Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat"

Transkriptio

1 Ympäristöarvot maaseutuyrityksen tuotekehityksessä Merja Mononen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat yhä tärkeämmiksi niin asiakkaalle kuin yrittäjällekin. Ympäristöasiat halutaan ottaa mukaan tuotteen suunnitteluun ja markkinointiin. Tässä kirjoituksessa kuvaan ekotuotteen tuotekehitysmahdollisuuksia maaseutuyrityksessä. Lähtökohtana tarkastelussa on kysymys: Miten ympäristöasioita huomioidaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta ja voidaan muodostaa maaseudun yritykselle kilpailuetua? Kilpailuedun tarkastelu perustuu pääasiallisesti Trout n (2003) teokseen Erilaistu tai kuole. Tuotteistamisen ja ympäristöarvojen pohdinnan lähtökohtana on Cogan & Vogelin (2004) teos Kehitä kärkituote. Ekotuotteistamisen käsitteiden ja ekotuotekriteerien tarkastelussa käytän Pallarin (2004) selvitystä Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli. Lopussa tarkastellaan mitä lähtökohtia tuotteistetut ympäristöarvot antavat markkinoinnin toteutukseen. Asiakkaan tarpeet tuotekehityksen lähtökohtaa Asiakaslähtöisyys on monessa tuotekehityksessä lähtökohtana mainittu termi, mutta ilmeisesti välillä vaikeasti omaksuttavissa käytäntöön. Asiakas pystyy harvoin itse täsmällisesti määrittelemään, mitä hän tarvitsee. Niinpä yrittäjän on selvitettävä, mitä asiakas tarvitsee ja mistä hän on valmis maksamaan, ja mitä perusteluita hän ostamiseen tarvitsee. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakas on aina fiksu ja ymmärtää, kun tuote palvelee hänen tarpeitaan. Asiakkaiden arvot näkyvät heidän tarpeissa ja niiden tulee tulla näkyviin tuotekehitysprosessin kautta tuotteen ominaisuuksina. Tuotekehitysprosessia ja tuotteistamista tarkastelen Gagan & Vogel (2003) teoksesta mukaillun prosessin avulla (kuvio 1). Kuvio kuvaa yhtälailla palvelun tai konkreettisen tuotteen tuotekehitysprosessia. Tuotteistamisesta puhutaan lähes synonyyminä tuotekehitykselle. Tuotekehitys on tuotteistamista laajempi käsite, ja tuotteistamisen määrittelen tässä tuotekehitysprosessin viimeiseksi vaiheeksi. Tuotekehitysprosessin tehtävänä on luoda tuote, jonka asiakas kokee hyödylliseksi, käyttökelpoiseksi ja mieluisaksi (Gagan & Vogel 2003). Tuotteistamisella taas tarkoitetaan prosessia, jossa tuote määritellään, kuvataan ja konkretisoidaan niin, että asiakashyöty on markkinoitavissa. Prosessin ensimmäinen vaihe on mahdollisuuksien havaitseminen toimintaympäristöä havainnoimalla. Asiakkaiden arvostukset, tarpeet ja toiveet muuttuvat. Tämä tuo yritykselle tarpeen aika-ajoin tarkastella vastaavatko tuotteet asiakkaan tarpeita, eli ovatko ne asiakaslähtöisiä. Muutokset voivat olla poliittisia (P), taloudellisia (E), sosiaalisia(s), teknologisia(t) tai ekologisia(e), (PESTE). Toimintaympäristön muutokset muuttavat arvostuksia, tarpeita, toiveita ja sitä kautta ostopäätöksiä. Muutosten synnyttämistä mahdollisuuksista syntyy tuoteideoita olemassa oleville, tai toimintaympäristön tarkastelussa havaitulle uusille asiakassegmenteille 54 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

2 erityisesti silloin, kun muutoksessa voidaan hyödyntää yrityksessä olevia vahvuuksia. Asiakaslähtöisyyttä on selvittää asiakkaan arvot, jotka näkyvät arvostuksissa ja heijastuvat heidän tarpeissaan, sekä tuoda asiakkaan tarpeitaan vastaava tuote/palvelu heidän käyttöönsä. Kukaan ei osta tuotetta, jota ei koe tarvitsevansa. Kuviossa 1 tuotekehityksen toinen vaihe, mahdollisuuksien ymmärtäminen, sisältää asiakkaan arvoperusteiden määrityksen, eli siinä selvitetään asiakkaalle tuotteessa merkitykselliset arvot, myös sellaiset joita nykyisissä tuotteissa ei ole, ja luodaan näitä arvoja vastaavat tuoteominaisuudet. Toisin sanoen selvitetään, mitä asiakas arvostaa ja määritetään miten näiden arvostusten tulee näkyä tuotteen ominaisuuksissa. Arvomahdollisuudet ekotuotekriteereinä Arvoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Ensinnäkin moraalisesti tärkeänä pitämiämme hyveitä, periaatteita ja toiseksi erilaisia arvostuksia, jotka ovat johdannaisia periaatteista, varsinaisista arvoista. Hyveitä ovat esimerkiksi arvojen arvot antiikin ajoilta: totuus, hy- Kuvio 1. Asiakaslähtöinen tuotekehitys ja tuotteistaminen (Gagan Vogel 2003: ) Maaseudun uusi aika 1/

3 vyys ja kauneus. Arvostuksia ovat esimerkiksi ruoka, juoma, luonto ja musiikki. Arvostukset tuovat arvokkaita elämyksiä ja niillä on välinearvo varsinaisten arvojen toteuttamiseksi. Ympäristöarvoista puhuttaessa tarkoitamme usein luontoon liittyviä arvostuksia. Arvot voidaan ympäristönäkökulmasta liittää kestävän kehityksen kolmeen näkökulmaan: ekologisuuteen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin. Näin myös ympäristöarvojen avulla kilpailuetua haettaessa voidaan tarkoittaa pelkästään ekologisia, luontoon liittyviä arvoja tai sosiaalisia arvoja, näiden kahden tai kaikkien kolmen, myös taloudellisten arvojen huomioimista. Tuotekehitysprosessissa arvot ovat Gagan & Vogel (2003) teoksessa tuotteen hyödyllisyyttä, käyttökelpoisuutta ja mieluisuutta kuvaavia tunnusmerkkejä, jotka kytkevät tuotteen ominaisuudet asiakkaiden arvostuksiin. Arvot ovat siis asiakkaan arvostusten kantajia ja tehdään tuotteissa näkyviksi ominaisuuksiksi. Asiakkaan arvostukset liittyvät aina hyödyllisyyteen käyttökelpoisuuteen ja mieluisuuteen. Arvomahdollisuudet voi jakaa seitsemään ryhmään: tunne, estetiikka, identiteetti, ergonomia, vaikutus, perustekniikka ja laatu. (Gagan & Vogel 2003: 111) Tässä jaottelussa vaikutus sisältää sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden. Sosiaaliseen vaikutukseen liittyvänä arvomahdollisuutena on esimerkiksi esteetön suunnittelu, jolla tuotteen käyttö on kaikille mahdollista. Ympäristövaikutukseen perustuvana arvomahdollisuutena on koko tuotteen elinkaaren aiheuttaman ympäristövaikutuksen minimoiminen tuotesuunnittelussa. Pallari (2004) on tutkinut maaseutuyrityksen ekotuotteistamista. Seuraavaksi tarkastellaan hänen tutkimuksessa saatuja arvomahdollisuuksia ja arvioidaan Jack Troutin Erilaistu tai kuole -teoksen avulla miten näiden pohjalta yritys voi rakentaa itselleen kilpailuetua. Pallari (2004: 12 13) määrittelee ekotuotteistamisen ympäristöarvojen kehittämiseksi osaksi tuotetta tai palvelua, tuotteen tai palvelun tarjoaman ytimen tai perushyödyn lisäksi. Ekotuotteistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka viestivät tuotteen ympäristömyötäisistä ominaisuuksista. Näitä tekijöitä ovat hänen määritelmässään kaikki elinkaarianalyysissä huomioitavat tekijät sekä kestävän kehityksen kolmijaotteluun kuuluvat sosiaaliset tekijät. Näin hän määrittelee ekotuotteistamisen ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimiseksi. Ekotuotteelle ei ole yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä. Pallari (2004: 66) määrittelee yleiset ekotuotekriteerit, arvojen kantajat, käyttäen apuna kolmen eri tutkijan käyttämien kriteerien lähestymistapoja. Yrityshaastatteluissa hän on löytänyt näihin vastineet yrityksen toiminnassa. Kuvioon 2 on kerätty Pallarin tutkimuksen yleiset ekotuotekriteerit ja yhdistetty tutkimuksessa mukana olleiden neljän yrityksen ekotuotekriteerit (Pallari 2004: 67 70). Haastatellut yritykset ja tuotteet olivat: 1. Makuliha Oy, jonka liiketoimintkuuluu teurastustoiminta, lihan leikkaaminen ja tuotteiden suoramyynti omasta tilamyymälästä. Tarkastelun kohteena oleva tuote oli palvikinkku, josta yrittäjät olivat kehittäneet eri makuisia ja muotoisia tuotevariaatioita. 2. Kilpuan kauppapuutarha, jolla on pitkä historia sosiaalisena yrityksenä. Tuotteena tarkasteltiin erityisesti kurkun ekotuotekriteereitä. 3. Kala-Apaja Oy, jolla on kalankasvatusta, kievari sekä kalastukseen liittyvää matkailupalvelutoimintaa. Kala-Apajan tuotteista tarkastellaan matkailijalle tarjottavaa kasvatetun kalan pyydystys- ja valmistuspalvelutuotetta. 4. FM-haus Oy, joka on erikoistunut hevostallirakentamiseen ja tuotteena tarkastellaan hevostallia. Pallarin (2004) tutkimuksessa haettiin tuotteista ja yrityksestä tutkijoiden määrittelemiä ekotuotekriteereitä. Asiakkaan näkökulmasta testattiin tunteeko ja havaitseeko asiakas näitä tuotteissa ja yrityksessä olevia arvoja. Tutkimuksessa ei siis selvitetty mitkä ovat asiakkaille merkityksellisiä lisäarvoa tuottavia tuotteen arvoja, vaan sitä havaitseeko asiakas tuotteessa olevia arvoja. Vastauksissa esimerkiksi suomalainen lihatuote koettiin yleensä ekologiseksi, kurkun viljelyssä koettiin hyvänä ekologisuus ja sosiaalinen yrittäjyys. Allaskalastamista ei pidetty ympäristöystävällisenä, kun taas puusta rakennettu talli on ekologinen. (Pallari 2004: 56 59) Määriteltäessä ekotuotekriteerit asiakkaista irrallaan ei välttämättä tavoiteta asiakkaalle mer- 56 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

4 Taulukko 1. Yleiset ekotuotekriteerit ja esimerkkiyritysten ekotuotekriteerit kityksellisiä tarpeita. Toinen asia on, että jos halutaan määritellä, mitkä asiat on täytettävä, jotta yrittäjä voi saada tuotteeseensa ekotuotteen leiman. Silloin kriteerit ovat sellaisia, joiden avulla täytetään tietyt viranomaisten asettamat rajaarvot. Ekotuotekriteerit erilaistamisen perustana Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuote, joka on kilpailijoita parempi, erilainen. Erilaisuuden avulla tuote voidaan positioida, asemoida markkinoilla muita tuotteita poikkeavaksi ja houkuttelevaksi. Trout (2003) esittelee teoksessaan useita tapoja erilaistua markkinoilla. Vaikka kirjoittaja itse ei pidä vihreyttä hyvänä tapana erilaistua (Trout 2003: 131) antaa kirja monia esimerkkejä ja ajatuksia ekologiseen erilaistamiseen. Erilaistaminen tehdään kirjoittajan mukaan prosessissa jossa: 1 ymmärretään kilpailutilanne, 2 määritellään erilaistava idea, 3 tehdään ideasta uskottava, 4 tehdään maailma tietoiseksi erilaistavasta ideasta. Prosessissa on selviä yhtäläisyyksiä kuvion 1 tuotekehitysprosessiin. Lähtökohtana erilaistamiseen tai tuotekehitykseen on kilpailutilanne ja asiakas. Asiakkaalla on oltava ympäristöystävällisyyteen liittyviä arvoja, arvostuksia, minkä takia hän on valmis ostamaan ekologisen tuotteen. Tuotteeseen pitää kehittää asiakkaan arvostuksia vastaava ominaisuus, arvojen kantaja, josta on pystyttävä kertomaan asiakkaalle uskottavasti. Ominaisuuden pitää olla mielellään vielä sellainen, jota kilpailijat eivät pysty helposti jäljittelemään. Taulukossa 1 mainittujen yleisten ekotuotekriteereiden pitäisi olla asiakkaiden arvoja, arvomahdollisuuksia, ja tuotteiden ekotuotekriteereiden tuotteiden ominaisuuksia, joiden avulla viestitään asiakkaalle ekotuotteesta. Seuraavassa tarkastellaan miten nämä arvomahdollisuudet sopivat Trout n (2003) mainitsemiin erilaistamistapoihin. Yritysfilosofian, arvojen ja asenteiden ollessa Maaseudun uusi aika 1/

5 erilaisia, ekologisempia kuin muilla yrityksillä, tulee sen näkyä tuoteominaisuuksissa. Arvojen olemassaolo ilman todeksi, näkyväksi tekemistä ei ole erilaistamisperuste. Klassikkoesimerkkinä arvojen tekemisestä näkyväksi on The Body Shop. Yhdysvalloissa myydään pullotettua vettä jonka voitto menee kokonaisuutena hyväntekeväisyyteen ja mainostetaan lauseella: Yhden ainoan kulauksen jälkeen olet tehnyt enemmän ympäristön hyväksi kuin useimmat poliitikot (Trout, 2003: ). Toinen yhdysvaltalainen esimerkki on jäätelöyritys Ben & Jerry s, jonka ekologiset ja sosiaaliset periaatteet tuotannossa, henkilöstön huomioimisessa ja hyväntekeväisyydessä ovat siivittäneet pienen jäätelötehtaan kansainväliseksi yritykseksi. Näissä esimerkeissä yritys oli toimialan ensimmäinen ekologinen yritys ja tällaisena omistanut kyseisen tunnuspiirteen itselleen. Yritysten arvoista on tehty totta ja maailma on tehty myös siitä tietoiseksi. Seuraava globaali ekologinen jäätelöyrittäjä ei voi olla pelkästään ekologinen, vaan sen pitää olla myös jollakin muulla tavalla erilainen. Mutta ainahan mahtuu pienempiä yrityksiä, jotka saavat samasta ominaisuudesta lisäarvoa itselleen. Kulttuuria arvostetaan ja maaseutukulttuuri, historia ja perinteet ovat hyvä tapa erilaistua. Perinteisyys antaa mielikuvan luotettavuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta. Asiakkaalle saattaa syntyä myös mielikuva, että hän on tekemisissä markkinajohtajan kanssa. Perinteen avulla erilaistamiseen liittyvät historia ja tarinat, joiden voimaa markkinoinnissa on viime vuosina korostettu. Jokaisella yrityksellä on kotipaikka ja paikkakunnalla tai alueella on oma imagonsa samalla tavalla kuin eri mailla on imagonsa. Tätä alkuperää ei kannata unohtaa, jos hakee erilaistumista perinteen avulla.(trout 2003: ) Perinnettä on myös perhetaustan korostaminen, kun yritys on toiminut sukupolvien ajan ja ollut saman perheen omistuksessa se voi julistaa esim. me huolehdimme asiakkaistamme tavalla, johon vain perhe pystyy. (Trout 2003: ) Estetiikka ja muotoilu voivat hyvin olla erilaistamisen perusteita. Suomalaisia tuotteita on menestynyt kansainvälisesti nimenomaan muotoilunsa ansiosta, kun muut ominaisuudet ovat myös kunnossa. Esimerkkiyrityksissä oli käytetty muotoilua erilaistamisessa palvikinkussa ja hevostallissa. Molemmissa tapauksissa yrittäjät olivat tehneet tuotteista kilpailijoista poikkeavan muotoilun avulla ja pitivät sitä merkittävänä kilpailuetuna. Milloin muotoilu on ekotuotteistamista? Ekotuotteistamiseen tarvitaan ymmärtääkseni, että tuotteen muotoilu vähentää elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Rahaa ja materiaalia säästyy esimerkiksi silloin kun hevostallin rakenteet on tehty moduulirakenteisiksi (tarvitsee uusia vain osa kerrallaan ja säästyy rahaa) tai ne on tehty kierrätetystä materiaalista. Hyöty konkretisoituu asiakkaalle. Voiko sitten erämaamiljöö, viihtyisä ympäristö ja luonnonympäristö olla erilaistamisen perusta? Tässä kannattaa lähteä peruskysymyksiin. Onko siitä mahdollisuus muodostaa kilpailuetu, joka erottaa yrityksen muista vastaavista yrityksistä, onko se asiakkaalle merkittävä ostoperuste? Luonnontuotteita, kuten kurkkua ja toisaalta luontoon perustuvaa matkailupalvelua, ei voi kuvitella ilman ympäristön huomioimista. Sitä tarjoavat varmasti kaikki alan yrittäjät. Luontomatkailussa ympäristöasiat ovat varmasti asiakkaalle merkittäviä ja niitä kehittämällä niin, että yritys voi omia jonkin tunnuspiirteen luo mahdollisuuden tehdä ympäristöasioista kilpailuetu. Kiipulan puutarhaan asiakkaat tulevat ostamaan myös Miinan torille, jonka ympäristön viihtyisyys ja vielä harvinainen sosiaalinen yrittäminen on yritykselle kilpailuetu. Luonnonvarat, raaka-aineiden vähentäminen, uusiokäyttö, hävittäminen, kierrätys, uudelleen valmistus ovat kaikki sellaisia, joissa yritys voi toimia ekologisesti usealla eri tasolla. Mikäli yritys toimii alimmalla tasolla ja noudattaa asioissa lakia (lajittelee jätteet, eikä aiheuta haittaa kuluttajalle), ei siinä ole asiakkaan näkökulmasta perusteita erilaisuudesta kertomiseen. Mikäli yrityksen toiminta on huomattavasti lain noudattamisen tasoa edistyneempää, voi tuotteeseen muodostuu ominaisuus, jota asiakas arvostaa ja jota kilpailijalla ei ole, ja se on se erilaistamisen peruste. Tästä ominaisuudesta yritys voi omaksua itselleen oman tunnuspiirteen, väittämän. Edelläkävijänä oleminen onnistuu pieneltäkin yritykseltä. Tärkeintä on keskittyä paitsi ekologiseen myös asiakkaalle merkittävään, ja asiakkaalle helposti viestittävään ominaisuuteen. Yritys voi korostaa hankkimaansa erinomaista osaamistaan hankkimalla suosittelijan ympäristöjärjestöistä tai ekologisuuden keulahah- 58 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

6 moista, edelläkävijöistä. Ihmisillä on tuotteiden ja palveluiden osalta valinnan vaikeus ja valintaa helpottaa jos joku toimii suosittelijana. Suosittelijaksi riittää vaikka Peräpohjolan luonnonsuojeluyhdistyksestä Matti Meikäläinen joka toteaa, että tässä yrityksessä asiat ovat ekologisesti mallillaan. Ympäristöarvot markkinoinnissa Markkinointi on yksinkertaista silloin, kun tuote on kunnossa. Tuotekehitystä tehtäessä syntyvät ne ainutlaatuiset, asiakkaalle merkittävät ekologiset myyntiväittämät, joista täytyy vain markkinointiviestinnässä asiakkaalle kertoa. Avainsanoja ovat johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Kun yritys on ominut jonkin tunnuspiirteen, tai väittämän itselleen, tuotteelleen, pitää tunnuspiirre ensiksi näkyä tuotteen nimessä, pakkauksessa ja logossa, ja toiseksi siinä pitää pysyä, ja vielä pitkään. Yrittäjälle saattaa tulla monta kertaa mieleen, että kaikkihan tämän tietävät, mutta itse asiassa viesti on mennyt perille vain muutamaan kymmeneen prosenttiin asiakkaista, joilla on vielä taipumus unohtaa asioita. Hinnoittelua pidetään yleensä ympäristötuotteissa ongelmana, koska ympäristöasioiden huomioiminen maksaa, tuo lisää kustannuksia. Aina ei ekotuotteistaminen tuo lisää kustannuksia, esimerkkinä kulttuuriarvoilla erilaistuminen. Mikäli yritys rakentaa toimintansa ympäristöarvoihin, voi jälleen todeta, että asiakkaan on oltava valmis siitä maksamaan. Tuote on pystyttävä tuotteistamaan niin, että ympäristöarvo asiakkaalle välittyy siinä muodossa, kun asiakas sen haluaa. Tämä onnistuu helpommin silloin, kun tuote on pitkälle jalostettu, kuten jäätelö. Ympäristöasioiden markkinointia ei pidä aristella. Hyvistä asioista asiakkaan pitää saada tietoa. Käytössä on samat markkinointikeinot kuin muillakin yrittäjillä. Asiakkaan on koettava että tuote sisältää tiettyjä ominaisuuksia, joista on etua ja jotka tuottavat hyötyä ja sitä kautta tyydyttävät asiakkaan tarpeen ja/tai ratkaisevat ongelman. Ketola (2005) kehottaa yrittäjiä määrittelemään omat arvonsa sekä kuvaamaan, miten nämä näkyvät sanoissa ja teoissa kestävän kehityksen kolmesta näkökulmasta. Ajatusten tasolla olevien arvojen pitäisi näkyä sanoissa ja lopulta teoissa, jotta niillä on merkitystä. Ketolalla on yrityksen, ei tuotteen, näkökulma ympäristöarvoihin, mutta sama ajatuskulku pätee myös silloin, kun ympäristöargumenteilla haetaan tuotteelle ympäristöasioissa kilpailuetua: pitää päättää ajatuksissaan mihin pyrkii, pitää kertoa niistä ja pitää tehdä ajatuksia tukevia tekoja. Lopuksi Ekotuotteistaminen pitää nähdä prosessina, jossa tavoitteena on asiakkaille mieluinen, käyttökelpoinen ja hyödyllinen sekä markkinoilla kilpailukykyinen ekotuote. Prosessin lähtökohtana on ekotuotekriteerien eli asiakkaan ekologisten arvomahdollisuuksien tunnistaminen. Näiden arvomahdollisuuksien tunnistaminen on haasteellista, mutta ei mahdotonta. Se edellyttää asiakkaan elämäntapaan osallistumista, ja sitä kautta asiakkaan ymmärtämistä. Arvomahdollisuuksien tarkastelussa käytettiin teosta, joka ei ollut tarkoitettu ekotuotteen kehittelyyn, mutta monet siinä olevista erilaistamisperusteista sopivat maaseutuyrityksen ekotuotekriteereihin. Maaseutuyrityksellä on paljon erilaistamismahdollisuuksia, joiden näkyväksi tekeminen on haasteellista. Avoimeksi jäi oliko tässä huomioitu kaikki maaseudun tuotteiden ympäristölähtöiset erilaistamisperusteet. Lähtökohtaisesti kriteerit olivat ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kestävän kehityksen tai yhteiskuntavastuun taloudellinen näkökulma ei tullut tarkastelussa esille. Arvomahdollisuudet tulee näkyä tuotteen ominaisuuksina. Tässä on kysymys pitkälti yrittäjän, tuotekehittelijän luovuudesta, joskus hyvin yksinkertaisista asioista: jos haluat tehdä ekojäätelöä, jota syömällä parannat maailmaa, tulee tuotteen koko elinkaaren olla ympäristöasiat huomioiva, organisaation sosiaalipolitiikan oltava edistyksellinen ja tuloista annettava osuus hyväntekeväisyyteen. Nämä tuoteominaisuudet pitää toteuttaa ja niistä kertoa maailmalle. Monien tässä mainittujen arvomahdollisuuksien toteuttamisesta ei ole vielä yleisesti tunnettuja esimerkkejä, mutta niitä on varmasti tulossa, yhä enemmän. Ympäristöystävällisen tuotteen kehittämisessä on muistettava myös muut arvomahdollisuudet, joiden on oltava kunnossa. Tuotteita ei valita pelkästään ekologisuuden pe- Maaseudun uusi aika 1/

7 rusteella. Ekotuotteistaminen voi olla maaseutuyritykselle kilpailuetu, kun se lähtee asiakkaan tarpeista ja konkretisoituu tuotteen ominaisuuksina, joista asiakas on tietoinen. Lähteet Cagan, Jonathan Vogel, M. Craig 2003: Kehitä kärkituote, Ideasta innovaatioksi, Talentum, Helsinki. Ketola, Tarja 2005: Vastuullinen liiketoiminta, Sanoista teoiksi, EditaPrima Oy Helsinki. Pallari, Maarit 2004: Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli pienyritysten mahdollisuudet ja keinot. MTT:n selvityksiä 76. Trout, Jack Hafren, Gustav 2003: Erilaistu tai kuole, selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena. Edita Publishing Oy. 60 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kestävyydellä markkinointi

Kestävyydellä markkinointi KESMA II Kestävyydellä markkinointi Hanna-Maija Väisänen ja Anne Törn Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kestävän markkinoinnin määritelmä Kestävä markkinointi on vastuullista markkinointia: edellyttää

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa?

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? KTT Hanna Leipämaa-Leskinen Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? 14.5.2014 elintarvikkeita ja kosmetiikkaa -seminaari 1 Mitä suomalaiset kuluttajat arvostavat? elintarvikkeita ja kosmetiikkaa.

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi 6.4.2017 Hanna-Maija Väisänen, Katja Pasanen, Eeva Koivula Kohti vastuullista matkailua -hanke Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Vaula Norrena/ 1 Kulutuksen symbolifunktio Merkkituote eli brändi kantaa mukanaan kokonaista maailmankuvaa, arvoja joita kulutamme yhtä lailla kuin kulutamme itse

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:10:24 Skill No. D2 Skill Yrittäjyys Competitor No. Competitor Name Member Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Laura Hämäläinen 19.5.2009 Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Palvelujen tuotteistus Tuotteistus: asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee?

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Markkina- ja kuluttajatutkimuspäällikkö Aimo

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy 23.11.2016 Isot globaalit muutokset ja valtasiirtymät Teollisuuden työpaikat siirtyneet Kiinaan Kasvun keskukset

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä 2 Asiakaskohtaaminen ja kokemuksellisuus kilpailuetuna Asiakassuhteen kehittäminen: pitkäaikainen ja

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Kuluttajien ostoskorit 2020 Päivi Timonen, tutkimusjohtaja Kuluttajatutkimuskeskus Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka 18.03.

Kuluttajien ostoskorit 2020 Päivi Timonen, tutkimusjohtaja Kuluttajatutkimuskeskus Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka 18.03. Kuluttajien ostoskorit 2020 Päivi Timonen, tutkimusjohtaja Kuluttajatutkimuskeskus Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka 18.03.2011 Esityksessä Tuottaako yrityksissä käytetty kuluttajatieto riittävän ymmärryksen

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki Merja Lähdesmäki Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki 25.04.2013 1 Tutkimuksen tausta Yhä kasvava kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA

MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA MITEN PERUSTAN TILATEURASTAMON KOKEMUKSIA ARJESTA Paijan Tilateurastamo, Henna ja Juha Paija 31.3.2014 Paijan Tilateurastamo 887-1, Urjala - Perustettu 1995 (sukupolvenvaihdos 2009) - Työllistää yrittäjäperheen

Lisätiedot

Grand Challenges. Smart Start-Ups? Ny Start Up erto örnberg

Grand Challenges. Smart Start-Ups? Ny Start Up erto örnberg + Grand Challenges Smart Start-Ups? Ny Start Up + Asiakas! Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kaiken keskiössä! Ketkä ovat asiakkaitamme?! Määrittele asiakas-segmentit! Tarve. Mihin tarkoitukseen asiakkaat

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

Miten markkinoin hevostalousyritystäni. Mari Hakkarainen 24.11.2014

Miten markkinoin hevostalousyritystäni. Mari Hakkarainen 24.11.2014 Miten markkinoin hevostalousyritystäni Mari Hakkarainen 24.11.2014 Siilikonsepti / Jim Collins Siili ajattelee yksinkertaisia ajatuksia Mistä olemme innostuneita? Missä voimme olla maailman parhaita? Paras

Lisätiedot

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta?

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? 8.2.2005 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy www.marketvisio.fi Potentiaalisten

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kysymyksiä. Asiakaskartoitus

Kysymyksiä. Asiakaskartoitus Asiakaskartoitus Veera Ruohomäki Kulttuurilähtöinen valmistaminen Kysymyksiä Täsmennettyäni asiakkaani, lähetin sähköpostitse kyselyn kahdelle asiakasprofiiliin sopivalle naiselle. Liitin mukaan lyhyen

Lisätiedot

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA?

VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? VOIKO KIRJASTON JA TIETOPALVELUN VAIKUTUS NÄKYÄ PAREMMIN ORGANISAATION ARJESSA? YKN Viestinnänsuunnittelija, Kirjastot.fi Kuka? Viestinnänsuunnittelija Kirjastot.fi Kirjastojen välistä viestintää, kirjastoille

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Yrittäjyys kukkasidonnassa

Yrittäjyys kukkasidonnassa Yrittäjyys kukkasidonnassa 31.1.2012 Hereillä! Ydintuote- ja ydinpalvelu; kestävä kehitys, helppous Hinta; kannattavuus, oman työn arvostus Saatavuus; jakelukanavat Markkinointiviestintä; viestintä ja

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento G2 Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Tuotteen elinkaari Yksinkertaisesti:

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot