Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka"

Transkriptio

1 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtokunta YT-ryhmä Johtoryhmä

2 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Tietoturva ja tietosuoja Tavoitteet Toteutus Uhat Organisointi ja vastuut Tietojen luokittelun periaatteet Säilytys Luovuttaminen Politiikan soveltaminen, laajuus sekä kolmannet osapuolet Henkilön oikeus omiin tietoihinsa Seuraamukset Palaute Lainsäädäntö... 6 LIITTEET o Selvitys potilastietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvistä lupa- ja kieltokäytännöistä o LOMAKE: Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön o LOMAKE: Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus o LOMAKE: Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö o LOMAKE: Potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntö o LOMAKE: Asianosaisen tiedonsaantia potilasasiassa koskeva pyyntö o LOMAKE: Potilaan suostumus potilastietojen antamiseen sivulliselle

3 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 2 1. Johdanto Tietojen käytön ja säilytyksen turvaaminen on olennainen osa JIK ky:n toiminnan turvallisuutta, johon koko johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet. Tietojärjestelmät ovat merkittävä osa tuotettaessa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluja sekä oltaessa yhteistyössä erikoissairaanhoitoon ja muihin sidosryhmiin. JIK ky:ssä käsitellään pääasiassa salassa pidettävää ja arkaluontoista tietoa. Tietosuoja- ja -turvapolitiikkaa ohjaavat sekä kansallinen että kansainvälinen tietosuojalainsäädäntö, sekä muut standardit ja suositukset. Tämä politiikka on yhteenveto yleisistä ohjeista. Se sisältää henkilötietojen, eli asiakas-, potilas- ja työntekijätietojen, sekä muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät, sekä vastuuasiat JIK ky:ssä. Tämän politiikan mukaisia periaatteita tulee käyttää kaikenlaisten tietojenkäsittelyyn liittyvien ohjeistusten pohjana. Hyvä tietojenkäsittelytapa on edellytys tehokkaalle palvelun tuottamiselle ja hoidon jatkuvuudelle. JIK ky:n johto ja koko henkilöstö sitoutuvat tämän politiikan noudattamiseen niin suullisessa, kirjallisessa kuin sähköisessäkin viestinnässä. JIK ky:n velvollisuus julkisena terveydenhuollon palveluiden tarjoajana on suojata hyvin toiminnassaan kertyneet erilaiset henkilötiedot. Henkilöstön velvollisuutena taas on toteuttaa tarkasti ja hyvin JIK ky:n tietosuoja- ja - turvapolitiikkaa. JIK ky haluaa synnyttää asiakkaissaan, työntekijöissään ja muissa sidosryhmissään luottamusta hyvällä tietosuojan ja tietoturvan toteutuksella. Kaikkien osapuolten tulee voida luottaa JIK ky:n tietojenkäsittelyn asianmukaisuuteen. Se sisältää muun muassa JIK ky:n tietosuojan ja -turvan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Tätä tietoturvapolitiikkaa sekä sen pohjalta laadittuja muita ohjeita noudatetaan kaikissa JIK ky:n toimintayksiköissä ja niitä sovelletaan kaikkiin JIK ky:n sidosryhmiin. Turvattavia tietoja ovat sekä sähköisessä että manuaalisessa muodossa olevat tiedot. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaali- ja terveystyön luotettavan toiminnan kannalta kriittisiin tietojärjestelmiin. 2. Tietoturva ja tietosuoja Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, palvelujen ja järjestelmien suojaamista hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. JIK ky:ssä tietoturvan osa-alueita käytännössä ovat käyttöturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, ohjelmistoturvallisuus, laitteistoturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, fyysinen turvallisuus, sekä hallinnollinen ja organisatorinen tietoturvallisuus Tietosuoja on yksi tietoturvallisuuden osa-alue. Tietosuojan toteuttamisella tarkoitetaan henkilötietojen sekä muiden henkilön luottamuksellisten tai arkaluontoisten tietojen lain oikeuttamaa ja asianmukaista käyttöä ja säilytystä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät. JIK ky:n toiminnassa kertyvät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa käsitellä eikä luovuttaa ilman henkilön nimenomaista suostumusta. Laissa on kuitenkin mainittu joitakin poikkeuksia tähän sääntöön. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

4 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Tavoitteet JIK ky:n tietosuoja ja -turvapolitiikan avulla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään tahattomia tai tahallisia tietoturvariskejä, kuten tietomurtoja, tietojen häviämistä sekä tietojen luvatonta käyttöä ja haltuunottoa. Tietoturvan tulee säilyä ja toimia hyvin myös erilaisten toimintahäiriöiden aikana. Tietoturvan tavoitteena ovat tiedon luottamuksellisuus, tiedon eheys sekä tiedon hyvä saatavuus. Tiedon luottamuksellisuuden vaatimuksen mukaan tiedot tulee olla vain niiden käytettävissä, joilla on niihin laillinen tai työtehtävänsä vaatima valtuutus, eikä kenelläkään muulla. Tiedon eheyden tavoitteena on, että tiedon alkuperäisyys, koskemattomuus sekä oikeellisuus ja ajantasaisuus voidaan luotettavasti todeta. Hyvä saatavuus tarkoittaa sitä, että tieto on helposti ja viiveettä niiden käytössä, joille tieto kuuluu. Lisäksi olennaisena tavoitteena on se, että tietoturvallisuus ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat jokaiselle JIK ky:n henkilökuntaan kuuluvalle selviä heidän jokapäiväisessä työskentelyssään, ja että he osaavat soveltaa niitä myös ollessaan eri sidosryhmien kanssa tekemisissä. On varmistuttava, että myös sidosryhmät tietävät JIK ky:n tietoturvakäytännön Toteutus Tietoturvallisuus on mukana kaikessa JIK ky:n toiminnassa kaikilla tasoilla. JIK ky:ssä kaikki tiedot ovat asianmukaisesti suojattuja. Salassa pidettäviä tietoja säilytetään siten, ettei ulkopuolinen voi päästä niihin käsiksi. Yhteisenä tavoitteena tietohallinnolla ja arkistotoimella on tietojen saatavuuden ja käytettävyyden turvaaminen myös arkistolainsäädäntö huomioiden. Teknisten suojausmenetelmien ohella tärkeä rooli tietoturvallisuuden toteuttamisessa on henkilöstöllä ja fyysisellä toimintaympäristöllä. JIK ky:ssä kaikki henkilötiedot, kuten potilastiedot, ovat asianmukaisesti suojattuja. Niitä säilytetään siten, ettei kukaan ulkopuolinen voi päästä niihin käsiksi. Tietoihin ja tietojärjestelmiin pääsy on tarkoin rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnus- ja salasanamenetelmin. Effica -potilastietojärjestelmän asiakas-/potilastietojen käyttöoikeudet määritellään lomaketyöryhmässä, johon kuuluvat johtava ylilääkäri, lääkäri, tietosuojavastaava sekä Effica -pääkäyttäjä. Lomaketyöryhmä hyväksyy tai hylkää esimiesten esitysten mukaisesti potilastietojärjestelmään jokaiselle työntekijälle ja työryhmälle tarkoituksenmukaiset oikeudet, joita Effica -pääkäyttäjät ylläpitävät potilastietojärjestelmässä Uhat Tavoitteena on, että tietoturvan uhat eivät aiheuta merkittäviä riskejä. Tarpeen mukaiset suojaustoimenpiteet on oltava aina käytössä. 3. Organisointi ja vastuut Tietojen sekä tietojärjestelmien käyttöä seurataan ja valvotaan. JIK ky:ssä jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen hyvän tietoturvan tason toteuttamiseen. Asianmukainen ja hyvä tietoturva on koko JIK ky:n yhteinen asia. Tietoturvallisuutta peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä johtaa ja siitä ensisijaisesti vastaa ylin johto eli johtaja ja johtokunta. Yksiköittäin tietoturvallisuudesta vastaa yksikön esimies. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

5 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 4 JIK ky:ssä on nimettynä tietosuojavastaava. Lisäksi JIK ky:ssä on olemassa tietosuojatyöryhmä. Jos tietoturvaongelmia ilmenee, ensimmäisenä asiaan ottaa kantaa tietoturvavastaava sekä potilasrekisterin osalta johtava ylilääkäri. Mahdollisista seuraamuksista kerrotaan jäljempänä. 4. Tietojen luokittelun periaatteet JIK ky voi saada haltuunsa potilaitaan ja muita asiakkaitaan koskevia tietoja esimerkiksi hoitosuhteen aikana sekä muina aikoina tapahtuneista hoitotapahtumista. Tietoja voi olla JIK ky:n hallussa myös potilaan edellisistä hoitosuhteista. Tällöin tietoja on vastaanotettu muista hoitoyksiköistä tai viranomaisilta. JIK ky:llä on hallussaan henkilötietoja myös muista asiakkaistaan kuin potilaistaan, sekä työntekijöistään ja muista sidosryhmistään. Myös nämä tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsitellään lain antamissa puitteissa. Jos henkilötietoja tarvitsee ryhmitellä erillisiksi kokonaisuuksiksi niiden suojaamiseksi, esimerkiksi säilytystä tai luovutusta varten, suojaamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan Säilytys JIK ky rekisterinpitäjänä säilyttää toiminnassaan syntyneet sekä sille muualta luovutetut asiakirjat ja henkilötiedot itse. Poikkeuksena ovat digitaaliset röntgenkuvat, jotka säilytetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloissa erillisellä kuvapalvelimella. JIK ky noudattaa tietojen ja asiakirjojen säilytyksessä laissa säädettyjä vaatimuksia sekä ministeriön antamia ohjeita. Erilaisia tietoja koskevat erilaiset säilytysvaatimukset. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Julkiset ja salassa pidettävät asiakirjat säilytetään erikseen. Arkistolain mukaan arkistonmuodostajan tehtävänä on määrätä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen ja tietojen säilytysajat ja tavat huomioon ottaen, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. Mikäli asiakirjaa tai tietoa ei ole määrätty pysyvästi säilytettäväksi, hävitetään se välittömästi säilytysajan jälkeen siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä on annettu ohjeet JIK ky:n tiedonhallinnan toimintaohjeessa sekä tiedonhallintasuunnitelmissa. Vanhentuneiden, epätäydellisten tai virheellisten potilas- ja asiakastietojen käsittely on kielletty. Niiden oikaiseminen on tehtävä tarpeen ja voimassa olevien säännösten mukaan. Tietojen oikaisemiseen on JIK ky:ssä olemassa omat kirjalliset ohjeensa Luovuttaminen Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. JIK ky voi luovuttaa potilastietoja kuntayhtymän sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sisällä toiselle terveydenhuollon yksikölle ilman potilaan erillistä suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa luovutus toiseen kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yksikköön. JIK ky ja sen henkilöstö voi luovuttaa potilastietoja ainoastaan potilaan kirjallisella suostumuksella sairaanhoitopiirin ulkopuolelle (esim. omaiselle tai toiseen keskussairaalaan). JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

6 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 5 Lakiin ja asetuksiin perustuen hoitohenkilökunnalla voi kuitenkin olla tietty oikeus käsitellä potilaan tietoja ilman hänen lupaansa. Näistä tilanteista kerrotaan tarkemmin laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (13 ). Myös muita JIK ky:n hallussa olevia henkilötietoja koskee luovutuskielto ilman rekisteröidyn henkilön nimenomaista suostumusta, paitsi laissa mahdollisesti mainituissa poikkeustapauksissa. Mahdolliset poikkeustapaukset kerrotaan henkilötietolaissa tai laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. JIK ky:ssä on tietosuojalomakkeet, joilla potilas tai asianosainen voi eri syistä pyytää käsittelemään tietojaan. Lomakkeet ovat tämän asiakirjan liitteenä ja löytyvät myös JIK ky:n julkisilta verkkosivuilta. 5. Politiikan soveltaminen, laajuus sekä kolmannet osapuolet Tämä JIK ky:n johtokunnan hyväksymä tietosuojapolitiikka saatetaan tiedoksi jokaiselle JIK ky:n työntekijälle ja tietojärjestelmien käyttäjälle. Politiikkaa tulee noudattaa ja soveltaa kaikissa JIK ky:n sisäisissä ja ulkoisissa toiminnoissa sekä toimipaikoissa. Lisäksi sen tulee olla pohjana JIK ky:n muihin tietojenkäsittelyyn liittyviin ohjeistuksiin. Politiikka koskee kaikkia JIK ky:n palveluksessa olevia henkilöitä sekä luottamushenkilöstöä, ja sen ohjeita on noudatettava myös kaikessa toiminnassa kuntayhtymän ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä politiikka siihen liittyvine ohjeineen on vähimmäisvaatimuksena potilaiden/asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien välisessä toiminnassa, sopimuksissa sekä tietosuojakäytännössä. JIK ky:n tietosuojapolitiikkaa noudatetaan kaikessa kirjallisessa, sähköisessä ja suullisessa toiminnassa. Tietosuojaan liittyviä määräyksiä ja lakeja tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti tietosuojatyöryhmän toimesta. Tietosuojapolitiikkaa päivitetään niiden mukaiseksi. Tämä tietosuojapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja voimassaolo jatkuu, kunnes mahdollinen uusi korvaava asiakirja astuu voimaan. 6. Henkilön oikeus omiin tietoihinsa Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai onko niitä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla yksilöidysti. Potilasrekisterin osalta tiedot voi halutessaan tarkastaa ottamalla yhteyttä oman terveyskeskuksen vastaanottoon, jossa voi täyttää tarkastuspyyntölomakkeen. Lomake on myös tulostettavissa JIK ky:n verkkosivuilta. Sen perusteella rekisteröidyn tiedot tarkastetaan ja annetaan tutustuttavaksi. Jos rekisterissä oleva henkilötieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, rekisterinpitäjän on oikaistava, poistettava tai täydennettävä tieto oma-aloitteisesti tai henkilön kirjallisella vaatimuksella. Mikäli henkilö on tyytymätön tarkastusoikeuden toteuttamista tai tiedon korjaamista koskevaan päätökseen, hän voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. JIK ky:n käytössä olevista henkilörekistereistä on laadittu henkilötietolain mukaiset henkilörekisteriselosteet. Selosteet pidetään yleisesti nähtävillä JIK ky:n verkkosivuilla. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

7 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 6 7. Seuraamukset Tietoturvarikkomukset käsitellään JIK ky:ssä asianmukaisesti. Jos rikkomus on selkeä ja tahallinen, potilaalle tai hänen asianhoitajalleen ilmoitetaan tapahtuneesta rikkomuksesta ja annetaan jatkotoimintaohjeet, sillä kyseessä on asianomistajarikos. Tietosuojaongelmasta tiedottaminen on vastuualuejohtajien/johtoryhmän tehtävä. 8. Palaute JIK ky:n johto on sitoutunut tietoturvalliseen toimintaan ja suhtautuu vakavasti kaikkeen saamaansa palautteeseen. Kaikki palaute voidaan antaa vastaanottoon vapaamuotoisella kirjeellä osoitettuna johtavalle ylilääkärille tai johtajalle. Tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) jikky.fi. 9. Lainsäädäntö Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ovat: - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) - Henkilötietolaki (523/1999) - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) - Terveydenhuoltolaki (1326/2010) jne. - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) - Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) - Arkistolaki (831/1994) - Potilasasiakirja-asetus (298/2009) Oheiset säädökset löytyvät ajantasaisina Internetissä Valtion säädöstietopankin sivuilla osoitteessa Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit lisäksi käydä Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilla osoitteessa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

8 1(1) Versio LIITTEET Selvitys potilastietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvistä lupaja kieltokäytännöistä voimaan astunut uusi terveydenhuoltolaki on uudistanut lupakäytäntöä, joka liittyy potilaan hoidossa tarvittavien tietojen käyttämiseen julkisen sektorin eri toimipisteissä. Muutoksen tarkoituksena on parantaa hoitoa ja turvallisuutta sekä vähentää päällekkäisiä tutkimuksia. Potilastietoja käytetään ainoastaan työtehtävissä potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä. Potilastietojen käyttäminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon yksiköissä Kaikki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivat julkisen terveydenhuollon yksiköt kuuluvat samaan Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteriin. Kun potilaan hoito sitä edellyttää, potilastietoja voidaan käyttää myös muissa samaan potilastietorekisteriin kuuluvissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä kuin siinä, jossa tiedot on alun perin tallennettu. Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Seinäjoen terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Lapuan terveyskeskus, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, Seinäjoen terveyskeskus, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä voimaan tulleen lain mukaan edellä kuvattu potilastietojen siirtäminen on oletusarvoisesti sallittua. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojen luovuttaminen. Kirjallinen kielto on toimitettava terveyskeskukseen (tai muuhun toimipisteeseen, jota kielto koskee), jossa se liitetään sähköiseen sairauskertomukseen. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja se koskee myös hätätilanteita. Kiellon peruutus on tehtävä kirjallisesti. Potilastietojen siirtäminen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon Uuden terveydenhuoltolain aiheuttama muutos koskee vain oman sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon yksiköiden välistä tiedonsiirtoa. Potilastietojen siirtäminen sairaanhoitopiirin ulkopuolelle tai yksityiselle terveydenhuoltoalan yritykselle vaatii jatkossakin potilaan kirjallisen suostumuksen. Suostumus on sairauskohtainen, ja se on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Suostumus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu. Potilaalla on oikeus muuttaa suostumuksen sisältöä hoidon eri vaiheissa. Esimerkiksi Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYS) ja Vaasan sairaanhoitopiiri sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Lisätietoja tarvittaessa: JIK ky:n johtava ylilääkäri Esa Mäkiniemi, (vaihteen kautta) JIK ky:n tietosuojavastaava Kaija Luhtanen, JIK ky:n potilasasiamies Reetta Kananoja, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

9 Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Yhteisen potilastietorekisterin rekisterinpitäjänä ovat kaikki rekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt niiden omien potilasasiakirjojen osalta. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. (Terveydenhuoltolaki 9 ) JIK ky kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Hoitava terveyskeskus / Hoitavat terveyskeskukset Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Kielto Ymmärrän kiellon mahdollisesti aiheuttaman haitan hoidolleni. Haluan siitä huolimatta kieltää tietojeni luovutuksen toiseen Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisterin yksikköön, mihin? Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Lapuan terveyskeskus Seinäjoen terveyskeskus EP:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kaikkine yksiköineen kaikkiin edeltäviin Lisätietoja Kiellon kohteena olevat asiakirjat (esim. ajankohta, palvelutapahtuma, sairaus, hoitotoimenpide) Paikka ja aika / 20 Asianosaisen allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

10 Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

11 Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan potilaiden hoitotiedot ovat potilasrekisterissä, joka koostuu mm. sairauskertomuksista ja röntgenkuvista. Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen sekä hoidon ja hoivan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja. Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi potilasrekisterissä oleva henkilötieto, joka on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. (Henkilötietolaki 29 ) Vaatimus koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Vaatimuksen yksilöinti Vaadin, että virheellinen tieto muutetaan täydennetään Vaadin, että tarpeeton tieto poistetaan poistetaan osittain Vaatimuksen tulee olla sisällöltään sanatarkka siltä osin, kuin siinä halutaan rekisterissä olevaa tietoa poistettavaksi, muutettavaksi tai täydennettäväksi. Rekisterissä oleva nykyinen tieto ja ehdotus uudeksi rekisteritiedoksi on esitettävä. Vaatimuksen sisältö jatkuu erillisessä liitteessä Virheellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseksi tai tiedon poistamiseksi on esitettävä perustelut. Vaatimusta käsiteltäessä arvioidaan, ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia. Perustelut jatkuu erillisessä liitteessä Suostun siihen, että mahdolliset korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona seuraaviin julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksiköihin Terveyskeskuksella on korjausvelvollisuus myöhemmin virheellisiksi osoittautuneisiin potilastietoihin (esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalaan lähetettyihin). Tähän ei tarvita erillistä potilaan suostumusta. Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

12 Päätös potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimukseen Vaatimuksen esittäjä Vaatimus jätetty: / 20 Päätös Tieto korjataan vaatimuksen mukaisesti. Tieto korjataan osittain vaatimuksesta poiketen, miten Tietoa ei korjata. Päätöksen perustelut tapauksessa, jossa kaikkia korjausvaatimuksia ei toteutettu (Henkilötietolaki 29 ) Kaikkia korjausvaatimuksia ei ole toteutettu, koska rekisterissä olevat tiedot ovat lääketieteellisesti perusteltuja rekisterissä olevat tiedot ovat hoidon suunnittelua ja toteuttamista varten oikeat ja riittävät muu perustelu Korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona vaatimuksen esittäjälle vaatimuksessa esitetyille tahoille lukuun ottamatta seuraavia ei anneta/lähetetä, Päätöksen tekijä Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Muutoksenhakuohje Mikäli vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, vaatimuksen esittäjä voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Postiosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, HELSINKI Käyntiosoite: Albertinkatu 25A, HELSINKI, 3. krs Puhelinvaihde: Sähköposti: Lisätietoja:

13 Päätös potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimukseen Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

14 Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. (Henkilötietolaki 26 ) Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Muulloin JIK ky perii tarkastuksesta maksun (Johtokunnan päätös ). Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne rekisteriin. Tietojen tarkastuksen maksuttomuus/maksullisuus Haluan tarkastaa tietojani maksuttomasti. Tähän minulla on oikeus kerran 12 kk:ssa. Haluan tarkastaa tietojani maksullisesti. Olen jo aiemmin viimeisen 12 kk:n sisällä tarkastanut tietojani. Pyynnön yksilöinti Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot: Haluan tarkastaa tietoni ajanjaksolta Haluan tiedot puhelimitse nähtäväksi yhdessä viranomaisen kanssa viranomaisen osoittamassa paikassa Paikka ja aika / 20 Tietojen pyytäjän allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

15 Päätös potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntöön Tietoja pyytäneen nimi Olette pyytänyt saada tarkastaa JIK ky:n henkilötietorekisteriin talletetut tietonne. Päätös Annamme pyytämänne tiedot kokonaan osittain, miltä osin: Kieltäydymme antamasta pyytämiänne tietoja kokonaan osittain, miltä osin: Kieltäytymisperuste (Henkilötietolaki ): Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Muutoksenhakuohje Mikäli pyyntöä potilasrekisteritietojen tarkastusoikeudesta ei hyväksytä, vaatimuksen esittäjä voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Postiosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, HELSINKI Käyntiosoite: Albertinkatu 25A, HELSINKI, 3. krs Puhelinvaihde: Sähköposti: Lisätietoja:

16 Päätös potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntöön Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

17 Potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntö Käyttölokitiedot eivät sisälly henkilötietolain tarkoittamaan rekisteröidyn tarkastusoikeuteen omiin tietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada kerran maksutta tiedot saman ajanjakson lokitiedoista. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 ) Jos saman ajanjakson lokitiedot halutaan tarkistaa useamman kuin yhden kerran, JIK ky perii selvityksestä maksun (Johtokunnan päätös ). Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Selvityspyynnön tekijän nimi Henkilötunnus Haluan tarkastaa lokitiedot ajalta: Haluan käyttää oikeuttani tarkastaa lokitiedot maksutta. En ole pyytänyt tämän ajanjakson lokitietoja aikaisemmin. Haluan tarkastaa lokitiedot maksullisesti. Epäilen, että sähköiseen tietojärjestelmään tallennettuja tietojani on käytetty ilman riittävää perustetta. Haluan, että henkilö- ja asiakastietojen käyttö ja käytön oikeus selvitetään. Perustellusta syystä rekisteröidyllä voi olla erityinen tiedonsaantioikeus käyttölokitietoihin tai vähintään lausuntoon siitä, että tiedot on tarkistettu ja onko niissä havaittu väärinkäytöksiä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 ) Pyydän potilasrekisterin käyttölokitietojen selvittämistä seuraavasti: Ajanjakso johon epäilykseni kohdistuu: Asiaan liittyvät henkilöt, joihin epäilykseni kohdistuu: Mitä tietoja epäilen käytetyn ilman riittävää perustetta: Perustelut väärinkäyttöepäilylle. Miksi epäilen tietoja käytetyn ilman riittävää perustetta: jatkuu erillisessä liitteessä

18 Paikka ja aika / 20 Asianosaisen allekirjoitus Nimenselvennys Osoite Puhelinnumero

19 Päätös potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntöön Potilasrekisterin käyttölokitiedot tarkastetaan. Teihin ollaan yhteydessä kun tarkastus on suoritettu. Potilasrekisterin käyttölokitietoja ei tarkasteta. Perustelut: Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema

20 Asianosaisen tiedonsaantia potilasasiassa koskeva pyyntö Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiaansa. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvästä tiedosta ottaen huomioon lain potilaan asemasta ja oikeuksista (523/1999). Lisäksi muulla asianosaisella, kuten edunvalvojalla, lähiomaisella ja muilla omaisilla, on oikeus saada tietoja asiakirjoista laissa tarkemmin säädetyillä perusteilla. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 ja 12 ) Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Pyydän saada tietoja itsestäni Pyydän saada toista henkilöä koskevia tietoja Potilaan nimi Pyytäjän nimi Potilaan henkilötunnus Tietojen pyytäjän selvitys asianosaisasemastaan Yksilöidyt tiedot asiakirjoista, joita pyyntö koskee (terveyskeskus, ajanjakso, asia, lääkäri, jne.): Jatkuu erillisessä liitteessä Perustelu/käyttötarkoitus: Jatkuu erillisessä liitteessä Paikka ja aika / 20 Tietojen pyytäjän allekirjoitus Nimenselvennys Osoite Puhelinnumero

21 Päätös asianosaisen tiedonsaantioikeudesta potilasasiassa Tietojen pyytäjä / 20 Myönteinen päätös Luovutetaan asianosaisen pyytämät tiedot Luovutetaan asianosaisen pyytämistä tiedoista seuraavat: Asiakirjat luovutetaan vain pyynnössä ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ovat vaitiolovelvollisia saamistaan asiakirjoista ja tiedoista, eivätkä saa ilmaista salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin häntä itseään. Luovutettuja tietoja koskee myös hyväksikäyttökielto, joten luovutuksensaaja ei saa ilmaista, luovuttaa edelleen tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23 ) Asianosaisen allekirjoitus Kielteinen päätös (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11, 14 ) Perustelut: Asianosaisuusasema Muut syyt Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Päätös nro MUUTOKSENHAKUOHJAUS OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOIKEUS Päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asiaa käsitelleeseen terveyskeskukseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli pöytäkirjaote toimitetaan postitse, tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua otteen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei ole suostuttu, voi oikaisuvaatimuksen tekijä valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä kun on saanut päätöksen tiedoksi.

22 Päätös asianosaisen tiedonsaantioikeudesta potilasasiassa Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

23 Potilaan suostumus potilastietojen antamiseen sivulliselle Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 ) Suostumus koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Suostumuksen yksilöinti Annan suostumukseni siihen, että minua koskevia terveys- ja sairauskertomustietoja saa luovuttaa seuraavalle henkilölle Nimi Osoite Puhelinnumero Lupa on voimassa allekirjoituspäivästä eteenpäin / 20 saakka. Mikäli jostain tietystä terveyskeskuskäynnistä ei saa luovuttaa tietoja, siitä tulee ilmoittaa erikseen lääkärille. Luvan voimassaolon voi keskeyttää milloin tahansa ilmoittamalla hoitavaan terveyskeskukseen. Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero Suostumus on merkitty potilasasiakirjaan tiedoksi Keskeytys on merkitty potilasasiakirjaan tiedoksi Aika / 20 / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema HUOM! Tämä suostumus on näytettävä aina tietoja pyydettäessä.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1 TORNION KAUPUNKI Rekisteriseloste Sosiaali- ja terveystoimi Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Potilastiedote terveydenhuollon rekisteristä 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI Tiedotteella pyrimme kertomaan asiakkaillemme ja häntä edustavalle henkilölle, miten asiakkaita koskevat potilastiedot ja muut asiakirjat laaditaan, säilytetään ja arkistoidaan. Asiakkaalla on oikeus tutustua

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24.

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24. TIETOSUOJASELOSTE - Keski-Pohjanmaan alueen yhteinen potilasrekisteri Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 30.7.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan terveyskeskuksen Rai-LTC tietojärjestelmä 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Osoite: Raatihuoneenkatu 9, PL 84

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Osoite: Raatihuoneenkatu 9, PL 84 REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Päivitetty: 1.12.2014 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Espoon kaupungin kirjaamo PL Espoon kaupunki

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Espoon kaupungin kirjaamo PL Espoon kaupunki TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 4.4.2017 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Espoon OmaNeuvola - palvelun asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE (Henkilötietolaki 10 ja 24 ) Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 13.6.2014 Rekisterin nimi Rekisterinpitäjä Kokkolan terveyskeskuksen päihdetyön rekisteri Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi PL

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki 10 ja 24 (523/1999)

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki 10 ja 24 (523/1999) 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki 10 ja 24 (523/1999) Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ja 24 1.5.2011) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.01.2014 23 1. YLEISTÄ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka asiakirjana sisältää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat,

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

3. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

3. TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖN REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 1 YTHS POTILASREKISTERI INFORMOINTILOMAKE (Henkilötietolaki 10 ja 24 ) Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteriseloste kohdat 1-8 Informointiasiakirjat kohdat 9-11 Laatimispvm: 01.01.2001 Henkilötietolaki (523/1999) 10 Päivityspvm: 01.02.

Rekisteriseloste kohdat 1-8 Informointiasiakirjat kohdat 9-11 Laatimispvm: 01.01.2001 Henkilötietolaki (523/1999) 10 Päivityspvm: 01.02. Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy Y-Tunnus 2272762-2 Rekisteriseloste kohdat 1-8 Informointiasiakirjat kohdat 9-11 Laatimispvm: 01.01.2001 Henkilötietolaki (523/1999) 10 Päivityspvm: 01.02.2011

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon osarekisteri

Suun terveydenhuollon osarekisteri 1 / 5 Tietosuojaseloste 1/5 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.5.2011, henkilömuutokset 23.5.2017 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Tietosuojaseloste 1 (5) Hyvinvointipalvelut Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Aikuisten elämän hallinnan tukeminen

Kouvolan kaupunki Tietosuojaseloste 1 (5) Hyvinvointipalvelut Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Aikuisten elämän hallinnan tukeminen 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Aikuisväestön lautakunta PL 85 45101 Kouvola 2. Rekisteriasioista vastaava Palvelupäällikkö Minna Laakso henkilö ja/tai yhteyshenkilö Tietosuojavastaava Marita Meriluoto puh.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Potilasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 20.12.2011 2 23.11.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa Tietosuojaseloste 1/5 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Tehostetun asumispalvelun rekisteri

Tehostetun asumispalvelun rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojelun perinnän asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtoryhmä 13.3.2012 Johtoryhmä 10.4.2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 2 (8) Versiohistoria: Versio Pvm: Laatija: Kommentit: 0.1 24.2.2011 Navicre Oy Katselmoitavaksi 0.2

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.8.2010, päivitetty 9.1.2017 1. Rekisterin nimi BasWare TEM matkanhallintajärjestelmä (Basware Travel & Expense

Lisätiedot