE Asiakas: Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puh.nro.: Sähköpostiosoite: Äidinkieli ja kansalaisuus: Siviilisääty: Lähiomainen: Puoliso: Nimi: Henkilötunnus: Osoite:

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia 14.5.2012 14.5.2012 Anu Castaneda 1 Esityksen sisältö 1. Maamu-tutkimus ja sen tavoitteet 2. Menetelmät 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 terveydenhoitaja/projektityöntekijä Raisa Aaltonen 24.3.2011

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä Seppo Koskinen ja työryhmä Mikä on Roosa? Roosa on Romanien hyvinvointitutkimus. Se on osa laajempaa DIAKin (Diakonia ammattikorkeakoulun)

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Työttömien terveystarkastukset Pellossa Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2.8.-29.10.2010 Mari Pelkonen 29.10.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI

OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret VIRTA OULUNKAARI HANKE 1.4.2011 30.9.2013 OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN!

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Lapsiperheen esitietolomake 1 (7) TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Hyvät vanhemmat, edessänne on lapsiperheen esitietolomake. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä perheestänne perustietoja, joilla on merkitystä

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Perusturvakuntayhtymä Akseli Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

URHEILIJAN TERVEYSKYSELY

URHEILIJAN TERVEYSKYSELY Sivu 1 / 6 URHEILIJAN TERVEYSKYSELY Nimi: Sotu: - Osoite: Puhelin: Lähiomainen ja puhelinnumero: Urheilulaji(t): Urheiluseura: Valmentaja: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi urheilussa? Mitkä ovat

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku Anna-Mari Aalto, Tarja Heponiemi, Vesa Syrjä 27.8.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimuksen hyödyt työnantajien ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto)

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto) Tilannearvio SOS-hanke PILOTTI 1. Perustiedot Asiakkaan nimi: Osoite: Työntekijä: Päivämäärä: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut (

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot