SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 5 68 Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 69 Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 70 Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/ Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/ Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö Viranhaltijapäätökset Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 75 Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Maria jäsen poistui Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi rakennuttajainsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Selin Iisak nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Hilkka Suntila Ritva Kaunismaa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 65 Kokous on laillinen kun paikalla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 66 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hilkka Suntila ja Kari Kaaja. Päätös: Valittiin Hilkka Suntila ja Ritva Kaunismaa.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos 238/ /2014 TEKLTK As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajien aloitteesta. Asemakaavan muuttamisesta on laadittu maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä Kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaavoittaa keskustan täydennysrakentamiseen sopiva asuinrakennustontti, jossa huomioidaan sijainti maisemallisesti herkässä rannassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö. Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu tiivistämis-/eheyttämistarvemerkintä. Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä. Suunnittelualueen rantaan rakenneosayleiskaavassa on osoitettu virkistysalue- / -tarvemerkintä. Alustavien suunnitelmien pohjalta laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä rantavyöhykkeen osalta. Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin ja maanomistajien ja heidän asiantuntijansa kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esittämään luonnokseksi vaihtoehtoa, jossa tonttitehokkuus on 1 ja maksimi kerrosluku 6. Kuudes kerros ei saa kuitenkaan olla kuin 3/4 viidennen kerroksen kerrosalasta. Vesialue ulottuu tontin puolelle, jolloin kaavan toteuttaminen vaatii ruoppausta ja rannan virkistysreitti edellyttää siltaa. Tontille on osoitettu rantaan saunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa taloyhtiön yhteiskäyttöön enintään 30 k-m2:n saunan. Lisäksi luonnoksessa on osoitettu Pororannan alueelle rakennusala, johon saisi rakentaa enintään 30 k-m2:n suuruisen rantakahvilan. Suunnittelutyön yhteydessä on tutkittu Liekoveden rantaa myötäilevän virkistysyhteyden toteuttamisedellytyksiä Onkiniemenkadun päästä Santalahdenkadun päähän. Mittaus- ja kartoitusyksikkö on tehnyt rantavyöhykkeeltä maastomallin ja mitannut järven pohjakorkeudet rannasta. Yhdyskuntasuunnittelussa on tutkittu mittaustulosten pohjalta rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuuksia. Selvitysten perusteelta kävelyväylä on toteutettavissa joko kokonaan täytön päälle tai osittain täytön päälle tai näitten yhdistämisellä. Väylän toteuttaminen ei edellytä kovin mittavia täyttömääriä. Suunnittelussa on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, miten väylä olisi mahdollista

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta toteuttaa. Kaavamuutoksessa ei päätetä rantaväylän toteuttamisesta ja puistoalueen suunnitelmasta. Väylän toteuttamis- ja rakentamispäätös tehdään erillisellä päätöksellä ja toteuttaminen edellyttää myöhemmin laadittavaa väylä- ja puistosuunnitelmaa, joka valmistellaan vuorovaikutteisesti osallisten kanssa. Kaavoitukseen rantavyöhykkeen toteuttaminen vaikuttaa ainoastaan Villa Airilan kohdalla, koska kaavaluonnos perustuu alustavaan vaihtoehtoon, jossa kiinteistön puolelle ulottuvaa vesialuetta ei haluta täyttää vaan vähäisessä määrin ruopata. Tämä edellyttää silloin rantaväylälle kävelysiltaa ja vesialueen osoittamista kaavassa. As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutosluonnoksen kaavakartta sekä selostuksen luonnos on ohjeismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa As Oy Vammalan Villa Airilan asemkaavamuutoksen luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää luonnoksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselle, Fortum Sähkönsiirto Oy:lle, Etelä-Satakunnan puhelimelle ja Sastamalan vedelle tiedoksi mahdollisia lausuntoja ja kommentteja varten. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela TEKLTK 67 As Oy Vammalan Villa Airilan asemakaavan muutoksen luonnos on pidetty nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Pirkanmaan ELY-keskukselta saatiin luonnoksesta kommentit ja mielipiteen jättivät suunnitteluaineistosta Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys, As Oy Liekovesi, As Oy Rannikkotalo ja Kalevi Telilä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yhteenveto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen ovat kaavaselostuksen liitteenä. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty yhdyskuntasuunnittelussa mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen ja saadun palautteen sekä vaikutusten arvioinnin jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan. Ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista on liitetty kaava-aineistoon kuvia. Lisäksi mallinnuksesta on tehty video, joka laitetaan nettiin. Tarvittaessa mallinnukseen ja videoon voi tutustua

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yhdyskuntasuunnittelussa. Ehdotukseen rakennusalueen rajoja on tarkistettu siten, että rakennusalan raja on 5 metrin etäisyydellä As Oy Liekoveden kiinteistön rajasta, 3 metrin etäisyydellä Kävelykadun katualueen sekä 2 metrin etäisyydellä Onkiniemenkadun katualueen rajoista. Kaavamääräystä on muutettu ja tarkennettu muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetty puurivistön istuttamista Kävelykadun katualueen ja muurimaisen rakenteen väliin. Kaavamääräyksillä on pyritty luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja ja kaupunkikuvallisesti hyvää rakentamista. Näitten muutoksen lisäksi on tehty muita vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia kaavamääräyksiin. Osassa palautteissa vastustettiin Liekoveden rannan suuntaista kevyenliikenteen väylää. Huomattavaa on, että As Oy Vammalan Villa Airilan kaavamuutoksen yhteydessä ei ole tehty yleisen alueen suunnitelmia. Yleisen alueen suunnitelma (puistosuunnitelma) tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Kaavassa on vain osoitettu yleiset alueet ja asemakaavan muutos koskee vain As Oy Villa Airilan tonttia ja sen edessä olevaa puistoaluetta ja vesialuetta. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin. Puistoalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla ja muutosalueen ulkopuolelle jää voimaan vuoden 74 asemakaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja sitä ettei kaavamuutos estä mahdollista rantaväylän toteuttamista. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista päivätty kaavaehdotus ja kaavaselostus liitteineen ovat esityslistan oheismateriaalina ja kokouksessa esitellään mallinnuksen pohjalta tehty video. Valmisteluvastuu: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan päivätyn kaavaehdotuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle ja Sastamalan rakennusvalvonnalle. Lisäksi lautakunta valtuuttaa yhdyskuntasuunnittelun tekemään asiakirjoihin mahdollisia vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelma 248/ /2015 TEKLTK 68 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut oheismateriaalina olevan Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty pysäköintialueeksi varattavan alueen rakennekerrosten uusiminen pinnantasauksineen, sadevesiviemäröinnin rakentaminen ja alueelle tulevien parkkipaikkojen asettelu reunakivilinjoineen. Alueen valaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Pysäköintipaikkoja alueelle tulee 47 kpl ja 2 kpl invalideille. Lisäksi takseille on varattu 2 paikkaa. Makasiinirakennuksen päätyyn osoitetaan polkupyörille n. 33 runkolukitusmahdollisuudella varustettua telinepaikkaa. Polkupyörille varattu alue pyritään myös kattamaan. Alue on mitoitettu siten, että telibussi mahtuu liikennöimään. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydetty liikenneviraston sekä Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoa. Liikenneviraston lausunnossa todetaan, että tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvassa alikulkujärjestelmässä on myös hissi porrasyhteyden aseman puolella, jonka toimintamahdollisuus on varmistettava.lisäksi lausunnossa todetaan, että rakentamisaikana on osa alueesta asiakkaiden käytettävissä sekä laiturille liikkuminen voidaan suorittaa turvallisesti. Maakuntamuseon lausuntoa ei ole vielä saatu. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Vammalan rautatieaseman pysäköintialueen parantamissuunnitelman. Edelleen lautakunta päättää asettaa suunnitelmaehdotuksen MRA 46 :n mukaisesti yleisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että pysäköintialueen parantamistyöt voidaan tarvittaessa aloittaa ennen suunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Häijään liikealueen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat 1119/ /2014 TEKLTK Pöyry Finland Oy on laatinut Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Oheismateriaalina ovat katujen asemapiirrokset sekä pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Kurvosentien pituus on n. 550 m, Pentinkulman n. 165 m, Riihimäentien n. 110 m ja Lahonkaskentien n. 140 m. Katuvalaistuksista laaditaan erillinen suunnitelma. Häijään liikealueen rakentamiseen on varattu tämän vuoden talousarviossa määräraha ja Sastamalan Veden talousarviossa määräraha. Määrärahojen riittävyys arvioidaan tonttien rakentumisaikataulun ja katujen rakentamistarpeen myötä. Alueen asemakaava on vielä ehdotusvaiheessa. Katusuunnitelmien vahvistamisesta voidaan päättää vasta kaavan tultua lainvoimaiseksi. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat. Edelleen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Lautakunta päättää myös, että katujen rakentaminen voidaan tarvittaessa aloittaa ennen katusuunnitelman vahvistamista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 69 Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä Yhtään muistutusta ei jätetty. Suunnitelmista on pyydetty myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lausuntoa. Nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen suunnitelmia on täydennetty mm. liikennemerkeillä ja vesihuoltolinjoilla. Katujen vaaka- ja pystygeometriaan ei ole tehty muutoksia. Alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi siten, että katusuunnitelmat on mahdollista vahvistaa. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Häijään liikealueen katujen Kurvosentien, Pentinkulman, Riihimäentien ja Lahonkaskentien katusuunnitelmat nähtävillä olleiden ehdotusten ja niihin tehtyjen täydennysten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, käyttötalouden osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 70 Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin tulee reagoida välittömästi. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessien tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Seurannan yhteydessä arvioidaan koko vuoden toteutumaa. Mikäli nettomäärärahassa ennakoidaan yitysriski, prosessien tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarviossa on määritelty osaprosesseittain toiminnan kehittämisen painopistealueet ja toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella. Myös näiden toteutumis/valmistelutilanteesta on raportoitava osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet: Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä laadittiin pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskeva yhteenveto. Siihen sisältyi sähköliittymien kokojen ja sähkönsiirtotuotteiden tarkistukset, varastotoimintojen kehittäminen, kaupungin alueisiin kohdistuvien lupamaksujen käyttöönotto, taksojen ja kaavoitusmaksujen tarkistukset sekä valmistautuminen eläköitymistapahtumien yhteydessä mahdollisesti saavutettaviin henkiöstövähennyksiin. Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteutuma on esitetty osaprosessien seurantalomakkeessa. Prosessien muut yhteiset tehtävät: Talousarvion luvussa 3 on esitetty muita prosessien yhteisiä tehtäviä. Erityisesti on huomioitava: - yhteinen vastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta. Aktiivinen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta työllisyydenhoito ja kustannustenhallinta edellyttää, että jokainen kaupungin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja pitkäaikaistyöttömille ja jokaiseen yksikköön tulee nimetä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava henkilö/henkilöt. Kaupungin eri yksiköiden tulee toimia aktiivisesti myös velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen järjestämisessä. Oheismateriaalina on huhtikuun osavuosikatsausta koskeva ohje ja osavuosikatsaus 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yhdyskunta ja ympäristö, investointien osavuosikatsaus 4/2015 TEKLTK 71 Ympäristön nettoinvestoinnit ovat euroa alkuperäisen talousarvion mukaan. Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismärärahansa riittävyys. Aloitusluvat käsitellään 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Oheismateriaalina investointien toteutuma 4/2015. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta hyväksyy investointien osavuosikatsauksen 4/2015 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään toteutumatietoihin tarvittaessa täsmennyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätökseen merkittiin Kari Kaajan eriävä mielipide Anolankallion kustannusylityksestä. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Investointien aloitusluvat/yhdyskunta ja ympäristö 912/02.02/2014 TEKLTK Talousarvioon sisältyvien investointimäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi investoinneille tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Aloituslupahakemukseen tulee liittää arvio investointihankkeen kustannusarvion pitävyydestä ja taloussuunnitelmaan sisältyvän määrärahan riittävyydestä sekä selvitys hankkeen toteutusajankohdasta (aloitus- ja päättymisajankohta). Samalla prosessien tulee arvioida investointien sitovan kokonaismäärärahan riittävyys. Aloitusluvat käsitellään jaksotetusti 2-3 kertaa vuodessa. Jaksotuksella pyritään varmistamaan, että talousarvion mukainen investointitaso ei ylity. Vuonna 2014 jatkuneita tai alkaneita kohteita ovat: tonttien perusparannus, Nälkälänmäen alue ja Sorretunpolku. Aloituslupaa haetaan tässä vaiheessa seuraaville hankkeille: - uudet alueet, Anolankallio (toteutus 02-04/2015) - uudet alueet, Hyrkin alue (01-02/-15) - uudet alueet, Raholankuja (02-03/-15) - uudet alueet, Huiskonpolku (03-04/-15) - uudet alueet, Häijää (03-06/-15, jatkuu -16) - katuvalaistusverkon saneeraus (01-12/-15, jatkuu -16) - mittauslaitteiston uusiminen (02-04/-15) - puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille (04/-15) Häijään liikekeskusalueen yhdyskuntatekniikan toteuttamissuunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet ja toteuttamisen jaksotukseen saattaa tulla vielä muutoksia aiemmin suunniteltuun verrattuna. Hanke jatkunee tämän vuoden jälkeenkin. Kuitenkin töiden aloittamiseen jo keväällä tulee varautua vireillä olevien talonrakennushankkeiden takia. Muihin hankkeisiin varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat seuraaviin vuonna 2015 alkaviin investointihankkeisiin: - uudet alueet, Anolankallio uudet alueet, Hyrkin alue uudet alueet, Raholankuja uudet alueet, Huiskonpolku

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta uudet alueet, Häijää katuvalaistusverkon saneeraus mittauslaitteiston uusiminen puistot: ruohonleikkuri ja kalusteita leikkikentille Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki TEKLTK 72 Vuonna 2015 alkavista kohteista on aloituslupa hakematta vielä seuraaville kohteille: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja (toteutus 05-07/2015) - Vapaudenkatu (05-07/2015) - Uotinkatu (08-12/-15) - Kutomontie ja Siilintie (08-12/-15) - katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) (06-12/-15) - katujen asfaltointi (05-09/-15) - asfalttipohjat ja reunakivet (05-09/-15) - katujen vihertyöt (05-09/-15) - Pesurinkadun asfaltointi (05-06/-15) - kevyen liikenteen väylien kunnostaminen (05-11/-15) - Rautatieaseman pysäköintialue (06-10/-15, jatkuu -16) - puistot, mm. leikkipuistot (05-12/-15) Aloitusluvat jätetään vielä hakematta seuraaville kohteille: Kyläraitti, uudet alueet/ Karkun teollisuusalue sekä Hämeenlahti, Keikyän riippusillan kunnostus ja siltojen peruskunnostus. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hakea kaupunginhallitukselta aloitusluvat v alkaviin seuraaviin investointihankkeisiin: - Torisevankatu (Narvantie-Murronkatu), Suorakuja Vapaudenkatu Uotinkatu Kutomontie ja Siilintie katujen perusparannus (suunnittelu ja toteutus) katujen asfaltointi asfalttipohjat ja reunakivet katujen vihertyöt Pesurinkadun asfaltointi

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kevyen liikenteen väylien kunnostaminen Rautatieaseman pysäköintialue puistot, mm. leikkipuistot Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 73 Tekninen johtaja: Yleiset päätökset: Tilusvaihto Sastamalan kaupungin ja Jukka Aarisen välillä Keikyän Aarikkalassa Virka-asiat: Ydinprosessin johtajan/teknisen johtajan ratkaisuvallan delegoiminen Varastonhoitajien palkan määrääminen lukien Tonttijaot: Tonttijaon muutoksen hyväksyminen Varilan kaupunginosan korttelissa 2 Luvat: Lupa Sastmalakoti ry:lle kaupungin määräalan käyttöön Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Lupa Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry:lle banderollien ripustamiseen Vammalan nuorkauppakamari ry:n anomus Puistock tapahtuman järjestämiseksi klo 10:00-18:00 Anomus terassin sijoittamiselle Aittalahdenkadulle, Alte et Late Tmi; Walter s Pub Tyrvää Alte et Late Tmi Walter s Pub Tyrvään anomus Aittalahdenkadun sulkemisesta lauantaina klo 9:00-18:00 Vapaudenkadun ja entisen Alkon ylätasanteen luiskan välisellä osuudella Lupa kahvakuulaharjoittelun järjestämiseen Ystävyydenpuistossa Lupa toripuiston käyttöön ja Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedosi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä 78/ /2015 TEKLTK 74 Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt alueen kuntien mie li pidet tä siitä, tulisiko kunnan paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää edelleen aktiivisesti ylläpitää. Kuntien paikkaava jätteenkeräys on kuntien toissijaisen vastuun mukais ta palvelua tapauksissa, joissa kiinteistönhaltijan järjestämä kul jetus ei syystä tai toisesta toimi. Kunnilla on on aina kul je tus jär jes tel mäva lin nas ta riippumatta vastuu siitä, että jätteet kuljetetaan ja kä si tel lään asianmukaisesti. Käytännössä ns. paikkaava järjestelmä toimii kahdella tavalla: kiin teistön hal ti ja toimittaa itse jätteensä jäteasemalle (Sastamalassa Pe su rinka dun asemalle) tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaa jä te as tian kiinteistölle tai kiinteistöryhmälle (kimpalle) ja huolehtii kul je tuk ses ta. Kummassakin tapauksessa jätemaksu on perusteiltaan sa man suu ruinen. Jätteenkuljetusyritykset ovat tiettävästi yrittäneet hankkia viime ai koi na paikkaavaan järjestelmään kuuluvia kiinteistöjä asiakkaikseen, mut ta siitä huolimatta paikkaavassa olevien kiinteistöjen osuus ei ole juu rikaan laskenut. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Fors san kaupungin jätelautakunnalle, että - jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiin teis tön hal ti jan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, - jätehuollon toiminta-alueella tulee jatkuvasti olla valmius alueen yh teiseen järjestelmään, jonka avulla tarvittaessa hoi de taan kuntien vastuulle jäävä osuus jätteenkuljetuksesta, ja että - käytettävän järjestelmän piiriin jäävien asiakkaiden maksuissa tulisi ottaa huomioon myös annetun palvelun määrä ja laatu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Kari Kaaja ehdotus, että tekninen lautakunta toteaa mielipiteenään Forssan kaupungin jätelautakunnalle, että jätteenkuljetusyritysten tulisi ottaa haltuunsa jätekuljetukset valitun kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän mukaisesti, raukesi

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kannatuksen puuttuessa. Merkittiin, että Maria Jokinen poistui kokouksesta esteellisenä eikä ottanut osaa asian käsitelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltojaoston lausuntopyyntö kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen jatkamisesta lähtien TEKLTK 75 Sastamalan kaupunki on toimittanut Tampereen alueelliselle jä te huolto vi ran omai sel le hakemuksen kiinteistön haltijan järjestämän liet teenkul je tuk sen jatkamiseksi Sastamalan pohjoisissa kau pun gin osis sa lähtien. Hakemus toimitettiin mennessä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta järjestää liet teen kulje tuk sen hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä julkisia hankin to ja koskevan lain mukaisesti. Järjestelmän käytännön or ga ni soinnis ta, viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja jä te huol lon yleisestä toimivuudesta vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Pir kan maan Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon mak su jen osalta kunnissa on käytössä jätehuoltojaoston vuosittain hy väk sy mä jätetaksa, jonka valmisteluun kunnat ja kuntalaiset voivat vai kut taa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kiin teistö solmii itse sako- ja umpikaivolietteen kuljetussopimuksen yk si tyi sen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sako- ja umpikaivolietteen jät teen kul jetuk sen järjestäminen on kuitenkin viime kädessä kunnan vel vol li suus, eikä tätä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityisille kul je tus yrit tä jil le tai kiinteistön haltijoille. Kuljetusten organisoinnista ja vi ran omais vel voit teiden hoitamisesta vastaavat yksityiset kul je tus yri tyk set, jätehuollon alueellinen kehittäminen ja jätehuollon yleisestä toi mi vuu des ta vastaaminen on puolestaan yksittäisen kunnan ja kul je tus yrit tä jien vastuulla. Kunnan on järjestettävä itse jätelain 34 :n edel lyt tä mä jäteneuvonta ja jätevalistus. Kiinteistön haltijan jär jes tä mäs sä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset määrittelevät itse hin noit te lunsa. Kyse on yksityisoikeudellisista sopimuksista kul je tus yrit tä jien ja kotitalouksien välillä, eikä jaostolla tai kunnalla ole mah dol li suut ta puuttua hinnoitteluun. Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltojaosto pyytää kunnilta konk reet tis ta ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten jätelain 37.1 :n edel ly tyk set täyttyvät tällä hetkellä ja mitä toimenpiteitä kunnassa on teh ty, jotta vuonna 2013 alueellisessa laajassa selityksessä havaitut epä koh dat ovat korjaantuneet. Jaosto pyytää kuntia täydentämään hake mus taan antamalla selvityksen 11-kohtaiseen kysymyssarjaan. Jaos ton kirje on oheismateriaalina. On tiedossa, että Sastamalassa päättäjien enemmistö näyttäisi ole van kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen kannalla. Jät teen kulje tus alan edustajien taholta myös vakuutetaan, että kiin teis tön hal ti jan järjestämä lietteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mu kai set edel ly tyk set. Alueellisen, vuonna 2013 tehdyn laajan konsulttiselvityksen pe rus teel la

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta jätelain edellytykset jätteenkuljetusjärjestelmän toteuttamiseksi kiin teistön haltijan järjestämänä ei alueella täyty. Sastamalan osalta tilanne vuodesta 2013 ei ole merkittävästi muut tunut. Iso osa alueellisen jätehuoltojaoston kysymyksistä edellyttäisi kunta koh tai sia selvityksiä, joita ei ole tehty ja joita ei ilman mer kit tä viä taloudellisia panostuksia ole mahdollista tehdä. Jaoston kirjeestä il menee, että kiinteistön haltijan järjestämässä liet teen kul je tus jär jes tel mässä kunnalle siirtyisi jätetiedotus- ja neuvontavastuu sekä vas tuu valvonnan järjestämisestä. Erityistä huolta on syytä kantaa ti lan tees ta, että Sastamalassa jouduttaisiin resurssoimaan lisää hen ki lös töä jätevalvontaan sekä jätetiedotukseen ja jäteneuvontaan. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, yh dys kun ta tek niikan päällikkö Kauko Vainiomäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää täydentää aiemmin lähettämäänsa hakemusta edellä olevalla lausunnolla. Päätös: Keskustelun kuluessa Kari Kaaja esitti, että Sastamalan kaupunki toteaa, että koko kaupungin alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 mukaiset edellytykset jatkaa Sastamalan Mouhijärvellä ja Suodenniemellä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Matti Rintamäki kannatti Kari Kaajan esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiassa. Suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotus sai 5 ääntä (Kaunismaa, Niemi, Salminen, Sillanpää, Suhonen) ja Kaajan ehdotus 3 ääntä (Kaaja, Rintamäki, Suntila). Puheenjohtaja totesi äänin 5-3 tulleen teknisen johtajan ehdotuksen päätökseksi asiassa. Merkittiin, että Maria Jokinen ei ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS- TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 71, 75 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 67-70, 72-74

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63)

25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63) 25.11.2007, tark. 3.3.2009 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. MAAHISENPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Dnro

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 15.04.2015 klo 17:00-18:17 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos

Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1378/2013 Kaavatunnus 250016 14.8.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Seittenhaarankatu 8 Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä?... 3 1.1 Suunnittelualue... 3

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot