Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman (18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman2015-2016(18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman (18) valmistelu 159/331/2013 YLK 113 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavaksi ka lenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vä hintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelu kauden ensimmäinen vuosi. Talous suunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus käsittelee talous arviota kokouksissaan ja , valtuustokäsittely on Lautakuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttöta lousarvion vuodelle 2014 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman vuosille (18). Investointiohjelma vahvistuu valtuustokäsittelyn myötä marraskuussa ja siihen perustuva lopullinen työohjelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2014 alussa. Investointihankkeiden toteutumista seurataan kuukausittaisten seuranta palavereiden ja osa vuosikatsausten yhteydessä. Osavuosikatsauksissa raportoidaan myös strategisten tavoitteiden ja käyttötalousar vion toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla, samalla tasolla laaditaan yh dyskuntalautakunnan ta lousarvio. Lautakunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mu kaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena. Investoidun pääoman ko ron ja poistojen, sekä sisäisten vyörytysten osuudet tarkentuvat valtuus ton budjettikäsit telyyn mennessä. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Talousnäkymät vuosille ovat epävarmat. Kansantalous oli vuonna 2012 käy tännöllisesti katsoen taantunut ja taloudellisen kasvun arvioidaan olevan myös lähivuosi na hidasta. Tämän lisäksi julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuu teen liittyy suuria riskejä, jotka toteutues saan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotu loja ja lisäävät painetta julkisten menojen kasvuun. Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä kuntien tulopohjaa leikkaavia päätöksiä. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukanaan tuomat kuntien tulopohjaa hei kentävät valtionosuusleikkaukset toteutetaan portaittain kasvaen vuosina Näiden lisäksi veroperustemuutokset todennäköisesti kaventavat kuntien tulopohjaa. Valtionosuusleikkausten ja veroperustemuutosten tuloja vähentävä yhteisvaikutus voi Kauniaisten osalta vuonna 2014 nousta 0,8 miljoonaan euroon, mikä vastaa 0,25 vero prosenttiyksikön tuottoa. Kaupungin verotulojen ennakoidaan suotuisan väestönkehityksen ja kiinteistöveron muutosten joh dosta kasvavan vuonna 2014 noin 3,5 %:a tämän vuoden talousarvion ta soon nähden. Valtionosuu det sen sijaan alenevat yllämainittujen leikkausten johdosta noin 20 %.

2 KH on vahvistanut vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat nykyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan vähintään 1,5 % / vuosi. Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esit tää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden parantami seksi konkreettisine mittareineen. Tulosaluekohtaiset talousarvioesityk set laaditaan tuottavuusta voitteen, kustannusten tason noin 2,3 % nousua sekä vanhuspalveluissa väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen volyymimuutokset huomioon ottaen. 3. Kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kau pungin henkilöstön kokonaisluku määrä ei kasva. Kaupunki perus taa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bre dan laajennus on valmistunut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointioh jelman mukaan. Suunnittelu kaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ulkopuolelle. Lisäksi KH hyväksyi oheismateriaalina olevan toimialakohtaisen suuntaa-an ta van tulo- ja menoke hyksen. Yhdyskuntatoimen tulo- ja menokehykseen on yhdistetty toimialan molempien lautakuntien, yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan tulot ja menot. Lautakuntakohtaiset ta lousarviot hyväksytään kunkin lautakunnan kokouksissa. Maankäytön tont tituo tot on eriy tetty omal le kustannuspaikalle ja ne esitetään kau pun gin tulos- ja rahoituslaskelmassa. Kaupungin kehittämisstrategia Talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehit tämisstrategian. Uutta strategiaa on valmisteltu valtuuston strategiase minaareissa huhtikuussa 2013, minkä jälkeen hallitus on käynyt sen pohjalta laaditusta luonnoksesta pari lähetekeskustelua. Kehittä misstrategia tarkentuu edelleen lautakun tien ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn yhteydes sä. Kauniaisten kaupungin visio ja arvot perustuvat KV:n ja KH:n muotoilemaan valtuusto kauden stra tegiapohjaan. Vision mukaisesti Kauniainen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuu riperintöä kunnioittava, ih misläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hy vinvointia. Vision pohjalta työstetyt kaupungin arvot ovat seuraavat: 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Trygg närhet genom livet 2. Aito yhteisöllisyys Äkta gemenskap 3. Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet 4. Luonnonläheisyys Närhet till naturen 5. Ketterä kehittyminen Smidig utveckling Valtuustokauden painopistealueet ja tavoitteet on luonnosteltu KV:n ja KH:n keskustelu jen mukaisesti ja poh jautuen em. visioon ja arvoihin. Edelleen tavoitteista johdetaan vuosittain yksityiskohtaisemmat toimiala/tu-

3 losaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joi den toteutumisesta raportoidaan seurantalo makkeen tulossarak keessa (oheismateri aali). Kehittämisstrategian toteuttaminen edellyttää hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä ja kaikkien hallinto kuntien sitoutumista niiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Erityi sesti yhdyskuntatoimen toimi alaan liittyvät pai nopistealueet ja tavoitteet ovat seuraavat: 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tar jolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asu mis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pide tään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupun gin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-oh jel maan (2020). 1.1 Selvitetään periaatteet asemakaavojen muuttamisen oh jaamiselle. Maankäytön yleis suunnitelma (MASU 3) laadi taan valtuustokau den aikana (yhdyskuntatoimi) 1.2 Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoi tetta toteut taa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.3 Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa asuntoyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoi mi). 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehite tään palve lurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voi vat asua kodeis saan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimin toja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tuke maan luodaan uusia välimuotoisia tu kimuoto ja. Esteettö myyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveys toimi, yhdyskun tatoimi). 2.3 Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen raken taminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan elin keinopoliittista ohjelmaa Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoi-

4 mi). 3.2 Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisek si ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). Yleistä toimintaympäristöstä Rakentamisen suhdanneodotukset ovat luottamusindikaattorin perusteella keskimää räistä alhaisem mat. Raken tamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan 2-4 % vuon na Toimialakohtaiset erot ovat suu ret. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-luvun kohonneet kuluttajahinta indeksiä voi makkaammin (oheismateriaali). Sähkön hinnan on tässä vaiheessa vuotta en nakoitu pysyvän samana kuin Lämmityksen osal ta nou sua noin 7 %. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL-kuntayhtymä solmivat maankäy tön, asumisen ja liiken teen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen ta voitteena on yhdyskuntara kenteen eheyttämi nen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityi sesti raideliikenteen hyödyn täminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitel ma. Sopimuksessa määritetään tavoit teet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Aiesopimuksen asuntotuo tantotavoite Kauniaisten osalta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asunto tuotantoa. Lisäksi Kauniainen osallistuu jo käynnistettyyn Espoon kau punkiradan jatkeen suunnitte luun ja varautuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan sisälly tälle aiesopimuskau delle. Espoo pitää tärkeänä alueensa raide hankkeiden nopeaa etenemistä. Seuraavan MAL-aiesopi muksen valmistelussa seudulli nen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteensovitetaan vielä nykyistä sopi musta kiinteämmin. Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, pal velujen sijoittu miselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena uudistaa maankäytön yleissuunnitelma (Masu 3 laatimistyö), jossa määri tellään Kauniaisten yhdyskuntaraken teen kehityksen ja maankäytön pe riaatteet. Kau pungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maan käytön kehityskuvan 8 kehittämis alueeseen, joille rakennusoikeuden ja asuntojen lukumäärän kas vattaminen lähitulevai suudessa keskitetään. Samalla tue taan Kauniaisten elinvoimaisuutta ja talou den tasa painotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asunto rakentamisen toteutuessa suun nitellusti on mahdollista, että kaupungin asukasluku kohoaisi asukkaaseen kuluvan 15-vuotis kauden aikana. Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös vaikuttaa väestörakenteen kehi tykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuutok sien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden li sääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitse vat rahoitusta. Lähtö kohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla vähintään kaavamuu toksista aiheu tu vat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maan käyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuk sista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue suunnitel laan vas taamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpei siin. Villa Bredan palvelu keskus pe ruskorjataan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asukkaat voi vat tar peensa mukaan tukeutua viereisen palvelu keskuksen ja ko-

5 tihoidon palveluihin. Alueen kehittä minen on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuun nitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös es teettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kunta yhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ym päristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen mak saa osallisuudestaan yhteistyöhön kunta osuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määri tellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuk sien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuo teen 2030 ulottuvaan il mastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vä hentää kasvihuonekaasu päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkau punkiseutu vuonna Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien korjaus rakentamishank keiden tulee pohjautua suunnitel malliseen kiinteistönpitoon ja energiakorjausten ar viointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltui hin ratkaisui hin. Kiinteistönhoidon kustannustaso on viime vuosina kohonnut yleistä hintatason kehitystä enemmän. Erityisesti energian hinnan vuosittainen, varsin voimakaskin vaihtelu on mer kittävä muutostekijä kiin teistönhoidon kustannusrakenteessa. Kiinteistömassan ylläpitokulujen ym. kehitystä kuvaava taulukko on esityslistan oheismateriaalina. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet val mistuneiden investoin tien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thur maninpuisto, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kun nossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Kunnossapitoluokkaan 1 kuu luvien katujen mää rä on vuoden 2013 aikana lisääntynyt n. 4 %. Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoi tetaan ja rakennetaan tarvit tavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähi ympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivot tuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdolli suuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskus tan liikkeiden me nestymiseen ostovoiman li sääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kau pal listen palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniai nen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jor vin alueilla. Espoo selvittää myös eri sidosryhmien

6 kanssa, onko Kehä II toteutettavissa kevyempänä, halvempana ja mahdollisesti vaiheit tain toteutettavana kaupunkimaisena maantieratkaisuna. Lisäksi yhdyskuntatoimen koko organisaatiossa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen oh jaus ja valvonta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toi minnan vaikuttavuus kauniais laisille asukkail le Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoit tuvaisuuden vähentäminen organi saatiota ja palveluiden tuo tantotapoja kehitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspal velussa ja prosesseissa Erinomainen työilmapiiri Toimialakohtainen raami Talousarvion toimialakohtainen alustava raami perustuu varaukseen kustannustason noin 2,3 % nou susta sekä samanaikaisesta palvelutuotannon tuottavuuden nostosta vä hintään 1,5 % / vuosi. Yhdys kuntatoimen toimialalla toimintakuluille 2014 on alustavasti varattu 1,8 % korotus vuoden 2013 hyväk syttyyn talousarvioon nähden. Euromääräises ti tämä korotus tarkoittaa euroa. Alustava raami on määritelty varsin mekaanisesti eikä siinä ole otettu huomioon mah dollisia toimi alasta riippumattomia muutoksia ympäristötekijöissä. Raami on ymmärrettä vä koko kaupungin talou dellisen liikkumavaran hahmottamiseksi. Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tulevalla talous suunnitelmakaudella kuitenkin useita sellaisia raamiin sisältymättömiä määrärahatarpeita, joihin kau punki on sitoutunut, mutta joihin ei toimintaa tehostamalla ole mahdollisuutta vaikuttaa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole mahdol lista ottaa huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä raamia korottavina perus teina, on todellisena uhkakuvana se, että kaupungin vastuulla olevien rakennusten, katujen ja yleis ten alueiden kunnossapitoa joudutaan tuntuvasti karsimaan ja toimialan kuntalaisil le suunnattuja pal veluita heikentämään. Merkittävin yksittäinen tällainen raamiin sisältymätön tekijä taloussuunnitelmakaudella on HSL- kun ta yhtymän kun taosuuden nousu. Vuon na 2013 Kau niaisten HSL-kunta osuus on e ja vuodel le 2014 osuu den ennakoi daan ole van euroa (kasvua euroa ja 11,6 %). Suuntaus jat kuu edelleen vuosina 2015 ( euroa, +3,5 %) ja 2016 ( eu roa, +3,5 %). Kuntaosuuden kasvu johtuu infrakustan nusten kasvusta suu rien joukko liikennehankkei den käyttöönoton myötä (Kehärata, Länsi metro) se kä Kut suplus-liiken teen laajentamisesta. Edel leen vuodelle 2016 enna koi daan kuntaosuuden kas vavan vie lä lisää n euroa joukko liiken teen ns. kaarimalliin perus tuvaan vyöhykejär jestel mään ja uuteen lip pujär jestel mään siirtymisen myö tä. Toinen huomioonotettava muutostekijä edellisvuoden budjettitasoon liittyy kaupungin asunto-ohjel maan sisältyvään periaatteeseen, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista va raamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt ra hoitusta vähintään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näis sä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kau-

7 niainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettiva raus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hankkeita ei juurikaan ole ollut käynnissä, joten varaustakaan ei ole tarvittu. Nyt kuitenkin vuodelle 2014 on odo tettavissa useita hissihankkeita, jotka täyttävät avustuksen myöntämisen edellytykset. Laskennallinen määrärahatarve ta lous arvioon ja -suunnitelmaan on näiden ARA:lta saatujen alus ta vien va raus ten pe rus teel la n euroa. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelu keskuksen ja uu sien kerrostalojen rakentaminen. Hankkeen valmistelu edellyttää yhdys kuntatoimen käyttötalousarvi oon kertaluonteista Eläkeläistalojen purkukustannusvaraus ta e. Uutena menoeränä esitetään kaupungin vastuulla oleviin varautumistehtäviin eu ron vuosittais ta määrärahaa. Sähkön hinta on arvioitu talousarvion valmistelunaikaisen, kuluvaa vuotta noudattavan hintatason mukaisena. Kiinteistön yl läpidon kustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset, 6,6 prosenttia. Käyttö- ja jätevesikustannukset kasvoivat 6,4 prosenttia, erilliskustannukset 5,8 prosenttia, lämpökustannukset 3,9 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 3,2 prosenttia, tarveaineiden kustannukset 1,2 prosenttia, työkustannukset 1,1 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 0,6 prosenttia. (Lähdetiedosto: Tilastokeskuksen raportti ). Em. kiinteistökustannusten kasvu ylittää merkittävästi lautakunnan toiminta ku luille asetetun laskennallisen nousuprosentin (2,5 %). Kustannusvaiku tus lau ta kun nan ta lous ar vi oon on n euroa lisäystä. Yhdyskuntatoimella on tyypilli sesti vuo sit tain eri lais ten hank kei den vaiheista riippuen merkittäviä vaihte luita mää rä ra ha tar peisiin. Näitä tar peita ei ole mahdollista kattaa perusteh täviä te hos ta malla, vaan ne vaa ti vat erilliset määrärahavaraukset. Tilanne poik keaa olennai sesti sellaisista toiminnoista, joiden kus tannusrakenne painot tuu henkilös tökus tannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaise na toistu vaan toimin taan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiin teistöjen myyn nin ja maan käyttöso pimuskorvausten kohdalla. Tuottavuustavoitteesta Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuu den parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Yhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien laajentuessa sekä vilkkaan kaavoi tuksen ja raken tamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden takaisella tasolla (v ,5 henkilöä, v ,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut 73 hen ki löllä. Kaupungin kiinteistökanta on vastaavana ajanjaksona kasvanut m2:llä sekä kau pun gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoil la, ylei sillä alueilla ja ke vyen lii ken teen väylillä. Tämä tarkoittaa luonnolli sesti toi min nan ja henki lö resurs sien käytön tehostumista. Tehtävien sisäl töä ja toi min tatapoja on muokattu vuo sien var rella tarpeen mukaan.

8 Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuoli sia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös vähennetty vuoden 2013 aikana ostopalveluja ulko puolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpa nosta mahdollisuuksien mukaan. Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kustannustehokkaampana toimintana ja tu lokset näkyvät myös työntekijöiden kasvaneena työmotivaationa. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamista palveluista liittyy muiden hallintokuntien käytössä ole viin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön tehokkuudesta kannattaa hankkia vertailutietoa, sillä kiinteistökustannukset muodostavat merkittävän osan yhdys kuntatoimen vuotuisista käyttötalosarvi omenoista, ja kiinteistöjen määrällä on luonnolli sesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjel maan, vähintään yllä- ja kunnossa pitoinvestointien kautta. Tilankäytön mahdollinen tehostaminen ei kuitenkaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toimivien yksi köiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimintaansa. Käytännössä ainoa tapa kasvattaa te hokkuutta ja vähentää kiinteistökustannuksia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tiloista. Ottaen huomioon investointisuunnitelmaan sisältyvät uudisrakennus hankkeet (Villa Breda, Sansinpel lon päiväkoti, jatkossa myös Koivuhovin päiväkoti) ja tarveselvityksissä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on suuntaus kuitenkin päinvastai nen, toimitilaneliöt ja kiinteistökustannukset tulevat edelleenkin kasvamaan. Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehit tä mään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta ja kus tannuspainotteisempaan suuntaan. Käyttötalousarvio 2014 Lautakuntatason alustava tuloarvio on 11,1 miljoonaa euroa. Vuosittaiset tu lot vaihtelevat joh tuen vuosittaisten myyntivoittojen ja maan käyt tö so pi-

9 mus kor vaus ten mää rien suuruudesta. Vuoden 2014 tont ti myyn tien; Tor nikuja 3:n ja Pa lo kun nan kuja 4:n myynti voitot si sältyvät toimi alan kokonaisarvioon ja niille on perus tettu oma, maankäytön tu los alu eesta eriy tetty kustan nus paikka. Vuo den 2013 ta lous ar vi oon- ja suun ni tel maan vuo delle 2015 si säl ty neen Jughan sin ku ja 3:n myynti esite tään siir rettäväk si myö häisem pään ajan koh taan ton tin kaa valli sen ar viointi tar peen vuok si. Si säis ten vuok ra tuotto jen osuus on 8,4 mil joo naa eu roa, jo ka on n. 9 % edel lis vuotta kor keampi. Lautakunnan alustava menoarvio on 10,7 miljoonaa euroa. Ta lous ar vio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudat taen kustannustehok kuus, toi min nan tehostaminen sekä tulokselli suus huomioiden. Toiminnan suun nit te lussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, KH:n oh jeistuksen mukaisesti ja välttäen uusia meno eriä. Energian hinta on sähkön osalta arvioitu talousarvion val mis te lu ai kai sen, edel lis vuot ta hieman alhai semman hintata son mu kaan. Kau ko läm mön osalta hin tata so on hieman korkeampi. Lämmityksen ja ve den osal le on ar vioitu n. 13,5 %:n ko ko nais ko ro tus. Kiin teistöjen vuo sikor jausten määrära hatarve on ar vioitu tässä vaihees sa edel lisvuosia kor keammalle ta sol le. Palvelujen ostoihin sisältyy uusina menoerinä Villa Bredan eläkeläistalojen eu ron suuruinen purkukustannusvaraus sekä kaupungin varau tumis teh tä viin tar vit tava euron varaus. Lisäksi hissiavustuksiin on va rattu eu roa, jo ka on eu roa edellisvuotta korkeampi. Loput n euron suu rui ses ta hissiavustus tarpeesta on va rat tu vuo delle Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia meno eriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen os topalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristötervey denhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pa lo- ja pelastustoiminnan kun taosuudet. Julkisen liikenteen kuntaosuuden arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden ta soon verraten. HSY:n seutu- ja ympäris tötiedon kunta osuus si sältyy ympäristötoimen tulosalueelle ja sen määrän on ilmoitettu kasvavan n eurolla edel lis vuo den tasosta johtuen aiempien vuosien yli jäämähyvityksen päät tymisestä ja kun taosuuden perimisestä vuodesta 2014 alkaen täysimääräi senä. Vastaavasti HSY:n lisäyksen suuruinen, ai em min ym pä ris tötoi men bud jettiin sisältynyt luontokeskus Haltian toimin nan tu ke mi seen varat tu n euron suuruinen määräraha bud je toi daan vuodes ta 2014 eteenpäin si vis tys toi men alai suu teen. HSL:n kun ta osuu dessa on huo mioitu inf ra kus tan nuk set. Kaiken kaikkiaan on todettava, että yhdyskuntalautakunnan tulevan kauden toiminta, uudet menoerät ja toiminnalliset tavoitteet huomioiden, pystytään lähes kokonaisuudes saan kattamaan toimialalle asetetun raamin puitteissa. Sitovan tason budjettiin nähden toimintakate osoittaa n euron ali jäämää, joka selittyy toimialasta riippumattoman menoerän HSL:n kuntaosuuden nousulla. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille

10 Taloussuunnitelmavuosien mu kai set mää rä ra hat pe rus tu vat yleis in dek siä vas taa van kus tan nus ta son nou sul le. Poikkeuksen muodostavat tont tien myyntivoitot (Koivuhovin tontit) ja koneka lus ton vaih to hy vi tyk set se kä yhteis toi min nal liset kuntaosuudet. Palo- ja pe las tus toi men kunta osuudet tarkentuvat ta lous ar vio pro ses sin aikana. Investointisuunnitelma vuosille (18) Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kau pungin oma tulorahoitus investointeihin (vuosikate sekä arvioidut kiinteän omaisuuden myyntivoitot) on noin 7 milj. euroa/vuosi. Tästä summasta kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muutostyöt sekä ko neiden, kaluston ja IT -jär jestelmien uusiminen ovat noin 3 milj. euroa/vuosi. Muihin, eril lisiin investointihankkeisiin jäisi oman tulorahoituksen puitteissa varaa siis noin 4 milj. euron verran vuositasolla. Vuonna 2012 hyväksytyssä investointiohjelmassa on säännönmukaisten investointime nojen lisäksi muita hankkeita yhteensä 33 milj. euroa vuosille Näistä Villa Bredan laajennus muodos taa puolet, 16 milj. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoi tus ei riitä investointiohjelman toteutta miseen viiden vuoden aikana, vaan oman tulora hoituksen lisäksi tarvitaan lainaa tai poikkeuksellisia omaisuuden myyntituloja. Alusta vassa rahoituslaskelmassa suunnitteluvuosille Kauniaisten velka määrä voi nousta jopa 20 milj. euroon vuonna KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan inves tointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kau punginhalli tus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jäl keen investointihankkeelle voidaan esittää varat tavaksi suunnittelumääräraha sekä tar kentaa toteutusajankohtaa ja toteutuk seen tarvittavaa määrärahaa. Lopulli sen investoin tiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousar vion hyväksymisen yhteydessä. Tar veselvityk sen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakun ta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kouluilla on vi reillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistami nen ja kaupunkiratahanke li säävät paineita kaupungin investointiohjelmaan jatkossa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on paitsi yleisen rahoituksen riittävyydestä, ky symys myös re surssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja investointien kesken. In vestoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään käyttötalou den tasoon on varauduttava niin, että jo olemas sa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyttöomaisuuden jatkuvasta kunnossapidosta ei jou duta tinkimään liian kor kean in vestointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjaus velka kasvat taa luonnollisesti painetta tule ville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodelle 2014 on n. 11,7 milj. eu roa. Ottaen huomioon ta loussuunnitelmakaudelle ko ko nai suutena sisältyvät erittäin mittavat in vestointitarpeet, tämä

11 tarkoit taa si tä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hank keiden priorisointeja. Vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyy pientalotontin myynti osoitteessa Tornikuja 3. Esitys si sältää myös Villa Bredan alueen kerrostalotontin myynnin ARA-hintatasoise na. Taloussuunnitelmavuosille esi tetään Koivuhovin alueen tonttien myyntiä, mikä tarkoittaisi kaupungille varsin merkittäviä, mutta täysin kerta luonteisia maanmyynti tuloja. Osoitteessa Junghansinkuja 3 sijaitsevan kerrostalotontin myynti on siirretty myöhäisempään ajankohtaan, toisaalta tontin kaavallisen arviointi tarpeen vuoksi, toi saalta sen varmistamiseksi, että kaupungilla on vielä tulevaisuudessakin myytäviä tont teja. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointi hanke-esityk set sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Lis taus mahdollisesti täydentyy vielä hallinto kuntien esityksillä ja tarkennuk silla. Hankkei den määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuo sille on tarkasteltu myös niiden toteutus valmiuden sekä käyttäjien kannalta parhaan toteutusajankoh dan kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Niistä merkittävimmät ovat Sansin pellon päivä kodin toteu tus vuosina sekä helmikuussa 2014 käynnistettäväksi ohjelmoitu Svenska Skolcentrumin peruskorjaushanke talotekniikan ja tilojen ajanmu kaistamiseksi yläasteen puolella (F- ja G-osien saneeraus). Kaupun gintalon saneeraus esitetään käynnistettäväksi vuonna 2014, pää osan urakasta valmistuessa vuonna Villa Bredan alueen hankkeiden toteutussuunnittelu ete nee vuonna 2014 vahvasti täh däten hankkeiden käynnistyk seen vuonna 2015 ja valmistumiseen vuonna Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointi ohjelmaa, pe rustuen kiin teistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksy tyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järke viin kiinteistökohtai siin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kan nalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty alus tavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoi tus liittyy olennaisesti merkittävimpiin raken nushankkeisiin sekä eri tyisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha sisäl tää varauksen liikenneturvalli suu den edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille ka dunrakennushankkeille. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluette lona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympä ristön yllä pidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjäntei seen ja suunnitelmalliseen ka lustohankintojen optimointiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toiminnalliset tar peet ja käytettävyys, myös korjauskustan nusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaih tohyvityksen osuus kirjataan käyttötalouteen myyntivoittojen alle.

12 Henkilöstösuunnitelma vuosille KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen kilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan ker ran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. Yhdyskunta toimen henkilöstömäärä on suunnitelma kaudel la edellisten vuosien tapaan 57,0 henki löä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lu kumäärää kasvatta matta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvai suutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vai kea saatavuus, mikä tar koittaa sitä, että si jaistustilanteissa, mutta myös vakituisen hen kilökunnan rekrytoinnissa on ollut vai keuksia. Tämä luonnollisesti kuormittaa työssä ole vaa henkilökuntaa. Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sisältymään talousarvion koko kaupun gin henkilöstö osioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen var sinaista KH:n budjettikäsitte lyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lo masijaisia ja/tai projekti työntekijöitä. KH on päättänyt jatkaa avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttölupame nettelyä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimien perustehtäviä kos kevia vakansseja tai työllistä mistukivaroin palkattua henkilökuntaa. Menettely koskee myös sijaisuuksia. Lisäksi KH edellyttää kaupunginjohtajan täyttölupaa alle 6 kk:n sijai suuksiin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Näin ollen kaikki yhdyskuntatoimen henki löstörekrytoinnit, myös henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, sekä sijai suudet ja mahdolliset projektityöntekijät mukaan lukien, ovat täyttölupamenettelyn piirissä. Liite Yhdyskuntalautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille sekä in vestointisuunni telma vuosille , esitys. YTJ: Päätös: Lautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee tiedoksi vuoden 2014 talousarvion se kä vuosien (18) taloussuunnitelman valmistelun. Lautakunnan lopullinen esi tys käsitellään seuraavas sa lautakunnan kokouksessa Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 272 16.10.2013 Kaupunginhallitus 281 23.10.2013 Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen.

Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. Tekninen lautakunta 121 03.10.2012 Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. TELA 121 Tekninen toimi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 48 24.09.2015 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot