Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta /01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luet telo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähete tyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kv Ahti Häikiö Siikajokimelontatapahtuman elvyttäminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta yhdessä muiden Siikajokilaakson kuntien, kyläyhdistysten ja yritysten kanssa elvyttäisi vuotuisen Siikajokimelontatapahtuman. Melontata pahtuma voisi liittyä Siikajoen pitäjäpäivien ohjelmaan. Aloitteessa todetaan, että tapahtuma saa aikaan myönteistä julkisuutta ja helpottaa kuntamarkkinointia. Tapahtuma tuo alueelle myös entisiä kuntalaisia, jotka voivat olla kiinnostu neita kunnan tonttitarjonnasta ja paluumuutosta kuntaan. Li säksi se luo aktiivisuutta joen kunnon parantamiseen ja eri laiseen jokiluontoon liittyvään harrastustoiminnan elvyttämi seen. Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloit teen johdosta seuraavaa: Asia on ollut liikuntasihteerin valmisteltavana. Tiedusteltaes sa melontatapahtuman järjestämistä muilta naapurikunnilta, on tullut esille, ettei melontatapahtumalle riitä kiinnostusta ympäristökuntien taholta. Siikajoen Yrittäjäyhdistyksen ko kouksessa asiaa ei ole käsitelty. Aiemmin tapahtumaa järjestäneet henkilöt (Siikajoelta Vesa Ojanperä) kokoontuvat Kokouksen anti näyttä nee suuntaa tapahtuman järjestämiselle. Siikajokimelojat Ry:n järjestämiskokous Alustavasti on suunniteltu, että tapahtuma järjestetään

2 Veden lisäjuoksutus on kunnossa, eli tapahtuma-ajaksi jokeen saadaan riittävästi vettä. Sivistyslautakunta päätti esittää, että Siikajoen kunta itse ei järjestä valtuustoaloitteessa tarkoitettua melontatapahtu maa. Mikäli muut kunnat, yhdistykset ja yritykset haluavat elvyttää Siikajokimelontatapahtumaa sivistyslautakunta ei näe mi tään estettä sille, etteikö ko. tapahtuma voisi olla esim. Sii kajoen kotiseutupäivien yhteydessä tai muuna ajankohtana. Siikajoen kunta voi tukea järjestäjiä mm. tapahtuman mark kinoinnissa ja olla apuna tarvittaessa tiedottamisessa yms. Sivistyslautakunta päätti lähettää päätöksensä tiedoksi val tuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen. Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan pää töksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto on todennut aloitteen johdosta seuraa vaa: Ahti Häikiö kertoi, että Siikajoki-melonta järjestetään Järjestäjänä toimii Siikajoen Melojat ry. Ahti Häikiö esitti toivomusponnen, että Siikajoen kunta avustaa esim. kunnanhallituksen käyttövaroista tapahtumaa tuhannella (1.000) eurolla, joka käytetään järjestelykulujen kattamiseen. Valtuusto merkitsi tapahtuman tiedoksi ja lähetti toivomus ponnen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan myöntänyt avustusta Siikajoki-melontatapahtuman järjestelykuluihin euroa. Kv Pekka Rautio Muistolaatan hankkiminen ensimmäisen suomalaissyntyi sen NHL:ssä pelan neen jääkiekkoilija Albert Pudaksen muistamiseksi. Albert Putaansuu, myöhemmin Pudas, syntyi Siikajoella ja kuoli Thunder Bayssa Kanadassa. Hän pelasi kaudella neljä ottelua Toronto Maple Leafsin joukkueessa. Seuraavana vuonna Pudas pelasi vie lä 30 ottelua alemmalla tasolla CPHL-Liigassa. Pudas toimi Kanadan maajoukkueen valmentajana saavut taen hopeaa vuoden 1936 olympialaisissa. Muistolaatan sijaintipaikka olisi Komppalinna. Kunnanhallitus päätti lähettää Pekka Raution aloitteen sivistyslautakunnalle toimeenpantavaksi. Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloit teen

3 johdosta seuraavaa: Messinkinen muistolaatta (26 x 7 cm) on tilattu Pocal Oy:ltä Oulusta. Albert Putaansuun muistolaatta kiinnitetään Komppalinnan seinään sopivana ajankohtana. Sivistyslautakunta lähettää päätöksen tiedoksi valtuustolle vastauksena valtuustoaloit teeseen. Kunnanhallitus on merkinnyt sivistyslautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuus tolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi ja totesi, että muistolaatta on kiinnitetty ja julkistettu Komppalinnassa Kv Pentti Koskela Kreivinsaaren kiinteistön antaminen nuorison kokoontumis- ja harrastetiloiksi. Aloitteessa todetaan mm. seuraavaa: "Kreivinsaari kokonaismiljöönä on historiallisesti ja maise mallisesti sekä sijaintinsa puolesta ainutkertainen, joten tar joamme nuorison käyttöön parasta mahdollista kokonaisuut ta Siikajoen kunnan alueella muistaen, että lapset ja nuoret ovat kansakunnan rikkaus ja samoin muistaen, että nuoriin satsattu markka tulee eurona takaisin". Kunnanhallitus päätti lähettää Pentti Koskelan valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan ja teknisen lautakun nan yhdessä valmisteltavaksi. Selvityksen on oltava valmis kuluvan vuoden syyskuun alkuun mennessä. Tekninen toimi tekee Kreivinsaaren kiinteistöstä kustannus arvion. Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloit teen johdosta seuraavaa: Pentti Koskelan valtuustoaloitteen johdosta on suoritettu katselmus Kreivinsaaren kiinteistössä, sen sovel tuvuudesta nuorison kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Kat selmuksen suorittivat sivistystoimenjohtaja Tero Varis, nuo risosihteeri Tuula Lukkarila, liikuntasihteeri Marko Äijälä, tekninen johtaja Pekka Aitto-oja ja rakennusmestari Pekka Heikkinen. Kreivinsaari sijainniltaan on keskeinen ja lähtökohtaisesti siellä oleva ns. valkoinen talo on kunnostettavissa nuorison kokoontumistiloiksi. Muutos- ja korjaustyöt käsittäisivät pin takunnostusta, maalausta ja tilojen laajennusta. Kunnollisia harrastus- ja pelitiloja (pöytätennis, biljardi yms.) kiinteistöön ei tilanahtauden vuoksi voi rakentaa. Kuntosali- tms. toimin ta ei tule kysymykseen eikä erillisiä bänditiloja löydy. Toi mistotilat nuoriso- ja liikuntaohjaajalle voidaan kunnostaa. Tiloissa on valmis kahviotila, joka vie suurimman salitilan. Joitakin

4 pienempiä pelilaitteita voitaisiin sijoittaa eri huonei siin. Väliseiniä poistamalla tiloja voidaan avartaa ja saada kunnostettua pieni pelisali (biljardi tms.). Käyttötarkoituksen muutosta varten on laadittu kustannusarvio. Punainen rakennus ei huonokuntoisuuden vuoksi sovellu ol lenkaan nuorisotiloiksi. Mikäli valkoinen talo tulisi nuoriso käyttöön, olisi punainen talo purettava. Aittarakennus voisi toimia erilaisena kylmänä varastona ulkoliikunta- yms. väli neille (esim. kanootit jne.). Saunarakennusta voisi käyttää pienempien tempausten yhteydessä pesutiloina. Pihamaalle tulisi rakentaa liikuntavälineitä, oleskelu yms. paikkoja. Ongelmaksi muodostuu turvallisuus ja valvonta. Nuorisotoi minta saarella edellyttää ohjausta ja valvontaa. Aikuista, jonka vastuulla nuoriso kokoontuu. Suurimman osan aikaa tilat olisivat vartioimattomina. Saari tulisikin eristää portilla tms. siten, ettei sinne pääse silloin, kun siellä ei ole toimin taa esim. viikonloppuina. Lisäksi joki ja koski, vesistö yleen sä on jo sinänsä turvallisuusriski. Suurin ongelma on kuitenkin kulkuyhteys tai oikeastaan sen puute. Saaren johtaa patosilta, mikä ei ole kunnan omista ma. Sen omistaa Koskivoima Oy. Oikeastaan kysymykses sä on pato, jonka päällä on silta. Käyttötarkoitus on ensisi jaisesti toimia patona. Silta on erittäin huonokuntoinen. Se vaatisi huomattavia perusparannus- ja korjauskustannuksia, eikä Siikajoen kunta voi niitä vaatia. Kreivinsaareen on rasit teena kulkuyhteys, ei silta. Vaikuttajanuorten edustajille on järjestetty mahdollisuus tu tustua Kreivinsaaren ja valtion virastotalon tiloihin Sivistyslautakunta päätti antaa valtuustolle po. selvityksen vastauksena Pentti Koskelan valtuustoaloitteeseen. Sivistyslautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena Kreivin saaren tilojen ottamista nuoriso- ja harrastetiloiksi. Kreivin saareen ei ole kunnan omistamaa kulkuyhteyttä. Toisaalta tilojen valvontamahdollisuus ja turvallisuustekijät saaressa eivät puolla tilojen kunnostusta nuorison kokoontumistiloiksi. Harrastusmahdollisuudet olisivat varisinkin talvisin hyvin ra joitetut. Kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistyslautakun nan valmistelun ja päätöksen Pentti Koskelan valtuustoaloit teesta sekä antaa sen edelleen valtuuston käsittelyyn. Valtuusto on todennut ja päättänyt aloitteen joh dosta seuraavaa: Pentti Koskela käytti puheenvuoron aloitteensa puolesta. Keijo Mustonen esitti keskustaryhmän esityksenä kunnan hallituksen esityksen hyväksymistä. Keskustelun kuluessa Pirkko Rapakko esitti tekniselle toimelle/kunnanhallitukselle tilojen käyttötarkoituksen tai myynnin

5 mahdollisuuksien selvittämistä. Valtuusto hyväksyi sivistyslautakunnan päätöksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kv Pentti Koskela Nykyaikaisen ilmastoinnin rakentaminen Mäkelänrinteelle. Aloitteessa esitetään, että koska kuumina kesäpäivinä Mäkelänrinteen sisätilojen ilma käy sietämättömän kuumaksi, tulisi Mäkelänrinteelle rakentaa nykyaikainen täydellinen il mastointi. Tämä helpottaisi vanhusten olotilaa ja henkilö kunnan työskentelyä. Tähän voidaan hänen mielestään mainiosti käyttää ns. Re porahoja, jolloin ne palvelisivat sen sukupolven hyvinvointia, joka on ko. rahat ansainnutkin. Ilmastoinnin rakentaminen on huomattavasti halvempaa, kuin entisen Ruukin kunnan harjoittama tolkuton kasinopeliseikkailu alaskirjauksineen. Hankkeen toteuttaminen ei ole rahasta kiinni vaan halusta. Kunnanhallitus merkitsi Pentti Koskelan aloit teen tiedoksi ja päätti lähettää sen tekniselle toimelle val misteltavaksi ja toimenpiteitä varten. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitettu ja to dennut seuraavaa: Tällä hetkellä Mäkelänrinteellä on ns. perinteinen ilmastoin ti, jossa on koneellinen tuloilma ja poistoilma. Tuloilma esi lämmitetään talviaikana ilmastointikoneessa. Kesäaikana tuloilma on käytännössä sama kuin ulkoilma. Aloitteessa lähdetään siitä, että ilmastointia tulisi kehittää niin, että ke säaikana tuloilma jäähdytettäisiin, jolloin sisätiloissa ei olisi tukalaa. Ilmastointitekniikka on alue, jonka kehittämis- ja muutostöissä on käytettävä alan suunnittelutoimistoa, jotta saadaan selville, mitä toimenpiteitä pitää tehdä ja samalla laadittava alustava kustannusarvio hankkeelle. Mäkelänrinteen toiminta kuuluu perusturvalautakunnan palvelukokonaisuuden alaisuuteen, joten perusturvalautakun nan kannanotto aloitteessa esitettyyn hankkeeseen on syy tä olla. Tekninen lautakunta päätti esittää aloitteessa esitetyn hank keen perusturvalautakunnan käsittelyyn. Hankkeen toteuttaminen vaatii hyvän suunnittelun, jossa ilmastoinnin tekniset ratkaisut ja kustannusarvio selvitytetään alan suunnittelijalla. Perusturvalautakunta on käsitellyt aloitetta ja todennut seuraavaa: Mäkelänrinteen henkilöstön selvityksen mukaan Mäkelänrinteellä on kesäaikana sietämättömän kuuma niin asiakkailla kuin työntekijöillä. Asia on noussut esille myös osastontyösuojelutarkastuksen yhtey dessä.

6 Perusturvalautakunta katsoi, että Mäkelänrinteen ilmastoin nin parantaminen on tarpeellinen ja kiireellinen toimenpide niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kannalta. Teknistä tointa pyydetään aloittamaan hankkeen selvitys- ja suunnittelutyö sekä hankkeen kustannusarvion laatiminen jo kuluvana vuonna. Selvitystyössä tulisi tarkistaa myös, voi daanko nykyisen ilmastointijärjestelmän toimivuutta paran taa. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Tekninen lautakunnan tehtävänä on hankkeen selvitys- ja suunnittelutyö sekä hankkeen kustannusarvion laatiminen. Hankkeeseen ei ole erillistä määrärahaa varattuna. Yksi ta pa rahoittaa alkuvaihetta on käyttää kiinteistön käyttötalous varoja ja tuleville vuosille hanke sijoitettaisiin investointi osaan. Tekninen lautakunta päätti käynnistää hankkeen alkusuun nittelun käyttötalousvaroilla siten, että alkusuunnittelu teh dään ns. luonnossuunnitelmana ja kustannusarviona, joka esitetään perusturvalautakunnalle, jonka jälkeen perustur valautakunta tekee tilahankkeiden yleissuunnitteluohjeen mukaisesti esityksen hankkeesta kunnan talousarvioon. To dettiin, että keittiön osalta ilmastointi parannetaan keskus keittiön toteutuksen yhteydessä. Perusturvalautakunta on käsitellyt aloitetta ja päättänyt seuraavaa: Perusturvalautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan toi menpiteet asiassa ja tekee tilahankkeiden yleisohjeen mukaisesti esityksen kunnan talousarvioon. Asia annetaan tiedoksi Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymälle. Vuoden 2009 talousarvioon on hyväksytty euron määräraha suunnitteluun. Valtuusto Mika Kaijankoski Hidasteen rakentaminen Siikajoenkylälle Aloitteessa esitetään hidasteen rakentaminen Siikajoen ky lällä risteykseen Pitkätie-Revonlahdentie 807 suojatien koh dalle. Risteyksen kautta kulkee suurin osa Gumeruksen koulun oppilaista ja Komppalinnan/kirjaston käyttäjistä. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi ja päättänyt lähettää sen teknisen toimen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Aloitteessa esitetty hidaste sijoittuu mt 807:lle, joka on Tie hallinnon

7 ylläpitämä maantie. Hidasteen tarpeellisuutta ar vioitaessa voidaan todeta, että se on tarpeellinen ja esitetty paikka on oikea. Koska tie on Tiehallinnon hallinnoima maantie, hidasteen rakentajana tulee olla Tiehallinto. Tekninen lautakunta päätti esittää aloitteessa esitetyn hi dasteen rakentamisen Tiehallinnolle. Tekninen toimi on kirjeellään esittänyt Tiehallin nol le hidasteen rakentamista. Tiehallinnolta on tullut seuraava vastaus: Hidasteen rakentamista ei toteuteta tässä vaiheessa, koska lukuisia määriä kiireelli sempiä hankkeita odottaa Oulun tiepiirin alueella. Vuonna 2008 jätetyt aloitteet: Valtuusto Jukka Kodis Seutuvoima-hankkeen esittelytilaisuudet Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunnan alueella järjes tetään eri kylillä esittelytilaisuuksia Seutuvoimahankkeen tii moilta. Hän pitää tärkeänä kuntalaisten mahdollisuuksista ottaa kantaa hankkeeseen ja näin vaikuttaa itseään koske vaan päätöksentekoon mm. terveydenhoitopalveluihin, van hustenhoito-palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä päivähoito palveluihin. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti, että seutuvoima-hankkeesta tiedotetaan sitä mukaa, kuin sii tä on konkreettista tiedotettavaa. Tiedottamistavasta pääte tään myöhemmin. Seutuvoima -hankkeesta ei ole järjestetty kylittäisiä esittelytilaisuuksia. Seutuvoima hankkeesta on tiedotettu Siikasa nomissa ja lehdistöuutisoinnissa. Valtuusto Jukka Kodis Valtatie 8:n liittymien rakentaminen Revonlahden taajamaan Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta pyytäisi Oulun tiepiiriä kiirehtimään valtatie 8:n liittymien rakentamista Re vonlahden taajaman kohdalla. Kääntyminen 8-tieltä Revon lahden taajaman eri kohdissa on kasvaneen liikenteen vuoksi vaikeutunut huomattavasti. Pahimmillaan liikenne py sähtyy kokonaan Revonlahden kohdalla neljässä eri paikas sa ja monesta eri suunnasta. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen Oulun tie piirille ja pyytää sen huomioimista valtatie 8:n muutostöissä Revonlahden taajaman kohdalla. Tielaitos on kirjeellään n:o 4126/2008/30/2

8 vastannut, että Revonlahden liikennejärjestelyjen toteutta minen valtatiellä 8 voinee ajoittua tämän hetkisen arvion mukaan vuosille Revonlahden taajaman kohdan liikennejärjestelyt ovat sisäl tyneet jo usean vuoden ajan Oulun tiepiirin toiminta- ja ta loussuunnitelmiin. Hanke on viivästynyt eikä tilanne tuleva na vuonnakaan näytä rahoitusmielessä aikaisempaa pa rem malta. Revonlahden kohdan liikennejärjestelyjen toteut tami sen aikaistaminen ei ole mahdollista, koska se vaatii vas taavasti muiden hankkeiden toteuttamisen lykkäämistä. Uh kaksi on tullut jo laadittujen suunnitelmien vanhenemi nen. Kunnanhallitus merkitsi Tielaitoksen vastauksen tiedoksi. Kunnanhallitus esitti huolestumisensa hankkeen siirtymisestä taas vuodella eteenpäin. Valtuusto Ulla Ala-aho Kotiavun lisääminen perheisiin Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta, lähinnä perusturvalautakunta tutkisi kunnan mahdollisuuksia antaa (lisää?) perheille kotiapua. Luotettava apu kodin monissa askareis sa tuo tukea ja turvaa lapsiperheille esim. uuden perheenjä senen syntymisen tai huoltajan sairastumisen aikana. Edistäisikö tällainen palvelu kunnan kilpailukykyä? Kustannusten kate voisi tulla jatkossa lasten ja nuorten se kä perheiden ongelmien vähenemisenä tai poistumisena. Hanke- tai opinnäytetyöjärjestelmien aikaan tällaisen val tuustoaloitteen tutkiminen ei lisänne kohtuuttomasti sosiaali puolen viranhaltijoiden työtaakkaa. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Huhtikuussa 2008 tehtiin valtuustoaloite, jossa esitettiin että perusturvalautakunta tutkisi kunnan mahdollisuuksia antaa perheille lisää kotiapua. Sosiaalitoimessa päätettiin järjestää mahdollisimman laaja kysely kuntalaisten tarpeista ja toi veista. Kesällä 2008 jaettiin kuntatiedotteen mukana lapsiperheille kyselylomake, jossa kyseltiin miten perheet itse arvioivat tarpeensa. Kyselylomakkeita palautettiin vain 16 kappaletta. Kovin ylei siä johtopäätöksiä ei vastausten perusteella voi tehdä. Kyselyn lisäksi taustatietoa perheiden tarpeista haettiin sosiaalitoimen yhteistyökumppaneilta, jotka kohtaavat perhei tä. Tällä hetkellä kunnassa tarjotaan lapsiperheille päivähoidon lisäksi tilapäistä kotipalvelua, tilapäistä päivähoitoa ja perhe työtä.

9 Pääsääntöisesti niitä on pystytty tarjoamaan kysyntää vastaavasti. Sisällöltään em. toimintamuodot ovat olleet seuraavanlaiset: Tilapäinen kotipalvelu: Lyhytkestoista, tilapäistä apua perheille (enintään 3 kk:n ajan), perusteena alentunut toimintakyky, sairaus tai synny tys. Tilapäinen kotipalvelu ei koske siivousta eikä sairastu neen lapsen hoitoa tai pitkäkestoista lapsen hoitoa Työn tekee kotipalveluhenkilöstö. Palvelusta peritään 5 /tunti. Vuonna 2006 palvelua on ollut 33 käyntiä yht 200 tuntia, ajalla käyntiä, yht 690 tuntia. Tilapäinen päivähoito Lyhytkestoista, enintään 5 päivää kuukaudessa, sekä osa-päiväistä että kokoaikaista. Tarjotaan päivähoidon ny kyisillä resursseilla. Maksu osapäivähoito 7 /pv/lapsi ja kokopäivähoito 12 /pv/lapsi. Hoidossa ollut 1-5 lasta/kk. Perhetyö Perhetyö on osa perheen kokonaisvaltaista kuntoutusta ja lastensuojelua. Perheellä sosiaalityöhön tai lastensuojeluun liittyvä tuen tarve. Työntekijältä edellytetään perhetyöhön liittyviä ammatillisia valmiuksia. Suoritetusta kyselystä voi tehdä seuraavia johtopäätöksiä *Suurinta osaa lapsiperheistä kysely ei kiinnostanut. Tämä voi tarkoittaa sitä, että asioita ei koeta juuri tällä hetkellä kovin akuuteiksi. Toisaalta voi olla, että ei usko ta tällaisilla kyselyillä olevan todellista merkitystä. *Pienten lasten tilapäistä lastenhoitoapua toivotaan asiointeihin Sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua tu lee järjestää esim. alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai synnytyksen vuoksi. Kyselyssä tuli esille, että apua toivottiin myös omien asiointikäyntien vuoksi. Päättäjien tehtävä on linjata, mitkä palvelut tulee per heen itse järjestää ja mitkä ovat kunnallisia palveluita. *Lastensuojelullista perhetyötä tulee kehittää Lastensuojelulliset tarpeet eivät tulleet kyselyssä esille. Perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveyden huollon työntekijöillä on kuitenkin käsitys, että on useita perheitä, jotka hyötyisivät siitä, että perheeseen annetta va apu olisi tarpeen. Tällöin ei olisi kysymys arkirutiineis sa auttamisesta, vaan perheen kokonaisvaltaisesta kun touttamisesta, joka vaatii työntekijältä riittävää kokemus ta ja koulutusta. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden talousarvion valmistelutyössä on lähdetty siitä, että lapsiperheiden koti hoitoon,

10 silloin kun perheessä on avun tarvetta alentu neen toimintakyvyn, sairauden tai synnytyksen vuoksi sekä lastensuojelullisiin tarpeisiin, varataan määrära hat yhden henkilötyövuoden verran. Tehtävään ei esi tetä valittavaksi erikseen tiettyä henkilöä vaan perhetyö hön suuntautuneista kotihoidon työntekijöistä osoitetaan työntekijä perheisiin. Kotihoito palkkaa em määrärahoilla työntekijän vastaavasti tilalle varsinaiseen kotihoitotehtä vään. Tällä toimintatavalla pyritään siihen, että silloin kun perheillä sattuu päällekkäistä avun tarvetta, voidaan apu perheisiin osoittaa. Avun tarpeen kehittymistä ja palvelun riittävyyttä seura taan vuoden 2009 aikana. Perusturvalautakunta esittää valtuustoaloitteen käsittelyn valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen käsittelyn tie doksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto merkitsi tiedoksi Valtuusto Pekka Rautio WC-tilojen rakentaminen Siikajoenkylän urheilukentälle Aloitteessa esitetään, että Siikajoen urheilukentän, jääkiekkokaukalon ja tenniskenttien välittömään läheisyyteen ra kennetaan asianmukaiset WC-tilat. Tila tulee varustaa kyl mä- ja lämminvesipisteellä kaukalon jäädytystarpeisiin. Ky seinen urheilualue on hyvin monipuolisessa käytössä kaikki na vuodenaikoina. Aluetta käyttää etenkin Gumeruksen koulun oppilaat liikuntatunneillaan. Rautio esittää, että vuoden 2009 budjettiin varataan määrä raha niin suunnittelulle kuin toteutuksellekin. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen tekniselle toimelle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Urheilualueen huoltorakennukset liittyvät liikuntapaikkapal veluihin ja sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen. Tekninen lautakunta päätti siirtää asian sivistyslautakunnan käsitte lyyn tilahankkeiden yleissuunnitteluohjeen mukaisesti hoi dettavaksi. Aloite on sivistyslautakunnassa valmisteltavana. Valtuusto Matti Ranta ja Pentti Koskela Sankarivainajien muistolaattojen siirtäminen lakkautetuilta kouluilta kunnanvirastolle.

11 Aloitteessa esitetään viime sotien sankarivainajien muisto laattojen siirtämistä lakkautetuilta kouluilta (Tuomioja, Saari koski) arvoiselleen paikalle kunnan valtuustosalin seinälle. Lisäksi he esittävät, että jatkossa lakkautetuilta kouluilta muistolaatat sijoitetaan välittömästi niiden arvoiseen, turval liseen paikkaan. Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja todennut seuraavaa: Muistotaulut on kartoitettu. Ruukin kunnan alueelta yhteen vedon on laatinut Henna Salonpää ja vanhan Siikajoen osalta Sinikka Kauppinen. Kunnanhallitus päätti, että * vanhan Siikajoen kunnan alueen muistotaulut säilytetään niiden nykyisillä paikoilla eli iso muistotaulu Siikajoen seurakuntatalolla ja pienet taulut kaikki Gumeruksen koululla. * Ruukin kunnan alueen lakkautettujen koulujen taulut siirretään kunnanviraston valtuustosalin seinälle. * Ruukin kunnan muualla olevat muistotaulut säilytetään niiden nykyisillä paikoillaan. Ruukin kunnan alueen lakkautettujen koulujen taulut on siir retty kunnanvirastolle. Valtuusto Pentti Koskela Kaukolämpölinjojen jatkaminen ja liittymismaksujen yhdenmukaistaminen Aloitteessa esitetään, että kaukolämpölinjoja jatketaan Paa volan, Ruukin ja Siikajoen taajamissa teknisen lautakunnan esittämällä tavalla (esitys tulossa) ja että laajennetun kauko lämpöverkon vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt voivat liit tyä kaukolämpöön samalla perusmaksulla riippumatta liitty mäjohdon pituudesta edellyttäen, että pituus on kohtuuden rajoissa. Linjojen laajennus olisi tehtävä välittömästi heti roudan sulettua. Toteutuessaan hanke lisäisi näiden taaja mien houkuttelevuutta asuinalueina ja voisi tuoda jopa lisää asukkaita kuntaan. Hanke voitaisiin toteuttaa välittömästi käyttämällä siihen ns. "reporahoja". Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt kaukolämpö verkon laajentamisen selvittämistä ja todennut seuraavaa: Kunnanhallitus on antanut tehtäväksi laatia selvitys kaukolämpöverkon laajentamisen teknisistä ja taloudellisista mahdollisuuksista. Kunnanhallituksen päätöksessä on mainittu Ruukin

12 Savenvalajantien, Kärkiniementien ja Tammiukon tien omakotialueet, Tervarinteen asunto-osakeyhtiön rivita loja myöten sekä Siikajoen kylällä taajaman omakotialueel la. Lisäksi tulee kartoittaa, ketkä ovat halukkaita hankki maan kaukolämmön laajentamisalueilla. Samasta aiheesta on jätetty valtuustoaloite olevassa kokouksessa. Aloitteessa on esitetty laajentamista Paavolan, Ruukin ja Siikajoen kylän taajamissa. Kaukolämpötoiminta on rakentunut tähän saakka lähinnä kunnan omistamille kiinteistöille, teollisuuteen, liiketiloihin ja asunto-osakeyhtiöihin. Kaukolämmön runkolinjasto on ra kennettu aikanaan näitä silmällä pitäen. Omakotitaloja on otettu kaukolämmön piiriin vain, mikäli ne ovat sijainneet olemassa olevien runkolinjojen läheisyydessä. Tällä hetkellä omakotitaloja kaukolämmön piirissä on 2 kpl. Pelkästään omakotialueille ei ole rakennettu tällä hetkellä kaukolämpö verkostoa lainkaan. Omakotialueiden ottaminen kaukoläm mön piiriin tarkoittaa käytännössä investointia kaukolämpö verkostoon. Tulopuolella on liittymismaksut ja lämmönmyyn titulot. Tekninen toimi on yhdessä Planora Oy:n kanssa laatinut yleissuunnitelmatasoisen tarkastelun aiheesta. Kysymyk sessä on merkittävä laajennus kaukolämpöverkostoon ja tä tä varten tulisi tehdä kunnallispoliittinen periaatepäätös, mil lä periaatteilla lähdetään kaukolämpöä tarjoamaan omakoti alueille. Jos kaukolämpöä lähdetään laajentamaan, se pitäi si tapahtua siten, että kunta rakentaa lämpölinjat ja liittyjä maksaa kiinteän liittymämaksun. Oleellista on se, että liitty minen on kaikille liittyjille tasapuolinen. Selvitystyön tuloksena on saatu seuraavat kyläkohtaiset kustannusarviot lämpölinjojen laajentamisesta omakoti alueille: - Ruukin taajama alv 0 % - Siikajoen taajama alv 0 % - Paavolan taajama alv 0 % Yhteensä alv 0 % Tämän hetken tariffeilla tyypillinen omakotitalon liittymäteho on 15 kw, ja kaavan mukainen liittymämaksu on Omakotitalo kuluttaa keskimäärin 20 Mwh/vuosi, josta ker tyy kunnalle energiamaksua n. 670 /vuosi, alv 0 % sekä perusmaksua 305 /vuosi alv 0 %. Tekninen lautakunta kävi periaatekeskustelun asiasta. Tekninen lautakunta päätti seuraavaa: Esitetään kokonaissuunnitelma kunnanhallitukselle sillä periaatteella, että toteutus tehdään, mikäli kiinnostusta kauko lämpöön liittymiseen on tarpeeksi. Tekninen lautakunta suo rittaa kevään aikana kyselyn Paavolan, Ruukin ja Siikajoen kaava-alueilla, onko omakotikiinteistöillä tai muilla kiinteis töillä kiinnostusta liittyä kaukolämpöön. Kysely tehdään sillä periaatteella, että kysely ei sido kuntaa rakentamaan kauko lämpöverkostoa. Esitetään kunnanhallitukselle, että nykyisestä liittymämak susta

13 poistetaan ehto, jossa liittymismaksun suuruus on 80 % linjan rakentamiskustannuksista, mikäli kaavan mukainen liittymismaksu ei riitä linjan ja mittauskeskuksen rakentamis kustannuksiin. Tämä muutosesitys tehdään sen takia, että 80 % sääntöä ei voida tasapuolisesti toteuttaa kaukolämpö verkoston laajentamisasioissa omakotitaloalueille, joissa liit tyjät saattavat tulla kaukolämmön piiriin siten, että osa kiin teistöistä liittyy heti, osa vuoden päästä ja jotkin kiinteistöt liittyvät vuosien päästä. Jos 80 % sääntöä noudatetaan, syntyy monimutkainen maksu- / hyvitysjärjestelmä, joka ei ole tasapuolinen kaikkia liittyjiä kohtaan. Omakotitalojen liittymismaksuksi esitetään kiinteää, kaavan mukaista liittymämaksua, jossa liittymämaksun suuruus määräytyy liittymätehon mukaisesti. Selvitetään, onko kunnalla mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta kaukolämpöverkoston laajentamisen rakentamis kustannuksiin. Kunnanhallitukselle esiteltiin teknisen toimen laatima kyselylomake, joka on seuraavassa kuntatiedottees sa. Ulla Ala-aho esitti, että kyselyn jälkeen tulee järjestää kuntalaisille alueellisia informaatiotilaisuuksia, joissa selvite tään tarkemmin kaukolämpöverkon laajentamiseen liittyviä kysymyksiä. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan päätöksen kaukolämpöverkon laajentamisselvityksestä. Kunnanhallitus pyysi teknistä tointa järjestämään jatkossa alueellisia informaatiotilaisuuksia. Kaukolämmöstä keskusteltiin valtuustoseminaarissa Valtuusto Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Kattavan energiasäästöohjelman laatiminen Siikajoen kuntaan. Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Myös kunnat voivat tehdä osansa ilmastonmuutoksen hillitsemi seksi. Energiansäästö on helpoin ja kustannustehokkain tapa pie nentää päästöjä ja tehdä työtä ilmastonmuutoksen torju miseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa aloit teessaan, että Siikajoen kunnassa laaditaan välittömästi kattava energiansäästöohjelma, jossa kartoitetaan julkisten rakennusten sähkö- ja lämmitysenergian säästömahdolli suudet. Energiasäästöohjelman valmistuttua on pyrittävä noudatta maan ohjelman tavoitteita ja pienentämään kunnan ener giankulutusta. Hyvällä toteutuksella näin voidaan vähentää jopa puolet kunnan energiakustannuksista. Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja todennut aloitteessa olevan asian erittäin ajankohtaiseksi ja tärkeäk si. Kunnanhallitus lähettää sen tekniselle toimelle edelleen valmisteltavaksi säästöohjelman laatimista varten. Kunnan hallitus korostaa, että ohjelman tulee sisältää myös käytän nön toimenpiteitä/toimenpidesuosituksia noudatettavaksi kunnan eri

14 toiminnoissa. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Aloitteessa esitetty asia on monipuolinen. Yksi tapa lähes tyä asiaa on perustaa työryhmä, joka käy asiaa läpi eri nä kökulmista. Tekninen lautakunta nimesi seuraavan työryhmän energiasäästöohjelman laadintaan: kiinteistöpäällikkö, työnjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistönhoitaja. Työryhmä valmistelee esityksen tekniselle lautakunnalle mennessä. Työryhmä tekee parhaillaan energiasäästöohjelmaa, joka valmistuu näillä näkymin syyskuussa Kehitteillä on automaattisesti etenevä powerpoint esitys kunnan henki löstölle. Valtuusto Martti Eskola Liikenneturvallisuuden parantaminen Siikajoenkylällä Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta selvittää mahdol lisuuden, miten Tiehallinto turvaa kasvavan liikenteen Sii kajoen kunnan alueella ja miten turvataan se, ettei ihmis henkiä menetetä. Hän esittää, että Tiehallinnon kanssa yh dessä suunnitellaan, onko mahdollista tehdä kevyenliiken teenväylä Siikajoen kylällä välille Siikajoen kirkko Gumeruk sen koulu ja Siikajoen kylä vanha Merikylän koulu. Perusteet: Lapset, joilla ei ole oikeutta koulukyyditykseen, joutuvat kulkemaan vilkasliikenteisellä tiellä, missä raskas ajoneuvokalusto kulkee pitkin päivää yhtäjaksoisesti. Tämä toisi myös mahdollisuuden vanhemmalle väestölle kulkea turvallisesti myös kirkolle päin ja nostattaa kuntoa. Lapset voisivat mennä kouluun pelkäämättä, ilman että rekka tai linja-auto ajaa päälle näillä reiteillä. Nuorison liikunta on vä hentynyt. Tämä toisi mahdollisuuksia liikkua turvallisesti. Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja todennut seuraavaa: Kunnanhallitus päätti pyytää aloitteesta teknisen toimen lau sunnon. Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa esitetyt liikenneturvallisuuskohteet ovat mukana vuonna 1998 valmis tuneessa Siikajoen (vanha kunta) liikennesuunnitelmassa mutta ne ovat jääneet tähän asti rahoituksen puuttuessa to teutumatta. Näitä samoin kuin muita vastaavia kevyenliiken teen väyliä on esitetty Tiehallinnon rahoitussuunnitelmiin vuosittain joko yhteistapaamisissa tai kunnan antamissa lausunnoissa. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta ja to dennut seuraavaa: Aloitteessa esitetty hanke on Tiehallinnon tiehanke. Tiehal linnolla on

15 Oulun Tiepiirin alueella tiehankkeista aikataulu suunnitelma usealle vuodelle eteenpäin. Oulun tiepiirissä on äskettäin vaihtunut tiejohtaja. Olisi hyvä kutsua tiejohtaja tutustumaan kunnan tieoloihin. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Oulun Tiepiirin uusi tiejohtaja kutsutaan kuntaan, käynnin tarkoi tuksena on käydä läpi kunnan tiehankkeita, myös aloittees sa esitetty hanke. Lautakunta esittää, että tiejohtajan vierailuun kutsutaan myös alueen tiemestari. Kunnanhallitus on hyväksynyt teknisen lauta kunnan ehdotuksen. Tiehallinnon edustajat vierailivat Siikajoella Mu kana olivat mm. tiejohtaja Matti Räinä, talouspäällikkö Tuo mo Kanniainen ja aluevastaava Pekka Toiviainen. Neuvot telussa todettiin, että tieosuus Siikajoki-Olkijoki sekä Meriky läntie kunnostetaan ja päällystetään vuonna Valtuusto Matti Pohjola Selvityksen tekeminen köyhyysrajan alapuolella elävistä Sii kajoen kuntalaisista. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunnassa selvitettäisiin köyhyysrajan alapuolella olevien Siikajoen kuntalaisten määrä ja millä toimenpiteillä kunta voisi edesauttaa köy hyysrajan alapuolella olevien kuntalaisten tilannetta. Suomalaisista jo elää köyhyysrajan alapuolella. Neljännes köyhistä asuu ansiotyötä tekevien talouksissa. Erityisesti yhden tulonhankkijan taloudet suistuvat usein köyhyyteen, jos työ on osatai määräaikaista. Epätyypillisiä työsuhteita tekevien lisäksi köyhien joukosta löytyy työttö miä, eläkeläisiä ja opiskelijoita. (Lähde: Kaleva , Tuloerot revenneet luvun alun tasolle.) Kunnanhallitus päätti antaa aloitteen tarkoitta man selvityksen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi ja mahdollisten toimenpiteiden toteuttamista varten. Perusturvalautakunta on merkinnyt aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi. Aloitteen valmistelu tehdään virkamiestyönä. Perusturvalautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Toukokuussa 2008 on jätetty valtuustoaloite, jossa on pyy detty selvittämään köyhyysrajan alapuolella olevien kunta laisten määrä ja millä toimenpiteillä kunta voisi edesauttaa köyhyysrajan alapuolella olevien kuntalaisten tilannetta. Tilastoissa köyhyyden sijasta puhutaan pienituloisuudesta.

16 Pienituloisuus määritellään siten, että pienituloisia ovat koti taloudet, joilla on käytettävissä alle 60 % kaikkien kotita louksien mediaanitulosta. Mediaani on keskiluku, joka ker too keskimmäisen luvun arvon. Vuonna 2006 Siikajoen pienituloisuusaste oli 17,8 % kaikis ta kotitalouksista. Lapsiperheiden pienituloisuusaste 18.8 %. Pienituloisuus oli yleisempää kuin koko valtakunnassa keskimäärin. Tilastoa tulkitessa täytyy kuitenkin muistaa, et tä paikalliset olosuhteetkin voivat olla erilaisia. Sosiaalitoimen keinot vaikuttaa pienituloisten tilannetta ovat toimeentulotuki sekä ohjaus ja neuvonta. Toimeentulotukihakemukset on pystytty käsittelemään lain edellyttämässä määräajassa. Muutama vuosi sitten tuli kokeilun jälkeen mahdolliseksi so siaalinen luototus, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudel lista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä tukea ihmisten itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luototusta ei ole otettu käyttöön Siikajoen kunnassa eikä myöskään Raahen seutu kunnan muissa kunnissa. Kelan kautta pienituloiset voivat saada esimerkiksi asumi seen tukea. Kunnan keinot vaikuttaa pienituloisuuteen ovat rajalliset. Ak tiivisella työllistämis- ja asuntopolitiikalla voidaan jossain määrin auttaa niitä ryhmiä joilla on köyhyysriski. Valtakunnallisesti on alkamassa Sosiaali- ja terveydenhuol lon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE-ohjelma ). Ohjelman yhtenä tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kohderyhminä mm. toimeentulotuen saajat ja pienituloiset lapsiperheet. Perusturvalautakunta päätti antaa valtuustoaloitteen käsitte lyn tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen käsittelyn tie doksi ja lähetti sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto merkitsi tiedoksi Valtuusto Aarne Eskola Nuoriso- ja liikuntalautakunnan perustaminen ensi vaalikau den alusta Aloitteessa esitetään, että Siikajoelle perustetaan nuoriso-- ja liikuntalautakunta ensi vaalikauden alusta. Kunnanhallitus päätti , että nuoriso- ja liikuntalau takunnan perustamista selvitetään vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä ja syksyn valtuustoseminaa rissa.

17 Valtuusto päätti käsitellessään vuoden 2009 talousarviota perustaa 5 -jäsenisen nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunnan. Valtuusto Hannu Pudas Määrärahan varaaminen yleishyödyllisille yhteisöille vuoden 2009 talousarvioon Hannu Pudas esittää euron määrärahaa yleishyödyl lisille yhteisöille ensi vuoden talousarvioon. Samalla tulisi palauttaa ko. yhteisöjen kiinteistövero. Kunnanhallituksen tulisi jakaa avoimesti määräraha toiminta-avustuksena yh teisöille hakemusten ja tarveharkinnan mukaan. Kiinteistö verosta vapauttaminen on luonut tilanteen, jossa eri yhteisöt saavat hyvin erilaisia ja julkisuudessa tuntemattomia etuuk sia. Kunnanhallitus päätti , että Hannu Pudaksen valtuustoaloite otetaan harkittavaksi vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Kunnanhallitus päätti pyytää aloitteentekijää tarkentamaan aloitteensa sisältöä. Kunnanhallitus on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Hannu Pudas on antanut lisäselvityksen: kaikille yleishyödyllisille yhdistyksille tulee määrätä kiinteistövero. Kunnan ei tule luopua mistään tulonhankkimismahdollisuuk sistaan vaikka tällä hetkellä talous on vakaalla pohjalla. Kiinteistöveropäätöstä tehtäessä ei pystytty kerto maan mikä kunkin yhteisön verovapauden rahallinen arvo on. Kunnallisessa päätöksenteossa tulee olla läpinäkyvyyt tä ja avoimuutta jotta kuntalaiset kaikissa tilanteissa näke vät, mikä kunkin toimenpiteen taloudellinen arvo on. Kunnanhallitus päättää, että Hannu Pudaksen esittämä asia tutkitaan kiinteistöveron määräämisen yhteydessä. Kunnanhallitus on käsitellessään vuoden 2009 kiinteistöveroprosentteja todennut Hannu Pudaksen aloit teen johdosta seuraava: Verottajan antamien tietojen mukaan yleishyödyllisten yhtei söjen rakennusten ja maapohjan yhteenlaskettu verotusar vo vuonna 2008 on Mikäli niille määrättäisiin kiinteistövero esimerkiksi yleisen kiinteistöveron mukaan (0,75%), olisi laskennallinen verokertymä Ottaen huomioon Hannu Pudaksen määrärahaesitys, kunnalle ei jäisi juurikaan nettohyötyä. Kunnanhallitus päätti esittää valtuuston hyväk syttäväksi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuo delle ,00 %.

18 Valtuusto hyväksyi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 0,00 %. Valtuusto Esko Sikkilä Tauvon virkistysalueen parkkipaikan laajentaminen ja lentopallokenttien kunnostaminen. Aloitteessa esitetään Tauvon virkistysalueelle parkkipaikan pikaista laajennusta. Sesonkiaikoina parkkipaikoista on runsaasti pulaa. Lisäksi hän esittää, että virkistysalueiden lentopallokentät on kunnostettava heti alkukesästä kaikilla Siikajoen kunnan virkistysalueilla, missä kenttiä on käytös sä. Kunnanhallitus päätti pyytää aluearkkitehdin sel vitystä, miten Tauvon uimarannan paikoitusaluetta voidaan laajentaa ottaen huomioon voimassa olevien kaavojen mää räykset ja edellytykset. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Parkkipaikkoja voidaan laajentaa nykyisestä kioskista tuuli voimalaan päin. Laajennustyö voi tapahtua tien rakennus työn yhteydessä syksyn aikana. Virkistysalueiden lentopal lokenttien kunnostus tehdään vuosittain liikuntasihteerin toi mesta touko-kesäkuun vaihteen tienoilla, lentopalloalueita on Tauvon, Varessäikän, Hietamaan ja Luohuan Mikkolan uimarannoilla. Tekninen lautakunta totesi, että parkkipaikan laajennustyö tehdään syksyn aikana tienrakentamisen yhteydessä. Lentopallokenttien kunnostus käydään keväisin läpi liikunta sihteerin toimesta. Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Valtuuston tietoon saatettiin , että toteutus on tä nä syksynä. Uusia parkkipaikkoja muodostuu neljä. Valtuus to merkitsi tiedoksi. Valtuusto Antti Koski Uimakopin rakentaminen Tauvon uimarannalle. Antti Koski jätti valtuustoaloitteen Tauvon uimarannan uimakopista aallonmurtajan ja uimarannan kulmaan, aikai sin keväällä ja myöhään syksyllä uijia varten. Nykyisille ko peille on pitkä matka. Kunnanhallitus päätti antaa asian toteuttamisen teknisen toimiston tehtäväksi.

19 Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Tauvon uimarantaa tulee kehittää kokonaisuutena eri toi minnot huomioiden. Yleissuunnitelmatasoisessa suunnitel massa alueen toimintoja voidaan tarkastella kokonaisuute na, jolloin kehittäminen kokonaisuutta ajatellen on suunni telmallista. Tekninen lautakunta päätti, että Tauvon uimaranta-alueesta laaditaan yleissuunnitelma, jossa aloite otetaan huomioon. Kunnanhallitus päätti merkitä aloitteen käsittelyti lanteen tiedoksi. Yleissuunnitelma on työn alla ja valmistuu kevään 2009 ai kana. Valtuusto Antti Koski Kivien poistaminen Tauvon uimarannalta Antti Koski jätti valtuustoaloitteen Tauvon uimarannan kivien poistosta esim. traktorilla ja siirtämisestä aallonmurta jaan. Perustelu: Lapset ja aikuiset loukkasivat jalkojaan ja käsi ään viime kesänä. Kunnanhallitus päätti antaa asian teknisen toimis ton toteutettavaksi. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Tauvon uimarannan kehittämistä tulee tehdä kokonaisuute na, joka perustuu uimaranta-alueesta tehtyyn yleissuunnitel maan. Yleissuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa aloittees sa esitettyyn kivien poistoon. Kivien poisto alustavan tar kastelun perusteella ei ole yksiselitteinen asia. Kivillä voi ol la oma merkityksensä esim. uimarannan hiekan liikkuvuu den/pysyvyyden suhteen esim. siten, että kivet murtavat ja pienentävät uimaranta-alueelle tulevan aallokon voimaa. Nykyisellään hiekka on suhteellisen pysyvässä tilassa, mut ta mahdollisten kivien poiston jälkeen hiekan liikkeitä on vai kea arvioida. Kivien poistosta tulee lähettää Ympäristökeskukselle ilmoitus vesirakennustyöstä. Ilmoituksen perusteel la Ympäristökeskus harkitsee, tarvitaanko toimenpiteelle laajempi lupa ja tarkempi suunnitelmien taso. Tekninen lautakunta päätti, että Tauvon uimaranta-alueesta laaditaan yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma, jossa ote taan esille aloitteessa esitetty asia. Yleissuunnitelma laadi taan aluearkkitehdin ja puutarhurin toimesta. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen käsittelytilan teen tiedoksi.

20 Valtuusto Antti Koski Valtuustoaloite Tauvontien nopeusrajoituksesta ja kevyenlii kenteen väylästä. Antti Koski jätti valtuustoaloitteen 60 km/h -nopeusrajoituk sesta Tauvontielle Aaltolantiestä satamaan päin ja esityk sen koko tieosuuden kevyenliikenteen väylästä. Perusteena liikenteen kasvu %. Kevyenliikenteen väylä tarvi taan kasvavan liikenteen ja tien kapeuden vuoksi. Kumman kin puolen tietä on pettävät reunat ja syvät ojat. Kunnanhallitus päätti antaa asian selvittelyn tekni sen toimiston tehtäväksi yhdessä tiehallinnon kanssa. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Aloitteessa esitetty tie on Tiehallinnon pt Tekninen lautakunta päätti esittää Tiehallinnolle seuraavaa: - Aloitteessa esitetty nopeusrajoitus 60 km/h Aaltolantiestä Tauvoon päin tien päätepisteeseen saakka on perusteltua ja se tulisi toteuttaa. - Kevyenliikenteenväylä -hanke koko tielle, pt 18618, esite tään Tiehallinnolle muiden kunnan tiehankkeiden esittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto on todennut aloitteen johdosta seuraa vaa: Muiden Tauvon kalasatamaan liittyvien Kosken tekemien aloitteiden toimenpiteet selkiytyvät, kunhan Tauvon uima ranta-alueesta valmistuu yleissuunnitelmatasoinen suunni telma. Tekninen lautakunta on kokouksessaan antanut suunnitelman laatimisen aluearkkitehdin ja puutar hurin tehtäväksi. Valtuusto merkitsi tiedoksi. Valtuusto Antti Koski Pelastusvälineiden hankkiminen uimarannalle. Antti Koski jätti valtuustoaloitteen Tauvon uimarannan pelastusvälineistä mukaanlukien venelaiturille (päälaituri) pelastusrengas, jossa 25 metrin luja naru, tikapuut ja veneha ka. Sammutin venesatamaan. Peruste: Uimaranta- ja satamasäännöt. Kunnanhallitus päätti antaa teknisen toimiston teh täväksi tarkistaa pikaisesti, että uimarannan ja sataman pe lastusvälineistö

21 on määräysten mukainen. Mahdolliset puut teet on korjattava välittömästi. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa. Aloitteessa esitetyt asiat on huomioitu kesän aikana uima rannan ja sataman kunnossapitotöissä, ensivaiheessa on asennettu pelastusrenkaat. Sammutin hankitaan ja asenne taan satamaan. Venehaka ja tikapuut tehdään raudasta kunnan varikolla. Tekninen lautakunta hyväksyy toimenpiteet. Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi. Valtuusto Antti Koski Kalapyydyksien pesun kieltäminen sekä päälaiturin varasto alueena pitäminen Tauvon venesatamassa. Antti Koski jätti valtuustoaloitteen, että Tauvon venesata man kalapyydyksien pesu, joka kestää useita päiviä, kiellet täisiin. Kalojen perkuu ja pesu sekä päälaiturin varastoalu eena pito kiellettäisiin. Perusteluna: Hajuhaitta, rehevöityminen, uimaranta aallon murtajan takana. Ei paikkaa vieraileville veneille. Kunnanhallitus päätti antaa aloitteen teknisen toi men toimeenpantavaksi. Sataman käyttöä koskevat sään nöt ja määräykset on tarpeellisilta osin tarkistettava niin, et tä satama-alue palvelee kaikkia käyttäjiä yhdenvertaisesti. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Kalasataman järjestysmääräyksissä vuodelle 2008 on 4. :ssä seuraavaa: "Tavaraa saa säilyttää tai varastoida vain siihen osoitetulla paikalla. Laiturit eivät ole varastointia vaan lastin purkua ja kuormaamista varten". Pykälässä 5 on seu raavaa: "Sataman alueella on noudatettava siisteyttä ja hy vää järjestystä". Mikäli järjestyssääntö ei ole riittävä aloit teessa esitetyissä asioissa, tulee järjestyssääntöä muuttaa. Järjestyssäännössä ei ole erikseen mainittu mm. kalojen perkuusta ja pesusta sekä verkkojen pesusta. Varastoinnis ta on järjestyssäännössä mainittu, että laiturit eivät ole va rastointia varten. Satama-alueen (kauempana laiturista) ole vaa aluetta ei ole järjestyssäännössä erikseen kielletty pitä mästä varastoalueena, jos paikka on erikseen osoitettu ja hyväksytty. Tekninen lautakunta päätti, että selvitetään asiaa. Annettiin

22 kiinteistöpäällikölle tehtäväksi mm. haastatella sataman käyttäjiä. Selvitysten jälkeen asia tuodaan uudelleen tekni sen lautakunnan käsittelyyn. Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta uudes taan ja päätti, että jatkokäsittelyä varten asiaa selvitellään ja hankitaan lisää tietoa, jonka jälkeen asia tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn. Valtuusto Kari Mehtälä Tielaitoksen kannan selvittäminen Koskenkankaan ja Siika joen eteläpuolen tien peruskunnostuksesta ja pinnoittami sesta. Kari Mehtälä jätti valtuustoaloitteen tielaitoksen kannan selvittämiseksi Koskenkankaantien (tie 8110) ja Siikajoentien (joen eteläpuolinentie) peruskunnostukseen ja pinnoittami seen kunnan rahoituksella. Olisiko mahdollista kunnan lainoittaa/rahoittaa esim. rahastosijoituksia käyttämällä em. teiden kunnostukset? Kunnanhallitus päätti antaa asian selvittämisen teknisen toimiston tehtäväksi. Kunnan rahoitusmahdollisuu det pohditaan erikseen, mikäli tiehallinto suhtautuu järjeste lyyn myönteisesti. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Valtuustoaloitteessa esitetyistä hankkeista tulee neuvotella Tiehallinnon kanssa. Rakentamiskustannusten selvittämi nen ja Tiehallinnon suhtautuminen aloitteessa esitettyyn asiaan tulee ottaa neuvottelussa esille. Tekninen lautakunta päätti, että tekninen johtaja neuvotte lee Tiehallinnon edustajan kanssa aloitteessa esitetyistä hankkeista kustannusarviot, jonka jälkeen asia tuodaan uu delleen tekniseen lautakuntaan. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen käsittelytilan teen tiedoksi. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Aloitteessa esitetyistä tiehankkeista on neuvoteltu Tielaitok sen edustajien kanssa. Mt 8110 Ruukki - Huumola maan tien päällystyksen alustava kustannusarvio on / km, alv 0 %. Päällystettävän tien pituus on n. 9,2 km, joten hankkeen kustannusarvio on , alv 0 %. Kustan nusarvio perustuu siihen, että tielle ei tarvitse tehdä muuta kuin päällystys. Revonlahti - Siikajoki eteläpuolisen maantien peruskorjaus ja päällystämisen alustava kustannusarvio on /km alv 0 %. Kunnostettavan tien pituus on noin 11.1 km, joten hankkeen

23 kustannusarvio on alv 0 %. Toimen piteenä on tierungon vahvistaminen, ojien kunnostus, rum putyöt ja päällystäminen. Alustava kustannusarvio lähtee siitä, että tie kulkee tällä hetkellä hyviä maapohjia ja oikaisu ja ei juuri suoriteta. Luonnollisesti molemmissa hankkeissa vaaditaan tarkempi suunnittelu, jonka yhteydessä tehdään lopullinen tarkennettu kustannusarvio. Tiehallinnon vierailun yhteydessä pöytäkirjaan asiasta on kirjattu seuraavaa: Mt 807 väl. Hietala-Siikajoenkylä peruskorjaus ja pohjois puolen tien 8110 kp-luokan nostaminen: eteläpuolen tietä korjataan tarpeen mukaan (soratienä). Tien parantamiseen ja päällystämiseen ei toistaiseksi ole taloudellisia mahdolli suuksia hankkeen kalleuden vuoksi. Hanke ei ole TTS:ssä. Pohjoispuolen tien kp-luokitusta nostetaan ensi talvikaudes ta lähtien. Mt 8110 Sammalkangas-Huumola peruskorjaus ja kp-luo kan nostaminen: kyseessä on soratie, jonka liikennemäärä on alle 200 ajoneuvoa/vrk. Tielle on tehty kelirikkokorjauksia 2-3 vuotta sitten sekä sen jälkeen sorastuksia. Peruskor jaukseen ja päällystämiseen ei ole taloudellisia mahdolli suuksia. Kp-luokan nostolle ei ole liikenteellisiä perusteita. Valtuusto Esko Sikkilä ja Timo Hirvaskari Karin tilan RN:o 30:7 asian ottaminen uudelleen kunnanhal lituksen käsiteltäväksi ja korjattavaksi KHO:n päätöksen mukaiseksi sekä karttamerkintöjen ajan tasalle muuttami seksi. Kunnanhallitus on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Kuntalain 15 :n mukaan valtuutettu ja muu luottamushenki lö saavat kunnallishallinnossa asian vireille tekemällä siitä aloitteen. Kunnanhallitus toteaa, että em. aloitteen tarkoitta ma asia on ollut kunnanhallituksessa (viimeksi / 293) ja että se on kunnan osalta loppuunkäsitelty. Kunnan hallitus toteaa, että tämänkaltaisissa, päätöksen toimeenpa noa koskevissa asioissa kunnan jäsenellä on mahdollisuus kannella viranomaisen toiminnasta, mikäli hän ei ole tyyty väinen asian käsittelyyn. Sami Nyman ja Martti Eskola jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Valtuusto on todennut ja päättänyt aloitteen joh dosta seuraavaa: Valtuusto kävi pitkän keskustelun, jonka kuluessa Esko Sikkilä esitti, että asia ja KHO:n päätös tuodaan val tuustolle esille. Tätä esitystä ei kannatettu. Pirkko Rapakko sekä Keijo Mustonen/keskustan ryhmä kannattivat

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Kunnanhallitus 184 25.03.2008 VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2007 832/01/016/2008 KHALL 184 Kj:n ehdotus: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 klo 14:00-18:56 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot