2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, :11 PM 7/2008. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, :11 PM 7/2008 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 MIETINNÖT YM. 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2008_7lmu.fm Page 2 Wednesday, October 22, :11 PM Momentti 7/2008 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (599/2008) HE 23/2008 vp UaVM 6/2008 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Lissabonin sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni yhdeksi oikeushenkilöksi. Sopimuksella vahvistetaan unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta, kehitetään unionin toimielinjärjestelmää, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Sopimuksella selkeytetään unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa, lisätään joitakin politiikka-aloja ja kehitetään edelleen unionin nykyisiä toimivaltuuksia. Valtioneuvoston lausuma; Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. Tasavallan presidentin lausuma; Eduskunta on hyväksynyt Lissabonin sopimuksen ja lain sen voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Sopimuksen voimaansaattamislaki on edelleen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltävänä, koska lain säännökset tulevat voimaan maakunnassa vain maakuntapäivien hyväksymisellä. Vaikka maakuntapäivien hyväksyminen ei ole eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan Lissabonin sopimuksen kansallisen ratifioinnin edellytys, olisi se kuitenkin yleisen edun kannalta erittäin toivottavaa. On hyvä, että valtioneuvosto on eilen hyväksynyt asiasta lausuman, jonka mukaan Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on käyty Lissabonin sopimuksen ratifioimisen yhteydessä keskusteluja Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Näiden keskustelujen pohjalta valmistellaan periaatepäätös valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Sen lisäksi on asetettu työryhmä valmistelemaan itsehallintolain muutosta koskien maakunnan mahdollisuutta tulla kuulluksi EY-tuomioistuimessa. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 :n (604/ 2008) HE 81/2008 vp PeVM 4/2008 Laki tuli voimaan Lakiin ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta lisätään säännös, jonka mukaan vaalirahoitusilmoituksessa on oltava tiedot kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjan kuluista eriteltyinä vaalimainontaan sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontaan, muuhun vaalimainontaan, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja lasketaan kunnallisvaaleissa nykyisestä eurosta euroon. Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCA- Rin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (631/2008) HE 104/2008 vp PuVM 2/2008 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimus liittyy Suomen osallistumiseen OCCARin yhteydessä toteutettavaan ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR). OCCAR on vuonna 1996 perustettu kansainvälisiä puolustusmateriaalialan yhteisiä kahden- tai monenvälisiä kehityshankkeita koordinoiva kansainvälinen organisaatio, jolla on sen yleissopimuksen mukaan oikeushenkilön asema. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 110/2008 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 :n Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset. Lisäksi yleistä valtionosuutta vähennetään vuonna 2009 KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseksi. Kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia lisäksi tarkennetaan kuntajakomuutoksissa siten, että laissa säädetään kuntien kokonaisliitoksissa valtionosuuksien määräytyvän uuden tai laajentuvan kunnan asukasluvun sekä yhdistettyjen valtionosuusperusteiden mukaan. Osalii- 2

3 2008_7lmu.fm Page 3 Wednesday, October 22, :11 PM toksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saisi siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista, jotka supistuva kunta olisi saanut, jos kuntajaonmuutosta ei olisi tehty. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 111/2008 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 112/2008 vp) vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Tuloveroasteikkolaki sisältää ehdotuksen vuoden 2009 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Tuloverolaissa säädetään uudesta työtulovähennyksestä, joka korvaa valtionverotuksen ansiotulovähennyksen. Eläketulon verotusta kevennetään sekä valtionverotuksen että kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvattamalla. Eläketuloa saavalle puolisolle myönnetään lisäksi yhtä suuri kunnallisverotuksen eläketulovähennys kuin yksinäiselle eläkeläiselle. Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeutta laajennetaan yön yli kestävillä komennuksilla. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta korotetaan 600 euroon. Kulttuuriseteli ja muu tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta säädetään 400 euroon asti verovapaaksi henkilökuntaeduksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3000 euroon ja vähennyksen soveltamisala laajennetaan koskemaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä palveluja. Urheilijarahastoon siirrettäviä enimmäismääriä korotetaan. Luonnollisille henkilöille ehdotetaan määräaikaista oikeutta vähentää ansiotuloistaan yliopistolle tai korkeakoululle tekemänsä rahalahjoitus. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 113/2008 vp) laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain Rajoitetusti veroverovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että lain säännökset osingosta perittävästä lähdeverosta vastaavat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Suomalaisen yhteisön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamasta osingosta ei ole suoritettava Suomessa lähdeveroa, jos vastaavien kotimaisten yhteisöjen välillä maksettu osinko on verovapaa. Osingonsaajayhteisön kotipaikan pitää olla Euroopan talousalueella ja osingonsaajan kotivaltioon on sovellettava jäsenvaltioiden keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettua neuvoston direktiiviä tai Euroopan talousalueella muuta sopimusta virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa. Osingonsaajan on myös selvitettävä, että lähdeveroa ei tosiasiassa voida hyvittää osingonsaajan kotivaltiossa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä Euroopan talousalueella asuvalle yhteisölle maksetusta osingosta on kuitenkin perittävä 19,5 prosentin lähdevero, jos Suomen solmimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevassa sopimuksessa ei muuta määrätä. Rajoitetusti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden Suomesta saamien osinkojen verotusta muutetaan siten, että verovelvollisen niin valitessa osinko verotetaan tietyin edellytyksin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä tarkoitetulle yhtiölle maksettavan osingon lähdeverovapauden vähimmäisomistusosuus muutetaan direktiivin mukaisesti 15 prosentista kymmeneen prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Lakia on tarkoitus soveltaa tai sen jälkeen maksettavaan osinkoon. Esitys (HE 114/2008 vp) laiksi arvonlisäverolain 85 :n Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta alennetaan 17 prosentista 12 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 115/2008 vp) laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen Tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että savukkeiden, sikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotetaan keskimäärin noin 10 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin noin 25 prosenttia. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin noin seitsemän prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan keskimäärin noin 16 prosenttia. Samalla korotetaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvalmisteveroa yhdellä prosenttiyksiköllä 91 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 116/2008 vp) Valtion talousarvioksi vuodelle 2009 Talousarvioesityksessä tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 45,9 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 45,8 miljardia euroa. Ylijäämä, 153 miljoonaa euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 1,0 prosenttia vuoden 2008 varsinaisesta talousarviosta. Työn verotusta kevennetään n. 870 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi kompensoidaan ansiotason nousun verotusta kiristävää vaikutusta ja tehdään 4 prosentin inflaatiotarkistus. Eläketulojen verotusta ke- Momentti 3 Momentti 7/2008

4 2008_7lmu.fm Page 4 Wednesday, October 22, :11 PM vennetään 225 miljoonalla eurolla. Elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennetaan alkaen, mikä vähentää valtion verotuloja n. 40 miljoonalla eurolla vuonna Tupakkatuotteiden verotusta kiristetään. Puun myyntitulot vapautetaan määräaikaisesti osittain verosta. Veroperustemuutokset vähentävät verotuloja nettomääräisesti 1,8 miljardia euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin. Veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Hallinnonaloille ehdotetut menot kasvavat rakennemuutoksista puhdistettuina vuoden 2008 varsinaisesta talousarviosta reaalisesti 1,1 prosenttia. Korkomenojen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 35,5 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 121 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 10,2 miljardia euroa. Energia- ja ilmastopoliittisina toimenpiteinä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostetaan euroon, energiaavustuksia lisätään 8 miljoonalla eurolla sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tukien valtuutta nostetaan 30 miljoonalla eurolla. Myös joukkoliikennettä, energiapuun korjuuta sekä bioenergian tuotantoa ja selvityksiä tuetaan. Yliopistojen toimintamenojen sekä maksuvalmiuden ja käyttöpääoman rahoitusta lisätään ja Aalto-yliopiston peruspääomaan sijoitetaan 200 miljoonaa euroa. Myös perusopetuksen laatua kehitetään 20 miljoonalla eurolla ja ammatilliseen koulutukseen lisätään yli opiskelijapaikkaa. Työvoiman kohtaantoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi rahoitusta suunnataan lisäksi mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Sosiaaliturvaan ja - palveluihin tehdään parannuksia, jotka koskevat lapsiperheitä, vanhuksia, vaikeavammaisia, pitkäaikaisasunnottomia ja opiskelijoita. Vuonna 2009 käynnistetään väyläinvestointeja 549 miljoonalla eurolla. Lisäksi suomalaisen merenkulun toimintaedellytyksiä tuetaan. Esitys (HE 117/2008 vp) laiksi opintotukilain Opintotukilakia muutetaan siten, että asumislisän myöntämisessä luovutaan puolison tulojen huomioon ottamisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 118/2008 vp) laeiksi perusopetuslain 9 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 :n Perusopetuslain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännös siitä, että euromäärää, jolla perusopetuksen yksikköhintaa korotetaan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi vuonna 2009, ei oteta huomioon laskettaessa mainitussa laissa tarkoitettua kuntien rahoitusosuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki perusopetuslain 9 :n on tarkoitettu Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 :n on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 119/2008 vp) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutokset koskevat kunnan rahoitusosuuden korottamista, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosenttia, ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosentteja sekä lukion aineopintojen sisällyttämistä lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 122/2008 vp) laeiksi viestintämarkkinalain 15 a :n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 :n Viestintämarkkinalain viestintämarkkinamaksun ja sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvamaksun määräytymisperusteita muutetaan. Maksutaulukoihin, joiden perusteella maksu määräytyy, lisätään 10 maksuluokkaa. Maksutaulukkomuutokset tulevat voimaan kolmelle vuodelle jaksotettuna. Lisäksi tietoturvamaksun maksuyksikön suuruutta korotetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 124/2008 vp) laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Lailla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle uusi hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja kehittämislaitos. Laitokseen yhdistetään nykyisten Kansanterveyslaitoksen ja Sosiaalija terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät. Samalla kun mainitut nykyiset laitokset lakkautetaan, niiden henkilöstö siirretään uuteen laitokseen. Tarkemmat säännökset ja määräykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä ja virkamiehistä annetaan valtioneuvoston asetuksessa ja laitoksen työjärjestyksessä. Uuden laitoksen perustamisen tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vahva hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos. Perustettavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaja-alainen asiantuntemus mahdollistaa nykyistä paremmin sosiaali- ja terveysalan tarpeet yhdistävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä siihen perustuvan tiedonvälityksen alan toimijoille ja organisaatioille. Samalla saavutetaan synergiaetuja, joiden avulla voidaan purkaa Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin toimintojen mahdollisia päällekkäisyyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 126/2008 vp) laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä Lailla, joka liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen, poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyytämät ja terveydenhuollossa tehtävän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämisen kustannukset siirretään kunnilta valtiolle. Palvelujen tuottamisesta lääninhallitus ja yliopis- 4

5 2008_7lmu.fm Page 5 Wednesday, October 22, :11 PM tollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri tekisivät sopimuksen poliisia ja syyttäjälaitosta kuultuaan. Sairaanhoitopiiri voisi tuottaa palvelut itse tai tarvittaessa hankkia palvelut tai osan niistä toiselta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiiri vastaisi tutkimusten järjestämisestä, koordinoinnista ja laadusta. Lailla ei vaikuteta poliisin tai syyttäjän asemaan esitutkinnassa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 128/2008 vp) laiksi sosiaalihuoltolain 40 a :n Sosiaalihuoltolakia muutetaan siten, että pääsyä ei-kiireelliseen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin laajennetaan. Palvelujen tarve olisi arvioitava viimeistään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta, jos asiakas on vähintään 75-vuotias tai saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea. Nykyisin ikärajana on 80 vuotta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 129/2008 vp) laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettavan kotihoidon tuen hoitorahaa nostetaan 20 eurolla kuukaudessa. Hoitorahan määrä on korotuksen jälkeen 314,28 euroa kuukaudessa. Lisäksi yksityisen hoidon tuen tasoa nostetaan nykyisestä 137,33 eurosta 160 euroon kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 130/2008 vp) laiksi lapsilisälain 7 :n Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän määrää nostetaan perheen kolmannesta lapsesta alkaen kymmenellä eurolla kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 131/2008 vp) laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, johon yhdistetään nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät lisättyinä sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvillä tehtävillä. Lisäksi tehdään viraston uusiin valvontatehtäviin sekä lupa- ja valvontatehtävien ohjaukseen liittyviä tarpeellisia muutoksia sosiaalihuoltolakiin, lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta on tarkoitettu Sosiaalihuollon valvontaan liittyvät lait ovat tarkoitettu Esitys (HE 135/2008 vp) laiksi sairausvakuutuslain Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lain mukainen vähimmäismääräinen päiväraha korotetaan nykyisestä 15,20 eurosta päivässä työmarkkinatuen tasolle arviolta 21,98 euroon päivässä. Muutos koskee myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisen kuntoutusrahan vähimmäismäärää. Lisäksi rahoitusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että valtion rahoitusosuus vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa säilyisi ennallaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 136/2008 vp) laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b :n Valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamista, hankkimista tai perusparantamista varten myönnetyn aravalainan takaisinmaksamiseksi valtiolle. Valtiontakauksen myöntämisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 139/2008 vp) laiksi autoverolain 33 ja 35a :n Autoverolain 35a :ää muutetaan siten, että Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö ennen verotuksen toimittamista perustuu ajolupamenettelyn sijasta tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen. Autoverolain 33 :ssä olevaa määritelmää väliaikaisesti Suomessa ajoneuvoa verotta käyttävän henkilön vakinaisesta asuinpaikasta tarkistetaan. Esitys (HE 140/2008 vp) aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain Yleissopimuksen mukaan aluksen omistajalla on ankara vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta vahingosta. Yleissopimus koskee pilaantumisvahinkoa sopimusvaltion alueella ja talousvyöhykkeellä sekä torjuntatoimenpiteitä riippumatta siitä, missä niihin on ryhdytty. Aluksen rekisteröidyllä omistajalla on velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen määräysten mukainen vastuunsa silloin, kun aluksen bruttovetoisuus on suurempi kuin Vahingonkorvausvaatimus voidaan osoittaa suoraan vakuutuksenantajalle. Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan Esitys (HE 141/2008 vp) laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain Pientaloille myönnettävät energiaavustukset muutetaan tulosidonnaisiksi. Uuden tarveharkintaisen avustuksen enimmäisavustusprosentti on 25 hyväksyttävistä kustannuksista. Esitys liittyy valtion Momentti 5 Momentti 7/2008

6 2008_7lmu.fm Page 6 Wednesday, October 22, :11 PM vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 142/2008 vp) jätelain Jätelakia täsmennetään siten, että siinä yksilöidään jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joista jätteen haltijan on vastattava ja jotka on sisällytettävä käsittelystä perittävään maksuun. Täsmennykset ovat tarpeen kaatopaikkoja koskevan neuvoston direktiivin täsmälliseksi täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi täsmennetään säännöstä, joka koskee jätteen siirtoa Suomeen käsiteltäväksi. Esitys (HE 143/2008 vp) laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaan talon rakentamista ja perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus on enintään 40 prosenttia hankkeen kustannuksista. Jos tehtävillä toimenpiteillä parannetaan myös talon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, enimmäisosuus on 50 prosenttia. Lisäksi lakiin lisätään hankkeen rahoitusta koskeva kilpailuttamissäännös. Valtion asuntorahaston tehtävät ovat vuoden 2008 alusta siirtyneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lakeihin tehdään tästä johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 145/2008 vp) eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten Arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain säännöksiä muutetaan siltä osin kuin ne koskevat matkustajan Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuomien tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverovapauksia. Tähän liittyen muutetaan myös tullilakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia. Muutoksilla pannaan täytäntöön kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta annettu neuvoston direktiivi. Keskeisinä muutoksina nykyiseen lainsäädäntöön ovat sen arvon korottaminen, jonka osalta matkustajan yhteisön ulkopuolelta tuomat tavarat vapautetaan arvonlisäverosta ja eri suuruisen arvon soveltaminen lento- ja meriliikenteen matkustajiin kuin muun liikenteen matkustajiin. Lisäksi tehdään eräitä vähäisiä muita muutoksia. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 146/2008 vp) laeiksi kuntalain ja kuntalain annetun lain voimaantulosäännöksen Kuntalakia muutetaan siten, että kunnallisten toimielinten kokouksiin on mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Kuntalaissa säädetään yleisesti niistä edellytyksistä, joita asetetaan kokoukseen osallistumiselle videoneuvotteluyhteysteitse. Kunta määrää tarkemmin hallintosäännössään, antaako se mahdollisuuden osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden avulla ja millä tavalla tämä kyseisessä kunnassa toteutetaan. Kunnalla on tällöin myös velvollisuus huolehtia, että osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Lisäksi kuntalaissa säädetään muun muassa kokouksen puheenjohtajan velvollisuuksista, yleisön mahdollisuudesta seurata toimielimen julkisia kokouksia myös käytettäessä videoneuvotteluyhteyttä sekä vaalisalaisuuden turvaamisesta toimitettaessa vaali suljetuin lipuin. Kuntalaissa säädetään myös mahdollisuudesta lähettää valtuuston kokouskutsu sähköisesti. Luonteeltaan teknisenä muutoksena tässä yhteydessä korjataan kuntalaissa konsernivalvonnasta käytettyä ruotsinkielistä sanamuotoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 147/2008 vp) laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta Seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki kumotaan. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle on mahdollista vuoden 2012 loppuun. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla seudullinen toimielin voi vastata kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi Oulun seudulla voidaan päättää yhteisestä yleiskaavasta. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 148/2008 vp) laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 :n ja merityöaikalain Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutetaan siten, että alusten miehistökustannusten tuki laajennetaan eräisiin kansainväliselle kilpailulle alttiina oleviin kotimaan meriliikenteen lastialuksiin ja hinaajiin sekä työntäjiin. Rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan aluksella tehdyn työn perusteella maksettava tukea yhtenäistetään siten, että tukea myönnetään lastialusten lisäksi myös ulkomaanliikenteen matkustajaaluksille. Tuen laajennuksiin liittyy merimieseläkelain 4 :n muutos, jonka mukaan lakia sovelletaan myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa. Merityöaikalakia muutetaan siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka syntyvät miehistön vaihtojen yhteydessä (vuorottelujärjestelmä) tehtävistä matkoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu valtioneuvoston asetuksella säädettynä ajankohtana sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tuen. Esitys (HE 151/2008 vp) laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista korvaa lääkkeiden velvoitevarastointilain, joka on vuodelta Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saata- 6

7 2008_7lmu.fm Page 7 Wednesday, October 22, :11 PM vuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Laki ei muuta nykyisen pääpiirteissään hyvin toimineen velvoitevarastointijärjestelmän keskeisiä piirteitä. Merkittävimmät lainsäädäntöön tehtävät muutokset koskevat velvoitevarastojen suuruuksia. Tavoitteena on kohdentaa lääkkeiden varastointivelvoitteeseen käytettävät voimavarat nykyistä selkeämmin valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien terapiaryhmien terveysturvallisuus ja laaja yleiskirurginen sekä tehohoidon toiminta. Varastointivelvoite jakautuu kolmeen ryhmään, joissa kussakin velvoitevaraston suuruus määräytyy erikseen määritellyissä lääkeryhmissä normaaliaikaisen kulutuksen perusteella. Velvoite on suuruudeltaan 10, 6 tai 3 kuukauden normaaliaikaista kulutusta vastaava. Velvoitevarastoinnin aiheuttamia kustannuksia korvataan edelleen lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille. Velvoitteen perusteella valtion, kuntien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköille ei sen sijaan suoriteta erillistä korvausta. Korvausten perusteena on varastoituihin lääkkeisiin sitoutuneen pääoman arvo. Infuusionesteiden varastoinnista suoritetaan muita lääkevalmisteita korkeampi korvaus, koska niiden varastointi aiheuttaa muita lääkkeitä suuremmat kustannukset. Korvauksen suorittaa nykyiseen tapaan Huoltovarmuuskeskus. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 152/2008 vp) laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vapaaehtoinen lisäeläkejärjestelmä uudistetaan siten, että myös eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa on mahdollista toteuttaa kollektiivisia, maksuperusteisia ammatillisia lisäeläkejärjestelyjä. Nykyisin vain henkivakuutusyhtiöt voivat myöntää tällaisia lisäeläkejärjestelyjä ryhmäeläkevakuutuksen muodossa. Eläkesäätiöt ja eläkekassat saatetaan kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden ja myös ulkomaisten toimijoiden kanssa. Laissa säädetään maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn vähimmäisvaatimuksista. Lain taustalakeina toimivat nykyiset eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki. Maksuperusteisessa järjestelyssä ei ole etukäteen luvattuja etuja, vaan etuudet määräytyvät järjestelyyn suoritettujen vakuutusmaksujen perusteella, vähennettynä näin kertyneiden varojen hoitokuluilla sekä lisättynä varojen sijoittamisesta saaduilla nettotuotoilla. Nykyisin eläkesäätiön voi perustaa ainoastaan työnantaja. Maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä varten perustettavan eläkesäätiön voivat perustaa myös työnantaja ja vakuutetut yhdessä. Tällä pyritään vahvistamaan vakuutettujen vaikutusmahdollisuuksia erityisesti eläkesäätiön perustamisvaiheessa. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY artiklan 17 vaatimukset vastuuvelan ylittävistä lakisääteisistä omista varoista saatetaan kansallisesti voimaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 153/2008 vp) laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain Naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Lakiin lisätään määritelmä kielletystä syrjinnästä tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja tavaroiden tai palvelujen tarjoajien tasa-arvolain vastaisen menettelyn seuraukset yhdenmukaistetaan lain muiden syrjinnän kieltojen rikkomisen kanssa. Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimien kieltoa koskevia säännöksiä laajennetaan koskemaan myös tavaran tai palvelun tarjoajaa. Lisäksi työnantajan selvitysvelvollisuutta koskevat säännökset palautetaan yhtä kattaviksi kuin ne olivat ennen vuonna 2005 voimaan tullutta tasa-arvolain muutosta. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 154/2008 vp) Kansainvälisen kauppatiedon ja - yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta Suomi irtisanoo Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön (AITIC) perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen tai äänestää edustajien neuvostossa järjestön lakkauttamisen puolesta, koska järjestön toiminta ei ole vastannut sille perustettaessa asetettua tarkoitusta. Laki on tarkoitettu tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 155/2008 vp) laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 :n Laista poistetaan maininta Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan toimivallasta ratkaista Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät Kriminaalihuoltolaitosta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevat asiat. Jatkossa kaikki Rikosseuraamusvirastossa käsiteltävät asiat ratkaisee viraston päällikkö, jollei asiaa ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 156/2008 vp) sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten Rikoslakia muutetaan siten, että ihmisen sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan samaan lukuun. Rikoslain sikiönlähdettämistä koskevat rangaistussäännökset korvataan laitonta raskauden keskeyttämistä ja törkeää laitonta raskauden keskeyttämistä koskevilla rangaistussäännöksillä. Samaan rikoslain lukuun siirretään ja samalla osittain yhdistetään eräin muutoksin lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja hedelmöityshoidoista annetun lain vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Tällaisia rikoksia ovat laiton alkioon puuttuminen, laiton perimään puuttuminen, laiton sukusolujen käyttö ja lapsen identiteetin loukkaaminen. Raskauden keskeyttämisestä, lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hedelmöityshoidoista annettuihin lakeihin teh- Momentti 7 Momentti 7/2008

8 2008_7lmu.fm Page 8 Wednesday, October 22, :11 PM dään tarvittavat muutokset, ja niihin jäävät rikoslaissa säädettäviä rikoksia lievemmät lainrikkomukset, joista voi seurata vain sakkoa. Esitys (HE 157/2008 vp) laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain Laeilla annetaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/ 2006 täydentävät kansalliset säännökset. Laeissa säädetään muun muassa menettelyissä toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä oikeusriidan käsittelyn jatkamisesta tilanteessa, jossa se ei enää kuulu asetuksissa säädettyjen menettelyjen soveltamisalaan. Asetus eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta tulee täysmääräisesti sovellettavaksi ja asetus eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä vastaavasti Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 158/2008 vp) laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7a ja 9a :n Luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 muutetaan siten, että talletusrahastosta korvattavan talletuksen enimmäismäärä korotetaan eurosta euroon. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a muutetaan siten, että Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi hakea talletussuojarahastosta lisäsuojaa enintään euroon saakka ja muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen talletussuojarahastoon kuuluvan sivukonttorin talletussuojan enimmäismäärä korotetaan vastaavasti euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Esitys (HE 159/2008 vp) laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85a :n Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamista tekijänkorvauksista on suoritettava arvonlisäveroa. Tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 160/2008 vp) laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä on käyttöönottovuotena ja kahtena seuraavana verovuotena säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyy pääosin ennallaan. Tukiohjelmaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen komission antamaa yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EY) N:o 800/2008. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 161/2008 vp) laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille Valtion ammatillisten erityisoppilaitosten siirtyessä lukien yksityiselle yhteisölle tai säätiölle, niiden palveluksessa siirtohetkellä olevat ennen vuotta 1980 syntyneet henkilöt pysyvät valtion eläkejärjestelmän piirissä niin kauan kuin he ovat työsuhteessa johonkin edellä tarkoitettuun vastaanottavaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon. Muu henkilöstö siirtyy työntekijän eläkelain piiriin. Laki on tarkoitettu viimeistään Esitys (HE 163/2008 vp) laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat säännökset ja varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Lain keskeisenä päämääränä on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun yhdistäminen tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Lailla edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelullista tasoa ja samalla energiahuoltovarmuutta. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/ 57/EY ja 2000/55/EY. Lisäksi laki sisältää energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Laki on luonteeltaan puitelaki. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 164/2008 vp) laiksi jalometallituotteista annetun lain Jalometallituotteista annettua lakia muutetaan siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium. Esitys (HE 165/2008 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 :n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 :n Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että työvoimatoimistojen yhteydessä toimivat työvoimatoimikunnat muutetaan työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimikuntien merkitystä strategisina toimijoina vahvistetaan siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen 8

9 2008_7lmu.fm Page 9 Wednesday, October 22, :11 PM antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työja elinkeinotoimistoiksi muuttuville työvoimatoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 166/2008 vp) laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista lisätään säännökset vaikeavammaisen henkilön oikeudesta henkilökohtaiseen apuun sekä säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi laki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan niin, että henkilökohtainen apu on maksuton sosiaalipalvelu. Esitys liittyy vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 167/2008 vp) laiksi tartuntatautilain Tartuntatautilakia muutetaan siten, että lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään sähköisesti suoraan Kansanterveyslaitokseen. Sairaanhoitopiirien pitämät alueelliset tartuntatautirekisterit lopetetaan tarpeettomina. Sairaanhoitopiireille annetaan velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Kansanterveyslaitos voi luovuttaa myös hiv infektiotapausta koskevat tunnistetiedot tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Sairaanhoitopiiri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesta lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteristä potilasta koskevia tietoja saman erityisvastuualueen toiselle toimintayksikölle epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Matkanjärjestäjille asetetaan velvoite luovuttaa matkailijoita koskevia tietoja korvauksetta Kansanterveyslaitokselle tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 168/2008 vp) laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a :n Lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää aloittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Merenkulkulaitoksen sijasta. Oikeus voidaan myöntää laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on Suomessa suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen. Oikeus toimia merimieslääkärinä myönnetään toistaiseksi, eikä sitä sidota enää viiden vuoden määräaikaan. Merimieslääkärillä on velvollisuus suorittaa ammatillista täydennyskoulutusta riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Oikeutta toimia merimieslääkärinä ei myönnetä nimettyyn toimipaikkaan. Merimieslääkärioikeudet saanut lääkäri voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri toimipaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä merimieslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 169/2008 vp) laiksi säteilylain 52 a :n Säteilylakiin lisätään säännös, jolla kansallisesti täytäntöönpannaan radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annettu neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom. Jätesiirtodirektiivissä säädetään jätteen siirron, tuonnin tai kauttakulun yhteydessä vaadittavista lupahakemuksista, toimivaltaisten viranomaisten suostumusten antamisesta ja lupien myöntämisestä, siirtoa koskevista vastaanottoilmoituksista, vientikielloista, vakioasiakirjojen käyttämisestä sekä toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä. Järjestelmän tarkoituksena on työntekijöiden ja väestön suojelu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Esitys (HE 170/2008 vp) laiksi työttömyyskassalain Työttömyyskassalakiin lisätään säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 171/2008 vp) laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien Sähköinen eläkeote otetaan käyttöön. Vakuutettu voi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Sähköisen eläkeotteen antaneella eläkelaitoksella on velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut vakuutettu kirjautuu eläkelaitoksen sähköiseen asiointipalveluun eläkeotteen katsomista varten. Lisäksi työntekijän eläkelaki ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön, jos lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta. Jos työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista, häneen sovelletaan kuitenkin työntekijän eläkelakia. Lisäksi Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön yli kahdeksi vuodeksi tai työs- Momentti 9 Momentti 7/2008

10 2008_7lmu.fm Page 10 Wednesday, October 22, :11 PM kentely Suomessa jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli kaksi vuotta. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Muutoksia tehdään myös työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin ja joitakin teknisiä muutoksia työeläkelakeihin. Lait on tarkoitettu Esitys (HE 172/2008 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n Lakia muutetaan siten, että ylläpitokorvausta voidaan maksaa kuntoutujalle, jolla on oikeus kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta ja jonka kuntoutusrahan vähentämätön määrä on enintään ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän suuruinen tai enintään sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäismääräisen päivärahan suuruinen. Laki on tarkoitettu Esitys (HE 173/2008 vp) laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta Lain mukaan valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Takaus suunnataan kysyntäalueille, joilla asuntomarkkinat eivät tarjoa markkinaehtoisesti soveliaita vuokra-asuntoja tyydyttävässä määrin. Luoton hyväksymisestä takausjärjestelmän piiriin päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hankkeen sijaintikunnan puollosta. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen ja asuntojen vuokralle antamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta takauslainan ensimmäisen erän nostamisesta. Takauksesta seuraa velvollisuus käyttää talon asuinhuoneistoja vuokraasuntoina takausajan, kuitenkin vähintään 20 vuotta. Asukasvalintaa ei säännellä. Takauksesta peritään takausmaksu. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) Asetus tuli voimaan Laki kuluttajansuojalain 2 luvun (561/2008) ja muut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat muutokset lakeihin tulevat voimaan Direktiivin I liitteen täytäntöön panemiseksi on lisäksi tarpeen antaa valtioneuvoston asetus, jossa säädetään menettelytavoista, joita pidetään markkinoinnissa ja asiakassuhteissa kaikissa tapauksissa harhaanjohtavina tai aggressiivisina ja siten kuluttajansuojalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla sopimattomina. Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 :n (602/2008) Asetus tuli voimaan Vähemmistöasiain neuvottelukunnan jäsenmäärä kasvaa 16:sta 19:ään. Neuvottelukunnassa on varsinainen edustus myös ulkoasiainministeriöstä ja saamelaiskäräjiltä. Sen lisäksi neuvottelukuntaan nimetään sen toimialaan liittyviä järjestöjä edustavia muita jäseniä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii vähemmistövaltuutettu. Valtioneuvoston asetus uuden 42 a :n lisäämisestä patenttiasetukseen (603/2008) Asetus tuli voimaan Muutoksella mahdollistetaan patenttiviraston asiakirjojen allekirjoitusten koneellinen merkintä. Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2009 (605/2008) Asetus tulee voimaan Keskimääräisiä yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on vuodelle 2008 vahvistetut opetusja kirjastotoimen keskimääräiset yksikköhinnat. Lisäksi on otettu huomioon kustannustason arvioidut muutokset sekä valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2008 vuoteen 2009 on käytetty 3,9 prosenttia, mikä sisältää vuoden 2007 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen erotuksesta aiheutuvan 0,8 prosenttiyksikön korjauksen. Asetusta tulee muuttaa, jos vuoden 2009 talousarvioon liittyvät lait ja hyväksytty talousarvio poikkeavat asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen maa- ja puutarhataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Kyseessä on koko jäsenyysajan voimassa ollut avustusmuoto. Tarkoituksena on määrittää voimassa olevaa asetusta täsmällisemmin EY:n valtiontukilainsäädännön asettamat vaatimukset avustuksen käytölle sekä täsmentää avustuksensaajien tietojenantovelvoitteita. Lisäksi ehdotetaan vuoden 2009 eduskunnalle annettavan hallituksen talousarvioesityksen mukaisesti, että avustuksensaajina voisivat olla nykyisten yleishyödyllisten rekisteröityjen yhdistysten lisäksi myös kunnat ja lakisääteiset yhdistykset. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla edistetään erityisesti maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia. Hankkeet voidaan toteuttaa mainontana tai muina toimenpiteinä, kuten tiedottamisena ja neuvontana. Hankkeiden kohderyhminä voivat olla viljelijät, kuluttajat tai elintarvikealan toimijat. Näille ei kuitenkaan voida ehdotuksen mukaisesti myöntää suoraa rahallista tukea, vaan kyseessä on palvelun - 10

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1018 1029 SISÄLLYS N:o Sivu 1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 27.3.2009/173 27.3.2009/173 Seurattu SDK 919/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET KEURUULLA 2013 Keuruun kaupunki myönsi asuntorahaston (ARA) kaupungille osoittamasta määrärahasta v. 2013 vanhusten asuntojen korjaukseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot