SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 5 68 Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 69 Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 70 Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/ Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/ Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö Viranhaltijapäätökset Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 75 Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Maria jäsen poistui Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi rakennuttajainsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Selin Iisak nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Hilkka Suntila Ritva Kaunismaa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 65 Kokous on laillinen kun paikalla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 66 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Päätös: Valittiin Hilkka Suntila ja Ritva Kaunismaa.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 238/ /2014 TEKLTK As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä Kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa huomioidaan sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö. Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu tiivistämis-/eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- / -tarvemerkintä. Alustavien suunnitelmien pohjalta laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä rantavyöhykkeen osalta. Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin ja maanomistajien ja heidän asiantuntijansa kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esittämään luonnokseksi vaihtoehtoa, jossa tonttitehokkuus on 1 ja maksimi kerrosluku 6. Kuudes kerros ei saa kuitenkaan olla kuin 3/4 viidennen kerroksen kerrosalasta. Vesialue ulottuu tontin puolelle, jolloin kaavan toteuttaminen vaatii ruoppausta ja rannan virkistysreitti edellyttää siltaa. Tontille on osoitettu rantaan saunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa taloyhtiön yhteiskäyttöön enintään 30 k-m2:n saunan. Lisäksi luonnoksessa on osoitettu Pororannan alueelle rakennusala, johon saisi rakentaa enintään 30 k-m2:n suuruisen rantakahvilan. Suunnittelutyön yhteydessä on tutkittu Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytyksiä Onkiniemenkadun päästä Santalahdenkadun päähän. Mittaus- ja kartoitusyksikkö on tehnyt rantavyöhykkeeltä maastomallin ja mitannut järven pohjakorkeudet rannasta. Yhdyskuntasuunnittelussa on tutkittu mittaustulosten pohjalta rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuuksia. Selvitysten perusteelta kävelyväylä on toteutettavissa joko kokonaan täytön päälle tai osittain täytön päälle tai näitten yhdistämisellä. Väylän toteuttaminen ei edellytä kovin mittavia täyttömääriä. Suunnittelussa on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, miten väylä olisi mahdollista

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta toteuttaa. Kaavamuutoksessa ei päätetä rantaväylän toteuttamisesta ja puistoalueen suunnitelmasta. Väylän toteuttamis- ja rakentamispäätös tehdään erillisellä päätöksellä ja toteuttaminen edellyttää myöhemmin laadittavaa väylä- ja puistosuunnitelmaa, joka valmistellaan vuorovaikutteisesti osallisten kanssa. Kaavoitukseen rantavyöhykkeen toteuttaminen vaikuttaa ainoastaan Villa Airilan kohdalla, koska kaavaluonnos perustuu alustavaan vaihtoehtoon, jossa kiinteistön puolelle ulottuvaa vesialuetta ei haluta täyttää vaan vähäisessä määrin ruopata. Tämä edellyttää silloin rantaväylälle kävelysiltaa ja vesialueen osoittamista kaavassa. As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutosluonnoksen kaavakartta sekä selostuksen luonnos on ohjeismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa As Oy Vammalan Villa Airilan asemkaavamuutoksen luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää luonnoksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselle, Fortum Sähkönsiirto Oy:lle, Etelä-Satakunnan puhelimelle ja Sastamalan vedelle tiedoksi mahdollisia lausuntoja ja kommentteja varten. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela TEKLTK 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavan muutoksen luonnos on pidetty nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Pirkanmaan ELY-keskukselta saatiin luonnoksesta kommentit ja mielipiteen jättivät suunnitteluaineistosta Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys, As Oy Liekovesi, As Oy Rannikkotalo ja Kalevi Telilä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yhteenveto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen ovat kaavaselostuksen liitteenä. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty yhdyskuntasuunnittelussa mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen ja saadun palautteen sekä vaikutusten arvioinnin jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan. Ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista on liitetty kaava-aineistoon kuvia. Lisäksi mallinnuksesta on tehty video, joka laitetaan nettiin. Tarvittaessa mallinnukseen ja videoon voi tutustua

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yhdyskuntasuunnittelussa. Ehdotukseen rakennusalueen rajoja on tarkistettu siten, että rakennusalan raja on 5 metrin etäisyydellä As Oy Liekoveden kiinteistön rajasta, 3 metrin etäisyydellä Kävelykadun katualueen sekä 2 metrin etäisyydellä Onkiniemenkadun katualueen rajoista. Kaavamääräystä on muutettu ja tarkennettu muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetty puurivistön istuttamista Kävelykadun katualueen ja muurimaisen rakenteen väliin. Kaavamääräyksillä on pyritty luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja ja kaupunkikuvallisesti hyvää rakentamista. Näitten muutoksen lisäksi on tehty muita vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia kaavamääräyksiin. Osassa palautteissa vastustettiin Liekoveden rannan suuntaista kevyenliikenteen väylää. Huomattavaa on, että As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutoksen yhteydessä ei ole tehty yleisen alueen suunnitelmia. Yleisen alueen suunnitelma (puistosuunnitelma) tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Kaavassa on vain osoitettu yleiset alueet ja asemakaavan muutos koskee vain As Oy Villa Airilan tonttia ja sen edessä olevaa puistoaluetta ja vesialuetta. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin. Puistoalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla ja muutosalueen ulkopuolelle jää voimaan vuoden 74 asemakaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja sitä ettei kaavamuutos estä mahdollista rantaväylän toteuttamista. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista päivätty kaavaehdotus ja kaavaselostus liitteineen ovat esityslistan oheismateriaalina ja kokouksessa esitellään mallinnuksen pohjalta tehty video. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan päivätyn kaavaehdotuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle ja Sastamalan rakennusvalvonnalle. Lisäksi lautakunta valtuuttaa yhdyskuntasuunnittelun tekemään asiakirjoihin mahdollisia vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 248/ /2015 TEKLTK 68 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut oheismateriaalina olevan Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty pysäköintialueeksi varattavan alueen rakennekerrosten uusiminen pinnantasauksineen, sadevesiviemäröinnin rakentaminen ja alueelle tulevien parkkipaikkojen asettelu reunakivilinjoineen. Alueen valaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Pysäköintipaikkoja alueelle tulee 47 kpl ja 2 kpl invalideille. Lisäksi takseille on varattu 2 paikkaa. Makasiinirakennuksen päätyyn osoitetaan polkupyörille n. 33 runkolukitusmahdollisuudella varustettua telinepaikkaa. Polkupyörille varattu alue pyritään myös kattamaan. Alue on mitoitettu siten, että telibussi mahtuu liikennöimään. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydetty liikenneviraston sekä Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoa. Liikenneviraston lausunnossa todetaan, että tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvassa alikulkujärjestelmässä on myös hissi porrasyhteyden aseman puolella, jonka toimintamahdollisuus on varmistettava.lisäksi lausunnossa todetaan, että rakentamisaikana on osa alueesta asiakkaiden käytettävissä sekä laiturille liikkuminen voidaan suorittaa turvallisesti. Maakuntamuseon lausuntoa ei ole vielä saatu. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Edelleen lautakunta päättää asettaa suunnitelmaehdotuksen MRA 46 :n mukaisesti yleisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että pysäköintialueen parantamistyöt voidaan tarvittaessa aloittaa ennen suunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 1119/ /2014 TEKLTK Pöyry Finland Oy on laatinut Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Oheismateriaalina ovat katujen asemapiirrokset sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Kurvosentien pituus on n. 550 m, Pentinkulman n. 165 m, Riihimäentien n. 110 m ja Lahonkaskentien n. 140 m. Katuvalaistuksista laaditaan erillinen suunnitelma. Häijään liikealueen rakentamiseen on varattu tämän vuoden talousarviossa määräraha ja Sastamalan Veden talousarviossa määräraha. Määrärahojen riittävyys arvioidaan tonttien rakentumisaikataulun ja katujen rakentamistarpeen myötä. Alueen asemakaava on vielä ehdotusvaiheessa. Katusuunnitelmien vahvistamisesta voidaan päättää vasta kaavan tultua lainvoimaiseksi. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Edelleen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että katujen rakentaminen voidaan tarvittaessa aloittaa ennen katusuunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 69 Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä Yhtään muistutusta ei jätetty. Suunnitelmista on pyydetty myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lausuntoa. Nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen suunnitelmia on täydennetty mm. liikennemerkeillä ja vesihuoltolinjoilla. Katujen vaaka- ja pystygeometriaan ei ole tehty muutoksia. Alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi siten, että katusuunnitelmat on mahdollista vahvistaa. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat nähtävillä olleiden ehdotusten ja niihin tehtyjen täydennysten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 70 Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin tulee reagoida välittömästi. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessien tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Seurannan yhteydessä arvioidaan koko vuoden toteutumaa. Mikäli nettomäärärahassa ennakoidaan yitysriski, prosessien tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarviossa on määritelty osaprosesseittain toiminnan kehittämisen painopistealueet ja toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella. Myös näiden toteutumis/valmistelutilanteesta on raportoitava osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet: Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä laadittiin pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskeva yhteenveto. Siihen sisältyi sähköliittymien kokojen ja sähkönsiirtotuotteiden tarkistukset, varastotoimintojen kehittäminen, kaupungin alueisiin kohdistuvien lupamaksujen käyttöönotto, taksojen ja kaavoitusmaksujen tarkistukset sekä valmistautuminen eläköitymistapahtumien yhteydessä mahdollisesti saavutettaviin henkiöstövähennyksiin. Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteutuma on esitetty osaprosessien seurantalomakkeessa. Prosessien muut yhteiset tehtävät: Talousarvion luvussa 3 on esitetty muita prosessien yhteisiä tehtäviä. Erityisesti on huomioitava: - yhteinen vastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta. Aktiivinen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta työllisyydenhoito ja kustannustenhallinta edellyttää, että jokainen kaupungin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja pitkäaikaistyöttömille ja jokaiseen yksikköön tulee nimetä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava henkilö/henkilöt. Kaupungin eri yksiköiden tulee toimia aktiivisesti myös velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen järjestämisessä. Oheismateriaalina on huhtikuun osavuosikatsausta koskeva ohje ja osavuosikatsaus 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 71 Ympäristön nettoinvestoinnit ovat euroa alkuperäisen talousarvion mukaan. Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismärärahansa riittävyys. Aloitusluvat käsitellään 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Oheismateriaalina investointien toteutuma 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy investointien osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätökseen merkittiin Kari Kaajan eriävä mielipide Anolankallion kustannusylityksestä. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö 912/02.02/2014 TEKLTK Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Aloituslupahakemukseen tulee liittää arvio investointihankkeen kustannusarvion pitävyydestä ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyydestä sekä selvitys hankkeen toteutusajankohdasta (aloitus- ja päättymisajankohta). Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismäärärahan riittävyys. Aloitusluvat käsitellään jaksotetusti 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Vuonna 2014 jatkuneita tai alkaneita kohteita ovat: tonttien perusparannus, Nälkälänmäen alue ja Sorretunpolku. Aloituslupaa haetaan tässä vaiheessa seuraaville hankkeille: - uudet alueet, Anolankallio (toteutus 02-04/2015) - uudet alueet, Hyrkin alue (01-02/-15) - uudet alueet, Raholankuja (02-03/-15) - uudet alueet, Huiskonpolku (03-04/-15) - uudet alueet, Häijää (03-06/-15, jatkuu -16) - katuvalaistusverkon saneeraus (01-12/-15, jatkuu -16) - mittauslaitteiston uusiminen (02-04/-15) - puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille (04/-15) Häijään liikekeskusalueen yhdyskuntatekniikan toteuttamissuunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet ja toteuttamisen jaksotukseen saattaa tulla vielä muutoksia aiemmin suunniteltuun verrattuna. Hanke jatkunee tämän vuoden jälkeenkin. Kuitenkin töiden aloittamiseen jo keväällä tulee varautua vireillä olevien talonrakennushankkeiden takia. Muihin hankkeisiin varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat seuraaviin vuonna 2015 alkaviin investointihankkeisiin: - uudet alueet, Anolankallio uudet alueet, Hyrkin alue uudet alueet, Raholankuja uudet alueet, Huiskonpolku

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta uudet alueet, Häijää katuvalaistusverkon saneeraus mittauslaitteiston uusiminen puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 72 Vuonna 2015 alkavista kohteista on aloituslupa hakematta vielä seuraaville kohteille: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja (toteutus 05-07/2015) - Vapaudenkatu (05-07/2015) - Uotinkatu (08-12/-15) - Kutomontie ja Siilintie (08-12/-15) - katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) (06-12/-15) - katujen asfaltointi (05-09/-15) - asfalttipohjat ja reunakivet (05-09/-15) - katujen vihertyöt (05-09/-15) - Pesurinkadun asfaltointi (05-06/-15) - kevyen liikenteen väylien kunnostaminen (05-11/-15) - Rautatieaseman pysäköintialue (06-10/-15, jatkuu -16) - puistot, mm. leikkipuistot (05-12/-15) Aloitusluvat jätetään vielä hakematta seuraaville kohteille: Kyläraitti, uudet alueet/ Karkun teollisuusalue sekä Hämeenlahti, Keikyän riippusillan kunnostus ja siltojen peruskunnostus. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat v alkaviin seuraaviin investointihankkeisiin: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja Vapaudenkatu Uotinkatu Kutomontie ja Siilintie katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) katujen asfaltointi asfalttipohjat ja reunakivet katujen vihertyöt Pesurinkadun asfaltointi

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kevyen liikenteen väylien kunnostaminen Rautatieaseman pysäköintialue puistot, mm. leikkipuistot Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 73 Tekninen johtaja: Yleiset päätökset: Tilusvaihto Sastamalan kaupungin ja Jukka Aarisen välillä Keikyän Aarikkalassa Virka-asiat: Ydinprosessin johtajan/teknisen johtajan ratkaisuvallan delegoiminen Varastonhoitajien palkan määrääminen lukien Tonttijaot: Tonttijaon muutoksen hyväksyminen Varilan kaupunginosan korttelissa 2 Luvat: Lupa Sastmalakoti ry:lle kaupungin määräalan käyttöön Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Lupa Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry:lle banderollien ripustamiseen Vammalan nuorkauppakamari ry:n anomus Puistock tapahtuman järjestämiseksi klo 10:00-18:00 Anomus terassin sijoittamiselle Aittalahdenkadulle, Alte et Late Tmi; Walter s Pub Tyrvää Alte et Late Tmi Walter s Pub Tyrvään anomus Aittalahdenkadun sulkemisesta lauantaina klo 9:00-18:00 Vapaudenkadun ja entisen Alkon ylätasanteen luiskan välisellä osuudella Lupa kahvakuulaharjoittelun järjestämiseen Ystävyydenpuistossa Lupa toripuiston käyttöön ja Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedosi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 78/ /2015 TEKLTK 74 Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt alueen kuntien mie li pidet tä siitä, tulisiko kunnan paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää edelleen aktiivisesti ylläpitää. Kuntien paikkaava jätteenkeräys on kuntien toissijaisen vastuun mukais ta palvelua tapauksissa, joissa kiinteistönhaltijan järjestämä kul jetus ei syystä tai toisesta toimi. Kunnilla on on aina kul je tus jär jes tel mäva lin nas ta riippumatta vastuu siitä, että jätteet kuljetetaan ja kä si tel lään asianmukaisesti. Käytännössä ns. paikkaava järjestelmä toimii kahdella tavalla: kiin teistön hal ti ja toimittaa itse jätteensä jäteasemalle (Sastamalassa Pe su rinka dun asemalle) tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaa jä te as tian kiinteistölle tai kiinteistöryhmälle (kimpalle) ja huolehtii kul je tuk ses ta. Kummassakin tapauksessa jätemaksu on perusteiltaan sa man suu ruinen. Jätteenkuljetusyritykset ovat tiettävästi yrittäneet hankkia viime ai koi na paikkaavaan järjestelmään kuuluvia kiinteistöjä asiakkaikseen, mut ta siitä huolimatta paikkaavassa olevien kiinteistöjen osuus ei ole juu rikaan laskenut. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Fors san kaupungin jätelautakunnalle, että - jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiin teis tön hal ti jan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, - jätehuollon toiminta-alueella tulee jatkuvasti olla valmius alueen yh teiseen järjestelmään, jonka avulla tarvittaessa hoi de taan kuntien vastuulle jäävä osuus jätteenkuljetuksesta, ja että - käytettävän järjestelmän piiriin jäävien asiakkaiden maksuissa tulisi ottaa huomioon myös annetun palvelun määrä ja laatu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Kari Kaaja ehdotus, että tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Forssan kaupungin jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, raukesi

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kannatuksen puuttuessa. Merkittiin, että Maria Jokinen poistui kokouksesta esteellisenä eikä ottanut osaa asian käsitelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien TEKLTK 75 Sastamalan kaupunki on toimittanut Tampereen alueelliselle jä te huolto vi ran omai sel le hakemuksen kiinteistön haltijan järjestämän liet teenkul je tuk sen jatkamiseksi Sastamalan pohjoisissa kau pun gin osis sa lähtien. Hakemus toimitettiin mennessä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta järjestää liet teen kulje tuk sen hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä julkisia hankin to ja koskevan lain mukaisesti. Järjestelmän käytännön or ga ni soinnis ta, viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja jä te huol lon yleisestä toimivuudesta vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Pir kan maan Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon mak su jen osalta kunnissa on käytössä jätehuoltojaoston vuosittain hy väk sy mä jätetaksa, jonka valmisteluun kunnat ja kuntalaiset voivat vai kut taa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kiin teistö solmii itse sako- ja umpikaivolietteen kuljetussopimuksen yk si tyi sen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sako- ja umpikaivolietteen jät teen kul jetuk sen järjestäminen on kuitenkin viime kädessä kunnan vel vol li suus, eikä tätä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityisille kul je tus yrit tä jil le tai kiinteistön haltijoille. Kuljetusten organisoinnista ja vi ran omais vel voit teiden hoitamisesta vastaavat yksityiset kul je tus yri tyk set, jätehuollon alueellinen kehittäminen ja jätehuollon yleisestä toi mi vuu des ta vastaaminen on puolestaan yksittäisen kunnan ja kul je tus yrit tä jien vastuulla. Kunnan on järjestettävä itse jätelain 34 :n edel lyt tä mä jäteneuvonta ja jätevalistus. Kiinteistön haltijan jär jes tä mäs sä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset määrittelevät itse hin noit te lunsa. Kyse on yksityisoikeudellisista sopimuksista kul je tus yrit tä jien ja kotitalouksien välillä, eikä jaostolla tai kunnalla ole mah dol li suut ta puuttua hinnoitteluun. Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltojaosto pyytää kunnilta konk reet tis ta ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten jätelain 37.1 :n edel ly tyk set täyttyvät tällä hetkellä ja mitä toimenpiteitä kunnassa on teh ty, jotta vuonna 2013 alueellisessa laajassa selityksessä havaitut epä koh dat ovat korjaantuneet. Jaosto pyytää kuntia täydentämään hake mus taan antamalla selvityksen 11-kohtaiseen kysymyssarjaan. Jaos ton kirje on oheismateriaalina. On tiedossa, että Sastamalassa päättäjien enemmistö näyttäisi ole van kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen kannalla. Jät teen kulje tus alan edustajien taholta myös vakuutetaan, että kiin teis tön hal ti jan järjestämä lietteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mu kai set edel ly tyk set. Alueellisen, vuonna 2013 tehdyn laajan konsulttiselvityksen pe rus teel la

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta jätelain edellytykset jätteenkuljetusjärjestelmän toteuttamiseksi kiin teistön haltijan järjestämänä ei alueella täyty. Sastamalan osalta tilanne vuodesta 2013 ei ole merkittävästi muut tunut. Iso osa alueellisen jätehuoltojaoston kysymyksistä edellyttäisi kunta koh tai sia selvityksiä, joita ei ole tehty ja joita ei ilman mer kit tä viä taloudellisia panostuksia ole mahdollista tehdä. Jaoston kirjeestä il menee, että kiinteistön haltijan järjestämässä liet teen kul je tus jär jes tel mässä kunnalle siirtyisi jätetiedotus- ja neuvontavastuu sekä vas tuu valvonnan järjestämisestä. Erityistä huolta on syytä kantaa ti lan tees ta, että Sastamalassa jouduttaisiin resurssoimaan lisää hen ki lös töä jätevalvontaan sekä jätetiedotukseen ja jäteneuvontaan. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää täydentää aiemmin lähettämäänsa hakemusta edellä olevalla lausunnolla. Päätös: Keskustelun kuluessa Kari Kaaja esitti, että Sastamalan kaupunki toteaa, että koko kaupungin alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 mukaiset edellytykset jatkaa Sastamalan Mouhijärvellä ja Suodenniemellä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Matti Rintamäki kannatti Kari Kaajan esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiassa. Suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotus sai 5 ääntä (Kaunismaa, Niemi, Salminen, Sillanpää, Suhonen) ja Kaajan ehdotus 3 ääntä (Kaaja, Rintamäki, Suntila). Puheenjohtaja totesi äänin 5-3 tulleen teknisen johtajan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Merkittiin, että Maria Jokinen ei ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS- TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 71, 75 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 67-70, 72-74

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 21.11.2013 klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 16.04.2014 klo 17:00-18:41 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot