TARJOUSKAUPPAMALLIN ARVIOINTI JA ASUNTOMARKKINOINTIASETUKSEN UU- DISTAMINEN. Tarjouskauppa kiinteistönvälityspalveluiden uutena toimintamallina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSKAUPPAMALLIN ARVIOINTI JA ASUNTOMARKKINOINTIASETUKSEN UU- DISTAMINEN. Tarjouskauppa kiinteistönvälityspalveluiden uutena toimintamallina"

Transkriptio

1 1 (9) Muistio TARJOUSKAUPPAMALLIN ARVIOINTI JA ASUNTOMARKKINOINTIASETUKSEN UU- DISTAMINEN Tarjouskauppa kiinteistönvälityspalveluiden uutena toimintamallina Kiinteistömaailma Oy on lanseerannut vuoden 2007 lopulla Suomen markkinoille kiinteistövälityspalveluiden tarjontaan perinteiselle toimintatavalle rinnakkaisen mallin, ns. tarjouskaupan. Sen keskeinen ero perinteiseen malliin on hinnan ilmoittamistapa tarjottavasta myyntikohteesta: Kun perinteisesti myytäväksi tarjottavalle asunnolle ilmoitetaan myyntihinta, joka kuitenkin tarkoittaa hintapyyntöä, josta voi tinkiä alaspäin, tarjouskaupassa ilmoitetaankin velaton lähtöhinta, josta ostajaehdokkaiden tulee tehdä lähtöhintaa korkeampia hintaehdotuksia. Pohjalla kummassakin mallissa on kuitenkin ammattimaisen kiinteistönvälittäjän arvioima asunnon markkinahinta, jonka pohjalta asunnon myyjä tekee kiinteistönvälittäjän kanssa ratkaisun siitä, millaisella alkuhinnalla asunto tuodaan aluksi tarjolle. Mainitut mallit ovat kiinteistönvälitysmarkkinoilla tarjolla rinnakkain. Kiinteistömaailma merkitsee asuntojen lehti-ilmoittelussaan tarjouskauppakohteet erillisellä merkillä ja kertoo ilmoituksessa myös tarjouskaupan perustoimintatavan ostajaehdokkaiden näkökulmasta, koska ilmoitukset on suunnattu ensisijassa ostajille. Verkossa tarjouskauppa ja perinteinen kauppatapa on esitelty selkeästi erillisinä prosesseina sekä asunnon myyjille että ostajille. Myös Kiinteistömaailman välittämistä kaupoista valtaosa tehdään edelleen perinteisellä tavalla, vaikka tähän mennessä tarjouskauppoja on tehty yrityksen ilmoituksen mukaan jo noin kappaletta. Tarjouskaupan keskeiseksi tavoitteeksi perinteiseen kauppatapaan verrattuna on mainittu läpinäkyvyyden parantaminen myytävän asunnon lopullisen kauppahinnan muodostumisesta. Kaikki asunnosta tehdyt hintatarjoukset ovat avoimesti kaikkien nähtävillä ja niihin on kaikkien mahdollista reagoida uudella tarjouksella ja ennalta sovituin pelisäännöin. Myyjä tässäkin mallissa päättää kenelle lopulta myy, millä hinnalla ja millaisin muin ehdoin ja senkin, myykö lopulta kenellekään. Asuntojen markkinointi on viime vuosina siirtynyt suurelta osin internetiin. Tutkimusten mukaan jo 85 % asuntokauppaa käyvistä ihmisistä ilmoittaa käyttävänsä pääkanavanaan verkkoa. Tarjouskauppamalli edellyttää verkon käyttämistä, koska kaikki tehdyt tarjoukset kerrotaan avoimesti nimenomaan verkkosivuilla. Verkossa järjestelmää on voitu kuvata monipuolisesti ja mallista kiinnostuneet saavat sieltä hyvin tietoa. Siellä tarjouskauppakohteet on helpompi myös erotella selkeästi perinteisellä tavalla myytävistä kohteista.

2 2 (9) Tarjouskauppakohteita mainostetaan myös lehti-ilmoittelulla samaan tapaan kuin perinteisesti myytäviäkin kohteita, mutta siellä ne siis merkitään erillisellä tarjouskauppamerkillä, jonka sisältö on nykyisin selostettu ilmoituskokonaisuuden yläpalkissa niin, että se on suhteellisen helppo sieltä havaita. Tarjouskauppamalli kyseenalaistettu Tarjouskauppamalli on kuitenkin herättänyt monenlaisia kysymyksiä: - Onko malli sopusoinnussa myytävien asuntojen hintojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön kanssa? - Sisältyykö malliin asuntokauppaa vääristäviä piirteitä, esim. mahdollisuus vedättää hintoja fiktiivisillä tarjouksilla? - Houkutteleeko tarjouskaupassa ilmoitettu alhainen lähtöhinta ostajia katteettomasti ja tekee markkinoinnista siksi harhaanjohtavaa? - Onko tarjouskauppa ostajille liian houkuttelevaa sillä perusteella, että kynnys tarjouksen tekemiseen olisi matalampi kuin se on perinteisessä mallissa? - Voiko malli saada aikaan holtitonta asuntojen hinnannousua ja jopa hintakuplia ja sitä kautta kyseenalaisia vaikutuksia sekä yksityisten ihmisten taloudessa että kansantaloudessa (mm. inflaation kiihtyminen)? - Onko kahden erilaisen tarjontamallin esiintyminen markkinoilla rinnakkain jo sellaisenaan ongelmallista? Asunnon myyntihinnasta ja sen ilmoittamisesta Asuntokaupassa kaupan kohteena on yleensä yksi yksilöllinen asunto, joka voidaan myydä vain yhdelle ostajataholle. Kaupan kohteen hintaan vaikuttavat mm. sijainti, yhtiö, itse asunto, tulevat remontit, maapohjan hallintatapa (oma vai vuokratontti) jne. Asuntojen vertailu on vaikeaa jo pelkästään hinnankin suhteen, vaikka toteutuneista kauppahinnoista olisi tietoja saatavilla, kun vertailuun vaikuttavia muuttujia on useita. Hinnan ohella asuntokaupan tekemiseen vaikuttavat vielä myös kaupan muut ehdot: maksutapa, maksuaikataulu, asunnon vapautumisajankohta jne. Myyjä saa vapaasti ratkaista, mitä seikkaa haluaa painottaa ja eri tilanteissa eri tekijöillä on muutenkin erilainen merkitys. Asunto on tavallisille kuluttajille kalleimpia ja muutenkin merkittävimpiä hankintoja koko elämän aikana. Asunnon tulee olla omiin tarpeisiin soveltuva, mutta hinnalla on usein käytännössä suuri merkitys ostajan puolelta koko kaupan toteutumisen edellytyksenä. Hinta on tärkeä yleensä myös asunnon myyjälle niin asunnon vaihtotilanteissa kuin realisoitaessa asuntoon sidottua varallisuutta muita tarpeita varten. Hintaa voidaan yleensäkin pitää merkityksellisenä seikkana kaikessa kaupankäynnissä. Siksi kuluttajansuojalainsäädännössäkin on nykyisin otettu yleiseksi lähtökohdaksi se, että kun elinkeinonharjoittajan tulee myydessään hyödykkeitä kuluttajille antaa kaupan kohteesta riittävät ja oikeat tiedot, myyjän tulee myös määritellä vaatimansa hinta ja antaa siitäkin tieto jo markkinointivaiheessa selkeällä tavalla. Ostaja voi yrittää tinkiä myyjän esittämästä hinnasta, mutta lähtökohtaisesti kyse on kuitenkin myyjän ilmoittamasta kiinteästä hinnasta, jolla tämä itse on sitoutunut ilmoittamansa hyödykkeet myymään.

3 3 (9) Asuntokaupan kohdalla hinnanilmoittamisen sääntely kuitenkin poikkeaa yleisestä mallista. Siinä perusajatuksena on, että kyse on yksilöllisen kohteen yksilöllisestä kaupasta, jonka eri ehdoista hinta mukaan lukien myyjä ja ostajaehdokkaat alkavat hieroa kauppaa. Myyjän ei tarvitse sitoutua aluksi ilmoittamiinsa myyntiehtoihin, vaan myynti-ilmoitus on luonteeltaan lähinnä kehotus tarjousten tekemiseen. Toteutuvan kaupan ehdot muotoutuvat lopulta vapaasti myyjän ja ostajan välisissä neuvotteluissa. Asuntojen hinnanilmoittamisen sääntelyn kehityksestä Asuntojen markkinointi tuli kuluttajansuojalain piiriin vuoden 1984 alusta. Samassa yhteydessä tuli voimaan myös kuluttajansuojalain nojalla erillinen asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (847/1983). Suoranaista vaatimusta hinnan ilmoittamisesta asetus ei kuitenkaan sisältänyt, vaan hinnan osalta todettiin vain, että jos asunnolle ilmoitetaan myyntihinta, on kerrottava myös velaton hinta. Asetuksen perusteluissa asiasta todetaan seuraavasti: Ehdotetussa 2 :ssä ei vaadita hinnan ilmoittamista asuntoilmoituksissa, koska varsinkin kiinteistönvälittäjän toimeksiantajana olevalla yksityisellä myyjällä saattaa olla perusteltua aihetta olla esittämättä hintapyyntöä vielä ilmoitteluvaiheessa. Jos hinta kuitenkin ilmoitetaan, on ehdotetun 2 :n 2 momentin mukaan ilmoittelusta käytävä ilmi myös se, mitä ostaja todellisuudessa joutuu maksamaan, eli velaton hinta. Ehdotuksen sanonta myyntihinta merkitsee käytännössä yleensä hintapyyntöä, koska lopullinen hinta muodostuu normaalisti vasta neuvottelujen tuloksena. Hieman kryptisen sanonnan myyjällä saattaa olla perusteltua aihetta olla esittämättä hintapyyntöä vielä ilmoitteluvaiheessa voisi ajatella tarkoittavan sitä, että kun kyse on kulloinkin yksittäisen ja yksilöllisen asunnon kaupasta, on parasta antaa hinnan muodostua täysin vapaasti kysynnän ja tarjonnan kautta puuttumatta edes siihen, kumman osapuolen tulisi ehdottaa ensimmäistä hintaa. Perustelutekstissä painotetaan kuitenkin nimenomaan myyjän asemaa yksityishenkilönä siitäkin huolimatta, että koko asetuksen kohdalla kyse on yksityismyyjien osalta nimenomaan vain tapauksista, joissa käytetään apuna ammattimaista välittäjää. Hinnanilmoittamisvaatimusta ei siis tuossa vaiheessa asetettu asuntojen markkinoinnissa millekään myyjätaholle. Asunnonmyynti-ilmoituksissa ei hintoja tuolloin usein näkynyt myöskään vapaaehtoisesti ellei hintapyyntöä ollut asetettu sellaiselle tasolle, että sen uskottiin houkuttelevan paikalle paljon ostajaehdokkaita. Hintatietojen esittäminen myös asuntojen markkinoinnissa nousi esiin vuonna 1989, kun saman vuoden alkupuolella tuli voimaan asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa. Sen mukaan muun muassa palvelualan elinkeinonharjoittaja on yksilöityä kulutushyödykettä mainoksin tai muulla vastaavalla tavalla markkinoidessaan samalla velvollinen ilmoittamaan kulutushyödykkeen hinnan. Hintamerkintäasetus ei kuitenkaan koske asuntojen hintojen ilmoittamista markkinoinnissa, koska asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista oli siis jo muutenkin säädetty erillisellä asetuksella. Tuossa vaiheessa kuitenkin myös asuntomarkkinointiasetusta päätettiin muuttaa ja lukien siihen lisättiin velvollisuus ilmoittaa asunnon myyntihinta ja velaton hinta, jos se poikkeaa myyntihinnasta.

4 4 (9) Muutoksen perusteluissa korostettiin hintatietojen puuttumisesta aiheutuvan asunnon ostamista suunnitteleville ylimääräistä vaivaa, koska hintaa oli tiedusteltava erikseen myyjältä tai kiinteistönvälittäjältä. Muutoksen vaikutuksista kirjattiin perusteluihin kuitenkin myös seuraavaa: Hintapyynnön näkyvillä olo saattaa myös jossain määrin vaikuttaa hintakehitykseen markkinatilanteesta riippuen. On todennäköistä, että hintatietojen näkyminen lehtiilmoituksissa karsii markkinatilanteeseen nähden epärealistisen korkeita hintapyyntöjä. Tilanteessa, jossa asuntojen alueellinen tarjonta ylittää kysynnän ja myyntiajat muodostuvat pitkiksi, velvollisuus hintatietojen ilmoittamiseen saattaa osaltaan lisätä hintakilpailua ja siten alentaa hintatasoa. Toisaalta päinvastaisessa markkinatilanteessa ilmoittamisvelvollisuus saattaa vaikuttaa myös toisensuuntaisesti. Samaan tapaan kuin alkuperäisen asetuksen perusteluissa myös vuoden 1989 asetusmuutoksen (521/1989) taustamuistiossa todetaan, että myyntihinnalla asetuksessa tarkoitetaan vasta hintapyyntöä, joka on jatkoneuvottelujen pohjana. Myyjän aluksi ilmoittama hintapyyntö ei sido häntä myymään edes täyden hintapyynnön tarjonneelle tai sen ylittäneelle, vaan hän voi vapaasti ratkaista, millaisen tarjouksen hyväksyy vai hyväksyykö mitään. Nykyisin asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja säännellään valtioneuvoston asetuksella asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista 130/2001. Tämä asuntomarkkinointiasetus koskee elinkeinonharjoittajaa, joka markkinoi kiinteistöä, sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen tai vastaista asumiskäyttöä varten kuluttajille. Asetus koskee siis sekä asuntojen myyntitilanteita että niiden vuokrausta kuluttajan asemassa oleville henkilöille, kun markkinoijana on elinkeinonharjoittaja. Hinnan ilmoittamista siinä säännellään täysin samalla tavalla kuin edellä kuvatussa vuoden 1989 asetuksessakin. Tarjouskaupan ja perinteisen asuntokaupan ero Tarjouskaupan ja perinteisen asuntokaupan erona on itse asiassa vain asunnon lopullisen, toteutuvan kauppahinnan muotoutumistapa. Asuntokaupan kaikki muut piirteet ja ongelmat esiintyvät niissä aivan samalla tavalla. Käytännössä keskeinen ongelma asuntokaupassa on tietojen avoimuuden puute: ostaja ei saa päätöksentekonsa kannalta riittäviä ja/tai oikeita tietoja kaupan kohteesta. Tätä ongelmaa ei tarjouskauppamalli ratkaise tai lievennä, mutta ei myöskään suurenna, koska sen perinteistä mallia suurempi avoimuus koskee vain hinnan muodostumista. Kun hinnanilmoittamisvelvollisuudesta säädettiin myös asuntojen markkinoinnissa vuonna 1989, markkinoilla asuntojen hinnat muodostuivat yleensä niin, että myyjä ilmoitti lähtökohtaisen mutta sitomattoman ylärajan, josta ostajaehdokkaat aloittivat pääsääntöisesti tinkimisen alaspäin. Asetusta kirjoitettaessa ei esillä ollut muita vaihtoehtoja hinnan muotoutumiselle. Ainakaan mitään kirjausta muista tavoista ei perusteluissa ole. Toki kaupankäynnissä yleensäkin tavanomaisempi lähtökohta on se, että myyjäosapuoli asettaa lähtöhinnan, mikä selittänee tämän itsestäänselvyytenä ilmeisesti sivuutetun seikan myös tässä yhteydessä. Yhtä vakiintuneeksi oli ehtinyt muodostua myös se käytäntö, että myyjän lähtöhinnaksi ilmoittamasta hinnasta käytettiin termiä myyntihinta, vaikka oli selvää, että lopulliseksi

5 5 (9) kauppahinnaksi hyvin suurella todennäköisyydellä tuli jokin muu, tätä alempi tai korkeampi hinta. Asetusmuutosta vuonna 1989 kirjoitettaessa tämä myyntihintatermin ongelma kyllä näkyy perusteluissa, mutta vakiintunutta termiä ei haluttu lähteä muuttamaan. Kun siis asuntomarkkinointiasetuksessa käytetyn termin myyntihinta on perinteisesti tulkittu tarkoittavan vain sellaista myyjän asettamaa hintaa, josta ostajien on tarkoitus tehdä alempia tarjouksia, asetus kuitenkin näyttäisi lähtökohtaisesti edellyttävän saman termin käyttämistä myös tarjouskaupan aloitushintana esitetystä hinnasta, josta ostajien tulee kuitenkin esittää vain korkeampia tarjouksia. Asuntomarkkinointiasetuksessa omaksuttua myyntihinta-termiä voidaan kuitenkin pitää tosiasiassa harhaanjohtavana ilmaisuna myös siitä riippumatta, onko kyse ns. perinteisestä vai tarjouskaupasta. Kummassakaan ei lähtökohtana ole se, että myyjä olisi sitoutunut tai velvollinen myymään tällä ilmoittamallaan lähtöhinnalla. Kun termi myyntihinta on kuitenkin ehtinyt vakiintua asuntokaupassa perinteisen myyntitavan lähtöhinnan nimikkeeksi, Kiinteistömaailman tarjouskaupassa on pyritty erilaisella nimikevalinnalla tuomaan esiin se, että kyse on erilaisesta myyntitavasta ja siten kiinnittämään asiakkaiden huomiota nimenomaan tähän eroon. Täysin muodollisesti asetusta tulkiten Kiinteistömaailman menettelyä voidaan pitää asetuksen vastaisena, kun ilmoittelussa ei mainita termiä myyntihinta. Kun kuitenkin termin myyntihinta käyttämistä perinteisellä myyntitavalla myytävissä asuntokohteissakin voidaan pitää yhtä lailla harhaanjohtavana ja todellisen oikeutuksensa vain perinteisiin nojaavana, markkinointia valvovan viranomaisen ei ole ollut syytä puuttua tarjouskauppamarkkinointiin yksinomaan sillä perusteella, ettei markkinoinnissa käytetä sanaa myyntihinta. On syytä olettaa, että asuntokaupassa halutaan edelleen säilyttää se lähtökohta, että lopullinen kauppahinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella niin, että asuntoa kaupaksi tarjonneella myyjällä on aina mahdollisuus vapaasti harkita, tekeekö lopulta kauppaa ja millä ehdoin. Hinnan muotoutumistavan osalta on kuitenkin vaikea löytää pitäviä perusteita sille, että kaupankäynnin lähtöhintana myyjä saisi ilmoittaa vain hinnan, josta on tarkoitus tinkiä alaspäin. Perinteisessäkin mallissa voi nimittäin käydä niin, että asunnosta on useita hyvin kiinnostuneita ostajia, jotka alkavat tarjota kilpaa. Asunnon lopulliseksi myyntihinnaksi voi tällöin tulla alun perin (lähtö)myyntihinnaksi ilmoitettua suurempi hinta. Hinnanilmoittelusäännöksissä tulisikin ottaa huomioon erilaiset markkinointitavat ja kirjoittaa säännökset niin, ettei niissä ainakaan velvoitettaisi antamaan kuluttajille tietoja, jotka tosiasiassa luovat harhaanjohtavan kuvan ainakin niille asunnonostajille, jotka tulevat asuntomarkkinoille ensi kertaa eivätkä ole tietoisia tämän kaupankäynnin perinteisiin nojaavista erityispiirteistä. Epäilyt fiktiivisistä tarjouksista Tarjouskauppamalliin on epäilty myös sisältyvän asuntokauppaa vääristäviä piirteitä, erityisesti mahdollisuus ns. vedättää hintoja fiktiivisillä tarjouksilla. Epäilyksiä fiktiivisistä tarjouksista asuntokaupan vauhdittajina on kuitenkin esitetty kauan myös perinteisen myyntitavan kohdalla. Menettely vääristää asuntokaupan hinnanmuodostusta vaikka mitään absoluuttisen oikeita hintoja ei asunnoillakaan voi olla.

6 6 (9) Näihin tapauksiin puuttuminen vaatii valvojilta näyttöä ja se taas yksittäistapauksellista selvittelyä. Tämä valvonta kuuluu nykyisin aluehallintovirastojen tehtäviin. Tarjouskaupassakin kaikki tarjoukset tehdään kirjallisesti kiinteistönvälittäjän kautta. Tämän tulee kirjata kaikki saadut tarjoukset myös toimeksiantokirjanpitoonsa, jota aluehallintoviraston edustajat voivat tarkastustarkoituksessa vaatia nähtäväkseen. Tässä suhteessa menettely on täysin samanlainen kuin perinteisen kauppatavan kohdalla. Valvontaviranomaisen mahdollisuudet saada selville mahdolliset tekaistut tarjoukset on yhtäläinen molemmissa kauppatavoissa. Ei ole erityisiä perusteita epäillä, että tekaistuja tarjouksia esiintyisi enemmän tarjouskaupassa kuin käytettäessä perinteistä myyntitapaa. Voi myös olla, että epäilyt liittyvät väärinkäsitykseen siitä, että Kiinteistömaailman tarjouskaupassa avoimesti kaikkien nähtävillä olevat tarjoukset olisivat ostajaehdokkaiden nettisivuille itse laittamia. Näin ei tässä mallissa kuitenkaan menetellä, vaan kaikki nettisivuille tulevat tarjoukset on annettava kirjallisesti kiinteistönvälittäjälle myyjälle toimitettavaksi ja vain välittäjän kautta nettisivuille laitettavaksi. Tarjouksista tulee myös löytyä dokumentit kiinteistönvälittäjän valvontaa varten olemassa olevista tiedostoista. Tarjouskaupan houkutushinnat Viranomaisille on tullut joitakin ilmoituksia, joissa epäillään tarjouskaupassa käytetyn ostajaehdokkaiden houkuttelemiseksi niin alhaisia lähtöhintoja, että markkinointia voi pitää selvästi harhaanjohtavana, koska myyjä ei missään tapauksessa tulisi hyväksymään sen suuruusluokan tarjouksia. Kiinteistömaailma on itsekin myöntänyt joutuneensa erikseen ohjeistamaan välittäjiä niin, että 30 % alle tavoitehinnan olevia lähtöhintoja ei saa käyttää. Yrityksen ilmoituksen mukaan tarjouskaupan lähtöhinnat ovat nykyään yleensä yli 90 % tavoitehinnasta. Selvää on, että alle tavoitehinnan asetetulla lähtöhinnalla on nimenomaan tarkoitus houkutella ostajia paikalle asuntonäyttöihin tai tutustumaan tarjottuun kohteeseen yrityksen nettisivuilla. Tähän pyritään yleensä kaikella markkinoinnilla eikä ostajien houkuttelua voi sinänsä pitää kiellettynä myöskään asuntokaupassa. Houkuttelu ei kuitenkaan saa olla sellaista, että markkinointi muodostuu harhaanjohtavaksi. Kuten edellä on todettu, asuntokaupan syntymiseen vaikuttavat lopulta monet muutkin tekijät kuin pelkkä myyntihinnan suuruus. Siksi on mahdotonta tai ainakin epätarkoituksenmukaista asettaa lainsäädännöllä eksakteja rajoja sille, kuinka paljon tarjouskaupan velaton lähtöhinta saa alittaa kiinteistönvälittäjän arvioiman tavoitehinnan. Sen sijaan alan itsesääntelyelimille tällaisen ohjeistuksen antaminen hyvän kiinteistönvälitystavan normina voisi sopia. Myös hyvän kiinteistönvälitystavan noudattamista valvovat aluehallintovirastot ovat alkaneet julkistaa omia suuntaviivojaan valvonnan lähtökohdista alalla toimivien käyttöön. Tarjouskaupan lähtöhintojen alarajoista voitaisiin ohjeistaa myös siinä yhteydessä. Tarjouskauppamallista tähän mennessä tullut palaute ei anna perusteita pitää liian alhaisten lähtöhintojen käyttöä tosiasiassa kovin merkittävänä ilmiönä. Tarjouskauppamallin hintatarjousten avoimuus antaa mahdollisuuden nähdä, että yksittäisissä tapauksissa hintatarjoukset

7 7 (9) saattavat toki poiketa joskus jopa yli 30 % lähtöhinnasta. Tämä näyttää kuitenkin olevan varsin poikkeuksellista. Perusteeksi koko tarjouskauppamallin kieltämiselle tämä tuskin riittää. Asuntojen hintoja korottava vaikutus Voiko tarjouskauppamalli saada aikaan holtitonta asuntojen hinnannousua ja jopa hintakuplia ja sitä kautta kyseenalaisia vaikutuksia sekä yksityisten ihmisten taloudessa että kansantaloudessa mm. inflaation kiihtymisenä? Ammattimaisen kiinteistönvälittäjän ammattitaitovaatimuksen keskeinen osa on mahdollisimman oikeaan asuvan markkina-arvon määrittäminen tarjottavalle asuntokohteelle. Ehdottomasti suurin osa kiinteistönvälitystoimeksiannoista on myyntitoimeksiantoja. Niiden kohdalla välittäjän on ensisijaisesti valvottava päämiehensä etuja vaikka kiinteistönvälityslain mukaan hänen on otettava huomioon myös päämiehensä vastapuolen edut. Mitä tästä seuraa myytävän asunnon hinnan suhteen? Välittäjän on annettava toisaalta päämiehelleen realistinen kuva, mutta hänen tulee kuitenkin yleensä pyrkiä saamaan kohteesta mahdollisimman suuri hinta. Kiinteistönvälityksessä on kyse yksityisestä, toimeksiantoon pohjautuvasta palvelun tarjoamisesta. Vaikka kiinteistönvälittäjien arvioita esimerkiksi asuntojen tulevasta hintakehityksestä esitetään paljon julkisuudessa asiantuntijanäkemyksinä, alan toimijoiden velvoitteet liittyvät kuitenkin ensisijassa toimeksiantajiensa etujen edistämiseen. Vaikka kiinteistönvälittäjän edellytetään ottavan huomioon myös toimeksiantajansa vastapuolen edut, siitä tuskin voidaan perustaa kovin vahvoja velvoitteita hillitä asuntojen hinnannousua ja sitä kautta inflaatiota ja mahdollisten asuntokuplien muodostumista. Asunnon markkina-arvo ei ole eksakti tieto, eikä kukaan pysty sitä tarkasti etukäteen sanomaan. Markkina-arvo on se arvo, jolla joku juuri silloin suostuu tietyn asunnon ostamaan. Näytön hankkiminen hintojen nousua systemaattisesti merkitsevistä menettelytavoista on toki vaikeaa, mutta tarjouskaupankaan kohdalla sitä ei voi ottaa perusolettamukseksi. Välittäjällä on toki kaupassa myös omat intressinsä. Useimmiten välitystoimeksiannot tehdään sellaisin ehdoin, että välittäjän palkkio riippuu prosentuaalisesti saadun kauppahinnan määrästä, mutta välittäjä on yleensä oikeutettu palkkioon vain silloin, jos kauppa todella syntyy. Välittäjän kannattaa siis myös omista syistään pyrkiä toisaalta mahdollisimman korkeaan hintaan, mutta toisaalta pitää huolta myös siitä, että kauppa saadaan todella syntymään. Hintaspekulaatioita lieventäisi luontevimmin ja helpoimmin se, jos asuntokaupan hintatiedoista saataisiin nykyistä avoimempia, kattavampia ja tarkempia. Esimerkiksi Ympäristöministeriön asuntojen hintatietopalvelu on ollut hyvä alku asuntojen hintatietojen avaamiseen, mutta nykyisellään sitä ei voi pitää niin kattavana, että se palvelisi riittävän hyvin mm. kuluttajien tiedontarvetta.

8 8 (9) Voiko kiinteistönvälityksessä olla useampia hintamalleja rinnakkain? Valvontaviranomaisille tulleessa palautteessa on myös esitetty, että kiinteistönvälitysalalla kahden erilaisen hintamallin esiintyminen rinnakkain on hankalaa ja siksi lainsäädännöllä pitäisi pakottaa alan toimijat yhteen muottiin oli se sitten tarjouskauppa, perinteinen kauppa tai tapa jossa mitään lähtöhintaa ei ole pakko ilmoittaa, kuten oli tilanne ennen vuoden 1989 asetuksenmuutosta. Tällaista palautetta on tullut erityisesti kiinteistönvälitysalalla itse toimivilta. Alan uskottavuuden on katsottu olevan vaakalaudalla, jos toiminnassa on käytössä erilaisia malleja, joissa on erilaiset pelisäännöt. Joku kuluttajakin on ilmoittanut aluksi erehtyneensä tarjouskaupan lehti-ilmoituksen halvasta hinnasta ja käyneensä turhaan katsomassa asuntoa, johon hänellä ei tosiasiassa olisi varaa, koska myyjä ei ilmoitetulla hinnalla ole valmis myymään. Pitäisikö siis markkinoilla olla käytössä vain yksi tapa, jolla asuntojen hinnanmuodostuksen saa toteuttaa? On vaikea asettaa lähtökohdaksi kategorista kieltoa sille, että markkinoille ei saa tuoda uusia toimintatapoja, jos uusista menettelyistä ei voida osoittaa olevan selvästi haitallisia seurauksia. Riittävä ja uskottava peruste tuskin voi olla se, että ostajat, myyjät ja monet kiinteistönvälittäjätkin ovat vain niin tottuneet perinteiseen malliin, että mitään muutosta on vaikea toteuttaa ilman, että markkinat menevät täysin sekaisin. Kuten edellä kuvattiin, myös asuntojen hintatietojen ilmoittaminen markkinoinnissa koettiin aluksi niin radikaaliksi asiaksi, ettei sitä voitu toteuttaa samassa yhteydessä, kun muista asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista säädettiin yksityiskohtaisesti. Lopulta kuitenkin aika ajoi asiaa: kaupankäynnin lähtöhinnan ilmoittamisvaatimus nähtiin sittenkin perustelluksi ja se toteutettiin, vaikka osa kiinteistönvälittäjistäkin sitä vastusti mm. ilmoittelukustannuksia lisäävänä ja alalle muutoinkin sopimattomana menettelytapana. Kiinteistömaailman lanseeraaman tarjouskauppamallin ohella myynti nousevien ostotarjousten perusteella on alkanut muutenkin yleistyä asuntomarkkinoilla erityisesti hyvin yksilöllisten ja vaikeasti myytävien kohteiden kaupassa. Esimerkiksi vanhoja pappiloita, muita virkaasuntoja, kouluja, rautatieasemia ja omakotitalojakin on tullut markkinoille tosiasiassa tarjousmyynnillä. Vaikka lähtöhintana niille voidaan ilmoittaa esimerkiksi 1, tarkoituksena ei yleensä ole myydä tonttia rakennusten purkukustannuksia vastaan, vaan ilmoittelulla haetaan aidosti markkinahintaa nousevien ostotarjousten perusteella. Johtopäätökset Kiinteistömaailman tarjouskauppamalli näyttää tosiasiassa vakiinnuttaneen asemansa asuntomarkkinoilla. Myös monet yrityksen kilpailijat ovat katsoneet, että tarjouskauppamallin lanseeraus on nostanut yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun sen, että erilaisia myyntitilanteita varten on asuntokaupassakin tarvetta erilaisille myyntitavoille. Tosiasiassa myyntiä nousevin tarjouksin tarjoavat jossain määrin muutkin kiinteistönvälitysalan toimijat kuin Kiinteistömaailma. Kun myös lehtimainonnassa tarjouskauppakohteiden erottelua suhteessa perinteiseen myyntitarjontaan on parannettu, on syytä olettaa, että myös sekaannuksen vaara eri myyntitapojen välillä on asunnonhankkijoiden keskuudessa pienentynyt. Asiaa selvitettäessä ei ole tullut muutoinkaan esiin painavia syitä, joiden vuoksi tarjouskauppamallin markkinoilla oloon tulisi suhtautua kuluttajien näkökulmasta lähtökohtaisesti torjuvasti.

9 9 (9) Kun asuntojen markkinoinnista on kuitenkin olemassa erityissääntelyä, olisi perusteltua, että tosiasiassa markkinoilla oleviin eri tarjontatapoihin otettaisiin nimenomaisesti kantaa tässä lainsäädännössä. Nykyinen asiaa koskeva sääntely pohjautuu ajatukselle, että kaikki asuntojen myyntitarjonta tapahtuu aina samalla konseptilla eikä muita tarjontatapoja ole siinä käsitelty lainkaan. Asetus on sitä paitsi osoittautunut eräiltä muiltakin osin vanhentuneeksi. Asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskeva asetus (130/2001) olisikin tarpeen uudistaa. Myyntihinta-termin osalta se on selvästi harhaanjohtava, kun termillä ei tässä yhteydessä tarkoiteta samaa kuin yleisessä hinnanilmoittamista kuluttajille koskevassa lainsäädännössä, vaan kyse on myyjän hintapyynnöstä, josta kaupankäynti ja hinnasta tinkiminen aloitetaan. Myyjä ei ole edes sidottu myymään asuntoa ilmoittamallaan myyntihinnalla. Muunlaisia malleja kuin se, että asuntokaupassa lähtöhinta olisi aina myyjän asettama ylin hinta, josta ostajat tinkivät alaspäin, ei toisaalta ole nimenomaan suljettu pois. Lähtökohtaisessa tinkimiskaupassakin tilanne voi myös kääntyä niin, että ostajien tarjoukset ylittävät myyjän alkuperäisen hintapyynnön. Lainsäädännössä eri malleihin tulisi ottaa kantaa ja huolehtia myös siitä, että asuntojen markkinointia koskevat informaatiovelvoitteet on lainsäädännössä kirjoitettu niin, että sallitut vaihtoehtoiset mallit on niissä otettu huomioon. Eri vaihtoehtojen tulisi myös erottua esimerkiksi terminologian osalta riittävän selkeästi toisistaan. Asuntojen välitystoimintaa valvovien aluehallintovirastojen mukaan edellä mainittua asetusta olisi tarpeen uudistaa myös asuntojen vuokrausta koskevilta osin. Nykyisin ovat yleistyneet vuokrasopimukset, joissa on aluksi määräaikainen jakso ja vuokrasuhde jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Usein sopimus muotoillaan lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi, jossa on kuitenkin lisänä alkuvaiheen määräaikainen osuus. Aluehallintovirastojen mukaan tavanomainen ongelma on se, että tällaisia kohteita markkinoitaessa kerrotaan asunto vuokrattavan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja tieto alkuosan määräaikaisesta osuudesta tulee ilmi vasta sopimusta tehtäessä. Asetuksessa edellytetään kerrottavan sopimussuhteen luonteesta vain se, jos kyse on määräaikaisesta sopimuksesta. Harhaanjohtavan kuvan antaminen on toki sekä hyvän välitystavan että myös kuluttajansuojalain vastaista, mutta asetuksen voidaan katsoa myös tältä osin jääneen ajasta jälkeen. Asuntokaupan suuri merkitys yksityisten kuluttajien taloudessa ja myös asuntomarkkinoiden painoarvo kansantalouden näkökulmasta puoltaisi sitä, että asuntokauppaan liittyvää hintaspekulointia pyrittäisiin lieventämään. Kuluttajien mahdollisuuksia suoraan tietojensaantiin asuntojen hinnoista tulisi parantaa. Hankkeita, joilla asuntokaupan hintatiedoista saataisiin nykyistä avoimempia, kattavampia ja tarkempia, on syytä tukea. Esimerkiksi Ympäristöministeriön asuntojen hintatietopalvelua olisi tarpeen edelleen kehittää, jotta se palvelisi nykyistä paremmin kuluttajien tiedontarvetta. Nyt vielä suuri osa asuntokaupoista jää tämän hintatietopalvelun ulkopuolelle.

7/2007 Teemana asuminen

7/2007 Teemana asuminen 7/2007 Teemana asuminen 30.11.2007 Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa

Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Tarkki, Eerik 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppa Eerik Tarkki Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

12/2014. Ryhmärakennuttaminen

12/2014. Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2014 28.2.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Ryhmärakennuttaminen Työryhmä, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2011

SKVL:n syystiedote 2011 SKVL:n syystiedote 2011 Syksy 2011 1 Sisältö Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sininen lanka... 3 Katsaus historiaan... 3 Vuosikymmenten läpi jäseniä palvellen ja jäsenten etuja valvoen... 3 Juhlat koittavat...

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA

HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatintutkielma HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA INCORRECT INFORMATION ABOUT MAINTENANCE CHARGE

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 5/2008 12.6.2008 Tutkassa nyt Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 Artikkelit Asiakaspalvelusta tuli lakisääteistä... 3 Rehellinen suomalainen siivooja... 5 Kylkiäisrenkaiden arvo jäi

Lisätiedot

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä MMM) Kannattaa ehdotusta. MMM:n mukaan TEM on laaja-alaisesti perehtynyt päivittäistavarakauppaan,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot