Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat"

Transkriptio

1 Ympäristöarvot maaseutuyrityksen tuotekehityksessä Merja Mononen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat yhä tärkeämmiksi niin asiakkaalle kuin yrittäjällekin. Ympäristöasiat halutaan ottaa mukaan tuotteen suunnitteluun ja markkinointiin. Tässä kirjoituksessa kuvaan ekotuotteen tuotekehitysmahdollisuuksia maaseutuyrityksessä. Lähtökohtana tarkastelussa on kysymys: Miten ympäristöasioita huomioidaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta ja voidaan muodostaa maaseudun yritykselle kilpailuetua? Kilpailuedun tarkastelu perustuu pääasiallisesti Trout n (2003) teokseen Erilaistu tai kuole. Tuotteistamisen ja ympäristöarvojen pohdinnan lähtökohtana on Cogan & Vogelin (2004) teos Kehitä kärkituote. Ekotuotteistamisen käsitteiden ja ekotuotekriteerien tarkastelussa käytän Pallarin (2004) selvitystä Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli. Lopussa tarkastellaan mitä lähtökohtia tuotteistetut ympäristöarvot antavat markkinoinnin toteutukseen. Asiakkaan tarpeet tuotekehityksen lähtökohtaa Asiakaslähtöisyys on monessa tuotekehityksessä lähtökohtana mainittu termi, mutta ilmeisesti välillä vaikeasti omaksuttavissa käytäntöön. Asiakas pystyy harvoin itse täsmällisesti määrittelemään, mitä hän tarvitsee. Niinpä yrittäjän on selvitettävä, mitä asiakas tarvitsee ja mistä hän on valmis maksamaan, ja mitä perusteluita hän ostamiseen tarvitsee. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakas on aina fiksu ja ymmärtää, kun tuote palvelee hänen tarpeitaan. Asiakkaiden arvot näkyvät heidän tarpeissa ja niiden tulee tulla näkyviin tuotekehitysprosessin kautta tuotteen ominaisuuksina. Tuotekehitysprosessia ja tuotteistamista tarkastelen Gagan & Vogel (2003) teoksesta mukaillun prosessin avulla (kuvio 1). Kuvio kuvaa yhtälailla palvelun tai konkreettisen tuotteen tuotekehitysprosessia. Tuotteistamisesta puhutaan lähes synonyyminä tuotekehitykselle. Tuotekehitys on tuotteistamista laajempi käsite, ja tuotteistamisen määrittelen tässä tuotekehitysprosessin viimeiseksi vaiheeksi. Tuotekehitysprosessin tehtävänä on luoda tuote, jonka asiakas kokee hyödylliseksi, käyttökelpoiseksi ja mieluisaksi (Gagan & Vogel 2003). Tuotteistamisella taas tarkoitetaan prosessia, jossa tuote määritellään, kuvataan ja konkretisoidaan niin, että asiakashyöty on markkinoitavissa. Prosessin ensimmäinen vaihe on mahdollisuuksien havaitseminen toimintaympäristöä havainnoimalla. Asiakkaiden arvostukset, tarpeet ja toiveet muuttuvat. Tämä tuo yritykselle tarpeen aika-ajoin tarkastella vastaavatko tuotteet asiakkaan tarpeita, eli ovatko ne asiakaslähtöisiä. Muutokset voivat olla poliittisia (P), taloudellisia (E), sosiaalisia(s), teknologisia(t) tai ekologisia(e), (PESTE). Toimintaympäristön muutokset muuttavat arvostuksia, tarpeita, toiveita ja sitä kautta ostopäätöksiä. Muutosten synnyttämistä mahdollisuuksista syntyy tuoteideoita olemassa oleville, tai toimintaympäristön tarkastelussa havaitulle uusille asiakassegmenteille 54 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

2 erityisesti silloin, kun muutoksessa voidaan hyödyntää yrityksessä olevia vahvuuksia. Asiakaslähtöisyyttä on selvittää asiakkaan arvot, jotka näkyvät arvostuksissa ja heijastuvat heidän tarpeissaan, sekä tuoda asiakkaan tarpeitaan vastaava tuote/palvelu heidän käyttöönsä. Kukaan ei osta tuotetta, jota ei koe tarvitsevansa. Kuviossa 1 tuotekehityksen toinen vaihe, mahdollisuuksien ymmärtäminen, sisältää asiakkaan arvoperusteiden määrityksen, eli siinä selvitetään asiakkaalle tuotteessa merkitykselliset arvot, myös sellaiset joita nykyisissä tuotteissa ei ole, ja luodaan näitä arvoja vastaavat tuoteominaisuudet. Toisin sanoen selvitetään, mitä asiakas arvostaa ja määritetään miten näiden arvostusten tulee näkyä tuotteen ominaisuuksissa. Arvomahdollisuudet ekotuotekriteereinä Arvoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Ensinnäkin moraalisesti tärkeänä pitämiämme hyveitä, periaatteita ja toiseksi erilaisia arvostuksia, jotka ovat johdannaisia periaatteista, varsinaisista arvoista. Hyveitä ovat esimerkiksi arvojen arvot antiikin ajoilta: totuus, hy- Kuvio 1. Asiakaslähtöinen tuotekehitys ja tuotteistaminen (Gagan Vogel 2003: ) Maaseudun uusi aika 1/

3 vyys ja kauneus. Arvostuksia ovat esimerkiksi ruoka, juoma, luonto ja musiikki. Arvostukset tuovat arvokkaita elämyksiä ja niillä on välinearvo varsinaisten arvojen toteuttamiseksi. Ympäristöarvoista puhuttaessa tarkoitamme usein luontoon liittyviä arvostuksia. Arvot voidaan ympäristönäkökulmasta liittää kestävän kehityksen kolmeen näkökulmaan: ekologisuuteen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin. Näin myös ympäristöarvojen avulla kilpailuetua haettaessa voidaan tarkoittaa pelkästään ekologisia, luontoon liittyviä arvoja tai sosiaalisia arvoja, näiden kahden tai kaikkien kolmen, myös taloudellisten arvojen huomioimista. Tuotekehitysprosessissa arvot ovat Gagan & Vogel (2003) teoksessa tuotteen hyödyllisyyttä, käyttökelpoisuutta ja mieluisuutta kuvaavia tunnusmerkkejä, jotka kytkevät tuotteen ominaisuudet asiakkaiden arvostuksiin. Arvot ovat siis asiakkaan arvostusten kantajia ja tehdään tuotteissa näkyviksi ominaisuuksiksi. Asiakkaan arvostukset liittyvät aina hyödyllisyyteen käyttökelpoisuuteen ja mieluisuuteen. Arvomahdollisuudet voi jakaa seitsemään ryhmään: tunne, estetiikka, identiteetti, ergonomia, vaikutus, perustekniikka ja laatu. (Gagan & Vogel 2003: 111) Tässä jaottelussa vaikutus sisältää sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden. Sosiaaliseen vaikutukseen liittyvänä arvomahdollisuutena on esimerkiksi esteetön suunnittelu, jolla tuotteen käyttö on kaikille mahdollista. Ympäristövaikutukseen perustuvana arvomahdollisuutena on koko tuotteen elinkaaren aiheuttaman ympäristövaikutuksen minimoiminen tuotesuunnittelussa. Pallari (2004) on tutkinut maaseutuyrityksen ekotuotteistamista. Seuraavaksi tarkastellaan hänen tutkimuksessa saatuja arvomahdollisuuksia ja arvioidaan Jack Troutin Erilaistu tai kuole -teoksen avulla miten näiden pohjalta yritys voi rakentaa itselleen kilpailuetua. Pallari (2004: 12 13) määrittelee ekotuotteistamisen ympäristöarvojen kehittämiseksi osaksi tuotetta tai palvelua, tuotteen tai palvelun tarjoaman ytimen tai perushyödyn lisäksi. Ekotuotteistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka viestivät tuotteen ympäristömyötäisistä ominaisuuksista. Näitä tekijöitä ovat hänen määritelmässään kaikki elinkaarianalyysissä huomioitavat tekijät sekä kestävän kehityksen kolmijaotteluun kuuluvat sosiaaliset tekijät. Näin hän määrittelee ekotuotteistamisen ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimiseksi. Ekotuotteelle ei ole yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä. Pallari (2004: 66) määrittelee yleiset ekotuotekriteerit, arvojen kantajat, käyttäen apuna kolmen eri tutkijan käyttämien kriteerien lähestymistapoja. Yrityshaastatteluissa hän on löytänyt näihin vastineet yrityksen toiminnassa. Kuvioon 2 on kerätty Pallarin tutkimuksen yleiset ekotuotekriteerit ja yhdistetty tutkimuksessa mukana olleiden neljän yrityksen ekotuotekriteerit (Pallari 2004: 67 70). Haastatellut yritykset ja tuotteet olivat: 1. Makuliha Oy, jonka liiketoimintkuuluu teurastustoiminta, lihan leikkaaminen ja tuotteiden suoramyynti omasta tilamyymälästä. Tarkastelun kohteena oleva tuote oli palvikinkku, josta yrittäjät olivat kehittäneet eri makuisia ja muotoisia tuotevariaatioita. 2. Kilpuan kauppapuutarha, jolla on pitkä historia sosiaalisena yrityksenä. Tuotteena tarkasteltiin erityisesti kurkun ekotuotekriteereitä. 3. Kala-Apaja Oy, jolla on kalankasvatusta, kievari sekä kalastukseen liittyvää matkailupalvelutoimintaa. Kala-Apajan tuotteista tarkastellaan matkailijalle tarjottavaa kasvatetun kalan pyydystys- ja valmistuspalvelutuotetta. 4. FM-haus Oy, joka on erikoistunut hevostallirakentamiseen ja tuotteena tarkastellaan hevostallia. Pallarin (2004) tutkimuksessa haettiin tuotteista ja yrityksestä tutkijoiden määrittelemiä ekotuotekriteereitä. Asiakkaan näkökulmasta testattiin tunteeko ja havaitseeko asiakas näitä tuotteissa ja yrityksessä olevia arvoja. Tutkimuksessa ei siis selvitetty mitkä ovat asiakkaille merkityksellisiä lisäarvoa tuottavia tuotteen arvoja, vaan sitä havaitseeko asiakas tuotteessa olevia arvoja. Vastauksissa esimerkiksi suomalainen lihatuote koettiin yleensä ekologiseksi, kurkun viljelyssä koettiin hyvänä ekologisuus ja sosiaalinen yrittäjyys. Allaskalastamista ei pidetty ympäristöystävällisenä, kun taas puusta rakennettu talli on ekologinen. (Pallari 2004: 56 59) Määriteltäessä ekotuotekriteerit asiakkaista irrallaan ei välttämättä tavoiteta asiakkaalle mer- 56 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

4 Taulukko 1. Yleiset ekotuotekriteerit ja esimerkkiyritysten ekotuotekriteerit kityksellisiä tarpeita. Toinen asia on, että jos halutaan määritellä, mitkä asiat on täytettävä, jotta yrittäjä voi saada tuotteeseensa ekotuotteen leiman. Silloin kriteerit ovat sellaisia, joiden avulla täytetään tietyt viranomaisten asettamat rajaarvot. Ekotuotekriteerit erilaistamisen perustana Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuote, joka on kilpailijoita parempi, erilainen. Erilaisuuden avulla tuote voidaan positioida, asemoida markkinoilla muita tuotteita poikkeavaksi ja houkuttelevaksi. Trout (2003) esittelee teoksessaan useita tapoja erilaistua markkinoilla. Vaikka kirjoittaja itse ei pidä vihreyttä hyvänä tapana erilaistua (Trout 2003: 131) antaa kirja monia esimerkkejä ja ajatuksia ekologiseen erilaistamiseen. Erilaistaminen tehdään kirjoittajan mukaan prosessissa jossa: 1 ymmärretään kilpailutilanne, 2 määritellään erilaistava idea, 3 tehdään ideasta uskottava, 4 tehdään maailma tietoiseksi erilaistavasta ideasta. Prosessissa on selviä yhtäläisyyksiä kuvion 1 tuotekehitysprosessiin. Lähtökohtana erilaistamiseen tai tuotekehitykseen on kilpailutilanne ja asiakas. Asiakkaalla on oltava ympäristöystävällisyyteen liittyviä arvoja, arvostuksia, minkä takia hän on valmis ostamaan ekologisen tuotteen. Tuotteeseen pitää kehittää asiakkaan arvostuksia vastaava ominaisuus, arvojen kantaja, josta on pystyttävä kertomaan asiakkaalle uskottavasti. Ominaisuuden pitää olla mielellään vielä sellainen, jota kilpailijat eivät pysty helposti jäljittelemään. Taulukossa 1 mainittujen yleisten ekotuotekriteereiden pitäisi olla asiakkaiden arvoja, arvomahdollisuuksia, ja tuotteiden ekotuotekriteereiden tuotteiden ominaisuuksia, joiden avulla viestitään asiakkaalle ekotuotteesta. Seuraavassa tarkastellaan miten nämä arvomahdollisuudet sopivat Trout n (2003) mainitsemiin erilaistamistapoihin. Yritysfilosofian, arvojen ja asenteiden ollessa Maaseudun uusi aika 1/

5 erilaisia, ekologisempia kuin muilla yrityksillä, tulee sen näkyä tuoteominaisuuksissa. Arvojen olemassaolo ilman todeksi, näkyväksi tekemistä ei ole erilaistamisperuste. Klassikkoesimerkkinä arvojen tekemisestä näkyväksi on The Body Shop. Yhdysvalloissa myydään pullotettua vettä jonka voitto menee kokonaisuutena hyväntekeväisyyteen ja mainostetaan lauseella: Yhden ainoan kulauksen jälkeen olet tehnyt enemmän ympäristön hyväksi kuin useimmat poliitikot (Trout, 2003: ). Toinen yhdysvaltalainen esimerkki on jäätelöyritys Ben & Jerry s, jonka ekologiset ja sosiaaliset periaatteet tuotannossa, henkilöstön huomioimisessa ja hyväntekeväisyydessä ovat siivittäneet pienen jäätelötehtaan kansainväliseksi yritykseksi. Näissä esimerkeissä yritys oli toimialan ensimmäinen ekologinen yritys ja tällaisena omistanut kyseisen tunnuspiirteen itselleen. Yritysten arvoista on tehty totta ja maailma on tehty myös siitä tietoiseksi. Seuraava globaali ekologinen jäätelöyrittäjä ei voi olla pelkästään ekologinen, vaan sen pitää olla myös jollakin muulla tavalla erilainen. Mutta ainahan mahtuu pienempiä yrityksiä, jotka saavat samasta ominaisuudesta lisäarvoa itselleen. Kulttuuria arvostetaan ja maaseutukulttuuri, historia ja perinteet ovat hyvä tapa erilaistua. Perinteisyys antaa mielikuvan luotettavuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta. Asiakkaalle saattaa syntyä myös mielikuva, että hän on tekemisissä markkinajohtajan kanssa. Perinteen avulla erilaistamiseen liittyvät historia ja tarinat, joiden voimaa markkinoinnissa on viime vuosina korostettu. Jokaisella yrityksellä on kotipaikka ja paikkakunnalla tai alueella on oma imagonsa samalla tavalla kuin eri mailla on imagonsa. Tätä alkuperää ei kannata unohtaa, jos hakee erilaistumista perinteen avulla.(trout 2003: ) Perinnettä on myös perhetaustan korostaminen, kun yritys on toiminut sukupolvien ajan ja ollut saman perheen omistuksessa se voi julistaa esim. me huolehdimme asiakkaistamme tavalla, johon vain perhe pystyy. (Trout 2003: ) Estetiikka ja muotoilu voivat hyvin olla erilaistamisen perusteita. Suomalaisia tuotteita on menestynyt kansainvälisesti nimenomaan muotoilunsa ansiosta, kun muut ominaisuudet ovat myös kunnossa. Esimerkkiyrityksissä oli käytetty muotoilua erilaistamisessa palvikinkussa ja hevostallissa. Molemmissa tapauksissa yrittäjät olivat tehneet tuotteista kilpailijoista poikkeavan muotoilun avulla ja pitivät sitä merkittävänä kilpailuetuna. Milloin muotoilu on ekotuotteistamista? Ekotuotteistamiseen tarvitaan ymmärtääkseni, että tuotteen muotoilu vähentää elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Rahaa ja materiaalia säästyy esimerkiksi silloin kun hevostallin rakenteet on tehty moduulirakenteisiksi (tarvitsee uusia vain osa kerrallaan ja säästyy rahaa) tai ne on tehty kierrätetystä materiaalista. Hyöty konkretisoituu asiakkaalle. Voiko sitten erämaamiljöö, viihtyisä ympäristö ja luonnonympäristö olla erilaistamisen perusta? Tässä kannattaa lähteä peruskysymyksiin. Onko siitä mahdollisuus muodostaa kilpailuetu, joka erottaa yrityksen muista vastaavista yrityksistä, onko se asiakkaalle merkittävä ostoperuste? Luonnontuotteita, kuten kurkkua ja toisaalta luontoon perustuvaa matkailupalvelua, ei voi kuvitella ilman ympäristön huomioimista. Sitä tarjoavat varmasti kaikki alan yrittäjät. Luontomatkailussa ympäristöasiat ovat varmasti asiakkaalle merkittäviä ja niitä kehittämällä niin, että yritys voi omia jonkin tunnuspiirteen luo mahdollisuuden tehdä ympäristöasioista kilpailuetu. Kiipulan puutarhaan asiakkaat tulevat ostamaan myös Miinan torille, jonka ympäristön viihtyisyys ja vielä harvinainen sosiaalinen yrittäminen on yritykselle kilpailuetu. Luonnonvarat, raaka-aineiden vähentäminen, uusiokäyttö, hävittäminen, kierrätys, uudelleen valmistus ovat kaikki sellaisia, joissa yritys voi toimia ekologisesti usealla eri tasolla. Mikäli yritys toimii alimmalla tasolla ja noudattaa asioissa lakia (lajittelee jätteet, eikä aiheuta haittaa kuluttajalle), ei siinä ole asiakkaan näkökulmasta perusteita erilaisuudesta kertomiseen. Mikäli yrityksen toiminta on huomattavasti lain noudattamisen tasoa edistyneempää, voi tuotteeseen muodostuu ominaisuus, jota asiakas arvostaa ja jota kilpailijalla ei ole, ja se on se erilaistamisen peruste. Tästä ominaisuudesta yritys voi omaksua itselleen oman tunnuspiirteen, väittämän. Edelläkävijänä oleminen onnistuu pieneltäkin yritykseltä. Tärkeintä on keskittyä paitsi ekologiseen myös asiakkaalle merkittävään, ja asiakkaalle helposti viestittävään ominaisuuteen. Yritys voi korostaa hankkimaansa erinomaista osaamistaan hankkimalla suosittelijan ympäristöjärjestöistä tai ekologisuuden keulahah- 58 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

6 moista, edelläkävijöistä. Ihmisillä on tuotteiden ja palveluiden osalta valinnan vaikeus ja valintaa helpottaa jos joku toimii suosittelijana. Suosittelijaksi riittää vaikka Peräpohjolan luonnonsuojeluyhdistyksestä Matti Meikäläinen joka toteaa, että tässä yrityksessä asiat ovat ekologisesti mallillaan. Ympäristöarvot markkinoinnissa Markkinointi on yksinkertaista silloin, kun tuote on kunnossa. Tuotekehitystä tehtäessä syntyvät ne ainutlaatuiset, asiakkaalle merkittävät ekologiset myyntiväittämät, joista täytyy vain markkinointiviestinnässä asiakkaalle kertoa. Avainsanoja ovat johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Kun yritys on ominut jonkin tunnuspiirteen, tai väittämän itselleen, tuotteelleen, pitää tunnuspiirre ensiksi näkyä tuotteen nimessä, pakkauksessa ja logossa, ja toiseksi siinä pitää pysyä, ja vielä pitkään. Yrittäjälle saattaa tulla monta kertaa mieleen, että kaikkihan tämän tietävät, mutta itse asiassa viesti on mennyt perille vain muutamaan kymmeneen prosenttiin asiakkaista, joilla on vielä taipumus unohtaa asioita. Hinnoittelua pidetään yleensä ympäristötuotteissa ongelmana, koska ympäristöasioiden huomioiminen maksaa, tuo lisää kustannuksia. Aina ei ekotuotteistaminen tuo lisää kustannuksia, esimerkkinä kulttuuriarvoilla erilaistuminen. Mikäli yritys rakentaa toimintansa ympäristöarvoihin, voi jälleen todeta, että asiakkaan on oltava valmis siitä maksamaan. Tuote on pystyttävä tuotteistamaan niin, että ympäristöarvo asiakkaalle välittyy siinä muodossa, kun asiakas sen haluaa. Tämä onnistuu helpommin silloin, kun tuote on pitkälle jalostettu, kuten jäätelö. Ympäristöasioiden markkinointia ei pidä aristella. Hyvistä asioista asiakkaan pitää saada tietoa. Käytössä on samat markkinointikeinot kuin muillakin yrittäjillä. Asiakkaan on koettava että tuote sisältää tiettyjä ominaisuuksia, joista on etua ja jotka tuottavat hyötyä ja sitä kautta tyydyttävät asiakkaan tarpeen ja/tai ratkaisevat ongelman. Ketola (2005) kehottaa yrittäjiä määrittelemään omat arvonsa sekä kuvaamaan, miten nämä näkyvät sanoissa ja teoissa kestävän kehityksen kolmesta näkökulmasta. Ajatusten tasolla olevien arvojen pitäisi näkyä sanoissa ja lopulta teoissa, jotta niillä on merkitystä. Ketolalla on yrityksen, ei tuotteen, näkökulma ympäristöarvoihin, mutta sama ajatuskulku pätee myös silloin, kun ympäristöargumenteilla haetaan tuotteelle ympäristöasioissa kilpailuetua: pitää päättää ajatuksissaan mihin pyrkii, pitää kertoa niistä ja pitää tehdä ajatuksia tukevia tekoja. Lopuksi Ekotuotteistaminen pitää nähdä prosessina, jossa tavoitteena on asiakkaille mieluinen, käyttökelpoinen ja hyödyllinen sekä markkinoilla kilpailukykyinen ekotuote. Prosessin lähtökohtana on ekotuotekriteerien eli asiakkaan ekologisten arvomahdollisuuksien tunnistaminen. Näiden arvomahdollisuuksien tunnistaminen on haasteellista, mutta ei mahdotonta. Se edellyttää asiakkaan elämäntapaan osallistumista, ja sitä kautta asiakkaan ymmärtämistä. Arvomahdollisuuksien tarkastelussa käytettiin teosta, joka ei ollut tarkoitettu ekotuotteen kehittelyyn, mutta monet siinä olevista erilaistamisperusteista sopivat maaseutuyrityksen ekotuotekriteereihin. Maaseutuyrityksellä on paljon erilaistamismahdollisuuksia, joiden näkyväksi tekeminen on haasteellista. Avoimeksi jäi oliko tässä huomioitu kaikki maaseudun tuotteiden ympäristölähtöiset erilaistamisperusteet. Lähtökohtaisesti kriteerit olivat ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kestävän kehityksen tai yhteiskuntavastuun taloudellinen näkökulma ei tullut tarkastelussa esille. Arvomahdollisuudet tulee näkyä tuotteen ominaisuuksina. Tässä on kysymys pitkälti yrittäjän, tuotekehittelijän luovuudesta, joskus hyvin yksinkertaisista asioista: jos haluat tehdä ekojäätelöä, jota syömällä parannat maailmaa, tulee tuotteen koko elinkaaren olla ympäristöasiat huomioiva, organisaation sosiaalipolitiikan oltava edistyksellinen ja tuloista annettava osuus hyväntekeväisyyteen. Nämä tuoteominaisuudet pitää toteuttaa ja niistä kertoa maailmalle. Monien tässä mainittujen arvomahdollisuuksien toteuttamisesta ei ole vielä yleisesti tunnettuja esimerkkejä, mutta niitä on varmasti tulossa, yhä enemmän. Ympäristöystävällisen tuotteen kehittämisessä on muistettava myös muut arvomahdollisuudet, joiden on oltava kunnossa. Tuotteita ei valita pelkästään ekologisuuden pe- Maaseudun uusi aika 1/

7 rusteella. Ekotuotteistaminen voi olla maaseutuyritykselle kilpailuetu, kun se lähtee asiakkaan tarpeista ja konkretisoituu tuotteen ominaisuuksina, joista asiakas on tietoinen. Lähteet Cagan, Jonathan Vogel, M. Craig 2003: Kehitä kärkituote, Ideasta innovaatioksi, Talentum, Helsinki. Ketola, Tarja 2005: Vastuullinen liiketoiminta, Sanoista teoiksi, EditaPrima Oy Helsinki. Pallari, Maarit 2004: Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli pienyritysten mahdollisuudet ja keinot. MTT:n selvityksiä 76. Trout, Jack Hafren, Gustav 2003: Erilaistu tai kuole, selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena. Edita Publishing Oy. 60 Maaseudun uusi aika 1/ 2008

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ryhmien voima. eli kuinka yhteisöt luovat kysyntää kestävälle liiketoiminnalle KITTYKAT3756 (CC BY 2.0)

Ryhmien voima. eli kuinka yhteisöt luovat kysyntää kestävälle liiketoiminnalle KITTYKAT3756 (CC BY 2.0) Ryhmien voima eli kuinka yhteisöt luovat kysyntää kestävälle liiketoiminnalle KITTYKAT3756 (CC BY 2.0) 2012 DEMOS HELSINKI Kirjoittajat: Mika Hyötyläinen, Tuuli Kaskinen, Satu Korhonen, Tommi Laitio, Juha

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Erika Luukkonen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot