ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esitys yhteisyrityksen perustamisesta Tallukan seikkailuhuvipuiston toteuttamiseksi Saitan alueen ostaminen Vesivehmaan kenttäalueen myyntitarjous Kerrostalotontin myyminen AVAIN Palvelukodit Oy:lle keskusta-alueen korttelista 164 tontti n:o Korttelin 53 tonttien 5 ja 7 luovutusehtojen määritteleminen Vierekkäisten omakotitonttien luovutus Häkälän alueella Lausunnon antaminen Saila Viljasen poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä 263 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä /Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen / Koulun mäen liikennejärjestelyt 264 Lausunto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin/koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta 265 Lausuntopyyntö VN:n asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista uusimisesta Työllistäminen Kunnan sisäisten vuokrien määritys Asuntotoimen viranomaistehtävien yhteistyösopimusten tarkistaminen Selvitys arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin Tiedoksiantoasiat Muut asiat 38

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 2/40 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tornio Tarja puheenjohtaja Laakso Vilho I vpj. Hasala Hanna II vpj. saapui klo :n 256 käsittelyn aikana Moilanen Aaro varajäsen Heikki Vahdon henkilökohtainen varajäsen Mäkinen Hannu jäsen Riihilahti Katja jäsen poistui klo :n 271 käsittelyn aikana Ruotsalainen-Kyynäräinen jäsen Rita Poissa Vahto Heikki jäsen Muut läsnä Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Hirvonen Harri tekninen johtaja läsnä klo , :t Utriainen Sini vs. kaavoituspäällikkö läsnä klo , :t Grahn Kalevi Tallukka Yhtiöt, läsnä klo , 256 Kantele Marko Tallukka Yhtiöt, läsnä klo , 256 Allekirjoitukset Tarja Tornio Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 21 / Tarkastuspvm 21 / Vilho Laakso Hannu Mäkinen

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 3/40 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 25 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 4/40 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Ehdotus: Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 5/40 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Hasalan ja Vilho Laakson. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilho Laakso ja Hannu Mäkinen.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 6/40 Kunnanhallitus Esitys yhteisyrityksen perustamisesta Tallukan seikkailuhuvipuiston toteuttamiseksi KHALL Tallukka-yhtiöt esittää, että Tallukanmäelle perustetaan seik kai lu huvi puis to ja että siihen tulisi mukaan vähemmistöosakkaaksi Asik kalan Elinkeino Oy. Elinkeinoyhtiö on perustettu luomaan Asikkalaan li sää työpaikkoja ja edis tä mään elinkeinoja. Valtuusto on myöntänyt Asik ka lan Elinkeino Oy:lle valtuudet sijoituksiin joko yh ti öön tai kiin teis tö yh tiöön sekä lainoihin ja pääomalainoihin. Uusi kun ta la ki estää ta kaukset yrityksille. Tähän asti näistä valtuuksista on käytetty vain pieni osa. Kunnan strategiassa painotetaan voimakkaasti matkailua. Asikkala tar vit see uusia ns. si sään heit to tuot tei ta, joiden avulla uudet mat kai lija ryh mät löytävät kun nan. Matkailun heijastusvaikutukset näkyvät myös muissa kau pal li sis sa palveluissa. Matkailun lisääntymistä voidaan käyttää myös perusteluna Vt24:n liikennöitävyyden pa ran tamise sityksiin. Kunnan elinkeinoyhtiöltä odotettava sijoitus on luok kaa. Kun nan val tuus to on aiemmin linjannut, että yli panos tuk sis sa valtuusto te kee periaatepäätöksen, jonka yhtiön hallitus lait taa täytäntöön. Kor kein taan panostuksissa toimivalta on suo raan yhtiön hal li tuk sel la. Tämä asia vaatii valtuuston käsittelyn. Liitteenä 1/ Asikkalan Elinkeino Oy:n lausunto asiasta. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Hotelli Tallukka/Maisema 24 Oy:n johtaja Kalevi Grahn ja Marko Kan te le esittelivät hanketta kunnanhallitukselle klo Kokouksessa esittelijä teki esityksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee myönteisen pe ri aate pää tök sen elinkeinoyhtiön panostuksesta yhteisyritykseen 30 %:n osuu del la, kuitenkin maksimissaan euroa. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa tekemän esityksen.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 7/40 Kunnanhallitus Saitan alueen ostaminen KHALL Saitan alueen kaavoitus on edennyt viimeistelyvaiheeseen ja alu een maan omis tus olot tulee ratkaista tässä vaiheessa. Metsä Board Oyj on halukas myymään omistamansa maa-alueet Asik ka lan kunnalle. Kunta on tietoinen, että alueella on ollut pi laantu nei ta maita, mutta saatujen tietojen mukaan alue on kunnostettu sen nykyiseen ja tulevaan teollisuus- sekä viheraluekäyttöön so veltu vak si. Alueella toimii JELD-WEN Suomi Oy, joka on vuokralaisena Metsä Board Oy:llä ja jatkaisi vuokrasopimusta Asikkalan kunnan kanssa. Metsä Board on hinnoitellut alueen, mutta siitä on neuvoteltava mm. maa pe rän käyttörajoitusten vuoksi. Liite 2/ kartta Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh ja tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja/tai tekniselle johtajalle oikeu den neuvotella kauppaehdot alueen ostamisesta valmiiksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Vilho Laakso esitti, että neuvottelijoille annetaan oikeus neuvotteella vain tilasta 7:44. Katja Riihilahti kannatti Laakson tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Vilho Laakson tehneen esit te li jän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimen huu to ää nes tyk sen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kan natta vat Laakson tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin yk si mie lises ti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Hanna Hasala, Aa ro Moilanen, Hannu Mäkinen, Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen, Tar ja Tornio) ja 2 ei-ääntä (Vilho Laakso, Katja Riihilahti). Pu heenjoh ta ja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hy väk syi esittelijän esityksen. Edellä esitellyn käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päät ti antaa kunnanjohtajalle ja/tai tekniselle johtajalle oikeuden neu vo tel la kauppaehdot alueen ostamisesta valmiiksi.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 8/40 Kunnanhallitus Vesivehmaan kenttäalueen myyntitarjous KHALL Metsähallitus tarjoaa Asikkalan kunnalle ostettavaksi Met sä hal li tuksen omistuksessa olevan Vesivehmaan lentokentän aluetta ja sen vä li tön tä ympäristöä kokonaishintaan euroa. Tarjous koostuu seuraavasta hinnoittelukokonaisuudesta: - Lentokenttäsäätiön kanssa neuvoteltu 77,6 ha kokonaisuus (lento ken tän ydin lentosektoreineen) = Asikkalan kunnan kanssa neuvottelussa ollut n. 10 ha lisäalue + 5 kpl kunnan Senaatilta ostamien rakennusten tonttipohjia, yhteensä Lentokenttäalueen Metsähallituksen loput metsäalueet (60 ha) met sä ta lou del li seen arvoon Näin ollen koko 147,6 ha alueen arvo olisi Tarjous on var sin kohtuullinen, koska kokonaisuus sisältää hyvin vähän li sä arvo hin noit te lua. Metsähallituksen mielestä lentokentän tulevaisuuden turvaamisen ja kehittämisen kannalta paras omistajataho olisi kunta / len to kent täsää tiö. Liite 3/ karttarajaus. Tarjousalue rasteroituna (147.6ha). Myyn ti ra jaus eroaa hieman kiinteistörajasta ampumaradan alueella, kos ka MH myynyt lisämaan määräalan ampumaseuralle viime vuonna, jota ei ole vielä lohkottu. 313 tien eteläpuolella oleva 23,5 ha metsäpalstalla on kohtuullisen pal jon päätehakattavaa (n. 7,5ha), joka nostaa kohteen met sä talous ar voa voimakkaasti. Tarvittaessa sen hakkuuoikeuksista voidaan neuvotella, mikä vähentäisi kauppahintaa n , mikäli se oli si kunnan intresseissä. Kunta voi myös kauppojen jälkeen hakkuut taa kohteen myös itse, jos se on tarkoituksenmukaista. Asikkalan kunta on teettänyt metsähinta-arvion Päijät-Hämeen metsän hoi to yh dis tyk sel lä ja he päätyivät arvioissaan lähes samaan hinta-ar vi oon kuin Laatumaa omassaan. Maaperässä olevien tiedostamattomien ympäristömyrkkyjen esim. lyi jy varalta sovitaan, että mahdollisen pohjaveden pilaantumisen aiheut ta mat toimenpiteet ja kustannukset sovitaan erillisellä neu vot telul la osapuolten kesken.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 9/40 Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 1. että Asikkalan kunta ostaa Vesivehmaan lentokenttä alueen muo dos ta vat kiinteistöt Metsähallitus, Laatumaan esittämään hintaan eu roa. Maaperässä olevien tiedostamattomien ympäristömyrkkyjen esim lyi jy varalta sovitaan, että mahdollisen pohjaveden pilaantumisen aiheut ta mat toimenpiteet ja kustannukset sovitaan erillisellä neu vot telul la osapuolten kesken. 2. että se myöntää euron lisämäärärahan maanostoon. Ehdotus hyväksyttiin.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kerrostalotontin myyminen AVAIN Palvelukodit Oy:lle keskusta-alueen korttelista 164 tontti n:o 2 16/ /2013 KHALL AVAIN Palvelukodit Oy on varannut tontin, joka on asemakaavassa kes kus ta kort te lin 164 tontti 2. Tontti rajoittuu Koulumestarintiehen ja Rust hol lin tie hen. Tontin pinta-ala on n m2 ja sillä on rakennusoikeutta 2500 ker ros ne liö met riä. Tontin kaavamerkintä on AL VI eli se mah dol listaa enimmillään kuusi (6) kerroksisen rakennuksen rakentamisen. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa tontille 46-paikkainen tehostetun pal ve lu asu mi sen yksikkö muistisairaille ja toimintakyvyltään mer kittä väs ti heikentyneille vanhuksille. Rakennuksesta on suunniteltu kak si ker rok si nen. Asikkalan kunnanhallitus on , 206 puoltanut AVAIN Palve lu ko dit Oy:n tytäryhtiön nimiin tekemää huonokuntoisille ja muis tisai rail le vanhuksille tarkoitetun Anianpellon hoivakoti-hanketta. Tonttia ei ole hinnoiteltu. AL-tonttiin ei voi noudattaa omakotitonttien hin noit te lu pe ri aat tei ta. Kohde on saanut ARA-avustusta, jolloin hinta ei voi mennä liian korkeaksi. Taajamassa sijaitsevan AL-tontin hinta voi si olla 40 / kerrosalaneliömetri (k-m2). Vuokrasopimukseen sisällytetään rakentamisvelvoite, jonka mukaan os ta ja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, ra ken nus jär jestyk sen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen rakennuksen, joka on vä hin tään 50 % kokonaisrakennusoikeudesta eli 1250 k-m2 kolmen vuo den kuluessa maanvuokrasopimuksen tekemisestä. Kun nan hal litus voi hakemuksesta painavista syistä pidentää valmistumisen mää rä ai kaa. Valmistelija/lisätietoja vs. kaavoituspäällikkö Sini Utriainen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus 1. päättää sitoutua vuokraamaan tontin varausaikana AVAIN Palve lu ko dit Oy:lle tai perustettavalle yhtiölle vuosivuokran ollessa 6 % en sim mäi sel tä viideltä (5) vuodelta ja 12 % siitä eteenpäin eu ron (40 euroa kerrosalaneliömetri) maapohjan kauppahinnasta, jo ta tarkistetaan elinkustannusindeksillä. Tontin myynnin edel ly tykse nä on, että rakennusliike sitoutuu rakentamaan valmiiksi kaa vanmu kai sen rakennuksen tontille kolmen vuoden kuluessa myyn ti pää-

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tök ses tä ja käyttämään tontin rakennusoikeudesta vähintään 50 %. 2. toteaa, että Asikkalan vesi ja satama Oy hyväksyy erikseen ton tin vesihuollon tonttijohtovarauksen osalta perittävän maksun kor vauspe rus teet. 3. toteaa, että vesihuollon liittymismaksut määräytyvät Asikkalan vesi ja satama Oy:n määrittämien maksujen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL AVAIN Palvelukodit Oy on ilmoittanut haluavansa ostaa ko tontin heti. Kaupan kohteena oleva alue n m2:n suuruinen määräala, joka kuuluu Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä Anianraitti -ni miseen tilaan RN:o 6:709, joka muodostaa keskustakorttelin 164 tontin nro 2. Tontila on rakennusoikeutta kerrosneliömetriä.tontin kaup pa hin ta määritellään rakennusoikeuden mukaan ja on 40 e/kerrosalaneliömet ri eli yhteensä euroa. Kauppakirjaan sisällytetään rakentamisvelvoite, jonka mukaan os taja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen rakennuksen, joka on vä hintään 50 % kokonaisrakennusoikeudesta eli k-m2 kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Kunnanhallitus voi ha kemuk ses ta painavista syistä pidentää valmistumisen määräaikaa. Liite 4/ karttaote Valmistelija/lisätietoja Vs. kaavoituspäällikkö Sini Utriainen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä AVAIN Palvelukodit Oy:lle n m2:n suuruinen määräala, joka kuuluu Asikkalan kunnan Anian pellon kylässä Anianraitti -nimiseen tilaan RN:o 6:709 ja joka muo dostaa keskustakorttelin 164 tontin nro 2. Kaup pa hin ta määräytyy raken nus oi keu den mukaan ja on 40 e/ker rosalaneliömet ri eli yhteensä euroa.. Kauppaan sisältyy rakentamisvelvoite, jonka mukaan ostaja sitoutuu ra ken ta maan valmiiksi kaavanmukaisen rakennuksen tontille kolmen vuo den kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja käyttämään ton tin rakennusoikeudesta vähintään 50 %. Ehdotus hyväksyttiin.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Korttelin 53 tonttien 5 ja 7 luovutusehtojen määritteleminen KHALL Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää tai määrää alaisensa viranhaltijan päättämään teollisuus-, kerros ta lo-, rivitalo- ja omakotitonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myy mi ses tä. Alueella on vireillä korttelin 53 asemakaavan muutos. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015, jossa korttelin 53 tontti 5 on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), jonka ko konais ra ken nus oi keu dek si on määrätty kerrosneliömetriä, ja joka on kooltaan m2. Tontilla on suojeltu kansakoulurakennus. Tont ti 7 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jonka ko ko nais ra ken nus oi keu dek si on määrätty kerrosneliömetriä, ja jo ka on kooltaan m2. Valmistelija/lisätietoja Vs. kaavoituspäällikkö Sini Utriainen, puh , sähköposti: etu ni Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myyntiin tulevien tonttien luovutusehdoista seu raa vas ti: 1. hyväksyy tontin 5 (AL) kiinteistön kokonaishinnaksi , jo ka sisältää maapohjan e ja rakennuksen tontin 5 vesi- ja viemäriliittymismaksu määräytyy Asikkalan Vesi ja satama Oy:n määrittämien ehtojen mukaisesti kerrosalan kasvaes sa. 3. hyväksyy tontin 7 (AK) maapohjan myyntihinnaksi 36 /ker rosalaneliö met ri (k-m2). 4. tontin 7 vesi- ja viemäriliittymismaksut määräytyvät Asikkalan Ve si ja satama Oy:n määrittämien ehtojen mukaisesti. 5. tontin 7 vesihuollon tonttijohtoliittymän rakentaminen kuuluu urakoit si jal le, jota Asikkalan kunnan Vesi ja satama valvoo. 6. hyväksyy tonttien lohkomisesta perittävän korvauksen suu ruudek si kunnanhallituksen tämän päätöksen saatua lainvoiman sekä ase ma kaa van muutoksen saatua lainvoiman, tontit voidaan myydä ja niistä ilmoitetaan Asikkalan kunnan internetsivuilla. 8. Pitää muut yleiset tonttien luovutusehdot ennallaan.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Vierekkäisten omakotitonttien luovutus Häkälän alueella KHALL Asikkalan kunnan tontinluovutusehtojen mukaan asuintonttien luo vutus ta pa na on tällä hetkellä ostaminen ja vuokraaminen. Tonteilla on ra ken ta mis vel voi te, jonka pituus on kolme (3) vuotta. Tontin ostaja on velvollinen suorittamaan sopimussakkoa 300 % maapohjan hinnas ta, mikäli rakennusvelvollisuutta ei ole suoritettu määräajassa tai ton tin ostaja on luovuttanut rakentamattoman tontin kolmannelle osa puo lel le sellaisilla ehdoilla, joita kunta ei ole hyväksynyt. Kunnassa on ilmaantunut kysyntää nykyistä suuremmille ase ma kaava ton teil le. Häkälän alueella on kysytty kahden vierekkäisen tontin os to mah dol li suut ta siten, että vain toisen tontin rakentamisvelvoite to teu te taan. Nykyiset tontinluovutusehdot eivät mahdollista kahden vie rek käi sen tontin myymistä siten, että toinen tontti voidaan jättää ra ken ta mat to mak si. Tonttien kysyntää voidaan lisätä mahdollisuudella, jossa kaksi vierek käis tä asuintonttia luovutetaan ehdoilla, joista vain toiselle si sältyy rakennusvelvoite. Näin asukkaalle muodostuu suurempi pi haalue. Erilaiset asemakaava-alueet ja niiden määräykset muodostavat tietyn lais ta miljöökuvaa, joten kaikilla alueilla kahden tontin luo vu tus peri aa tet ta ei tule soveltaa. Häkälän alueen tontit ovat vielä suurilta osin vapaana, eikä rakentamista ole määrätty niin tiukasti kuin muilla alueil la, joten Häkälän alueella voisi olla mahdollista kokeilla kahden vie rek käi sen tontin luovutusta erikseen määrätyillä luovutusehdoilla. Asemakaava-alueilla tonttien hinnoitteluun sisältyy maapohjan hinta, kun nal lis tek ni set kustannukset, vesihuollon tonttijohtovaraus sekä ve si- ja viemäriliittymisvelvoite sekä lohkomisesta aiheutuvat kus tannuk set. Maksujen suuruuteen vaikuttavat alue, ympäristö, tonttien mää rä sekä kunnallisteknisen verkoston laajuus. Edellä mainitut kus tan nuk set jakautuvat jokaisen kaavan mukaisen tontin kesken. Liite 5/ kaavakarttaote alueesta Valmistelija/lisätietoja Vs. kaavoituspäällikkö Sini Utriainen, puh , sähköposti: etu ni Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asuintonttien luovutusehdoista seuraavasti: 1. kahden vierekkäisen omakotitontin (AO) luovuttaminen samalle ra ken ta jal le on mahdollista Häkälän asemakaava-alueella korttelissa 265.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus molempien vierekkäisten tonttien luovutustapa on ainoastaan os ta mi nen. Rakentamisvelvoite määräytyy toiselle tontille. Ra kennet ta van tontin maksut ja luovutusehdot määräytyvät alueelle mää ritet ty jen luovutusehtojen mukaisesti. Viereiselle tontille ei ole rakentamisvelvoitetta, mutta tontista pe ritään kauppahinta, tonttijohtovaraus ja kunnallistekniset maksut ja loh ko mis mak su, jotka määräytyvät alueelle määritettyjen luo vu tuseh to jen mukaisesti. Vesi- ja viemäriliittymismaksut peritään, jos tontil le rakennetaan. 3. kauppakirjassa tulee olla maininta, että rakentamatonta tonttia ei saa myydä edelleen kolmannelle osapuolelle. 4. pitää muut yleiset tonttien luovutusehdot ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Saila Viljasen poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä 609/ /2015 KHALL Saila Viljanen omistaa Päijänteen rannalla Anianpellon kylässä sijait se van Syväniemi (RN:o ) nimisen 2,104 hehtaarin suu rui sen tilan. Hakemus on osoitettu samalle, mutta lakanneelle kiin teis töl le Syväranta (RN:o ). Kiinteistö on osoitettu v vahvistetussa ja v voimaan tulleessa Vääksyn oi keus vaikut tei ses sa osayleiskaavassa lähivirkistysalueeksi (VL). Lä hi vir kistys alue mer kin näl lä osoitetaan rakennettujen alueiden välittömässä lä hei syy des sä sijaitsevat alueet, jotka on tarkoitettu päivittäiseen ulkoi luun, virkistykseen, leikkiin ja luonnon kokemiseen. Alueella ei ole ase ma kaa vaa. Kiinteistön omistaja Saila Viljanen hakee poikkeamislupaa MRL 72 :n mukaisesta rantojen suunnittelutarpeesta 250 k-m2:n suuruisen oma ko ti ta lon rakentamiselle n m2:n kokoiselle ra ken nus paikal le, jota ei ole erotettu omaksi tilakseen. Kiinteistöllä Syväniemi RN:o 6:707 on rannassa olemassa oleva v valmistunut vapaa-ajanrakennus talousrakennuksineen. Kiinteis tös tä on lohkottu vuonna 2004 vakituisen asumisen ra ken nuspaik ka (Kalliomäki RN:o ), joka sijaitsee haettavan uudis ra ken nus pai kan etelärajalla. Kiinteistön Kalliomäki rakennuspaikkaa ja nyt haettavaa ra ken nuspaik kaa koskee kauppakirja/kaavoitussopimus , jossa Asik ka lan kunta on ostanut ent. Syväniemi-tilan (RN:o 6:585) omista jal ta maata, ja samalla sitoutunut hyväksymään Vääksyn osa yleiskaa vaan Syväniemen tilalle oikeudet kahdelle oma ko ti ra ken nus paikal le siten, että korttelialueiden ja Päijänteen väliin voidaan jättää noin 30 metrin levyinen viheralue. Kunnanhallitus on hyväksynyt MRL 137 :n mu kaisen suunnittelutarveratkaisun kahden omakotitalon (400 ja 440 k-m2) rakentamiseksi. Hanke täydentää ympäristöalueella jo en nestään olevaa omakotiasutusta, on kunnallistekniikan vaikutuspiirissä ja on hyväksytyn Vääksyn osayleiskaavan mukainen. Hanke so veltuu ympäristöön eikä vaikeuta kaavoitusta. V päätetyn suunnit te lu tar ve rat kai sun toinen omakotitalo on rakentunut v nyt haet ta van kohteen eteläpuolelle (Kalliomäki-tilalle). V pää töksen toinen omakotitalo tarkoittaa nyt haettavaa paikkaa, jota ei ole to teu tet tu. Vuoden 2001 suunnittelutarveratkaisu ei ole enää voimas sa. Edellä mainitun jälkeen on tehty Vääksyn osayleiskaavan muutos v.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus , jossa kaavoitussopimuksen ja suunnittelutarveratkaisun mukai set uudet rakennuspaikat on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Osa yleis kaa vaan on merkitty hyvin laajaksi uudeksi asuinpientalojen alu eek si (AP) alue, joka jää hakemuksen mukaisesta kohteesta vain noin 50 metrin päähän. Vaikuttaa siltä, että Vääksyn osayleiskaavan muu tos on tilan osalta virheellinen, koska osayleiskaavan muu tokses sa ei ole huomioitu aiempaa osayleiskaavaa, eikä tehtyjä sel vityk siä tai päätöksiä. Hakemuksen mukainen rakennus sijoittuu Päijänteen ran ta vyö hykkeel le, noin 80 metrin päähän rantaviivasta. Rakennuspaikan ete läpuo lel la on em. suunnittelutarveratkaisulla myönnetty omakotitalo. Vie rei sel lä asemakaava-alueella n. 70 metrin päässä lounaaseen päin on vakituista asutusta n. 180 metrin päässä rannasta. Tilan Syvä nie mi RN:o 6:707 länsirajalta alkaa asemakaavoitettu puisto- ja uima ran ta-alue. Tilalla Syväniemi RN:o 6:707 on kiinteistön ran ta viivaa n. 204 metriä. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka ei ole oma ran tai nen. Tilasta Syväniemi RN:o 6:707 ei ole tehty kantatilakohtaista ra kennus oi keus las kel maa, koska Vääksyn osayleiskaavassa ei osoiteta yk sit täi siä rakennuspaikkoja. Asikkalan kunnan rakennusjärjestys kvalt / Ra ken tami nen ranta-alueilla 7 : Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerros ala saa olla enimmillään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuiten kin vähintään 130 km². Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle. Kiinteistön kaik kien rakennusten alimman lattiatason on oltava vähintään 1 m ylä ve si ra jaa korkeammalla. Jos tulvavesirajaa ei tunneta, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeuden ylä puo lel la. Rakennuspaikalle sallitaan enintään yksi 1½ kerroksinen asuin ra ken nus tai loma-asunto. Lisäksi rakennuspaikalle saa ra kentaa vierasmajan sekä sauna ja talousrakennuksia. Rakennusten koko nais lu ku mää rä saa olla korkeintaan viisi (5). Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran ta viivas ta on, mikäli maastonmuodosta, maaperästä tai muusta luon nonmu kai ses ta lähtökohdasta ei muuta johdu, oltava vähintään 25 metriä. Pohjapinta-alaltaan yli 150 m² tulee sijoittaa vähintään 50 metrin pää hän rantaviivasta, ellei maasto-olosuhteista muuta johdu. Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m², saa ra kentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyy den edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee kuiten kin olla vähintään 10 metriä ja rakennuksen enim mäis har jan-korkeus saa olla enintään 3,5 metriä. Kyseisten saunarakennuksen poh ja pin ta-ala saa olla korkeintaan 40 m². Yli 25 metrin päähän rannas ta tulevat saunat voivat olla korkeintaan 35 k-m².

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Saunarakennuksen saunan ja pesuhuoneen osuus on oltava vä hintään 1/3 osa rakennuksen kerrosalasta. Alle 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, gril li ka tok sia tai muita sellaisia rakennelmia, jotka muuttavat häi rit seväs ti rantamaisemaa. Rakennusten/rakennelmien koko saa olla pohja pin ta-al taan korkeintaan 15 m². Rakennusten etäisyyden ran ta viivas ta ja sijainnin rakennuspaikalla on oltava sellainen, että ran tamai se man luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Raken nuk sen korkeusaseman, muodon, ulkomateriaalien ja värityksen so peu tu mi seen ympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Raken nus ten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä on säästettävä tai sin ne on istutettava suojaavaa puustoa, ellei maisemasta muuta johdu. Ilman lupamenettelyä rakennuspaikalle saadaan rakentaa korkein taan kaksi rakennelmaa. Venevaja saa ulottua osittain veden päälle vesialueen omistajan suos tu muk sel la. Sen on sopeuduttava ympäristön rakennuskantaan ja maisemaan. Venevajaa ei saa eristää. Sen on oltava ns. kylmä ra ken nus. Venevajaan ei saada rakentaa muita tiloja. Venevajan koko kerrosalaltaan saa olla korkeintaan 40m². Venevaja lasketaan raken nus pai kan kokonaiskerrosalaan. Alle yhden (1) hehtaarin suuruisille saarille ei saa muodostaa uutta ra ken nus paik kaa. Rantavyöhykkeen syvyys on 100 m. (MRL 72 ) Yleensä ranta-alueiden suunnittelussa Asikkalan kunta on käyttänyt va ki tui sen asuinpaikan kokonaisrakennusoikeutena 400 k-m2: Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavamääräys AO-alueilla: ASUINPIENTALOJEN ALUE ALUEELLE SAA RAKENTAA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN TAR KOI TET TU JA ERILLISPIENTALOJA JA NÄIHIN LIITTYVIÄ TA- LOUS RA KEN NUK SIA JA TILOJA PALVELUJA VARTEN SEKÄ YM- PÄ RIS TÖÄ HÄIRITSEMÄTTÖMIÄ TYÖTILOJA. KULLEKIN RA- KEN NUS PAI KAL LE SAA SIJOITTAA KORKEINTAAN YHDEN YK- SIASUN TOI SEN PIENTALON. RAKENNUSTEN YH TEEN LAS KET- TU KERROSALA SAA OLLA KORKEINTAAN 400 m2. ASUIN RA- KEN NUK SEN KERROSALA SAA OLLA KORKEINTAAN 250 m2. MIKÄLI RAKENNUSPAIKKA RAJOITTUU RANTAAN JA RAN TA VII- VAN PITUUS ON VÄHINTÄÄN 50 METRIÄ SAADAAN RANTAAN RA KEN TAA KERROSALALTAAN KORKEINTAAN 25 m2 SUU RUI- NEN SAUNARAKENNUS, JONKA ETÄISYYS RANTAVIIVASTA ON VÄ HIN TÄÄN 20 m. KERROSALALTAAN 25 m2 SUUREMMAT SAU NA RA KEN NUK- SET, JOIDEN PINTA-ALA SAA OLLA KORKEINTAAN 35 KER- ROS NE LIÖ MET RIÄ ON SIJOITETTAVA VÄHINTÄÄN 30 m ETÄI- SYY DEL LE RANTAVIIVASTA JA MUUT TALOUSRAKENNUKSET VÄ HIN TÄÄN 50 m ETÄISYYDELLE RANTAVIIVASTA.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus ASUINRAKENNUKSEN ETÄISYYS RANTAVIIVASTA TULEE OLLA VÄ HIN TÄÄN 50 m. RAKENNUSTEN, JOIDEN POHJAPINTA-ALA ON SUUREMPI KUIN 150 m2 ETÄISYYS RANTAVIIVASTA TULEE OL LA VÄHINTÄÄN 50 m, ELLEI MAASTO-OLOSUHTEET MUUTA EDEL LY TÄ. UUDEN MUODOSTETTAVAN RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAN TU LEE OLLA VÄHINTÄÄN 5000 m2. ENNEN MUO- DOS TE TUN RAKENNUS-PAIKAN PINTA-ALA SAA OLLA PIE NEM- PI KUIN 5000 m2, KUITENKIN VÄHINTÄÄN 3000 m2. RA KEN NUS- PAI KAN, JONKA KOKO ON ALLE 3000 m2 RAKENNUSOIKEUS MÄÄ RÄY TYY RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUKAAN. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus tulee ylittymään ha ke muk sen mukaisesti m2:n rakennuspaikalla 120 k-m2 eli 92 %, kerrosalan ollessa yhteensä 250 k-m2. Kuitenkin ym pä ri vuo tisil le rakennuspaikoille on esimerkiksi rantaosayleiskaavoituksen yhtey des sä annettu 400 k-m2 kokonaisrakennusoikeus, jos ra ken nuspai kan pinta-ala on ollut vähintään m2. Asemakaava-alueilla Asik ka lan kunnassa on käytetty ympärivuotisilla asuinalueilla (AO /AP) rakennustehokkuutta 20 % - 25 % (e=0,2-0,25). Koska ha kemuk sen mukaiseksi rakentamistehokkuudeksi muodostuu e=0,125, ei nyt poikkeamisella haettu rakennusoikeuden kasvattaminen aiheu ta haittaa rakentamisen- ja maankäytön suunnittelulle tai to teutuk sel le. Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä ta val la (MRL 173/1 ja MRA 86/2) eikä heillä ole ollut huo mau tetta vaa aiotun hankkeen osalta. Lisäksi kohteen länsinaapurina on Asik ka lan kunta. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tar koi tuk sen mu kais ta ratkaista asiaa erillisellä raskaalla ase ma kaavan laadinnalla, mutta asia on kuitenkin ratkaistava MRL 171 :n mu kai se na poikkeamisena. MRL 171 :n mukaan toimivalta asiassa on Hämeen ELY-kes kuksel la, koska kyse on uuden rakennuksen rakentamisesta ran ta-alueel le ja vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueel le, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Lain mu kaan kunnalta on kuitenkin pyydettävä lausunto ennen asian ratkai se mis ta. Asikkalan kunnan johtosäännön mukaan lausunnon antaa kunnanhallitus. Kohteessa on suoritettu maastokäynti ja keskusteltu ra ken nus tarkas ta jan kanssa. Kunta on vuoden 1991 kauppakirjassa / kaavoitussopimuksessa sitou tu nut omakotirakennuspaikkojen merkitsemiseen osa yleis kaa-

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus va-alu eel le ja hanke on jo vuonna 2001 saanut suun nit te lu tar ve ratkai sun kautta luvan rakentamiselle. Hanke täydentää vieressä ja lähis töl lä jo ennestään olevaa omakotiasutusta ja hanke soveltuu ympä röi vään luontoon ja maisemaan. Alueella ei ole luon non suo je lul lisia arvoja. Alue on kunnallistekniikan vaikutuspiirissä, eikä tien raken ta mi sek si tarvitse ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Osayleiskaavan mu kai nen yhtenäinen lähivirkistysalue ei katkea, vaan jää noin 35 met riä leveäksi. Myös lähes viereen osayleiskaavassa osoitettu uusi asuin pien ta lo jen alue ja rajanaapuriin rakennettu asuintalo osoittavat sen, ettei hanke vaikeuta ympäröivien alueiden kaavoitusta. Kaikki yllä oleva huomioiden hanke täyttää MRL 172 :n mukaiset edel ly tyk set. Liite 6/ poikkeamislupahakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja vs. kaavoituspäällikkö Sini Utriainen, puh , säh kö pos ti: Ehdotus: Kunnanhallitus puoltaa haetun omakotitalon rakentamista ja 250 k-m2:n kokonaisrakennusoikeutta hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muulle maankäytölle tai sen suunnittelulle ja että hakemuksessa esitetty toiminta voidaan osoittaa ko. alueelle. Uudet rakennukset tulee liittää Asikkalan kunnan ve si huol to jär jes telmään. Ehdotus hyväksyttiin.

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä /Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen / Koulun mäen liikennejärjestelyt 671/ /2015 TEKNLTK Asikkalantiellä oli tarkoitus jatkaa kevyen liikenteen väylää tien oikeal la puolella koulun mäelle asti. Lainvoimainen asemakaava estää tä män toteuttamisen ja sen takia on jouduttu laatimaan supistettu ver sio liikennejärjestelyistä. Koulun mäelle suuntautuvaa kevyttä liikennettä pyritään ohjaamaan viime vuonna valmistuneelle Kouluraitille, joka päällystetään tu le vana kesänä. Korttelin 22 kiinteistöjen omistajat ovat esittäneet myös, et tä korttelin halkova kevyelle liikenteelle varattu korttelin osa pois tetaan liikenneturvallisuussyistä ja kiinteistöjen käyttöä rajoittavana. Tä män väylän poistuminen vähentäisi Asikkalantien oi kean puo leisen kevyen liikenteen väylän käyttöä, koska liikenne suuntautuisi kadun vasemmalle (koulun) puolelle ja Kouluraitille, joka on lyhin yhteys koulun mäelle. Linja-autopysäkit (kahdelle autolle/suunta) pidetään edelleen sa malla puolella katua, jotta vältetään kadun ylitys. Pysäkkisaareke ki vetään ja erotetaan ajoradasta kaiteella ja poistumiskohtiin ra ken netaan suojatiet. VYK:n pysäköintialue järjestellään uudelleen ja kulku sinne siirretään Kou lu ku jal le pois pysäkkialueelta. Liikuntahallin paikoitusalueen käyttöä saat to lii ken tee seen tehostetaan näkemäleikkauksella liittymässä. Täl lä parannetaan paikoitusalueen käytettävyyttä. Muutokset katusuunnitelmaan ovat niin pieniä, ettei suunnitelmaa tar vit se asettaa uudelleen nähtäväksi. Esityslistan oheismateriaalina on suunnitelmakartta 1:500. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta hyväksyy Asikkalantien pysäkkijärjestelyn muutok set koulun mäellä sekä päättää sulkea kevyen liikenteen yhteyden korttelin 22 läpi.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ehdotus hyväksyttiin. TEKNLTK Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys on jättänyt tekniselle lau ta kunnal le päivätyn oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan pää tök ses tä Valituksenalaisella päätöksellä tek ninen lautakunta hyväksyi Asikkalantien pysäkkijärjestelyn muutoksen kou lun mäellä sekä päätti sulkea kevyen liikenteen yhteyden kort telin 22 läpi. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että teknisen lautakunnan päätös ke vyen liikenteen väylän yhteyden sulkemisesta korttelin 22 läpi on mi tä töi tä vä. Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys toteaa oi kai su vaa ti muk sessaan, että tekninen lautakunta on päätöksessään maininnut muu toksien olevan ka tu suun ni tel maan niin pieniä, ettei suunnitelmaa tar vitse asettaa uu del leen nähtäväksi, mutta päätöksessä ei mainita, mitä ka tu suun ni tel maa tässä tarkoitetaan ja että kyseiseen kevyen lii kenteen väy lään ei ole viitattu Kouluraitin eikä Asikkalantien katusuunnitelmassa ei kä myöskään Asikkalantien ase makaa van muutoksessa Lisäksi Kehittämisyhdistys katsoo, että "tekninen lautakunta on ylittänyt toimivaltansa teh des sään päätöksen sulkea ko. kevyenliikenteenväylä. Tällaiset muu tok set tulisi käsitellä asemakaavoituksen keinoin riittävän vai ku tus ten arvioinnin ja asianosaisten kuulemisen varmistamiseksi. Kyseinen tieyhteys on entinen maantie Asikkalan kirkolta Vääksyyn ja kun tuo käyttö on päättynyt, väylä on ollut edelleen jatkuvasti kevyen liikenteen käytössä. Väylää käyttävät yleisesti paitsi lapset ja nuo ret koulumatkallaan myös kaiken ikäiset liikunta- ja kir jas to pal velui hin menijät. Mikäli tämän kulttuurihistoriallisestikin merkittävän tieyh tey den käyttöön haluttaisiin muutos, tulisi kuulla muitakin kuin kysei sen korttelin 22 kiinteistönomistajia, ja muutoksen vaikutukset arvioi da huolellisesti. Väylän sulkeminen tarkoittaisi mm. koululaisten kulkureitin siir ty mistä paljon vilkkaampaan Asikkalantien ja Vääksyntien risteykseen,

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus jos sa joudutaan lisäksi kulkemaan ohi linja-autojen kääntöpaikan. Täl lä pysäkillä käyvät kääntymässä kaikki Vääksyn kautta kulkevat lin ja-au tot pitkän matkan pikavuoroja myöten, mitä ei ole myöskään huo mioi tu em. katusuunnitelmissa kääntöpaikan risteysalueiden turval li suu den parantamisena. Ko. kevyenliikenteenväylän sulkemista ei siis voi pitää pienenä muutok se na, joka voitaisiin tehdä vaikutuksia laajemmin arvioimatta ja asian osai sia kuulematta, pelkästään kiinteistönomistajien intressien pe rus teel la. Kyseisen kevyenliikenteenväylän liikenneturvallisuutta on mahdollista parantaa katusuunnittelulla." Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen oikaisuvaatimus on oheismateriaalina. Vastine yllä olevaan oikaisuvaatimukseen: Päätöksessä tarkoitetaan Asikkalantien katusuunnitelmaa, johon ei tehdä suuria muutoksia, koska voimassa oleva asemakaava ei niitä tee mahdolliseksi. Kevyt liikenne halutaan ohjata turvallisuussyistä valmistuneelle Kouluraitille pois korttelissa 22 olevalta "yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatulta korttelin osalta", jonka liikenneturvallisuus on ollut epäkohtana esillä vuosikymmeniä. Tämä väylä ei ole kevyen liikenteen väylä, joka voitaisiin varata pelkästään kevyelle liikenteelle, koska se sijoittuu kiinteistöjen piha-alueille, joilla on myös muuta liikennettä. Väylän kehittäminen edellyttäisi kaavamuutosta, jota ei olla tämän takia tekemässä. Tekninen lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa ohjatessaan liikennettä turvallisemmalle reitille, vaan nimenomaan toiminut toimivaltansa puitteissa ja tavoitteittensa mukaisesti rakentamalla turvallista ja toimivaa ympäristöä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta toteaa annetun vastineen mukaisesti, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa teknisen lautakunnan päätö stä Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Yrjö Wederhorn poistui kokouksesta

24 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Saarinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo TEKNLTK Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Asikkalan kunnanhallitukselta lau sun toa Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen tekemästä kunnal lis va li tuk ses ta koskien teknisen lautakunnan päätöstä Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta hankkimaan teknisen lau ta kun nan lausunnon, liittämään asiakirjoihin jäljennökset va li tuksen alai sen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista ja samalla kun nan hal li tuk sel le varataan tilaisuus oman lausuntonsa an ta miseen. Valituksenalaisella päätöksellä tekninen lautakunta on todennut, että Van han Vääksyn Kehittämisyhdistyksen oikaisuvaatimus ei anna aihet ta teknisen lautakunnan päätöksen muut ta miseen. Päätöksellä tekninen lautakunta on hyväksynyt Asikkalantien py säk ki jär jes te lyn muutokset koulun mäellä sekä päättänyt sulkea ke vyen liikenteen yhteyden korttelin 22 läpi. Esityslistan oheismateriaalina on Vanhan Vääksyn Ke hit tä mis yh distyk sen kunnallisvalitus. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Asikkalan kunnan tekninen lautakunta on aikaisemmissa pää tök sissään perustellut tuon kiinteistön sisäiselle väylälle johtavan kevyen lii ken teen yhteyden katkaisemista. Se on ainoa keino, jolla alueen tur val li suut ta voidaan parantaa johtamalla liikenne paremmilla nä kymil lä varustettuun risteykseen. Teknisellä lautakunnalla ei ole tarvetta puuttua jo täyteen ra ken netun asemakaavan sisältöön. Nyt suljettava kevyen liikenteen yhteys päät tyy kaavassa yksityiseen tonttiin ja sen sisällä ei ole suun ni tel tavaa katualuetta eikä teknisellä lautakunnalla ole siellä siis toi mi valtaa. Teknisellä lautakunnalla ei ole lisättävää asiakirjoihin. Ehdotus hyväksyttiin.

25 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Yrjö Wederhorn poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy lausuntonaan teknisen lautakunnan lau suntoon. Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. KHALL Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy lausuntonaan teknisen lautakunnan lausuntoon. Ehdotus hyväksyttiin.

26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Lausunto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin/koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta 722/ /2015 KHALL Koulutus konserni pyytää jäsenkunnilta lausuntoa Päijät-Hämeen kou lu tus kon ser ni kuntayhtymän/koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien toiminta- ja ta loussuun ni tel mas ta. Yhtymähallitus käsittelee kokouksessaan siihen men nessä saapuneet lausunnot. Lausunnot, myös myöhemmin saapuvat, toi mi te taan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen tietoon kokoukseen. Vuoden 2015 alusta Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kun ta yh tymän toiminta on Koulutuskeskus Salpauksen toimintaa sekä yh teisten tietohallinto-, ravintola- ja hallintopalveluiden tuottamisen myös Lah den ammattikorkeakoulu Oy:lle. Lisäksi kuntayhtymä omistaa kah dek san jäsenkuntansa puolesta ammattikorkeakouluyhtiötä. Kuntayhtymässä on yksi tulosalue, Koulutuskeskus Salpaus, joka jakau tuu neljään toi mi alaan: Oppimis- ja koulutuspalvelut Ammatillisen peruskoulutus Ammatillisen aikuiskoulutus Lukiokoulutus Valmistava koulutus Toimialan hallinto Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut Oppimisen kehittämispalvelut Opiskelijapalvelut Työelämäpalvelut Toimialan hallinto Oppilaitospalvelut Tietohallintopalvelut Kiinteistöpalvelut Ravintolapalvelut Rehtorintoimisto ja hallinto Keskeiset muutosehdotukset talousarviossa 2016 ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa perustuvat hal li tus ohjel man rahoitusleikkauksiin ja niihin varautumiseen. Ehdotus si säl tää lu kion ylläpidon ja toiminnan siirtämisen Lahden kaupungille lukien sekä palveluverkkoselvitykseen ja hallitusohjelman ra hoi tus leik kauk siin perustuen toimipisteiden lakkauttamisesitykset kos kien Nastolan ja Orimattilan toimipisteitä siten, että opis ke li joiden si sään ot toa niissä ei enää toteuteta v Esitetty toi mi paik ko jen

27 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus lak kau tus toteutetaan kuitenkin kaventamatta Päi jät-hä meen alueen kou lu tus tar jon taa suhteessa alueen työelämän tar pei siin opetuksen pe da go gi sia toteutuksia uudistamalla. Mikäli kiin teis tö mää rää ei onnis tu ta vähentämään esitetyn/suunnitellun mukaisesti koh dis tuu mm. opetuksen ja ohjauksen henkilöstöresurssien vä hen tä mi seen niin suuri paine, että se ei voi olla vaikuttamatta pe rus teh tä vän toteut ta mi seen. Liite 7/ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja ta lous ar vio vuodelle 2016 Valmistelija/lisätietoja Koulutusjohtaja Juha Leppialho, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Päijät-Hämeen kou lu tus kon sernin/koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta: - Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimet ovat olleet oikean suun tai sia, mutta on epävarmaa ovatko ne olleet riittäviä. - Nastopolin lukion siirtäminen Lahden kaupungille on oikea toimen pi de. - Asikkalan kunta pitää tärkeänä, että Asikkalan toimipistettä yl lä pide tään ja toimintaa kehitetään. Hevoslinjan siirtäminen Lahteen tulisi kom pen soi da muulla toiminnalla siten, että yksikön toiminta on tu loksel lis ta ja tehokasta. Asikkalan kannalta hevoskoulutuksen lop pu minen oli kielteinen asia. Korvaavat toimet voisivat olla esimerkiksi ympä ris tö- tai energia-alalta. - Hallintoa ja kiinteistöjen käyttöä tulee edelleen tehostaa. Stra tegias sa mainittu johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen tulisi kuu lua siten, että kyseessä on tehostaminen. - Monimuoto-opetuksen kehittäminen on hyvä asia. - Investointien osalta on edetty maltillisesti. Kun nos sa pi to in ves toinnit tulee tehdä ajoissa. Kun ylimääräisistä kiinteistöistä on luovuttu, niin myös turhilta kunnostuksilta voidaan välttyä. Ehdotus hyväksyttiin.

28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö VN:n asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista uusimisesta KHALL Voimassa oleva valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saa ris to-osis ta (1296/2011, muutos ) on voimassa vuoden 2015 loppuun. Asetuksen mukaan maassa on 8 saaristokuntaa ja 37 ns. saaristo-osakuntaa.asetus perustuu lakiin saariston ke hityk sen edistämisestä (494/81, 1138/93). Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakunnan liitoilta lausuntoa mah dol lis ta muutostarpeista voimassa olevaan asetukseen mennessä. Saaristopolitiikkaa koskevia tietoja sisältää "Valtakunnallinen saa risto po liit ti nen toimenpideohjelma ", joka hyväksyttiin 2012 (TEM:n julkaisu 30/2012). Maakunnan liitot voivat käyttää asian valmistelussa hyödykseen mm saa ris to asiain neuvottelukunnan vuonna 2010 julkaisemaa sel vi tys tä "Il man kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret" (TEM:n julkai su ja, aluekehittäminen 26/2010) ja vuonna 2011 jul kais tua sel vitys tä "Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat vapaa-ajan asu mis saa ret". Sel vi tys ten mukaan maassa on n ilman kiinteää tie yh teyt tä ole vaa saarta, joissa on joko kokoaikaista tai osa-ai kais ta asutusta. Edel lä mainitut selvitykset löytyvät osoitteesta saaristo/ julkaisut. Saaristolain 3 :n mukaan saaristoalueisiin voi kuulua paitsi ilman kiin teää tieyhteyttä olevat py sy väs ti asutut saaret myös muut saaret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon ver rat ta via. Pää osa asetuksen mukaisesta saaristoväestöstä asuu kiin teän tie yh tey den saaristoalueilla. Saaristoa on maan kaikissa maa kun nis sa ja lähes kaikissa kunnissa. Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien nimeämiskriteeri on saaris tolain 9 :n mukaan saa ris ton vakinaisen väestön määrä ja sen osuus kunnan väestöstä se kä liikenneolot ja peruspalvelujen saan nin vaikeus. Asikkala on saaristo-osakunta. Valtionosuusuudistuksen myötä erillinen valtionosuus on poistunut. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Koska saaristo-osakunnat eivät saa enää vähäistäkään val tionosuut ta, on nykyisessä taloustilanteessa ja tehtävien vä hen tä mis tal-

29 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus kois sa perusteltua lopettaa tämän tyyppiset toiminnot. Asikkalan kunnanhallitus esittää kantanaan, että val tion osuus jär jestel mää uudistettaessa yhdistetään saaristokunnat ja syrjäisyys yhdek si yhteiseksi valtionosuustekijäksi. Tällöin ei tarvittaisi erillistä hal lin to jär jes tel mää. Ehdotus hyväksyttiin.

30 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/ /40 Kunnanhallitus Työllistäminen 712/ /2015 KHALL Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta alkaa työllis tä mään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita pit kä ai kais työttö miä 6 kk:n työsuhteisiin ja sijoittaa työllistetyt paikallisiin yrityksiin, yh dis tyk siin tai kunnan/oivan yksiköihin. Yrityksiin sijoitettavien henki löi den osalta voidaan harkinnan mukaan periä yrityksiltä oma vastuu osuu te na 0-15 %/kk palkkauskustannuksista riippuen henkilön työ ky vys tä ja osaamisesta. Tämän päätöksen pohjana oli olettamus, että kaikilla yli 300 päivää työ mark ki na tu kea saaneilla työttömillä henkilöillä olisi 50 %:n palkka tu ki oi keus. 50 %:n palkkatukioikeus tarkoittaa sitä, että valtio tukee TE-toimiston kautta työllistämistä maksamalla työnantajalle 50 % työttömän henkilön palkkauskustannuksista (sis. sivukulut). Nyt on selvinnyt, että n. 20 %:lla päivää työmarkkinatukea saa neil la henkilöillä on vajaa palkkatukioikeus eli joko 0 %, 30 % tai 40 %. Mikäli kunta työllistää näitä henkilöitä, palkkauskustannukset kun nal le ovat näiden henkilöiden kohdalla 10, 20 tai jopa 50 % suurem mat kuin mitä on osattu arvioida. Jos kunnanhallituksen sopima yri tyk sen omavastuuosuusprosentti muutetaan yksilöllisesti neu votel ta vis sa olevaksi prosenttiluvuksi, kunta pystyy jonkin verran pienen tä mään omaa työllistämiskuluaan ja työllistämään tätä kautta useam man ihmisen vuositasolla. Esimerkkejä: a) 50 %: n palkkatuki => Henkilön palkka euroa/kk sivukuluineen, tästä te-toi mis tolta palkkatukena saadaan euroa/kk. Kunnan kustannus 6 kk:n ajal ta euroa. Yrityksen kanssa neuvoteltu esim. 15 % oma vastuu eli euroa, joten kunnan kokonaiskustannukseksi jää eu roa. b) 40 %:n palkkatuki => Henkilön palkka euroa/kk sivukuluineen, tästä te-toi mis tolta palkkatukena saadaan 800 euroa/kk. Kunnan kustannus 6 kk:n ajal ta euroa. Mikäli yritykseltä saadaan esim. 15 % oma vastuu ta eli euroa, niin kunnan kokonaiskustannukseksi jää eu roa. Jos voisimme tässä tilanteessa neuvotella yrittäjän kanssa 20 % oma vas tuus ta, niin yrittäjä maksaisi 6 kuukauden aikana euroa ja kunnan kokonaiskustannukseksi 6 kk:n työllistämisestä jää euroa.

Muutokset katusuunnitelmaan ovat niin pieniä, ettei suunnitelmaa tar vit se asettaa uudelleen nähtäväksi.

Muutokset katusuunnitelmaan ovat niin pieniä, ettei suunnitelmaa tar vit se asettaa uudelleen nähtäväksi. Tekninen lautakunta 54 26.05.2015 Tekninen lautakunta 64 23.06.2015 Tekninen lautakunta 78 25.08.2015 Kunnanhallitus 248 07.09.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä

Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä Kunnanhallitus 7 25.01.2016 Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä 827/10.03.00/2015 KHALL 7 25.1.2016 Kirsi ja Jyrki Jalli omistavat Asikkalan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

Tontin vuokraus Fish Trading House Oy:lle

Tontin vuokraus Fish Trading House Oy:lle Tekninen lautakunta 55 09.05.2012 Virolahden kunnanhallitus 96 28.05.2012 Virolahden kunnanvaltuusto 18 18.06.2012 Virolahden kunnanhallitus 10 13.01.2014 Virolahden kunnanhallitus 4 16.01.2017 Tontin

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

476/52.520/2013 KAUPHALL

476/52.520/2013 KAUPHALL Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 26 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 6 02.02.2015 Kaupunginhallitus 271 24.08.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.09.2015 Kirkonseudun

Lisätiedot