LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan , joka hyväksytetään liittokokouksessa Hämeenlinnassa. TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) SuLVI edistää jäsentensä ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista ja ylläpitoa. SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä sekä yhteistoimintajäsenistä. SuLVI keskusjärjestönä tukee ja kehittää jäsenyhdistystensä toimintaa. SuLVIn ja sen jäsenyhdistysten toiminnan sisältönä on osaamisen kehittäminen tiedon välityksen ja koulutuksen avulla, toimialan julkisesta kuvasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta huolehtiminen sekä alan kansainvälinen yhteydenpito. TAVOITETILA 2018 (VISIO) SuLVI on arvostettu ja julkisuudessa näkyvä LVI-/talotekniikka-alan asiantuntijaorganisaatio ja ammattilaisten verkosto. SuLVI on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, kouluttaja ja tiedon tuottaja. SuLVI on tunnettu myös kansainvälisesti. SuLVI ja sen jäsenyhdistykset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka jäsenet kokevat merkittävänä tukena paikalliselle toiminnalle. SuLVIn ja jäsenyhdistysten vuorovaikutus on aktiivista. SuLVIn jäsenyys koetaan halutuksi ja työuraa edistäväksi. SuLVI on nuorekas ja dynaaminen. SuLVIn tiedotus- ja koulutustoiminta tunnetaan toimialan keskeisenä tiedonlähteenä, erityisesti pätevöitymisessä ja ammattitaidon ylläpidossa. SuLVIn jäsenistön määrä kasvaa ja mahdollistaa laajemman kehitys- ja koulutustoiminnan. Tavoitetilan 2018 toteutuminen todennetaan mittaamalla. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Toiminta-ajatus ja tavoitetila 2018 jalkautetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman kautta jokapäiväiseen toimintaan SuLVIssa. Jäsenistö SuLVIn toiminnan jatkuvuutta kehitetään parantamalla jäsenyhdistysten verkottumista SuLVIn suuntaan, keskenään ja alalla viestinnällisin keinoin ja järjestötoimikunnan toimilla. SuLVI tarjoaa alan ammattilaisille ja opiskelijoille monipuolisen verkostoitumiskanavan ja ammattitaidon jatkuvan kehittämisen mahdollisuuden välittämällä alan tietoa ja järjestämällä pätevöitymisiin liittyvää ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää koulutusta jäsenistölleen. Myös jäsenyhdistyksiä kannustetaan järjestämään kiinnostavia jäsentapahtumia. Kehitetään SuLVI-kuvaa, jotta nuoret ja opiskelijat voivat kokea SuLVIn jäsenyyden opiskeluaan ja työtään tukevana ja hyvänä kontaktiverkostona ja tiedonlähteenä ja johon on houkuttelevaa lähteä aktiivisesti mukaan toimintaan. SuLVI ei ole eikä halua olla mikään ukkokerho, vaan kaikkien ja kaikenikäisten alan ammattilaisten yhteinen verkosto, jossa kokeneemmat voivat mentoroida tuoreempia. Jäsenistön aktiivisuutta parannetaan kehittämällä ja kohdentamalla toimintaa ja viestintää jäsenistöä paremmin palvelevaksi ja kiinnostavammaksi. Jäsenmäärää kasvatetaan suuntaamalla toimenpiteitä alan opiskelijoiden saamiseksi jäsenyhdistysten aktiivisiksi jäseniksi, mm. Junior Board -toiminnalla. Opiskelijajäseniä on jäsenyhdistyksissä yhteensä 592 (521). Panostetaan opiskelijoiden siirtymiseen varsinaiseksi jäseniksi valmistuttuaan.

2 Passiivisten yhdistysten toimintaa tuetaan ja autetaan verkostoitumaan alueen muiden yhdistysten kanssa. Tarvittaessa tuetaan järjestelyjä passiivisten yhdistysten toiminnan yhdistämiseksi lähellä toimivaan aktiiviseen jäsenyhdistykseen (apuna kuvernöörit). Vuonna 2015 järjestetään puheenjohtajapäivät, johon on tavoitteena saada edustus kaikista jäsenyhdistyksistä. Järjestötoimikunta aktivoi jäsenyhdistyksiä uusien henkilöjäsenten saamiseksi jäsenyhdistyksiin, kaveria ei jätetä. OPO-toiminta on osa jäsenhuoltoa, jolla pyritään varmistamaan nuorten hakeutuminen talotekniikka-alalle ja alalla opiskelevien liittyminen opiskelijajäseniksi. OPO-materiaali päivitetään tarpeen vaatiessa yhdessä alan järjestöjen kanssa (SuLVI, LVI-TU, LVI Talotekniikkateollisuus ry). Kehitetään jäsenyhdistysten ja paikallisten toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä nuorten innostamiseksi opiskelemaan LVI-alaa. SuLVI toimii Studia messujen järjestelyistä vastaavana ja on mukana LVI-TU:n organisoimassa Next Step -tapahtumassa. Yhteistoimintajäsenhankintaa harjoitetaan aktiivisesti. Yhteistoimintajäsenjärjestelmää kehitetään siten, että toimintaan saadaan mukaan laajemmin LVI-alan yritykset. Yhteistoimintajäsenen jäsenmaksuun liitetään vuonna 2015 etuna koulutusseteli, joka oikeuttaa osallistumisen yhteen SuLVIn järjestämään yhden päivän koulutukseen vuoden 2015 aikana. Yhteistyötä yhteistoimintajäsenten kanssa kehitetään esim. kyselytutkimuksen perusteella. SuLVI tukee toiminnallaan jäsenyhdistysten toimintaa. Tavoitteena on yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen jäsenyhdistysten ja SuLVIn välillä. SuLVIn henkilökunnan apuna yhteydenpidossa jäsenyhdistyksiin ovat hallituksen jäsenet (kuvernöörit), jotka vierailevat alueensa yhdistyksissä ja/tai muulla tavoin pitävät yhteyttä oman alueensa jäsenyhdistyksiin. Kuvernöörit raportoivat hallitukselle puolivuosittain tilanteista alueensa jäsenyhdistyksissä. Raportit ja niiden yhteenveto käsitellään hallituksen kokouksissa. Myös jäsenyhdistysten nimeämien liittokokousvaltuutettujen ja jäsenyhdistysten puheenjohtajien toivotaan hoitavan tiedonkulkua molempiin suuntiin jäsenyhdistyksen ja SuLVIn välillä. Toimikunnat SuLVIn toiminnan tukena on hallituksen asettamia ja nimeämiä toimikuntia, jotka toimintasuunnitelman mukaisesti valmistelevat ja ohjaavat niille sovittuja toimialueita. Toimikuntien työtä aktivoidaan määrittelemällä selkeämmin niiden tavoitteet ja tehtävät ja hakemalla niihin uusia, innostuneita jäseniä. Toimikunnissa on mukana hallituksen edustaja, joka voi toimia myös toimikunnan puheenjohtajana. Vuoden 2015 toimikunnat ovat Junior Board (nuorten kanava, mitä nuoret odottavat SuLVIlta, nuorten aktivoiminen toimintaan) Edunvalvontatoimikunta (jäsenistön, alan, kansainvälinen ja sidosryhmien edunvalvonta) Jäsen-/järjestötoimikunta (SuLVIn ja sen jäsenten/jäsenyhdistysten ja yhteistoimintajäsenten välinen yhteistoiminta ja viestintä) Koulutustoimikunta (koulutustoiminnan koordinoiminen ja kehittäminen) Pätetoimikunnat (LVV-pätetoimikunta, KYL-pätetoimikunta, KKL-pätetoimikunta (Amiedun kanssa), VHS-pätetoimikunta sekä IV-, KVV- ja ET-pätetoimikunta) Tekninen toimikunta (Tekto) (lausunnot ja tekniset kannanotot) Lisäksi Työvaliokunta (valmistelee hallituksen kokoukset) Vaalivaliokunta (valitaan liittokokouksessa, tekee ehdotuksen hallitukselle liittokokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä ja tietyistä muista SuLVIn edustajista) Edunvalvonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen SuLVI huolehtii jäsenistön ja yhteisön yleisestä edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta arvostuksesta vahvistamalla alan valtakunnallista näkyvyyttä. Lausuntopyynnöt käsitellään hallituksessa toiminnanjohtajan tai toimikuntien esityksestä. Toimialaa koskeviin merkittäviin asioihin reagoidaan kulloinkin sopivilla toimenpiteillä. SuLVIlla on edunvalvontatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja ja jäsenet (puheenjohtajisto ja työvaliokunta) nimeää SuLVIn hallitus.

3 Edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista toteutetaan suunnitelmallisella ja laajalla yhteistyöllä muun järjestökentän kanssa. Liitto toimii aktiivisesti talotekniikka-alan muiden järjestöjen kanssa mm. lausuntoja, pätevyyden toteamista, koulutusta, tiedottamista ja julkaisuja koskevissa asioissa. Yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin ja ministeriöiden virkamiehiin jatketaan yhdessä muun LVI-alan kanssa. Yhteistyötä rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen, alan yritysten ja media kanssa jatketaan. SuLVI panostaa LVI-alan koulutuksen ja siitä erityisesti yliopistotasoisen koulutuksen varmistamiseen. SuLVI edistää omalta osaltaan talotekniikka-alan yhteisen ulkoisen viestinnän kehittämistä ja pyrkii omassa viestinnässään yhteistyöhön rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen kanssa. Kehitetään edelleen yhteistyötä FISE Oy:n osakasjärjestöjen kanssa FISE-pätevyyden tunnetuksi tekemisessä rakennusvalvonnassa, rakennuttaja-, suunnittelija- ja urakoitsijatahoilla. Tekninen toiminta, lausunnot, aloitteet SuLVI seuraa aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja välittää siitä tietoa jäsenistölle. Jäsenistön piirissä synnytetään keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. Kotimaiseen ja kansainväliseen säännös- ja ohjetyöhön otetaan kantaa tarvittavassa laajuudessa (Tekto). Lausuntopyynnöt laitetaan SuLVIn sivuille jäsenistölle kommentoitaviksi. Kansainvälinen toiminta SuLVI jatkaa mm. FINVACin kautta SCANVACissa ja REHVAssa sekä ASHRAEssa osallistumista alan kansainväliseen toimintaan ja välittää näistä tietoa jäsenistölle. Vuorovaikutusmahdollisuuksia luodaan sekä yhdistysettä yksilötasoilla. Aktiivinen kanssakäyminen ja yhteistyö jatkuvat EKVYn kanssa. EKVYä esitellään jäsenliitteessä, järjestetään yhteistyössä koulutuspäivä Tallinnassa ja toimihenkilöiden tapaamiset molemmissa maissa. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuudet Rehvan toiminnassa ja yliopistoyhteistyössä. SuLVI voi asettaa edustajansa kansainvälisen opiskelijakilpailun suunnittelu- ja tuomariryhmään. Koulutus ja pätevyydet SULVI järjestää jäsenilleen koulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ammatillisen lisäpätevyyden saavuttamiseksi (pätevyyskoulutukset ja niihin liittyvät tentit). Koulutusta tarjotaan ensisijaisesti jäsenille. Koulutusta ja koulutusmateriaalia tarjotaan jäsenille edullisemmin kuin ulkopuolisille. Koulutustarjoama, vuosittaiset koulutustarpeet ja -määrät liittyvät vahvasti muuttuviin määräyksiin alalla ja vaihtelevat näin paljonkin eri vuosina. Koulutusyhteistyöllä, esim. ammatillisten aikuiskoulutustahojen ja muiden järjestöjen kanssa, parannetaan koulutustarjonnan ja kouluttajien kattavuutta. SuLVIlla on vuonna 2015 koulutuspäällikkö, jolloin koulutustoimintaa voidaan toteuttaa suunnitelmallisemmin ja kohdennetummin. Haetaan myös uusia kohderyhmiä ja yhteistyötahoja koulutusten toteuttamiseksi. SuLVI osallistuu määräysten, koulutusmateriaalin, kirjallisuuden ja laskentaohjelmien kehittämiseen ja markkinointiin. Koulutustapahtumat suunnitellaan kurssikohtaisesti. Koulutus- ja projektitapahtumat toteutetaan yhdessä SuLVI:n, jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Osassa koulutuksista SuLVI vastaa aineiston tuottamisesta, osassa yhteistyökoulutuksista vain markkinoinnista jäsenistölleen. Jäsenyhdistykset osallistuvat omalla alueellaan koulutustilaisuuksien markkinointiin. Jatketaan panostusta etäopiskelumahdollisuuksiin koulutusmateriaaleja ja esim. videoituja luentoja kehittämällä. Koulutuksen pääteemoina ovat uudistuvat määräykset, energiatehokkuuden parantaminen, energiatodistukset, hybridijärjestelmät, korjausrakentaminen, sisäilmaolosuhteiden hallinta (esim. aurinkosuojaus) sekä pätevyyksiin liittyvät kurssit ja tentit. Ajankohtaisista aiheista voidaan järjestää tietoiskutyyppisiä aamu- tai iltapäiväkursseja. Koulutuksia voidaan räätälöidä myös yrityskohtaisesti. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä muiden rakennusalan henkilöjärjestöjen koulutusorganisaatioiden kanssa yhteisten koulutustapahtumien tuottamiseksi ja hyödynnetään verkko-opetuksen tarjoamat mahdollisuudet. SuLVI tarjoaa koulutuspalvelujaan muiden alan järjestöjen ja alan yritysten kanssa yhdessä järjestettävien kurssien toteuttamiseen.

4 Koulutustoiminnan laatua arvioidaan jatkuvalla palautteella toteutuneista koulutuksista. Määrällisiä mittareita voivat olla koulutustapahtumien, koulutuspäivien ja koulutukseen osallistujien (jäsenet/ei jäsenet) määrät. Viestintä SuLVI välittää ajankohtaista tietoa jäsenilleen käyttäen nykyaikaisia viestintämenetelmiä. Myös sosiaalista mediaa (Facebook, Linkedin...) yhdistetään tiedottamiseen ja markkinointiin. Yhtenäistä SuLVI-kuvaa ja viestintää jäsenyhdistyksille parannetaan monin keinoin. Viestintää selkeytetään, yhtenäistetään ja yhteiset pelisäännöt kirkastetaan. Järjestön profiilia nykyaikaistetaan. SuLVIn nettisivut ovat tärkeä osa aktiivista ja ulospäin näkyvää viestintää. Nettisivujen sisältöä kehitetään kiinnostavaksi ja uudistetaan jatkuvasti ajankohtaiseksi. SuLVIn nettisivut on uusittu vuonna Nettisivupohjaa voidaan tarjota (edulliseen hintaan) niille jäsenyhdistyksille, joiden nettisivujen päivittäminen on ajankohtaista. Jäsenyhdistysten toivotaan perustavan jäsenyhdistyskohtaisen sähköpostiosoitteen, esim. jonka käyttöoikeudet jäsenyhdistykset antaisivat aina kulloisille toimihenkilöilleen. Näin vältyttäisiin viestintäkatkoksilta toimihenkilöiden vaihtuessa ja SuLVIn viestit tulisivat aina tuohon osoitteeseen. Viestintäyhteistyötä kehitetään muiden alan järjestöjen kanssa. Julkaisutoiminta SuLVI toimii Talotekniikka-julkaisut Oy:n pääosakkaana aktiivisena yhtiön sekä Talotekniikka-lehden kehittäjänä. SuLVIn jäsenille tilataan jäsenetuna Talotekniikka-lehti. Jokaisessa lehden numerossa on SuLVIn toimittamat järjestösivut ja SuLVIn koulutuskalenteri. Talotekniikka-lehteä pyritään jakamaan koulutustilaisuuksiin ja muihin jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin osallistuville. Järjestösivuja (= jäsenliite) kehitetään suunnitelmallisemmin ja entistä paremmin kertomaan jäsenpalveluista ja SuLVIn toiminnasta. SuLVIn jäsenyhdistysten jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tilata Rakennuslehti edulliseen jäsenetuhintaan. SuLVI toimii MX6 Energia -ohjelman jälleenmyyjänä. MX6 Energia on energiatehokkuuden ja -talouden suunnitteluohjelma, jolla laaditaan lisäksi määräystenmukaiset energiatodistusasiakirjat. Kustantamisen rahoitusmahdollisuudet kartoitetaan tarvittaessa ja julkaisukohtaisesti tehdään kustannusarvio ja budjetti, joka hyväksytään hallituksessa. Julkaisujen myynnissä ja tuottamisessa kehitetään yhteistyötä Talotekniikka-Julkaisut Oy:n kanssa. Henkilökunta SuLVIlla on osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta toiminnan avaintehtäviä varten. Henkilökunnan osaamista ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Henkilökuntaa koulutetaan/opastetaan tarpeen mukaan käytössä olevien ohjelmistojen/työkalujen käyttöön. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti mm. kehityskeskusteluin ja ilmapiirikartoituksin ja tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilökuntatoimintaa järjestetään yhteistyön parantamiseksi. Toimiston henkilöstö 2015 talous- ja toimistoasioiden hoitaja viestintäkoordinaattori koulutuspäällikkö koulutuskoordinaattori pätevyyskoordinaattori koulutussihteeri toiminnanjohtaja

5 Talous ja toiminnan tuloksellisuus SuLVI rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla sekä koulutus- ja julkaisutoiminnalla. Jäsenmaksut pidetään kohtuullisina hoitamalla järjestön taloutta vastuullisesti ja tasapainoisesti. Erillisiin projekteihin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Selvitetään koulutustoiminnan mahdollinen yhtiöittäminen. Toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta ylläpidetään seuraamalla vuosittain sovittavia mittareita ja tavoitteita. Mittareita voivat olla mm. suunnitellun toiminnan toteutuminen, jäsenmäärän kehitys, koulutettujen ja pätevöityneiden määrät, talouden tunnusluvut. Liiton uusi asiakasrekisterijärjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Se helpottaa jäsen-, koulutusja pätevyysasioiden hoitoa niin, että monia turhia työvaiheita jää pois. Sitä hyödynnetään jäsenyyden ja koulutustapahtumien markkinoinnissa. Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä palvellen toimiston, toimikuntien ja koulutustoiminnan tarpeita. Osa tiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Vapaana olevat tilat on vuokrattu. Vuokralaisina on mm. VSF, LEY (Lämmitysenergia Yhdistys ry) ja Talotekniikkajulkaisut Oy. Tapahtumia Korjausrakentaminen 2015, Puheenjohtajapäivät Koulutuspäällikkö- ja tiedottajapäivät, maalis-huhtikuu 2015 (suunnitteilla) Liittokokous 2015, VakkaLVI, Next Step 2015 Studia 2015 Kansallinen LVI-opiskelijakilpailu (LVI-TTT:n kanssa) Hallituksen hyväksymä

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry 16.10.2013 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan joka hyväksyttiin liittokokouksessa 21.11.2009 Vantaalla. Strategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015. 6.2.2015 tiina.strand@sulvi.fi

SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015. 6.2.2015 tiina.strand@sulvi.fi SuLVIn puheenjohtajapäivät 6.-7.2.2015 SuLVIn painopistealueet Viestintä ja yhteistyön parantaminen Nuoret mukaan toiminnan jatkuvuus Koulutus Edunvalvonta Järjestön profiilin nykyaikaistaminen SuLVI edistää

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja... 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen... 2 3. Neuvonta ja koulutus... 3 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta... 6 5. Viestintä- ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan YLEISTÄ TUL:n TOIMINNASTA Johdanto TUL:n liittokokous hyväksyi Kemissä keväällä 2013 liiton liikuntapoliittisen asiakirjan. Siinä linjattiin, että TUL:n päätehtävä on edelleen seuratoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot