Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010"

Transkriptio

1 Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010 Pohjola - Nordens distrikt i Österbotten r.f - Nordiskt informationskontor i Vasa Pohjola-Norden Pohjanmaan piiri ry - Pohjoismainen tiedotustoimisto Vaasa

2 1 Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten r.f. är en av tolv distriktsorganisationer inom centralförbundet Pohjola-Norden i Finland. Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Medborgarorganisationen Pohjola-Norden består, förutom av centralförbundet och de tolv distrikten, av ett ungdomsförbund samt drygt hundra lokalföreningar med personmedlemmar. Tillsammans med våra systerföreningar i det övriga Norden utgör vi en kanal till nordiska aktiviteter och inbördes växelverkan för alla nordbor. Distriktet Österbotten är även huvudman för ett av två i Finland verksamma Nordiska informationskontor. Distriktets verksamhetsområde täcker landskapen Österbotten, Södra Österbotten samt Mellersta Österbotten. Distriktet har en anställd verksamhetsledare med säte på distriktskansliet i Vasa. Vårt uppdrag Distriktet har en tredelad funktion: att fungera som informationskontor för det formella nordiska samarbetet, att fungera som förverkligare av nordiskt orienterade aktiviteter inom sitt område samt att fungera som nätverkslänk mellan aktörer i regionen och det nordiska samfundet. Distriktet och informationskontoret är ett kontaktorgan för Pohjola-Nordens lokalföreningar och övriga medlemmar inom sitt verksamhetsområde. Organisationen utgör en förbindelselänk mellan fältet och centralförbundet. Den finns till hands som stöd för lokalföreningarnas verksamhet och som en kanal för kontakter till Norden. Distriktet har också genom ett avtal med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ett uppdrag som Nordiskt informationskontor. Till detta uppdrag hör: -att informera om det nordiska samarbetet -att informera om nordiska samarbetsorgan och institutioner -att synliggöra det nordiska samarbetet genom t.ex. kontakt med media -att koordinera nordiskt orienterad evenemangsverksamhet -att sprida kunskap om och öka intresset för de nordiska folken och att stöda olika former av nordiska kontakter på det folkliga planet -att medverka i nätverket mellan de nordiska kulturhuset, informationskontoren och andra nordiska institutionerna -att fungera som en bro mellan regionen och Nordiska rådet

3 2 Organisationen På höstmötet valdes följande personer till distriktsstyrelsen för år 2010: som ordinarie Helena Teräväinen, ordförande (Lappo) Folke Jungner, vice ordförande (Vasa) Katrina Nissi (Karleby) Majvor Ekblad (Vörå) Lisbeth Saxberg-Blomkvist (Kristinestad) Marianne Buss (Korsholm) Carl-Gustav Karling (Kauhava-Härmä) Jan Henriksson (Jakobstad) Marjut Nummela (Seinäjoki) som ersättare Birgitta Aurén (Vasa) Brit Stenman (Karleby) Jessica Havulehto (Vörå) Margit Kaseva (Kaskö) Anna-Maija Iitola (Vasa) Riitta-Liisa Hartikka (Kauhava-Härmä) Kristina Saari (Jakobstad) Margareta Savola (Seinäjoki) Som tillförordnad verksamhetsledare för distriktet och informationskontoret har sedan fungerat Ari Sundberg. Ordinarie verksamhetsledare Susanne Ehrs var vårdledig fram till augusti, då hon övergick till moderskapsledighet med slutdatum Revisorer för 2010 verksamhetsåret var Jari Lindholm och Matti Rosvall, samt ersättare Mårten Kjellman och Nils-Erik Åkerfelt. Distriktets vårmöte hölls 24.4 i Korsholm. Distriktets höstmöte hölls i Kauhava. Distriktets representation Ekonomi Distriktets ekonomi visar för år 2010 ett överskott på drygt euro. Detta överskott kommer sig av att man i bokslutet upplöst en reservation på euro, som funnits i bokföringen sedan flera år. Eftersom denna typ av omotiverade reservationer strider mot god bokföringssed har man beslutat upplösa reservationen, vilket därför gör att bokslutet visar på överskott. Detta överskott är därmed inte en reell vinst, utan en bokföringsteknisk justering Distriktet representerades under året: -i Pohjola-Nordens förbundsstyrelse av Paul Lindell, Vasa (personlig ersättare Helena Teräväinen, Lappo) -i Pohjola-Nordens förbundsfullmäktige av Helena Teräväinen, Lappo (ersättare Folke Jungner, Vasa) och Kristina Saari, Jakobstad (ersättare Brit Stenman, Karleby) -i Pohjola-Nordens valberedning av Christina Knookala Distriktet är medlem i Kvarkenrådet r.f.

4 3 Medlemmar Under verksamhetsåret 2010 hade distriktet 15 medlemsföreningar, 19 kommunmedlemmar och 12 samfunds- och understödande medlemmar. Lokalföreningarna Lokalföreningarnas medlemsantal Pohjola-Norden i Alahärmä *) Pohjola-Norden i Järviseutu Pohjola-Norden i Kaskö Pohjola-Norden i Kauhava-Härmä Pohjola-Norden i Karleby Pohjola-Norden i Kristinestad Pohjola-Norden i Lappo Pohjola-Norden i Malax Pohjola-Norden i Korsholm Pohjola-Norden i Närpes Norden-Pohjola i Jakobstad med omnejd Pohjola-Norden i Seinäjokiseutu Pohjola-Norden i Nykarleby 12 **) Pohjola-Norden i Vasa Pohjola-Norden i Vörå Pohjola-Norden i Etseri 11 ***) Totalt *)Lokalföreningarna i Alahärma och Kauhava gick samman och formade en gemensam förening, Pohjola-Norden i Kauhava-Härmä. **)Lokalföreningen i Nykarleby lades ***)Lokalföreningen i Etseri lades ner Samfundsmedlemmar 2010 Södra Österbottens förbund, KWH-koncernen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Österbottens företagarförening, Vasa studentbostadsstiftelse, Ingves bussar, Haldin & Rose Ab, Österbottens svenska producentförbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Mellersta Österbottens förbund, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Kommunmedlemmar 2010 Perho, Soini, Korsnäs, Vasa, Laihela, Karleby, Kurikka, Teuva, Närpes, Kronoby, Pedersöre, Kauhava, Storkyro, Vörå-Maxmo, Malax, Vimpeli, Jakobstad, Larsmo, Korsholm. Ekonomi Distriktets ekonomi visar för år 2010 ett överskott på drygt euro. Detta överskott kommer sig av att man i bokslutet upplöst en reservation på euro, som funnits i bokföringen sedan flera år. Eftersom denna typ av omotiverade reservationer strider mot god bokföringssed har man beslutat upplösa reservationen, vilket därför gör att bokslutet visar på överskott. Detta överskott är därmed inte en reell vinst, utan en bokföringsteknisk justering.

5 4 Informationsverksamhet Distriktet har status som s.k. Nordiskt informationskontor. Det innebär att man har ett avtal med Nordiska ministerrådet att informera om det formella nordiska samarbetet inom sitt verksamhetsområde. Därför är informationsverksamheten det ena av distriktets tre ben. Informationen till medlemsföreningar har i under året i allt högre grad skötts medelst e-post. Ett speciellt aktivt grepp togs för att informera kommun- och samfundsmedlemmar on nordiska möjligheter. Skolor i medlemskommuner har bl.a. mottagit information om de till barn och unga riktade speciella klimatprojekt som Nordiska ministerrådet initierat. Likaså har kommuner t.ex. anmodats att bemöta ministerrådets klimatinitiativ. och artiklar i regionens dagstidningar, samt på informationskontorets kanaler på Internet. Informationskontoret har ett avtal med Nordiska kulturfonden om informationsspridning om fondens verksamhet och bidrag. Detta har bl.a. skett genom kontakt med aktörer inom kulturfältet genom e-postlistor, i möten i olika sammanhang och i samband med olika informationsinsatser. Speciella informationsinsatser i form av publika förläsningar arrangerades i Vasa. Informationskontoret medverkade även på den s.k. Föreningsfestivalen i Helsingfors med speciell betoning på nordiska fonder och bidrag. Information om det formella nordiska samarbetet har spritts genom pressmeddelanden

6 5 Evenemangsverksamheten Evenemangsverksamheten är distriktets andra ben. Evenemang produceras i syfte att sprida intresse för och kunskap om Norden och det nordiska samarbetet. Evenemangen arrangeras i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Distriktet har under året producerat eller medverkat i ett flertal evenemang.tillsammans med förbundet bjöd distriktet förbundets samarbetspartners på teater En konsertturné med den isländsk-finländska orkestern Trio Nordica planerades till våren. Turnén fick dock inhiberas p.g.a. ett vulkanutbrott på Island som gjorde att all flygtrafik stod still i flera veckor. Under Vasa bokmässa i april hade informationskontoret en egen del avdelning som rönte stort intresse. Kontoret stod också för en programpunkt under mässan. Kulturminister Stefan Wallin samtalade med förbundets generalsekreterare Lars-Erik Häggman om det nordiska samarbetet idag och i framtiden. I samband med mässveckoslutet hölls även distriktets vårmöte. Distriktet bidrog till att den danska ungdomskören Den Danske Drengekors konsert i Jakobstad.Distriktet planerade tillsammans med Vasa Arbis och Vaasa-opisto en kurshelhet med temat Island, som genomfördes i instituten. I paketet ingick bl.a. föreläsningar och kurser i isländska språket och kulturen, isländsk film, isländskt hantverk m.m. En av föreläsarna var Islands ambassadör till Finland, Elín Flygenring. Distriktet arbetade aktivt för att ge Vasa Littfest en nordisk prägel. Tillsammans med Svenska Österbottens litteraturförening arrangerades Jazz och Poesi i Jakobstad med bl.a. den svenska författaren Aase Berg och den norska författaren Vilde Heggem. En dansk poet som var vidtalad blev inhiberad i sista stund och kunde inte ersättas. I september arrangerades i samarbete med informationstjänsten Hallo Norden ett seminarium i Seinäjoki. Seminariet behandlade ändringarna i de nordiska och europeiska socialskyddssystemen och den riktade sig till tjänstemän inom statlig, region och kommunal förvaltning med ansvar för internationella ärenden. Ett seminarium som planerades i samarbete med Kvarkenrådet och som var tänkt att genomföras i januari 2011 förföll p.g.a. personalbyte i Kvarkenrådet. Föreläsningar med rubriken Nordiska möjligheter genomfördes bl.a. på Vasa Arbis och Vaasa-Opisto i samarbete med förbundet under hösten. Distriktet medverkade i planering och finansiering av Nordisk filmvecka i Österbotten i samarbete med Filmcentrum Botnia. I oktober deltog tre ungdomar, en från Kauhava, en från Teuva och en från Kurikka som representanter för Österbottens distrikt i det nordiska ungdomsforumet Globsol på Hanaholmens kulturcentrum. Ungdomarna skrev var sin artikel om forumet, vilka publicerades i olika tidningar i regionen. I samarbete med förbundet arrangerades busstransporter från Österbotten till Pohjola- Nordens stora näringslivsseminarium i Helsingfors. Temat för seminariet vad de nordiska ländernas pensionssystem och deras framtid.

7 6 Nätverksskapande verksamhet Det tredje benet som distriktet vilar på är den nätverksskapande verksamheten. Vid utgången av verksamhetsåret 2009 hade p.g.a. personalbyten inga planer gjorts eller strukturer skapats för konkret verksamhet under verksamhetsåret Då ny tf verksamhetsledare tillträdde i november 2009 blev det därför aktuellt att skapa en struktur för organisationen där verksamhet planeras och byggs upp på längre sikt och på fastare grund. Distriktets verksamhet år 2010 har därför starkt präglats och betonats av dess nätverksbyggande funktion. Speciellt intressanta samarbetsaktörer för distriktet är de som verkar inom det fria bildningsarbetet. Under året har därför olika aktiviteter initierats tillsammans med Vasa Arbis, Vaasaopisto och Vasa sommaruniversitet. Dessa verksamheter inbegriper nordiskt orienterade kurser och evenemang, vilka planeras att genomföras under verksamhetsåret Aktiviteten i förhållande till de övriga sju informationskontoren i Norden har också varit livlig och ett flertal gemensamma projekt som lyfter fram tyngdpunkterna i det formella nordiska samarbetet är under uppsegling, såväl gemensamt med alla informationskontor som specifikt med kontoret i Jyväskylä. Umeå är vald till Europeisk kulturhuvudstad år 2014 och ett samarbete mellan Vasa stad, Kvarkenrådet och Umeå kommun och kulturhuvudstadsprojektet är aktuellt under ledning av Kvarkenrådet. Distriktet har under året aktivt deltagit i planeringen av samarbetet. Ett beslut fattades att Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten och Föreningen Norden i Västerbotten ansvar för en egen helhet i projektet. Denna helhet kommer att handla om kulturutbyte mellan de professionella kulturinstitutionerna i Vasa och Umeå och finansiering för denna verksamhet förhandlas fram i samarbete med Kulturfonden för Finland och Sverige. Under året har en samarbetsplan dragits upp tillsammans med Finlands utrikesministerium inför Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet Inom den nordiska organisationsfamiljen har täta kontakter upprätthållits med Nordiska kulturfonden, Föreningarna Nordens förbund (FNF) och med Pohjola-Nordens förbund. Ett samarbetsmöte med kulturfonden arrangerades i Köpenhamn i februari, med FNF hölls möten i Köpenhamn i februari och i Reykjavik i november och med det egna förbundet arrangerades s.k. verksamhetsseminarier i Helsingfors i juni och i Tallinn i december. Distriktets verksamhetsledare deltog i ovan nämnda möten, likaså på Nordiska Rådets session i Reykjavik i november.

8 7 Nordjobb Distriktet engagerade sig i början av året aktivt tillsammans med Pohjola-Nordens ungdomsförbund i ett försök att få nya arbetsplatser till Nordjobb-projektet. Tillsammans med projektledaren genomförde olika informationsinsatser i bl.a. Vasa och Seinäjoki. Distriktets kontor fungerade under sommaren som kansli även för Nordjobb, då projektets fritidsledare för Österbotten hade sin verksamhetspunkt där. Nordjobb är ett mobilitetsprogram för ungdomar i Norden, som erbjuder sommarjobb i ett annat nordiskt land. Projektet ägs av Föreningarna Nordens förbund och administreras i Finland av Pohjola-Nordens ungdomsförbund. För Nordjobb har en separat verksamhetsberättelse utarbetats av ungdomsförbundet..

9 8 Pohjola-Norden Pohjanmaan piiri ry - Pohjoismainen tiedotustoimisto Pohjola-Nordenin Pohjanmaan piiri ry on yksi kahdestatoista piirijärjestöstä, jotka toimivat keskusjärjestön, suomen Pohjola-Nordenin alaisuudessa. Pohjola-Nordenin tärkein tehtävä on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja tehdä Pohjolaa tunnetuksi Suomessa. Pohjola-Norden on kansalaisjärjestö, joka keskusjärjestön ja kahdentoista piirin lisäksi koostuu nuorisoliitosta, runsaasta sadasta paikallisyhdistyksestä sekä :sta henilöjäsenestä. Yhdessä muissa pohjoismaissa toimivien sisarjärjestöjen kanssa olemme kanava pohjoismaiseen toimintaan ja kaikkien pohjoismaiden asukkaiden kanssakäymiseen. Pohjanmaan piiri on myös päämies toiselle suomen kahdesta Pohjoismaisesta tiedotustoimistosta. Piirin toiminta-alue kattaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keskipohjanmaan maakunnat. Piirillä on yksi palkattu toiminnanjohtaja, jonka työpisteenä on Vaassa sijaitseva piiritoimisto. Tehtävämme Piirillä on kolmijakoinen tehtävä: toimia virallisen pohjoismaisen yhteistyön tiedotustoimistona, toimia pohjoismaisesti suuntautuneiden toimintojen toteuttajana alueellaan sekä toimia verkostojen keskuksena alueen toimijoiden ja pohjoismaisen yhteisön välillä. Piiri ja tiedotustoimisto toimii Pohjola-Nordenin paikallisosastojen sekä muiden jäsenten yhdyslenkkinä toiminta-alueellaan. Järjestö on myös linkki jäsenkentän ja liiton välillä. Se tukee paikallisosastojen toimintaa ja toimii kanavana pohjoismaisiin verkostoihin. Piirillä on myös sopimus Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa Pohjoismaisena tiedotustoimistona toimimisesta. Tiedotustoimistotehtävään kuuluu: -tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä -tiedottaa pohjoismaisista yhteistyöelimistä ja -laitoksista -tehdä pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi esim. median kautta -pohjoismaisen tapahtumatoiminnan koordinointi -lisätä ruohonjuuritason tietoutta ja kiinnostusta pohjoismaiden kansoista sekä tukea erilaisia ruohonjuuritason pohjoismaisia yhteyksiä -toimia pohjoismaisten kulttuuritalojen, tietodustoimistojen ja muiden pohjoismaisten instituutioiden verkostossa -toimia alueen ja Pohjoismaiden neuvoston välisenä siltana

10 Organisaatio 9 Syyskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt piirihallitukseen vuodelle 2010: varsinaiset jäsenet Helena Teräväinen, puheenjohtaja (Lapua) Folke Jungner, varapuheenjohtaja (Vaasa) Katrina Nissi (Kokkola) Majvor Ekblad (Vöyri) Lisbeth Saxberg-Blomkvist (Kristiinankaupunki) Marianne Buss (Mustasaari) Carl-Gustav Karling (Kauhava-Härmä) Jan Henriksson (Pietarsaari) Marjut Nummela (Seinäjoki) varajäsenet Birgitta Aurén (Vaasa) Brit Stenman (Kokkola) Jessica Havulehto (Vöyri) Margit Kaseva (Kaskinen) Anna-Maija Iitola (Vaasa) Riitta-Liisa Hartikka (Kauhava-Härmä) Kristina Saari (Pietarsaari) Margareta Savola (Seinäjoki) Piirin ja tiedotustoimiston toiminnanjohtajan sijaisena on alkaen toiminut Ari Sundberg. Varsinainen toiminnanjohtaja Susanne Ehrs oli hoitovapaalla elokuuhun asti, jonka jälkeen hän siirtyi äitiyslomalle, jonka päättymisajankohta on Tilintarkastajia toimintavuodelle 2010 olivat Jari Lindholm ja Matti Rosvall, sekä varalla Mårten Kjellman ja Nils-Erik Åkerfelt. Piirin kevätkokous pidettiin Mustasaaressa. Piirin syyskokous pidettiin Kauhavalla. Piirin edustus Piiriä edustivat vuoden aikana - Pohjola-Nordenin liittohallituksessa Paul Lindell, Vaasa (hekilökohtainen varajäsen Helena Teräväinen, Lapua) - Pohjola-Nordenin liittokokouksessa Helena Teräväinen, Lapua (varajäsen Folke Jungner, Vaasa) ja Kristina Saari, Pietarsaari (varajäsen Brit Stenman, Kokkola) - Pohjola-Nordenin vaalivaliokunnassa Christina Knookala Piiri on Merenkurkun neuvosto ry:n jäsen.

11 Jäsenet 10 Toimintavuoden 2010 aikana piirillä oli 15 jäsenyhdistystä, 19 kuntajäsenta sekä 12 yhteisöja tukijäsentä. Paikallisyhdistykset Paikallisyhdistysten jäsenmäärät Alahärmän Pohjola-Norden *) Järviseudun Pohjola-Norden Kaskisten Pohjola-Norden Kauhava-Härmän Pohjola-Norden Kokkolan Pohjola-Norden Kristiinankaupungin Pohjola-Norden Lapuan Pohjola-Norden Maalahden Pohjola-Norden Mustasaaren Pohjola-Norden Närpiön Pohjola-Norden Pietarsaaren Norden-Pohjola Seinäjoen seudun Pohjola-Norden Uudenkaarlepyyn Pohjola-Norden 12 **) Vaasan Pohjola-Norden Vöyrin Pohjola-Norden Ähtärin Pohjola-Norden 11 ***) Yhteensä *) Alahärmän ja Kauhavan paikallisyhdistykset yhdistyivät ja muodostivat yhteisen yhdistyksen, Kauhava-Härmän Pohjola-Norden. **)Uudenkaarlepyyn paikallisyhdistys lakkautettiin ***)Ähtärin paikallisyhdistys lakkautettiin Yhteisöjäsenet 2010 Etelä-Pohjanmaan liitto, KWH-yhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Österbottens företagarförening, Vaasan opiskelija-asuntosäätiö, Ingves bussar, Haldin & Rose Oy, Österbottens svenska producentförbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kuntajäsenet 2010 Perho, Soini, Korsnäs, Vaasa, Laihia, Kokkola, Kurikka, Teuva, Närpiö, Kronopyy, Pedersöre, Kauhava, Isokyrö, Vöyri-Maksamaa, Maalahti, Vimpeli, Pietarsaari, Luoto, Mustasaari. Talous Piirin talous osoittaa vuodelle 2010 runsasta euron ylijäämää. Tämä ylijäämä johtuu siitä, että kirjanpidossa on päätetty purkaa euron varaus, joka on ollut kirjanpidossa mukana useamman vuoden. Koska tämäntapaiset perusteettomat varaukset eivät ole hyvän kirjanpitotavan mukaisia, on päätetty purkaa varaus, mikä siis aiheuttaa sen että tilinpäätös on ylijäämäinen. Tämä ylijäämä ei siis ole todellinen voitto, vaan kirjanpidollinen korjaus. Piirillä on status ns. Pohjoismaisena tiedotustoimistona. Tämä tarkoittaa sitä että piirillä on sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa, jonka pohjalta piirillä on tehtävänä tiedottaa virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä alueellaan. Tästä syystä tiedotustoiminta on yksi piirin kolmesta toiminnallisesta jalasta.

12 11 Tiedotustoiminta Tiedotustoimintaa jäsenistön suuntaan on vuoden aikana toteutettu yhä suuremmassa määrin sähköpostin välityksellä. Erityinen panostus tehtiin pohjoismaisia mahdollisuuksia koskevan tiedotuksen suhteen kunta- ja yhteisöjäsenten suuntaan. Jäsenkuntien kouluja on mm. informoitu Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta toteutetuista lapsille ja nuorille suunnatuista ilmastohankkeista. Samoin on mm. kuntia kannustettu vastaamaan ministerineuvoston ilmastoaloitteisiin. Tietoa virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä on levitetty lehdistötiedotteiden sekä lehtiartikkeleiden välityksellä alueen päivälehdissä, sekä tiedotustoimiston Internet-kanavien kautta. Tiedotustoimistolla on sopimus Pohjoismaisen kulttuurirahaston kanssa rahaston toimintaa ja tukia koskevan informaation levittämisestä. Tätä tehtävää on toteutettu mm. luomalla yhteyksiä alueen eri kulttuuritoimijoihin sähköpostilistojen välityksellä, eri tapaamistilanteissa sekä eri informaatiopanostusten kautta. Erityisiä informaatiopanostuksia yleisöluentojen muodossa toteutettiin Vaasassa. Tiedotustoimisto osallistui myös niin kutsuttuun Föreningsfestivalen -tapahtumaan Helsingissä, jossa erityisesti painotettiin pohjoismaisia rahastoja ja tukijärjestelmiä. Tapahtumatoiminta on piirin toinen toiminnallinen jalka. Tapahtumia tuotetaan tavoitteena levittää kiinnostusta ja tietoa Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tapahtumia toteutetaan joko omasta toimesta tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Piiri on vuoden aikana tuottanut tai osallistunut useaan tapahtumaan.

13 12 Tapahtumatoiminta Yhdessä liiton kanssa piiri tarjosi yhteistyötahoilleen teatteri-illan Kevääksi suunniteltu konserttikiertue islantilais-suomalaisen Trio Nordican kanssa peruuntui Islannissa tapahtuneen tulivuorenpurkauksen takia. Purkaus pysäytti kaiken lentoliikenteen useaksi viikoksi. Vaasan kirjamessuilla tiedotustoimistolla oli oma osasto, joka herätti suurta kiinnostusta. Toimisto vastasi myös yhdestä ohjelmanumerosta messuilla. Kulttuuriminsteri Stefan Wallin keskusteli liiton pääsihteerin Lars-Erik Häggmanin kanssa pohjoismaisen yhteistyön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Messujen aikana pidettiin myös piirin kevätkokous. Piiri tuki tanskalaisen nuorisokuoron Den Danske Drengekorin konserttia Pietarsaaressa. Yhdessä Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen kanssa piiri suunnitteli kurssikokonaisuuden, jonka teemana oli Islanti, ja jonka opistot toteuttivat. Kokonaisuuteen sisältyi mm. luentoja ja kursseja islannin kielestä ja kulttuurista, islantilaisesta elokuvasta ja käsitöistä yms. Yksi luennoitsijoista oli islannin Suomen suurlähettiläs Elín Flygenring. Piiri toimi aktiivisesti antaakseen Vaasa Littfest -tapahtumalle pohjoismaisen leiman. Yhdessä Svenska Österbottens litteraturförening -järjestön kanssa toteutettiin Pietarsaaressa otsikolla Jazz och Poesi tilaisuus, jossa mm. esiintyivät ruotsalainen kirjailija Aase Berg ja norjalainen kirjailija Vilde Heggem. Tanskalainen kirjailija, joka oli kutsuttu tilaisuuteen joutui viime hetkellä peruuttamaan osallistumisen, eikä häntä ehditty korvata. Syyskuussa Seinäjoella järjestettiin seminaari yhdessä Haloo Pohjola -tietopalvelun kanssa. Seminaari käsitteli muutoksia pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa sosiaalitukijärjestelmässä ja se suuntautui sellaisille valtion, aluehallinnon ja kunnan virkamiehille, joilla on vastuu kansainvälisistä asioista. Yhdessä Merenkurkun neuvoston kanssa suunniteltu ja tammikuussa 2011 toteutettavaksi aiottu seminaari peruuntui Merenkurkun neuvostossa tapahtuneista henkilöstövaihdoksista johtuen. Otsikolla Pohjoismaisia mahdollisuuksia järjestettiin luentoja mm. Vaasa-opistolla ja Vasa Arbiksessa yhteistyössä Pohjola-Nordenin liiton kanssa. Piiri osallistui Pohjanmaan Pohjoismaisen elokuvaviikon suunnitteluun ja rahoitukseen yhdessä Elokuvakeskus Botnian kanssa. Lokakuussa kolme nuorta, yksi Kauhavalta, yksi Teuvalta ja yksi Kurikasta osallistui Pohjanmaan piirin edustajina pohjoismaiseen Globsol-nuorisofoorumiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Nuoret kirjoittivat kukin yhden artikkelin forumista, ja niitä julkaistiin alueen paikallislehdissä. Yhteistyössä liiton kanssa järjestettiin Pohjanmaalta linja-autokuljetus Pohjola-Nordenin suureen elinkeinoelämän seminaariin Helsingissä. Seminaarin teemana oli pohjoismaiset eläkejärjestelmät ja niiden tulevaisuus.

14 13 Verkostoitumiseen tähtäävä toiminta Piirin kolmas jalka on verkostoitumiseen tähtäävä toiminta. Vuoden 2009 lopussa, johtuen piirissä tapahtuneista henkilövaihdoksista, ei mitään suunnitelmia tai rakenteita konkreettista toimintaa varten vuonna 2010 oltu tehty. Kun uusi vs toiminnanjohtaja aloitti työt marraskuussa 2009 tuli tästä johtuen ajankohtaiseksi luoda järjestölle sellainen rakenne, jossa toimintaa suunnitellaan ja pohjustetaan pitemmällä tähtäimellä ja tukevammalla alustalla. Piirin toiminnassa on tästä johtuen vuonna 2010 pitkälti painotettu verkostoitumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Erityisen kiinnostavia yhteistyötoimijoita piirille ovat vapaan sivistystyön kentällä toimivat tahot. Vuoden aikana on tästä syystä erilaisia aktiviteetteja pantu alulle Vaasa-opiston, Vasa Arbiksen ja Vaasan kesäyliopiston kanssa. Nämä aktiviteetit käsittävät pohjoismaisesti suuntautuneita kursseja ja tapahtumia, joita suunnitellaan toteutettaviksi vuoden 2011 aikana. Suhteessa seitsemään muuhun Pohjoismaiseen tiedotustoimistoon verkostoituminen on ollut vilkasta. Suunnitteilla on useampi yhteinen hanke, joka nostaa esiin virallisen pohjoismaisen yhteistyön eri painopisteitä, sekä yhdessä kaikkien toimistojen kanssa kuin erikseen Jyväskylän toimiston kanssa. Uumaja on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna Vaasan kaupunki, Merenkurkun neuvosto ja Uumajan kaupunki sekä kulttuuripääkaupunkihanke suunnittelevat yhteistyötä Merenkurkun neuvoston johdolla. Piiri on vuoden aikana aktiivisesti osallistunut yhteistyön suunnitteluun. Päätös tehtiin, jonka mukaan Pohjola-Nordenin piiri Pohjanmaalla yhdessä Västerbottenin Norden-yhdistyksen kanssa vastaavat omasta osuudesta hankkeessa. Tämä osuus tulee käsittämään Vaasan ja Uumajan ammattikulttuurilaitosten välisen yhteistyön. Rahoituksesta neuvotellaan Suomalais-Ruotsalaisen kulttuurirahaston kanssa. Vuoden aikana on tehty yhteistyösuunnitelma Suomen ulkoministeriön kanssa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauteen 2011 liittyen. Pohjoismaisen "järjestöperheen" sisällä on tiiviisti pidetty yhteyttä Pohjoismaiden kulttuurirahastoon, Norden- yhdistysten liittoon (NYL) sekä Pohjola-Norden -liittoon. Kulttuurirahaston kanssa pidettiin yhteistyöneuvottelu Köpenhaminassa helmikuussa, NYL:n kanssa Köpenhaminassa helmikuussa ja Reykjavikissa marraskuussa, ja oman liiton kanssa ns. toimintaseminaarissa Helsingissä kesäkuussa ja Tallinnassa joulukuussa. Piirin toiminnanjohtaja osallistui mainittuihin kokouksiin, sekä Pohjoismaiden Neuvoston istuntoon Reykjavikissa marraskuussa.

15 14 Nordjobb Piiri toimi alkuvuodesta aktiivisesti yhdessä Pohjola-Nordenin nuorisoliiton kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi Nordjobb-hankkeelle. Yhdessä hankkeen vetäjän kanssa toteutettiin erilaisia tiedotuspanostuksia mm. Vaasassa ja Seinäjoella. Piirin toimisto toimi kesällä myös Nordjobbin kansliana, hankkeen Pohjanmaan vapaaajanohjaajan pitäessä toimipistettään siellä. Nordjobb on liikkuvuusohjelma pohjoismaisille nuorille, ja se tarjoaa kesätyöpaikan toisesta pohjoismaasta. Hankkeen omistaa Nordenyhdistysten liitto ja sitä hallinnoi Suomessa Pohjola-Nordenin nuorisoliitto. Nordjobbista on tehty nuorisoliiton toimesta erillinen toimintakertomus.

16 Bilagor Seinäjoki Seinäjoen seudun Pohjola-Nordenin jäsenmäärä oli Pohjola-Norden -liiton luettelon mukaan 58. Yhdistys järjesti jäsenille Pohjolan Pidot kevätkokouksen yhteydessä ravintola Almassa. Yhdistys järjesti matkan Seinäjoen ystävyyskaupunkiin Kristinehamniin Ohjelmassa oli mm. illanvietto Kristinehamnin Föreningen Nordenin kanssa ja vierailu Kristinehamnin Suomi-yhdistyksen toimitiloissa. Matkaan sisältyi myös käynti Uppsalassa Helena Koiviston sotalapsiajan perheen tyttären luona. Osallistujat markkinoivat matkan aikana Tangomarkkinoita ym. Seinäjoen tapahtumia. Lapuan Pohjola-Nordenin edustajia vieraili Seinäjoella Vierailun aikana tutustuttiin Amfora -keramiikkapajaan. Yhteistyössä Svenska Föreningen i Östermyra -yhdistyksen ja Seinäjoen kaupungin kanssa järjestettiin Svenska dagen -juhla 6.11 Seinäjoen Kaupungintalolla. Juhlapuhujana oli ministeri Ole Norrback. Yhdistys osallistui marraskuussa Pohjoismaiseen kirjastoviikkoon Seinäjoen Kaupunginkirjaston kanssa. Viikon aikana yhdistys järjesti tarjoilua kaupunginkirjaston toimipisteisiin ja antoi tietokilpailuun palkinnon. Kristinehamnin matkan muisteluilta järjestettiin ystävyysseurojen tiloissa. Yhdistys jakoi 5 stipendiä Peräseinäjoen kouluille. Yhdistyksestä oli edustus piirin kevät- ja syyskokouksissa sekä liiton järjestämässä Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat -seminaarissa. Korsholm Föreningen Pohjola-Norden i Korsholm utgör det lokala samlingsorganet för Pohjola-Norden medlemmar, bosatta i Korsholm med omnejd var föreningens 62:a verksamhetsår och medlemsantalet uppgick till ett femtiotal vid årsskiftet Föreningsmöte Föreningen höll sitt årsmöte 22.3 på hotell Vallonia i Korsholm med stadgeenliga ärenden på agendan. Årsmötet omvalde styrelsen i sin helhet, bestående av totalt 7 medlemmar. Vid efterföljande konstituering fick Marianne Buss fortsatt förtroende som förenings-/ styrelse-ordförande. Under punkten övriga ärenden väcktes diskussion om föreningens stadgar från 1948, som är i behov av revidering. Styrelsen utsåg en styrelsemedlem att förbereda ärendet. Styrelsen Verksamheten i föreningen följde de riktlinjer som förbundet Pohjola-Norden och dess österbottniska distrikt utstakat i sina verksamhetsplaner. Kontakten mellan föreningen, distriktet och förbundet sköttes smidigt via ordförande Marianne Buss, föreningens representant i distriktsstyrelsen för P-N i Österbotten. Föreningen fick detta år stå värd för Pohjola- Nordens distrikts i Österbotten vårmöte den 24 april på hotell Vallonia. I samband med vårmötet kunde deltagarna bekanta sig med pågående fritids-, trädgårds- och bokmässa i Botniahallen och bl.a. lyssna till kulturminister Stefan Wallins anförande Det nordiska samarbetet i dag och i framtiden. Medlemsverksamhet Omeddelbart efter föreningens årsmöte 22.3 hölls en medlemskväll där deltagarna fick ta del av Smedsby centrumplanering och de förslag som den verkställda arkitekttävlingen fört fram. Projektledare Susanne Slotte-Kock från Korsholms kommun berättade i ord och bild om: Hur kommer Korsholms växande centrum att se ut i framtiden? Föreningen stod för värdskapet för årets julfest, gemensam för P-N-medlemmar i Vasa, Vörå och Korsholm. Avvikande från det vanliga firades julfesten eller, som ordförande uttryckte sig, midvinterfesten, först den 7 januari Platsen var Berny s restaurang invid Replot bro, där man dukat upp ett traditionellt julbord för gästerna. Förutom välkom- 15

17 sthälsning av föreningens ordförande framförde Replot- kantorn Michael Wargh ett flertal sånger till hustru Karolins pianoackompanjemang. Korsholmsspelmännen Smedarna stod för den lättare musiken och gjorde även sitt bästa för att locka festbesökarna ut på dansgolvet. Viktor Rydbergs dikt Tomten och det traditionella lotteriet hade även sina givna platser i programmet. Festen besöktes av ett drygt sextiotal nordister. Kauhava-Härmä Hallitus ja kokoukset: Kokoonpano: Puheenjohtaja, Riitta - Liisa Hartikka Varapuheenjohtaja, Simo Saarijärvi Taloudenhoitaja, Pirkko Heikkilä Jäsen, Helena Kuoppala, Tarja Laituri ja Matti Jouppi ja Leena Vainionpää sihteeri Carl-Gustav Karling Lisäksi sihteeri kuului piirihallitukseen, jäsenenä ja puheenjohtaja varajäsenenä. Juha Tuira toimi yhdistyksen kouluvastaavana. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Pöytäkirjaan tuli 32 pykälää. Lisäksi pidettiin sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset. Osallistuminen kokouksiin Piirin kevätkokous pidettiin Mustasaaren Botniahallissa ja syyskokous Kauhavalla Härmän Kuntokeskuksessa , meidän yhdistyksen ja piirin organisoimana. Kokoukseen osallistuivat tavallista enemmän omaa väkeä ja jäsenemme Kyösti Virrankoski johti siellä puhetta. Sihteeri jatkaa piirihallituksen jäsenenä ja puheenjohtaja varajäsenenään. Varsinainen Toiminta Luovutettiin stipendi ruotsinkielen YO - kokeissa parhaiten menestyneelle Kauhavan Lukion oppilaalle, Milja Haavistolle. Luovutettiin ruotsinkielistä kirjallisuutta Alahärmän yläasteen ja Lukion ruotsinkielen opiskelussa ansioituneille oppilaille pidettiin Härmän Häjyylyyn liittyen pihakahvilan Alahärmän koulukeskuksessa jossa myös pyöri PowerPoint esitys edellisen kesän Tanskan matkasta Yhdistys otti osaa kirjastoviikkoon. Kosolan ja Ruotsalan koulujen esikoulun ja 1 2 luokan oppilaita olivat kuulemassa kahtena aamuna kirjastossa, kappaleita Astrid Lindgrenin sekä muiden kirjailijoiden satuja ja runoja. Yhdistyksemme puheenjohtaja sekä Pirkko 16 Heikkilä kertoi lapsille Pohjoismaista ja niiden lipuista. Tämä Aamuhämärässä tilaisuuden tarkoituksena oli opettaa lapsille kirjastonkäyttöä ja pohjoismaista kulttuuria, tarinankertomisperinnettä ja kirjallisuutta. Lucia-neidoksi valittiin oppilaiden äänestämänä Iida-Maria Huhtala. Lucia-juhlat pidettiin koulukeskuksessa Lucia esiintyi myös musiikkiryhmän kanssa iltapäivällä Helmirannassa. Vuoden 2009 Lucia, Hanna Lahti esiintyi joulukadun avajaisissa marraskuun lopulla. Vanhan tavan mukaan vaihdoimme joulu- ja kesäterveisiä ystäväkuntien kesken. Jäsenmäärä Vuoden lopussa oli jäseniä 74, mikä on sama määrä kuin edellisenä vuonna. Lapua Lapuan Pohjola-Norden perustettiin v. 1974, jolloin alkoi pohjoismainen ystävyystoiminta alkoi Lapualla. Lapuan Pohjola-Norden toimii yhdessä kaupungin kanssa pohjoismaisen kansalaisyhteisön ja kulttuurin kehittämiseksi omalla toiminta-alueellaan. Yhdistys on ollut mukana kaupungin kansainvälisyystyöryhmässä, joka kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Yhdistys oli mukana perustamassa yhdessä Lapuan Viro-seuran ja Lapuan kaupungin kanssa yhdistystä, jonka tehtävä olisi saada rahoitusta Paukun alueen vanhan ruokalan muuttamiseksi kansainvälisten tapahtumien residenssiksi ulkomaisten vierailujen aikana. Paikan nimeksi tulisi Serra alueella toimineen sahan mukaan. Yhdistys toimii yhteistyössä Pohjola-Nordenin Pohjanmaan piirin kanssa ja tiedottaa Pohjoismaisesta yhteistyöstä, rahoitusmahdollisuuksista, kursseista, kokouksista ym:sta paikallisella tasolla kansalaisille ja erityismahdollisuuksista ja jäseneduista jäsenilleen. Lapuan Pohjola Norden ry:n jäsenkokouksia oli kaksi, kevätkokous ja syyskokous Kokoontumispaikkana oli Marian Talli. Jäsenille on lähetetty kirjallinen kutsu ja kutsuttu ilmoituksella Lapuan sanomissa Hallituksen kokouksia oli 4: 21.1., 11.3., 18.6., Hallituksen puheenjohtajana on ollut Kaisu Ketoniemi, varapuheenjohtajana Martti Peltonen, sihteerinä Maiju Vänskä, sekä muina jäseninä Ritva-Leena Heikkinen, Mervi Mikkola, Seppo Niemelä ja Marjo Valtonen. Ala-as-

18 17 teiden kouluvastaavana on ollut Maiju Vänskä ja yläasteella Jaana Tuuri ja Lea Aho. Nuorisojäsenenä Lauri Vänskä. Tilien pitäjänä on ollut Jaakko Vaahtoniemi. Tilintarkastajina Pekka Rantala, Heikki Malkola ja varatilintarkastajana Keijo Laitinen. Pohjanmaan piirin syyskokouksessa yhdistystämme edusti Kaisu Ketoniemi. Pohjola Norden-liiton suurseminaari Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat oli Helsingissä. Kaisu Ketoniemi osallistui. TOTEUTETUT TAPAHTUMAT Pohjolan päivä maaliskuussa Pohjolan päivän tilaisuutta vietettiin maaliskuussa keskiviikkona klo 19 Wanhan Paukun Alajokisalissa yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kanssa. Esitelmän piti arkkitehti ja teknisen alan läänintaiteilija Helena Teräväinen aiheesta Lapset ja kulttuuriympäristö Opiskelija Matilda Mahne esitti pianonsoittoa. Nordisk Träff-tapahtuma Hagforsissa. Lapuan Pohjola-Norden ry:n edustajina Nordisk Träff- tapahtumassa olivat Maiju ja Pekka Vänskä. Vuoden 2011 Nordisk-Träfftapahtumaa on suunniteltu toteutettavaksi Lapualla Lapualla. Kaupungilta on pyydetty avustusta 1500 tätä tapahtumaa varten. Pohjola Norden Seinäjoen seutu ry:n vieraana oltiin Tutustuttiin Amfora shoppiin ja keskusteltiin yhteistyön jatkumisesta. Jäsenistölle tiedotettiin retkestä Lapuan sanomien seurapalstalla. Pohjoismainen kirjastoviikko Norden-yhdistysten Pohjoismainen kirjastoviikko- Iltahämärissä-ääneen lukutapahtuma toteutettiin kirjaston kanssa yhteistyössä. Vuoden teema Maaginen Pohjola käsitteli pohjoismaista fantasiakirjallisuutta, kauhua ja maagista realismia. Lukijana oli Maiju Vänskä. Lucian kruunaus ja kulkue Lucian kruunaus ja kulkue toteutettiin sunnuntaina perinteisesti Kauneimpien joululaulujen sunnuntaina. Lucia-tapahtuma toteutettiin yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Lucian kruunasi toiminnanjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku. Lucia-neito 2010 oli Lotta Ketola ja kynttilätytöt olivat Elisa Kotala, Senni Luoma ja Anni Peltola. Kruunauksen jälkeen neidot nousivat Eetlan vankkureihin ja ajuri lähti kohti tuomiokirkkoa. Lapsikuorot ja yleisö seurasivat vankkureita. Lucia-neito ja kynttilätytöt esiintyivät tuomiokirkossa, hiippakuntakeskuksessa ja joissakin yleisötilaisuuksissa. Vanhusten palvelukodeissa ja pienkodeissa sekä terveyskeskuksen eri kohteissa Lucia ja kynttilätytöt lauloivat 13 kertaa. Kaikkiaan esiintymisiä oli 24. Tyttöjen kuljettajana toimi Kaisu Ketoniemi. Lucia ja kynttilätytöt saivat muistoksi kukin Lumikukka-rannekorun. Lahjoittajina olivat Lakeus-apteekki, Lapuan osuuspankki, Nordea ja Etelä-Pohjanmaan osuuspankki. Jakobstad Föreningen Norden i Jakobstad och omnejd har under året haft en omväxlande verksamhet. Redaktör Sten Westerholm gästade vårmötet och berättade om den estniska skutan Hoppet som under många år varit i Sverige, nu restaureras i Finland och senare skall föras till hemhamnen Hapsal. Vårens Gästabud hade som tema Danmark och smörrebröd och dansk öl avnjöts i Svenska gården. Föreningen besökte Rikets sal i april och fick höra om de principer som gäller i församlingen, besöket var ett led i serien om okända kyrkor i staden. I maj firade vi Syttende maj med besök i museet Nanoq där Pentti Kronqvist presenterade årets nyförvärv och berätta om berömda norrmän. I maj hade staden besök av musikgruppen Djungeltrumman från Eslöv (vår vänort) som bjöd på konsert för barn. Föreningen bjöd musikerna på lunch och informerade om samarbetet mellan vänorterna. Vänortsmötet i Rudersdal ordnades under midsommarhelgen. Två medlemmar deltog i mötet. Första vänortsmötet där endast Nordenföreningar deltog. Nordjobbaren Göyrgy Barocsai anlände i slutet av juni och jobbade med olika saker under 4 veckor. Föreningen fick besök av redaktör Sörenssen från Rudersdal som skrev en längre artikel om Jakobstad som vänort. Artikeln presenterade både stadens och föreningens syn på vänortsarbetet i den danska Nordenföreningens tidning. Det danska drengekor från Köpenhamn gästade Jakobstad och tack vare Kjell Vikmans insats kunde gästerna bjudas på både inkvartering, konsertutrymmen och rundtur i staden.

19 18 En konsert ordnades i Skolparken, den andra i Jakobstads kyrka, konserterna var mycket uppskattade Många av föreningens medlemmar hade anmält sig till Nordisk Träff i Tavastehus vilken tyvärr avbokades likaså den planerade resan till Haparanda och Nordens folkhögskola. Medlemmar från föreningen deltog i distriktets höstmöte på Härmänkuntoutuskeskus. I november i samband med den nordiska biblioteksveckan ordnades Kura skymning i biblioteket och i samband med detta hölls föreningens höstmöte. Verksamhetsåret avslutades med traditionell julfest med besök av stadens Lucia. Vår förening hade under årets drygt 200 medlemmar. Jan Henriksson har varit föreningens representant i distriktsstyrelsen och Kristina Saari i förbundsfullmäktige. Närpes Föreningens årsmöte hölls den 29 mars i Närpes Sparbanks klubblokal. Vid årsmötet valdes en styrelse, bestående av: Ordförande: Lilian Ivars, Viceordförande: Frey Österberg, Kassör: Ann-Mari Bärnas, Sekreterare: Stefan Mannsén, Medlemmar: Anders Kronlund, Riitta Niemelä, Ing-Mari Rosendahl och Linda Tikkala. Föreningens revisorer är Gunlög Andersén och Krister Nordberg med Kerstin Bonde och Anna Sandbacka som ersättare. Närpes Sparbank bjöd årsmötesdeltagarna på kaffe med dopp. Ann-Katrin Hellberg visade efter årsmötesförhandlingarna en del av sina fotokonstbilder. Medlemsavgiften har under 2010 liksom under många år tidigare varit 14 för den första medlemmen och 6 för övriga medlemmar ur samma familj. I den högre medlemsavgiften ingår också förbundets medlemstidning. Föreningen har under året haft 97 medlemmar, en ökning med nio från föregående år. Styrelsen har sammankommit till fem protokollförda möten och behandlat trettioåtta paragrafer. Frey och Maj-Len Österberg representerade Nordenföreningen i Närpes på distriktets vårmöte i Korsholm den 24 april, likaså på höstmötet i Härmä den 23 oktober. Lilian Ivars deltog som stadens representant på höstmötet. Nordenföreningen tog tillsammans med Röda Korset i Akranes i början av året ett initiativ för att skapa sociala modeller för integration av invandrare. Lilian Ivars deltog i en träff i Köpenhamn den 6 februari. Ärendet ligger tillsvidare på is, eftersom det på flera håll har varit oklart vem som skall engagera sig i projektet. Nordens dag firades på torget i Näsby den 23 mars. Borgar Gardarsson och Stefán Sturla Sigurjónsson medverkade med uppläsningar och en grupp under ledning av Marika Esch bjöd på musik. I april hade föreningen engagerat den finsk-is ländska gruppen Trio Nordica för en föreställning i Vocanasalen. Gruppens besök inhiberades tyvärr p.g.a. askmolnet från Eyjafjallajökull. Sommaren 2010 tog Närpes HVC emot två nordjobbare. En flicka från Island, tidigare utbyteselev, arbetade hos flera olika familjer i Närpes under sommaren. Det nordiska samarbetet uppmärksammades i ett reportage i tidningen Sydösterbotten i augusti. Tønder var denna gång värd för elevutbytet som hölls under tiden 3 till den 12 september. Fyra flickor representerade Närpes. Samtliga deltagare upplevde elevutbytet som lyckat. Inför resan höll styrelsen ett informationstillfälle för de deltagande eleverna och deras familjer. Ann-Sofie Senkas, en tidigare utbyteselev, berättade vid tillfället om sina erfarerenheter och upplevelser i Tønder. Kulturfonden Finland-Danmark beviljade ett bidrag för resan. Genom Nordenföreningens förmedling har Mosebackeskolas årskurs fem fått en vänklass i Brekkubæjarskóli i Akranes. Temat för den nordiska biblioteksveckan var 2010 Det magiska Norden. Vi kurade igen skymning i Finby stationshus den 9 november. Ulla Mangs läste för drygt 20 åhörare. Eleverna som varit med på resan till Tønder berättade om sina erfarenheter därifrån och Johan Pått ledde allsången på dragspel. Finby byaförening svarade för serveringen.

20 19 Pohjola-Nordens stora seminarium i Helsingfors hölls den 24 november och hade temat Pensioner och pensionspengar. Också denna gång fanns närpesbor med på seminariet. Föreningen Pohjola-Norden i Närpes har numera också en informationssida på FaceBook. Sekreteraren har sänt krönikor till tidningar i vänorterna i juni och december. Julkort sändes till vänorternas nordenstyrelser i december. Vörå Allmänt Verksamhetsåret hade huvudfokus på firandet av Finlandshjälpens 70-årsjubileum och resan till Högsby i augusti. Nordiska kontakter: Vasaloppet har alltid varit en viktig länk i vänortsutbytet med Mora. I augusti lockade resan till Högsby 20 resenärer. Resan var på många sätt en bra resa. Förutom att vi blev väl mottagna av våra vänner i Högsby med Birger Svanström i spetsen hann vi på ditresan göra ett besök i Gamla stan i Linköping och Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I Högsby besökte vi bl.a en by med fantastiska stengärdesgårdar. Vänfest hölls i Bötterums gästgiveri. Vi besökte även Högsby kyrka och kommungården, där vi lade ner en blombukett vid minnesplattan över faddersortsrörelsen. Efter Högsby besökte vi Orrefors- och Nybro glasbruk och blev guidade runt i Kalmar av vöråvännen Peter Danielsson. En dag ägnade vi åt Öland och hann där besöka Solliden och Eketorps fornborg. Föreningen har deltagit i distriktets vår- och höstmöten. Kokkola Kokoukset Yhdistyksellä on ollut 7 pöytäkirjaan vietyä kokousta, sekä vuosikokous että järjestäytymiskokous. TOIMINTA Kokkolanseudun Pohjola-Norden yhdistyksellä on ollut toimelias toimintakausi v.2010, jolloin on panostettu yhdistyksen näkyvyyteen. Pohjolan Pidot Pohjolan Pitoja vietettiin Minna Canthin päivänä Rebecka-huoneistossa. Juhlapuhuja, emeritusrehtori Alice Lillas kertoi mielenkiintoisesti ja seikkaperäisesti Minna Canthin elämästä ja tuotannosta. Muina ohjelman esittäjinä toimivat Stina Stenman, joka luki otteen Canthin novellista Agnes, Tero Varhama lausui Yrjö Jylhän runoja suomeksi ja Brit Stenman norjaksi. Lisäksi esitti Kirsti Haga runoja omasta runokokoelmastaan. Solveig Kavilo oli valmistanut maittavan Itä-Suomalaisen menun. Juhlaan osallistui n.50 henkilöä. Kutsu oli lähetetty myös Pietarsaareen, josta oli myös osallistujia. Pohjoismaiset Päivät Kokkolassa Pohjoismaisten Päivien aikana pohjoismaiset vieraat tutustuivat Pohjoismaiseen Taidekouluun; jossa heille tarjottiin myös virvokkeita. Emäntinä toimivat Brit Stenman ja Katrina Nissi. Norjalainen visiitti Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konserttiin Norjalainen visiitti kutsuttiin jäseniä kirjeellä. Väliajalla heille oli kahvitarjoilu. Myös Pietarsaareen oli lähetetty kutsu. Illan solistina esiintyi alttoviululla norjalainen Lars-Anders Tomter. Kapellimestarina toimi ruotsalainen Johannes Gustavsson, joka vieraili väliajalla kertomassa illan ohjelmistosta. Pohjoimainen kirjastoviikko Kirjastoviikko alkoi Aamunkoitteessa klo kirjastossa, johon osallistui Kyrkbackenin koulun 2 ja 5 luokilta 40 lasta Maria Hartman-Salmisen kanssa. Tilaisuudessa luki. Paul Stenman kappaleen Andri S. Magnasonin kirjasta Den blå planeten ja Inger Kankkonen luki kappaleen Lene Kaaberbolsin kirjasta Skämmerskans dotter. Lopuksi oli mehutarjoilua. Iltahämärissä tilaisuus pidettiin klo kirjaston Hongellsalissa. Siellä lukivat ääneen Stina Stenman ja Sampo Purontaus. Lisäksi viihdytti Marianne Cygnell hanureineen yleisöä. Lopuksi oli kahvitarjoilua, jonka yhdistys kustansi. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen Yhdistyksen jäsenille on lähetetty maaliskuun alussa ja syyskuun lopulla kirjeet, joissa ker-

21 20 rottiin yhdistyksen tarkoituksesta, toiminnasta ja tapahtumista. Nordjobbare Kesän aikana otti yhdistys vastaan kolme nordjobbaria: Paulina Edbertsson ja Tova Sandberg Ruotsista sekä Hallvard Nikolai Bruvoll Norjasta. Paulina Edbertsson työskenteli kaupungin ympäristötoimistossa. TovaSandberg Villa Elbassa paimentaen karjaa ja Hallvard Nikolai Bruvoll työskenteli Hakalahden päiväkodissa. Hänestä oli Österbottens Tidningissä pitkä kirjoitus kuvan kera. Yhdistyksen puheenjohtaja Brit Stenmanin kirjoitus Nordjobbareista on julkaistu Hufvudstadsbladetissa sekä Österbottens Tidningissä että Vasabladetissa. Stipendit Yhdistys on antanut stipendinä Donnerin koulun lukion oppilaalle Sofi Oksasen kirjan Puhdistus ruotsiksi käännettynä. Myös Pohjoimaisen taidekoulun ansiotuneille oppilaille luovutettiin 50 stipendit sekä keväällä että joulujuhlassa. Keväällä stipendin sai Pernilla Grönberg ja jouluna Timo Andersson. Joulujuhla Joulujuhla vietettiin yhdessä Pohjoismaisen Kuvataidekoulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa Yhdistys osallistui joulumenun kustannuksiin.

22 21

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2011 Innehåll Styrelseordförande har ordet s. 3 Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten r f - Nordiskt informationskontor s. 4 Vårt uppdrag s. 4 Organisationen, distriktets

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse. Pohjola -Nordens distrikt i Österbotten rf - Nordiskt informationskontor

Verksamhetsberättelse. Pohjola -Nordens distrikt i Österbotten rf - Nordiskt informationskontor Verksamhetsberättelse 2013 Pohjola -Nordens distrikt i Österbotten rf - Nordiskt informationskontor Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf - Nordiskt informationskontor Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011 Isokyröstä pendelöijät v. 20 Laihia Laihela Lapua Lappo Tampere Tammerfors Ilmajoki Kurikka 3 2 2 19 1 9 9 3 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1 130 530 0 0 200 300 400 500 00 Isoonkyröön

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. Anders R. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2012 Sammandrag Yhteenveto

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2012 Sammandrag Yhteenveto Sida 1 av 7 Historiskaföreningen Stella Polaris rf Historiallisyhdistys Stella Polaris ry Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2012 Sammandrag Yhteenveto Införd i föreningsregistret/rekisteröytymispäivä:

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 DAG 1 Ordförande Ulf Bergelin, Länsstyrelsen I Norrbottens län 12:00 Lunch 13:00-13:10 Öppning av mötet Samarbetet kring Bottenviken

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia Österbotten i tillväxt Pohjanmaa kasvun uralla Olav Jern landskapsdirektör maakuntajohtaja Valtakunnallinen Geologian päivän seminaarin avaus 15.9.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto 28 v. maankohoamista

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova.

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova. PROTOKOLL 1 (3) NVF Utformining av vägar och gator, finskt utskottsmöte Tid: Tisdagen den 15.1.2013 klo 9:30 12:15 Plats: Vianova, Vaislavägen 6, 02130 Esbo Närvarande: Tuomas Hörkkö, ordförande Maija

Lisätiedot

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET. Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen

DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET. Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen DELAKTIG I FINLAND - DET SVENSKA NÄTVERKET Ann-Jolin Grüne DiF i huvudstadsregionen UPPLÄGG Presentation av projekten Presentation av det gemensamma arbetet DELAKTIG I FINLAND K5 Projektledare Lilian Ivars

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013

Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Pohjola-Nordenin Lapin piiri ry:n toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty 30.11. YLEISTÄ Pohjola-Nordenin Lapin piirin toiminnan tavoitteena on löytää käytännöllisiä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan alueen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi Martina Uthardt 205 Korsholms kommun Mustasaaren kunta Korsö Januari 205 Tammikuu 2 3 4 Nyårsdagen Uudenvuodenpäivä 2 5 6 7 8 9 0 Trettondagen Loppiainen 3 2 4 9 5 26 3 4 5 6 7 8 20 2 22 23 24 25 27 28

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009 Isokyröstä pendelöijät v. 200 Vähäkyrö - Lillkyro Laihia - Laihela Lapua - Lappo Tampere - Tammerfors Ilmajoki Espoo - Esbo 42 30 1 1 1 8 4 0 0 0 200 20 300 30 400 40 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus 2012

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus 2012 Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus 2012 Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf - Nordiskt informationskontor Pohjola-Norden Pohjanmaan piiri ry - Pohjoismainen tiedotustoimisto Pohjola-Nordens

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Marika Lindström

Marika Lindström Marika Lindström 15.12.2016 Pohjola-Nordenin projekteja Yhteispohjoismaisia projekteja Tiedotusprojekteja Pohjolan päivä Pohjolan pidot Kirjastoviikko Koulualan projekteja Stipendit Leirikoulut, oppilasvaihto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06.

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06. 1 VÄSTNYLÄNDSKA HUNDFÖRENINGEN RF. LÄNSIUUDENMAAN KOIRAYHDISTYS RY. HÖSTMÖTE Tid / Aika 23.11.2014 kl 17.00 Plats / Paikka: Ekenäs Uncan / Tammisaaren nuorisotalo Närvarande / Läsnä: Bilaga / Liite 1 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4.

Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4. Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4.2016 1. Kokouksen avaus / Mötet öppnas Kokous avattiin klo 15.56. Ennen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot