Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat"

Transkriptio

1 Ympäristöarvot maaseutuyrityksen tuotekehityksessä Merja Mononen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat yhä tärkeämmiksi niin asiakkaalle kuin yrittäjällekin. Ympäristöasiat halutaan ottaa mukaan tuotteen suunnitteluun ja markkinointiin. Tässä kirjoituksessa kuvaan ekotuotteen tuotekehitysmahdollisuuksia maaseutuyrityksessä. Lähtökohtana tarkastelussa on kysymys: Miten ympäristöasioita huomioidaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta ja voidaan muodostaa maaseudun yritykselle kilpailuetua? Kilpailuedun tarkastelu perustuu pääasiallisesti Trout n (2003) teokseen Erilaistu tai kuole. Tuotteistamisen ja ympäristöarvojen pohdinnan lähtökohtana on Cogan & Vogelin (2004) teos Kehitä kärkituote. Ekotuotteistamisen käsitteiden ja ekotuotekriteerien tarkastelussa käytän Pallarin (2004) selvitystä Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli. Lopussa tarkastellaan mitä lähtökohtia tuotteistetut ympäristöarvot antavat markkinoinnin toteutukseen. Asiakkaan tarpeet tuotekehityksen lähtökohtaa Asiakaslähtöisyys on monessa tuotekehityksessä lähtökohtana mainittu termi, mutta ilmeisesti välillä vaikeasti omaksuttavissa käytäntöön. Asiakas pystyy harvoin itse täsmällisesti määrittelemään, mitä hän tarvitsee. Niinpä yrittäjän on selvitettävä, mitä asiakas tarvitsee ja mistä hän on valmis maksamaan, ja mitä perusteluita hän ostamiseen tarvitsee. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakas on aina fiksu ja ymmärtää, kun tuote palvelee hänen tarpeitaan. Asiakkaiden arvot näkyvät heidän tarpeissa ja niiden tulee tulla näkyviin tuotekehitysprosessin kautta tuotteen ominaisuuksina. Tuotekehitysprosessia ja tuotteistamista tarkastelen Gagan & Vogel (2003) teoksesta mukaillun prosessin avulla (kuvio 1). Kuvio kuvaa yhtälailla palvelun tai konkreettisen tuotteen tuotekehitysprosessia. Tuotteistamisesta puhutaan lähes synonyyminä tuotekehitykselle. Tuotekehitys on tuotteistamista laajempi käsite, ja tuotteistamisen määrittelen tässä tuotekehitysprosessin viimeiseksi vaiheeksi. Tuotekehitysprosessin tehtävänä on luoda tuote, jonka asiakas kokee hyödylliseksi, käyttökelpoiseksi ja mieluisaksi (Gagan & Vogel 2003). Tuotteistamisella taas tarkoitetaan prosessia, jossa tuote määritellään, kuvataan ja konkretisoidaan niin, että asiakashyöty on markkinoitavissa. Prosessin ensimmäinen vaihe on mahdollisuuksien havaitseminen toimintaympäristöä havainnoimalla. Asiakkaiden arvostukset, tarpeet ja toiveet muuttuvat. Tämä tuo yritykselle tarpeen aika-ajoin tarkastella vastaavatko tuotteet asiakkaan tarpeita, eli ovatko ne asiakaslähtöisiä. Muutokset voivat olla poliittisia (P), taloudellisia (E), sosiaalisia(s), teknologisia(t) tai ekologisia(e), (PESTE). Toimintaympäristön muutokset muuttavat arvostuksia, tarpeita, toiveita ja sitä kautta ostopäätöksiä. Muutosten synnyttämistä mahdollisuuksista syntyy tuoteideoita olemassa oleville, tai toimintaympäristön tarkastelussa havaitulle uusille asiakassegmenteille 54 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

2 erityisesti silloin, kun muutoksessa voidaan hyödyntää yrityksessä olevia vahvuuksia. Asiakaslähtöisyyttä on selvittää asiakkaan arvot, jotka näkyvät arvostuksissa ja heijastuvat heidän tarpeissaan, sekä tuoda asiakkaan tarpeitaan vastaava tuote/palvelu heidän käyttöönsä. Kukaan ei osta tuotetta, jota ei koe tarvitsevansa. Kuviossa 1 tuotekehityksen toinen vaihe, mahdollisuuksien ymmärtäminen, sisältää asiakkaan arvoperusteiden määrityksen, eli siinä selvitetään asiakkaalle tuotteessa merkitykselliset arvot, myös sellaiset joita nykyisissä tuotteissa ei ole, ja luodaan näitä arvoja vastaavat tuoteominaisuudet. Toisin sanoen selvitetään, mitä asiakas arvostaa ja määritetään miten näiden arvostusten tulee näkyä tuotteen ominaisuuksissa. Arvomahdollisuudet ekotuotekriteereinä Arvoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Ensinnäkin moraalisesti tärkeänä pitämiämme hyveitä, periaatteita ja toiseksi erilaisia arvostuksia, jotka ovat johdannaisia periaatteista, varsinaisista arvoista. Hyveitä ovat esimerkiksi arvojen arvot antiikin ajoilta: totuus, hy- Kuvio 1. Asiakaslähtöinen tuotekehitys ja tuotteistaminen (Gagan Vogel 2003: ) Maaseudun uusi aika 1/

3 vyys ja kauneus. Arvostuksia ovat esimerkiksi ruoka, juoma, luonto ja musiikki. Arvostukset tuovat arvokkaita elämyksiä ja niillä on välinearvo varsinaisten arvojen toteuttamiseksi. Ympäristöarvoista puhuttaessa tarkoitamme usein luontoon liittyviä arvostuksia. Arvot voidaan ympäristönäkökulmasta liittää kestävän kehityksen kolmeen näkökulmaan: ekologisuuteen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin. Näin myös ympäristöarvojen avulla kilpailuetua haettaessa voidaan tarkoittaa pelkästään ekologisia, luontoon liittyviä arvoja tai sosiaalisia arvoja, näiden kahden tai kaikkien kolmen, myös taloudellisten arvojen huomioimista. Tuotekehitysprosessissa arvot ovat Gagan & Vogel (2003) teoksessa tuotteen hyödyllisyyttä, käyttökelpoisuutta ja mieluisuutta kuvaavia tunnusmerkkejä, jotka kytkevät tuotteen ominaisuudet asiakkaiden arvostuksiin. Arvot ovat siis asiakkaan arvostusten kantajia ja tehdään tuotteissa näkyviksi ominaisuuksiksi. Asiakkaan arvostukset liittyvät aina hyödyllisyyteen käyttökelpoisuuteen ja mieluisuuteen. Arvomahdollisuudet voi jakaa seitsemään ryhmään: tunne, estetiikka, identiteetti, ergonomia, vaikutus, perustekniikka ja laatu. (Gagan & Vogel 2003: 111) Tässä jaottelussa vaikutus sisältää sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden. Sosiaaliseen vaikutukseen liittyvänä arvomahdollisuutena on esimerkiksi esteetön suunnittelu, jolla tuotteen käyttö on kaikille mahdollista. Ympäristövaikutukseen perustuvana arvomahdollisuutena on koko tuotteen elinkaaren aiheuttaman ympäristövaikutuksen minimoiminen tuotesuunnittelussa. Pallari (2004) on tutkinut maaseutuyrityksen ekotuotteistamista. Seuraavaksi tarkastellaan hänen tutkimuksessa saatuja arvomahdollisuuksia ja arvioidaan Jack Troutin Erilaistu tai kuole -teoksen avulla miten näiden pohjalta yritys voi rakentaa itselleen kilpailuetua. Pallari (2004: 12 13) määrittelee ekotuotteistamisen ympäristöarvojen kehittämiseksi osaksi tuotetta tai palvelua, tuotteen tai palvelun tarjoaman ytimen tai perushyödyn lisäksi. Ekotuotteistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka viestivät tuotteen ympäristömyötäisistä ominaisuuksista. Näitä tekijöitä ovat hänen määritelmässään kaikki elinkaarianalyysissä huomioitavat tekijät sekä kestävän kehityksen kolmijaotteluun kuuluvat sosiaaliset tekijät. Näin hän määrittelee ekotuotteistamisen ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimiseksi. Ekotuotteelle ei ole yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä. Pallari (2004: 66) määrittelee yleiset ekotuotekriteerit, arvojen kantajat, käyttäen apuna kolmen eri tutkijan käyttämien kriteerien lähestymistapoja. Yrityshaastatteluissa hän on löytänyt näihin vastineet yrityksen toiminnassa. Kuvioon 2 on kerätty Pallarin tutkimuksen yleiset ekotuotekriteerit ja yhdistetty tutkimuksessa mukana olleiden neljän yrityksen ekotuotekriteerit (Pallari 2004: 67 70). Haastatellut yritykset ja tuotteet olivat: 1. Makuliha Oy, jonka liiketoimintkuuluu teurastustoiminta, lihan leikkaaminen ja tuotteiden suoramyynti omasta tilamyymälästä. Tarkastelun kohteena oleva tuote oli palvikinkku, josta yrittäjät olivat kehittäneet eri makuisia ja muotoisia tuotevariaatioita. 2. Kilpuan kauppapuutarha, jolla on pitkä historia sosiaalisena yrityksenä. Tuotteena tarkasteltiin erityisesti kurkun ekotuotekriteereitä. 3. Kala-Apaja Oy, jolla on kalankasvatusta, kievari sekä kalastukseen liittyvää matkailupalvelutoimintaa. Kala-Apajan tuotteista tarkastellaan matkailijalle tarjottavaa kasvatetun kalan pyydystys- ja valmistuspalvelutuotetta. 4. FM-haus Oy, joka on erikoistunut hevostallirakentamiseen ja tuotteena tarkastellaan hevostallia. Pallarin (2004) tutkimuksessa haettiin tuotteista ja yrityksestä tutkijoiden määrittelemiä ekotuotekriteereitä. Asiakkaan näkökulmasta testattiin tunteeko ja havaitseeko asiakas näitä tuotteissa ja yrityksessä olevia arvoja. Tutkimuksessa ei siis selvitetty mitkä ovat asiakkaille merkityksellisiä lisäarvoa tuottavia tuotteen arvoja, vaan sitä havaitseeko asiakas tuotteessa olevia arvoja. Vastauksissa esimerkiksi suomalainen lihatuote koettiin yleensä ekologiseksi, kurkun viljelyssä koettiin hyvänä ekologisuus ja sosiaalinen yrittäjyys. Allaskalastamista ei pidetty ympäristöystävällisenä, kun taas puusta rakennettu talli on ekologinen. (Pallari 2004: 56 59) Määriteltäessä ekotuotekriteerit asiakkaista irrallaan ei välttämättä tavoiteta asiakkaalle mer- 56 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

4 Taulukko 1. Yleiset ekotuotekriteerit ja esimerkkiyritysten ekotuotekriteerit kityksellisiä tarpeita. Toinen asia on, että jos halutaan määritellä, mitkä asiat on täytettävä, jotta yrittäjä voi saada tuotteeseensa ekotuotteen leiman. Silloin kriteerit ovat sellaisia, joiden avulla täytetään tietyt viranomaisten asettamat rajaarvot. Ekotuotekriteerit erilaistamisen perustana Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuote, joka on kilpailijoita parempi, erilainen. Erilaisuuden avulla tuote voidaan positioida, asemoida markkinoilla muita tuotteita poikkeavaksi ja houkuttelevaksi. Trout (2003) esittelee teoksessaan useita tapoja erilaistua markkinoilla. Vaikka kirjoittaja itse ei pidä vihreyttä hyvänä tapana erilaistua (Trout 2003: 131) antaa kirja monia esimerkkejä ja ajatuksia ekologiseen erilaistamiseen. Erilaistaminen tehdään kirjoittajan mukaan prosessissa jossa: 1 ymmärretään kilpailutilanne, 2 määritellään erilaistava idea, 3 tehdään ideasta uskottava, 4 tehdään maailma tietoiseksi erilaistavasta ideasta. Prosessissa on selviä yhtäläisyyksiä kuvion 1 tuotekehitysprosessiin. Lähtökohtana erilaistamiseen tai tuotekehitykseen on kilpailutilanne ja asiakas. Asiakkaalla on oltava ympäristöystävällisyyteen liittyviä arvoja, arvostuksia, minkä takia hän on valmis ostamaan ekologisen tuotteen. Tuotteeseen pitää kehittää asiakkaan arvostuksia vastaava ominaisuus, arvojen kantaja, josta on pystyttävä kertomaan asiakkaalle uskottavasti. Ominaisuuden pitää olla mielellään vielä sellainen, jota kilpailijat eivät pysty helposti jäljittelemään. Taulukossa 1 mainittujen yleisten ekotuotekriteereiden pitäisi olla asiakkaiden arvoja, arvomahdollisuuksia, ja tuotteiden ekotuotekriteereiden tuotteiden ominaisuuksia, joiden avulla viestitään asiakkaalle ekotuotteesta. Seuraavassa tarkastellaan miten nämä arvomahdollisuudet sopivat Trout n (2003) mainitsemiin erilaistamistapoihin. Yritysfilosofian, arvojen ja asenteiden ollessa Maaseudun uusi aika 1/

5 erilaisia, ekologisempia kuin muilla yrityksillä, tulee sen näkyä tuoteominaisuuksissa. Arvojen olemassaolo ilman todeksi, näkyväksi tekemistä ei ole erilaistamisperuste. Klassikkoesimerkkinä arvojen tekemisestä näkyväksi on The Body Shop. Yhdysvalloissa myydään pullotettua vettä jonka voitto menee kokonaisuutena hyväntekeväisyyteen ja mainostetaan lauseella: Yhden ainoan kulauksen jälkeen olet tehnyt enemmän ympäristön hyväksi kuin useimmat poliitikot (Trout, 2003: ). Toinen yhdysvaltalainen esimerkki on jäätelöyritys Ben & Jerry s, jonka ekologiset ja sosiaaliset periaatteet tuotannossa, henkilöstön huomioimisessa ja hyväntekeväisyydessä ovat siivittäneet pienen jäätelötehtaan kansainväliseksi yritykseksi. Näissä esimerkeissä yritys oli toimialan ensimmäinen ekologinen yritys ja tällaisena omistanut kyseisen tunnuspiirteen itselleen. Yritysten arvoista on tehty totta ja maailma on tehty myös siitä tietoiseksi. Seuraava globaali ekologinen jäätelöyrittäjä ei voi olla pelkästään ekologinen, vaan sen pitää olla myös jollakin muulla tavalla erilainen. Mutta ainahan mahtuu pienempiä yrityksiä, jotka saavat samasta ominaisuudesta lisäarvoa itselleen. Kulttuuria arvostetaan ja maaseutukulttuuri, historia ja perinteet ovat hyvä tapa erilaistua. Perinteisyys antaa mielikuvan luotettavuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta. Asiakkaalle saattaa syntyä myös mielikuva, että hän on tekemisissä markkinajohtajan kanssa. Perinteen avulla erilaistamiseen liittyvät historia ja tarinat, joiden voimaa markkinoinnissa on viime vuosina korostettu. Jokaisella yrityksellä on kotipaikka ja paikkakunnalla tai alueella on oma imagonsa samalla tavalla kuin eri mailla on imagonsa. Tätä alkuperää ei kannata unohtaa, jos hakee erilaistumista perinteen avulla.(trout 2003: ) Perinnettä on myös perhetaustan korostaminen, kun yritys on toiminut sukupolvien ajan ja ollut saman perheen omistuksessa se voi julistaa esim. me huolehdimme asiakkaistamme tavalla, johon vain perhe pystyy. (Trout 2003: ) Estetiikka ja muotoilu voivat hyvin olla erilaistamisen perusteita. Suomalaisia tuotteita on menestynyt kansainvälisesti nimenomaan muotoilunsa ansiosta, kun muut ominaisuudet ovat myös kunnossa. Esimerkkiyrityksissä oli käytetty muotoilua erilaistamisessa palvikinkussa ja hevostallissa. Molemmissa tapauksissa yrittäjät olivat tehneet tuotteista kilpailijoista poikkeavan muotoilun avulla ja pitivät sitä merkittävänä kilpailuetuna. Milloin muotoilu on ekotuotteistamista? Ekotuotteistamiseen tarvitaan ymmärtääkseni, että tuotteen muotoilu vähentää elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Rahaa ja materiaalia säästyy esimerkiksi silloin kun hevostallin rakenteet on tehty moduulirakenteisiksi (tarvitsee uusia vain osa kerrallaan ja säästyy rahaa) tai ne on tehty kierrätetystä materiaalista. Hyöty konkretisoituu asiakkaalle. Voiko sitten erämaamiljöö, viihtyisä ympäristö ja luonnonympäristö olla erilaistamisen perusta? Tässä kannattaa lähteä peruskysymyksiin. Onko siitä mahdollisuus muodostaa kilpailuetu, joka erottaa yrityksen muista vastaavista yrityksistä, onko se asiakkaalle merkittävä ostoperuste? Luonnontuotteita, kuten kurkkua ja toisaalta luontoon perustuvaa matkailupalvelua, ei voi kuvitella ilman ympäristön huomioimista. Sitä tarjoavat varmasti kaikki alan yrittäjät. Luontomatkailussa ympäristöasiat ovat varmasti asiakkaalle merkittäviä ja niitä kehittämällä niin, että yritys voi omia jonkin tunnuspiirteen luo mahdollisuuden tehdä ympäristöasioista kilpailuetu. Kiipulan puutarhaan asiakkaat tulevat ostamaan myös Miinan torille, jonka ympäristön viihtyisyys ja vielä harvinainen sosiaalinen yrittäminen on yritykselle kilpailuetu. Luonnonvarat, raaka-aineiden vähentäminen, uusiokäyttö, hävittäminen, kierrätys, uudelleen valmistus ovat kaikki sellaisia, joissa yritys voi toimia ekologisesti usealla eri tasolla. Mikäli yritys toimii alimmalla tasolla ja noudattaa asioissa lakia (lajittelee jätteet, eikä aiheuta haittaa kuluttajalle), ei siinä ole asiakkaan näkökulmasta perusteita erilaisuudesta kertomiseen. Mikäli yrityksen toiminta on huomattavasti lain noudattamisen tasoa edistyneempää, voi tuotteeseen muodostuu ominaisuus, jota asiakas arvostaa ja jota kilpailijalla ei ole, ja se on se erilaistamisen peruste. Tästä ominaisuudesta yritys voi omaksua itselleen oman tunnuspiirteen, väittämän. Edelläkävijänä oleminen onnistuu pieneltäkin yritykseltä. Tärkeintä on keskittyä paitsi ekologiseen myös asiakkaalle merkittävään, ja asiakkaalle helposti viestittävään ominaisuuteen. Yritys voi korostaa hankkimaansa erinomaista osaamistaan hankkimalla suosittelijan ympäristöjärjestöistä tai ekologisuuden keulahah- 58 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

6 moista, edelläkävijöistä. Ihmisillä on tuotteiden ja palveluiden osalta valinnan vaikeus ja valintaa helpottaa jos joku toimii suosittelijana. Suosittelijaksi riittää vaikka Peräpohjolan luonnonsuojeluyhdistyksestä Matti Meikäläinen joka toteaa, että tässä yrityksessä asiat ovat ekologisesti mallillaan. Ympäristöarvot markkinoinnissa Markkinointi on yksinkertaista silloin, kun tuote on kunnossa. Tuotekehitystä tehtäessä syntyvät ne ainutlaatuiset, asiakkaalle merkittävät ekologiset myyntiväittämät, joista täytyy vain markkinointiviestinnässä asiakkaalle kertoa. Avainsanoja ovat johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Kun yritys on ominut jonkin tunnuspiirteen, tai väittämän itselleen, tuotteelleen, pitää tunnuspiirre ensiksi näkyä tuotteen nimessä, pakkauksessa ja logossa, ja toiseksi siinä pitää pysyä, ja vielä pitkään. Yrittäjälle saattaa tulla monta kertaa mieleen, että kaikkihan tämän tietävät, mutta itse asiassa viesti on mennyt perille vain muutamaan kymmeneen prosenttiin asiakkaista, joilla on vielä taipumus unohtaa asioita. Hinnoittelua pidetään yleensä ympäristötuotteissa ongelmana, koska ympäristöasioiden huomioiminen maksaa, tuo lisää kustannuksia. Aina ei ekotuotteistaminen tuo lisää kustannuksia, esimerkkinä kulttuuriarvoilla erilaistuminen. Mikäli yritys rakentaa toimintansa ympäristöarvoihin, voi jälleen todeta, että asiakkaan on oltava valmis siitä maksamaan. Tuote on pystyttävä tuotteistamaan niin, että ympäristöarvo asiakkaalle välittyy siinä muodossa, kun asiakas sen haluaa. Tämä onnistuu helpommin silloin, kun tuote on pitkälle jalostettu, kuten jäätelö. Ympäristöasioiden markkinointia ei pidä aristella. Hyvistä asioista asiakkaan pitää saada tietoa. Käytössä on samat markkinointikeinot kuin muillakin yrittäjillä. Asiakkaan on koettava että tuote sisältää tiettyjä ominaisuuksia, joista on etua ja jotka tuottavat hyötyä ja sitä kautta tyydyttävät asiakkaan tarpeen ja/tai ratkaisevat ongelman. Ketola (2005) kehottaa yrittäjiä määrittelemään omat arvonsa sekä kuvaamaan, miten nämä näkyvät sanoissa ja teoissa kestävän kehityksen kolmesta näkökulmasta. Ajatusten tasolla olevien arvojen pitäisi näkyä sanoissa ja lopulta teoissa, jotta niillä on merkitystä. Ketolalla on yrityksen, ei tuotteen, näkökulma ympäristöarvoihin, mutta sama ajatuskulku pätee myös silloin, kun ympäristöargumenteilla haetaan tuotteelle ympäristöasioissa kilpailuetua: pitää päättää ajatuksissaan mihin pyrkii, pitää kertoa niistä ja pitää tehdä ajatuksia tukevia tekoja. Lopuksi Ekotuotteistaminen pitää nähdä prosessina, jossa tavoitteena on asiakkaille mieluinen, käyttökelpoinen ja hyödyllinen sekä markkinoilla kilpailukykyinen ekotuote. Prosessin lähtökohtana on ekotuotekriteerien eli asiakkaan ekologisten arvomahdollisuuksien tunnistaminen. Näiden arvomahdollisuuksien tunnistaminen on haasteellista, mutta ei mahdotonta. Se edellyttää asiakkaan elämäntapaan osallistumista, ja sitä kautta asiakkaan ymmärtämistä. Arvomahdollisuuksien tarkastelussa käytettiin teosta, joka ei ollut tarkoitettu ekotuotteen kehittelyyn, mutta monet siinä olevista erilaistamisperusteista sopivat maaseutuyrityksen ekotuotekriteereihin. Maaseutuyrityksellä on paljon erilaistamismahdollisuuksia, joiden näkyväksi tekeminen on haasteellista. Avoimeksi jäi oliko tässä huomioitu kaikki maaseudun tuotteiden ympäristölähtöiset erilaistamisperusteet. Lähtökohtaisesti kriteerit olivat ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kestävän kehityksen tai yhteiskuntavastuun taloudellinen näkökulma ei tullut tarkastelussa esille. Arvomahdollisuudet tulee näkyä tuotteen ominaisuuksina. Tässä on kysymys pitkälti yrittäjän, tuotekehittelijän luovuudesta, joskus hyvin yksinkertaisista asioista: jos haluat tehdä ekojäätelöä, jota syömällä parannat maailmaa, tulee tuotteen koko elinkaaren olla ympäristöasiat huomioiva, organisaation sosiaalipolitiikan oltava edistyksellinen ja tuloista annettava osuus hyväntekeväisyyteen. Nämä tuoteominaisuudet pitää toteuttaa ja niistä kertoa maailmalle. Monien tässä mainittujen arvomahdollisuuksien toteuttamisesta ei ole vielä yleisesti tunnettuja esimerkkejä, mutta niitä on varmasti tulossa, yhä enemmän. Ympäristöystävällisen tuotteen kehittämisessä on muistettava myös muut arvomahdollisuudet, joiden on oltava kunnossa. Tuotteita ei valita pelkästään ekologisuuden pe- Maaseudun uusi aika 1/

7 rusteella. Ekotuotteistaminen voi olla maaseutuyritykselle kilpailuetu, kun se lähtee asiakkaan tarpeista ja konkretisoituu tuotteen ominaisuuksina, joista asiakas on tietoinen. Lähteet Cagan, Jonathan Vogel, M. Craig 2003: Kehitä kärkituote, Ideasta innovaatioksi, Talentum, Helsinki. Ketola, Tarja 2005: Vastuullinen liiketoiminta, Sanoista teoiksi, EditaPrima Oy Helsinki. Pallari, Maarit 2004: Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli pienyritysten mahdollisuudet ja keinot. MTT:n selvityksiä 76. Trout, Jack Hafren, Gustav 2003: Erilaistu tai kuole, selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena. Edita Publishing Oy. 60 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi

Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Paikalliset innovaatiot Avain julkisen keittiön toimittajaksi Julkisten ruokapalvelujen hankinnat-foorumi, Hyvinkää 18.5.2016 Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju & Hanna-Maija Väisänen 20.5.2016 1 Esityksen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä Leena Haanpää FinSERN 5.9.2011 Helsinki Tutkimushankkeen taustaa Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys -tutkimus tarkastelee aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma Suomalaisen ruoan edistämisohjelma Ministeritason johtoryhmä (MMM, OPM, YM, STM, TEM, UM, VM) Ohjausryhmä (ministeriöt + osien johtajat) + Puhemiehistö Arvostuksen kohottaminen Kansainvälistymisen Luomuruoan

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10. Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.2015, Vaasa JÄRKIKALAA ON JO TARJOLLA KEHITTYVÄ ELINTARVIKE 2/2014

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN HUIPPUKOKOUS 2015 Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen 26.8.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Biotalous paljon esillä Mikä ihmeen biotalous? Biotalous

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään 23.9.2015 Petri Puroaho Vates-säätiö, projekti ja välityömarkkinat Vates-säätiö toimii (1993 - ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Eettiset periaatteet taustaa

Eettiset periaatteet taustaa Eettiset periaatteet taustaa Oikeiden asioiden tekeminen Etiikka Identiteetti Kaikki ammattilaiset ja yritykset noudattavat jonkinlaisia eettisiä periaatteita. Vastuuntuntoiset sellaiset dokumentoivat

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ekologian ja käyttäjien arvostusten yhteensovittaminen matkailualueilla. Anne Tolvanen

Ekologian ja käyttäjien arvostusten yhteensovittaminen matkailualueilla. Anne Tolvanen Ekologian ja käyttäjien arvostusten yhteensovittaminen matkailualueilla Anne Tolvanen Matkailun määrä kasvaa Yhteensovittamisen tarve muiden maankäyttömuotojen kanssa kasvaa Tarvitaan keinoja ja työkaluja,

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä?

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? 1 HomCare tarjoaa sinulle Yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä Edelläkävijyyttä Ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta 2 Kodin ja ihmisen hyvinvointi on

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot