Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien. - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010"

Transkriptio

1 Toimintamalli pitkäaikaistyöttömien ja alle 25 v työttömien terveydentilan selvittämiseen - PaKasteen perusterveydenhuollon kehittämisen työskentelyjakso 2010 Marjo Kallioniemi Maarit Alalahti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Hankkeen taustaa 3 2. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Työttömyys Tervolassa hankkeen aikana 5 3. Hankkeen yhteistyötahot ja lähteet Hankkeen yhteistyötahot Tiedonkeruu ja lähteet Tiedottaminen 6 4. Toimintamalli Asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen Lähetekäytäntö ja ajanvaraus Terveystarkastus ja jatko-ohjaus Palaute terveystarkastuksesta lähettävälle taholle Sosiaalityöntekijälle ohjautuminen Asiakaspalaveri Asiakkuuden päättyminen terveydenhoitajalla 9 5. Testaus Toimintamallin testaus Muutokset toimintamalliin testaamisen jälkeen Pohdinta 12 1

3 TIIVISTELMÄ Hanke: Malli työttömien terveydentilan selvittämiseen. Tervolan kunta / Terveyden edistämisen työryhmä Keskustie 81, Tervola Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli terveystarkastuskäytäntöön pitkäaikaistyöttömien ja alle 25- vuotiaiden työttömien terveydentilan selvittämiseen yhteistyös sä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia palveluja Hankkeen tulokset: Hankkeen tuloksena on pitkäaikaistyöttömien sekä alle 25 - vuotiaiden työttömien terveystarkastukseen luotu toimintamalli ja sen pilotointi kunnan käyttöön Raportoija: Vastuuhenkilö: Hanketyöntekijä/terveydenhoitaja Marjo Kallioniemi Työ p työ; Maarit Alalahti/ Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Keskustie 78, Tervola p , Toteuttava yksikkö: Tervolan terveyskeskus Hankkeen työskentelyjakso: Yhteistyötahot: Rahoitus: Tervolan toimipisteet; sosiaalitoimi, työvoimahallinto, terveystoimi ja Kela Hanketyöntekijän palkkakustannukset PaKaste - Pohjoisen alueen Kasteelta, perusterveydenhuollon kehittäminen 2

4 1. HANKKEEN TAUSTAA Sosiaali- ja terveysministeriö- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto lähetti kirjeen koskien pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämisestä kunnissa. Kirjeessä mainittiin, että vuosina sosiaalija terveysministeriö on lähettänyt kuntiin määrärahan käyttöä ohjaavat kirjeet, joissa korostetaan, että kunnissa tulee käynnistää systemaattinen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastustoiminta. Lisäksi kirjeessä oli, että sosiaali- ja terveydenhuollon on toimittava suunnitelmallisesti työttömien terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi yhteistoiminnassa työvoiman palvelukeskusten tai työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Maamme sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset vuoteen 2015 ovat terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistaminen (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015,2006). Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämisen voidaan nähdä kuuluvan kaikkiin edellä mainittuihin linjauksiin. Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke onkin mukana niin kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa (KASTE) , terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa kuin kansallisessa terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmassa yhtenä toimenpiteenä ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. (THL, Raportti 22/2009). Työttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Lisäksi on todettu huonon terveyden vaikeuttavan työllistymistä. Terveytensä ja työkykynsä puolesta heikoimmat ovat muita useammin työttöminä ja toisaalta etenkin pitkäaikainen työttömyys itsessään lisää sairastavuutta ja heikentää hyvinvointia. Työttömyyden pitkittyminen altistaa sosiaalisille ja terveydellisille ongelmille, joiden hoitaminen vaatii voimakkaampaa panostusta terveyspalveluilta. Työttömyyden ja terveyden välistä yhteyttä pahentavat toistuvat työttömyysjaksot ja pitkittynyt työttömyys, korkea ikä, taloudelliset vaikeudet, mielenterveysongelmat ja alkoholin runsas käyttö. Suojaavina tekijöinä nähdään sosiaalinen verkosto, hyvä itsetunto, hyvät selviytymiskeinot, palveluiden käyttö ja kuntoutus. Keskimääräisen jäljellä olevan eliniän ero työikäisten työttömien ja työllisten välillä on miehillä lähes kuusi vuotta ja naisilla lähes kaksi vuotta. (THL, Raportti 23/2009) 1990 luvulla toteutuneista työttömien terveyspalvelukokeiluista ja - tutkimuksista saadun tiedon pohjalta todettiin yksilöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen olevan tärkeää työttömyyden aikana. Erilaiset aktivoivat ja kuntouttavat työkykyä ja työllistymistä edistävät toimenpiteet alkoivat 3

5 vasta kehittyä suurtyöttömyyden seurauksena. Työttömille suunnatut aktivoivat ja kuntouttavat toimenpiteet ovat lisääntyneet työhallinnon ja sosiaalitoimen puolella. Toimenpiteisiin osallistuminen on tullut työttömille aiempaa velvoittavammaksi uuden lainsäädännön myötä (laki kuntouttavasta työtoiminnasta, työmarkkinatuen uudistus). Työhallinnon ja sosiaalitoimen ottaessa yhteistä vastuuta pitkäaikaistyöttömistä, on terveydenhuolto jäänyt vielä sivummalle. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne, pienet henkilöstöresurssit ja palvelurakenteen muutokset ovat rajoittaneet toiminnan kehittelyä ja juurtumista pysyväksi osaksi kuntien palvelurakennetta. (THL, Raportti 22/2009). Hankkeen raportit osoittivat työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen osaamisen yhteistyön merkityksen tärkeyden työllistymisen aktivoimiseksi. Toiminta edellyttää yhteistä sopimista toimintakäytännöistä ja rakenteista. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan paraneminen sekä terveyspalvelujen kytkeminen työllistämis- ja aktivointiprosesseihin vaikuttavat ennen pitkää myönteisesti myös kuntien talouteen. (THL, Raportti 23/2009). Tervolan Terveyden edistämisen työryhmä haki PaKaste hankkeen kautta rahoitusta hanketyöntekijän palkkakuluihin mallin luomiseksi työttömien terveydentilan selvittämiseen osana hyvinvointia edistävää työtä. Terveydentilan selvittäminen kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin, joten onnistuessaan hankkeen aikana kehitetty toimintamalli kaventaa terveyseroja. Terveysneuvonnalla pyritään vaikuttamaan työttömien terveyskäyttäytymiseen esim. päihteiden käytön ja ravitsemuksen suhteen. 2. HANKKEEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 2.1. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Terveyden edistämisen työryhmässä hankkeen tavoitteeksi asetettiin toimivan mallin kehittäminen siitä, miten työttömien terveydentilaa voidaan selvittää ja parantaa hyödyntäen olemassa olevia palveluja. Tavoitteena oli pilotoida mallia käytännössä suorittamalla työttömille terveydentilan selvityksiä. Tavoitteena oli myös, että kunnassa voidaan jatkaa työtä mallin mukaan. Kohderyhmäksi määriteltiin etenkin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Kohderyhmään eivät kuuluneet työttömät, joiden terveydentila ja työkyky oli jo selvitetty. Toimintamallin suunnitteluvaiheessa mallin tavoitteiksi muodostui; 4

6 toimintamalli työttömien terveydentilan selvittämiseen tarjota pitkäaikaistyöttömille ja alle 25 vuotiaille työttömille asiakkaille mahdollisuus terveystarkastuksiin ja kokonaisvaltaista terveyttä tukeviin jatkotoimenpiteisiin tukea asiakkaiden tiedollista ja taidollista elämänhallintaa ja omaehtoista terveyden ylläpitoa ja edistämistä ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken 2.2. Työttömyys Tervolassa hankeen aikana Tammikuussa 2010 Tervolan työttömyysaste oli 14,9 % (207 työtöntä). Toukokuussa työttömyysaste oli 10,9 % eli 148 työtöntä. Toimintamallia suunniteltaessa Tervolan työttömistä oli yksitoista alle 25 vuotiasta työtöntä ja 34 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaisten työttömien määrää voidaan tarkastella erilaisin kriteerein, joten lukumäärään vaikuttaa esimerkiksi se, lasketaanko mukaan myös toistuvaistyöttömät (16 kuukauden aikana työttömyysjaksot yhteen laskien yhteensä yli 12 kk työttömänä olleet). 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT JA LÄHTEET 3.1. Hankkeen yhteistyötahot Terveyden edistämisen työryhmä nimesi kokouksessaan suunnitteluvaiheen yhteistyökumppaneiksi KELA:n edustajan, sosiaalitoimesta sosiaalityöntekijä Marika Lassilan, työvoimahallinnosta Ulla Kauppilan, terveystoimesta johtava lääkäri Jouko Aution, työterveyshoitaja Eeva-Liisa Rajalan ja avoterveydenhuollon osastonhoitaja Maarit Alalahden. Lisäksi hanketyöntekijällä on ollut palaveri TE - toimiston työvoimaneuvojan Jarmo Hurtigin kanssa sekä mielenterveystoimistossa Satu Björkbackan ja Eeva Lohinivan kanssa. Lähettävänä tahona ovat toimineet sosiaalitoimesta Marika Lassila ja TE toimistosta Jarmo Hurtig. Yhteistyö mielipidevaihtoineen mallin käyttökokemuksista on tapahtunut lähinnä sähköpostitse ja asiakastyö lähetteiden ja palautteiden muodossa. 5

7 3.2. Tiedonkeruu ja lähteet Hanketyöntekijä on saanut tietoa keskusteluin Tervolan terveyskeskuksen henkilökunnalta kunnan palveluista ja niiden toteutumisesta etenkin terveystoimen osalta. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä myös PaKaste/Lappi/ Perusterveydenhuollon kehittäminen, suunnittelija Jaana Kupulisojaan ja Rovaniemen Työkyky- ja terveys-hankkeen terveydenhoitajaan Matias Ahlsvediin. Lähteet: THL:n Raportti 22/ 2009, Terveyspalvelu työllistymisen tukena Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja palvelut siirtymätyömarkkinoilla THL:n Raportti 23/2009, Pitkäaikaistyöttömien terveyshanke Kehittämisvaiheen loppuraportti ja paikalliset toimintamallit THL:n Avauksia 12/2010, Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelu- Työttömien terveystarkastukset ja palvelut kunnissa 2009 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin työllisyyskatsaus, Toukokuu 2010 Tervolan terveyskeskuksen diabetes-, verenpaine- ja astmaohjelmat ohjeistuksineen Lisäksi hanketyöntekijä on etsinyt tietoa lukuisista internet sivustoista Tiedottaminen Tervolassa järjestetyssä Maaseudulta käsin messuilla kuntainfo pisteessä oli hankkeen esitteitä jaossa. Esite laitettiin kunnanviraston ilmoitustaululle, kirjastoon, apteekkiin ja nuorten työpajalle. Tervolan seutulehdessä oli ilmoitus hankkeesta. Sosiaalityöntekijä ja työvoimaneuvoja aktivoivat asiakkaitaan asiakaskäyntien yhteydessä kertomalla mahdollisuudesta terveystarkastukseen hankkeen aikana. Hanketyöntekijä esitteli toimintamallia terveydenhoitajien palaverissa sekä Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kokouksessa saaden rakentavaa palautetta. 6

8 4. TOIMINTAMALLI Malli on tehty perehdytyskansio muodossa ja on valmis käyttöön otettavaksi, mikäli malli tulee hyväksytyksi kunnan luottamuselimissä. Perehdytyskansio sisältää toimintamallikaavion (liite 1) sekä tekstiosan, jossa kaavio sanallisesti avataan. Kansiossa on myös terveystarkastuksen sisältö ohjeistuksineen, mallissa käytettävä lomakkeisto, liitteenä lisäksi ohjeistukset esim. Tervolan terveyskeskuksen diabetesohjelma, kuntalaisille tarjolla olevat aktiviteetit ja raportti Asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen Asiakas ohjautuu terveyspalveluihin työvoimatoimen tai sosiaalitoimen kautta, koska terveydenhuollon on vaikea tavoittaa kohderyhmää ilman yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa. Asiakkaalla on yleensä kontakti näihin viranomaisiin jo taloudellisista syistä johtuen. Asiakas voi myös itse hakeutua terveystarkastukseen työttömänä ollessaan Lähetekäytäntö ja ajanvaraus Työvoimatoimessa tai sosiaalitoimessa kerrotaan asiakkaalle mahdollisuudesta terveystarkastukseen. Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä lähete (liite 2), joka toimitetaan terveydenhoitajalle kunnanviraston ja terveystoimen sisäisessä postissa. Lisäksi asiakas allekirjoittaa suostumuksen (liite 3) tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen yhteistyötahoilta. Lähetteen saatuaan terveydenhoitaja tutustuu asiakkaan käyntihistoriaan siltä osin kuin se terveystarkastukseen liittyen on tarpeen ja tekee laboratoriolähetteen. Terveydenhoitaja sopii asiakkaan kanssa puhelimitse vastaanottoajan, lähettää postitse asiakkaalle terveystarkastuskutsun (liite 4) toimintaohjeineen ja esitietolomakkeen (liite 5) asiakkaalle etukäteen täytettäväksi Terveystarkastus ja jatko-ohjaus Terveystarkastukseen (liite 6) terveydenhoitaja varaa aikaa kaksi tuntia asiakasta kohden. Terveyskeskustelun ja neuvonnan lähtökohtana on asiakkaan tämän hetkinen terveys ja elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Keskustelun tukena käytetään laboratoriotuloksia ja esitietolomaketta, jossa on asiakkaan oma näkemys terveystiedoista, terveydentilasta ja terveystottumuksista sekä työllistymisen esteistä. Keskustelulla ja neuvonnalla asiakasta motivoidaan oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä parantamiseen. Asiakas saa kirjallise- 7

9 na yhteenvedon terveystarkastuksessa tehdyistä mittauksista ja testeistä viitearvoineen sekä jatko-ohjauksesta (liitteet 7a ja 7b). Jatko-ohjaus tehdään tarvittaessa päivystävälle terveydenhoitajalle rokotuksiin, sydän- ja verenpainehoitajalle, diabeteshoitajalle, astmahoitajalle, mielenterveysasemalle, optikolle, sosiaalityöntekijälle, A-klinikalle tai hammashuoltoon. Lääkärin vastaanotolle asiakas ohjataan tarvittaessa. Lääkäri ohjaa asiakkaan tarvittaviin jatkotutkimuksiin, fysioterapeutille tai päihdehuoltoon. Asiakkaalle annetaan lomake, jossa on tarvittavat yhteistiedot puhelinnumeroineen Palaute terveystarkastuksesta lähettävälle taholle Terveystarkastuksesta tehdään palaute (liite 8) yhdessä asiakkaan kanssa lähettävälle taholle ja terveydenhoitaja toimittaa sen perille. Palaute sisältää asiakkaan terveystarkastuksessa esille tulleet terveydentilaan ja asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat keskeisimmät asiat. Tällaisia voi olla esimerkiksi astma, asiakkaan kokemat oireet tai vaivat tuki- ja liikuntaelimissä, asiakkaan kokema masennus tai päihteiden riskikäyttö. Palautteeseen kirjataan myös tieto asiakkaalle sovituista jatkotoimenpiteistä kuten esimerkiksi ohjannasta lääkärin vastaanotolle tai diabeteshoitajalle. Asiakkaan toiveesta voidaan palautteeseen laittaa pelkästään tieto siitä, että asiakas on käynyt terveystarkastuksessa Sosiaalityöntekijälle ohjautuminen Sosiaalityöntekijälle ohjataan ne asiakkaat, joilla ei ole vielä asiakassuhdetta sosiaalitoimeen ja terveystarkastuksessa tulee esiin asioita, jotka vaativat nopeaa reagointia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asumiseen liittyvät asiat (oman asunnon saanti pian), kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen, etuuksiin ja niiden hakemiseen liittyvä neuvonta. Usein jo taloudellisista syistä johtuen asiakkaalla on olemassa oleva asiakkuus sosiaalityöntekijän kanssa ja luottamus kyseiseen viranomaiseen. Sosiaalityöntekijällä on hyvät mahdollisuudet tuttuna viranomaisena motivoida asiakasta asioidensa selvittelyyn ja osallistumaan terveystarkastukseen sekä jatkoohjauksen toteuttamiseen. Hoito- ja kuntoutusprosessit ovat useimmiten pitkäkestoisia ja asiakkaan motivaation ylläpitämien näin ollen tärkeä osa prosessia. 8

10 4.6. Asiakaspalaveri Terveystarkastuksen jälkeen voidaan tarvittaessa järjestää asiakaspalaveri, jossa on läsnä asiakkaan lisäksi työvoimaneuvoja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Osallistua voi myös asiakkaan toivomuksesta lähiomainen, tukihenkilö tai muu viranomainen. Palaverissa terveydenhoitaja yhdessä asiakkaan kanssa käy läpi ne asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon työmahdollisuuksia etsiessä. THL:n hankkeessa olleet kunnat arvioivat toiminnan vaikuttaneen erityisesti asiakkaiden saamina parempina tilannekartoituksina ja sitä kautta oikean palvelun piiriin ohjautumisena. Vaikutuksena nähtiin myös perusterveydenhuollon yhteistyön paraneminen sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa Asiakkuuden päättyminen terveydenhoitajalla Asiakkuus terveydenhoitajalla päättyy, kun hän ohjaa asiakkaan sovittuihin jatkotoimenpiteisiin. Vuoden kuluttua voidaan asiakkaan toiveesta tehdä seuranta terveystarkastus. Asiakas itse ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan sopiakseen vastaanottoajan, ellei asiakkaan toivomuksesta toisin sovita. 5. Testaus 5.1. Toimintamallin testaus TE toimiston ja sosiaalitoimen kautta ohjautui asiakkaita lähetteellä terveystarkastukseen hanketyöntekijä - terveydenhoitajalle. Asiakkaat eivät itse ottaneet yhteyttä varatakseen terveystarkastusaikaa mainonnasta huolimatta. Asiakkaat, jotka olivat kysyneet esim. hoitajien vastaanotosta terveystarkastukseen pääsyä, eivät tehneet uutta yhteydenottoyritystä ja aika jäi heiltä varaamatta. Kynnys ajanvaraamiseen oma-aloitteisesti on usein pitkäaikaistyöttömille liian suuri. Yksi ratkaisu tähän voisi olla se, että esim. vastaanoton työntekijä jättää soittopyynnön terveydenhoitajalle asiakkaan puolesta. Asiakkaat tulivat varatuille vastaanottoajoille eli peruuttamattomia aikoja ei tullut. Terveystarkastuksessa kävi testausaikana 10 asiakasta eli 22 % kohderyhmästä. Otanta jäi pieneksi, joten raportointiin ei tilastoja laiteta tunnistettavuuden vuoksi. Terveystarkastuksien ja laboratoriotulosten tuloksena tuli esiin, että kansansairauksien löytämiselle tämän tyyppinen terveydenhoitajan tekemä tarkastus on tarpeellinen. Kohollaan olevien verenpaine-, verensokeri-, kolesteroli, ja Pef 9

11 mittaustuloksien johdosta lähes kaikki asiakkaat ohjattiin jatkotoimenpiteisiin. Asiakkaat toivoivat terveydenhoitajan varaavan ajan puolestaan, joten aika varattiin terveystarkastuskäynnin yhteydessä tai jälkikäteen, jolloin aika soitettiin asiakkaalle. Osa halusi soittaa ajan itse, jos kyseessä oli mielenterveystoimisto tai A-klinikka. Terveystarkastuksissa tuli esiin myös THL:n hankkeiden suuntaiset kokemukset siitä, että työttömillä on usein masennusta ja alkoholin suurkulutusta. Testausaikana terveystarkastukseen tultiin myös päihtyneenä. Jatkossa on hyvä keskustella suhtautumisesta päihtyneeseen asiakkaaseen, otetaanko vastaan ja keskustellaan päihdeongelman syistä ja seurauksista vai annetaanko kokonaan uusi aika. Testaus aikana terveystarkastukseen päihtyneenä tulleiden asiakkaiden kanssa keskusteltiin päihdeongelmasta ja jälkeenpäin he ottivat yhteyttä saadakseen tietoa kuntoutusmahdollisuuksista. Lähettävä taho koki asiakkaiden ohjaamisen terveystarkastukseen helpoksi ja lisävälineeksi asiakastyöhön. Lähettävälle taholle annettavaan palautteeseen kirjattiin se tieto, mihin asiakas antoi luvan. Lähettävä taho toivoi palautteeseen tarkempaa tietoa terveystarkastuksessa ilmenneistä asioista esim. missä toivoisi seurantaa tai tukea sosiaalitoimelta tai muulta viranomaiselta, kuten päihdeasioissa tai mielenterveysasioissa. Tärkeä tieto olisi myös se, että miten asiakas kokee itse päihdeongelmansa tai muun arkea tai työllistymistä rajoittavan tekijän, jos se terveystarkastuksessa tulee esille. Vai kokeeko ollenkaan ongelmaksi. Esimerkiksi tieto siitä, että terveydentilassa on sellaisia tekijöitä, jotka voivat rajoittaa työllistymistä tai kouluttautumista. Tämän perusteella voimme aidosti miettiä oikeita jatkotoimia, jotta emme patista ihmistä sellaisiin toimenpiteisiin, joihin heillä ei ole voimavaroja. Jatkossa terveydenhoitajan on hyvä tarkentaa asiakkaalle palautteen merkitystä. Asiakaspalaute terveystarkastuksista oli myönteistä, kun palautetta kysyttiin viikko terveystarkastuksen jälkeen. Asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että työttömille tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen. Useilla oli edellisestä terveystarkastuksesta aikaa useita vuosia, jopa yli 25 vuotta. Asiakkaat olivat kiinnostuneita terveydentilastaan ja usealla oli kysyttävää terveyteensä liittyen. Terveyskeskukseen ei ollut kehdattu ottaa yhteyttä yksittäisten terveyskysymysten vuoksi. Terveystarkastuksen toivottiin sisältävän myös esim. kävelytestin tai gynekologisen tutkimuksen. Kiitosta sai kiireettömyys ja hyvä tunnetila terveystarkastuksesta lähtiessä. 10

12 THL:n hankekokemuksissa olivat asiakaspalautteet samansuuntaisia. Merkitykselliseksi terveystarkastus oli koettu etenkin terveydentilan ja hyvinvoinnin kannalta, seurausvaikutuksia työllistymiseen ja toimeentuloon oli nähty vähäisempinä. Joka viides vastannut kunta tai kuntayhtymä oli ilmoittanut, ettei palveluun sisälly työkyvyn kartoitusta, kuntoutustarpeen selvittelyä tai moniammatillista palaveria. Tämä antaisi ymmärtää, että tällöin terveystarkastuksissa ei ole tarkasteltu terveydentilaa suhteessa työllistymisen mahdollisuuksiin Muutokset toimintamalliin testaamisen jälkeen Testaamisen jälkeen asiakkaan ohjaamista terveystarkastukseen yksinkertaistettiin. Alkuperäisessä toimintamallissa ohjeistettiin lähettävää tahoa soittamaan terveydenhoitajalle asiakaskäynnin yhteydessä. Toimintamallia testatessa ilmeni, että Tervolassa lähetekäytäntö on riittävä. Puhelinyhteyttä ei aina saa asiakaskäynnin aikana terveydenhoitajaan ja se tuntui myös tarpeettomalta lisätoimenpiteeltä. Lähettävällä taholla on hyvä olla tieto kenelle terveydenhoitajalle lähete osoitetaan. Tällä tiedolla varmistetaan lähetteen perille saapuminen ja asiakkaan ohjautuminen terveystarkastukseen. Testauksen alkaessa käytettiin asiakkaan allekirjoittamaa suostumuslomaketta tietojen vaihtoon yhteistyötahojen välillä. Testauksen edetessä suostumuslomakkeen käyttö koettiin tarpeettomaksi, koska lähetteessä ja palautteessa lähettävälle taholle on asiakkaan allekirjoitukset. Rovaniemellä järjestetyssä Työttömien terveyspalvelut ja kuntoutuminen kohti työllistymistä -seminaarissa ilmeni, että THL:n hankkeessa on suostumuslomakkeet käytössä työttömien terveystarkastuksien yhteydessä riippumatta siitä, missä työpisteessä tai kenen toimeksiannosta terveystarkastuksia järjestetään. Tervolan toimintamalliin sisällytettiin suostumuslomake uudelleen mukaan. Toimintamalliin liittyvien lomakkeiden sanamuotoja, lyhenteitä tai merkkejä muokattiin. Terveystarkastuksissa esim. terveyspuolella käytettävä VRS lyhenne oli asiakkaille vieras ja se kirjoitettiin palautteeseen muotoon verensokeri. Muutoin lomakkeisto vaikutti toimivalta. 11

13 6. POHDINTA Hanke alkoi , jolloin yhteistyötahot olivat lomalla. Lomakausi hidasti ja hankaloitti hankkeen etenemistä ja paikallista tiedon hankintaa. Hanketyöntekijä kehitti mallia lähteitä apuna käyttäen. Luonnos toimintamallista oli valmiina, kun lomakausi päättyi. Hanketyöntekijä aloitti konsultaatiot yhteistyötahojen kanssa ja muokkasi mallin sisältöä ja lomakkeistoa muutosehdotuksien mukaan. Lisäksi muutoksia tuli toimintamalliin sen jälkeen, kun hanketyöntekijä sai tietoa terveystoimessa jo toiminnassa olevista suosituksien mukaisista ohjeistuksista. Hanketyöntekijälle nousi paljon kysymyksiä hankkeen edetessä. Onko tarvetta työttömille suunnattuihin terveystarkastuksiin? Hanketyöntekijä kyseli eri ammattilaisilta Tervolan tilanteesta muun muassa hoitoon pääsystä ja vuosikontrollien toteutumisesta. Ajanvarauksissa ei ole pitkiä jonoja lääkäreille, terveydenhoitajille tai mielenterveysasemalle. Hanketyöntekijä sai kuvan, että Tervolassa on suositusten mukaiset käytännöt olemassa ja kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus terveydentilansa selvittämiseen ja hoitamiseen. Terveydenhoitajilla on toiminnassa olevat suunnitelmat ja ohjeistukset eri tilanteisiin esim. diabetestai astmahoitajalle ohjaamista varten. Tarvitaanko toimintamallia työttömien aktivoimiseksi kiinnostumaan terveydentilastaan? Tarvitaanko mallia, jotta he huomaavat myös heillä olevan mahdollisuus terveytensä hoitamiseen? Puuttuuko työttömiltä tietoisuus terveystoimen tarjoamista palveluista kuntalaisille? Tarvitaanko mallia siihen, että yhteistyötaho toimii rohkaisevana osapuolena, jotta työtön uskaltautuu ottamaan yhteyttä terveystoimeen? THL:n hankekokemuksissa tuli ilmi pitkäaikaistyöttömien aloitekyvyttömyys hoitaa asioitaan. Aloitekyvyttömyyteen liittyi usein mielenterveyshäiriöt tai päihteiden riskikäyttö. Onko aloitekyvyttömyys ja tietämättömyys palveluista suurimpia esteitä palveluiden käyttämättömyyteen ja omasta terveydentilasta huolehtimiseen? Pääsääntöisesti asiakkaat vaikuttivat olevan aidosti kiinnostuneita terveydentilastaan ja heille varattu aika (2 tuntia) ei ollut ylimitoitettu. Keskusteluissa yhteistyötahojen kanssa tuli tunne, että toimintamallia tarvitaan hankkeen kohderyhmälle. Tarvetta terveydentilan selvittämiseen ja terveysneuvontaan on olemassa. Hankkeesta kuultuaan osalla työttömien parissa toimivilla viranomaisilla oli heti mielessä lukumäärä niistä asiakkaista, joilla olisi tarvetta terveystarkastukseen. Kyseisiä asiakkaita ei ehditty tavoittamaan hankkeen ajankohtana. Osittain johtuen peruuttamattomista ajoista lähettävälle taholle ja jo mainitusta lomakauden ajoittumisesta hankkeen ajanjakson alkuun. Mainostamista Jokipostissa useammin ehdotettiin asiakaspalautteessa. 12

14 Loppupäätelmänä hanketyöntekijä koki, että toimintamallille on tarvetta. Tervolan toimipisteen työvoimaneuvoja arveli vuositasolla kohderyhmään kuuluvia tulevan maksimissaan asiakasta. Kaikki terveystarkastuksessa käyneet asiakkaat ohjattiin jatkotoimiin esim. sydän- ja verenpainehoitajalle. Malli vaatii resursseja, tehtävään osoitetun terveydenhoitajan ja tiedotusta terveystarkastuksien mahdollisuudesta yhteistyötahoille ja kohderyhmään kuluville asiakkaille. 13

15 TERVOLAN TOIMINTAMALLI LIITE 1 Työvoimaneuvoja Sosiaalityöntekijä Asiakas itse ottaa toimittaa toimittaa terveydenhoitajaan lähetteen lähetteen yhteyttä terveydenhoitajalle terveydenhoitajalle Terveydenhoitaja soittaa asiakkaalle ja sopii ajan, tekee laboratoriolähetteen ja postittaa asiakkaalle kirjallisena kutsun toimintaohjeineen ja esitietolomakkeen Asiakas käy laboratoriokokeissa Terveystarkastus; haastattelu, mittaukset, testit ja terveysneuvonta sekä jatko-ohjaus tarvittaviin tahoihin ja palaute asiakkaalle kirjallisena sekä lähettävälle taholle Seurantakäynti terveydenhoitajalla vuoden kuluttua tarvittaessa palaveri yhdessä asiakkaan, terveydenhoitajan, työvoimaneuvojan ja sosiaalityöntekijän kanssa lääkäri, astmahoitaja, TE -toimisto diabeteshoit., hammashuol- Ei jatkotoimia to, optikko, mta, sosiaalityöntekijä, ryhmät työkykykartoitus lääkäri ohjaa tarvittaessa kunt.asiakastyöryhmä erikoissairaanhoitoon, työvoimapolit.jatkotoimet tutkimukset, erikoislääkäri eläkeselvittely Päihdehuolto, fysioterapeutti Kela kuntoutus 14

16 LÄHETE TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 2 työttömien terveystarkastus Suostumus pyydetty ja arkistoitu* Lähettäjä ja organisaatio (nimi, työpiste, puhelinnumero) Asiakkaan nimi Henkilötunnus Asiakkaan osoite Asiakkaan puhelinnumero Työ- ja elinkeinoviranomaisten aiemmat terveystutkimukset Asiakkaan aiempi terveystarkastuskäynti(missä ja minä vuonna)? Mihin asiakas haluaa terveystarkastuksessa kiinnitettävän huomiota? Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus * Asiakkaan alkuperäinen suostumuslomake tietojen vaihtoon on lähettävän tahon arkistossa 15

17 LIITE 3 SUOSTUMUS Asiakkaan nimi Henkilötunnus Suostun siihen, että Meri-Lapin TE-toimisto, kunnan ja KELA:n työntekijät voivat pyytää sekä luovuttaa terveystarkastukseen ja terveydentilan selvittämiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja. Suostun myös siihen, että edellä selostetuista asioista saatua tarpeellista tietoa voidaan tallentaa sen työntekijän tietojärjestelmään, joka vastaa ko. asioiden rekisterinpidosta, ja että tallennettua yhteistoiminnan kannalta tarpeellista tietoa voidaan käyttää työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa. Tässä yhteydessä antamani suostumus on voimassa niin kauan kuin Meri-Lapin TEtoimiston ja Tervolan kunnan sosiaali- ja terveystoimen terveydenhuollon välinen yhteistyö on tarpeellista asioideni hoitamisen kannalta. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä ao. toimipisteelle. Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys Suostumuksen vastaanotti Paikka ja aika Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 16

18 KUTSU TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 4 Nimi TERVETULOA TERVEYSTARKASTUKSEEN Paikka Pvm Klo Sinulla on mahdollisuus pitkäaikaistyöttömille tai alle 25- vuotiaille työttömille järjestettyyn terveystarkastukseen. Työttömyys aikana et ole työterveyshuollon piirissä ja edellisestä terveystarkastuksestasi voi olla pitkä aika. Käy terveyskeskuksen laboratoriossa klo 8-10 välisenä aikana verikokeissa viikkoa ennen terveystarkastukseen tuloa. Verikokeita edeltävänä iltana ole klo 22 jälkeen syömättä, juomatta ja tupakoimatta. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ja keskustelee kanssasi tuloksista ja sinua kiinnostavista/vaivaavista asioista. Saat itsellesi tiedot mittaus- ja testituloksista kirjallisena. Jos annettu aika ei sovi sinulle tai haluat lisätietoja, ota yhteys: nimi puhelin Tuo mukanasi valmiiksi täytetty esitietolomake. Selvitä rokotustietosi tai ota mukaasi myös rokotuskortti, jos sinulla on sellainen. Liitteenä esitietolomake 17

19 LIITE 5 1/4 TERVEYSTARKASTUKSEN ESITIETOLOMAKE (täytä ja palauta tarkastukseen tullessasi) Luottamuksellinen, vain terveydenhuollon käyttöön Nimi; Henkilötunnus; Osoite; Puhelin; Postinumero ja toimipaikka; Siviilisääty naimaton avo-/avioliitossa eronnut leski Lasten syntymävuodet; Asevelvollisuus suoritettu suorittamatta lykkäys vapautettu ei koske minua TYÖHISTORIA Peruskoulutus kansakoulu peruskoulu keskikoulu lukio Ammatillinen koulutus ammattikoulu opisto ammattikorkeakoulu yliopisto muu, mikä; Ammatti; Viimeisin työpaikka; työsuhde päättyi; Aikaisemmat työnantajat/ minä vuonna/ altisteet työssä (melu, pöly, työtehtävät vuosina kemikaalit, yötyö, muu, mikä?) Työttömyyden kesto; 18

20 Työllistymisen esteet (oma näkemys); Terveystarkastukseen tulon syy ja omat odotukset tarkastukselta; TERVEYSTIEDOT Oma arvio terveydestä 2/4 erinomainen hyvä kohtalainen huono Näkö näöntutkimus v. optikolla silmälääkärillä silmälasit ei on lähilasit kaukolasit Kuulo kuulotutkimus v. missä tutkittu; Hampaat hammastarkastus v. missä tarkastettu/hoidettu; Lääkkeet reseptilääkkeet ei on, mitä; muita lääkkeitä ei on, mitä; Allergiat lääkeaineyliherkkyys;_ muut allergiat; Naisille suunnatut kysymykset gynekologinen tarkastus v. papa v. mammografia v. tutkitko itse rintasi; en joskus säännöllisesti 19

21 TERVEYDENTILA 3/4 Onko sinulla tällä hetkellä tai aikaisemmin ollut seuraavia oireita tai sairauksia silmäsairaus rintakipuja levossa maksa tai haimasairaus allerginen nuha allerginen silmäoire rintakipuja rasituksessa ripuli/ummetus ihottuma värisokeus sepelvaltimosairaus veriulosteita hyvälaatuinen korvasairaus sydänveritulppa peräpukamia kasvain huonokuuloisuus kävelykipu pohkeissa tyrä pahalaatuinen migreeni suonikohjut eturauhasen tulehdus kasvain toistuva päänsärky säärihaava virtsatulehdus vakava huimaus suonenvetoa munuaissairaus tapaturma tajuttomuuskohtaus keuhkokuume diabetes muu sairaus muu hermoston sairaus HIV kilpirauhasen sairaus muu leikkaus epilepsia hepatiitti anemia, raudan puute fysikaaliset halvaus pitkäaikainen yskä iskias hoidot muistihäiriöitä tuberkuloosi muu selkävaiva jännitys/pelkotiloja astma muu tuki- ja liikuntaelin masentuneisuus hengenahdistus levossa sairaus mielenterveyshäiriö hengenahdistus rasituksessa kohonnut verenpaine närästystä kihti verenpainetauti mahahaava nivelkuluma rytmihäiriöitä sappivika/-kivet reuma Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, kerro toteamisvuosi, hoitopaikka, lääkitys ja taudin/oireen nykytila; Esiintyykö lähisuvussasi seuraavia sairauksia sydän- ja verisuonitauti verenpainetauti reuma diabetes silmänpainetauti psyykkinen sairaus syöpä astma allergia alkoholismi muu, mikä Kenellä (äiti, isä, sisarukset, isoisä, isoäiti, täti, setä) Oletko ollut kuntoutuksessa en kyllä, missä ja milloin 20

22 TERVEYSTOTTUMUKSET 4/4 Ravinto Syötkö joka päivä aamiaisen lounaan päivällisen Onko sinulla erityisruokavalio ei kyllä; mikä Liikunta Harrastatko liikuntaa en lainkaan; miksi epäsäännöllisesti; millaista ja kuinka usein säännöllisesti; millaista ja kuinka usein Muut vapaa-ajan harrastukset Uni Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin yössä; Oletko virkeä herätessä kyllä en Onko sinulla unettomuutta usein joskus ei Onko väsymystä päivällä usein joskus ei Tupakointi Tupakoitko en kyllä; vuotta, savuketta päivässä Olen lopettanut tupakoinnin v. Käytätkö nuuskaa en kyllä Alkoholi Käytätkö alkoholia en päivittäin viikoittain kuukausittain harvoin Kuinka monta; annosta kerralla Yksi annos on 0,3 l pullo olutta/siideriä tai 12 cl viiniä tai 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl väkevää viinaa Huumeet Oletko kokeillut en kyllä; mitä, milloin Käytätkö nykyisin en kyllä; mitä, milloin Koetko tarvetta tavata lääkäriä fysioterapeuttia psykologia muu, kuka; Tervolassa / 20 allekirjoitus ja nimen selvennys 21

23 LIITE 6 TERVEYDENHOITAJAN TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ terveystarkastukseen varataan aikaa 2 tuntia kirjauksineen esitietolomake/ esihaastattelu pituus paino painoindeksi ja vyötäröympärys verenpaine diabeteskysely kaukonäkö Audit BDI rokotustarpeen selvitys hammashoidon motivointi tupakoitsijoille PEF -mittaus tarvittaessa SADD tarvittaessa kuulon tarkistus tarvittaessa suola- ja rasvatestit tarvittaessa verkostokartta LABORATORIOKOKEET B-PVKT eli pieni verenkuva S-ALAT fb-gluk eli verensokeri Kolesterolikokeet; fp-kol, fp-kol-hdl, fp-kol-ldl ja fp-trigly 22

24 Laboratorio kokeiden tulokset: Verensokeri viitearvo mmol/l ALAT viitearvo miehet U /l naiset Kolesteroli viitearvo mmol/ HDL- kol viitearvo mmol/l LDL- kol viitearvo mmol/l triglyt viitearvo mmol/l Pieni verenkuva Hb LIITE 7 a TERVEYTARKASTUKSEN Ohjaus/neuvonta/seuranta MITTAUSTULOKSET JA JATKO-OHJAUS paikka ja pv, terveydenhoitajan allekirjoitus

25 Asiakkaan nimi Verenpaine / mmhg pulssi LIITE 7b Pituus cm Paino kg alle 130 / 85 tavoitetaso / tyydyttävä BMI kg/m (painoindeksi) / lievästi kohonnut alle 19.9 alipaino / kohtalaisesti kohonnut normaalipaino / huomattavasti kohonnut lievä ylipaino merkittävä ylipaino BDI-21, Beckin masennusseula pistettä vaikea ylipaino 1 9 ei masennusta yli 40 sairaalloinen ylipaino lievä masennus kohtalainen masennus Vyötäröympärys cm vaikea masennus Sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen Audit, alkoholikäytön oma arvio pistettä sairastumisen vaara; 0 8 alle riskikäytön naiset alle 80 cm ei vaaraa 8 20 riskikäyttö cm suurentunut vaara hoitoon ohjaus yli 88 huomattavasti suurentunut vaara miehet alle 94 cm ei vaaraa SADD, alkoholiriippuvuus pistettä cm suurentunut vaara 0 9 ei riippuvuutta yli 102 cm huomattavasti suurentunut vaara kohtalainen riippuvuus yli 20 vahva riippuvuus Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriski pistettä alle 7 pieni Pef-mittaus / / l/min ( ) 7 11 jonkin verran lisääntynyt kohtalainen Kuulo suuri yli 20 hyvin suuri Rokotukset Kaukonäkö oikea vasen yhteisnäkö laseitta laseilla 1

26 TERVEYSTARKASTUSPALAUTE LÄHETTÄVÄLLE TAHOLLE LIITE 8 Asiakkaan nimi Henkilötunnus Terveystarkastuksessa esille tulleet terveydentilaan ja asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat keskeisimmät asiat ja jatkohoidon ohjaukset (esim. astma, tuki- ja liikuntaelinvaivat, masennus) Asiakkaan oma arvio terveydentilasta/ toimintakyvystä Muuta Päivämäärä terveydenhoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päivämäärä asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Työttömien terveystarkastukset Pellossa Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2.8.-29.10.2010 Mari Pelkonen 29.10.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke Itä-Savossa Sisällysluettelo 1 Hanketiedot 3 2 Kehittämistyön kuvaus.4 2.1 Hankkeen tavoitteet...4 2.2 Hankkeen kohderyhmä...4 2.3 Oletukset ja asenteet ennen hankkeen aloittamista..5 2.4 Kehittämisvaiheet 5 2.5 Toimintaympäristö...5

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN Terveyssuunnitelmalomakkeesta työaltisteiden yhteenvetolomakkeeseen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Työterveyshuollon erikoistumisopinnot 08TT06E Projektityö Marraskuu

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta Raija Tahvanainen 2. Terveystarkastus ja neuvonta Tuija Holopainen ja Mirka Kovalainen 3. Päihde- ja

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä

Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta ja työkyvyn arviointi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyössä PaKaste II Rovaniemi: Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessin kehittäminen 15.10.2013 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa pixhill.com Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa Sisällys 1 Taustaa...................................................................... 3

Lisätiedot

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA Ida Bois Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteishanke Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto PLUSSA- Työttömän työnhakukunto oli RAY:n rahoittama ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toteuttama toimintaprojekti vuosina 2005 2007 Kolin huipulta katse tulevaisuuteen LOPPURAPORTTI Helli

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä aikuissosiaalityön asiakkaan palveluprosessi 1 Yhteydenotto ja arviointi Yhteistyötaho 2 Palvelutarpeen arviointi 2 a Palvelutarpeen arviointilomake 2 b Elämän

Lisätiedot

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Nores, Laura Olkinuora, Anni Salenius, Jutta 2011 Laurea Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tukea ja terveyttä työttömille

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA Arja Lintinen 2 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Yhteistyöstä yhteiseen työhön S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 6 Sinikka Reito Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjestelmän labyrintissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot