EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2004) 70 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toimintasuunnitelma: Yrittäjyyden edistäminen Euroopassa FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yrittäjyyden haaste Euroopassa Euroopan laajuinen keskustelu yrittäjyyden edistämisestä Viisi strategista politiikan alaa Yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen Entistä useampien kannustaminen yrittämään Yrittäjien tukeminen kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi Rahoitusvirtojen tehostaminen Pk-yritysten kannalta entistä paremman hallinnollisen järjestelmän luominen Seuraavat vaiheet komission työssä yrittäjyyden edistämiseen liittyvien suunnitelmien toteuttamiseksi Konkreettiset tulokset Euroopan yrittäjien kannalta Liite I Ehdotuksia päätoimenpiteiksi vuodesta 2006 alkaen

3 1. YRITTÄJYYDEN HAASTE EUROOPASSA Yrittäjyys on innovaatiotoiminnan, kilpailukyvyn ja kasvun merkittävä käyttövoima. Pienehköillä yrityksillä ja yrittäjillä on keskeinen asema EU:n taloudessa, koska niiden panos on erityisen vahva palvelujen ja osaamiseen perustuvan toiminnan kaltaisilla avainaloilla. Yrittäjyyden ja taloudellisen menestymisen välillä on havaittu positiivinen ja vahva korrelaatio, kun tarkastellaan kasvua, yritysten hengissä pysymistä, innovaatiotoimintaa, työpaikkojen luomista, teknistä muutosta, tuottavuuden kasvua ja vientiä. 1 Mutta yrittäjyys antaa yhteiskunnallisesti muutakin. Se on myös yksilöllisen kehittymisen väline, ja voi edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kun kaikilla taustaan tai asuinpaikkaan katsomatta on mahdollisuus perustaa oma yritys. 2 Euroopan unioni (EU) on sitoutunut edistämään yrittäjyyttä osana strategiaansa 3, joka liittyy talouden muutokseen ja talouden ja kilpailukyvyn lujittamiseen tulevaisuudessa. Neuvosto on kehottanut ryhtymään pienten yritysten ja yrittäjyyden asemaa edistäviin toimenpiteisiin eritoten hyväksymällä Pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 4 vuonna Mutta vaikka toimenpiteisiin on ryhdyttykin, ero EU:n ja Yhdysvaltojen BKT:ssä asukasta kohti ei ole kaventunut itse asiassa tuottavuusvaje kasvaa. Tulevaisuutta koskevat selvitykset osoittavat, että jos talouden nykyisten suuntausten annetaan Euroopassa jatkua, Euroopan osuus maailman tuotannosta pienenee, vaikka tuotannon määrä absoluuttisesti kasvaa. Varsinkin nousevien Aasian maiden osuus kasvaa. 5 Eurooppa tarvitsee lisää yrittäjyyttä taloudellisen asemansa vahvistamiseksi. EU:ssa ei täysin hyödynnetä yritystoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia. Tarpeeksi ihmisiä ei saada ryhtymään yrittäjiksi. Eurobarometrin mukaan 47 prosenttia eurooppalaisista pitää itsenäistä ammatinharjoittamista parhaana vaihtoehtona, mutta vain 17 prosenttia toteuttaa pyrkimyksensä. Uusien yritysten perustamisen osalta vain 4 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa käynnistäneensä yritystoiminnan, kun vastaava osuus Yhdysvalloissa oli 11 prosenttia. 6 Ja vaikka 29 prosenttia Euroopan pk-yrityksistä ilmoittaa päätavoitteekseen kasvun, 7 liian harvat todella kasvavat merkittävästi. Yhdysvalloista poiketen Euroopan yritykset kasvavat toiminnan aloittamisen jälkeen hitaasti 8, ja kaikki ne yritykset, jotka olivat Entrepreneurship: A survey of the Literature, David B. Audretsch, lokakuu Ks. myös Yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta, Euroopan unionin neuvosto, 15223/01, Rakenneuudistukseen liittyvä EU:n strategia määriteltiin Eurooppa-neuvoston Lissabonin kokouksessa maaliskuussa 2000, ja se on vahvistettu useissa sittemmin pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja hyväksyttiin yleisten asiain neuvostossa ja vahvistettiin Feirassa kesäkuuta 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Kilpailukykyä käsittelevä komission valmisteluasiakirja European Competitiveness Report 2003, SEC (2003) 1299, ja asiakirja Le commerce mondial au XXI siècle, Institut français des relations internationales, lokakuu Flash Eurobarometer 146 Entrepreneurship, lokakuu 2003 Pk-yritykset tarkastelukohteena - Eurooppalainen pk-yritysten observatorio keskeiset tulokset, Euroopan komissio. The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics: Evidence from micro and industry data, working paper No 329, Stefano Scarpetta et. al., ECO/WKP (2002), 15,

4 viime vuosikymmenen lopulla Euroopan suurimpia, olivat suuria jo vuonna Yhdysvalloissa yrittäjät näyttävät testaavan markkinoita, ja jos he onnistuvat, yritys laajenee nopeasti. Sitä vastoin Euroopassa monet liikeideat eivät milloinkaan pääse markkinoille, sillä onnistuminen asetetaan kyseenalaiseksi jo ennen kuin ideaa voidaan testata markkinoilla. Eurobarometri osoittikin, että 44 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että yritystä ei pidä perustaa, jos epäonnistumisen riski on olemassa. Yhdysvalloissa vastaava osuus on 29 prosenttia. Väestön ikääntyminen todennäköisesti pahentaa yrittäjyysvajetta, 10 sillä aktiivisimmin yrityksiä perustavien ikäluokka (25 34-vuotiaat) 11 pienenee tulevien vuosikymmenien aikana. Lisäksi arviolta kolmannes EU:n yrittäjistä (lähinnä niistä, jotka johtavat perheyrityksiä) vetäytyy toiminnasta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä koskee noin yritystä ja 2,4 miljoonaa työpaikkaa vuosittain. Kun yrityksiä siirretään yhä vähemmän perheen sisällä, entistä useampi perheyritys on siirrettävä työntekijöille tai ulkopuolisille. Kuitenkin monet eurooppalaiset perustavat mieluummin uuden yrityksen kuin jatkavat jo olemassa olevan yrityksen toimintaa. Seuraajan löytäminen on siten käymässä yhä vaikeammaksi. 12 Jotta koko yrittäjyyspotentiaali saataisiin käyttöön, EU:n on ryhdyttävä päättäväisesti toimenpiteisiin, jotta Euroopasta tulisi entistä houkuttelevampi yritystoiminnan kannalta. Mutta tämä ei yksin riitä tarvitaan entistä enemmän yrittäjähenkeä. Siksi on aktiivisesti edistettävä yrittäjyyteen liittyviä arvoja ja vähennettävä riskinottamisen pelkoa mahdollisimman laajasti potentiaalisten yrittäjien keskuudessa. Tässä EU voi hyödyntää hyviä esimerkkejä omalta alueeltaan ottamalla huomioon varallisuuteen ja liiketoimintaympäristöön liittyvät huomattavat alueelliset erot. Sen lisäksi, että EU:n laajentuminen lisää taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia, se lisää yritystoimintaan liittyvien perinteiden kirjoa ja mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia. Yrittäjyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi komissio julkaisi vihreän kirjan Yrittäjyys Euroopassa 13, jotta tulevan politiikan suunnitteluun saataisiin mukaan mahdollisimman suuri osa sidosryhmistä. Tämä kuuleminen oli esimerkkinä siitä, miten tärkeänä komissio pitää vuoropuhelun ylläpitämistä pk-yritysten ja niiden edustajien kanssa. Laajan tutkimustiedon, analyysien, selvitysten ja politiikasta saatujen kokemusten perusteella vehreässä kirjassa tuotiin esille kymmenen aiheeseen liittyvää kysymystä ryhmiteltynä seuraavien kahden Eurooppaa koskevan peruskysymyksen alle: Miten useammat saataisiin ryhtymään yrittäjiksi? ja Miten useammat yritykset saataisiin kasvamaan? Brysselissä maaliskuussa 2003 kokoontunut Eurooppa White Paper, Embracing innovation: entrepreneurship and American economic growth, National Commission on Entrepreneurship, Euroopan demografinen tilanne muuttuu selvästi. Kun 65-vuotiaita ja sitä vanhempia on nyt yksi neljää vuotiasta kohden, suhde on vuonna 2040 noin yksi kahta kohden. Ikäryhmän osuus pienenee nykyisestä yli neljänneksestä alle 20 prosenttiin. Eurostat projections. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2002 Summary Report, Reynolds, Bygrave, Autio ja Hay. Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan siirtoja käsittelevän asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio, toukokuu Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa, Euroopan komissio, KOM (2003) 27 lopullinen,

5 neuvosto pyysi komissiota vihreän kirjan seurantatoimena esittämään vuoden 2004 kevään Eurooppa-neuvoston kokouksessa yrittäjyyttä koskevan toimintasuunnitelman. Tämä toimintasuunnitelma tarjoaa strategiset puitteet yrittäjyyden edistämiselle vihreän kirjan julkaisemista seuranneen julkisen kuulemisen perusteella. Kuulemisessa kannatettiin yleisesti komission meneillään olevaa toimintaa, mutta tietyillä aloilla toivottiin toimintaa tehostettavan. Niinpä toimintasuunnitelma täydentää kohdennettujen toimien kautta meneillään olevaa yrityspoliittisia toimia, joita toteutetaan varsinkin neuvoston päätöksellä 2000/819/EY hyväksytyn yritysten ja yrittäjyyden hyväksi tarkoitetussa monivuotisessa ohjelmassa 14, muuttamatta päätöksessä kuvailtuja tavoitteita ja toiminta-aloja. 2. EUROOPAN LAAJUINEN KESKUSTELU YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISESTÄ Yrittäjyyttä käsittelevän vihreän kirjan aikaansaama julkinen keskustelu herätti suurta kiinnostusta koko Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Sidosryhmät jakoivat halukkaasti kokemuksiaan, joita oli kertynyt päivittäisestä toiminnasta yritysten kanssa tai tutkimustyön tuloksena. Vihreästä kirjasta keskusteltiin lukuisissa tilaisuuksissa, ja kirjallisia vastauksia saatiin 240 kappaletta yksityishenkilöiltä sekä organisaatioilta, jotka edustivat monia sidosryhmiä, kuten kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, yrittäjiä, yrityksiä, tukipalvelujen tarjoajia, yliopistoja ja mietintäryhmiä. 15 Vastaajat olivat samaa mieltä vihreässä kirjassa esitetyistä tärkeimmistä haasteista, mutta he toivat esille useita toimintaa edellyttäviä alueita ja tekivät selväksi, että mitään ihmelääkettä ei ole yrittäjyyden lisäämiseksi Euroopassa. Euroopan käyttämättömän potentiaalin hyödyntämiseen näyttää liittyvän monimutkaisia, toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä, jotka koskevat yritysympäristöä, asenteita ja osaamista. Seuraavassa esitetään yhteenveto vastauksissa tärkeimmistä esille tuoduista seikoista. Vallitsevat asenteet yrittämistä kohtaan sekä riskien ja palkitsevuuden suhde näyttävät tekevän monet eurooppalaiset haluttomiksi ryhtymään yrittäjiksi. Lisäksi eläkeikään tulevilta yrittäjiltä vapautuvien yritysten määrä kasvaa, ja mahdollisia jatkajia on yhä vähemmän. Yrittäjyyskoulutusta pidettiin tärkeänä yrittäjähengen lisäämiseksi nuorten keskuudessa. Riskin aiheuttaman taakan keventämiseksi olisi keskusteltava epäonnistumisen vakavista seurauksista ja tarpeesta hyväksyä alhaisempi sosiaaliturvan taso. Vastauksissa vaadittiin lisätoimia liiketoiminnan siirtojen helpottamiseksi etenkin perheyritysten osalta. Rahoituksen merkityksen katsotaan lisääntyvän uuden luokittelukulttuurin ja ehdotettujen uusien pankkeja koskevien vakavaraisuussääntöjen takia (Basel II) Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pkyritykset), hyväksi ( ), Neuvoston päätös (2000/819/EY), , EYVL L 333, , s Kaikki sähköisessä muodossa saadut kannanotot ja yhteenveto tärkeimmistä tuloksista ovat luettavissa www-sivustossa Pankkien ja sijoitusyhtiöiden pääomavaatimuksia koskeva katsaus; lisätietoja: Commission Services Third Consultation Paper, valmisteluasiakirja,

6 Jakamattomien voittojen ja yksityisten investointien verotusta pidettiin esteenä pääoman lisäämiselle ja taseiden vahvistamiselle, jotka ovat tarpeen yritysten kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi ja edullisemman rahoituksen saamiseksi. Tulosten parantamisesta vastaajat mainitsivat, että yrittäjille pitäisi olla tarjolla laadukkaita ja kohdennettuja tuki-, mentorointi- ja koulutuspalveluja. Klusterit voisivat edistää kasvua, Euroopan laajuista liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Spin-off-yritysten perustamista edistävä tuki ja entistä tehokkaampi tutkimuksen ja yritystoiminnan välinen vaihto voisi edistää innovaatiotoimintaa. Useasti mainittiin hallinnolliset ja sääntelyn aiheuttamat rasitteet. Varsinkin verotukseen ja työvoimaan liittyvien vaatimusten noudattaminen on monimutkaista, aikaavievää ja kallista. Sääntely-ympäristön parantamiseksi päättäjien olisi käytävä vuoropuhelua pk-yritysten ja niiden edustajien kanssa. Lisäksi vastaajien reaktioiden perusteella voitiin päätellä, että pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintasopimuksiin voidaan vielä parantaa ja että sisämarkkinoiden toimintaan ja valtiontukijärjestelmän rakenteeseen liittyy vielä ongelmia. Monet vastaajat kannattivat vihreässä kirjassa esitettyä koordinoitua lähestymistapaa. Vastaajat kehottivat parantamaan avointa koordinointimenettelyä 17 seuraamalla suosituksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa entistä johdonmukaisemmin. Jotta EU:ssa esiintyvät erilaiset haasteet ja tarpeet voitaisiin ottaa huomioon, koordinointiin pitäisi kansallisten hallitusten lisäksi osallistua entistä useammin myös alueiden, joilla on keskeinen asema infrastruktuurin, verkkojen ja yrittäjien eritystarpeita varten räätälöityjen tukimuotojen tarjoamisessa alueellaan. Koordinointi on tarpeen myös kaikkien päättäjien välillä, joiden toiminta liittyy yrittäjyyteen vaikuttaviin kysymyksiin, kuten tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, verotukseen tai työllisyyteen. 3. VIISI STRATEGISTA POLITIIKAN ALAA Julkisen kuulemisen pohjalta toimintasuunnitelman tavoitteena on kannustaa entistä useampia ihmisiä perustamaan yrityksiä ja auttaa yrittäjiä menestymään ja toteuttamaan pyrkimyksiään tarjoamalla yritystoiminnalle suotuisan ympäristön. Yrittäjyyden edistämiseksi komissio keskittyy viiteen strategiseen politiikan osaalueeseen, 18 joita vihreään kirjaan kannanottonsa lähettäneet pitivät keskeisinä yrittäjyyden lisäämiseksi EU:ssa. - Yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen - Entistä useampien kannustaminen yrittämään - Yrittäjien tukeminen kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi - Rahoitusvirtojen tehostaminen Tässä menetelmässä komissio tarjoaa järjestelmän, jossa jäsenvaltiot voivat vahvistaa indikaattoreita, tavoitteita ja vertailupisteitä ja koota hyviä käytänteitä yhteisesti kiinnostavilta politiikan osa-alueilta omien menettelytapojen parantamiseksi. Vaikuttamatta tavoitteisiin tai toiminta-alueisiin, jotka on vahvistettu monivuotisessa ohjelmassa, neuvoston päätös 2000/819/EY. 6

7 - Pk-yritysten kannalta entistä paremman hallinto- ja sääntelyjärjestelmän luominen Yrittäjyyden edistämiseen liittyvään suunnitelmaan liittyy kaksi haastetta: Tarvitaan koordinaatiota ja kohdentamista, jotta voidaan luoda synergiaa ja saada aikaan todellista edistystä. Politiikassa olisi kuitenkin otettava huomioon yrittäjien erilaiset tarpeet, kun yritystyypit vaihtelevat yliopistoista alkunsa saaneista spin-offyrityksistä pieniin ja keskisuuriin perheyrityksiin ja sosiaalisiin yrityksiin. Lisäksi eri mailla ja alueilla on omat ainutlaatuiset vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka vaikuttavat yrityskulttuuriin ja liiketoimintaympäristöön. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi komissio ei voi eikä saa toimia yksin. Hankkeessa voidaan onnistua vain, jos jäsenvaltiot ja yritysjärjestöt osallistuvat siihen aktiivisesti. Jotta yrittämisen liittyvät erilaiset tarpeet tulisivat otetuiksi asianmukaisesti huomioon, komissio kehottaa jäsenvaltioita ja yritysjärjestöjä ryhtymään tarvittaviin toimiin mainituilla viidellä strategisella osa-alueella toimivaltansa puitteissa sopivimmalla kansallisella tai alueellisella tasolla omien erityistarpeidensa mukaisesti. Jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten strategioiden tukemiseksi komissio avustaa avoimen koordinointimenettelyn mukaisesti päättäjiä tulosten esikuvaanalyysien tekemisessä ja käytänteiden vaihtamisessa kyseisillä toiminta-alueilla. Yritysyhteisön sitoutuminen on yrityspolitiikan onnistumisen edellytys. Esimerkiksi pk-yritysten tarpeet voidaan ottaa politiikan muotoilussa huomioon vain, jos yritykset ja niiden edustajat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa, ja yritysjärjestöt voivat toimia välittäjän roolissa pankkien ja yritysten välisissä suhteissa. Yrittäjät oppivat parhaiten toisiltaan (mentoroinnin tai verkkojen kautta), joten heidän roolinsa tiedotus- ja koulutustoiminnassa on erittäin keskeinen yrittäjähengen luomisessa. Etusijalla toimintasuunnitelmassa on joukko kohdennettuja päätoimenpiteitä, 19 jotka on tarkoitus käynnistää vuosina 2004 ja 2005 ja joita suorittavat sekä komissio että avoimen koordinointimenettelyn puitteissa kansalliset ja alueelliset päättäjät. Uusia, vuodesta 2006 alkaen käynnistettäviä toimia määritellään niiden tarjoaman lisäarvon ja julkisen keskustelun painotusten perusteella. Luettelo ehdotuksista esitetään liitteessä I Yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen Julkisessa kuulemisessa korostettiin tarvetta parantaa yrittäjien arvostusta ja lisätä tietoa yrittäjän urasta. Komissio aikoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa avoimen koordinointimenettelyn puitteissa tiedottaa yrittäjyydestä tuomalla esille malliesimerkkejä ja korostamalla monien yrittäjien vastuuntuntoista, tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita myötäilevää toimintaa. Jotta kaikki voisivat hyödyntää niitä mahdollisuuksia, jotka vastaavat heidän taitojaan ja pyrkimyksiään, tiedotuksessa olisi tuotava esille erilaiset tavat toimia yrittäjänä (esim. kasvuyritykset, käsiteollisuus, osa-aikaisuus, osuustoiminta) ja otettava huomioon eri kohderyhmät. 19 Vaikuttamatta tavoitteisiin tai toiminta-alueisiin, jotka on vahvistettu monivuotisessa ohjelmassa, neuvoston päätös 2000/819/EY. 7

8 Komissio tukee jo nyt yrittäjyyteen liittyvien tapahtumien järjestämistä useissa EU:n kaupungeissa. 20 Komissio tukee edelleen yrittäjyyskoulutusta yrittäjähengen ja -taitojen kehittämiseksi nuorten keskuudessa. Yliopistoissa tarjottavaa yrittäjyyskoulutusta tulisi olla tarjolla kaikkien alojen opiskelijoille ja tutkijoille, erityisesti teknillisissä yliopistoissa. Tieteellisen taitojen sovittaminen yhteen yrittäjyystaitojen kanssa auttaa tieteellisten tulosten parempaan kaupallistamiseen spin-off yritysten välityksellä sekä aloittavien yritysten määrän lisäämiseen tietoon pohjautuvilla sektoreilla. 21 Päätoimenpide: Yrittäjähengen edistäminen nuorten keskuudessa Komissio ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat avoimen koordinointimenettelyn puitteissa tarkastelleet yrittäjyyskoulutukseen liittyviä poliittisia lähestymistapoja EU:ssa. 22 Tulokset ovat lupaavia, ja niistä ilmenee, että yritystoiminnan asema koulutusohjelmissa kasvaa ja että monia poliittisia aloitteita on tehty. Tulevassa työssä keskitytään hyviä välineitä koskevien kokemusten vaihtamiseen ja tasokkaan yrittäjyyskoulutuksen varmistamiseen kaikille oppilaille kaikkialla EU:ssa. Vuoden 2004 aikana komissio järjestää avoimen koordinointimenettelyn puitteissa esikuva-analyysihankkeen, joka liittyy pienoisyrityksiin (opiskelijayrityksiin, jotka tuottavat ja myyvät todellisia tuotteita tai palveluja suojatussa ympäristössä). Vuonna 2005 komissio esittää yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa selvityksen menestys- ja riskitekijöistä ja poliittisista tavoitteista sekä laatii suosituksia ja tiedotusmateriaalia (menestystarinoita, esimerkkejä hyvistä käytänteistä) tapaustutkimusten ja arviointien perusteella. Jotta kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus osallistua yrittäjyyskursseille, komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään yrittäjyyskoulutuksen kaikkien koulujen opetusohjelmiin ja tarjoamaan kouluille sellaista tukea, että ne voivat tarjota tehokkaita ja laadukkaita koulutusohjelmia. Kansalliset ja alueelliset viranomaiset voivat järjestää tiedotuskampanjoita, tarjota aineistoa, järjestää opettajille koulutusmoduuleja ja yhdessä yritysjärjestöjen kanssa tuoda yrittäjiä mukaan opettamiseen. Yrittäjyyskoulutukseen liittyvän, komission tekemän työn tulokset, jotka liittyvät tavoitteisiin ja lisää tukea edellyttäviin osa-alueisiin, otetaan huomioon valmisteltaessa ja toteutettaessa EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmia Entistä useampien kannustaminen yrittämään Vaikka yleisesti katsotaan, että riski on luontainen osa yrittämistä, monet vihreää kirjaa kommentoineet katsoivat, että jotta entistä useammat saataisiin ryhtymään yrittäjiksi, yritys olisi voitava rekisteröidä nopeasti ja edullisesti, mutta lisäksi otetun riskin ja mahdollisen hyödyn suhteen olisi oltava oikeudenmukaisempi Komission PAXIS-verkko ja Eurocities ovat käynnistäneet pilottihankkeen Euroopan yrittäjäpäivän (European Day of the Entrepreneur) järjestämiseksi (www.entrepreneurday.org). Komissio julkistaa innovatiivista yrittäjyyttä käsitteleviä lisäaloitteita myöhemmin vuonna Asiakirjat Best-menettelyn mukainen yrittäjyyskasvatushanke, Euroopan komissio, marraskuu 2002 ja Making progress in promoting entrepreneurial attitudes and skills through Primary and Secondary education (tulossa). 8

9 EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa on viime vuosina tehty merkittävää työtä uusien yritysten hallinnon helpottamiseksi. 23 Riskin vaikutusten lieventämiseksi komissio aikoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja avoimen koordinointimenettelyn puitteissa jatkaa pyrkimyksiä yrityksen epäonnistumisen negatiivisten vaikutusten ratkaisemiseksi ja alkaa selvittää vaihtoehtoja, joiden avulla yrittäjät voivat suojautua henkilökohtaista riskiä vastaan sosiaaliturvajärjestelmien kautta. Yrittäjäksi ryhtyminen ilman suurta riskiä on mahdollista jatkamalla jo olemassa olevan yrityksen toimintaa uuden perustamisen sijasta. Tutkimusten mukaan Itävallassa 96 prosenttia omistajanvaihdon kokeneista yrityksistä säilyy hengissä ensimmäiset viisi vuotta, kun osuus uusien yritysten kohdalla on 75 prosenttia. 24 Avustettuaan jäsenvaltioita pk-yritysten liiketoiminnan siirtojen helpottamiseen liittyvän, vuonna 1994 annetun suosituksen täytäntöönpanossa komissio keskittyy nyt entistä enemmän tietojen levittämiseen mahdollisuuksista ryhtyä yrittäjäksi tällä tavalla. 25 Yhteiskunnan asettamat vaatimukset muuttuvat, kun väestö ikääntyy ja yritysten toimintatapoihin liittyvät kuluttajien odotukset muuttuvat, ja siksi tulee esille uusia vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi terveydenhuoltoon, liikkuvuuteen ja ympäristöön. Nämä alat ovat lähellä julkishallinnon toimialaa tai kuuluvat siihen, joten julkinen sektori voi olla asiakas tai kilpailija. Sosiaalitalouden yritykset 26 tarjoavat jo nyt esimerkkejä julkisen sektorin palveluille vaihtoehtoisten tai niitä täydentävien palvelujen tuottamisesta. Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja avoimen koordinointimenettelyn puitteissa madaltamaan näillä aloilla toimivien kaupallisten ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kehityksen esteitä. Tulevien toimien pohjustamiseksi komissio analysoi parhaillaan sosiaalisten yritysten asemaa. Päätoimenpide: Epäonnistumisen leimaavuuden lieventäminen Epäonnistuneet yrittäjät saavat epäonnistumisen leiman, joka ilmenee esimerkiksi haluttomuutena tehdä tilauksia tai vaatimuksina asettaa lisää vakuuksia. Epäonnistumisen leiman hälventämiseksi on tarpeen ymmärtää entistä paremmin yrityksen epäonnistumista ja tehdä ero rehellisten ja epärehellisten konkurssien välillä. Komissio ja ulkopuoliset asiantuntijat tekivät vuonna 2003 esikuvaanalyysin, jonka tuloksena saatiin tavoitteita, indikaattoreita ja suosituksia siitä, miten epäonnistumisen vakavia oikeudellisia ja sosiaalisia seurauksia voidaan lieventää Benchmarking the administration of business start-ups, Euroopan komissio, tammikuu Business transfers and successions in Austria, Austrian Institute for Small Business Research, Pk-yritysten liiketoiminnan siirtoja koskevan suosituksen (Commission Recommendation of on the transfer of SMEs) 94/1069/EY, EYVL L 385, s , ) seurantatoimena komissio esitti vuosina 2002 ja 2003 raportit asiantuntijoiden näkemyksistä, jotka liittyivät tarvittaviin toimenpiteisiin yrityssiirtoja koskevien olosuhteiden parantamiseksi ja suosituksen täytäntöönpanon nopeuttamiseksi jäsenvaltioissa. Sosiaalitalouden yritykset ovat mm. osuustoiminnallisia yrityksiä, keskinäisiä yhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä, ja ne toimivat olosuhteissa, joita sijoittajavetoiset yritykset pitäisivät vähemmän houkuttelevina. Study: Bankruptcy and a fresh start, heinäkuu 2002 ja Final report of the expert group on the Best Project on Restructuring, bankruptcy and a fresh start, syyskuu 2003, Euroopan komissio. 9

10 Toimintasuunnitelman edistymistä koskevissa raporteissa komissio pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan suositusten noudattamiseksi suoritetuista tai suunnitelluista toimista. Komissio palaa sitten tähän aiheeseen tarvittaessa. Jotta epäonnistumista ymmärrettäisiin paremmin ja jotta konkurssin käsite voitaisiin erottaa epäasiallisesta käyttäytymisestä, komissio kokoaa vuoden 2004 aikana yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietoja konkurssin periaatteista, talousvaikeuksista kielivistä ennakkomerkeistä, epäonnistumisen syistä ja uudelleenaloittamisen esteistä sekä kuvauksia epäonnistuneista ja uudelleen alkuun päässeistä yrittäjistä. Tietoja on tarkoitus käyttää tiedotuksessa ja opetuksessa, ja niiden tavoitteena on parantaa epäonnistumisen hyväksymistä ja vähentää haluttomuutta olla tekemisissä epäonnistuneiden yrittäjien kanssa. Jotta talousvaikeuksissa olevien yrittäjien olisi helpompi voittaa pelkonsa paljastaa ongelmiaan ja hakea apua, komissio aikoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja avoimen koordinointimenettelyn mukaisesti helpottaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tuntemuksen ja käyttökokemusten vaihtamista. Vuoteen 2005 mennessä komissio ja asiantuntijaryhmä laativat itsearviointitestejä, joiden avulla yrittäjät voivat arvioida rahoitustilannettaan ja tietoja saatavilla olevasta tuesta ja menettelyistä, joiden tarkoituksena on ehkäistä epäonnistumisia. Päätoimenpide: Liiketoiminnan siirtojen helpottaminen Liiketoiminnan siirtojen määrän odotetaan lisääntyvän suuresti tulevina vuosina. Tämä koskee erityisesti lukuisia perheyrityksiä, jotka muodostavat merkittävän osan EU:n yritysyhteisöstä. EU:ssa olisi voitava välttää sellainen tilanne, että nämä yritykset lopettavat toimintansa pelkästään verotuksellisten tai oikeudellisten esteiden tai jatkajan puuttumisen takia, eivät siksi, etteivät ne olisi kilpailukykyisiä. Komissio auttaa edelleen kansallisia ja alueellisia päättäjiä tukemaan liiketoiminnan siirtoja eritoten EU:n monien elinkelpoisten perheyritysten jatkuvuuden varmistamiseksi. Komissio kannustaa jäsenvaltioita edelleen panemaan täytäntöön liiketoiminnan siirtoja koskevat suositukset ja tehostaa toimia liiketoiminnan siirtoihin liittyvän tietämyksen parantamiseksi yrittäjiksi ryhtymistä harkitsevien keskuudessa. Tähän voi sisältyä esimerkiksi kansallisten ja alueellisten päättäjien avustaminen yritysten myyjille ja ostajille tarkoitettujen markkinapaikkojen tukemisessa. Tarkempia tietoja toimista esitetään tulevassa liiketoiminnan siirtoja koskevassa komission tiedonannossa vuonna Päätoimenpide: Yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmien tarkastelu Komissio esittää vuoteen 2005 mennessä katsauksen itsenäisten ammatinharjoittajien ja yritysten omistajien ja näiden puolisoiden ja huollettavien sosiaaliturvajärjestelmistä ja toimintamuodosta toiseen siirtymisen vaikutuksista. Tarkastelun kohteena ovat mm. sairausvakuutus, tulotakuut työkyvyttömyystapauksessa tai toiminnan keskeytyessä, eläkeoikeudet (verrattuna työntekijöiden järjestelmiin), vapaaehtoisten järjestelmien käyttö, uuden yrittäjän muulla uralla saamien oikeuksien epäasiallinen menettäminen sekä aloittaville yrittäjille tarkoitetut erityisjärjestelmät. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida yrittäjyyteen liittyvä etujen huononeminen ja määritellä entistä tarkemmin sosiaaliturvan vaikutus yrittämishalukkuuteen. 10

11 Tämän perusteella komissio pyytää vuonna 2005 jäsenvaltioita määrittelemään ne alueet, joilla ne aikovat ryhtyä toimenpiteisiin. Komissio järjestää sitten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kokemusten vaihdon siitä, miten parhaiten voitaisiin edistyä. Tässä työssä tunnistetaan hyviä toimintatapoja, jotka auttavat jäsenvaltioita mukauttamaan järjestelmiään tarvittavassa laajuudessa Yrittäjien tukeminen kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi Vihreää kirjaa koskevien vastausten lähettäjät toivoivat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä tukipalveluja, ja komissio tukeekin edelleen yrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää huippuluokan tukea ja johtamiskoulutusta, riippumatta siitä, mikä heidän taustansa on, ja ottaen huomioon ryhmät, joilla on erityistarpeita, kuten naiset ja etnisiä vähemmistöjä edustavat yrittäjät. Komissio tukee myös rakennerahastojen kautta yrittäjien mahdollisuuksia saada tukea heidän taustastaan riippumatta ja sellaisilla alueilla, joilla yritystoimintaa on vähän. 28 Vastaajien mielestä yritysten kasvua voidaan vauhdittaa tukemalla aktiivisesti pkyrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksissä. Kansainvälistyminen avaa tien entistä laajemmille markkinoille, ja lisäksi toimiminen useilla markkinoilla voi auttaa saamaan kilpailuetua vain yhdessä maassa toimiviin yrityksiin verrattuna. Pk-yrityksille pitäisi olla tarjolla tukea, jonka avulla ne voivat saada parhaan mahdollisen hyödyn osaamistalouden tarjoamista mahdollisuuksista. Tutkimus- ja yritysyhteisöjen välisen tiedonvaihdon tehostamisen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, modernien organisaatiomuotojen ja tekijänoikeuksien suojan pitävyyden lisäksi on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota arvoihin (eli uusiin liiketoimintamalleihin, markkinointistrategioihin tai suunnitteluun) liittyviin innovaatioihin, jotka ovat yhä tärkeämpiä varsinkin pienille yrityksille. 29 Komissio tukee verkkoja, kumppanuustapahtumia ja klustereita yrittäjien avustamiseksi strategisten kumppanuuksien solmimisessa, tiedon löytämisessä entistä paremmin ja yritystenvälisten yhteyksien luomiseksi EU:ssa ja sen ulkopuolella. Komissio vahvistaa euroneuvontakeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) muodostamien eurooppalaisten tukiverkkojen asemaa niin, että ne osallistuvat yritysten yhteistyön edistämiseen ja kaikkien EU:n tasoisten tukipalvelujen sujuvan levityksen varmistamiseksi mainittujen verkkojen lisäksi myös yritys- ja innovaatiokeskusten (BIC) kautta. Tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen (T&K) suuntautuvien investointien lisäämiseen liittyvän neuvoston sitoumuksen ja vuoden 2002 julkisen keskustelun Tukipalvelujen parantamista koskevaa komission työtä käsitellään valmisteluasiakirjassa Yritysten korkealuokkaisten tukipalvelujen luominen, SEC (2001) 1937, , ja seuraavissa: Benchmarking of Business Incubators, helmikuu 2002, Good practices in the Promotion of Female Entrepreneurship, joulukuu 2002, European network to promote Women's EntrepreneurShip (WES), European conference on ethnic minority entrepreneurs, kesäkuu 2003 sekä Pienyritysten peruskirjan täytäntöönpanokertomuksissa. Yhteisöaloite EQUAL tarjoaa rahoitusta epäedullisessa asemassa olevista ryhmistä peräisin olevien yrittäjien tukemiseksi ja sosiaalisten yritysten kohtaamien esteiden poistamiseksi, ja se on sellaisten hyviä käytäntöjä edustavien toimenpiteiden lähde, joiden avulla voidaan tukea taustasta riippumatta yrittäjiä, joiden toiminnan tulokset ovat vaatimattomia. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Innovaatiopolitiikka: unionin Lissabonin strategiaa koskevan lähestymistavan päivittäminen, KOM (2003) 112 lopullinen,

12 lisäksi komissio esitti vuonna 2003 toimintasuunnitelman T&K-investointien kasvattamiseksi 3 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. 30 Lisäksi tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kuudennesta puiteohjelmasta tarjotaan rahoitusta pkyrityksille niin, että 15 prosenttia budjetista on varattu pk-yrityksiä ja niille suunnattuja erityistoimia varten. 31 Komissio on hiljattain laajentanut pk-yrityksiä koskevaa ryhmäpoikkeusta siten, että pk-yritysten T&K-toimintaan annettua tukea ei tarvitse ilmoittaa. Innovaatiotoiminnan osalta komissio tarkastelee eri toimijoiden, varsinkin pkyritysten, erityistarpeita, jotka liittyvät muutokseen sopeutumiseen ja tietämyksen hyödyntämiseen tuotannossa, tuotteissa ja palveluissa. Innovaatiotoiminta on tärkeätä, ja komissio julkaiseekin kokonaan siihen keskittyvän toimintasuunnitelman vuonna Tässä yhteydessä komissio tutkii markkinapuutteita, jotka ovat innovaatiotoiminnan esteinä toimijoiden tyypin, toimien ja sijainnin mukaan, tekee kansainvälisiä vertailuja EU:n sisällä ja sen ulkopuolella sekä etsii sopivia korjauskeinoja. Lisäksi komissio jatkaa innovaatiotoiminnan edistämistä alueellisia innovaatio-ohjelmia koskevien kokemusten vaihdon ja teknologiansiirtojärjestelyjen kautta sekä edistämällä sähköistä liiketoimintaa. 32 Euroopassa syntyy liian vähän nopeasti kasvavia yrityksiä ( gaselleja ), jotka ovat innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden dynamiikan keskeisiä moottoreita. Yritykset kasvavat harvoin vahingossa: tarvitaan kasvuhalua, joka on ennen muuta asennekysymys. Yrittäjät etsivät inspiraatiota onnistuneista malleista. 33 Komissio pyrkii löytämään hyviä toimintatapoja mallien levittämiseksi ja sopivan tuen antamiseksi mahdollisille kasvuyrityksille. Päätoimenpide: Räätälöidyn tuen tarjoaminen naisille ja etnisille vähemmistöille Tarjolla olevat tukipalvelut eivät nykyisin vastaa naisyrittäjien ja etnisten vähemmistöjen erityistarpeita. Naisyrittäjyyden tukemiseksi käynnissä olevan työn pohjalta komissio avustaa vuodesta 2004 alkaen kansallisia ja alueellisia viranomaisia löytämään ratkaisuja tilanteisiin, joissa naisyrittäjien tarpeet eivät vielä täyty tyydyttävästi. Tällaisia ovat rahoituksen saanti ja yritysverkkojen hyödyntäminen. Hyviä käytänteitä on vaihdettu päätöksentekijöiden välillä tutkimusten ja verkostojen kautta, ja näiden kokemusten perusteella komissio aikoo soveltaa samanlaista menettelyä etnisiä vähemmistöjä edustavien yrittäjien tarpeiden tyydyttämiseksi. Komissio aikoo vuosien 2004 ja 2005 aikana tunnistaa ja arvioida poliittisia toimenpiteitä hyvien toimintatapojen löytämiseksi etnisiä vähemmistöjä edustavien Barcelonassa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto, Komission tiedonanto: Lisää tutkimusta Euroopan hyväksi - Tavoitteena 3 prosenttia BKT:stä ja Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle, KOM (2003) 226 lopullinen, Lisätietoja yhteisön T&K-ohjelmista sivustossa Network of Innovating Regions in Europe (IRE), Improving Institutions for Technology Transfer to Enterprises, PAXIS Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups ja komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Sähköistä liiketoimintaa koskevien politiikkojen mukauttaminen muuttuvassa ympäristössä: GoDigitalaloitteen opetukset ja tulevaisuuden haasteet, KOM (2003) 148, Ks. myös: Bottlenecks and catalysts of entrepreneurial growth, professori Erkko Autio (tulossa). 12

13 yrittäjien avustamista varten. Samanaikaisesti komissio kannustaa päättäjien verkostojen perustamista ja pyrkii saamaan etnisiä vähemmistöjä edustavia elimiä osallistumaan aktiivisesti vuoropuhelun tehostamiseen EU:ssa ja kansallisella ja alueellisella tasolla. Päätoimenpide: Yritysten välisten suhteiden solmimisen edistäminen Komissio tukee suhteiden solmimiseen tähtääviä tapahtumia EU:n alueilla. Näissä tapahtumissa yrittäjät voivat tavata strategisia kumppaneita (yrittäjiä, tutkijoita, rahoittajia, neuvonantajia, mentoreita, liikekumppaneita ja päättäjiä), jotka voivat auttaa liiketoiminnan tehostamisessa. Komissio voi hyödyntää laajaa mahdollisten kumppanien verkostoa yritysjärjestöjen, useiden komission tietokantojen sekä EIC-, IRC- ja BIC-verkkojen kautta. Vuoden 2004 puoliväliin mennessä EIC-, IRC- ja BIC-verkoilla on käytettävissään hallintoon, tukeen ja tietotekniikkaan liittyvät välineet, joiden avulla ne voivat tukea tapahtumia, joihin ne osallistuvat koordinoidusti. Toiminnasta saadut kokemukset arvioidaan vuoden 2005 aikana seuraavien vuosien strategian muotoilemista varten. Kun pk-yritys on osallistunut suhteiden solmimiseen tähtääviin tapahtumiin, se voi kääntyä eurooppalaisten yritystoiminnan tukiverkkojen puoleen niiden laajan toimipisteverkoston kautta saadakseen lisätietoja ja neuvontaa liiketoiminnan harjoittamisesta sisämarkkinoilla, tietyssä maassa tai tietyllä alueella. Klusterien avulla pk-yritykset voivat saavuttaa kriittisen massan, yhdistää voimavarojaan, löytää liikekumppaneita tai saada käyttöönsä strategista tietoa. Komissio on tarkastellut jäsenvaltioiden klusteripolitiikkaa 34 ja edistänyt kokemusten vaihtoa klusterien muodostamisesta aluetasolla Euroopan innovaatioalueita koskevan ohjelman 35 puitteissa. Tämän työn pohjalta komissio aikoo vuoden 2005 aikana yhdessä klusterien johtajien ryhmän kanssa laatia ja testata mallin strategisten yhteyksien solmimisesta klustereiden välillä EU:ssa Rahoitusvirtojen tehostaminen Rahoituksen saatavuus on yrityksille elintärkeää useissa kehitysvaiheissa. Julkisessa kuulemisessa raportoitiin asiaan liittyvistä vaikeuksista, varsinkin pääoman lisäämiseen liittyvistä ongelmista. Näiden lisäksi yritysten on ennakoitava rahoitukseen liittyvien vaatimusten muutoksia luokittelujärjestelmien käytön lisääntyessä ja pankkien uusien vakavaraisuusvaatimusten (Basel II) vuoksi, joiden takia lainakustannukset heijastavat entistä tarkemmin asiakkaaseen liittyvää riskiä. Komissio osallistuu nykyisin yritysten, varsinkin pk-yritysten, rahoitusympäristön parantamiseen rahoitusvälineidensä 36 kautta ja luomalla yhteyksiä pk-yritysten ja Vuonna 2003 komissio järjesti seminaarin ja joukon asiantuntijatapaamisia. Näiden tulokset ovat saatavilla raportissa Expert group report on clusters and networks. Rahoitusvälineillä täydennetään rahoitusmarkkinoiden puutteita, ja ne koskevat huipputekniikan yritysten käynnistämistä, pk-yritysten takauksia ja siemenpääomaa. Välineitä käytetään yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevan monivuotisen ohjelman kautta, niiden arvo on noin 322 miljoonaa euroa ja niitä hallinnoi Euroopan investointirahasto. 13

14 rahoitusalan toimijoiden välille hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja pk-yritysten ja rahoitusalan keskinäisen ymmärtämyksen parantamiseksi. 37 Yritysten auttamiseksi rahoitusympäristön muutosten ennakoinnissa komissio toimii yhdessä kansallisten ja alueellisten päättäjien kanssa, jotta saatavilla olisi tukea silloinkin, kun riski arvioidaan tavallista suuremmaksi. Tarkoituksena on, että tarjolla olisi entistä enemmän vakuuksia ja lainoja kohtuulliseen hintaan varsinkin mikroyrityksille. Lisäksi pankkien mahdollisuuksia lainoittaa pk-yrityksiä voitaisiin parantaa poistamalla lainasalkkuja pankkien taseesta myymällä niitä institutionaalisille sijoittajille (arvopaperistaminen). Yritysten pääomarakenteen parantamiseksi ja taseiden vahvistamiseksi olisi pyrittävä eri rahoitusvaihtoehtojen verotukselliseen tasapuolisuuteen. Pääoman lisäämisen helpottamiseksi ja useampien yritysten kasvun stimuloimiseksi komissio tehostaa toimintaansa riskipääoman, bisnesenkelien tarjoaman rahoituksen ja yksityishenkilöiden (mikroenkelien) sijoitusten saatavuuden parantamiseksi. Komissio laatii myös kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida jäsenvaltioiden toimenpiteitä riskipääomarahoituksen tukemiseksi valtiontukisääntöjen puitteissa. 38 Päätoimenpide: Yritysten pääoman lisääminen ja taseiden vahvistaminen Komissio käyttää pk-yrityksille suunnattuja rahoitusvälineitään yritysten kasvun edistämiseksi helpottamalla sekä velka- että pääomarahoituksen saantia vuodesta 2004 alkaen. Välineiden arvioinnin jälkeen otetaan vuonna 2006 käyttöön uudistetut ja parannetut rahoitusvälineet. Vakuuksien järjestämisen ja arvopaperistamisen edistämisen lisäksi tarkoituksena on painottaa tutkimuspainotteisten ja innovatiivisten pk-yritysten pääomansaantia. Koska valtiontuesta ja riskipääomasta annetun komission tiedonannon voimassaoloaika päättyy vuonna 2006, komissio selvittää vuosien 2004 ja 2005 aikana uudelleen valtiontuen asemaa sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa pkyritys, varsinkin nuori ja kasvava, ei onnistu saamaan rahoitusta markkinoilta. Komissio analysoi kansallisten verojärjestelmien sellaisia osia, jotka suosivat pääomarahoituksen (jakamattomat voitot, epäviralliset sijoittajat) sijasta velkarahoitusta. Komissio käynnistää analysoinnin vuonna 2004 ja perustaa työryhmän, johon osallistuu jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Tulosten perusteella komissio kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa pääoman verokohtelu on epäedullista, ryhtymään toimenpiteisiin verotuksellisen tasapuolisuuden varmistamiseksi. Suositukset ja nykyiset hyvät toimintatavat esitellään vuonna Pk-yritysten kannalta entistä paremman hallinnollisen järjestelmän luominen Kuulemisen tulosten perusteella tarvitaan hallinnollisten ja sääntelyyn liittyvien rasitteiden todellista vähentämistä ja yksinkertaistamista yritysten kannalta Esimerkiksi pankkien ja pk-yritysten pyöreän pöydän toiminta (Round Tables of bankers and SMEs) tai rahoituslaitosten ja liike-elämän järjestöjen neuvottelut pankkien käytännesäännöstä suhteissa pkyritysasiakkaiden kanssa. Komission tiedonanto Valtiontuki ja riskipääoma, EYVL C 235, , s. 3-11, ja Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman (RCAP) täytäntöönpanosta, KOM (2003) 654 lopullinen,

15 keskeisillä aloilla, kuten verotuksessa ja työvoima- ja ympäristöpolitiikassa. Tietty määrä sääntelyä ja hallintoa tarvitaan markkinoiden sääntelemiseksi tai yleisen edun suojaamiseksi, mutta kansallisten ja alueellisten päättäjien olisi tarjottava pkyrityksille tukea sääntelystä johtuvien velvoitteiden täyttämisessä. Vuonna 2002 komissio käynnisti kunnianhimoisen ohjelman eurooppalaisen hallintotavan parantamiseksi. Ohjelmaan sisältyi lainsäädännön parantaminen, vaikutusten arviointi ja sidosryhmien kuuleminen 39. Nyt komissio keskittyy ohjelman täytäntöönpanoon. Sisämarkkinat ovat suuresti helpottaneet liikeyritysten ja varsinkin pk-yritysten elämää. Mutta sisämarkkinat eivät ole valmiit, ja esteitä on vielä. Vuosien sisämarkkinastrategia 40 käsittelee pk-yritysten kannalta tärkeitä kysymyksiä, kuten esteiden poistamista palveluilta, veroesteiden vaikutusten vähentämistä sekä hankintoihin osallistumisen mahdollisuuksien laajentamista hyödyntämällä entistä paremmin jäsenvaltioiden hankintaverkkoa. Komissio pyrkii edelleen edistämään pkyritysten osallistumista standardointiin. 41 Komissio jatkaa vuonna 2004 pyrkimyksiä valtiontukisääntöjen yksinkertaistamiseksi. Erityisesti komissio jatkaa sellaisen välineen kehittämistä, jonka avulla voidaan tunnistaa tuki, jolla ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia kilpailuun. Tällainen väline vähentäisi tukien selvittämistä komissiossa ja antaisi jäsenvaltioille paremmat mahdollisuudet myöntää pieniä määriä tukea, joka ei todennäköisesti johtaisi vääristymiin. Pk-yritykset hyötyisivät todennäköisesti näistä toimista. Komissio kannustaa entistä tehokkaammin kuulemaan pk-yrityksiä, jotta nämä voivat päätöksenteon aikaisessa vaiheessa esittää näkemyksensä uusista aloitteista ja nykyisten säännösten ja käytänteiden laadusta. Jotta tällaiset kuulemiset kattaisivat kaikki julkiset toiminnot, tarvitaan julkishallinnon sisäistä koordinointia. Päätoimenpide: Pk-yritysten kuuleminen Jotta pk-yritysten ääni kuuluisi paremmin EU:n päätöksenteossa, komissio parantaa EU:n ehdotuksien vaikutusten arviointia pk-yrityksiin äskettäin käyttöön otetun yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin puitteissa. Pk-yritykset osallistuvat jo tiettyihin komission poliittisiin aloitteisiin, mutta sen lisäksi komissio tehostaa pk Komission tiedonannot Eurooppalainen hallintotapa: Lainsäädännön parantaminen, KOM (2002) 275 lopullinen, , tiedonanto vaikutustenarvioinnista, KOM (2002) 276 lopullinen, , Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma, KOM (2002) 278 lopullinen , Neuvottelu- ja keskustelukulttuurin edistäminen - Komission konsultointiprosessiin sovellettavat yleiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset, KOM (2002) 704 lopullinen, , sekä Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Yhteisön säännöstön päivittäminen ja yksinkertaistaminen, KOM (2003) 71 lopullinen, Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Sisämarkkinastrategia, Vuosien painopisteet, KOM (2003) 238 lopullinen, Komissio edistää pk-yritysten osallistumista standardointiin NORMAPMEn kautta. 15

16 yritysten edustajan 42 kautta vuoropuhelua komission yksiköiden ja yritysjärjestöjen välillä järjestämällä kokouksia entistä säännöllisemmin. Lisäksi komissio parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan ottaa huomioon pkyritysten kokemukset nykyisestä lainsäädännöstä ja politiikasta ja nykyisistä ohjelmista. Komission aloitteen Interaktiivinen politiikan suunnittelu puitteissa euroneuvontakeskusten verkko kerää pk-yrityksiltä palautetta sisämarkkinoilla ilmenneistä esteistä. Pk-yritysten näkökantojen huomioon ottamista parannetaan tehostamalla tiedotusta, seuraamalla järjestelmällisesti ilmoitettuja ongelmia ja laajentamalla niiden aiheiden valikoimaa, joista palautetta voi antaa. Pk-yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun tehostamisen lisäksi on tarpeen osoittaa, että pk-yritysten esille tuomat kysymykset todella otetaan huomioon. Vuoden 2004 loppuun mennessä komissiolla on toiminnassa järjestelmä vuoropuhelun organisointia ja edistymisen arviointia varten. Vuoteen 2005 mennessä komissio raportoi pk-yritysten ja niiden edustajien osallistumisesta kuulemisprosessiin ja siitä, missä laajuudessa esitetyt näkökannat otetaan huomioon. Komissio on yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa käynnistänyt esikuvaanalyysihankkeen, joka liittyy pk-yritysten osallistumiseen kansalliseen politiikan suunnitteluun. Hankkeessa tarkastellaan onnistuneita menetelmiä, joita jo sovelletaan jäsenvaltioissa pk-yritysten kuulemisen järjestämiseksi. Huomioon otetaan kaikki hallinnonalat, joiden toiminta vaikuttaa pk-yrityksiin. Työn perusteella esitellään vuonna 2005 parhaat toimintatavat ja suosituksia. Päätoimenpide: Verolakien noudattamisen helpottaminen Erilaisten kansallisten verolakien ja -sääntöjen noudattaminen on rajatylittävän toiminnan este, varsinkin pk-yrityksille. Jos nämä yritykset voisivat soveltaa kotimaansa tuttuja sääntöjä laskiessaan verotettavia voittojaan tai noudattaessaan alv-velvoitteitaan, laajentuminen rajojen yli olisi helpompaa. Verotukseen liittyvien velvoitteiden noudattamisen yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi komissio aikoo käynnistää pilottijärjestelmän, jossa pk-yritykset voivat anoa "kotivaltion verotusta". Tässä järjestelmässä osallistuvat jäsenvaltiot suostuisivat vastavuoroisesti tunnustamaan voittojen laskennassa käytettävät erilaiset kansalliset menetelmät. Yhdessä asiasta kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa komissio pyrkii ratkaisemaan avoimet tekniset kysymykset ja muotoilemaan pilottijärjestelmän yksityiskohdat vuoden 2004 aikana. Käytäntö johtaisi todennäköisesti merkittäviin säästöihin ja tehokkuuden paranemiseen mukaan kelpuutettavissa pk-yrityksissä. Teknisistä kysymyksistä käytävien keskustelujen perusteella komissio esittää tulevaa kotivaltion verotusjärjestelmää koskevat päätelmänsä myöhemmin vuonna Niiden perusteella komissio seuraa ajoittain edistymistä tällaisten järjestelmien täytäntöönpanossa, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 42 Pk-yritysten edustaja pyrkii tehostamaan kanssakäymistä pk-yritysten ja niitä edustavien elinten kanssa sekä varmistamaan, että pk-yritysten tarpeet tulevat otetuiksi asianmukaisesti huomioon kaikissa EU:n politiikoissa, ohjelmissa ja säädöksissä. 16

17 Monissa yritysten ja kuluttajien välisissä taloustoimissa arvonlisäveron soveltaminen kulutuspaikan mukaan merkitsee sitä, että elinkeinonharjoittajat on tunnistettava ja niiden on tehtävä ilmoitukset ja suoritettava maksut jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa ne suorittavat veronalaisia taloustoimia. Tämä on elinkeinonharjoittajille rasittavaa sisämarkkinoilla. Alv-velvoitteita koskeneen eurooppalaisen tutkimuksen ja vuonna 2003 järjestetyn julkisen kuulemisen perusteella 43 komissio aikoo vuonna 2004 ehdottaa järjestelmää, jossa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon rekisteröitynyt yhtiö voisi täyttää kaikki EU:ssa syntyvät alv-velvoitteensa sijoittautumisvaltiossaan. 44 Kokemuksia on jo saatu EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sähköistä liiketoimintaa harjoittaville tarkoitetusta yhteisestä EU:n alv-portaalista. Tällainen järjestelmä voisi merkittävästi pienentää arvonlisäveroon liittyvää hallinnollista rasitetta, kun yritykset voisivat asioida yhden veroviranomaisen kanssa omalla kielellään ja hyötyä siitä, että niiden tarvitsee noudattaa vain yksiä velvoitteita. 4. SEURAAVAT VAIHEET KOMISSION TYÖSSÄ YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVIEN SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMISEKSI Yrittäjyyden edistämiseen liittyvien suunnitelmien toteuttamiseksi komissio toimii siellä, missä se voi saavuttaa parhaat tulokset EU:n tasolla ja missä se voi merkittävällä tavalla tukea jäsenvaltioiden kansallisia ja alueellisia strategioita avoimen koordinointimenettelyn puitteissa. Komissio aikoo tehdä tämän työn yhteisön toimivaltaan kuuluvien toimintalinjojen ja ohjelmien avulla. Kaikki tässä toimintasuunnitelmassa ehdotettavat uudet toimet, eritoten päätoimenpiteet, jotka koskevat suoraan yrittäjyyden edistämiseen liittyviä suunnitelmia neuvoston päätöksen 2000/819/EY 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden, varsinkin yrittäjyyden edistämisen tavoitteen, ja kyseisen päätöksen liitteessä I kuvailtujen toiminta-alojen mukaisesti, on tarkoitus toteuttaa monivuotisessa ohjelmassa yritysten ja yrittäjyyden hyväksi, joka jatkuu vuoteen Komissio esittää ohjelman täytäntöönpanoa koskevissa vuosittaisissa työohjelmissaan vuosille 2004 ja 2005 konkreettiset ja yksityiskohtaiset ehdotukset toimista ja tarvittavasta rahoituksesta tämän toimintasuunnitelman päätoimenpiteiden suorittamista varten. Nämä ehdotukset hyväksytään edellä mainitussa neuvoston päätöksessä vahvistettujen ohjelman tavoitteiden toimintasääntöjen mukaisesti. Komission ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi ohjelmaksi, joka esitetään vuonna 2004, perustuu komission omien kokemusten ja riippumattomien arviointien lisäksi vihreään kirjaan ja tähän toimintasuunnitelmaan liittyvään julkiseen keskusteluun. Uusia toimia edellyttäviä osa-alueita tarkastellaan vuonna Konkreettiset ehdotukset näiden toimien toteuttamiseksi vuodesta 2006 alkaen tehdään ohjelman tavoitteiden ja toimintasääntöjen mukaisesti Kuten komission tiedonannossa neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous ja sosiaalikomitealle: Arvonlisäverostrategian painopistealueet: nykyinen tilanne ja ajantasalle saattaminen, KOM (2003) 614, Lukuun ottamatta verotukseen liittyviä toimia, jotka toteutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EYVL 325/33, ) 93 ja 211 artiklan mukaisesti. 17

18 Komissio aikoo myös kiinnittää tarvittavaa huomiota yrittäjyyden edistämiseen liittyvän suunnitelman viemiseksi eteenpäin kaikilla sellaisilla politiikan osaalueilla, joilla on merkitystä yrittäjille. Tällaisia ovat varsinkin tutkimus- ja kehitystoiminta, innovaatiot, eurooppalainen hallintotapa, kestävään kehitykseen liittyvä EU:n suunnitelma, sisämarkkinoiden toiminta, työllisyyden suuntaviivat, vero- ja kilpailupolitiikka. Komissio lisää yrittäjyysnäkökulmaa tukiohjelmissaan 46 ja tekee niiden hyödyntämisestä helpompaa yrityksille. 5. KONKREETTISET TULOKSET EUROOPAN YRITTÄJIEN KANNALTA Toimintasuunnitelmassa esitetään yleiset tavoitteet, jotka EU:n ja jäsenvaltioiden päättäjien olisi saavutettava viidellä strategisella osa-alueella. Tavoitteet, indikaattorit ja edistymisen aikataulut määritellään suoritettavien päätoimenpiteiden mukaisesti. (1) Entistä useammille tietoa yrittäjyydestä ja mahdollisuus hankkia yrittäjätaitoja koulutuksen ja tiedotustoimien kautta (2) Oikeudenmukainen ympäristö riskinotolle ja aiheettomien esteiden poistaminen uusilta yrittäjiltä, jotka käynnistävät yrityksen tai jatkavat olemassa olevan toimintaa (3) Huippuluokan tuen saatavuuden varmistaminen yrittäjille heidän taustastaan tai toimialastaan riippumatta etenkin rajatylittävää liiketoimintaa ja innovaatiotoimintaa varten (4) Riittävä rahoitus ja vakuudet kaikkien elinkelpoisten yritysten rahoittamiseksi, myös Basel II -vakavaraisuusvaatimusten puitteissa, sekä eri rahoitusmuotojen entistä tasapuolisempi verokohtelu (5) Sääntelyn ja hallinnollisten menettelyjen huomattava vähentäminen ja pkyritysten tarpeiden entistä parempi huomioon ottaminen politiikan suunnittelussa Toimintasuunnitelmaan liittyvillä toimilla on saavutettava tuloksia, eli niillä on oltava vaikutusta yritystoiminnan onnistumiseen EU:ssa: Yrittäjähengen vahvistuminen: Entistä useammat ilmoittavat haluavansa ryhtyä yrittäjiksi; uusia yrityksiä perustetaan entistä enemmän, myös epäedullisessa asemassa olevilla alueilla ja epäedullisessa asemassa olevien ryhmiin kuuluvien toimesta; entistä useammat uudet yrittäjät jatkavat olemassa olevien yritysten toimintaa ja epäonnistumisen jälkeen aloitetaan entistä useammin uudestaan. Yritykset menestyvä entistä paremmin, kilpailukyky paranee ja yritykset kasvavat: Taseiden vahvistuminen, innovaatiotoiminnan lisääntyminen yksityisellä sektorilla, entistä useamman pk-yritykset toimivat sisämarkkinoilla, työpaikkoja syntyy ja nopeasti kasvavia yrityksiä on entistä enemmän. 46 Rakennerahastot (Structural Funds), EQUAL-ohjelma, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmat (Framework Programmes for RTD), Asia Invest, AL Invest, EU Japan Centre ja koulutus- ja nuoriso-ohjelmat (Training, Education and Youth Programmes). 18

19 Yritysilmaston paraneminen: Säännösten noudattamiseen ja hallinnollisten asioiden hoitamiseen kuluu entistä vähemmän aikaa ja rahaa. EU:n tason edistymistä toimintasuunnitelman tavoitteiden ja päätoimenpiteiden yhteydessä asetettujen päämäärien saavuttamisessa sekä niiden vaikutusta suorituskykyyn arvioidaan ajoittain. Koska jäsenvaltiot ovat avainasemassa edistymisen saavuttamisen kannalta, komissio arvioi myös niiden toimia viidellä strategisella osa-alueella. On muistettava, että esteiden poistaminen ja julkisten tukipalvelujen tuottaminen on päättäjien käsissä, joten tuloksia voidaan odottaa suhteellisen pian. Yrittäjähengen ja -taitojen paraneminen riippuu siitä, miten kansalaiset suhtautuvat asiaan, joten tuloksia voidaan nähdä vasta pitkällä aikavälillä. Toimintasuunnitelmaa koskevat raportit yhdistetään pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanoon liittyvään raportointiin. Näin ollen komissio laatii vuodesta 2005 alkaen raportin edistymisestä sekä toimintasuunnitelmassa ja päätoimenpiteiden yhteydessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa että peruskirjan toimintalinjojen mukaisissa toimissa. 19

20 LIITE I - EHDOTUKSIA PÄÄTOIMENPITEIKSI VUODESTA 2006 ALKAEN Yrittäjyyskampanjoiden järjestäminen Komissio tukee tiedotuskampanjoiden järjestämistä entistä myönteisemmän suhtautumisen edistämiseksi yrittäjyyttä kohtaan yhteiskunnassa yleensä. Kampanjoissa voidaan esitellä roolimalleja, menestystarinoita ja epäonnistumisten erittelyjä tiedotusvälineissä. Kampanjoilla korostetaan yrittäjyyden positiivisia vaikutuksia yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämiseen (yritysten sosiaalinen vastuu). Kampanjat on parasta järjestää alueellisella ja kansallisella tasolla. Komissio antaa kampanjalle eurooppalaisen leiman järjestämällä tukevia tapahtumia ja parantamalla yhteyksiä EU:ssa järjestettävien kampanjoiden välillä, mikä parantaa alueellisten ja kansallisten tapahtumien näkyvyyttä ja koordinointia. Tämä työ pohjaa onnistuneisiin toimintatapoihin, joista on saatu kokemusta järjestettäessä PAXISohjelmaan kuuluvia yrittäjäpäiviä. Nopeasti kasvavien yritysten ( gasellien ) perustamisen lisääminen Nopeasti kasvavien yritysten perustamisen vauhdittamiseksi komissio pyrkii lisäämään tietämystä siitä, miten tällaisia yrityksiä voi syntyä entistä enemmän Euroopan olosuhteissa. Komissio kannustaa tutkimaan asiaa kokoamalla yhteen kaupallisen alan koulutuslaitoksia analysoimaan olemassa olevien gasellien menestystä ja esteitä, jotka estävät mahdollisia tällaisia yrityksiä kehittymästä oikeiksi gaselleiksi. Tarkoituksena on, että gaselleihin kiinnitettäisiin enemmän huomioita tutkimuksissa ja analyyseissä ja että tulokset otettaisiin mukaan kaupallisen alan oppilaitosten opetusohjelmiin niin hyödyntämisen edistämiseksi liiketoiminnassa. Komissio haluaa avoimen koordinointimenettely puitteissa vaihtaa kokemuksia jäsenvaltioiden toiminnasta yritysten kasvun pönkittämiseksi. Tähän kuuluu koeteltuja toimintatapoja, joilla autetaan yrittäjiä hyödyntämään nopean kasvun mahdollisuuksia. Keinoja ovat mentorointijärjestelmät, yrittäjien kouluttautumisverkot ja mahdollisille gaselleille tarkoitetut tukijärjestelmät, kuten erityiset yrityshautomot ja aikaisessa vaiheessa tapahtuvan nopean kansainvälistymisen tukeminen. Sosiaalialojen yrittäjyyden edistäminen Sosiaali- ja ympäristöalan palveluja (esim. terveydenhoito-, koulutus- ja hyvinvointipalvelut) tuottavien voittoa tavoittelemattomien sekä kaupallisten yritysten erityistarpeiden ja -rajoitusten analysoinnin perusteella komissio vertailee olosuhteita jäsenvaltiossa näiden palvelujen tuottamisen osalta ja esittää suosituksia ja ohjeita siitä, miten tämän alan yritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa (edistämistoimien ja lainsäädännön avulla), kun otetaan huomioon niiden julkiseen palveluun liittyvät velvoitteet ja tuotettuihin palveluihin liittyvät erityiset laatuvaatimukset. Selvitysten tuloksista riippuen jatkotoimia voivat olla EU:n laajuinen työ sosiaali- ja ympäristöalan palveluja tuottavien yritysten olosuhteiden parantamiseksi, politiikkaa koskevat päätelmät tai jopa oikeusvälineiden laatiminen (esim. suositus tai vapaaehtoinen sääntely). 20

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2013 COM(2012) 795 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITTÄJYYS 2020 -TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315 SAATE Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tarkistettu ehdotus järkevää sääntelyä koskeviksi neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2014 (OR. en) 14033/14 COMPET 560 MI 751 POLGEN 136 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Tarkistettu ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2320(INI) 28.4.2016 TARKISTUKSET 1-33 Liadh Ní Riada (PE580.580v01-00) parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Finland

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2017 (OR. en) 9934/02 DCL 1 RECH 104 AMLAT 46 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 9934/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 14. kesäkuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi

UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi Osa I: Osa II: UEAPME Pienet ensin -kysely UEAPME SBA:n toteutuminen valtakunnallisesti -kysely Yleistä tietoa

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

5776/17 sas/sj/mh 1 DG G 3 C

5776/17 sas/sj/mh 1 DG G 3 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 SC 27 PI 9 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot