Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka"

Transkriptio

1 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtokunta YT-ryhmä Johtoryhmä

2 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Tietoturva ja tietosuoja Tavoitteet Toteutus Uhat Organisointi ja vastuut Tietojen luokittelun periaatteet Säilytys Luovuttaminen Politiikan soveltaminen, laajuus sekä kolmannet osapuolet Henkilön oikeus omiin tietoihinsa Seuraamukset Palaute Lainsäädäntö... 6 LIITTEET o Selvitys potilastietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvistä lupa- ja kieltokäytännöistä o LOMAKE: Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön o LOMAKE: Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus o LOMAKE: Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö o LOMAKE: Potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntö o LOMAKE: Asianosaisen tiedonsaantia potilasasiassa koskeva pyyntö o LOMAKE: Potilaan suostumus potilastietojen antamiseen sivulliselle

3 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 2 1. Johdanto Tietojen käytön ja säilytyksen turvaaminen on olennainen osa JIK ky:n toiminnan turvallisuutta, johon koko johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet. Tietojärjestelmät ovat merkittävä osa tuotettaessa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluja sekä oltaessa yhteistyössä erikoissairaanhoitoon ja muihin sidosryhmiin. JIK ky:ssä käsitellään pääasiassa salassa pidettävää ja arkaluontoista tietoa. Tietosuoja- ja -turvapolitiikkaa ohjaavat sekä kansallinen että kansainvälinen tietosuojalainsäädäntö, sekä muut standardit ja suositukset. Tämä politiikka on yhteenveto yleisistä ohjeista. Se sisältää henkilötietojen, eli asiakas-, potilas- ja työntekijätietojen, sekä muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät, sekä vastuuasiat JIK ky:ssä. Tämän politiikan mukaisia periaatteita tulee käyttää kaikenlaisten tietojenkäsittelyyn liittyvien ohjeistusten pohjana. Hyvä tietojenkäsittelytapa on edellytys tehokkaalle palvelun tuottamiselle ja hoidon jatkuvuudelle. JIK ky:n johto ja koko henkilöstö sitoutuvat tämän politiikan noudattamiseen niin suullisessa, kirjallisessa kuin sähköisessäkin viestinnässä. JIK ky:n velvollisuus julkisena terveydenhuollon palveluiden tarjoajana on suojata hyvin toiminnassaan kertyneet erilaiset henkilötiedot. Henkilöstön velvollisuutena taas on toteuttaa tarkasti ja hyvin JIK ky:n tietosuoja- ja - turvapolitiikkaa. JIK ky haluaa synnyttää asiakkaissaan, työntekijöissään ja muissa sidosryhmissään luottamusta hyvällä tietosuojan ja tietoturvan toteutuksella. Kaikkien osapuolten tulee voida luottaa JIK ky:n tietojenkäsittelyn asianmukaisuuteen. Se sisältää muun muassa JIK ky:n tietosuojan ja -turvan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Tätä tietoturvapolitiikkaa sekä sen pohjalta laadittuja muita ohjeita noudatetaan kaikissa JIK ky:n toimintayksiköissä ja niitä sovelletaan kaikkiin JIK ky:n sidosryhmiin. Turvattavia tietoja ovat sekä sähköisessä että manuaalisessa muodossa olevat tiedot. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaali- ja terveystyön luotettavan toiminnan kannalta kriittisiin tietojärjestelmiin. 2. Tietoturva ja tietosuoja Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, palvelujen ja järjestelmien suojaamista hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. JIK ky:ssä tietoturvan osa-alueita käytännössä ovat käyttöturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, ohjelmistoturvallisuus, laitteistoturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, fyysinen turvallisuus, sekä hallinnollinen ja organisatorinen tietoturvallisuus Tietosuoja on yksi tietoturvallisuuden osa-alue. Tietosuojan toteuttamisella tarkoitetaan henkilötietojen sekä muiden henkilön luottamuksellisten tai arkaluontoisten tietojen lain oikeuttamaa ja asianmukaista käyttöä ja säilytystä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät. JIK ky:n toiminnassa kertyvät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa käsitellä eikä luovuttaa ilman henkilön nimenomaista suostumusta. Laissa on kuitenkin mainittu joitakin poikkeuksia tähän sääntöön. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

4 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Tavoitteet JIK ky:n tietosuoja ja -turvapolitiikan avulla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään tahattomia tai tahallisia tietoturvariskejä, kuten tietomurtoja, tietojen häviämistä sekä tietojen luvatonta käyttöä ja haltuunottoa. Tietoturvan tulee säilyä ja toimia hyvin myös erilaisten toimintahäiriöiden aikana. Tietoturvan tavoitteena ovat tiedon luottamuksellisuus, tiedon eheys sekä tiedon hyvä saatavuus. Tiedon luottamuksellisuuden vaatimuksen mukaan tiedot tulee olla vain niiden käytettävissä, joilla on niihin laillinen tai työtehtävänsä vaatima valtuutus, eikä kenelläkään muulla. Tiedon eheyden tavoitteena on, että tiedon alkuperäisyys, koskemattomuus sekä oikeellisuus ja ajantasaisuus voidaan luotettavasti todeta. Hyvä saatavuus tarkoittaa sitä, että tieto on helposti ja viiveettä niiden käytössä, joille tieto kuuluu. Lisäksi olennaisena tavoitteena on se, että tietoturvallisuus ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat jokaiselle JIK ky:n henkilökuntaan kuuluvalle selviä heidän jokapäiväisessä työskentelyssään, ja että he osaavat soveltaa niitä myös ollessaan eri sidosryhmien kanssa tekemisissä. On varmistuttava, että myös sidosryhmät tietävät JIK ky:n tietoturvakäytännön Toteutus Tietoturvallisuus on mukana kaikessa JIK ky:n toiminnassa kaikilla tasoilla. JIK ky:ssä kaikki tiedot ovat asianmukaisesti suojattuja. Salassa pidettäviä tietoja säilytetään siten, ettei ulkopuolinen voi päästä niihin käsiksi. Yhteisenä tavoitteena tietohallinnolla ja arkistotoimella on tietojen saatavuuden ja käytettävyyden turvaaminen myös arkistolainsäädäntö huomioiden. Teknisten suojausmenetelmien ohella tärkeä rooli tietoturvallisuuden toteuttamisessa on henkilöstöllä ja fyysisellä toimintaympäristöllä. JIK ky:ssä kaikki henkilötiedot, kuten potilastiedot, ovat asianmukaisesti suojattuja. Niitä säilytetään siten, ettei kukaan ulkopuolinen voi päästä niihin käsiksi. Tietoihin ja tietojärjestelmiin pääsy on tarkoin rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnus- ja salasanamenetelmin. Effica -potilastietojärjestelmän asiakas-/potilastietojen käyttöoikeudet määritellään lomaketyöryhmässä, johon kuuluvat johtava ylilääkäri, lääkäri, tietosuojavastaava sekä Effica -pääkäyttäjä. Lomaketyöryhmä hyväksyy tai hylkää esimiesten esitysten mukaisesti potilastietojärjestelmään jokaiselle työntekijälle ja työryhmälle tarkoituksenmukaiset oikeudet, joita Effica -pääkäyttäjät ylläpitävät potilastietojärjestelmässä Uhat Tavoitteena on, että tietoturvan uhat eivät aiheuta merkittäviä riskejä. Tarpeen mukaiset suojaustoimenpiteet on oltava aina käytössä. 3. Organisointi ja vastuut Tietojen sekä tietojärjestelmien käyttöä seurataan ja valvotaan. JIK ky:ssä jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen hyvän tietoturvan tason toteuttamiseen. Asianmukainen ja hyvä tietoturva on koko JIK ky:n yhteinen asia. Tietoturvallisuutta peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä johtaa ja siitä ensisijaisesti vastaa ylin johto eli johtaja ja johtokunta. Yksiköittäin tietoturvallisuudesta vastaa yksikön esimies. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

5 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 4 JIK ky:ssä on nimettynä tietosuojavastaava. Lisäksi JIK ky:ssä on olemassa tietosuojatyöryhmä. Jos tietoturvaongelmia ilmenee, ensimmäisenä asiaan ottaa kantaa tietoturvavastaava sekä potilasrekisterin osalta johtava ylilääkäri. Mahdollisista seuraamuksista kerrotaan jäljempänä. 4. Tietojen luokittelun periaatteet JIK ky voi saada haltuunsa potilaitaan ja muita asiakkaitaan koskevia tietoja esimerkiksi hoitosuhteen aikana sekä muina aikoina tapahtuneista hoitotapahtumista. Tietoja voi olla JIK ky:n hallussa myös potilaan edellisistä hoitosuhteista. Tällöin tietoja on vastaanotettu muista hoitoyksiköistä tai viranomaisilta. JIK ky:llä on hallussaan henkilötietoja myös muista asiakkaistaan kuin potilaistaan, sekä työntekijöistään ja muista sidosryhmistään. Myös nämä tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsitellään lain antamissa puitteissa. Jos henkilötietoja tarvitsee ryhmitellä erillisiksi kokonaisuuksiksi niiden suojaamiseksi, esimerkiksi säilytystä tai luovutusta varten, suojaamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan Säilytys JIK ky rekisterinpitäjänä säilyttää toiminnassaan syntyneet sekä sille muualta luovutetut asiakirjat ja henkilötiedot itse. Poikkeuksena ovat digitaaliset röntgenkuvat, jotka säilytetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloissa erillisellä kuvapalvelimella. JIK ky noudattaa tietojen ja asiakirjojen säilytyksessä laissa säädettyjä vaatimuksia sekä ministeriön antamia ohjeita. Erilaisia tietoja koskevat erilaiset säilytysvaatimukset. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Julkiset ja salassa pidettävät asiakirjat säilytetään erikseen. Arkistolain mukaan arkistonmuodostajan tehtävänä on määrätä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen ja tietojen säilytysajat ja tavat huomioon ottaen, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. Mikäli asiakirjaa tai tietoa ei ole määrätty pysyvästi säilytettäväksi, hävitetään se välittömästi säilytysajan jälkeen siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä on annettu ohjeet JIK ky:n tiedonhallinnan toimintaohjeessa sekä tiedonhallintasuunnitelmissa. Vanhentuneiden, epätäydellisten tai virheellisten potilas- ja asiakastietojen käsittely on kielletty. Niiden oikaiseminen on tehtävä tarpeen ja voimassa olevien säännösten mukaan. Tietojen oikaisemiseen on JIK ky:ssä olemassa omat kirjalliset ohjeensa Luovuttaminen Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. JIK ky voi luovuttaa potilastietoja kuntayhtymän sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sisällä toiselle terveydenhuollon yksikölle ilman potilaan erillistä suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa luovutus toiseen kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yksikköön. JIK ky ja sen henkilöstö voi luovuttaa potilastietoja ainoastaan potilaan kirjallisella suostumuksella sairaanhoitopiirin ulkopuolelle (esim. omaiselle tai toiseen keskussairaalaan). JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

6 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 5 Lakiin ja asetuksiin perustuen hoitohenkilökunnalla voi kuitenkin olla tietty oikeus käsitellä potilaan tietoja ilman hänen lupaansa. Näistä tilanteista kerrotaan tarkemmin laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (13 ). Myös muita JIK ky:n hallussa olevia henkilötietoja koskee luovutuskielto ilman rekisteröidyn henkilön nimenomaista suostumusta, paitsi laissa mahdollisesti mainituissa poikkeustapauksissa. Mahdolliset poikkeustapaukset kerrotaan henkilötietolaissa tai laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. JIK ky:ssä on tietosuojalomakkeet, joilla potilas tai asianosainen voi eri syistä pyytää käsittelemään tietojaan. Lomakkeet ovat tämän asiakirjan liitteenä ja löytyvät myös JIK ky:n julkisilta verkkosivuilta. 5. Politiikan soveltaminen, laajuus sekä kolmannet osapuolet Tämä JIK ky:n johtokunnan hyväksymä tietosuojapolitiikka saatetaan tiedoksi jokaiselle JIK ky:n työntekijälle ja tietojärjestelmien käyttäjälle. Politiikkaa tulee noudattaa ja soveltaa kaikissa JIK ky:n sisäisissä ja ulkoisissa toiminnoissa sekä toimipaikoissa. Lisäksi sen tulee olla pohjana JIK ky:n muihin tietojenkäsittelyyn liittyviin ohjeistuksiin. Politiikka koskee kaikkia JIK ky:n palveluksessa olevia henkilöitä sekä luottamushenkilöstöä, ja sen ohjeita on noudatettava myös kaikessa toiminnassa kuntayhtymän ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä politiikka siihen liittyvine ohjeineen on vähimmäisvaatimuksena potilaiden/asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien välisessä toiminnassa, sopimuksissa sekä tietosuojakäytännössä. JIK ky:n tietosuojapolitiikkaa noudatetaan kaikessa kirjallisessa, sähköisessä ja suullisessa toiminnassa. Tietosuojaan liittyviä määräyksiä ja lakeja tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti tietosuojatyöryhmän toimesta. Tietosuojapolitiikkaa päivitetään niiden mukaiseksi. Tämä tietosuojapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja voimassaolo jatkuu, kunnes mahdollinen uusi korvaava asiakirja astuu voimaan. 6. Henkilön oikeus omiin tietoihinsa Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai onko niitä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla yksilöidysti. Potilasrekisterin osalta tiedot voi halutessaan tarkastaa ottamalla yhteyttä oman terveyskeskuksen vastaanottoon, jossa voi täyttää tarkastuspyyntölomakkeen. Lomake on myös tulostettavissa JIK ky:n verkkosivuilta. Sen perusteella rekisteröidyn tiedot tarkastetaan ja annetaan tutustuttavaksi. Jos rekisterissä oleva henkilötieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, rekisterinpitäjän on oikaistava, poistettava tai täydennettävä tieto oma-aloitteisesti tai henkilön kirjallisella vaatimuksella. Mikäli henkilö on tyytymätön tarkastusoikeuden toteuttamista tai tiedon korjaamista koskevaan päätökseen, hän voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. JIK ky:n käytössä olevista henkilörekistereistä on laadittu henkilötietolain mukaiset henkilörekisteriselosteet. Selosteet pidetään yleisesti nähtävillä JIK ky:n verkkosivuilla. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

7 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 6 7. Seuraamukset Tietoturvarikkomukset käsitellään JIK ky:ssä asianmukaisesti. Jos rikkomus on selkeä ja tahallinen, potilaalle tai hänen asianhoitajalleen ilmoitetaan tapahtuneesta rikkomuksesta ja annetaan jatkotoimintaohjeet, sillä kyseessä on asianomistajarikos. Tietosuojaongelmasta tiedottaminen on vastuualuejohtajien/johtoryhmän tehtävä. 8. Palaute JIK ky:n johto on sitoutunut tietoturvalliseen toimintaan ja suhtautuu vakavasti kaikkeen saamaansa palautteeseen. Kaikki palaute voidaan antaa vastaanottoon vapaamuotoisella kirjeellä osoitettuna johtavalle ylilääkärille tai johtajalle. Tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) jikky.fi. 9. Lainsäädäntö Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ovat: - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) - Henkilötietolaki (523/1999) - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) - Terveydenhuoltolaki (1326/2010) jne. - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) - Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) - Arkistolaki (831/1994) - Potilasasiakirja-asetus (298/2009) Oheiset säädökset löytyvät ajantasaisina Internetissä Valtion säädöstietopankin sivuilla osoitteessa Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit lisäksi käydä Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilla osoitteessa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

8 1(1) Versio LIITTEET Selvitys potilastietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvistä lupaja kieltokäytännöistä voimaan astunut uusi terveydenhuoltolaki on uudistanut lupakäytäntöä, joka liittyy potilaan hoidossa tarvittavien tietojen käyttämiseen julkisen sektorin eri toimipisteissä. Muutoksen tarkoituksena on parantaa hoitoa ja turvallisuutta sekä vähentää päällekkäisiä tutkimuksia. Potilastietoja käytetään ainoastaan työtehtävissä potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä. Potilastietojen käyttäminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon yksiköissä Kaikki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivat julkisen terveydenhuollon yksiköt kuuluvat samaan Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteriin. Kun potilaan hoito sitä edellyttää, potilastietoja voidaan käyttää myös muissa samaan potilastietorekisteriin kuuluvissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä kuin siinä, jossa tiedot on alun perin tallennettu. Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisteriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Seinäjoen terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Lapuan terveyskeskus, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, Seinäjoen terveyskeskus, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä voimaan tulleen lain mukaan edellä kuvattu potilastietojen siirtäminen on oletusarvoisesti sallittua. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää tietojen luovuttaminen. Kirjallinen kielto on toimitettava terveyskeskukseen (tai muuhun toimipisteeseen, jota kielto koskee), jossa se liitetään sähköiseen sairauskertomukseen. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja se koskee myös hätätilanteita. Kiellon peruutus on tehtävä kirjallisesti. Potilastietojen siirtäminen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon Uuden terveydenhuoltolain aiheuttama muutos koskee vain oman sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon yksiköiden välistä tiedonsiirtoa. Potilastietojen siirtäminen sairaanhoitopiirin ulkopuolelle tai yksityiselle terveydenhuoltoalan yritykselle vaatii jatkossakin potilaan kirjallisen suostumuksen. Suostumus on sairauskohtainen, ja se on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Suostumus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu. Potilaalla on oikeus muuttaa suostumuksen sisältöä hoidon eri vaiheissa. Esimerkiksi Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYS) ja Vaasan sairaanhoitopiiri sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Lisätietoja tarvittaessa: JIK ky:n johtava ylilääkäri Esa Mäkiniemi, (vaihteen kautta) JIK ky:n tietosuojavastaava Kaija Luhtanen, JIK ky:n potilasasiamies Reetta Kananoja, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: Könnintie 27 B, Ilmajoki

9 Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Yhteisen potilastietorekisterin rekisterinpitäjänä ovat kaikki rekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt niiden omien potilasasiakirjojen osalta. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. (Terveydenhuoltolaki 9 ) JIK ky kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Hoitava terveyskeskus / Hoitavat terveyskeskukset Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Kielto Ymmärrän kiellon mahdollisesti aiheuttaman haitan hoidolleni. Haluan siitä huolimatta kieltää tietojeni luovutuksen toiseen Etelä-Pohjanmaan potilastietorekisterin yksikköön, mihin? Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Lapuan terveyskeskus Seinäjoen terveyskeskus EP:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kaikkine yksiköineen kaikkiin edeltäviin Lisätietoja Kiellon kohteena olevat asiakirjat (esim. ajankohta, palvelutapahtuma, sairaus, hoitotoimenpide) Paikka ja aika / 20 Asianosaisen allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

10 Potilaan kielto tietojen luovuttamiseen toiseen EP:n sairaanhoitopiirin toimintayksikköön Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

11 Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan potilaiden hoitotiedot ovat potilasrekisterissä, joka koostuu mm. sairauskertomuksista ja röntgenkuvista. Potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen sekä hoidon ja hoivan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja. Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi potilasrekisterissä oleva henkilötieto, joka on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. (Henkilötietolaki 29 ) Vaatimus koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Vaatimuksen yksilöinti Vaadin, että virheellinen tieto muutetaan täydennetään Vaadin, että tarpeeton tieto poistetaan poistetaan osittain Vaatimuksen tulee olla sisällöltään sanatarkka siltä osin, kuin siinä halutaan rekisterissä olevaa tietoa poistettavaksi, muutettavaksi tai täydennettäväksi. Rekisterissä oleva nykyinen tieto ja ehdotus uudeksi rekisteritiedoksi on esitettävä. Vaatimuksen sisältö jatkuu erillisessä liitteessä Virheellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseksi tai tiedon poistamiseksi on esitettävä perustelut. Vaatimusta käsiteltäessä arvioidaan, ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia. Perustelut jatkuu erillisessä liitteessä Suostun siihen, että mahdolliset korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona seuraaviin julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksiköihin Terveyskeskuksella on korjausvelvollisuus myöhemmin virheellisiksi osoittautuneisiin potilastietoihin (esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalaan lähetettyihin). Tähän ei tarvita erillistä potilaan suostumusta. Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

12 Päätös potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimukseen Vaatimuksen esittäjä Vaatimus jätetty: / 20 Päätös Tieto korjataan vaatimuksen mukaisesti. Tieto korjataan osittain vaatimuksesta poiketen, miten Tietoa ei korjata. Päätöksen perustelut tapauksessa, jossa kaikkia korjausvaatimuksia ei toteutettu (Henkilötietolaki 29 ) Kaikkia korjausvaatimuksia ei ole toteutettu, koska rekisterissä olevat tiedot ovat lääketieteellisesti perusteltuja rekisterissä olevat tiedot ovat hoidon suunnittelua ja toteuttamista varten oikeat ja riittävät muu perustelu Korjatut tiedot annetaan/lähetetään kopiona vaatimuksen esittäjälle vaatimuksessa esitetyille tahoille lukuun ottamatta seuraavia ei anneta/lähetetä, Päätöksen tekijä Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Muutoksenhakuohje Mikäli vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, vaatimuksen esittäjä voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Postiosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, HELSINKI Käyntiosoite: Albertinkatu 25A, HELSINKI, 3. krs Puhelinvaihde: Sähköposti: Lisätietoja:

13 Päätös potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimukseen Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

14 Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. (Henkilötietolaki 26 ) Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Muulloin JIK ky perii tarkastuksesta maksun (Johtokunnan päätös ). Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne rekisteriin. Tietojen tarkastuksen maksuttomuus/maksullisuus Haluan tarkastaa tietojani maksuttomasti. Tähän minulla on oikeus kerran 12 kk:ssa. Haluan tarkastaa tietojani maksullisesti. Olen jo aiemmin viimeisen 12 kk:n sisällä tarkastanut tietojani. Pyynnön yksilöinti Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot: Haluan tarkastaa tietoni ajanjaksolta Haluan tiedot puhelimitse nähtäväksi yhdessä viranomaisen kanssa viranomaisen osoittamassa paikassa Paikka ja aika / 20 Tietojen pyytäjän allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero

15 Päätös potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntöön Tietoja pyytäneen nimi Olette pyytänyt saada tarkastaa JIK ky:n henkilötietorekisteriin talletetut tietonne. Päätös Annamme pyytämänne tiedot kokonaan osittain, miltä osin: Kieltäydymme antamasta pyytämiänne tietoja kokonaan osittain, miltä osin: Kieltäytymisperuste (Henkilötietolaki ): Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Muutoksenhakuohje Mikäli pyyntöä potilasrekisteritietojen tarkastusoikeudesta ei hyväksytä, vaatimuksen esittäjä voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Postiosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, HELSINKI Käyntiosoite: Albertinkatu 25A, HELSINKI, 3. krs Puhelinvaihde: Sähköposti: Lisätietoja:

16 Päätös potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntöön Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

17 Potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntö Käyttölokitiedot eivät sisälly henkilötietolain tarkoittamaan rekisteröidyn tarkastusoikeuteen omiin tietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada kerran maksutta tiedot saman ajanjakson lokitiedoista. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 ) Jos saman ajanjakson lokitiedot halutaan tarkistaa useamman kuin yhden kerran, JIK ky perii selvityksestä maksun (Johtokunnan päätös ). Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Selvityspyynnön tekijän nimi Henkilötunnus Haluan tarkastaa lokitiedot ajalta: Haluan käyttää oikeuttani tarkastaa lokitiedot maksutta. En ole pyytänyt tämän ajanjakson lokitietoja aikaisemmin. Haluan tarkastaa lokitiedot maksullisesti. Epäilen, että sähköiseen tietojärjestelmään tallennettuja tietojani on käytetty ilman riittävää perustetta. Haluan, että henkilö- ja asiakastietojen käyttö ja käytön oikeus selvitetään. Perustellusta syystä rekisteröidyllä voi olla erityinen tiedonsaantioikeus käyttölokitietoihin tai vähintään lausuntoon siitä, että tiedot on tarkistettu ja onko niissä havaittu väärinkäytöksiä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 ) Pyydän potilasrekisterin käyttölokitietojen selvittämistä seuraavasti: Ajanjakso johon epäilykseni kohdistuu: Asiaan liittyvät henkilöt, joihin epäilykseni kohdistuu: Mitä tietoja epäilen käytetyn ilman riittävää perustetta: Perustelut väärinkäyttöepäilylle. Miksi epäilen tietoja käytetyn ilman riittävää perustetta: jatkuu erillisessä liitteessä

18 Paikka ja aika / 20 Asianosaisen allekirjoitus Nimenselvennys Osoite Puhelinnumero

19 Päätös potilasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntöön Potilasrekisterin käyttölokitiedot tarkastetaan. Teihin ollaan yhteydessä kun tarkastus on suoritettu. Potilasrekisterin käyttölokitietoja ei tarkasteta. Perustelut: Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema

20 Asianosaisen tiedonsaantia potilasasiassa koskeva pyyntö Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiaansa. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvästä tiedosta ottaen huomioon lain potilaan asemasta ja oikeuksista (523/1999). Lisäksi muulla asianosaisella, kuten edunvalvojalla, lähiomaisella ja muilla omaisilla, on oikeus saada tietoja asiakirjoista laissa tarkemmin säädetyillä perusteilla. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 ja 12 ) Pyyntö koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Pyydän saada tietoja itsestäni Pyydän saada toista henkilöä koskevia tietoja Potilaan nimi Pyytäjän nimi Potilaan henkilötunnus Tietojen pyytäjän selvitys asianosaisasemastaan Yksilöidyt tiedot asiakirjoista, joita pyyntö koskee (terveyskeskus, ajanjakso, asia, lääkäri, jne.): Jatkuu erillisessä liitteessä Perustelu/käyttötarkoitus: Jatkuu erillisessä liitteessä Paikka ja aika / 20 Tietojen pyytäjän allekirjoitus Nimenselvennys Osoite Puhelinnumero

21 Päätös asianosaisen tiedonsaantioikeudesta potilasasiassa Tietojen pyytäjä / 20 Myönteinen päätös Luovutetaan asianosaisen pyytämät tiedot Luovutetaan asianosaisen pyytämistä tiedoista seuraavat: Asiakirjat luovutetaan vain pyynnössä ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ovat vaitiolovelvollisia saamistaan asiakirjoista ja tiedoista, eivätkä saa ilmaista salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin häntä itseään. Luovutettuja tietoja koskee myös hyväksikäyttökielto, joten luovutuksensaaja ei saa ilmaista, luovuttaa edelleen tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23 ) Asianosaisen allekirjoitus Kielteinen päätös (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11, 14 ) Perustelut: Asianosaisuusasema Muut syyt Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema Päätös nro MUUTOKSENHAKUOHJAUS OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOIKEUS Päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asiaa käsitelleeseen terveyskeskukseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli pöytäkirjaote toimitetaan postitse, tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua otteen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei ole suostuttu, voi oikaisuvaatimuksen tekijä valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä kun on saanut päätöksen tiedoksi.

22 Päätös asianosaisen tiedonsaantioikeudesta potilasasiassa Tiedoksianto Päätös on annettu tiedoksi / 20 lähetetty tiedoksi / 20 Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema/tehtävä Tiedoksianto-lomake tallennetaan yhdessä päätöksen kanssa.

23 Potilaan suostumus potilastietojen antamiseen sivulliselle Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 ) Suostumus koskee seuraavaa/seuraavia JIK-alueita: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Suostumuksen yksilöinti Annan suostumukseni siihen, että minua koskevia terveys- ja sairauskertomustietoja saa luovuttaa seuraavalle henkilölle Nimi Osoite Puhelinnumero Lupa on voimassa allekirjoituspäivästä eteenpäin / 20 saakka. Mikäli jostain tietystä terveyskeskuskäynnistä ei saa luovuttaa tietoja, siitä tulee ilmoittaa erikseen lääkärille. Luvan voimassaolon voi keskeyttää milloin tahansa ilmoittamalla hoitavaan terveyskeskukseen. Paikka ja aika / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero Suostumus on merkitty potilasasiakirjaan tiedoksi Keskeytys on merkitty potilasasiakirjaan tiedoksi Aika / 20 / 20 Allekirjoitus Nimenselvennys/leima Virka-asema HUOM! Tämä suostumus on näytettävä aina tietoja pyydettäessä.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojelun perinnän asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivämäärä Päivitetty

Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivämäärä Päivitetty TIETOSUOJASELOSTE LINNAN KLINIKKA OY Hämeenlinnan lääkäriasema Y-Tunnus 0878086-5 Rekisteriseloste kohdat 1-8 Informointiasiakirjat kohdat 9-11 Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivämäärä 1.3.2004

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Nimi: Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta

Nimi: Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki 10 ja 24 ) Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 ). Laadittu

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä: 3.11.2010 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteri

Aikuissosiaalityön rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24, 1.5.2011 1 / 5 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 21.5.2014/MH 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut Yhteystiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Neuvolat: osastonhoitajat Osoite

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Neuvolat: osastonhoitajat Osoite TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Terveydenhoidon potilasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202 (Kirkkojärventie

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Sivu 1 / 5 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Päivitys: 20.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Caritas Lääkärit Oy 2a. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri (kerhotoiminta)

Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri (kerhotoiminta) 1 Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri (kerhotoiminta) Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24 :n mukainen informointi tietojenkäsittelystä (tietosuojaseloste) 1 2 Rekisterin

Lisätiedot

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laadittu/päivitetty 1.6.2011/28.9.2012/4.6.2013 REKISTERINPITÄJÄ SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Päihdehuollon rekisteri

Päihdehuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN ASIAKASREKISTERI

PERHENEUVOLAN ASIAKASREKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 2.9.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut,

Lisätiedot

Sen erillisinä osarekistereinä ovat: Lasten puheterapiapalvelut Lasten toimintaterapiapalvelut Lasten psykologipalvelut

Sen erillisinä osarekistereinä ovat: Lasten puheterapiapalvelut Lasten toimintaterapiapalvelut Lasten psykologipalvelut TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Päivitetty viimeksi: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lasten kuntoutuspalveluiden potilasrekisteri Sen erillisinä osarekistereinä ovat: Lasten puheterapiapalvelut Lasten

Lisätiedot

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste Rekisteriselosteet Hieronta Basic noudattaa terveydenhuollon toimialan käytäntöä ja huolehtii henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Henkilötietojen käsittelyssä Hieronta Basic on eriyttänyt

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Lastensuojelupalvelujen toimistosihteeri

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Lastensuojelupalvelujen toimistosihteeri TIETOSUOJASELOSTE 1 (6) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojeluilmoitusten rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202 (Kirkkojärventie

Lisätiedot

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 7.10.2016 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven sosiaali- ja terveyslautakunta Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, Nurmijärvi. Va. Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Suvi Salin

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, Nurmijärvi. Va. Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Suvi Salin Tietosuojaseloste - yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.8.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven sosiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön potilasrekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön potilasrekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Päivityspäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön potilasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Hyvinkään sosiaali- ja terveyslautakunta Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 2. Rekisteriasioiden vastuuhenkilö Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Olli-Pekka

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1 / 6 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Järvenpään kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Hallintokatu 2, PL

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen johtaja PL Espoon kaupunki. Yhteyshenkilö: Johtavan ylilääkärin sihteeri

Vanhusten palvelujen johtaja PL Espoon kaupunki. Yhteyshenkilö: Johtavan ylilääkärin sihteeri TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Laatimispäivä: 28.2.2017 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Espoon sairaalan potilasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202 (Kirkkojärventie

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut 1 (5) TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: : 1. Rekisterinpitäjä Mainio Vire Oy Yhteystiedot Tuulensuuntori

Lisätiedot

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion.

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion. REKISTERINPITÄJÄ Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta Mäntsälän kunta/sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistysjohtaja Oppilas- ja opettajarekisterit Kirsi Toimela / Jarkko Virolainen

Lisätiedot

Vanhustenpalveluiden tulosyksikkö Pitkäaikaishoidon hallinto Pitkäaikaishoitopäällikkö PL ESPOON KAUPUNKI. Pitkäaikaishoitopäällikkö

Vanhustenpalveluiden tulosyksikkö Pitkäaikaishoidon hallinto Pitkäaikaishoitopäällikkö PL ESPOON KAUPUNKI. Pitkäaikaishoitopäällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Päivitetty viimeksi: 13.1.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Vanhustenpalveluiden pitkäaikaisen asumispalvelun rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Omaishoidon koordinaattori Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Omaishoidon koordinaattori Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 päivitetty 17.8.2016 Laatimispvm: 29.9.2010 Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri (päivähoito) 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteystiedot

Lisätiedot

Vastaava henkilö: Minna Koivumäki, vanhuspalvelupäällikkö Heikinkuja MÄNTSÄLÄ. puhelin (vaihde)

Vastaava henkilö: Minna Koivumäki, vanhuspalvelupäällikkö Heikinkuja MÄNTSÄLÄ. puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 21.5.2014 MH 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut Yhteystiedot

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Vammaispalvelupäällikkö. Espoon kaupungin kirjaamo PL Espoon kaupunki

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Vammaispalvelupäällikkö. Espoon kaupungin kirjaamo PL Espoon kaupunki TIETOSUOJASELOSTE 1 (7) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Vammaispalvelun asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202 (Kirkkojärventie

Lisätiedot

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot