2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, :11 PM 7/2008. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, :11 PM 7/2008 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 MIETINNÖT YM. 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2008_7lmu.fm Page 2 Wednesday, October 22, :11 PM Momentti 7/2008 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (599/2008) HE 23/2008 vp UaVM 6/2008 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Lissabonin sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni yhdeksi oikeushenkilöksi. Sopimuksella vahvistetaan unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta, kehitetään unionin toimielinjärjestelmää, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Sopimuksella selkeytetään unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa, lisätään joitakin politiikka-aloja ja kehitetään edelleen unionin nykyisiä toimivaltuuksia. Valtioneuvoston lausuma; Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. Tasavallan presidentin lausuma; Eduskunta on hyväksynyt Lissabonin sopimuksen ja lain sen voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Sopimuksen voimaansaattamislaki on edelleen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltävänä, koska lain säännökset tulevat voimaan maakunnassa vain maakuntapäivien hyväksymisellä. Vaikka maakuntapäivien hyväksyminen ei ole eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan Lissabonin sopimuksen kansallisen ratifioinnin edellytys, olisi se kuitenkin yleisen edun kannalta erittäin toivottavaa. On hyvä, että valtioneuvosto on eilen hyväksynyt asiasta lausuman, jonka mukaan Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 :n (604/ 2008) HE 81/2008 vp PeVM 4/2008 Laki tuli voimaan Lakiin ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta lisätään säännös, jonka mukaan vaalirahoitusilmoituksessa on oltava tiedot kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjan kuluista eriteltyinä vaalimainontaan sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontaan, muuhun vaalimainontaan, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja lasketaan kunnallisvaaleissa nykyisestä eurosta euroon. Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCA- Rin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (631/2008) HE 104/2008 vp PuVM 2/2008 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimus liittyy Suomen osallistumiseen OCCARin yhteydessä toteutettavaan ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR). OCCAR on vuonna 1996 perustettu kansainvälisiä puolustusmateriaalialan yhteisiä kahden- tai monenvälisiä kehityshankkeita koordinoiva kansainvälinen organisaatio, jolla on sen yleissopimuksen mukaan oikeushenkilön asema. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 110/2008 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 :n Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Lisäksi yleistä valtionosuutta vähennetään vuonna 2009 KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseksi. Kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia lisäksi tarkennetaan kuntajakomuutoksissa siten, että laissa säädetään kuntien kokonaisliitoksissa valtionosuuksien määräytyvän uuden tai laajentuvan kunnan asukasluvun sekä yhdistettyjen valtionosuusperusteiden mukaan. Osalii- 2

3 2008_7lmu.fm Page 3 Wednesday, October 22, :11 PM toksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saisi siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista, jotka supistuva kunta olisi saanut, jos kuntajaonmuutosta ei olisi tehty. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 111/2008 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 112/2008 vp) vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Tuloveroasteikkolaki sisältää ehdotuksen vuoden 2009 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Tuloverolaissa säädetään uudesta työtulovähennyksestä, joka korvaa valtionverotuksen ansiotulovähennyksen. Eläketulon verotusta kevennetään sekä valtionverotuksen että kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvattamalla. Eläketuloa saavalle puolisolle myönnetään lisäksi yhtä suuri kunnallisverotuksen eläketulovähennys kuin yksinäiselle eläkeläiselle. Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeutta laajennetaan yön yli kestävillä komennuksilla. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta korotetaan 600 euroon. Kulttuuriseteli ja muu tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta säädetään 400 euroon asti verovapaaksi henkilökuntaeduksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3000 euroon ja vähennyksen soveltamisala laajennetaan koskemaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä palveluja. Urheilijarahastoon siirrettäviä enimmäismääriä korotetaan. Luonnollisille henkilöille ehdotetaan määräaikaista oikeutta vähentää ansiotuloistaan yliopistolle tai korkeakoululle tekemänsä rahalahjoitus. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 113/2008 vp) laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain Rajoitetusti veroverovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että lain säännökset osingosta perittävästä lähdeverosta vastaavat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Suomalaisen yhteisön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamasta osingosta ei ole suoritettava Suomessa lähdeveroa, jos vastaavien kotimaisten yhteisöjen välillä maksettu osinko on verovapaa. Osingonsaajayhteisön kotipaikan pitää olla Euroopan talousalueella ja osingonsaajan kotivaltioon on sovellettava jäsenvaltioiden keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettua neuvoston direktiiviä tai Euroopan talousalueella muuta sopimusta virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa. Osingonsaajan on myös selvitettävä, että lähdeveroa ei tosiasiassa voida hyvittää osingonsaajan kotivaltiossa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä Euroopan talousalueella asuvalle yhteisölle maksetusta osingosta on kuitenkin perittävä 19,5 prosentin lähdevero, jos Suomen solmimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevassa sopimuksessa ei muuta määrätä. Rajoitetusti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden Suomesta saamien osinkojen verotusta muutetaan siten, että verovelvollisen niin valitessa osinko verotetaan tietyin edellytyksin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä tarkoitetulle yhtiölle maksettavan osingon lähdeverovapauden vähimmäisomistusosuus muutetaan direktiivin mukaisesti 15 prosentista kymmeneen prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Lakia on tarkoitus soveltaa tai sen jälkeen maksettavaan osinkoon. Esitys (HE 114/2008 vp) laiksi arvonlisäverolain 85 :n Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta alennetaan 17 prosentista 12 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 115/2008 vp) laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen Tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että savukkeiden, sikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotetaan keskimäärin noin 10 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin noin 25 prosenttia. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin noin seitsemän prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan keskimäärin noin 16 prosenttia. Samalla korotetaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvalmisteveroa yhdellä prosenttiyksiköllä 91 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 116/2008 vp) Valtion talousarvioksi vuodelle 2009 Talousarvioesityksessä tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 45,9 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 45,8 miljardia euroa. Ylijäämä, 153 miljoonaa euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 1,0 prosenttia vuoden 2008 varsinaisesta talousarviosta. Työn verotusta kevennetään n. 870 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi kompensoidaan ansiotason nousun verotusta kiristävää vaikutusta ja tehdään 4 prosentin inflaatiotarkistus. Eläketulojen verotusta ke- Momentti 3 Momentti 7/2008

4 2008_7lmu.fm Page 4 Wednesday, October 22, :11 PM vennetään 225 miljoonalla eurolla. Elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennetaan alkaen, mikä vähentää valtion verotuloja n. 40 miljoonalla eurolla vuonna Tupakkatuotteiden verotusta kiristetään. Puun myyntitulot vapautetaan määräaikaisesti osittain verosta. Veroperustemuutokset vähentävät verotuloja nettomääräisesti 1,8 miljardia euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin. Veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Hallinnonaloille ehdotetut menot kasvavat rakennemuutoksista puhdistettuina vuoden 2008 varsinaisesta talousarviosta reaalisesti 1,1 prosenttia. Korkomenojen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 35,5 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 121 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 10,2 miljardia euroa. Energia- ja ilmastopoliittisina toimenpiteinä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostetaan euroon, energiaavustuksia lisätään 8 miljoonalla eurolla sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tukien valtuutta nostetaan 30 miljoonalla eurolla. Myös joukkoliikennettä, energiapuun korjuuta sekä bioenergian tuotantoa ja selvityksiä tuetaan. Yliopistojen toimintamenojen sekä maksuvalmiuden ja käyttöpääoman rahoitusta lisätään ja Aalto-yliopiston peruspääomaan sijoitetaan 200 miljoonaa euroa. Myös perusopetuksen laatua kehitetään 20 miljoonalla eurolla ja ammatilliseen koulutukseen lisätään yli opiskelijapaikkaa. Työvoiman kohtaantoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi rahoitusta suunnataan lisäksi mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Sosiaaliturvaan ja - palveluihin tehdään parannuksia, jotka koskevat lapsiperheitä, vanhuksia, vaikeavammaisia, pitkäaikaisasunnottomia ja opiskelijoita. Vuonna 2009 käynnistetään väyläinvestointeja 549 miljoonalla eurolla. Lisäksi suomalaisen merenkulun toimintaedellytyksiä tuetaan. Esitys (HE 117/2008 vp) laiksi opintotukilain Opintotukilakia muutetaan siten, että asumislisän myöntämisessä luovutaan puolison tulojen huomioon ottamisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 118/2008 vp) laeiksi perusopetuslain 9 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 :n Perusopetuslain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännös siitä, että euromäärää, jolla perusopetuksen yksikköhintaa korotetaan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi vuonna 2009, ei oteta huomioon laskettaessa mainitussa laissa tarkoitettua kuntien rahoitusosuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki perusopetuslain 9 :n on tarkoitettu Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 :n on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 119/2008 vp) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutokset koskevat kunnan rahoitusosuuden korottamista, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosenttia, ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosentteja sekä lukion aineopintojen sisällyttämistä lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 122/2008 vp) laeiksi viestintämarkkinalain 15 a :n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 :n Viestintämarkkinalain viestintämarkkinamaksun ja sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvamaksun määräytymisperusteita muutetaan. Maksutaulukoihin, joiden perusteella maksu määräytyy, lisätään 10 maksuluokkaa. Maksutaulukkomuutokset tulevat voimaan kolmelle vuodelle jaksotettuna. Lisäksi tietoturvamaksun maksuyksikön suuruutta korotetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 124/2008 vp) laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Lailla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle uusi hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja kehittämislaitos. Laitokseen yhdistetään nykyisten Kansanterveyslaitoksen ja Sosiaalija terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät. Samalla kun mainitut nykyiset laitokset lakkautetaan, niiden henkilöstö siirretään uuteen laitokseen. Tarkemmat säännökset ja määräykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä ja virkamiehistä annetaan valtioneuvoston asetuksessa ja laitoksen työjärjestyksessä. Uuden laitoksen perustamisen tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vahva hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos. Perustettavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaja-alainen asiantuntemus mahdollistaa nykyistä paremmin sosiaali- ja terveysalan tarpeet yhdistävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä siihen perustuvan tiedonvälityksen alan toimijoille ja organisaatioille. Samalla saavutetaan synergiaetuja, joiden avulla voidaan purkaa Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin toimintojen mahdollisia päällekkäisyyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 126/2008 vp) laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä Lailla, joka liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen, poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyytämät ja terveydenhuollossa tehtävän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämisen kustannukset siirretään kunnilta valtiolle. Palvelujen tuottamisesta lääninhallitus ja yliopis- 4

5 2008_7lmu.fm Page 5 Wednesday, October 22, :11 PM tollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri tekisivät sopimuksen poliisia ja syyttäjälaitosta kuultuaan. Sairaanhoitopiiri voisi tuottaa palvelut itse tai tarvittaessa hankkia palvelut tai osan niistä toiselta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiiri vastaisi tutkimusten järjestämisestä, koordinoinnista ja laadusta. Lailla ei vaikuteta poliisin tai syyttäjän asemaan esitutkinnassa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 128/2008 vp) laiksi sosiaalihuoltolain 40 a :n Sosiaalihuoltolakia muutetaan siten, että pääsyä ei-kiireelliseen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin laajennetaan. Palvelujen tarve olisi arvioitava viimeistään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta, jos asiakas on vähintään 75-vuotias tai saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea. Nykyisin ikärajana on 80 vuotta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 129/2008 vp) laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettavan kotihoidon tuen hoitorahaa nostetaan 20 eurolla kuukaudessa. Hoitorahan määrä on korotuksen jälkeen 314,28 euroa kuukaudessa. Lisäksi yksityisen hoidon tuen tasoa nostetaan nykyisestä 137,33 eurosta 160 euroon kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 130/2008 vp) laiksi lapsilisälain 7 :n Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän määrää nostetaan perheen kolmannesta lapsesta alkaen kymmenellä eurolla kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 131/2008 vp) laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, johon yhdistetään nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät lisättyinä sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvillä tehtävillä. Lisäksi tehdään viraston uusiin valvontatehtäviin sekä lupa- ja valvontatehtävien ohjaukseen liittyviä tarpeellisia muutoksia sosiaalihuoltolakiin, lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta on tarkoitettu Sosiaalihuollon valvontaan liittyvät lait ovat tarkoitettu Esitys (HE 135/2008 vp) laiksi sairausvakuutuslain Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lain mukainen vähimmäismääräinen päiväraha korotetaan nykyisestä 15,20 eurosta päivässä työmarkkinatuen tasolle arviolta 21,98 euroon päivässä. Muutos koskee myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisen kuntoutusrahan vähimmäismäärää. Lisäksi rahoitusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion rahoitusosuus vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa säilyisi ennallaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 136/2008 vp) laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b :n Valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamista, hankkimista tai perusparantamista varten myönnetyn aravalainan takaisinmaksamiseksi valtiolle. Valtiontakauksen myöntämisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 139/2008 vp) laiksi autoverolain 33 ja 35a :n Autoverolain 35a :ää muutetaan siten, että Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö ennen verotuksen toimittamista perustuu ajolupamenettelyn sijasta tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen. Autoverolain 33 :ssä olevaa määritelmää väliaikaisesti Suomessa ajoneuvoa verotta käyttävän henkilön vakinaisesta asuinpaikasta tarkistetaan. Esitys (HE 140/2008 vp) aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain Yleissopimuksen mukaan aluksen omistajalla on ankara vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta vahingosta. Yleissopimus koskee pilaantumisvahinkoa sopimusvaltion alueella ja talousvyöhykkeellä sekä torjuntatoimenpiteitä riippumatta siitä, missä niihin on ryhdytty. Aluksen rekisteröidyllä omistajalla on velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen määräysten mukainen vastuunsa silloin, kun aluksen bruttovetoisuus on suurempi kuin Vahingonkorvausvaatimus voidaan osoittaa suoraan vakuutuksenantajalle. Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan Esitys (HE 141/2008 vp) laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain Pientaloille myönnettävät energiaavustukset muutetaan tulosidonnaisiksi. Uuden tarveharkintaisen avustuksen enimmäisavustusprosentti on 25 hyväksyttävistä kustannuksista. Esitys liittyy valtion Momentti 5 Momentti 7/2008

6 2008_7lmu.fm Page 6 Wednesday, October 22, :11 PM vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 142/2008 vp) jätelain Jätelakia täsmennetään siten, että siinä yksilöidään jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joista jätteen haltijan on vastattava ja jotka on sisällytettävä käsittelystä perittävään maksuun. Täsmennykset ovat tarpeen kaatopaikkoja koskevan neuvoston direktiivin täsmälliseksi täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi täsmennetään säännöstä, joka koskee jätteen siirtoa Suomeen käsiteltäväksi. Esitys (HE 143/2008 vp) laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaan talon rakentamista ja perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus on enintään 40 prosenttia hankkeen kustannuksista. Jos tehtävillä toimenpiteillä parannetaan myös talon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, enimmäisosuus on 50 prosenttia. Lisäksi lakiin lisätään hankkeen rahoitusta koskeva kilpailuttamissäännös. Valtion asuntorahaston tehtävät ovat vuoden 2008 alusta siirtyneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lakeihin tehdään tästä johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 145/2008 vp) eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten Arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain säännöksiä muutetaan siltä osin kuin ne koskevat matkustajan Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuomien tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverovapauksia. Tähän liittyen muutetaan myös tullilakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia. Muutoksilla pannaan täytäntöön kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta annettu neuvoston direktiivi. Keskeisinä muutoksina nykyiseen lainsäädäntöön ovat sen arvon korottaminen, jonka osalta matkustajan yhteisön ulkopuolelta tuomat tavarat vapautetaan arvonlisäverosta ja eri suuruisen arvon soveltaminen lento- ja meriliikenteen matkustajiin kuin muun liikenteen matkustajiin. Lisäksi tehdään eräitä vähäisiä muita muutoksia. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 146/2008 vp) laeiksi kuntalain ja kuntalain annetun lain voimaantulosäännöksen Kuntalakia muutetaan siten, että kunnallisten toimielinten kokouksiin on mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Kuntalaissa säädetään yleisesti niistä edellytyksistä, joita asetetaan kokoukseen osallistumiselle videoneuvotteluyhteysteitse. Kunta määrää tarkemmin hallintosäännössään, antaako se mahdollisuuden osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden avulla ja millä tavalla tämä kyseisessä kunnassa toteutetaan. Kunnalla on tällöin myös velvollisuus huolehtia, että osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Lisäksi kuntalaissa säädetään muun muassa kokouksen puheenjohtajan velvollisuuksista, yleisön mahdollisuudesta seurata toimielimen julkisia kokouksia myös käytettäessä videoneuvotteluyhteyttä sekä vaalisalaisuuden turvaamisesta toimitettaessa vaali suljetuin lipuin. Kuntalaissa säädetään myös mahdollisuudesta lähettää valtuuston kokouskutsu sähköisesti. Luonteeltaan teknisenä muutoksena tässä yhteydessä korjataan kuntalaissa konsernivalvonnasta käytettyä ruotsinkielistä sanamuotoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 147/2008 vp) laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta Seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki kumotaan. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle on mahdollista vuoden 2012 loppuun. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla seudullinen toimielin voi vastata kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi Oulun seudulla voidaan päättää yhteisestä yleiskaavasta. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 148/2008 vp) laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 :n ja merityöaikalain Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutetaan siten, että alusten miehistökustannusten tuki laajennetaan eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiina oleviin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin ja hinaajiin sekä työntäjiin. Rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan aluksella tehdyn työn perusteella maksettava tukea yhtenäistetään siten, että tukea myönnetään lastialusten lisäksi myös ulkomaanliikenteen matkustajaaluksille. Tuen laajennuksiin liittyy merimieseläkelain 4 :n muutos, jonka mukaan lakia sovelletaan myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa. Merityöaikalakia muutetaan siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka syntyvät miehistön vaihtojen yhteydessä (vuorottelujärjestelmä) tehtävistä matkoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu valtioneuvoston asetuksella säädettynä ajankohtana sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tuen. Esitys (HE 151/2008 vp) laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista korvaa lääkkeiden velvoitevarastointilain, joka on vuodelta Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saata- 6

7 2008_7lmu.fm Page 7 Wednesday, October 22, :11 PM vuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Laki ei muuta nykyisen pääpiirteissään hyvin toimineen velvoitevarastointijärjestelmän keskeisiä piirteitä. Merkittävimmät lainsäädäntöön tehtävät muutokset koskevat velvoitevarastojen suuruuksia. Tavoitteena on kohdentaa lääkkeiden varastointivelvoitteeseen käytettävät voimavarat nykyistä selkeämmin valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien terapiaryhmien terveysturvallisuus ja laaja yleiskirurginen sekä tehohoidon toiminta. Varastointivelvoite jakautuu kolmeen ryhmään, joissa kussakin velvoitevaraston suuruus määräytyy erikseen määritellyissä lääkeryhmissä normaaliaikaisen kulutuksen perusteella. Velvoite on suuruudeltaan 10, 6 tai 3 kuukauden normaaliaikaista kulutusta vastaava. Velvoitevarastoinnin aiheuttamia kustannuksia korvataan edelleen lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille. Velvoitteen perusteella valtion, kuntien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköille ei sen sijaan suoriteta erillistä korvausta. Korvausten perusteena on varastoituihin lääkkeisiin sitoutuneen pääoman arvo. Infuusionesteiden varastoinnista suoritetaan muita lääkevalmisteita korkeampi korvaus, koska niiden varastointi aiheuttaa muita lääkkeitä suuremmat kustannukset. Korvauksen suorittaa nykyiseen tapaan Huoltovarmuuskeskus. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 152/2008 vp) laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vapaaehtoinen lisäeläkejärjestelmä uudistetaan siten, että myös eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa on mahdollista toteuttaa kollektiivisia, maksuperusteisia ammatillisia lisäeläkejärjestelyjä. Nykyisin vain henkivakuutusyhtiöt voivat myöntää tällaisia lisäeläkejärjestelyjä ryhmäeläkevakuutuksen muodossa. Eläkesäätiöt ja eläkekassat saatetaan kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden ja myös ulkomaisten toimijoiden kanssa. Laissa säädetään maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn vähimmäisvaatimuksista. Lain taustalakeina toimivat nykyiset eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki. Maksuperusteisessa järjestelyssä ei ole etukäteen luvattuja etuja, vaan etuudet määräytyvät järjestelyyn suoritettujen vakuutusmaksujen perusteella, vähennettynä näin kertyneiden varojen hoitokuluilla sekä lisättynä varojen sijoittamisesta saaduilla nettotuotoilla. Nykyisin eläkesäätiön voi perustaa ainoastaan työnantaja. Maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä varten perustettavan eläkesäätiön voivat perustaa myös työnantaja ja vakuutetut yhdessä. Tällä pyritään vahvistamaan vakuutettujen vaikutusmahdollisuuksia erityisesti eläkesäätiön perustamisvaiheessa. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY artiklan 17 vaatimukset vastuuvelan ylittävistä lakisääteisistä omista varoista saatetaan kansallisesti voimaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 153/2008 vp) laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain Naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Lakiin lisätään määritelmä kielletystä syrjinnästä tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajien tasa-arvolain vastaisen menettelyn seuraukset yhdenmukaistetaan lain muiden syrjinnän kieltojen rikkomisen kanssa. Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimien kieltoa koskevia säännöksiä laajennetaan koskemaan myös tavaran tai palvelun tarjoajaa. Lisäksi työnantajan selvitysvelvollisuutta koskevat säännökset palautetaan yhtä kattaviksi kuin ne olivat ennen vuonna 2005 voimaan tullutta tasa-arvolain muutosta. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 154/2008 vp) Kansainvälisen kauppatiedon ja - yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta Suomi irtisanoo Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön (AITIC) perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen tai äänestää edustajien neuvostossa järjestön lakkauttamisen puolesta, koska järjestön toiminta ei ole vastannut sille perustettaessa asetettua tarkoitusta. Laki on tarkoitettu tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 155/2008 vp) laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 :n Laista poistetaan maininta Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan toimivallasta ratkaista Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät Kriminaalihuoltolaitosta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevat asiat. Jatkossa kaikki Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät asiat ratkaisee viraston päällikkö, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 156/2008 vp) sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten Rikoslakia muutetaan siten, että ihmisen sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan samaan lukuun. Rikoslain sikiönlähdettämistä koskevat rangaistussäännökset korvataan laitonta raskauden keskeyttämistä ja törkeää laitonta raskauden keskeyttämistä koskevilla rangaistussäännöksillä. Samaan rikoslain lukuun siirretään ja samalla osittain yhdistetään eräin muutoksin lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja hedelmöityshoidoista annetun lain vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Tällaisia rikoksia ovat laiton alkioon puuttuminen, laiton perimään puuttuminen, laiton sukusolujen käyttö ja lapsen identiteetin loukkaaminen. Raskauden keskeyttämisestä, lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hedelmöityshoidoista annettuihin lakeihin teh- Momentti 7 Momentti 7/2008

8 2008_7lmu.fm Page 8 Wednesday, October 22, :11 PM dään tarvittavat muutokset, ja niihin jäävät rikoslaissa säädettäviä rikoksia lievemmät lainrikkomukset, joista voi seurata vain sakkoa. Esitys (HE 157/2008 vp) laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain Laeilla annetaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/ 2006 täydentävät kansalliset säännökset. Laeissa säädetään muun muassa menettelyissä toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä oikeusriidan käsittelyn jatkamisesta tilanteessa, jossa se ei enää kuulu asetuksissa säädettyjen menettelyjen soveltamisalaan. Asetus eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta tulee täysmääräisesti sovellettavaksi ja asetus eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä vastaavasti Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 158/2008 vp) laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7a ja 9a :n Luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 muutetaan siten, että talletusrahastosta korvattavan talletuksen enimmäismäärä korotetaan eurosta euroon. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a muutetaan siten, että Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi hakea talletussuojarahastosta lisäsuojaa enintään euroon saakka ja muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen talletussuojarahastoon kuuluvan sivukonttorin talletussuojan enimmäismäärä korotetaan vastaavasti euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Esitys (HE 159/2008 vp) laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85a :n Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamista tekijänkorvauksista on suoritettava arvonlisäveroa. Tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 160/2008 vp) laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä on käyttöönottovuotena ja kahtena seuraavana verovuotena säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyy pääosin ennallaan. Tukiohjelmaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission antamaa yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EY) N:o 800/2008. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 161/2008 vp) laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtyessä lukien yksityiselle yhteisölle tai säätiölle, niiden palveluksessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu henkilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin. Laki on tarkoitettu viimeistään Esitys (HE 163/2008 vp) laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat säännökset ja varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Lain keskeisenä päämääränä on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun yhdistäminen tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Lailla edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelullista tasoa ja samalla energiahuoltovarmuutta. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/ 57/EY ja 2000/55/EY. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Laki on luonteeltaan puitelaki. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 164/2008 vp) laiksi jalometallituotteista annetun lain Jalometallituotteista annettua lakia muutetaan siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium. Esitys (HE 165/2008 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 :n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 :n Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että työvoimatoimistojen yhteydessä toimivat työvoimatoimikunnat muutetaan työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimikuntien merkitystä strategisina toimijoina vahvistetaan siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen 8

9 2008_7lmu.fm Page 9 Wednesday, October 22, :11 PM antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työja elinkeinotoimistoiksi muuttuville työvoimatoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 166/2008 vp) laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista lisätään säännökset vaikeavammaisen henkilön oikeudesta henkilökohtaiseen apuun sekä säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi laki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan niin, että henkilökohtainen apu on maksuton sosiaalipalvelu. Esitys liittyy vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 167/2008 vp) laiksi tartuntatautilain Tartuntatautilakia muutetaan siten, että lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään sähköisesti suoraan Kansanterveyslaitokseen. Sairaanhoitopiirien pitämät alueelliset tartuntatautirekisterit lopetetaan tarpeettomina. Sairaanhoitopiireille annetaan velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Kansanterveyslaitos voi luovuttaa myös hiv infektiotapausta koskevat tunnistetiedot tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Sairaanhoitopiiri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesta lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteristä potilasta koskevia tietoja saman erityisvastuualueen toiselle toimintayksikölle epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Matkanjärjestäjille asetetaan velvoite luovuttaa matkailijoita koskevia tietoja korvauksetta Kansanterveyslaitokselle tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 168/2008 vp) laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a :n Lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää aloittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Merenkulkulaitoksen sijasta. Oikeus voidaan myöntää laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on Suomessa suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen. Oikeus toimia merimieslääkärinä myönnetään toistaiseksi, eikä sitä sidota enää viiden vuoden määräaikaan. Merimieslääkärillä on velvollisuus suorittaa ammatillista täydennyskoulutusta riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Oikeutta toimia merimieslääkärinä ei myönnetä nimettyyn toimipaikkaan. Merimieslääkärioikeudet saanut lääkäri voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri toimipaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä merimieslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 169/2008 vp) laiksi säteilylain 52 a :n Säteilylakiin lisätään säännös, jolla kansallisesti täytäntöönpannaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annettu neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom. Jätesiirtodirektiivissä säädetään jätteen siirron, tuonnin tai kauttakulun yhteydessä vaadittavista lupahakemuksista, toimivaltaisten viranomaisten suostumusten antamisesta ja lupien myöntämisestä, siirtoa koskevista vastaanottoilmoituksista, vientikielloista, vakioasiakirjojen käyttämisestä sekä toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä. Järjestelmän tarkoituksena on työntekijöiden ja väestön suojelu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Esitys (HE 170/2008 vp) laiksi työttömyyskassalain Työttömyyskassalakiin lisätään säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 171/2008 vp) laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien Sähköinen eläkeote otetaan käyttöön. Vakuutettu voi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Sähköisen eläkeotteen antaneella eläkelaitoksella on velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut vakuutettu kirjautuu eläkelaitoksen sähköiseen asiointipalveluun eläkeotteen katsomista varten. Lisäksi työntekijän eläkelaki ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön, jos lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta. Jos työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista, häneen sovelletaan kuitenkin työntekijän eläkelakia. Lisäksi Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön yli kahdeksi vuodeksi tai työs- Momentti 9 Momentti 7/2008

10 2008_7lmu.fm Page 10 Wednesday, October 22, :11 PM kentely Suomessa jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli kaksi vuotta. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Muutoksia tehdään myös työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin ja joitakin teknisiä muutoksia työeläkelakeihin. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 172/2008 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n Lakia muutetaan siten, että ylläpitokorvausta voidaan maksaa kuntoutujalle, jolla on oikeus kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta ja jonka kuntoutusrahan vähentämätön määrä on enintään ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän suuruinen tai enintään sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäismääräisen päivärahan suuruinen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 173/2008 vp) laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta Lain mukaan valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Takaus suunnataan kysyntäalueille, joilla asuntomarkkinat eivät tarjoa markkinaehtoisesti soveliaita vuokra-asuntoja tyydyttävässä määrin. Luoton hyväksymisestä takausjärjestelmän piiriin päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hankkeen sijaintikunnan puollosta. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen ja asuntojen vuokralle antamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta takauslainan ensimmäisen erän nostamisesta. Takauksesta seuraa velvollisuus käyttää talon asuinhuoneistoja vuokraasuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta. Asukasvalintaa ei säännellä. Takauksesta peritään takausmaksu. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) Asetus tuli voimaan Laki kuluttajansuojalain 2 luvun (561/2008) ja muut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat muutokset lakeihin tulevat voimaan Direktiivin I liitteen täytäntöön panemiseksi on lisäksi tarpeen antaa valtioneuvoston asetus, jossa säädetään menettelytavoista, joita pidetään markkinoinnissa ja asiakassuhteissa kaikissa tapauksissa harhaanjohtavina tai aggressiivisina ja siten kuluttajansuojalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla sopimattomina. Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 :n (602/2008) Asetus tuli voimaan Vähemmistöasiain neuvottelukunnan jäsenmäärä kasvaa 16:sta 19:ään. Neuvottelukunnassa on varsinainen edustus myös ulkoasiainministeriöstä ja saamelaiskäräjiltä. Sen lisäksi neuvottelukuntaan nimetään sen toimialaan liittyviä järjestöjä edustavia muita jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmistövaltuutettu. Valtioneuvoston asetus uuden 42 a :n lisäämisestä patenttiasetukseen (603/2008) Asetus tuli voimaan Muutoksella mahdollistetaan patenttiviraston asiakirjojen allekirjoitusten koneellinen merkintä. Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2009 (605/2008) Asetus tulee voimaan Keskimääräisiä yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on vuodelle 2008 vahvistetut opetusja kirjastotoimen keskimääräiset yksikköhinnat. Lisäksi on otettu huomioon kustannustason arvioidut muutokset sekä valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2008 vuoteen 2009 on käytetty 3,9 prosenttia, mikä sisältää vuoden 2007 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen erotuksesta aiheutuvan 0,8 prosenttiyksikön korjauksen. Asetusta tulee muuttaa, jos vuoden 2009 talousarvioon liittyvät lait ja hyväksytty talousarvio poikkeavat asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen maa- ja puutarhataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Kyseessä on koko jäsenyysajan voimassa ollut avustusmuoto. Tarkoituksena on määrittää voimassa olevaa asetusta täsmällisemmin EY:n valtiontukilainsäädännön asettamat vaatimukset avustuksen käytölle sekä täsmentää avustuksensaajien tietojenantovelvoitteita. Lisäksi ehdotetaan vuoden 2009 eduskunnalle annettavan hallituksen talousarvioesityksen mukaisesti, että avustuksensaajina voisivat olla nykyisten yleishyödyllisten rekisteröityjen yhdistysten lisäksi myös kunnat ja lakisääteiset yhdistykset. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla edistetään erityisesti maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia. Hankkeet voidaan toteuttaa mainontana tai muina toimenpiteinä, kuten tiedottamisena ja neuvontana. Hankkeiden kohderyhminä voivat olla viljelijät, kuluttajat tai elintarvikealan toimijat. Näille ei kuitenkaan voida ehdotuksen mukaisesti myöntää suoraa rahallista tukea, vaan kyseessä on palvelun - 10

11 2008_7lmu.fm Page 11 Wednesday, October 22, :11 PM kuten maataloustuotteiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia koskevan tiedotuksen - muodossa myönnettävä niin sanottu tekninen tuki. Valtioneuvoston asetus bioenergiatuotannon avustamisesta (607/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen bioenergiatuotannon avustuksen hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Avustusta voidaan myöntää bioenergiaa tuottavien laitosten investointeihin ja näihin liittyviin selvityksiin. Avustuksen painopiste on biokaasulaitosten rakentaminen alueilla, joissa on kotieläinkeskittymiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä (608/2008) Asetus tulee voimaan ja on voimassa saakka. Saaristokunniksi nimetään kahdeksan kuntaa (nyt 13 kuntaa) ja näiden lisäksi muiden kuntien saaristo-osiksi nimetään 40 saaristoosaa (nyt 44 saaristo-osaa). Nykyiset saaristo-alueet sisällytetään uusiin saaristokuntiin tai saaristoosiin. Nimettävissä saaristokunnissa ja kuntien saaristo-osilla asui yhteensä henkilöä. Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen (613/2008) Asetus tuli voimaan Muutokset koskevat siviilivihkimisestä perittäviä maksuja ja ilmoituksen tekemistä vihkimisoikeuden myöntämisestä tai sen peruuttamisesta. Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään ketä on pidettävä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) tarkoitettuna toisen valtion poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä ja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppanina. Lisäksi asetuksella säädetään rahanpesulaissa säädetyn rahanpesuilmoituksen sisällöstä ja rekisteröitymistä koskevasta hakemuksesta. Säädöksellä pannaan osaksi täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission antama direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 2006/70/EY. Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (617/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään käyttöomaisuuden määritelmästä, talkootyön käyttämisestä hanketuissa, rakennelman lisäämisestä investointituen kohteeksi ja rakentamisinvestointien vakuuttamisvelvollisuudesta sekä muista asetuksen sisältöä täsmentävistä seikoista. Asetuksen 41 :ää ja 45 :n 2 sekä 3 momenttia sovelletaan myös sellaisiin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille tai sen jälkeen. Asetuksen 22 :n 1 momentin 1 kohtaa 25 :n 1 momentin 1 kohtaa ja 50 :n 2 momenttia sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille tai sen jälkeen. Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 :n 5 kohdan kumoamisesta (632/2008) Asetus tuli voimaan Kumottavan kohdan perusteella opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 (635/2008) Asetus tulee voimaan Asetuksen liite 1 muutetaan vastaamaan romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II annettua komission päätöstä 2008/ 689/EY. Muutos mahdollistaa alkuperäisten varaosien käytön sellaisissa kohteissa, joille on myönnetty määräaikainen poikkeus ja joiden määräaika on umpeutunut. Lisäksi liitteestä poistetaan kaksi kohtaa poikkeuksen määräajan umpeuduttua. ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä pohtimaan parisuhde- ja työpaikkaväkivaltaan sovellettavia pahoinpitelysäännöksiä Oikeusministeriö on asettanut työryhmän suunnittelemaan sitä, miten parisuhteessa tapahtuvien pahoinpitelyjen toistuvuus voitaisiin ottaa rikoslaissa nykyistä paremmin huomioon. Työryhmän tehtävänä on myös selvittää, voitaisiinko parisuhteessa tapahtuva sekä työtehtäviin liittyvä lievä pahoinpitely saattaa virallisen syytteen alaiseksi. Ongelmana on usein parisuhdeväkivallan toistuvuus. Tähän pyritään puuttumaan kahdella tavalla. Parisuhdeväkivalta tulee rangaistavaksi yleisten pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Rikoksen uusiminen otetaan nykyisin rikoslaissa huomioon rangaistusta mitattaessa perusteena, joka voi ankaroittaa rangaistusta. Työryhmän tulee arvioida, miten näiden yleisten säännösten lisäksi pahoinpitelyn toistuvuuden parisuhteessa tulisi vaikuttaa rangaistukseen ja sen ankaruuteen. Lievä pahoinpitely on tällä hetkellä asianomistajarikos. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä pahoinpitelystä, jos uhri ei ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Alle 15-vuotiaaseen kohdistunut lievä pahoinpitely on kuitenkin aina virallisen syytteen alainen. Käytännössä uhri eli asianomistaja usein luopuu vaatimuksistaan, kun kyse on parisuhteessa tapah- Momentti 11 Momentti 7/2008

12 2008_7lmu.fm Page 12 Wednesday, October 22, :11 PM tuneesta lievästä pahoinpitelystä. Lievät pahoinpitelyt kuitenkin usein toistuvat ja mahdollisesti raaistuvat suhteen jatkuessa. Kierteen katkaisu onnistuu usein vain viranomaisten toimesta tai avulla. Työryhmän tuleekin selvittää parisuhteessa tapahtuvan lievän pahoinpitelyn saattamista virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, jolloin esitutkinnan käynnistäminen ja syyllisen saattaminen vastuuseen ei olisi enää riippuvainen uhrin tahdosta. Pahoinpitelystä työpaikalla tulisi ilmoittaa nykyistä useammin poliisille Työpaikalla tapahtuneista lievistä pahoinpitelyistä ilmoitetaan poliisille usein vain, jos työntekijällä eli asianomistajalla on asiassa vaatimuksia. Työntekijä voi kokea kohtuuttomana, että esitutkinnan käynnistäminen ja syytteen nostaminen lievästä pahoinpitelystä on riippuvainen hänestä, vaikka väkivalta on liittynyt työtehtävien hoitoon. Vaatimuksista voidaan myös luopua koston pelossa. Työryhmän tulee selvittää työpaikalla tapahtuvan tai työtehtäviin liittyvän lievän pahoinpitelyn saattamista virallisen syytteen alaiseksi. Julkista valtaa käyttäviin, esimerkiksi poliiseihin kohdistuva väkivalta (virkamiehen väkivaltainen vastustaminen) on jo nykyisin virallisen syytteen alainen rikos. Määräaika työryhmän työlle on Työryhmä valmistelemaan kulutusluottoja koskevan lainsäädännön uudistamista Oikeusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan kulutusluottoja koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tulee valmistella ehdotus EU:n uuden kulutusluottodirektiivin panemisesta kansallisesti täytäntöön sekä tehdä muut tarvittavat muutosehdotukset. Huhtikuussa 2008 hyväksytty kulutusluottodirektiivi yhtenäistää kulutusluottoja koskevia säännöksiä EU:n alueella. Vastedes kuluttajan on muun muassa aikaisempaa helpompi verrata eri EUmaiden luottotuotteita, sillä luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä annettava luottoa koskevat keskeiset tiedot kuluttajalle direktiivissä säädetyllä tavalla. Direktiivin täytäntöön panemisen lisäksi työryhmän on valmisteltava muut, luottomarkkinoiden kehittymisen vuoksi tarvittavat muutokset kulutusluottoja koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän tulee erityisesti selvittää, miten parhaiten voidaan edistää vastuullisia menettelytapoja luotonannossa ja luottosuhteen kuluessa. Luottolaitoksilla on nykyisin Rahoitustarkastuksen määräysten mukaan velvollisuus menetellä vastuullisesti luotonannossa, mutta lainsäädäntöä asiasta ei ole. Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää, onko ja missä laajuudessa pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjoaminen syytä säätää rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Työryhmä tarkastelee myös luoton eräännyttämistä koskevien säännösten toimivuutta. Työryhmän puheenjohtajana on lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriöstä. MIETINNÖT YM. Perustuslaki 2008 työryhmän muistio Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ja kartoittanut ennakolta perustuslain toimivuuteen ja mahdollisiin muutostarpeisiin liittyviä kysymyksiä myöhemmin asetettavaa parlamentaarista valmisteluelintä varten. Työryhmä on arvioinut hankkeeseen liittyvät selvitystarpeet ja ohjannut tarvittavien selvitysten laatimista. Työryhmän mukaan vuoden 2000 perustuslain keskeiset ratkaisut esimerkiksi eduskunnan asemasta ja toiminnasta ovat osoittautuneet toimiviksi. Ne ovat myös käytännössä toteuttaneet tavoitetta parlamentarismin vahvistamisesta. Myös hallituksen muodostamista koskevat säännökset ovat tähän mennessä osoittautuneet käytännössä toimiviksi. Muistio on osoitteessa Tyoryhmamietintoja. Valtion virkamatkustuksen ohjauksen kehittämistyöryhmän ehdotus Työryhmän ehdotus valtion matkustusstrategiaksi sisältää linjauksia taloudelliselle ja tarkoituksenmukaiselle virkamatkustamiselle ja malleja hyviksi käytännöiksi, joilla voidaan tukea virastojen ja laitosten virkamatkustuksen ohjausta ja matkahallintoa. Ehdotus sisältää myös linjauksia virkamatkustamista ja siihen liittyvää matkahallintoa tukevien konsernipalvelujen ja yhteisten työkalujen käytölle, sisällölle ja prosessien hallinnalle. Strategian tavoitteena on lisätä valtion matkahallinnon tuottavuutta ja tukea virastojen ja laitosten käynnistämiä matkahallinnon tuottavuuden kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Ehdotus on osoitteessa 04_julkaisut_ja_asiakirjat/ KORKEIN OIKEUS KKO:2008:86 Kotirauhan rikkominen Tekstiviesti Tekstiviestien lähettäminen ei täyttänyt kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. (Ään.) RL 24 luku 1 KKO:2008:87 Tuomioistuimen toimivalta Palkkaturva Työsopimus Palkkaturvaviranomainen oli hylännyt palkkaturvahakemuksen sillä perusteella, että palkkaturvana haetun saatavan, jota työnantaja ei ollut kiistänyt, ei katsottu perustuvan työsopimukseen. Kysymys siitä, oliko yleinen alioikeus toimivaltainen tutkimaan valtiota vastaan palkkaturvalain 22 :n nojalla nostetun vahvistuskanteen. (Ään.) Palkkaturvalaki 22 KKO:2008:88 Työsopimus - Liikkeen luovutus - Työsopimuksen irtisanominen Eurooppaoikeus Kunnan päiväkotipalvelujen tuottaja oli tarjouskilpailun jälkeen vaihtunut. Toimintansa lopettava palveluntuottaja A oli irtisanonut työntekijänsä työsopimuksen päättymään oman toimintansa lopettamispäivänä. Kysymys siitä, oliko palveluntuottajan vaihtuminen merkinnyt liikkeen luovutusta ja oliko A siinä tapauksessa vastuussa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. TSL 1 luku 10 12

13 2008_7lmu.fm Page 13 Wednesday, October 22, :11 PM KKO:2008:89 Lapsen palauttaminen - Haagin sopimus Hovioikeus oli määrännyt A:n ja B:n yhteiset alaikäiset lapset palautettaviksi Australiaan. A:n ja B:n sopimuksen mukaan lapset palaisivat sinne vapaaehtoisesti. Tästä huolimatta lapset olivat jääneet Suomeen asumaan. Noin puolen vuoden kuluttua B matkusti lasten kanssa kuukaudeksi Australiaan ja palasi sieltä Suomeen. A vaati lasten palauttamista Australiaan. Kysymys siitä, oliko A hyväksynyt sen, että he olivat jääneet Suomeen asumaan, ja voitiinko A:n palauttamisvaatimukseen näin ollen suostua. (Ään.) L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 32 2 mom. KKO:2008:90 Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen Tahallisuus Käräjätuomari oli valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavaa korvausta koskevassa riita-asiassa hankkinut kantajaa koskeneen rikosrekisterin otteen tiedustelematta asianosaisten kantaa todisteen hankkimisesta ja varaamatta näille tilaisuutta lausua todisteen merkityksestä asiassa. Rikosrekisterin otteesta ilmeneviä tietoja oli sisällytetty käräjäoikeuden tuomion perusteluihin. Kysymys siitä, oliko käräjätuomari menettelyllään syyllistynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. RL 40 luku 9 KKO:2008:92 Turvaamistoimi - Takavarikko - Kulujen korvaaminen Ostaja oli asunto-osakeyhtiön osakkeet ostettuaan luovuttanut ne pankille velkojensa vakuudeksi. A oli tehnyt osakkeita koskevan lunastusvaatimuksen, ja hänellä oli ollut asiassa sovellettavan vuoden 1895 osakeyhtiölain mukaan oikeus saada käteistarjousta vastaan heti osakkeet hallintaansa. Pankki oli kieltäytynyt luovuttamasta osakkeita A:lle vedoten siihen, että ostaja oli kieltänyt luovuttamasta osakkeita ennen lunastusajan päättymistä. A:lle oli lunastusvaatimuksen perusteella syntynyt oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 2 :ssä tarkoitettu parempi oikeus osakkeisiin myös pantinsaajaan nähden. Pankki oli ostajan ohella vastuussa niiden kulujen korvaamisesta, jotka A:lle oli aiheutunut osakkeita koskevan väliaikaisen turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta. (Ään.) OK 7 luku 2 (688/2003) OK 7 luku 10 KKO:2008:93 Pahoinpitely A oli suorituttanut lääkärillä neljän ja puolen vuoden ikäiselle pojalleen ympärileikkauksen uskonnollisista syistä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:n menettely ei ollut rangaistavaa pahoinpitelynä tai siihen yllytyksenä. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS lan vuokraamista koskeva sopimus yhtiö B:n kanssa, oli välittömästi vaikuttanut yhtiö A:n oikeuteen ja etuun kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. A oli siten asiassa asianosainen. Kaupunginhallituksen päätös, jolla yhtiö A:n oikaisuvaatimus oli hylätty, oli valitusosoituksineen lähetetty kirjeellä postitse yhtiö A:lle erikseen tiedoksi. Pöytäkirjanotteeseen tehdyn merkinnän mukaan pöytäkirja oli pidetty nähtävänä ja asianosaista koskeva päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Koska muuta ei ollut näytetty, yhtiö A:n katsottiin saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, mistä kuntalain mukainen valitusaika oli alkanut, ja yhtiön valitus oli siten toimitettu hallinto-oikeudelle ajoissa. Kuntalaki 92, 93 ja 95 1 mom. Verotusasiat KHO:2008:68 Arvonlisävero - Kunta - Laskennallisen veron palauttaminen - Lasten yksityisen hoidon tuki ja kunnallinen lisä - Kansaneläkelaitoksen kautta maksettu tuki Kunnalla oli oikeus saada arvonlisäverolain 130 a :ssä tarkoitettu laskennallisen veron palautus Kansaneläkelaitoksen kautta palvelun tuottajalle maksetuista lasten yksityisen hoidon tuesta (hoitoraha ja hoitolisä) sekä kunnallisesta lisästä. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 37, 38 ja 130 a Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15 ja 20 Momentti KKO:2008:91 Sopimus Kuluttajansuoja Kuluttajapalvelussopimus A ja B teettivät asunnossaan tapetointityötä. Työn suoritti kunnossapito- ja korjauspalveluita tarjonnut osakeyhtiö. Sopimusta tehtäessä kysymys kotitalousvähennyksestä ei tullut esille eikä myöskään se, ettei yhtiötä ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin, mikä oli vähennysoikeuden edellytys. Kysymys yhtiön vastuusta A:lle ja B:lle sen johdosta, että heidän kotitalousvähennysvaatimuksensa hylättiin verotuksessa. (Ään.) Yleishallintoasiat KHO:2008:70 Kunnallisasia - Asianosainen - Kunnan jäsen - Valitusaika - Oikaisuvaatimuspäätös - Tarjouskilpailu - Tarjouksen tekijä Kaupungille kuuluvan ravintolan vuokraamista koskevasta ja tarjouskilpailun ratkaisun perusteineen sisältäneestä kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjasta ilmeni, että yhtiö A:n tarjous oli päätetty hylätä puutteellisena. Kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupungin toimintayksikkö oli oikeutettu tekemään ravinto- KHO:2008:69 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset - Tulolaji - Ansiotulosta ja pääomatulosta tehtävät vähennykset A oli verovuodelta 2002 antamassaan veroilmoituksessa vaatinut ansiotulostaan vähennettäväksi asunnon ja työpaikan välisinä matkakustannuksina 2 538,40 euroa vähennettynä 500 euron omavastuuosuudella. Vaatimuksen perusteena olivat A:n verovuoden aikana asunnoltaan Y Oy:n turkistarhalle päivittäin omalla autollaan tekemät matkat. A oli verovuonna ol- 13 Momentti 7/2008

14 2008_7lmu.fm Page 14 Wednesday, October 22, :11 PM lut X Oyj:n palveluksessa. A oli palkkatyönsä ohella osallistunut turkistarhaukseen, jota oli harjoittanut Y Oy. A oli omistanut kokonaan Y Oy:n osakekannan. Y ei ollut maksanut verovuonna A:lle palkkaa. Y Oy oli maksanut A:lle osinkoa, joka oli verotettu kokonaan pääomatulona. Toimitetussa verotuksessa kysymyksessä olevat matkakustannukset oli vähennetty A:n ansiotulosta, joka oli muodostunut yksinomaan X Oyj:ltä saadusta palkkatulosta. Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen, jossa oli vaadittu kysymyksessä olevien matkakustannusten poistamista A:n vähennyksistä. Hallinto-oikeus oli veroasiamiehen valituksesta kumonnut verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja vahvistanut, että kysymyksessä olevat matkakustannukset oli vähennettävä ansiotulojen sijasta A:n pääomatuloista. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi veroasiamiehen valituksen, kumosi hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset ja palautti asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vähennyksen perusteena olivat A:n päivittäiset matkat asunnoltaan Y Oy:n turkistarhalle, jota A oli ilmoituksensa mukaan hoitanut. A, joka ei ollut työ- tai vastaavassa palvelusuhteessa Y Oy:öön, ei ole saanut työskentelystään yhtiön hyväksi palkkaa tai muuta vastaavaa ansiotuloa vaan ainoastaan osinkotuloa. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei näistä matkoista aiheutuneita kustannuksia voitu pitää tuloverolain 93 :n 1 momentissa tarkoitettuina ansiotulon hankkimisesta johtuneina menoina vaan osinkotulon hankkimisesta johtuneina menoina. Näistä matkoista aiheutuneita kustannuksia ei myöskään voitu vähentää A:n muualta saamasta ansiotulosta. Koska kysymys oli tuloverolain 5 luvun mukaisesti ansiotulosta tehtävästä vähennyksestä, vähennystä ei voitu tehdä A:n Y Oy:stä saamasta osinkotulosta. Verovuosi Äänestys 3-2. Tuloverolaki 29, 30, 31, 54 ja 93 KHO:2008:73 Yritysjärjestely - Osittaisjakautuminen - Liiketoimintakokonaisuus - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Suomalainen holdingyhtiö A Oy, joka on kansainvälisen kiinteistörahastoryhmän välillisesti omistama yhtiö, esitti ennakkoratkaisuhakemuksessa omistavansa satojen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja tavallisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita Suomessa. A Oy:n omistamat kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt ovat erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy siirtää varoineen ja velkoineen kolme keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, joiden osakkeet oikeuttavat X:n kaupungin keskustassa sijaitsevien liiketilojen hallintaan, perustettavalle uudelle yhtiölle. Uusi yhtiö hallinnoi keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ja saa oikeuden kiinteistöjen vuokratuottoihin. Uuden yhtiön toiminta on itsenäistä ja voittoa tavoittelevaa. Katsottiin, että siirrettävät keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt muodostivat alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinoverolain 52 c :n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena ja kysymyksessä olevaan osittaisjakautumiseen sovellettiin sanotun lain 52 c :n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisu Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c KHO:2008:74 Yritysjärjestely - Osittaisjakautuminen - Liiketoimintakokonaisuus Sijoitustoiminta Kun A Oy, jonka toimialaksi yhtiöjärjestykseen oli merkitty puutarhaliiketoimintaan liittyvän toiminnan lisäksi arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta, aikoi siirtää sijoitusvarallisuutensa perustettavalle uudelle osakeyhtiölle, ei näin toteutettavaan yritysjärjestelyyn voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n osittaisjakautumista koskevaa säännöstä. Siirrettävä varallisuus käsitti pankkitalletuksia euroa, indeksilainan euroa sekä rahastosijoituksia euroa. Kysymys ei ollut liiketoimintakokonaisuuden siirtämisestä, kun sijoitustoiminta ei ollut ollut siirtävässä yhtiössä aktiivista ja kun siirrettävä varallisuus käsitti vain yksittäisiä varallisuuseriä eli rahavaroja ja rahastosijoituksia. Ennakkoratkaisu vuodelle Laki elinkeinotulon verottamisesta 52c Ympäristöasiat KHO:2008:71 Asemakaava - Kaavanmuutosalueen laajuus - Rakennusoikeuden lisääminen - Lähivirkistysalue - Maanomistajien yhdenvertaisuus - Selvitysten puutteellisuus Yhtä tonttia koskevalla asemakaavan muutoksella tonttia laajennettiin liittämällä siihen osa lähivirkistysalueesta. Samalla tontin rakennusoikeutta lisättiin yli 30 %:lla. Kaavanmuutoksen jälkeen kokonaisasemakaava ei täyttänyt maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksia. Suppeaa aluetta koskevaa kaavanmuutosta laadittaessa ei myöskään ollut selvitetty mahdollisuuksia laajentaa myöhemmin ympäristön erillispientalojen korttelialueita virkistysalueelle, ottaen erityisesti huomioon asemakaavaa koskeva sisältövaatimus, joka velvoitti osoittamaan kaava-alueelle riittävästi puistoja ja virkistysalueita. Kaava-asiakirjojen pohjalta ei tähän nähden voitu ratkaista, oliko kokonaisasemakaava laadittavissakaan sellaiseksi, että se täytti asemakaavalle säädetyt sisältövaatimukset. Päätös asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kumottiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja 54 Suomen perustuslaki 6 KHO:2008:72 Ympäristölupa - Turvetuotanto - Kuivatusvesien johtaminen - Luonnonsuojelulaki - Natura kohde - Luontodirektiivi - Arviointivelvollisuus - Arviointi- ja lausuntomenettely Ympäristölupaa oli haettu turvetuotannon harjoittamiseen noin yhden kilometrin etäisyydellä Natura kohteen rajasta olevalla tuotantoalueella. Hankkeen kuivatusvedet oli tarkoitus johtaa noin 2,1 kilometriä pitkän laskuojan kautta Natura-kohteen alueella olevaan järveen. Järvi edusti kohteen eräänä valintaperusteena ollutta luontotyyppiä humuspitoiset järvet ja lammet (3160). Järven keskisyvyys oli vain noin 1 metri. Hakijan ilmoittama odotettavissa oleva kuormitus huomioon ottaen ei ollut ennalta objektiivisesti arvioiden pois suljettua, että suunniteltu tuotanto merkittävästi heikentäisi kohteen valintaperusteina järven osalta olleita luonnonarvoja. Turvetuotantohankkeen vaikutukset Natura-kohteen valintaperusteina olleisiin luonnonarvoihin olisi tä- 14

15 2008_7lmu.fm Page 15 Wednesday, October 22, :11 PM män vuoksi ollut arvioitava luonnonsuojelulain 65 :ssä säädetyllä tavalla ennen ympäristöluvan myöntämistä. Luonnonsuojelulaki 65 1 ja 2mom. Luontodirektiivi (92/43/ETY) 6 artikla 3 kohta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu C-127/02 ("Waddenzee" t. "Vattimeri") Ympäristönsuojelulaki 35 3 mom. ja 41 3 mom. Arvioinnin tarpeesta ks. myös KHO 2006:101 ja KHO T 17 KHO:2008:75 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava - Yleiskaava - Valituskielto - Alueen pääasiallinen maankäyttö - Keskustatoimintojen alue - Asuinkerrostalojen korttelialue Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jossa oli osoitettu yksi asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja yksi erillispientalojen korttelialue (AO) laajemmalle oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) varatulle alueelle. Hallinto-oikeus oli hylännyt yhtiön valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus esitti korkeimmassa hallinto-oikeudessa väitteen, jonka mukaan yhtiön korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemä jatkovalitus tuli jättää maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin nojalla tutkimatta. Yleiskaavan C-merkinnällä oli osoitettu alueita, joilla pääasiallisia toimintoja olivat muun ohella palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen sekä näihin liittyvä liikenne ja virkistys. Yleiskaavassa ei ollut osoitettu yksityiskohtaisemmin näiden toimintojen sijaintia eikä näin ollen ratkaistu, miten asuinrakentaminen C-aluevarauksen alueelle tuli sijoittaa. Yhtiön jatkovalitus ei siten kohdistunut osaksikaan seikkaan, joka oli ratkaistu yleiskaavassa. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että valitusoikeuden rajoitusta oli tulkittava suppeasti, kaupunginhallituksen väite hylättiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki mom. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Tuomari Esteellisyys Kysymys siitä, muodostiko käräjäoikeuden kokoonpanoon kuuluneen lautamiehen palvelussuhde verovirastoon, joka käsiteltävänä olevassa talousrikosasiassa oli esittänyt rangaistus- ja korvausvaatimuksia, oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa. VL: Oikeushenkilön rangaistusvastuu - Yhteisösakko Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö J oli tuomittu rangaistukseen törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä, koska hän oli ostanut muun ohella määräysvallassaan olleille osakeyhtiöille X, Y ja Z C Oyj:n osakkeita käyttämällä hyväksi sisäpiirintietoa. Ennen rikosasian vireilletuloa X, Y ja Z olivat eri vaiheissa sulautuneet siten, että viime vaiheessa kombinaatiosulautumisessa oli perustettu uusi vastaanottava yhtiö T Oy. Kysymys siitä, voitiinko T Oy tuomita yhteisösakkoon X:n, Y:n ja Z:n toiminnassa tehdystä J:n rikoksesta. VL: Ottolapsi Aviomies pyysi saada ottaa ottolapsekseen vaimonsa suostumuksella tämän alaikäisen lapsen. Kysymys siitä, edellyttikö lapseksiottamisen vahvistaminen lapseksiottamisesta annetun lain 9 :n 2 momentin tarkoittamia erittäin painavia syitä, kun lapsen äidin vastustettua isyyden selvittämistä lapsen biologista isää ei tiedetty eikä hänen suostumustaan lapseksiottamiseen siten voitu kysyä. VL: Velallisen rikos - Velallisen petos - Törkeä velallisen petos Rikokseen osallisuus Avunanto A:n ja B:n nimiin oli vuosina hankittu kiinteistöjä, joiden oli katsottu tosiasiallisesti olevan heidän isänsä X:n omaisuutta. Ulosottomenettelyssä velallisena ollut X ei ollut toimitetussa ulosottoselvityksessä ilmoittanut kiinteistöjä omaisuutenaan. Kysymys siitä, olivatko A ja B syyllistyneet menettelyllään avunantoon törkeään velallisen petokseen. VL: Ulosotto Takauksen vanhentuminen Kysymys siitä, oliko ulosottoviranomaisen velalliselle lähettämällä, velan vanhentumisesta annetun lain 21 :n 4 momentissa tarkoitetulla ilmoituksella ajoissa katkaistu velan vanhentuminen. VL: Korko Viivästyskorko Kysymys viivästyskorosta. VL: Menettämisseuraamus Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Vastaaja oli syyllistynyt henkilöautollaan lyhyessä ajassa useita kertoja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Kysymys siitä, voitiinko henkilöauto tuomita valtiolle menetetyksi. VL: Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Konkurssipesä oli vaatinut kanteessaan velkojan velvoittamista maksun palauttamiseen yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla sekä velallisen läheisten velvoittamista korvaamaan maksetusta velasta antamansa takauksen arvo. Pesä peruutti kanteen velkojaa vastaan, mutta jatkoi kannetta takaajia vastaan. Kysymys siitä, olivatko takaajat vapautuneet takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 21 :n 2 momentin mukaisesta vastuustaan, kun velkojan, joka ei ollut velallisen läheinen, palautusvastuun perusteita ei ollut tutkittu. VL: Velkojansuosinta Kysymys velkojansuosinnan tunnusmerkistön täyttymisestä ja vahingonkorvauksesta. VL: Heitteillepano Kuolemantuottamus Pelastustoimen laiminlyönti A ja B olivat tunteneet toisensa useiden vuosien ajan ja seurustelleet noin vuoden ajan ennen tapahtumapäivää. A ja tapahtuma-ajan- Momentti 15 Momentti 7/2008

16 2008_7lmu.fm Page 16 Wednesday, October 22, :11 PM kohtana voimakkaasti päihtyneenä ollut B olivat menneet yhdessä saunomaan. A oli poistunut saunasta B:n jäädessä saunan löylyhuoneeseen. B oli seuraavana aamuna löytynyt saunasta kuolleena. Kysymys siitä, onko A syyllistynyt heitteillepanoon ja kuolemantuottamukseen tai toissijaisesti pelastustoimen laiminlyöntiin. VL: Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Henkinen kärsimys Asianomistajat olivat vaatineet korvausta työsyrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä. Kysymys siitä, edellyttikö korvauksen tuomitseminen kärsimyksen aiheutumista koskevan selvityksen esittämistä. VL: Asuntokauppa Käsiraha Kysymys siitä, oliko asuntokauppa jäänyt syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä ja oliko myyjällä sen vuoksi oikeus pitää käsiraha. VL: Työsopimus - Liikkeen luovutus Eläke Eurooppaoikeus Tulkintavaikutus A:n palveluksessa olleella työntekijällä X oli työsuhteen ehtona oikeus lakisääteistä eläketurvaa edullisempaan lisäeläkkeeseen. A oli luovuttanut liiketoiminnan B:lle Kysymys siitä, oliko B:llä velvollisuus työsopimuslain 1 luvun 10 :n 2 momentin (55/2001) nojalla järjestää X:lle lisäeläke samoin ehdoin kuin A:lla, kun otettiin huomioon liikkeenluovutusdirektiivin (2001/23/EY) 3 artiklan määräykset. VL: Tapaturmakorvaus - Työstä johtuvat olosuhteet Työntekijälle oli varattu aika työterveyslääkärin vastaanotolle työuupumuksen vuoksi. Matkalla työterveyshuoltoon hän oli kaatunut ja loukannut oikean jalkansa. Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut tapaturmavakuutuslain 4 :n 1 momentin mukaisesti työstä johtuvissa olosuhteissa. VL: Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Kysymys siitä, oliko elinkeinonharjoittaja markkinoinut tuotteitaan (kynttilät) hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä käyttäen. VL: Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Omakotitalon ostaja vaati hinnanalennusta sillä perusteella, että rakennuksen vesi- ja lämmitysjärjestelmä oli alitehoinen eikä kaupan kohde siten ollut ominaisuuksiltaan sellainen kuin oli sovittu. Laatuvirheen korjauskustannusten enimmäismäärän arvioitiin vastaavan noin yhtä prosenttia kiinteistön kauppahinnasta. Kysymys siitä, oliko laatuvirhe näin ollen merkitykseltään niin vähäinen, ettei ostajalla ollut oikeutta hinnanalennukseen. VL: Kiinteistönmuodostamislaki Toimitusmenettely Halkomistoimituksen kokouskutsussa oli ilmoitettu, että toimituksen yhteydessä käsitellään tie- ja venevalkamaoikeuden perustamista halottavasta tilasta muodostettaville tiloille. Samalla oli ilmoitettu, että halottava tila jaetaan neljäksi tilaksi. Kutsussa ilmoitetun lisäksi toimituksessa lohottiin kahdesta halkomalla muodostetusta tilasta kummastakin kaksi lohkotilaa. Kaikille kahdeksalle kiinteistölle perustettiin tie- ja venevalkamaoikeudet. Kysymys siitä, oliko toimitus laillisesti koollekutsuttu. VL: Syyte Kysymys syytteen ja tarkistamisesta hovioikeudessa. VL: Naisten ja miesten välinen tasaarvo Hyvitys Kysymys naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaisen hyvityksen edellytyksistä. VL: Tekijänoikeus Tekijänoikeusrikkomus Vastaajat olivat olleet internetissä toimivan tiedostojenjakopalvelua varten ylläpidetyn niin sanotun vertaisverkon käyttäjiä tai ylläpitäjiä. Verkon käyttäjien oli ollut mahdollista hankkia verkosta itselleen myös tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistotiedostoja. Asianomistajina oleville tekijänoikeuden haltijoille myönnettiin valituslupa koskien tekijänoikeuslain 57 :n nojalla suoritettavaa kohtuullista hyvitystä. Muilta osin valitusluvan myöntäminen siirrettiin käsiteltäväksi pääasian yhteydessä. VL: Kuluttajansuoja Välitystoimeksianto - Kulujen korvaus Suomalainen elinkeinonharjoittaja kertoi kuluttajan toimeksiannosta välittäneensä auton ja hevostrailerin kaupan kuluttajan ja saksalaisen elinkeinoharjoittajan välillä. Kysymys välittäjän oikeudesta tehtävän täyttämisestä aiheutuneiden kulujensa korvaukseen, kun kauppaa ei syntynyt sen vuoksi, että ostaja olisi suostunut maksamaan auton ja trailerin kauppahinnan vasta, kun auto ja traileri luovutetaan hänelle Suomessa. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1018 1029 SISÄLLYS N:o Sivu 1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon

Lisätiedot

HE 125/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 125/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain 9 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain HE 170/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT HE 123/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a :n kumoamisesta, valtionavustuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 72 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta oikeuteen saada aikuisopintorahaa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aikuisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien 1993 vp - HE 148 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot