SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 5 68 Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 69 Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 70 Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/ Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/ Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö Viranhaltijapäätökset Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 75 Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Maria jäsen poistui Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi rakennuttajainsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Selin Iisak nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Hilkka Suntila Ritva Kaunismaa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 65 Kokous on laillinen kun paikalla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 66 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Päätös: Valittiin Hilkka Suntila ja Ritva Kaunismaa.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 238/ /2014 TEKLTK As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä Kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa huomioidaan sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö. Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu tiivistämis-/eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- / -tarvemerkintä. Alustavien suunnitelmien pohjalta laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä rantavyöhykkeen osalta. Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin ja maanomistajien ja heidän asiantuntijansa kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esittämään luonnokseksi vaihtoehtoa, jossa tonttitehokkuus on 1 ja maksimi kerrosluku 6. Kuudes kerros ei saa kuitenkaan olla kuin 3/4 viidennen kerroksen kerrosalasta. Vesialue ulottuu tontin puolelle, jolloin kaavan toteuttaminen vaatii ruoppausta ja rannan virkistysreitti edellyttää siltaa. Tontille on osoitettu rantaan saunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa taloyhtiön yhteiskäyttöön enintään 30 k-m2:n saunan. Lisäksi luonnoksessa on osoitettu Pororannan alueelle rakennusala, johon saisi rakentaa enintään 30 k-m2:n suuruisen rantakahvilan. Suunnittelutyön yhteydessä on tutkittu Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytyksiä Onkiniemenkadun päästä Santalahdenkadun päähän. Mittaus- ja kartoitusyksikkö on tehnyt rantavyöhykkeeltä maastomallin ja mitannut järven pohjakorkeudet rannasta. Yhdyskuntasuunnittelussa on tutkittu mittaustulosten pohjalta rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuuksia. Selvitysten perusteelta kävelyväylä on toteutettavissa joko kokonaan täytön päälle tai osittain täytön päälle tai näitten yhdistämisellä. Väylän toteuttaminen ei edellytä kovin mittavia täyttömääriä. Suunnittelussa on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, miten väylä olisi mahdollista

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta toteuttaa. Kaavamuutoksessa ei päätetä rantaväylän toteuttamisesta ja puistoalueen suunnitelmasta. Väylän toteuttamis- ja rakentamispäätös tehdään erillisellä päätöksellä ja toteuttaminen edellyttää myöhemmin laadittavaa väylä- ja puistosuunnitelmaa, joka valmistellaan vuorovaikutteisesti osallisten kanssa. Kaavoitukseen rantavyöhykkeen toteuttaminen vaikuttaa ainoastaan Villa Airilan kohdalla, koska kaavaluonnos perustuu alustavaan vaihtoehtoon, jossa kiinteistön puolelle ulottuvaa vesialuetta ei haluta täyttää vaan vähäisessä määrin ruopata. Tämä edellyttää silloin rantaväylälle kävelysiltaa ja vesialueen osoittamista kaavassa. As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutosluonnoksen kaavakartta sekä selostuksen luonnos on ohjeismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa As Oy Vammalan Villa Airilan asemkaavamuutoksen luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää luonnoksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselle, Fortum Sähkönsiirto Oy:lle, Etelä-Satakunnan puhelimelle ja Sastamalan vedelle tiedoksi mahdollisia lausuntoja ja kommentteja varten. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela TEKLTK 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavan muutoksen luonnos on pidetty nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Pirkanmaan ELY-keskukselta saatiin luonnoksesta kommentit ja mielipiteen jättivät suunnitteluaineistosta Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys, As Oy Liekovesi, As Oy Rannikkotalo ja Kalevi Telilä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yhteenveto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen ovat kaavaselostuksen liitteenä. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty yhdyskuntasuunnittelussa mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen ja saadun palautteen sekä vaikutusten arvioinnin jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan. Ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista on liitetty kaava-aineistoon kuvia. Lisäksi mallinnuksesta on tehty video, joka laitetaan nettiin. Tarvittaessa mallinnukseen ja videoon voi tutustua

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yhdyskuntasuunnittelussa. Ehdotukseen rakennusalueen rajoja on tarkistettu siten, että rakennusalan raja on 5 metrin etäisyydellä As Oy Liekoveden kiinteistön rajasta, 3 metrin etäisyydellä Kävelykadun katualueen sekä 2 metrin etäisyydellä Onkiniemenkadun katualueen rajoista. Kaavamääräystä on muutettu ja tarkennettu muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetty puurivistön istuttamista Kävelykadun katualueen ja muurimaisen rakenteen väliin. Kaavamääräyksillä on pyritty luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja ja kaupunkikuvallisesti hyvää rakentamista. Näitten muutoksen lisäksi on tehty muita vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia kaavamääräyksiin. Osassa palautteissa vastustettiin Liekoveden rannan suuntaista kevyenliikenteen väylää. Huomattavaa on, että As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutoksen yhteydessä ei ole tehty yleisen alueen suunnitelmia. Yleisen alueen suunnitelma (puistosuunnitelma) tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Kaavassa on vain osoitettu yleiset alueet ja asemakaavan muutos koskee vain As Oy Villa Airilan tonttia ja sen edessä olevaa puistoaluetta ja vesialuetta. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin. Puistoalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla ja muutosalueen ulkopuolelle jää voimaan vuoden 74 asemakaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja sitä ettei kaavamuutos estä mahdollista rantaväylän toteuttamista. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista päivätty kaavaehdotus ja kaavaselostus liitteineen ovat esityslistan oheismateriaalina ja kokouksessa esitellään mallinnuksen pohjalta tehty video. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan päivätyn kaavaehdotuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle ja Sastamalan rakennusvalvonnalle. Lisäksi lautakunta valtuuttaa yhdyskuntasuunnittelun tekemään asiakirjoihin mahdollisia vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 248/ /2015 TEKLTK 68 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut oheismateriaalina olevan Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty pysäköintialueeksi varattavan alueen rakennekerrosten uusiminen pinnantasauksineen, sadevesiviemäröinnin rakentaminen ja alueelle tulevien parkkipaikkojen asettelu reunakivilinjoineen. Alueen valaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Pysäköintipaikkoja alueelle tulee 47 kpl ja 2 kpl invalideille. Lisäksi takseille on varattu 2 paikkaa. Makasiinirakennuksen päätyyn osoitetaan polkupyörille n. 33 runkolukitusmahdollisuudella varustettua telinepaikkaa. Polkupyörille varattu alue pyritään myös kattamaan. Alue on mitoitettu siten, että telibussi mahtuu liikennöimään. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydetty liikenneviraston sekä Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoa. Liikenneviraston lausunnossa todetaan, että tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvassa alikulkujärjestelmässä on myös hissi porrasyhteyden aseman puolella, jonka toimintamahdollisuus on varmistettava.lisäksi lausunnossa todetaan, että rakentamisaikana on osa alueesta asiakkaiden käytettävissä sekä laiturille liikkuminen voidaan suorittaa turvallisesti. Maakuntamuseon lausuntoa ei ole vielä saatu. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Edelleen lautakunta päättää asettaa suunnitelmaehdotuksen MRA 46 :n mukaisesti yleisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että pysäköintialueen parantamistyöt voidaan tarvittaessa aloittaa ennen suunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 1119/ /2014 TEKLTK Pöyry Finland Oy on laatinut Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Oheismateriaalina ovat katujen asemapiirrokset sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Kurvosentien pituus on n. 550 m, Pentinkulman n. 165 m, Riihimäentien n. 110 m ja Lahonkaskentien n. 140 m. Katuvalaistuksista laaditaan erillinen suunnitelma. Häijään liikealueen rakentamiseen on varattu tämän vuoden talousarviossa määräraha ja Sastamalan Veden talousarviossa määräraha. Määrärahojen riittävyys arvioidaan tonttien rakentumisaikataulun ja katujen rakentamistarpeen myötä. Alueen asemakaava on vielä ehdotusvaiheessa. Katusuunnitelmien vahvistamisesta voidaan päättää vasta kaavan tultua lainvoimaiseksi. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Edelleen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että katujen rakentaminen voidaan tarvittaessa aloittaa ennen katusuunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 69 Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä Yhtään muistutusta ei jätetty. Suunnitelmista on pyydetty myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lausuntoa. Nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen suunnitelmia on täydennetty mm. liikennemerkeillä ja vesihuoltolinjoilla. Katujen vaaka- ja pystygeometriaan ei ole tehty muutoksia. Alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi siten, että katusuunnitelmat on mahdollista vahvistaa. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat nähtävillä olleiden ehdotusten ja niihin tehtyjen täydennysten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 70 Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin tulee reagoida välittömästi. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessien tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Seurannan yhteydessä arvioidaan koko vuoden toteutumaa. Mikäli nettomäärärahassa ennakoidaan yitysriski, prosessien tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarviossa on määritelty osaprosesseittain toiminnan kehittämisen painopistealueet ja toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella. Myös näiden toteutumis/valmistelutilanteesta on raportoitava osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet: Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä laadittiin pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskeva yhteenveto. Siihen sisältyi sähköliittymien kokojen ja sähkönsiirtotuotteiden tarkistukset, varastotoimintojen kehittäminen, kaupungin alueisiin kohdistuvien lupamaksujen käyttöönotto, taksojen ja kaavoitusmaksujen tarkistukset sekä valmistautuminen eläköitymistapahtumien yhteydessä mahdollisesti saavutettaviin henkiöstövähennyksiin. Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteutuma on esitetty osaprosessien seurantalomakkeessa. Prosessien muut yhteiset tehtävät: Talousarvion luvussa 3 on esitetty muita prosessien yhteisiä tehtäviä. Erityisesti on huomioitava: - yhteinen vastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta. Aktiivinen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta työllisyydenhoito ja kustannustenhallinta edellyttää, että jokainen kaupungin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja pitkäaikaistyöttömille ja jokaiseen yksikköön tulee nimetä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava henkilö/henkilöt. Kaupungin eri yksiköiden tulee toimia aktiivisesti myös velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen järjestämisessä. Oheismateriaalina on huhtikuun osavuosikatsausta koskeva ohje ja osavuosikatsaus 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 71 Ympäristön nettoinvestoinnit ovat euroa alkuperäisen talousarvion mukaan. Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismärärahansa riittävyys. Aloitusluvat käsitellään 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Oheismateriaalina investointien toteutuma 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy investointien osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätökseen merkittiin Kari Kaajan eriävä mielipide Anolankallion kustannusylityksestä. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö 912/02.02/2014 TEKLTK Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Aloituslupahakemukseen tulee liittää arvio investointihankkeen kustannusarvion pitävyydestä ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyydestä sekä selvitys hankkeen toteutusajankohdasta (aloitus- ja päättymisajankohta). Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismäärärahan riittävyys. Aloitusluvat käsitellään jaksotetusti 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Vuonna 2014 jatkuneita tai alkaneita kohteita ovat: tonttien perusparannus, Nälkälänmäen alue ja Sorretunpolku. Aloituslupaa haetaan tässä vaiheessa seuraaville hankkeille: - uudet alueet, Anolankallio (toteutus 02-04/2015) - uudet alueet, Hyrkin alue (01-02/-15) - uudet alueet, Raholankuja (02-03/-15) - uudet alueet, Huiskonpolku (03-04/-15) - uudet alueet, Häijää (03-06/-15, jatkuu -16) - katuvalaistusverkon saneeraus (01-12/-15, jatkuu -16) - mittauslaitteiston uusiminen (02-04/-15) - puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille (04/-15) Häijään liikekeskusalueen yhdyskuntatekniikan toteuttamissuunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet ja toteuttamisen jaksotukseen saattaa tulla vielä muutoksia aiemmin suunniteltuun verrattuna. Hanke jatkunee tämän vuoden jälkeenkin. Kuitenkin töiden aloittamiseen jo keväällä tulee varautua vireillä olevien talonrakennushankkeiden takia. Muihin hankkeisiin varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat seuraaviin vuonna 2015 alkaviin investointihankkeisiin: - uudet alueet, Anolankallio uudet alueet, Hyrkin alue uudet alueet, Raholankuja uudet alueet, Huiskonpolku

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta uudet alueet, Häijää katuvalaistusverkon saneeraus mittauslaitteiston uusiminen puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 72 Vuonna 2015 alkavista kohteista on aloituslupa hakematta vielä seuraaville kohteille: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja (toteutus 05-07/2015) - Vapaudenkatu (05-07/2015) - Uotinkatu (08-12/-15) - Kutomontie ja Siilintie (08-12/-15) - katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) (06-12/-15) - katujen asfaltointi (05-09/-15) - asfalttipohjat ja reunakivet (05-09/-15) - katujen vihertyöt (05-09/-15) - Pesurinkadun asfaltointi (05-06/-15) - kevyen liikenteen väylien kunnostaminen (05-11/-15) - Rautatieaseman pysäköintialue (06-10/-15, jatkuu -16) - puistot, mm. leikkipuistot (05-12/-15) Aloitusluvat jätetään vielä hakematta seuraaville kohteille: Kyläraitti, uudet alueet/ Karkun teollisuusalue sekä Hämeenlahti, Keikyän riippusillan kunnostus ja siltojen peruskunnostus. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat v alkaviin seuraaviin investointihankkeisiin: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja Vapaudenkatu Uotinkatu Kutomontie ja Siilintie katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) katujen asfaltointi asfalttipohjat ja reunakivet katujen vihertyöt Pesurinkadun asfaltointi

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kevyen liikenteen väylien kunnostaminen Rautatieaseman pysäköintialue puistot, mm. leikkipuistot Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 73 Tekninen johtaja: Yleiset päätökset: Tilusvaihto Sastamalan kaupungin ja Jukka Aarisen välillä Keikyän Aarikkalassa Virka-asiat: Ydinprosessin johtajan/teknisen johtajan ratkaisuvallan delegoiminen Varastonhoitajien palkan määrääminen lukien Tonttijaot: Tonttijaon muutoksen hyväksyminen Varilan kaupunginosan korttelissa 2 Luvat: Lupa Sastmalakoti ry:lle kaupungin määräalan käyttöön Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Lupa Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry:lle banderollien ripustamiseen Vammalan nuorkauppakamari ry:n anomus Puistock tapahtuman järjestämiseksi klo 10:00-18:00 Anomus terassin sijoittamiselle Aittalahdenkadulle, Alte et Late Tmi; Walter s Pub Tyrvää Alte et Late Tmi Walter s Pub Tyrvään anomus Aittalahdenkadun sulkemisesta lauantaina klo 9:00-18:00 Vapaudenkadun ja entisen Alkon ylätasanteen luiskan välisellä osuudella Lupa kahvakuulaharjoittelun järjestämiseen Ystävyydenpuistossa Lupa toripuiston käyttöön ja Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedosi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 78/ /2015 TEKLTK 74 Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt alueen kuntien mie li pidet tä siitä, tulisiko kunnan paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää edelleen aktiivisesti ylläpitää. Kuntien paikkaava jätteenkeräys on kuntien toissijaisen vastuun mukais ta palvelua tapauksissa, joissa kiinteistönhaltijan järjestämä kul jetus ei syystä tai toisesta toimi. Kunnilla on on aina kul je tus jär jes tel mäva lin nas ta riippumatta vastuu siitä, että jätteet kuljetetaan ja kä si tel lään asianmukaisesti. Käytännössä ns. paikkaava järjestelmä toimii kahdella tavalla: kiin teistön hal ti ja toimittaa itse jätteensä jäteasemalle (Sastamalassa Pe su rinka dun asemalle) tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaa jä te as tian kiinteistölle tai kiinteistöryhmälle (kimpalle) ja huolehtii kul je tuk ses ta. Kummassakin tapauksessa jätemaksu on perusteiltaan sa man suu ruinen. Jätteenkuljetusyritykset ovat tiettävästi yrittäneet hankkia viime ai koi na paikkaavaan järjestelmään kuuluvia kiinteistöjä asiakkaikseen, mut ta siitä huolimatta paikkaavassa olevien kiinteistöjen osuus ei ole juu rikaan laskenut. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Fors san kaupungin jätelautakunnalle, että - jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiin teis tön hal ti jan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, - jätehuollon toiminta-alueella tulee jatkuvasti olla valmius alueen yh teiseen järjestelmään, jonka avulla tarvittaessa hoi de taan kuntien vastuulle jäävä osuus jätteenkuljetuksesta, ja että - käytettävän järjestelmän piiriin jäävien asiakkaiden maksuissa tulisi ottaa huomioon myös annetun palvelun määrä ja laatu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Kari Kaaja ehdotus, että tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Forssan kaupungin jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, raukesi

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kannatuksen puuttuessa. Merkittiin, että Maria Jokinen poistui kokouksesta esteellisenä eikä ottanut osaa asian käsitelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien TEKLTK 75 Sastamalan kaupunki on toimittanut Tampereen alueelliselle jä te huolto vi ran omai sel le hakemuksen kiinteistön haltijan järjestämän liet teenkul je tuk sen jatkamiseksi Sastamalan pohjoisissa kau pun gin osis sa lähtien. Hakemus toimitettiin mennessä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta järjestää liet teen kulje tuk sen hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä julkisia hankin to ja koskevan lain mukaisesti. Järjestelmän käytännön or ga ni soinnis ta, viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja jä te huol lon yleisestä toimivuudesta vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Pir kan maan Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon mak su jen osalta kunnissa on käytössä jätehuoltojaoston vuosittain hy väk sy mä jätetaksa, jonka valmisteluun kunnat ja kuntalaiset voivat vai kut taa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kiin teistö solmii itse sako- ja umpikaivolietteen kuljetussopimuksen yk si tyi sen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sako- ja umpikaivolietteen jät teen kul jetuk sen järjestäminen on kuitenkin viime kädessä kunnan vel vol li suus, eikä tätä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityisille kul je tus yrit tä jil le tai kiinteistön haltijoille. Kuljetusten organisoinnista ja vi ran omais vel voit teiden hoitamisesta vastaavat yksityiset kul je tus yri tyk set, jätehuollon alueellinen kehittäminen ja jätehuollon yleisestä toi mi vuu des ta vastaaminen on puolestaan yksittäisen kunnan ja kul je tus yrit tä jien vastuulla. Kunnan on järjestettävä itse jätelain 34 :n edel lyt tä mä jäteneuvonta ja jätevalistus. Kiinteistön haltijan jär jes tä mäs sä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset määrittelevät itse hin noit te lunsa. Kyse on yksityisoikeudellisista sopimuksista kul je tus yrit tä jien ja kotitalouksien välillä, eikä jaostolla tai kunnalla ole mah dol li suut ta puuttua hinnoitteluun. Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltojaosto pyytää kunnilta konk reet tis ta ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten jätelain 37.1 :n edel ly tyk set täyttyvät tällä hetkellä ja mitä toimenpiteitä kunnassa on teh ty, jotta vuonna 2013 alueellisessa laajassa selityksessä havaitut epä koh dat ovat korjaantuneet. Jaosto pyytää kuntia täydentämään hake mus taan antamalla selvityksen 11-kohtaiseen kysymyssarjaan. Jaos ton kirje on oheismateriaalina. On tiedossa, että Sastamalassa päättäjien enemmistö näyttäisi ole van kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen kannalla. Jät teen kulje tus alan edustajien taholta myös vakuutetaan, että kiin teis tön hal ti jan järjestämä lietteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mu kai set edel ly tyk set. Alueellisen, vuonna 2013 tehdyn laajan konsulttiselvityksen pe rus teel la

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta jätelain edellytykset jätteenkuljetusjärjestelmän toteuttamiseksi kiin teistön haltijan järjestämänä ei alueella täyty. Sastamalan osalta tilanne vuodesta 2013 ei ole merkittävästi muut tunut. Iso osa alueellisen jätehuoltojaoston kysymyksistä edellyttäisi kunta koh tai sia selvityksiä, joita ei ole tehty ja joita ei ilman mer kit tä viä taloudellisia panostuksia ole mahdollista tehdä. Jaoston kirjeestä il menee, että kiinteistön haltijan järjestämässä liet teen kul je tus jär jes tel mässä kunnalle siirtyisi jätetiedotus- ja neuvontavastuu sekä vas tuu valvonnan järjestämisestä. Erityistä huolta on syytä kantaa ti lan tees ta, että Sastamalassa jouduttaisiin resurssoimaan lisää hen ki lös töä jätevalvontaan sekä jätetiedotukseen ja jäteneuvontaan. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää täydentää aiemmin lähettämäänsa hakemusta edellä olevalla lausunnolla. Päätös: Keskustelun kuluessa Kari Kaaja esitti, että Sastamalan kaupunki toteaa, että koko kaupungin alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 mukaiset edellytykset jatkaa Sastamalan Mouhijärvellä ja Suodenniemellä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Matti Rintamäki kannatti Kari Kaajan esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiassa. Suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotus sai 5 ääntä (Kaunismaa, Niemi, Salminen, Sillanpää, Suhonen) ja Kaajan ehdotus 3 ääntä (Kaaja, Rintamäki, Suntila). Puheenjohtaja totesi äänin 5-3 tulleen teknisen johtajan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Merkittiin, että Maria Jokinen ei ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS- TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 71, 75 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 67-70, 72-74

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 02.06.2016 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 25.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 14.12.2016 klo 17:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika 15.11.2016 klo 17:00-19:45 Paikka Kiikoisten rantasauna, Rajalahdentie 45, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kiikoisten kehittämistoimikunta Aika 07.12.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Kiikostalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.15 18.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot