Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman (18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman2015-2016(18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman (18) valmistelu 159/331/2013 YLK 113 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavaksi ka lenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vä hintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelu kauden ensimmäinen vuosi. Talous suunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus käsittelee talous arviota kokouksissaan ja , valtuustokäsittely on Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttöta lousarvion vuodelle 2014 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman vuosille (18). Investointiohjelma vahvistuu valtuustokäsittelyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2014 alussa. Investointihankkeiden toteutumista seurataan kuukausittaisten seuranta palavereiden ja osa vuosikatsausten yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös strategisten tavoitteiden ja käyttötalousar vion toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla, samalla tasolla laaditaan yh dyskuntalautakunnan ta lousarvio. Lautakunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mu kaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman ko ron ja poistojen, sekä sisäisten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuus ton budjettikäsit telyyn mennessä. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Talousnäkymät vuosille ovat epävarmat. Kansantalous oli vuonna 2012 käy tännöllisesti katsoen taantunut ja taloudellisen kasvun arvioidaan olevan myös lähivuosi na hidasta. Tämän lisäksi julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuu teen liittyy suuria riskejä, jotka toteutues saan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotu loja ja lisäävät painetta julkisten menojen kasvuun. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukanaan tuomat kuntien tulopohjaa hei kentävät valtionosuusleikkaukset toteutetaan portaittain kasvaen vuosina Näiden lisäksi veroperustemuutokset todennäköisesti kaventavat kuntien tulopohjaa. Valtionosuusleikkausten ja veroperustemuutosten tuloja vähentävä yhteisvaikutus voi Kauniaisten osalta vuonna 2014 nousta 0,8 miljoonaan euroon, mikä vastaa 0,25 vero prosenttiyksikön tuottoa. Kaupungin verotulojen ennakoidaan suotuisan väestönkehityksen ja kiinteistöveron muutosten joh dosta kasvavan vuonna 2014 noin 3,5 %:a tämän vuoden talousarvion ta soon nähden. Valtionosuu det sen sijaan alenevat yllämainittujen leikkausten johdosta noin 20 %.

2 KH on vahvistanut vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat nykyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan vähintään 1,5 % / vuosi. Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esit tää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden parantami seksi konkreettisine mittareineen. Tulosaluekohtaiset talousarvioesityk set laaditaan tuottavuusta voitteen, kustannusten tason noin 2,3 % nousua sekä vanhuspalveluissa väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen volyymimuutokset huomioon ottaen. 3. Kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kau pungin henkilöstön kokonaisluku määrä ei kasva. Kaupunki perus taa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bre dan laajennus on valmistunut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointioh jelman mukaan. Suunnittelu kaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ulkopuolelle. Lisäksi KH hyväksyi oheismateriaalina olevan toimialakohtaisen suuntaa-an ta van tulo- ja menoke hyksen. Yhdyskuntatoimen tulo- ja menokehykseen on yhdistetty toimialan molempien lautakuntien, yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan tulot ja menot. Lautakuntakohtaiset ta lousarviot hyväksytään kunkin lautakunnan kokouksissa. Maankäytön tont tituo tot on eriy tetty omal le kustannuspaikalle ja ne esitetään kau pun gin tulos- ja rahoituslaskelmassa. Kaupungin kehittämisstrategia Talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehit tämisstrategian. Uutta strategiaa on valmisteltu valtuuston strategiase minaareissa huhtikuussa 2013, minkä jälkeen hallitus on käynyt sen pohjalta laaditusta luonnoksesta pari lähetekeskustelua. Kehittä misstrategia tarkentuu edelleen lautakun tien ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydes sä. Kauniaisten kaupungin visio ja arvot perustuvat KV:n ja KH:n muotoilemaan valtuusto kauden stra tegiapohjaan. Vision mukaisesti Kauniainen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuu riperintöä kunnioittava, ih misläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hy vinvointia. Vision pohjalta työstetyt kaupungin arvot ovat seuraavat: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys Äkta gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys Närhet till naturen 5. Ketterä kehittyminen Smidig utveckling Valtuustokauden painopistealueet ja tavoitteet on luonnosteltu KV:n ja KH:n keskustelu jen mukaisesti ja poh jautuen em. visioon ja arvoihin. Edelleen tavoitteista johdetaan vuosittain yksityiskohtaisemmat toimiala/tu-

3 losaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joi den toteutumisesta raportoidaan seurantalo makkeen tulossarak keessa (oheismateri aali). Kehittämisstrategian toteuttaminen edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä ja kaikkien hallinto kuntien sitoutumista niiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Erityi sesti yhdyskuntatoimen toimi alaan liittyvät pai nopistealueet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tar jolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asu mis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pide tään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupun gin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-oh jel maan (2020). 1.1 Selvitetään periaatteet asemakaavojen muuttamisen oh jaamiselle. Maankäytön yleis suunnitelma (MASU 3) laadi taan valtuustokau den aikana (yhdyskuntatoimi) 1.2 Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoi tetta toteut taa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.3 Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa asuntoyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoi mi). 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehite tään palve lurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voi vat asua kodeis saan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimin toja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tuke maan luodaan uusia välimuotoisia tu kimuoto ja. Esteettö myyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveys toimi, yhdyskun tatoimi). 2.3 Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen raken taminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan elin keinopoliittista ohjelmaa Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoi-

4 mi). 3.2 Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisek si ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset ovat luottamusindikaattorin perusteella keskimää räistä alhaisem mat. Raken tamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan 2-4 % vuon na Toimialakohtaiset erot ovat suu ret. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-luvun kohonneet kuluttajahinta indeksiä voi makkaammin (oheismateriaali). Sähkön hinnan on tässä vaiheessa vuotta en nakoitu pysyvän samana kuin Lämmityksen osal ta nou sua noin 7 %. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäy tön, asumisen ja liiken teen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen ta voitteena on yhdyskuntara kenteen eheyttämi nen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityi sesti raideliikenteen hyödyn täminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitel ma. Sopimuksessa määritetään tavoit teet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Aiesopimuksen asuntotuo tantotavoite Kauniaisten osalta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asunto tuotantoa. Lisäksi Kauniainen osallistuu jo käynnistettyyn Espoon kau punkiradan jatkeen suunnitte luun ja varautuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan sisälly tälle aiesopimuskau delle. Espoo pitää tärkeänä alueensa raide hankkeiden nopeaa etenemistä. Seuraavan MAL-aiesopi muksen valmistelussa seudulli nen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteensovitetaan vielä nykyistä sopi musta kiinteämmin. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, pal velujen sijoittu miselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena uudistaa maankäytön yleissuunnitelma (Masu 3 laatimistyö), jossa määri tellään Kauniaisten yhdyskuntaraken teen kehityksen ja maankäytön pe riaatteet. Kau pungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maan käytön kehityskuvan 8 kehittämis alueeseen, joille rakennusoikeuden ja asuntojen lukumäärän kas vattaminen lähitulevai suudessa keskitetään. Samalla tue taan Kauniaisten elinvoimaisuutta ja talou den tasa painotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asunto rakentamisen toteutuessa suun nitellusti on mahdollista, että kaupungin asukasluku kohoaisi asukkaaseen kuluvan 15-vuotis kauden aikana. Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös vaikuttaa väestörakenteen kehi tykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuutok sien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden li sääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitse vat rahoitusta. Lähtö kohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla vähintään kaavamuu toksista aiheu tu vat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maan käyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuk sista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue suunnitel laan vas taamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpei siin. Villa Bredan palvelu keskus pe ruskorjataan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asukkaat voi vat tar peensa mukaan tukeutua viereisen palvelu keskuksen ja ko-

5 tihoidon palveluihin. Alueen kehittä minen on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuun nitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös es teettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kunta yhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ym päristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen mak saa osallisuudestaan yhteistyöhön kunta osuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määri tellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuk sien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuo teen 2030 ulottuvaan il mastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vä hentää kasvihuonekaasu päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkau punkiseutu vuonna Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien korjaus rakentamishank keiden tulee pohjautua suunnitel malliseen kiinteistönpitoon ja energiakorjausten ar viointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltui hin ratkaisui hin. Kiinteistönhoidon kustannustaso on viime vuosina kohonnut yleistä hintatason kehitystä enemmän. Erityisesti energian hinnan vuosittainen, varsin voimakaskin vaihtelu on mer kittävä muutostekijä kiin teistönhoidon kustannusrakenteessa. Kiinteistömassan ylläpitokulujen ym. kehitystä kuvaava taulukko on esityslistan oheismateriaalina. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet val mistuneiden investoin tien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thur maninpuisto, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kun nossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Kunnossapitoluokkaan 1 kuu luvien katujen mää rä on vuoden 2013 aikana lisääntynyt n. 4 %. Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoi tetaan ja rakennetaan tarvit tavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähi ympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivot tuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdolli suuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskus tan liikkeiden me nestymiseen ostovoiman li sääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kau pal listen palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniai nen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jor vin alueilla. Espoo selvittää myös eri sidosryhmien

6 kanssa, onko Kehä II toteutettavissa kevyempänä, halvempana ja mahdollisesti vaiheit tain toteutettavana kaupunkimaisena maantieratkaisuna. Lisäksi yhdyskuntatoimen koko organisaatiossa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen oh jaus ja valvonta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toi minnan vaikuttavuus kauniais laisille asukkail le Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoit tuvaisuuden vähentäminen organi saatiota ja palveluiden tuo tantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspal velussa ja prosesseissa Erinomainen työilmapiiri Toimialakohtainen raami Talousarvion toimialakohtainen alustava raami perustuu varaukseen kustannustason noin 2,3 % nou susta sekä samanaikaisesta palvelutuotannon tuottavuuden nostosta vä hintään 1,5 % / vuosi. Yhdys kuntatoimen toimialalla toimintakuluille 2014 on alustavasti varattu 1,8 % korotus vuoden 2013 hyväk syttyyn talousarvioon nähden. Euromääräises ti tämä korotus tarkoittaa euroa. Alustava raami on määritelty varsin mekaanisesti eikä siinä ole otettu huomioon mah dollisia toimi alasta riippumattomia muutoksia ympäristötekijöissä. Raami on ymmärrettä vä koko kaupungin talou dellisen liikkumavaran hahmottamiseksi. Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tulevalla talous suunnitelmakaudella kuitenkin useita sellaisia raamiin sisältymättömiä määrärahatarpeita, joihin kau punki on sitoutunut, mutta joihin ei toimintaa tehostamalla ole mahdollisuutta vaikuttaa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole mahdol lista ottaa huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä raamia korottavina perus teina, on todellisena uhkakuvana se, että kaupungin vastuulla olevien rakennusten, katujen ja yleis ten alueiden kunnossapitoa joudutaan tuntuvasti karsimaan ja toimialan kuntalaisil le suunnattuja pal veluita heikentämään. Merkittävin yksittäinen tällainen raamiin sisältymätön tekijä taloussuunnitelmakaudella on HSL- kun ta yhtymän kun taosuuden nousu. Vuon na 2013 Kau niaisten HSL-kunta osuus on e ja vuodel le 2014 osuu den ennakoi daan ole van euroa (kasvua euroa ja 11,6 %). Suuntaus jat kuu edelleen vuosina 2015 ( euroa, +3,5 %) ja 2016 ( eu roa, +3,5 %). Kuntaosuuden kasvu johtuu infrakustan nusten kasvusta suu rien joukko liikennehankkei den käyttöönoton myötä (Kehärata, Länsi metro) se kä Kut suplus-liiken teen laajentamisesta. Edel leen vuodelle 2016 enna koi daan kuntaosuuden kas vavan vie lä lisää n euroa joukko liiken teen ns. kaarimalliin perus tuvaan vyöhykejär jestel mään ja uuteen lip pujär jestel mään siirtymisen myö tä. Toinen huomioonotettava muutostekijä edellisvuoden budjettitasoon liittyy kaupungin asunto-ohjel maan sisältyvään periaatteeseen, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista va raamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt ra hoitusta vähintään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näis sä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kau-

7 niainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettiva raus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hankkeita ei juurikaan ole ollut käynnissä, joten varaustakaan ei ole tarvittu. Nyt kuitenkin vuodelle 2014 on odo tettavissa useita hissihankkeita, jotka täyttävät avustuksen myöntämisen edellytykset. Laskennallinen määrärahatarve ta lous arvioon ja -suunnitelmaan on näiden ARA:lta saatujen alus ta vien va raus ten pe rus teel la n euroa. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelu keskuksen ja uu sien kerrostalojen rakentaminen. Hankkeen valmistelu edellyttää yhdys kuntatoimen käyttötalousarvi oon kertaluonteista Eläkeläistalojen purkukustannusvaraus ta e. Uutena menoeränä esitetään kaupungin vastuulla oleviin varautumistehtäviin eu ron vuosittais ta määrärahaa. Sähkön hinta on arvioitu talousarvion valmistelunaikaisen, kuluvaa vuotta noudattavan hintatason mukaisena. Kiinteistön yl läpidon kustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset, 6,6 prosenttia. Käyttö- ja jätevesikustannukset kasvoivat 6,4 prosenttia, erilliskustannukset 5,8 prosenttia, lämpökustannukset 3,9 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 3,2 prosenttia, tarveaineiden kustannukset 1,2 prosenttia, työkustannukset 1,1 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 0,6 prosenttia. (Lähdetiedosto: Tilastokeskuksen raportti ). Em. kiinteistökustannusten kasvu ylittää merkittävästi lautakunnan toiminta ku luille asetetun laskennallisen nousuprosentin (2,5 %). Kustannusvaiku tus lau ta kun nan ta lous ar vi oon on n euroa lisäystä. Yhdyskuntatoimella on tyypilli sesti vuo sit tain eri lais ten hank kei den vaiheista riippuen merkittäviä vaihte luita mää rä ra ha tar peisiin. Näitä tar peita ei ole mahdollista kattaa perusteh täviä te hos ta malla, vaan ne vaa ti vat erilliset määrärahavaraukset. Tilanne poik keaa olennai sesti sellaisista toiminnoista, joiden kus tannusrakenne painot tuu henkilös tökus tannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaise na toistu vaan toimin taan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiin teistöjen myyn nin ja maan käyttöso pimuskorvausten kohdalla. Tuottavuustavoitteesta Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuu den parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoi tuksen ja raken tamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden takaisella tasolla (v ,5 henkilöä, v ,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut 73 hen ki löllä. Kaupungin kiinteistökanta on vastaavana ajanjaksona kasvanut m2:llä sekä kau pun gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoil la, ylei sillä alueilla ja ke vyen lii ken teen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnolli sesti toi min nan ja henki lö resurs sien käytön tehostumista. Tehtävien sisäl töä ja toi min tatapoja on muokattu vuo sien var rella tarpeen mukaan.

8 Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuoli sia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös vähennetty vuoden 2013 aikana ostopalveluja ulko puolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpa nosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kustannustehokkaampana toimintana ja tu lokset näkyvät myös työntekijöiden kasvaneena työmotivaationa. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamista palveluista liittyy muiden hallintokuntien käytössä ole viin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön tehokkuudesta kannattaa hankkia vertailutietoa, sillä kiinteistökustannukset muodostavat merkittävän osan yhdys kuntatoimen vuotuisista käyttötalosarvi omenoista, ja kiinteistöjen määrällä on luonnolli sesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjel maan, vähintään yllä- ja kunnossa pitoinvestointien kautta. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kuitenkaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toimivien yksi köiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimintaansa. Käytännössä ainoa tapa kasvattaa te hokkuutta ja vähentää kiinteistökustannuksia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tiloista. Ottaen huomioon investointisuunnitelmaan sisältyvät uudisrakennus hankkeet (Villa Breda, Sansinpel lon päiväkoti, jatkossa myös Koivuhovin päiväkoti) ja tarveselvityksissä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suuntaus kuitenkin päinvastai nen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tulevat edelleenkin kasvamaan. Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehit tä mään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta ja kus tannuspainotteisempaan suuntaan. Käyttötalousarvio 2014 Lautakuntatason alustava tuloarvio on 11,1 miljoonaa euroa. Vuosittaiset tu lot vaihtelevat joh tuen vuosittaisten myyntivoittojen ja maan käyt tö so pi-

9 mus kor vaus ten mää rien suuruudesta. Vuoden 2014 tont ti myyn tien; Tor nikuja 3:n ja Pa lo kun nan kuja 4:n myynti voitot si sältyvät toimi alan kokonaisarvioon ja niille on perus tettu oma, maankäytön tu los alu eesta eriy tetty kustan nus paikka. Vuo den 2013 ta lous ar vi oon- ja suun ni tel maan vuo delle 2015 si säl ty neen Jughan sin ku ja 3:n myynti esite tään siir rettäväk si myö häisem pään ajan koh taan ton tin kaa valli sen ar viointi tar peen vuok si. Si säis ten vuok ra tuotto jen osuus on 8,4 mil joo naa eu roa, jo ka on n. 9 % edel lis vuotta kor keampi. Lautakunnan alustava menoarvio on 10,7 miljoonaa euroa. Ta lous ar vio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudat taen kustannustehok kuus, toi min nan tehostaminen sekä tulokselli suus huomioiden. Toiminnan suun nit te lussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, KH:n oh jeistuksen mukaisesti ja välttäen uusia meno eriä. Energian hinta on sähkön osalta arvioitu talousarvion val mis te lu ai kai sen, edel lis vuot ta hieman alhai semman hintata son mu kaan. Kau ko läm mön osalta hin tata so on hieman korkeampi. Lämmityksen ja ve den osal le on ar vioitu n. 13,5 %:n ko ko nais ko ro tus. Kiin teistöjen vuo sikor jausten määrära hatarve on ar vioitu tässä vaihees sa edel lisvuosia kor keammalle ta sol le. Palvelujen ostoihin sisältyy uusina menoerinä Villa Bredan eläkeläistalojen eu ron suuruinen purkukustannusvaraus sekä kaupungin varau tumis teh tä viin tar vit tava euron varaus. Lisäksi hissiavustuksiin on va rattu eu roa, jo ka on eu roa edellisvuotta korkeampi. Loput n euron suu rui ses ta hissiavustus tarpeesta on va rat tu vuo delle Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia meno eriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen os topalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristötervey denhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pa lo- ja pelastustoiminnan kun taosuudet. Julkisen liikenteen kuntaosuuden arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden ta soon verraten. HSY:n seutu- ja ympäris tötiedon kunta osuus si sältyy ympäristötoimen tulosalueelle ja sen määrän on ilmoitettu kasvavan n eurolla edel lis vuo den tasosta johtuen aiempien vuosien yli jäämähyvityksen päät tymisestä ja kun taosuuden perimisestä vuodesta 2014 alkaen täysimääräi senä. Vastaavasti HSY:n lisäyksen suuruinen, ai em min ym pä ris tötoi men bud jettiin sisältynyt luontokeskus Haltian toimin nan tu ke mi seen varat tu n euron suuruinen määräraha bud je toi daan vuodes ta 2014 eteenpäin si vis tys toi men alai suu teen. HSL:n kun ta osuu dessa on huo mioitu inf ra kus tan nuk set. Kaiken kaikkiaan on todettava, että yhdyskuntalautakunnan tulevan kauden toiminta, uudet menoerät ja toiminnalliset tavoitteet huomioiden, pystytään lähes kokonaisuudes saan kattamaan toimialalle asetetun raamin puitteissa. Sitovan tason budjettiin nähden toimintakate osoittaa n euron ali jäämää, joka selittyy toimialasta riippumattoman menoerän HSL:n kuntaosuuden nousulla. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille

10 Taloussuunnitelmavuosien mu kai set mää rä ra hat pe rus tu vat yleis in dek siä vas taa van kus tan nus ta son nou sul le. Poikkeuksen muodostavat tont tien myyntivoitot (Koivuhovin tontit) ja koneka lus ton vaih to hy vi tyk set se kä yhteis toi min nal liset kuntaosuudet. Palo- ja pe las tus toi men kunta osuudet tarkentuvat ta lous ar vio pro ses sin aikana. Investointisuunnitelma vuosille (18) Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kau pungin oma tulorahoitus investointeihin (vuosikate sekä arvioidut kiinteän omaisuuden myyntivoitot) on noin 7 milj. euroa/vuosi. Tästä summasta kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muutostyöt sekä ko neiden, kaluston ja IT -jär jestelmien uusiminen ovat noin 3 milj. euroa/vuosi. Muihin, eril lisiin investointihankkeisiin jäisi oman tulorahoituksen puitteissa varaa siis noin 4 milj. euron verran vuositasolla. Vuonna 2012 hyväksytyssä investointiohjelmassa on säännönmukaisten investointime nojen lisäksi muita hankkeita yhteensä 33 milj. euroa vuosille Näistä Villa Bredan laajennus muodos taa puolet, 16 milj. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoi tus ei riitä investointiohjelman toteutta miseen viiden vuoden aikana, vaan oman tulora hoituksen lisäksi tarvitaan lainaa tai poikkeuksellisia omaisuuden myyntituloja. Alusta vassa rahoituslaskelmassa suunnitteluvuosille Kauniaisten velka määrä voi nousta jopa 20 milj. euroon vuonna KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan inves tointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kau punginhalli tus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jäl keen investointihankkeelle voidaan esittää varat tavaksi suunnittelumääräraha sekä tar kentaa toteutusajankohtaa ja toteutuk seen tarvittavaa määrärahaa. Lopulli sen investoin tiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousar vion hyväksymisen yhteydessä. Tar veselvityk sen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakun ta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kouluilla on vi reillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistami nen ja kaupunkiratahanke li säävät paineita kaupungin investointiohjelmaan jatkossa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on paitsi yleisen rahoituksen riittävyydestä, ky symys myös re surssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja investointien kesken. In vestoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään käyttötalou den tasoon on varauduttava niin, että jo olemas sa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyttöomaisuuden jatkuvasta kunnossapidosta ei jou duta tinkimään liian kor kean in vestointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjaus velka kasvat taa luonnollisesti painetta tule ville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodelle 2014 on n. 11,7 milj. eu roa. Ottaen huomioon ta loussuunnitelmakaudelle ko ko nai suutena sisältyvät erittäin mittavat in vestointitarpeet, tämä

11 tarkoit taa si tä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hank keiden priorisointeja. Vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyy pientalotontin myynti osoitteessa Tornikuja 3. Esitys si sältää myös Villa Bredan alueen kerrostalotontin myynnin ARA-hintatasoise na. Taloussuunnitelmavuosille esi tetään Koivuhovin alueen tonttien myyntiä, mikä tarkoittaisi kaupungille varsin merkittäviä, mutta täysin kerta luonteisia maanmyynti tuloja. Osoitteessa Junghansinkuja 3 sijaitsevan kerrostalotontin myynti on siirretty myöhäisempään ajankohtaan, toisaalta tontin kaavallisen arviointi tarpeen vuoksi, toi saalta sen varmistamiseksi, että kaupungilla on vielä tulevaisuudessakin myytäviä tont teja. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointi hanke-esityk set sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Lis taus mahdollisesti täydentyy vielä hallinto kuntien esityksillä ja tarkennuk silla. Hankkei den määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuo sille on tarkasteltu myös niiden toteutus valmiuden sekä käyttäjien kannalta parhaan toteutusajankoh dan kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Niistä merkittävimmät ovat Sansin pellon päivä kodin toteu tus vuosina sekä helmikuussa 2014 käynnistettäväksi ohjelmoitu Svenska Skolcentrumin peruskorjaushanke talotekniikan ja tilojen ajanmu kaistamiseksi yläasteen puolella (F- ja G-osien saneeraus). Kaupun gintalon saneeraus esitetään käynnistettäväksi vuonna 2014, pää osan urakasta valmistuessa vuonna Villa Bredan alueen hankkeiden toteutussuunnittelu ete nee vuonna 2014 vahvasti täh däten hankkeiden käynnistyk seen vuonna 2015 ja valmistumiseen vuonna Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointi ohjelmaa, pe rustuen kiin teistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksy tyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järke viin kiinteistökohtai siin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kan nalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty alus tavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoi tus liittyy olennaisesti merkittävimpiin raken nushankkeisiin sekä eri tyisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha sisäl tää varauksen liikenneturvalli suu den edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille ka dunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluette lona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympä ristön yllä pidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjäntei seen ja suunnitelmalliseen ka lustohankintojen optimointiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toiminnalliset tar peet ja käytettävyys, myös korjauskustan nusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaih tohyvityksen osuus kirjataan käyttötalouteen myyntivoittojen alle.

12 Henkilöstösuunnitelma vuosille KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen kilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan ker ran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. Yhdyskunta toimen henkilöstömäärä on suunnitelma kaudel la edellisten vuosien tapaan 57,0 henki löä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lu kumäärää kasvatta matta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvai suutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vai kea saatavuus, mikä tar koittaa sitä, että si jaistustilanteissa, mutta myös vakituisen hen kilökunnan rekrytoinnissa on ollut vai keuksia. Tämä luonnollisesti kuormittaa työssä ole vaa henkilökuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion koko kaupun gin henkilöstö osioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen var sinaista KH:n budjettikäsitte lyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lo masijaisia ja/tai projekti työntekijöitä. KH on päättänyt jatkaa avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttölupame nettelyä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimien perustehtäviä kos kevia vakansseja tai työllistä mistukivaroin palkattua henkilökuntaa. Menettely koskee myös sijaisuuksia. Lisäksi KH edellyttää kaupunginjohtajan täyttölupaa alle 6 kk:n sijai suuksiin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Näin ollen kaikki yhdyskuntatoimen henki löstörekrytoinnit, myös henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, sekä sijai suudet ja mahdolliset projektityöntekijät mukaan lukien, ovat täyttölupamenettelyn piirissä. Liite Yhdyskuntalautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille sekä in vestointisuunni telma vuosille , esitys. YTJ: Päätös: Lautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee tiedoksi vuoden 2014 talousarvion se kä vuosien (18) taloussuunnitelman valmistelun. Lautakunnan lopullinen esi tys käsitellään seuraavas sa lautakunnan kokouksessa Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014

Kaupunginvaltuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2014 Kaupunginvaltuusto 28 09.06.2014 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2015-2017 570/02.02.00/2014 KV 28 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 272 16.10.2013 Kaupunginhallitus 281 23.10.2013 Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 310 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 91 07.12.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 KH 23.11.2015 310 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot